Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 25 EVLÜL 1980 B ES KAÇAK ET KESİMİNIN CEZASI 1000 LİRA fstanbut Haber Servısl Son a/ıarda, v&re\ pczarla'da ve mahallelerde kaçak et kesımı artîı. Kılosu 250 (ira olan bu etler, pı/asa fıyatından du şuk o.ması neden /la kota/ca alıcı buluyor KOÇCK eî kesıctler. yaptıklan Işm yasa! olnodıgı kend'lenne hatırlatıldıgı zaman şoyla dıyorlor «BelKı yasol deâıl, ama. /aptıgımız ısten vnlandas da metTi n m Bız haiKa. kasaplcrdan en aşagı 10UK0 UTJ daha ucuz et sağfıyoruz Onlara gore bu ışln zabııo torafından haber alınması hıç önemlı aegıl S J C ustu yaKaloıdıklan zanan, tadafcı kestık'ernı so/ıu/ortarmış. Bo/'e durumlorda iiaik da yardmcı oluyormus onlara Yıne de ıkna edemezierse 1000 Itra ceza öduyorlormış Bu kesic er, semtlerı koyun surulerryle dolaşıyorlor Ucu2 ef almak rsfeven halk başiorıno toplanıyor B r maholieda ortalama yedlss«ız koyun kesıyor İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı temizlik ve trafik sorunu ile ilgili bir açıklama yaptı 1 Ordu ve Istcnbul Sıkryönetım Komutaniığı Bas.n ve Ha.k la il'Skner Şubesi dan blr acık lomo ycpTiıStır Acıkloma şöyledır «Istanbul un temız »ufjtmosi ve trafığm rahatlatıiması çln soyın Istanbul'lularca u/gu!anması gereken husus or aşağı/o çıkarılmıştır: 1 Çop ve her türtü artîktor a) Cop Inşaat ve kazı artık!an, molozlar ve buno benzer her tünü artıklar sokaklara caddelere, uınuma rrtahsus yer lere, bos arsalara acık araz1ya, yot kenarlanna dokulmeye cek ve denıze atrlmıyacaktır. b) Apartman ve muşterek '?• yeriennde ve munherıt bınafar da copler 0321 kapau madem veya olast k bıdon'ar veva pıas tlk torbaiar ıcer smrle nu"iafoza edılecek copienn alındığı ır'çun verıere cop toplama 7a manında ^eter su r e once bıra kılacaktır Bu husus bına yöne t/cderi veya kullanıc«laıı tarafrndan duzenlenecektır c) Sanoyi kuruluşlcrrt, cöp v« imalat ortıklarını, kendı Imkdn ları ı!e belediye başkanlıkları ve Mgıü Belediye Şube Müdürlüklerı tarafından gosterıîecek yerlere clokeceklerd'r d) inşaat artıkıarı molozlar ve kazı anığı topraJ'arın dokulT6s! tcln onceltk'e Belediye BasKaniıklorı ve Mgılı sube müdürlukterme mjracaat edılecek. bütun artıklar bu kurumtorca goster lecek yerlere vasal muket'efıyetier de uygu'anm"k kay aıyio döku'.ecektır . e) TsmızienTesi /cllara ve caddelere pasoos, halı veya kece parcası gıbı e$ya'ar b'rayı'ma/ucakttr 2 Sehnmizın tabiı guzell'ğınt bozan cırkınlık'erden birl olan rostgete yerlere vazılmış ve yapıştınimıs slogon reslTi, c'ış vesaır çekılıerln tomomen terrvzlenmesı ve sılmTiesl hu•; sunda snyın Istanburiulortn aosterd'^ı oavret her türiü övTunun u^tüidedır Ancok, bu te^i'ziık ışlem'nın bütun lst a r b j l halkının kamu ve âze! H, yerel yönetım orelele vermesı suretlyie İstanbul u terrızleTe ve çuzelleştırme seferbe'rtığl ha'ın de mustsrek orjanızasvon'a /üri'lmesı gerekmektedt' Bu ra göre' a) Sılınecek slogon ve vonlO'in üst'en korı'onmak su'etly le değı' yazıînıs olduğtı zemınl oriınol hole geti'ecek SBKIIde tümu i'e hadano efnek veya bovamak surettyle yaptlacaktır b| Sllme ve temızlem* l$lem lerl, apartmon v» muşterek tş yerlennde yonetlcller taratmdon, munfer t bmalardo ev sa klnlerince koniu kuruluşlartno aıt b nolor'io kornu kuruluşu so rumlula'inca, uTuma aıt yerlerde 'S9 Beiec v» Boskanlttdon ve tla. " beled ye sube Mudu'l ı''lerırce verfne oetıriteceVf r Bu ("oijda hıssed'ece'< ıh tıyaca por«î guv'enlı^ önlemieri ıcm en vak n guvenl'k ünıtesme muracaat edılecekt r 3 Motoriu ve yava traf'ği nuı t>uvu< olçude aks^masıpo sebeb olan ısporta'"' ve sevyar satıcnor, bjndon boy e ancok beıedıve boşkai'ık'arı ve llg 'I sube mudurlukierıncs göste"lecek uvçui mabal tâ'ı sokak ve coddelerde catıs^fcılecekle'drr 4 Inşaatlarda ınşoat TIO'* zenele'l yava ve notor'u f a fığı engelıemeyeceK vatardaç lorm can güve"''ğ T tehİKB.e duşürmeyecek ve b Ihassa ya\o kald r'Tİarrrr ışga' etnevecek sekllde vığ lacak ve depolanacoktır 5 Ternl7''k ile H5I1 si^c^et ve Istekler Istorbu' Beiedve5' ne a't asoSıdnîn te'efon numonn bı)di'tiece<î r 753000 istctbu! (Merkez) 516043 Adalar 71648<3 BQ"r1tov 613462 Bes '!aş. 311022 BeyVcZ: 459583 Beyod'u2*13223 Emncnü21S594 Eyup 769440 Fatth 362082 621444 476773 5İŞİI331456 Uskudar 210534 Zeytınburnır 6 Yukando ziVredf'eı "e e sosen vurürlükte bu'unan Beıe d ye mevzuatının geregı olan önlemlerl bütun, Istonbuttularm bu'ük bır hassosı/ette uvguiamaları bunlara uymayanlor haV knda belediye mevzuatmrn oerekt rdığı muevyldedelertn ve genel hukümlerin musamohasız tatbık edılece^l. ovnco gerektl görü'en'er hokkmda 1402 scyılı sıkıyönetim kanunu hükümlerire görp de ıslem yapıiccoöi knmu oyuna duvurutur Bosın ve Halkla İliskller Şub««t> Ankara,.. Ankara., Anka., Ulusu iyi karşılandı, Kırca yadırgandı... Müşerref HEKİMOĞLU Büîpn* L'lusu kamuovunda ıyı karşılanan btf Basbakatı Lnıîormr.sını \eru çıkarmış bır komutan olarak bj^unku ko^uüara sı\ıl bır Başbakandan daha çok \ akıştınyoriar Bırknc av onrç bır konusmamızda emekîıye ayk snra boş o'uıaınasacagını bır görev venlırse çahşpta^ını boylem.ştı bana. Olaylar bu doğrultuda gelışmeseydı Llusu Pa^a Turkıyemn Roma Büyukelç sı o'arpktı 12 e\lul eyieTiınden sonra Baçbakanhk görevıru yukiendı bzun yıllar Denız Kuvvetlennde çok soıumlu gorpvlerde çal'şm.ş kuvvet komuıaniı^ı yipmış bır asker. kıdemlı bır Oramırs:. Mılh Guvenhk Kurulunun b'r uyesı oiarak ulkemn bu donemdekı sorunlarını ıyı b'hr Bu sorunlara çozum bulmak yolunda fıa Guvenhk Kpnseyı ve de Konsey \e Başkanhk Genel Sekretenyle es duzeyde ıyı bir dıvalos oluşturabıl'r Anc&k Başbakanın asker kı<;ıljgı ve yctenekleri Bakaııîar Kurulu nun tumune aonuk eleştırılen önleyenuyor Sovmedı^rımız polıtıka tablosunda yer alan kışılere de rastlandigından so7edılıyor Herneyse ıJk gunlenn yorunılan onemlı depıl Gelecek gunlere olayları aşarak bır çok gerçeğı yaşayarak ulaşacağız, UJusu hükumetıvie ılgıli gerçek yargıyı da o zaman verebılecegız. Teronzmin Unnanışını durdurmak elbet ılk amaçlardan biri. Ama ekonomık darbosrazlan aşmalc. toplumsal sorunlara çözüra bulmak da avnı ölçüde önemll. Öte yandan. hükumet göreve başladığı gün ıkl yakm komşumu? arasmda savaş başiadı Aıanslar durmadan Irak Iran savaşmin haberlenm venyor Ortado£u yenıden kanşıyor t'lhem'zın doğu<!U ve Kunevı bır ateş çemberine g.rnııs bjiunuvor Iran da, Irak da yakın komşulanmu. bolge bar'şı ıçın bu ıkı komşumuzun da gucunu bütunluğanu korumasını ısterız bız Savaşm başladıgı yerdo bıtmeyece^ını de a n deneylerle bıhnz. Irak Iran savaşının nasıl bıteceğını kestırmek de kolay degıl Ortadoğu hantasım yenıdfn çızmek isteyenler bu savaşm boyutlannı genışletebılır Fiu durumda ufkumuz çok parlak görünmüyor degıl mı° Ulîrede banş özlerken bolgede barış tehlıkeye du^üjor' Burada, son gunlerde tartışılan bır konuya da deiınmek ıstıjorum Bu konuva Ulusu hükumetıntn D«ış!<*n Bakanı Il'er Türkmen in de büyuk duyarîık!a e§ılecs£ım sanınm llter Türkmen Dışışlerınm >.eckın beyınlennden biri vaktlyle «hanka çocuk» derlerdı Dıplomatlıgınjn delıkanlı çagında tepelere t'imandıaı ıcm b»i'Kı S'mdı meslegınde belli bir birikimı olan dehkana çagını gende bırakan bır dıplomat Bakanhk koltuguna oturması da çok doğal. Il'er rurtmen gene! sekreter olmadan önce Bırleşm ş Mıiletlerdp Genel Sckreter Yardımcısıydı Kurt H'aldhe'm'ın kolmrından bın Daha önce de Birleşmıg Ktıhetlcrde Turkıj e nm temsılcısı Onun boş bıraktıgı koltuga Oşkun Kırca gıttı sonra Kırca'nın ABD'de yaymluıan bııyuk Urajlı Newsweek dergısıne verdıgı demecı okumuş olacaksınız. haylı ılgınç blr demeç bu Bir bö'umu gazetemıze yansıdı ama vansımavan bölümîeri dalıi da ılgınç Sınıriı düşunüyorum. llter Turkmen Birleşrnıs Mılletler tcmsılcısiyken b6yıe bır demeç verır mıydı acabn" Aynca bo>lesme ılgınç bir demeç veren Bırleşaiış Mılletier temsücmız ıc:n Bakan olarak ne duşünüyor0 Bu konu buyuk önem lasıyor bugun. Kewsweek'do • symLim.n vai'vi arkadasım Ali Sırmen de dei?indı Ama konuvu irdelemek zorunlugu var Çünku Turkıvenln Bıriesmış Mılletler temsılcısınm ulkemızın çok canlı sorunlannda boylesine rahat ve sorumsui konusmaga hakkı yok öyku belki yakıstırmaca ama dört dortlük oturmuş. Coşkun Kırca'yı yakından tanıyanlar gülum«.everek dınlıyorlar Kırca, NATO elçıbgı dönemınde NATO ülkelennden bır yabancı elçıyle konuşurken şoyle demış Ben hükumetımden buyruk almam. hukumetitne vapılması gerekenı soylenm o yapılır Newç.veek deıc»sınde yas.nlanan resmı görenJer bu sozlerı yadırgamaz samnm Türkıve'nın Bırleşmış Mılletlerdekı daımı delegesı ABD nın Ortadoguda şımdı daha çok guclenecegını söyluvor Kırca parlak v e kıvrak rekâsıyla tanınan bır kışı Bu sözlenn hangı boyutlara varacaçını duşunmeyecek kadar hesapsız oiabıhr mı° Ama yazık, yaînız dışpolitıkada degıl. içpolıtıkadaki boyutlan da gozden uzak tutmus!. •Turkiye'de politık hoşgöru gelenegl yoktur. Tüı^ kiye de butun uclar fanatıktır bugun Iran'daki radıkal muslümanlar gıbı hoşgörüden tamamıyle yoksundurlar^ sözlennı nasıî yorumlarsmız'' Turk topîumuna ha'/H yabancı bır gorüş tasıyor Newyork'dakı Sayın Bâyükelçi1. Kırca'nuı mahkemelerle »gıu sözlert d e çok düfundurucu. Yururlükteki kuruluslar ıçın bu tür konuşuhnamali «Anayasa Mahkemesı ve Danıştay tamamen polıtıkle?mıştı» djyor Sayın Buyukelçı. Oysa bu kuruluşlann temsilcüen yemm torenındeydıler geçen gun. Kişıleri tanunak gerekıvor Herkesm bir konusma türu var kuşkusuz. Bu tur, konuşanın ruhsal yapısını da gostenr herşeyden cnce Kımı kışıler de bu özelliklennı bır meslek durumuna getırebılıyorlar'Alanı boş bulurlarsa özeîlıklerının boyutları nerelere vanr kestirmek guç'. Hatırlarsınız, bır süre önce Kırca ve Kafaoglu'nun ortak urünu bır Anayasa tas4asından «özedıldı uzun uzun, hıç kımse bır diplomatın merkezde vüksek danışmanhktan gayrı görevı olmavan bır buyukelcmın bu görevı kımden aldıtını sormadı Bır dışıslen memuıunun ıçpolıtıkayla uğrasmasında sakınca görmpdı Kımbıhr belkt de, o dönemın ıktıdarı içın bır dokunu'mazliEn vardı bu buyukelçımn Ancak sorma'< goreKr bu dokumı'mazhk ne yamana kadar surecek' Bılesmış Mılietlerde Turkıye'mn sözcüluğünü yapan bır kısnan bövlesine sorumsuz ve rahat konuşmasına seyırcı mı kalınacak? Ben başkpnttekı dıpîomatık çevrelerm tepkisınl, Torumlannı duyan bır gazetecı olarak seyırcıhgl, görevımın bilmcine ve sorumlulu&una yakıştıramad:m. Kışilerle uğrasmaktan hoşîanmam ama o klşılerın davramsîan ulke ıçın bir önem tasıvorsa bu k6şede deârmmekten de geri kalmam Dışışleri Bakanımız İlter Turkmen onumüzdekı gunlerde Newyork'a gidecek. Bırleşmış Mılietlerin gundemlnde K'bns sorununun da ser alması bekîer.ıyor Orgeneral Evren'in Ilk basm toplantısında yaptıgı açıklamanm dışpohtika bolumü uçuncü dünyadan hıc sözedılmese de. dengelı bir pohtıkanın izlenecsguiı beîırtiyor. Başbakan Bülent Ulusu da Atatürkçü dışpolıtikayı izleyeceşiînızi vurguluyor Sayın Dışışlen Bakanımı7tn Bıriesmış MıIIetîerdekı d^îegemıze bu polıtıkayı bır kez daha Etniatması gerekıyor bence Dengelı bır polıtika P ' leşmış Mılletler gıbı bır kuruluşta bızi temsıl edentenn bu t u r konuşmaldnvla vurutülemez değıl mı' Okyinusun öte^mde olmak kımseye rahat ve sorumsu/ Konusmak hak! ını \eremez. Hele Türklye'nin bö%'le bır dönemınde .. tar. AKADEMİLERE BAGLI ÇEŞİTLI FAKÜLTELERIN KAYIT KOŞULLARI BELIRLENDI İstanbul Hober Servlsl Akodem lere bağlı bır kısım fokülteler ıcln koyıt koşullan bellı olmuştur. İstanbul Iktısodl Tıcorı ilım ler Akademisıne bağlı. hakkıo da Danıştay korarı olmadığı gerekçesi İle ÜSYM tarafından daha onoe puon değerlendlrılmesıne olınmış ve kazananları belirlenmlş fakulteler lcın koyıt tarıhlerı saptanmıştır Akaö'emıden yapılan açıklamoya göre Tıcan Bılımler Fakültesıne kayıt yaptırmoya hak kazanmış olan öğrencıler 69 ekim. Dış Helcımlıği Fokülteslne 10 ekfm Gazetecillk Halklo lltşkller Yuksek Okuluno 1316 ©kim tarıhleri arasmda başvurarak kayıtlarını yaptırabıleceklerdır Adaylann kayıt ıcm USS kımlık kartı ve USYM sınav sonuc bolgesı İle bırlıkte be lırîılen tonhlerde ılgıli dekanlıklara bızzat başvurmaları gerekmektedlr Iktısadi Tıcarî llimler Akademısı Başkanı Prof. Orhan Oğuz. d ğer fakültelere kayıt ıcm USYM den ısted'klen I sıelerın henüz g&lmedığinl. akademıleri secmış olan öğrencilerın puanion ile birlikte listelerinın gelmesınden sonra sıralama yopıiorok kayıtlann eo yakm bır torıhte \apılocağını oçıklamıştır istanbul Devlet Muhendlsllk ve M morlık Akoctemısıne bağIr Galatasaray MuhenJıslık Fakü tesı Kım/a Muhend s djı Bö lumune ıse on koyıtla oğrencı alınocoktır IDMMA Başkanlığından yopı lon ocıklarrtaya gore 440 ve doha yukarı fen puanı olnn öğrencıler kendilenne USYM tara fından dafıa önce blr yer göstenlmış olso da oimosa da 8 eyu!6 ek'm tarihferi orasırtda msNtup'a dn kayıt yop'Tabılereklerd r Adaylar Zıroat Bankcsı Beşıkta? şubesi 248^c numaralı hesaba 100 lıralık ^ayıt harcı yatırctık'anna daır mokbuzla bır' ı'e pjan kartlarının fotolopsını Akademı Oğreicı t$lerl kayıt burosu YıH«z odresine postal'/acaklardır Kesın fcovrttar .ss 20 24 ekım îarıhlerl arasında odayların oprenci ış'erı burosjna b zzat başvuruları ile yapılacaktır O Hisse Senedi / Tahviller / Bankerler • MZE YEWt HtZMET DIZI\fIZDEX BtKI.VJ DAHA Sü^*v 1978'den önce kesin dönüş yapan yurt dışındakr • işçilerin emeklilik için borçlanma süreleri 26 eylülde sona eriyor ANKARA, (a.o.) 1978 ytlındon önce yurt dışındon kesln dönuş yapan Işcılerın emeklllik lcm borclanma surelerlnın 26 6 r lül cuma günü sona ere ceğı açıklanmıştır Sosyal Sıgortolar Kurumu yetkilılerınden alınan bilgıye göre, yurt dışındo çalışan ve 7 hazıran 1978 tarıhınden önce yurda kesın donüş yapan ışçılerln 2147 sayılı cıfte emeklılık kanunundan yararlanabılmelen ıçın 26 eylul cuma gunü mesaı bıtımıne kodar bağlı oldukları kurumlara veya Sos/al Sıgortalar Kurumuna başvurmalan gerekmektedır SSK vetkılılen yurt dışındo colışmcjkta olan ışcıler ıcn bo/le bır zorunluğun olmadığını hatırlatarak «Borçlanmak omacıyla yapı.an muracaatta bır dılekce yeterlıdır Işcıter ısterlerse dığer belgelennı daha sonra tamamla/abılırler Borç bır defada veya uc yıtda esıt taksıtlerle Turk lırası olarak odenecekfr» dem slerdır YeKılıler. sosyol guven'ık söz'eşmesı olma/an ülkelerde çalısan ışçıienn de borclanma hakkından yararlanabıleceklerını sozlerıne et lerriıSlerdır. İller Bankasından Esk şeh.r Puorı /e D nlence • Eglence Kultur Aanlorının plan'onmasi Tj'k Muhendıs Mmor ve Şehır Piancıları arasmda Mımar ar OdaSı Mımarlık ve Sernrcıl V Yanşmaları Yonetmehğ kurol an ıçınde yarışmaya cıkartılmıştır Danışman Jun Üvelerl 1 C O M E R T O Ğ L U Noım CELEN Erol BAIMKER KASTELLİ MENKUL DEĞERLER TİCARET A.S. ^§§ NUYORDZ 1 BULUNDÜÖUNUZ TER NERESt OLUHSA OLSÜN PARAN1ZI B^VKAYA BIZIM ADIMIZA YATIHIN MAKBU ZU BIZE POSTALAYIN, TAHVfLrVIZI DERHAI GONDEREI.IM I? BanJcaa Yanlcam) (lstaobul) Şubesi Hesap No 122667 AJtbank Babçekapı (tstanbuı) gubesi He»ap No 7522 ZJraat Bankası Babçefcapı 't«tanbulı Subesi Hesap No 3741 Pamukhank Sultannamam <!•tanbul ı Subes; Hesap No aiO378 Garantj Bankası Bahçekspı (Htnnbult gubesi Hesap No 253253 J BÜLÜNDÜÖCNTJZ YEH NEREST OLUHSA OLSÜN BIZDEN TAfrV'II ALM1S VF5 ÎADE ETMEK ISTIYOKSA NIZ BIRIKMIS GELIR1 İLE BIRLIKTE YERINIZE KA DAR GELIP ODUYORUZ • StZE HtZMET BIZtM OöREVtMIZntR • «* ^ ^^^ T^*9 İSTME««Zm:205320/4 223644223391221479 T»lt*: 23324 ANKARA: 1759 001132 S4 ANTALYA: 755150 49 BUföA;Td:203«9 T«l«ks:321t4 ESKİŞBIİR: 16115 İZMİR:140t 55141402 FP seh r Vo'ıs Mır^ar ( I D M M A ) Es<ışehır Fuor B r, ğl ve Be edıye Medis Uye 8 DEMİRÖZ • Mazlf ERONAI Orhan GuRPINAR Tansu « BANKEB KASTELLt A 9 Merkeı 4 Vakıf Han Asma Kat No 23 Sırkecı tSTANBDL Teleloniar ^0 63 20 < 5 nat ı 22 33 18 22 14 79 . 22 36 « Telek» 23 314 Ks't Ir PK 73S slrltecl S€Z~*> fr'i TEZCAN Guner A ELMADAÖ ŞUBESt : Cumhuriyet Cad No 14 Erk Apt Kat 2 Divan Oteli Sırası Tel 41 00 46 41 00 47 41 00 48 41 00 49 ) KADIKÖY tRTlBAT BUROSO Altıyol. E(eı Işhanı K»t J Tel 38 18 28 . 48 06 92 # STfKARA BÜHOSÜ • Atatfl'ic Bulvan No 9418 Kızılay ANKARA Teleîon 17 59 00 . 18 12 M TELEKS : «248 \VTALYA BUHOSU At»türfc Caddesi Raşit Btrberogiu îşhanı No 97, Kat 1 ANTAU BUKSA BCROSU Atatürlc Caddes Kumıı No 59 Asma Kat BUKSA Tc'efon 2<nb9 11 338 TAIAITP 1*3 1 &A T ir^ T^P ft 1>AIZ HADLERİ ARTTIRILDIGINDA AHTAM MIKTAH AYNEN NET OLARAK GELIRINIZE ILAVE EDILECEKTIR lcşter Bahoniıgı Mefkez Valıs (Esk sehır esk Val'sı) V Muh Mlmar ılTÜ) imar we Iskarı B'iVonltğı Müsavlr f/ufettış (Eskı Plan ama ve imor Genel Muduru) B'yolog (A. U Fsn Fakuites > Cevre Musteşarlığı Eğ'tım Mevzuat ve P' nansman Daırest Başkanı Eskışehlr Beedv=Başkant ınşoat Y Mühendısi İMer Bankası Genel Mudürluğu Yapı Daıresı A D M M A. Öğretım Uvesı V M>mor v» Kent Plancısı (D G S A. . UverpooU Ankara Metropolıten Aton Nazım Plon Burosu Y Mımar (O D T Ü 1 O D T Ü Sehır ve B&ge Ptontama Bölumü Oğretım Uyesı Y Mımor ve Kertt Ptanası (D G S A. I V U . Parie) DGS.A. Öğretım öv«61 Y Mtmar (D G S A ) i D M.M.A Mtmarlık Fokultesl öğretım Üyesl V Muh Mımor (I T U ) Her Bankası Genel Mudurlüğü îmar Piantomo Doiresı Y Mımor ve Bölge Plancısı ( O D T U l TunzTi ve Tanıtnrıa Bokanlıği Y Müh Mtmcr f l T Ü ) IHer Bonkası Genel Mudü'luğü İmar Plankrnıa Da'res! Ş 3 hı r Plancısı (ODTÜ) fler Bankası Gerel Mudurluğu Imor Planlama Dafres! Y Muh Mımar (I T 0 ) İller Bankası Gene* Müdürluğu tmor Plan lomo Dares 350 000 TL 320 000 T L 270 000 TL 220 000 TL. 175 000TL 150 000TU 150000TL 150 0 0 0 T L Gazlosmcnpaşa Kadıköy Sarıyer: 7J??364 As'i Jun OyAierf: ALTABAN Üzcan # TAHVILLERimZtl» AIT OL . DÜĞÜ PIRMALAB VE ÜYGULAMALARrMIZ HAKKINAYRINT1LI BIIGI VEYA BROŞUH tSTEYtNtZ.. BULCA A"rJon 0 DA LUTPEN IEU:FONLA CUBUK Mehmet HAC KAFİLESİNE EŞLIK EDECEK KIZILAY SAĞLIK EKİBİ HAZIR ANKARA (o.a.) Kızrloy Hco ekıbının en gec 26 e/ıul cuma gunu Suudı AraD stan a hareKet edecegı bıldırılmıstır Turk Hacı aaa/lannın butun sogl'k hızmstler nı uSteien Kzılay, bu yıl 45 doktor, 64 saglık memuru, bır eczacı, 4 yj*.sek hemşıre, 17 hemşıre ve 117 sosyal ve gen h znetler personelınden oluşacak 243 kı şılık, b r e<ıp'3 Suu^t Araoıstan a gıdecekt r HER OTOBUSE BIR DOKTOR Kızılay Genel Sekreterı Hoşver, 1 ekım den Itıbaren Suudı Arabıstan a Hact Gdaylarmt taşıyacak otan her otobuste bir doktor bulunacağını soylemıştır. Ayrıca, her konvoya, cterhal ocıl mudohalelerde bulunabllecek malzeme ye ıloçları taşryan bır ambuiarts eşlık edecektır. 0 Istıanı • BC TAHVtLLEB PAKAHnZÖİ GÜVENCESIDtR HtZlROĞLU Eftun 30IM4 (HISSE 2S14T9 0C=3M 22 J 6 + İ # ESKISEHÎR BtTROStT : Porsufc Igum Kat 2 No Kdprubası Tel 161 S5 SKNETLEBİ) TUNÇALP Orhan A 7ZMIR BUROSU : CumhurtTet Bj.van No • 11 K«t: ) Od a No ıf.i Meydan Apt. Te'e'cn . M 14 02 14 ı« ^5 Tele'ts • 62 < ^ Ona» 7r 0 ARANAK MENTOTL KIYMETLER ) AKAL | AKÇIİffiNIO Yedek Jun Ü y » w i t BENÖVENLI Cahrt 0 BVSKER KASTELLİ A S Sa n t ı^rnrf taiüa eınln Ta^aıru; i r r a yat nr^en d3k k t eaeı.e,j.z lu^usıar önce ma>tr Snnr^ dn '" Tapt *uı r rrue<«^seriı tecrtlbe1*! ola'a* t.r Btz sormayB piyasa.«'no3 m n j j " ' nı e*rı« t«cruoe'ı "» rüvencell trtr m.rvJunu Banu sızo blr ker« daiîâ hatıtîatıvoruz KÖSEBALABAN Erol <• ^ İ L I K 1 DOKTASf ( t EC.E BIRA t GOLTAS ) Gl NE'i BIRA » GUBPJ: FABRIKAtAHl ) IUAR BANKAS! I KARSAN > KAV 4 > KAYSERİ YEM sVNAYI 1 KOÇ YAriRIM PAZARLAMA I | KORUMA TARIM i LAEbA t İ1AV1 ÇELIK 1 OEMA < » O\ \rl YATIEIM 1 P4MUKB4KK 1 POLYLEN t RABAK ( t SAHKUY3AN ) SlFAg 41 YAPI VE KREDt g'..eW"ıi '«r «ıkp'ın Mlı^ .ı n^3 o ıp olıtiad uy nrft^t r RAPÖRTÖRLER: DEVEL1OGLU Yusuf OSTONER M Bedrettın İstanbul Haber SenrM Ytllardan beri taşıt sıkıntısi cekllen Kemerburgaz'la Kağıthane orasında otobus seferleri başlomıştır. İstanbul Beledlyesi taraftndcn, Kâgıthine Belea yesıne verilen 3 odet otobus yapılan torenle sefe'e başlamıştır. OtobJS'er.n hergun saat 6'dan, 19 30 a kaJar seferlerıni surdureceöını bel rten Kemerburgaz Belediye Biskanı Azız Secılmıs. tKemerburgoz halkı yıl lardon ber' oz emını cektığı otobuslere kovuşmustur Bundan boyle ctkarct kış ler halkrmın vuksek ucret'e goturemeyecektır» demışfr Kemerburgaz, Kağıthane Otobüs seferleri başladı. 0 SEYYAR HASTANE VE 12 AMBULANS Hoşver. Hacı adaylarınm sag IIK hızmeüerı ıcm bu yıl Kızı'a* tarafmdan, 25 /atakh b r se/yar hastane, bır klınobıl Csey yar amelıyathane), 12 ambulans ve 4 se/yar polıklınık tahsıs edıldığını kaydederek» ame .tyathane ve hastanede her tur !u cerrahı mudahalenm yapılab'!8Ceğı ımkanlar mevcuttur» demıştır Kızılcy Geneı Sekreîen K zt!av sagnk eKibının, Turk Haoı cdaylanndan başka dığer uiks lerın Hacı adaylarınin saglık hızmetlenne de yardımcı olacağmı belırtmışt.r. 0 0 0 0 • 0 0 # T\SARRCF1 UîIVIZA T1LDA • >4 5 ^E;T OFL1P GEH'IREN •4 FN GCÇLU KT*RÜ1 r*l < R VA AIT TAlıV ILLtEI ÎLAN & ÜIYOBUZ # OTOS\N # TOROS GÜBRE 0 CELIK MOVTVJ 0 ılr> Pl LSf N KORDSA &L.VEY SA.VATTİ ASIL ÇEL'K DEM1H DOKCM ARÇELIK BOZKURT MEN'StrCAT MENSCCAT SAN'TRAL DOKTA'} SATl<>» SrNDUĞlMLZ ^lENBUL ObGERLERİ ACIRL1İORLZ. 0 MAKrVA TAKIM • lOOfJ Mentrls rruvakkat rr^iiuî 50 n'ivon kân rardır *«4 t^"*«t*u c* ÖDÜLLER: 1 ödul 2. Ödul 3 Ödul 4 Ödji 5 Oclu Mansı/on Mansı/on Monsıyon Gümrüğe terkedilen tasıtların satışından 52 müyon lira e!de edildi Gumruğe terke'jıtmış rm ıkı gunluk satıslannda toplom 52 rrılyon 396 bln 500 lıra geilr e'de edılm ştır Devlet Malzeme Oflsl tcrafın dan Tepebası Gaz nosu'nda dun acık artırma İle satışa ckarılan 1 araclardan ılk gun VI den ? rr.o toru oifrak üzere 75'ı sa'ılm'S, bunların karşıîıaı oiarak 26 m(l von 013 bıt 500 lıra gelır soglanmıştır. Dun devom ed'en satı$lorda Ise 112 arac satılmıştır. 45'ı mctO'Siklet olan bu oraçlartn satıslarından da 26 mılyon 383 b'n lıra kazanılmıştır. (UBA) • # 0 •»CivIN S » ^ Y 1 KUPr LVI.VR1NA Air EN GLÇLÜ DEVAM EDIÎMEKTEDfR. 0 0 ptacakur (Ta'Biırj ödeıjrmj « • • netlereı 198 Adoi OPAK 2^0 Aaet OTOV"L P\^\Pl \\H 2W Ad»» T sl=* C>\1 !?»rmayetı 2tO r~ '"ond ır 447 nnıljon kftn varc «40 rptcefu TOrmeye b«îlamıs'ır 65 Adc* sr»'M KALKI.NMA BANTÎA^l • 300 Adet. «^TA\* KO\SERVE: kcıppır CjsM» «0 «M Ayncc, gerekirse sahr aîınacok proief©r tcm 200 000 TL |örl emnne verl'mışt,r 12 ocak 13S1 gunu sono e'ecek o!an yanşmann sainarr^sı ye ek'en 2 500 TL 'sı karşıi'ğında 29 ey'ul 1930 tarıh rap" ıt baren IMer Bankası Gertel Müdurlüğu, İmar Plonlana Daresi Bcşkanlığından temin ed> ebf'ır NOT Yn'S'naya KO* 'mak lsîe\'en'erıi en qec 23 kasım 1930 to K rı ne kadir başvuruda bu'jnmalan gerekmektedır. ,Basm 20920) 5396
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog