Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 23 EYLÜL 15S0 YEOÎ Petrol alanları imha (Boştarcfı 1. ScyfoM) botîon, Irak aenız V6 hava kuv vetlerimn orıak bır harertatı so nucunao batırıimışlard.r. İRAN'IN SİVİL KAYIPLAR1 Oie ycndan iran Rssmı Haber Ajansı «PARS», «Iranlı paroiı asksri8r» tarafınaan iran'ın Kuzıstcn sycıetma yapıicn hava saidırıları sırasında, pazartesı ganü 62, saiı gunü 23 İranlı sıvılın oldugunü bildırmişür. A|ansın hüberınd9 ayrıco İraa'ın butısınaa bulunart İslâmâboa da Irak sa!c niarı sırasır.da 50 kat'ar Kişı ölmüş. $0 cıvarında k,şı de yaralanmıştır. Irck Radyosu dun yaptığı başka D r uçık'.arncda. savaşın < başiamasından bu yana çorptşmaîcrda 67 iran uçağınm düşuruldugj, 20 uçaksavar VÜ tankın da ımha ediidiği ılerı sürülmüştür. Ayrıca çcrp'çınaiar aa 121 İran'Iı asksrın tutsck edüdiği vs 13'ının ds clourulPETRO KİMYA TESİ3İ BOMBALANOI. Bu arado ;k: Irak suvaş ucağının Bender Humeynı'ds mşa hallndekı cev bır pstrokimyo kompieksıns saldırarak tesı8'n bir kısmını tahrip ettiği bıl d:ri!mıstır. Japon Haber Aıansı Kyodo'rtun bi!d,rd:âıne ç;öre, iran Jcpon ortak yopırnı olan tesl66 yapıîon saldıri Tahrcn'daki Jopon Büyükelçsliğı tarafındon doğru'armıştır. 8ENİSADR: «IRAK'IN USTÜNLÜĞÜNÜ KABin. EDİYORUM.» Tahran Rodyosu. âncekl afcşom verdiğl bır haberde. Iran Devlet Başkanı Abülhasan Benîsadr'ın, Irak ordusunun oske n üstüntüğunü kabul ettiğıni balirtmiştir. Radyonun hcberjne gore, Benisodr, «Ancok, İran ordusu savaşton zoterie cıkacaktır, çünkü. İran ordusu, İslam inancına ve yüksek moralma dayanmaktadır.» demlştir. ironlı gazeteei'erln kotıldığı blr basın toptant;sı düzenleyen Devlet Bcşkanı Benisadr, İran ordusunun «yüksek bir moraie» vo «savaşçı blr ruha» sahıp olduğunu sovlemıştir. Brstn toplantısına. İran Sıichlı Kuvvetleri komutanlorı <ia kotılmıştır. HUMEYNİ; «SADDAM HÜSEYİN ANORMAUDİR.» İran islâm Cumhurr/eıı'nln Uderı A/atuüah Huıneyrıı, iran'da yenj öğretirn yihnın bcşlama sı dolsyısıyia yoptığı Konuşma da. Irak dderi Saadam Husey.n'i sert bir dıile eteştırmıştir, Humeyoi, Tahran Radyo va Telavizyonunundan da yayınlonan konuşmasında, Saddam Huseym'ı «deüiik ve anormailikle» suçiamış, Irak hatkını lıderlerıne karşı ayaklanmaya çağırmıştır. iran halkı tcrafından izlenen konuşmada, Humeyni sürsgeier» o!ay!ara rGğrnen, irart da tüm okuliarm cçık olacağını vs öğ retim.rt surdurülsceğinj söyidmıştır. Yargıîamanm çabuidaştmlmas! ve yargsçlann güveniik içinde görev yapma!arını sağlayıc yasa değişîkliklerî hazırianıyor. ANKARA, (a.a.) Adatet Bakan; Cevdst Mentes, «Yargınm çabuKiaştırıiması ve yargıclann korkusuzca görev yapmalarını soğlamak omaoıyla. ceza Muhakemeleri Usuiü Kanunu lla Türk Ceza Kanununda deö.ş:kligine gıdileceğini» söyiemiştır. Adalet Bakanı Menteş, «Geclci Anayasa taslağı ve güveniik ile ilgili diğer yasa tosarılarınm Mıili Güveniik Konseyi tarcfından görüş olınarak hazırlanmakta olduğunu» bildirmıştir. DEĞİŞİKÜKLERDEN SONRA Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemelerl Usulu Kanunu'rtdo yapılaoak olan değişık lıklerin hükümst programına alındığını anlatan Adalet Baka rtı şöyle devam etmıştir: «Bu kanunlarda yaptlacak değışikliklerden sonra Türk yargıçların korkusuzca görev yopabılecek ve karor verebıleceklerdir Ayrıca, bugün Turk Adlıyesinrn karşı karşıya bulunduğu koror vermek'eki gocikmeler de süratle giderilmış olacaktır.» TEMİNAT VERİYORUM Adalet Bakanı Menteş. «Adalet hizmetlerinin yürütüldüğü bl naların iylleştirümesl konusunda ne gıbı çal.şmalar yapılocaöıs yolundaKi sotuvu do şöy le cevapiandırmışıır: «3en 42 yıldır ycrgının içindeyım. Adalet hızmetınin yurütuldüğü binaların. oroç ve gereç'.erin. gorevın nitelığine uygun bır şekilde olması lcln çalışacağım. Bu konuda teminat veriyorum.» ORDU'DA (Baştaratı 1. Sayfada) hane. Gıresun. frabzort, Kıze. Orou, foKcıt, Amas/u, Sıvos, Qorum, öornsun, bınop ıiieıı SıKıyonetım Ko:nuta1i,.gı Bas<n vo ria:kıa HışRıler ŞüJesı'nın bu konuaakı cçıklümüsı şoy.edır: «Ordu »ı GolKöy ılçes:nda 22 23 eylül 196u gecssı gavenlık kuvvetlsrıne yapilan b.r ıhbar uzerms ouzenıerıen operaîyonda ancrşısiıâr.n buiunduğu bır evaen güveniik kuvveîlenro ateş acıimış, çıkan çatışmada ikısı ölu, ikisl yara lı üçu sağ olmak üzsre 7 anarşist yakaianmıştır. Bu operasyonda ayrıca bır adet sten makınalı tabanca. bir adet 14' luk Brownıng tabanca, bır adet toplu tabanca iki adet 7.65 mm'lik tabonca, 25 adet şarjör ve 142 adet 9 mm'lik ve 4 adet Lagant tabanca mermısı iİ3 bir odst dürbün ee gsçıriimiştir. Tahkikat surdurulmskted.r.» POLİS ÖLDÜRÜLDÜ ANKARA Ankara'nın Tuz lucayır Kartaltepe semtınde bır polss memuru, dün teröristler tcrafından şehit edilmiştir. Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkıhlennden clıncn bılgıya göre, Ankara Toplum Zabıta Müdurlügü'nde görevli polis memuru Osmun Bakır. dün sa bah saat 06.30 sıralarında Kor taltepe'deki evınden çıktıktan sonra 15. sokakta terorısîler.n sıichlı sald;ns;na uğramış, olay yermde olmüştur, Cinayet ten sonra bolgede sokağa çık ma yasağı uyguianarak gen'Ş bir operasyona g.dJmiştir. Operas/cniarda 25 kuşkuıu kışınn gozaltına aiındığı bildiril nrştır. Baftckan Bulent Ulusu, po lıs rrıemuru Osmon Eakır'ın tercr.st'er tarafınaan şeh.t edt'rresı üzerine, içsşlerı Bakanı Seiahattın Cstıner ve Bak.r aılesıne bırer boşsağlığı mesajı göndermıştır. Başbakan Uıusu mesajlarında, oıcydan a'uyduğu uzuntuyu belirtrriıŞ ve «başsağlığı» aılerniştır GA2İANTEP Gazıler Cadd'öirde Faziı Çayırgan'a aıt fır.n'n kepsngme asılan saatli borrbomn patlarrıası sonucii o'ay /ennden gsçmekte olan Gazıanîep Cocuk Hastaftanes.'r.ae go'avlı hcstcoakıcı Mehmet Saori Po.ct bsşından ağır yTrapancrak tedcvı a'tına alınmışt;r. çalışanlann maaş alabilmeîeri için ANKARA, (UBA) CHP Genel Sekreten Mustafa Üstündağ ve AP Genel Sekreterı Nah,t Menteşe, faaiyetten men ecılen porıüerinin Gsnsl Msrkezı iie ıl ve ı:çe başkanlıklar nda çclışanların maa;!annın ödeneb.îmesı içın Ankara Sıkı yonetım Komutanliğ:na ayrı ay n başvurmuşlardır. Biîindiği gıbi Türk Sllâhlı Kuvveılennin 12 Eylü! haekâtindan sonra rr.evcut siyosl partilerın faalıyetleri Mıüi Güveniik Konseyı'nce durdurulmuştu. Üstündağ ve Menteşe, yaptık ları tıaşvuruda, konuya açıklık getirilerek sozkonusu çalısaniarın mağdur duruma djşmelerinin önlenmesj ıcin Ankara Sıkı/önetim Korrutcnlığınm yaraımmı istemışlerdır. Ostundağ ve Menteşe partilerinde GÖZLEM (Bastcıafı 1. Sayfatfer) ABD olmak uzere, Japonya. Federaı Almanya va Fransadır. Bunun ıçındır kı, uyuştuıucu madae kacakçıliğına bırçck ulksnın kaçakçı çeteldrı karışmakta; bu alanda da «çok uıuslu» iiişküer soz konusu olrnaktaciır. Kaçakçılık konusundu sıyasai ılişkilerın et'Kin clduğunu anlamak için, MriP eski Senatörü Kudret Bayhan'ın. MSP e3ki Milietvekıli Halit Kahraman'ın yurt dışında uyuşturucu mcdde ıla yakalandıklarını onımsarr.ak yeterlıdır. Ayrıca. Zekerıya Kürşat adlı bir AP eski mıüetvekıl.nin de isveî'te uyuşturucu madda kaçakçılığı naaeniyle arandığı bilinmektedır. Yurt dışında u/uşfurucj rn^ade ne yakalanan poricmenier!er!e ılgilı do3,'a!arin. bugunısrae yeni baştan ve tıtız bır gozla inceıenmesi. sanıyoruz ki. bugünkü Oiaylara da bır ölcüde ışık tutacaktır. Bunlar gıbı, gsçsnlerde, sekızyüz miîyonluk bır uyuşturucu macds kacckcıiığmda suçüstu yakalanan bir güvcnlık gcrevlisin.n özlük dosyosındcın hangi parlamenterlerın kortlnnn:n çıktığı aa ilgi çekıci bır ipucu olorak orta yerae durmaktaciır. İcışleri Bakcnı Sayın Selahattin Cetmel'in blr «m'r vererek bütun bu dosyaları getırtmssi, kacakçı örgi:!lerin'n hangi ilışkitere sahip olduklarını gözler önüne serecektir. Bu koşeds blrcok kez yazdık; sizleri usandırırcasına yazdık; sıiah kacakcıhğ; ııs ligıli beige ve oiaviarı, bır bir sery.'eaık. Scyın lcışları Bakanı, orneğın, sılah kcîakcıları hakkmda onemiı açıkiamaiar yapan ve bu ocıklarnaları yaptıktan bır süre sonra kaldığı oteün penceresınden at'ayarak ıntıhcr ettiği ileri sürjlen sabKclı sılah kacakçısı Ibrahım Telemen'aı Ihbar mektuplarını kendı gozierı ile okursa. bugünkü teror odaklarmın hungı kaynaklardan besıendıkierı çok daha lyi cnlaşıiır. Emniyet Genel Müdürlüğü arşivlerinde bulunan bu ihbcr msktuplannın yeniden değerlandirilmesi, bırçok ciayı gun ışığına çıkaracaktır. Ayrıca. yıne aynı ibrahım Teiemen'ın 31.12.1972 torihinde İzmir Sıkıyonetim Mal.kemesı Askeri Savcılığına verdiği ıfadede açıkladığı adlaraon bıri, Türkıye'yl oltüst edecek kadar önemlıdir. Bu ifadenin, ihbar mektupiarı iie birleştirılmesi, bunlardan sonra, istanbul'da şu anda bir Ağır Ceza Mahkemesindo sırasını bekleyen kc^akçılık dosyasının Sıkıyönetim Mahkemelerınce eîe alınması. birçok gerçeğı anlamaya ve anlatmaya yetecektir. Türkiye'deki silah ve uyuşturucu madde kacokçılarının, zehırlı sarmcşıklar gıbi. devlet bürokrasisini nasıl sarmak istedıklerı, geçmışin acı örnekleri ıla be!leklerde henuz çok tazedır. Sayın içışlerı Bakcnı, vereceği bir emirle bu dosyalorı bir araya oetinp, kacakç>lığın üzerine gıderse, terorün bır yonü, bır kaynağı kurutulmuş olur. Bütün sorun, kaçakçılar ile teröristler arasındaki ilişkilerın, rasıl ve kimler tarafından sağiandığını saptamaktır. «Telemen dosyası», bu konunun en önsmli ipuçiorını oluştıjrmaktadır. Sıkıyönetim'e başvurdu Rotterdam (Baştcrofı 1. Sayfarfa) müz Boğazından her Qün ortalama 75 tanker geçınEkîeoır. İran IraK savaşını pstrol retiervyîe de yckından izlsyen Botılı A3D yetkıüleri, savaşın petrol ithalatını ne yönda etkıieyecaği konusunu görüşmek uzere Dışışleri Bakanı Edmund Muskıe başkanlığında Beyaz Saray'da bır toplantı ,apm;şlcrdır. Petro! gereksinmesinln %73* ünu Bas.a Körfezınden sağ!ayan Japonya ıÇın de İran Irok savaşının geieceğı büyuk öneiTi taşınıaktadır. Batılı sanayıleşmış uikeıer ıçmde Basta Korfszı petroluna en oağımlı üike Jcponyo'dır. Japonya, petrol BereKSınmesınin %73'unü bu bölgeaen sağlarkon. Ba tı Avrupa içın bu oran %63, ABO içın ise %20'dir. Bu arada Irok Ulusol Petrol eirketınm u'keden, boşta Japon ya olmak uzere yobancı üikelare yapıian hampetrol ssvkıyatırra ara verdıgmi açıklamıştır. Konuyla ilQilı haber, Jooon pstrol ıthalatçıiarından gelmiş, oncoK bu kararın ne kadar sureyio uygulonaoağı öğrenilemsmiştir. Kullandığı hampetrolün % 70'inden faztoBinı Basra Köriezi böigssınden olmokta o.an Japonya, iron Irok sa\aşından darın kaygı duyduğunu açıklamış, ıki ülkenın, Bırleşmiş Mıüetlsr Andlaşması çerçe vesınae borışçı bır çözum bul maları ısteflını oı!3 gstirmıştır. Birieşıp Arop Emırlıkisrı Pstrol Bakanı Monah Saıd El Oteyba. patrol ureten Arap üıkelerinın, Irak iran savaşını goz önune oimoksıztn, Batılı uikeiere petro'ü kesiniısız scğlamayı garanti edsceğını oçıklamıştır. Petrol lhraç Eden ülkeler örgütü OPEC eski başkanlarından Oteybo. ülkesının kortez sovaşının, borışçı bır sonuca ulaşması dıleğınde olduğunu, diğer Arap ülkelerlnln. savaşı gözönünd almaksızın pâtrol üretimini südürmeleri oerektiği» nl 8oy;emıştir. SAVAŞIN PETROLE ETKİLERİ iranlrak savaşı günlük dünya pstrol talebinin yüzde 7.5'inın bloke edılm6s!yle sonuclonabllir. Petrol uzmanlan. Hürmuz Boğazı'nın kapanması holınde günde 4.7 milyon varıl pet rolün dış pozarlara çıkarılamı yaoağmı belirtmektedlr. iran • Irak savaşı, doğrudan oımasa da Kuvoyt petrol ihracatını da etkilayebılır. Uzmanlaro QOIQ, boğazın traflğs kopatılma&ı ha hnde Iran'dan 1 milyon vani, Irak'dan 1.1 milyon varıl ve Kuveyt'ten d» 2.6 milyon varıt petrol akımı duracaktır. Irak'ın genyo kakın 2.1 milyon varıllık uretımı, petroi boru hatıarıyla dış pazariara sunuicüılecsktır. Boğaz trafiğinin kesılmesı 1 varıl petrolun 100 doiara kadar fıriamosıno yolaçobilır. 1973 Arap petrol amborgosu sırasırtda petrolun fıyotı normai fiyatmın dort katına cıkmıştı. ANKARA (ANKA) Enerfl vo Tabll Kaynakiar Bakanlığı, ofcaryakıt müessese ve çlrketleriyle bayilere ayrılan kâr pay lcrmı, petrol flyatlorının ortın>ması nedenlyle yenlden duzenlemiştlr. Ener]i ve Tabll Kaynaklar Bo kanhğVnın dünku Resml Gazete'de yaymlanan teblığinde, Istanbut, izmlt, Izmir. Mersin. fekenderun ve Batmon ana da pclarındon olımlardo. bayilere ovnlan kâr paylan çeşitli akaryakıtlar lcln aynı düzeyde bellr'enmlştlr. Buna göre. bayilef 6uper benzln için ton başına 80 normal benzln İçin 100, gc« ysğı için 80, motorin İçin 50, marın diesel İçin 35. kalorifer yai<ıtı İçin 40,5 numoralı fueloıl için 35 ve 6 numarolı fueloıl içın de 25 llra pay alacaklaıdır. Şirketlere ayrılan payior İ59, süper benzinde 742,84 lira lla 747,07 liro crasında, normal benzln için de ton başıno 651,50 liro ile 655.46 liro orasında değismektedir. öte yandcn, sıvılandırılms petrol gazı bayilerinin kâr pay lorı da artırılarok Baçba^i vo boyl için tup başmo şâyle beItrlenmışttn Başbayt Bayi kân kön PîVnik töpu 2 TU 10 TU lOkg'lıktup 7 » 49 ı 12 kg'lık tüo 8 » 54 » 45kg'lıktüp 21 » 182 » Tebüğde, sıvıîandırılmış pet rol gazı ana depo fiyatları iCinde bulunan umumî masraf payının ton başına 1875 llra Oîduğu da kaydedılmiştir. Bu arado, 10 küogramlık ya âa daha faz!a oğırlıklardaki sı vıtandırslmîş petroi gozı tüpİ9rinde, bayiler İçin oyrılan kör paylarının Içıne bu tüplerin ş>r ketler torafından kullanma yerlne kadoc götürme vo çihazlarm bağlanması fiyatlarının da dahll edlldiğ! hatırlotılarak, ba yüerin bu hizmetlsr İçin herhongi bir ücret olamayocakları rfode edilmiştir. Ancak bayiler ya da doğıtım şirketleri, oihoz tora takacakları malzemenin be deünl alıçıdon isteyebüeceklördir. (Baştorafı 1. SoyfodD) Devlet Başkanı, Milh Güvenlik Konseyi v e Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren ile Konsey üyesi diğer Kuvvet Komutanlannın da katılacaklan bildirilmiştir. NATO Avrupa Mütîefik Kuvvetleri Başkomutant Orgeneral Bernard Rogsrs, Trakya'da sür mekte olan «ANVIL Exspress80» NATO Tatbıkatını izlemek Ozsre bugün istanbul'a gelecek tlr, Rogers bugün ve yarın totbikatı ızledıkten sonra Türklye'den aynlacok. Muhtemelen S9 eylül pazart«sı günü tekror Turkiye'ye gelerak Devlet Başkarîi, Genelkurmoy ve Miîli Gü ventik Konseyi Başkanı Orgene rot Kenan Evren ve konsey üyelerl üe blrtikte tatbikatı bir Vez doha Izleyecektir. Petrol şirketleri ile bayilerin kâr paylan yeniden belirlendi NATO (Baştorofi 1. Sayfodo) keîerce gozden geclrilmektedir. IMF'nin bu yılki olağan toplantısı Woshingtonda yapılacoktır. Ediniien bilgilaro gore, yıllık olağon toplantıyo kotılacok heyet aynı zamonda Türkıy» lla !MF orosındoki iltşkiterin bugunkü oşamosıno ilişkın blr d» ğerl9ndirme de yapocok, 24 ocak tarıhmde olmmış buiunan ekortomik karorların «bundan sonra do uygulanocağı. IMF ye bıldirılecektır. Washıngton* da bir hafto kadar kolacak heyet daha sonra Uluslorarası bankalarlo görüşmeierde bulun mak omociyia Ne« York'a geçecektır. New York'ta Türklye' nin izlemekte olduğu ekonomik program bankataro yeniden on latılocak. programdan blr sap mo olmayacağı vurgulana^ak vo yeni kredi olanakları aranacoktır. TÜRKMEH NEWYORK*A GİTTİ Dışişisri Bakanı İlîer Turkmsn. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 35. dönem toplan•ıstna katılmok üzero dün bır heyet'e birlikte 14.30'da ucakla NeAfyork'a hareket etmiştir. Heyette Dışlşlerl Bakanlığı çok torafh llişkiler Genel Müdörü Filiz Dinçmen l!a Dışişlerl Bakanlığı özel Danışmonı Deryai Botıboy btılunmoktodtr. Türkmen, BM Genel Kurulu'nun 35. dönem topıcntısında bir komjşma yapocağ'fı beürtmlş. «Bu kortiişmada dünyadakl önemli komilarto llglll göru? lerimlzı belirteceğız. Ayrıca Tur kive'nin dış polıtikasının temel konulonnı da vurgutayacağızf demiştir. Tnrgot üzal (Baştarotı 1. Sayfada) bulunduğunu ancak «BJ'mn savaşa kesınlıkle mudahale etmeyeceğını balırtmış ve Sovyetler Bırlığını uyararak Moskova'nın savaşa karışmaktan kacmmasını jstemiştır. PRAVDA Sovyet Komünlst Partis! yayın orgcnı Pravda, iran ve 1rak'a ycptığı çağnda, savaş;n bır an oncs sona erd;rilmesi (çın cabc harccmalarını istem şlır. Önceki akçam aynı çağrıyı yapan Izvestıa gazetasinın kullandığı dıla benzer b'r dıl kullancn gazete İrcn Irak savaşmın, bu iki ülkenin dostlan crasında üzuntü yarattığını beliı'tmıştır. Çide: «Sosya! Provaa Gazetesi, İran Irck S2vaş(Rin, Ortadogu'daki an:ıgüvenliğin emp9ryal:st cepheyı bolmeya bütün nüfusa çaiışan Amer;ka'nın ve israıl'.n yaygınlaştırılmasmı işrne yarayacağmı yazrr.ıştır. Komunıst rartısı vayın orgoamaçhyoruz» nı. Bctı'nın. iran ı!e Irak arasmdakı anlaşmazlıgı açık Dır ANKARA, (ANKA) Sosvol b'cımda korukleaığını ve genı^Gu^enhk Bakanı Sadık Ş'de, leuneye çaiıştığını nerı sur«Vatandaşlar için hak. devlet müş, «her ıki ulkenın de gîrİçin gorev olorak teiakki ettıçek duşmanı her turlü çabcyı ğ,m sosya! çüvenllğın halen hu harcayarak Ortadogu'da kenai lunduğu noktcdan çok daha cıkarlarına uygun yeni bır du üerı goturulmesinı kutsal bır rum yaratmak ısteyen Batı Emgörev oiarak kabul etmıs buluperyalizmıdır» demıştir. nuvorum» demıstır. Yury Giukkov ımzasıyla çr Bakaniık gorevıne boşlamcsı kan makarsde. Amerıka'n'n. so nedemyle. Bakanl.ğı ı!e bağlı vaşı ve Ortodoğu'dakı istıkror kuruluşların merkez ve teşkna sız görünümü ilerl sürsrek böl tına bır genelge vayınlayan Şıgeye yeni askeri bırlikler gön de, sosyal güvenlığın ülkemızdermeyi ve bölgede yeni askeri dekı butün rüfusa yoygınlaştı üslar kurmayı plânlodığı beriımasmı sağSamok omacıyıo lirtilmlştir. butün personei;n dikkatlı ve iron ile Irak arasındakl »ahassasıyet ıcınde otmalarını voş hakkında ikıncı oçıklomave biiinçle görev vapmalarını 8nı yapan İsrail Baştoakonı Me lstem;şt,r. rahem Begın, savas nedeniyle. Sosya: GüvenMk Bakanı ÇiABD'ye israıt toproklarındo üs de genelgesmde şuniarı söyîesağiayabileceğını soylemiştır. m.ştır: Israil rodyosur.dan konusan Be eYarından enrn Olma afzusu gın, «ABD bu durum kcrsısınnun bir beırttsı oiarak ortaya da kollarını kavuşturup oturaçıkan sosyal guver.hk. günümaz» derrHstir. mu2de ıns2n1ar0 daha mutiu İNGİLTERE bir dur.ya yarctma ve refcn larr a Ing.ltere D'şisterl Bakonı sevıyesi soö ' amacını gütLord Carrinoîon da, «İranlrak mektedır. F.zıkı, ekonomik, scs S3'CS!nı durd'jrmak içın Birleşyçlojk unsurlann yannda umış M:lletler'ın hıçbır gıns'mmut, güven duysusu. fırsat eşıt de bulunmayacağı one sürüieliğı g bı psıko'oıi unsurları da mez» deaiıstir. kcpsayan sosyal guvenlığın ü! JAPONYA kemizdeki bütün nüfusa yaygın Peîrol tuketirnlnin yOzde 7Tlaştırılmasını sağlamak omaCnü Basra Korfezi bölgesnden c;yia. bu alanda çalışan her sağlayan Japonya, gelışmeıer terece ve kademedeki değerll den büyük kaygı duyduğunu mesal arkadaşlarımın dikkatli beîirtmış ve en büyük arzulan olmclan ve hassasiyet ioinde nın İran ve Irak'ın sorunu babuîunmalan ve bu bilınçle görışçı yollardan vo BM ılkeierlrev yapmalarını bektemektene uygun bir biçımde oözümie yım.» me'eri oiduğunu açıklamıştır. CİN TV yeni yayın Cin Oışişlerl Bakanlığı'nın ön programında cekj günku açıklamasından sonra Cin Başbakanı Zao ZiPazar günleri yong da dün bir açıklama yapmıs ve iran ile Irak'ın aralann 9.30'da açılacak daki anlaşmazlıgı barışçıl yolANKARA (J.a.) Televlzlardan çözümîeyeceklerinl üyonun yeni yayın dönemi. 1 E mit ettiğlni ifade etmiştir. kım Çarşamba günü başlayaÜBYA, FKÖ VE KÜBA cak, Aralık ayının sonuno koLlbya. Filıstin Kurtuluş ördar devam edecektir. gütü ve Küba'nm iran Irak TRT Basın ve Halkla İlişkiler catışmasında arabululucuk öProtokol Müdürlüğü Basın Bu nerdikleri bildirilmiştir. rosundan yapılon açıklamada M'SIR televızyonun yeni yayın progra Mısır hükümetl Körfez savamında, yerlı yapımiaro ve IIsının boyutlarının yükselebilegınç yobancı dizılere yer veril ceğinl ve süper güçlerln petdığı bldırilmıştır. rol zenglnl bölgeyi işgal etmeAçıklamada, TV'nın Cumarteleri için ortam oluşturacağını ei günkü yayınlarının saat 17. söylemektedirler. Mısır, her Iki 00de, Pczar günlen de saat tarafa da savaşa son verme09.30 da başiayacağı belirtılmış lerl ve sorunu barışçı yollardan tir. çözümlemelerl icln çağrıdo bu YERLİ YAPIM ORANI lunmuştur. Ekım, Kasım ve Aralık ayla CEZAYfR rını içıne alan yeni yayın dö Cezayir hükümetl tarafından nemi 31 Aralık çarşamba gece yayınlanan bildiride büyük bir si (Yılbaşı) sabaha dek süreüzüntü ve kaygı ile izlemekte cek yayınia sona erecekttr. olduğu belirtllmektedir. BildiriYeni programa göre, yerll de ayrıca Cezayir'in hiçblr tayapım oram daha da arttırılmış rafı desteklemediği belirtilirtır. örnegn. ekım ayında hafken, bu savaştan yaJnızca istado yakiaşık 40 saat yayın ya rail'ın faydalanacağı açıklanpılacaktır. Bu yayının 2^ saati mıştır. nı yerlı yap^m'cr oluşturacaktır. Yabanoı yapımlar lse, 13 saGÜNEY YEMEN ct olacaktır. Ssyırcıierin genei Irak haber ajansı İNA, Gü(Steğıne uyularak müzik eğlenney Yemen Devlet Başkanı Ab ce programlor! da artırılmıştır. dulloh Solih'ın bütün çüçleriy!e Irok'ı desteklediğinl acıklaYABANCI DİZİLER dığını blldirmlştir. İNA'ya göre Bu yayın döremindo ekrona Abduüah Salih önceki gece Igeıecek yobancı d.zl'er ;se rak Devlet Başkanı Saddam Hü şuniardır: seyln'le bir telefon görüşmesl «Monte Crısto, Doğu Ekspre yapmış ve Güney Yemen'in si, Yaşama Savaşı, Şımşek, Teh tüm gücleri ile Irak'ın bağımsız lıke Çemberi, Kaptan Onedin, lıgını ve Arap blrliğinl sovunValton Aıiesı. Taş Devrı. Beyaz maya hazır olduğunu bildirrrişGolge, IstetOFok Zor Yıltar, tlr. Walt Oısney, Şeker Kız.» Güveniik Piyangotepe katiiamı sanıklannın duruşması başlamadan erteiendi ANKARA (Cumhurlyet BOrosul Piyangotepede Çeük Kıraathanesinde yedi kişaıin oldurulmesi ile ilgıli sağ eylemci Nurullah Akdoğan, Halis Başkaya. Ahmet Balcı vo Mustafa Mümın Büyük'ün daruşmaiarı dün ertelenmiştir. Sag eylemci dört sanıgın yargılanmalarına 8 ekim 1980 gunu Ankaxa Sıkıyönetim Komutanhğı (1) Numaralı Askcrı Mahkemesı nde ba^lanaca ktır. (Baştaratı 1. Sayîado) şılanması ıc.n şu anda acıl bır sorun bu'unmamaktodır. Türkiy8'nın 40 gunlük petrol stoku vardır. Ayrıca, L'lKemıze 5C0 bın ton ham petrol getıren iki tankerimızın Hurmüz Boğazından salımen gectığı habenni alaık. Savaşın cok şıddetlı hüküm sur düğu bu bolgeden iki tankerımızın kazasız geçmesıni sevındıricı bır haber oiarak degerlendir dık. Gellşmeierl bekllyor ve gellşen durumu dıkkatle Izliyoruz. Savaşa son verılmesı en içten dıleğımızdır. iran ve Irak'la ara mızdakı sıyasal ılişkıleri komşuluk bağiarını bır tarafa bırakıp, bu ıki ülkeye olan petrol boğımlılığımızı düşündüğümüzde. durumun ciddıyeti kendıll* gınden ortaya çıkmaktadır.» ÖNEMİ ARTTI Irak'ın halen günlük 3,8 milyon varıl petrol üretimi ile Suudl Arabıstan'dan sonra, dünyanın İkıncı büyuk petrol ihracatçısı uiKe olduğunu anımsatan Ener|i ve Tabıi Kaynaklar Bakanı Serbülent Bingöl, bu petrolun b:ru hattının opemının bır kat daho arttığıno» dıkkat cekm^ştır. Bngöl, Türkıye Irak ham petrol boru hcttının da şu anda tom kapas ıe ıla ça!ışt>ğını S'jylermş, «1970 eylul aymdcn bu yılın eylül ayı başına kadar boru hattı ile 25 milyon ton hcm petrol taşıması yapılmıştır. Bu mıktar, yıllık kapasıte olan 30 milyon tona çok yakın bir rakamdır» demıştir. YENİ 8AĞLANTILAR Bakan Bıngol, İran Irak savcsının dünya petrol piyasasındakı dengelerl değiştirdiğıni ifa de etmış. «Türkıye'nın bölgemiz dekı gelişmeleri dikkate aiarak yeni petrol bağlantılarına başvurması sözkonusu mu?» biçimindeki bir soruya «Petrol bağlantıları konusunu, değişen durumlara göre gözden geçirmek durumundayız. Biliyorsunuz petrol alımları böyle durumlarda çok sürat isteyen bır ış hüveyetine bürünürler, Lıbya ile bu konuda görüşmelerın yapılabileceğini umuyorum ancak o noktaya gelinmemesini dıliyorum.> Türâiye'nfn ELBiSTAN, (Cumhuriyet) Çevredekı bazı i| ve ücelsrın Belediye Başkonlarımn gorevlerınden olınmoiarından sonra Kchramanmaraş'a bağlı Elbıstan ve Afşın Belediyo Başkonlcrı da görevlerınden alınmışlordır. Eibistan Beledrye Başkanlığı görevıni yürüten Hacı Ahmet Ozsoy'un görevinden a'ınmasından sonra yenno Kaymakcm Mustafa Yıldırım'ın bakması kararlaştırılmıştır. Afşın Belediye Başkanı Doğan Bozkurt'un da görevinden alınd'ğı ve yerlne yüzbaşı rütbesmde bir subay atandığı öğrenılrnıştir. Her Ikj llçenln Belediye Baş kanlarının görevler.nden a!ınrr.alcınndan başka Beled've M"3ci'S ve Encumenlerı de fesheJilmıŞtır. Afşin ve Eibistan Belediye Başkanları da görevlerinden alındı GAZETECİ EMİN KARAKUŞ TOPRAĞA VERİLDİ Dünyada Bugün (Baştarafı 3. Sayfada) Kısacası olay uzayınca, küçük düşme durumuna yavaş yavaş kayan kım oldu? Emperyalızme Karşı çıkmoya kalkmak, kafa tutmak, tekenne çomak sokmak, bazı tehlıkelerın göze al'nmas'nı da gerektirir. Bunlar arasında ülkenın sllahlı gücünün zayıflamosı halinde dış saldırıların gelmesi de vardır. İran geçırdiği olaytarın czelüği yüzünden ordusu kaCinılmaz olarak zayıflamış bır ü'kedır. Bu durumda, yapılacak iş hclkm en bılınçll kesıminln önderliğinde, s^lJhlı kuvv&tlere yeni ve durumun özeMflın9 uygun bir yapı vermek icm seferber olmak d«ğll midir? Ama Humeyni olayın bu yanını bırakarak, eli silahlı mollaların, gerceklere sırt'arını dönüp. onun bunun uçkuruna el atmasına seyircl kaldı. Bu tutum enınds sonundo kime yaradı d9nsinlz? Halkı meıhep terneüne dayalı ilkeler cerçevesuıd» horekete gecirmek. molla kafusmo göre devrim oluyor. Mezhep »emeline dayalı devrim olur mu hiç? iran devrimini rayından soptırıp bu yola sokmak kl* me yarıyor dersinız? Hele hele, ne msnem bir devrim olduğu bell! o!mayan, kendi ic sorunlarının cok kücük bir bolümünün bil9 hölâ üstesinden ge'emeyen, carşcflı kadınların çarşafsızlardan daha özgur oldurtu dangalaklığına dayanan, blr devrlml, komşu'arın birl V ve bütüniüğünü tehdit edsrek, . Ihraca kalkısmait ve herkesi tedirgln ederek savaşa kışkırtmok, hangi akıldır'' Humeyni'r.m bu molla kafce?, eninde scnunda kime yaradı dersinız? Humeyni hanoi amaclordan hareket etmlş olursa o!sun, iran Devnmml bugünkü doârultusuna oîurtup, komşuiarı için bır tehdit olunca, olaylara uzun dönemde bakılınca, son irdelemede ocaba kimin cıkarlarına hizmet ettl dersiniz? Irak'ı Ame'ikan çıkariarıno hızmetle suc'ayan Humeynl, hangi çıkarlara hizmet etti bılerek ya da bilneyerok? Sanrım oiaya soğukkan'ı bakslınca crtaya çskan genşmslerin iki yönünü de sergileyen gerçek tablo bu oluyor. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bır kalp krızi sonucu onceki gün ölen gazetecl Emin Ka rakuş dun toprağa verılmlştir. Cenaze, Maitepe Cam.ı'nden kaldırılmış, Emın Karakuş'un cenazesınde eşl. yakınlorı ile Kültür Bakanı Cihat Baban. çeşitli partılerden eskl parlamenterierle kalabalık bir gazetecl grubu bulunmuş. çeşitli gazeteler. kuruluş ve kışiler ce lenkler gönoermışlerdir. Emin Karakuş'un cenazesl Maitepe Camıı'nden alınarak. osri mezarlığa götürülmüş. orada toproğa verllmıştlr. DİYARBAKIR, (a.a.) Sllvon llçesinde öldürme, yaralama suç'.arından aranan ve haklarında g.yabi tutuklarra koran buiunan 10 kışı, Cardr.k kovün de gü;en:ık kuvvetlerıne teslım oirr.uşlardır, Sanıkiar, sıkıyönetim adll rrakamlarınco gozaltına clınmışlardır. (Baştarafı 1. Sayfada) <r'svon şeflerı dün saat 10 00'do Devlet Boşkanı Genetkurmay ve Milli Güveniik Kurulu Başkanı Orgeneral Kenan Evren'e takdım edıldiler. Kabulde Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri saym Orgeneral Haydar Saltık ve Dışişlerl Bakanı sayın ilter Türkmen de bulundu.» Devlet Başkanı Genelkurmoy ve Millı Güveniik Konseyi Başkanı Orgeneral Kenan Evren scat 10.00'da da Dışışleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyüke!çi Kâmuran Gürün'ü Cankaya köşkünde kobul etmiştir. Dışışleri Bakanlığı Genel Sekreterliğinden gorevıne yeni atanon Gürün'ün Orgeneral Evren'e nezaket ziyaretinde bulunduğu bildirilmiştir. (Baştarafı 1. Sayfada) tıda, tüm bankalarm 1 yıi vade II mevduatlara yüzde 33 faız uygulamasına ilişkın deklarasyon yayınlanmasının kararlaştınldığı öğrenilmıştır. Kredılere uygulanan faiz konusunun araştırılması için bir komisyon kurulduğu, bunun ça lışmalar yapacağı ve blr ay sonra Pamukbank'm davetl üzerine İstanbul'da yeniden düzenlsnecek banka genel müdürleri toplantısında konunun karara bağlanacağı da alınan bilgiler arasındadır. Toplantıda ayrıca. TV'de yapılan banka reklamlarında rekabet! artıran sivrı cümlelerin cıkartılması konusunda llke an laşmasına vorılmıştır. Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi teslim oldu Devlet VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI Cemiyetimiz uyesi değerll arkadaşımız EMİN KARAKUŞ Evvelki gün hakkın rahmetin9 kavuşmuştur. Yarm yüzyıla yakın basınımıza emek vermış olan Karakuş'un bu acı kaybı karşısında teessurlerıniızi belirtinz. Uzun yıllar İstanbul gazetelerınin Ankara muhabirliği görevınde bulunan Emın KarakLŞ Anadolu Aıansı Yonetım Kurulu Başkcnvekilliği görevinde de bulunmuşdu. Kıymetli arkadaşımıza Tanrıdan mayfıret aitesine ve Oyelerımize başsağlığı dılerız, GAZETECİLER CEMİYETİ (Baştarafı 1. Sayfada) kaygıyla ızıedığını belırterek şun.arı söylemıştir: «Bu çatışmanın Türkıye üz«rinde etkılerı oîabılır. Barışın bır an once sağlanması amacıy la BM Guvenlık Konseyi'nın ve Genel Sskreter Kurt VValdheIm'ın çağrılarını desteklıyoruz.» Türkmsn, bölgeye bır dış mü dahaie olmamosının çatışmanın uzun sürmeyeceğl kanısını guçlendırdiğini da sözlerıne eklemıştır. OIŞiŞLERINİN UYARISl Dışıler boKanhgı İran ve Irak'a g.aecek yurttaşlardan dikkatlı olmalarını ıstemıştir. Dışışleri Bakanlığı sözcüsü Büyukslçı Savlet Aktuğ bu konu İİ9 ilgılı oiarak bugün şu açıklamayı yapmıştın «Türkıye ile iran ve Türkiya İle Irak arasındaki hudut açıktır. Ancak ıki komşu ülke, İran ile Irak arasındaki çatışmaların son günlerde şıdetlenmesl ve hava kara harekâtının yo ğunlaşması nedsni ile özelikle kara yolu ile gidecek araç sürücülermın aiansiardan verl len haberlerı izlemelen tavsiye olunur» Tiiîkmen m • Tüm banka'aı Türkiye Çocuk Esirgeme Kurıımu Göztepe Şubesınin 25 eylul 1980 psrşembs gunü ckşcmt Clf* tehavuzlar Buyuk Kulüp'de tert p etmış olduğu yemek sokağa çıkma yasağı neden:yle ıleri blr tarıhe erîsienm;ştır. Davstiyo almış o anların davetiyeierini muhafazalarını rıca edenz. Yemeğin tanhi daha sonra ilân edıl9cektir. ÂLTIN Cumhurtyet Resot Reşatkulplu Harrit Aziz Napotyon 24Ayar 22 Ayar 18Ayar 13200 13500 13000 13000 12500 10500 1910 1750 1430 13350 14000 13500 13500 13000 11000 1940 1780 1455 Gazeteci f aik Çetiner ile Sema Çetiner (Ataç) Evlendiler Mutluluklar diîeriz. CUMHURİYET SPOR SERVÎSİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog