Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

DÖET CUMHURİYET 25 EYLUL 1980 Gözlemlerde Soyunanlar aeDıycılımizın kdut»4ı bır kaç yOHanndan bına r Zey yat Selırroğlu. Okuru avloyacak hıc btr soz tema tuzacjı nı kuüanmamıştır Konusunıin elverdıgı ucuzluklardan oze'lık le <acınrrıstır. Bunui Içındi' <l Selımogtu yu cknrken. parîo* usiup oyuntorı tou'ama'çın ? yer yer sızi buyuleyen. CP p goturen yazarlıf< çosier len^e rost'anozsm.z Ama buno ,ar şıl r sogiom b r ttah^ı/e» s > nottnn orneklennı onda bu ur sunur Olculu bıcıll bır yazı sa na»mtn okundukca der itne m İ9b len sagiom bır tıpleme qe ne onun urımlennın ustunlukle r rınded Zeyyot Selımoğlu nun son h'köyeterı tSoyunaniar» adını ta şı/or Bu hıkâyeler <So un mo» kavramını e'<sen olan ca lışma'ar Dış gorunusten ote bır aedenın btr buyuğun bır ariamn, bır terzının goztemlerde soyurtmosıdır Soyunanlar'ao yeralon dort Üogan HIZLAN EKONOMI ' TICAFET. E hıkâ/e oynı kavromı ek^en atarak oluşjyor.ar Bu dort urun ıc ide Bır Ada Soyunu/or en yetkın bencs Siin b r dılle du varlı ama du/gjsal!ıga <açrranıte!UH bır v an tır anlol rrla ıronvle ctzılen tıpıer n etkıle\ cıl gıyis B r Aaa Soyunuyor Selnıoglu vırtuc? uğuiu kanıtlıvor Bır DeSe Soyjnu,or, Se ım oglj njn u=lup aenemec I gı ne bır ornek sa\ı)ırsa ılgı ce^t c bjlunobtlır Ayrıca ırsanın para korsıstndaKi za/ıflıqııı bır Soyunanlar, Zeyyat Selimoğlu, Hür Yayın, 50 lira Graniet kesklnlığınde a ılctıyor Bır Dede Soyunuyor bır yasam o;kuBJnaen edın I n s bıf portre Br Deds Soyunj,or ıle Bır Buvük So/unuyorun Seiımoğlu nun hiKayecılık cızgısinde ba san sayılacogını sonmıyorum Bu Ikı porca onun ustalıgına b.r şey katmıyor Bır Ada Soyunuyor, uzun su redtr benzerı yazılamayacak nı telıkte, saglam bır h.kaye on layışının s Tigesı olcn tıpleme de fazıahkıardan arınmış bır tanıtlorna aucu tasıyon bır c doyı ustaci yaşcyon bır varl K n olcro< onloton en'es br 'ka f /e O'elİKıS Refch Se iı er Codaes oın kendını onlatısı bu kıtaptakı uslup dpnerreleri"m nasıl b r bcsarıya jlas'ıg nı oos terrre« yoıun'ien ı!qı cek cı B r Bu/uK Soyunuyor Bır De de Soy'jmi"or ba"='ı lı hr'âyelB İLHAN BERK: «İSTANBUL BENİM ATARDAMARLARIMDAN BİRİDİR» # Jstanbul Kırabı adtm ? < ! or > yenı çurfer tonlamımz Isıanbul ken tı stcın ıçm hangı ozclhltlerıyte önem I azaıiıyor Açıkcası şnnnızde bu ken tı bırçolt bovutuyla flemtismız O ie çıkarmak ıstedtumız b r nıtelıh olcl ı mu' 1 tMnbul K'tabı 1944 1980 vıllanm kapsnoı Ivılap ıkı bolum luk. Illc bolüm, 1947 de cıkan litanbul îatabımdaıii Sji.rlrrı ıtcnvor A>nca o e\Tede \nzild.gi halde kıtaba gırmeven ai'ı uzun s u de bu kıtapta \er a lıvor I/lncı bol ımdfa s.ırler^e uç vıldır üstunde caJiştıgım jenı şıırlenm Mıtolog^'alar ded.sım bu boİjTiıcîe 1 ale A\a Tnada G ı n e r o a Kınal add Dolapdene Elia M a n o Cumhurı et l.o«.an ası Kap<ıl.çiu>ı Cnar EI&VOKIU sııı lerı ^aı Yılla,rdır Kranbui u \M/i'orum Ba bulumu • kul» adlı k.*ab^mda cıkan bu du?vcl^ı « rlerle Istâabul un i n ^ n ta » rıh cotii"af\a demek o'nn nntoloj; vasını vazma v ıstedım ÇaŞimı/ın mıtolog\ ^ kabramanlan artık tan rılar de?ıl, In'janlftr Kentler nesnpIPT ha\\an.Ur Bu vok'an Isıanbul u KrınbuJun bır asnt'm (çınaj) bır ku'unu lgu\"ercın) bır ınsanını (Ehi Marvo) bu cafSKinı (Kapa lı<.ar$ı> bır lokant ı.s\m (CumhunyeT Lokıntası) bır soka{.ını (Bevoftlut bo^lece onu va7irnk bu dunjada \a iPtmek ı«;tedım Mıtolopva dedıaım bu Bu olsîu benım dahı oncekı kı nplanmda 6a (Galıle Denı/ı. Atbolkı sun b>! dunva şarkısı otarak dusiıamcıv L=temc mden splıvoıxlur Lhmden gcldıj.nce de bu ıkılı>ı voketmek îSıerım. îjı.rv sımn ' apısını V ını kend iAtıı bvı do^madaıı kut ta'^ıa'v geıekn Ve^u^unde kap<jlı ekononuler ça^ı sectı dilı aorlanıak ona. dunyahk bır yapı kazanduTiıak gerek. Bu bır tek du^elıge ?ıtmek degıldır Sıın henves.n vapınaktır Ben uiusallık oigusunu salt yaratı u j a , yaıatıcıti'n d u n y n ı ka\Tayıs» na. o/unılt'jışıne janı kendı olrritiM n ı baçlanm. Or*ada b'r o/an %arsa (dun\an.n neresınde olursa olsun bu> o^an'yı bu ulusaldır da Soıoın Doj^ılu olmak Rs'ıh olmaktan once badur Turk şı n limcü bu Dos<u>la dn BatıvK da tadır Kend^ olnrvk ırın N^'ım da O\tay Rıfat d\ bojle Bıl>nndler mı bugunku yorleı ne P^ıu gelnce ken dıme bır kpndıme baknoruTi a n k • Kentlerın şnrle antatımı feonusunda ne auşunursünüz? Bır Ken tın tarihı. cografyası ve butun oa noramas» şıirie çıkanlabıhnır mı"* "\ Ça^dag y i ' u ı n konusu kent lerdır Insnn vaçamı oralaıdü corek lenıyor da onJar» %wr bu yu?d^n ya lafjını oralara sennıst'r Yaln / gç<. müj dugıl sımdı de ^c'ecc v de ota dd bo\ gusteu\or Bır vaş ıvu bıcı mı koymaktır şıınn ışl kentierden de\raldı<îi budur Daha ne ısterur? Bır kentm tarihı. cografyası dedı ğimi« da bundan bu yaşama bı ç.mındon başka buşey değıldir. SIYAD Ödül Töreni ve Sinema Galası ertelendi SlYAD l«u Dernegt Sınema Ya/artdrahndan bu akçdm Emek Suıeması nda du/enleneceın dmmulnn ."iı iuı Oduüennı Verme Gecesı» her turlu dernpk etk.n hklennın vosaklanması ne denıvle erteleıunıştır OrJul Totenı ve Sınem a C t lasında SIYAD taralından hazıran avında secılen movsınun en ıvı fılm ve sınemn sanajçılanna odullen dagıtı lacak aynca Bedıa Muvahhıd. VaMı Ri2a Zobu Erıument Berudt Lav Rptık K' mal Arduman ve Sıneındct Ornan Kurtuluşa çeşıtlı odul ler verilecektı. A\nı gece sosterıırie sunulacak l'lın Luscıno Vıscontı nın «Md rın aniatımındokı oksaklı^ tıp lerın cızılmesındekı duruktuk ıronı dozundakı tutukluk onıarı oığer ıkısın n ornek bosansmo tlastıramıyor B r Terzı Soyunu/or ve Bır AcJo Soyunuyor be nese 9 da V ıncın bır hıkaye anla^ sını do strcjilıyor bıze Gozlerr'ere to r klıklara heps nden onemlısı ^ccmjlara r/oyanan ba urunıpr coçdns Turk h kayes n n v ıfJıgı osamayı da bır yanı/a yansıtıyor Bır Tevı So/unuyor'do Beyc j u n ın renkh çercekcı evet qerce<cı bır kesıtıyle onumu7a gelırken, Dımo g,bi yıllarco ^nutama/acagırnız br tıpl cızl vor lissrı karmaşcsını ruh v v rntılonnı dunyaya derv ^ce br ^a< sla tut' lan küüeyısln acısmı Dırroda yaşıyoruz Bır terı durskanımn uğraK n'telıöı tn•on ciovran şlannın m hen< tası oısu bu hıkâvede ne qüzsl serg lenıyor Soyjnanlar dakı tlplerrede unutuimaz mezarcı Yorgoyu analifr Yasama sevıncını sımgele'ei ırsnn /osaiTiının fırtınaorıııı bır esıntı soyıp feylesoloo dovonon Yorgo yu kım unj'abılır Hıkove saiot nın olgun v« usto orneklennı bulabılece/sıni7 So/unonlarda Yıneleysyım kalıtelı bır yazarın kalıtelı urunlerı bu hıkoyeler. SINAİ KALKINMA BANKASI DÖVİZ KREDİSt FAİZLERİNt YENİDEN AYARLADI Cumhurıyet Ekonomı Se; vısı Tu.kı/e S naı Kalkınma Bankası (TSK8) dovız kred sınden /arorianmış bulunan yaklasık C 0 0 kuruluşa yolladıgı bır yaz< ıle eylul a/ı sonuna dek yenı koşullar üzenndert mu kavele ımza anmasını onermıstır Mukavele taslagi nın en onemi. noktosı gununde odenmeyen poraya yuzde 60 oranmdo cezaı fa ız gfet rınesıG r TurKıyede sa,ıs. 300 u bulan ve genellıkle Anado Iu da uretım yopan şırketterın aldıklan dovız kredtlert ustuste gelen para oyarlamolon sonucu yaklosık bır kot artmış ve bu şırketier ıflasın eşığıns geı mı$t r TSKB dovız borcları konusunda ılgıti çırketler* vaMaşık 6 aydır ceşıttı aşo malorda goruşmeler yopmış ve sonunda yeni bır mukovele taslağı hozırlamışttr Taslağm ozu faızın her oltt oyda btr surekli ayarionır bır duruma getıplmesıd r Banka şırket erden en gec eylul ayının sonunâ dek yanıt verılmesı ıstemın de buiunmuştur Bankamn ılgıli 300 kuru luşa yollodığı yazıda ona poraya flıskın faizierde ındırim yopıldığını b'ldırmektedır Buna göre eskıden yuzde de 1^ ve ınaırıldıgı bıldırılmektea r Ancak bu ındınm n 1 temmuz ıle 31 ara ık tarıh en arasmaa gecerll oclu'u ka/dedılm şfr Ban ka bu tarıhten ıtıbaren son ra yem bır ta z oranı uygulanacaaını ve bunup ı gıli sırketlere 15 aun onces nden teblıg edıleceg m oçık lomoktadır Bonko bu yotı ternia 1961 yılından başiavosak uygulanacak yenı fa iz oranmtn para malıyetıne ikaynak malıyetıne) gore hesaplanacagını bıldırmektedr Banka bu düzenleme son rası bu mukaveleye Imza ko/an şırketın yukümlu'ügunu yenne get rmemesl halınde. COk onemlı bır cezoı faız uygu aması getırmektedır Buna gore, parayı gununde odemeyen şırket borcuno ek o'arak yuz de 60 tasz odemek zorunda kalacaktır Eskı durum da şlrketler cezaı faız olarak salt yuzde 4 faız ödemek zorunda ıdıler Duzentemenın şırketlerce olumsuz bulunan one"V ya m sırasıyla bu kosu lann tumunu v e r ı r ) 9 getırme'is şırketlerın hemen yasal s leme konu masıc'ır Ycsal ışlem bu şırketlenn lıac^eüılmesı sonucunj verecekttr 2 2 o l a n laı) var Hem e»ka hem yenî çağİjıın bu buyuk kenti. bu dükalık butun boyutlanyla \ ursun ıstedım Ote \ <ndan. Istanbal u anlatmak ^ozömde daha da bıtnı s gorunmu\or bana. Benun atardamaılarundnn biin dıye baUıyorum ona. Kentlc hem berum hep konulanm oiaselmış tır 9 $nr kuramı w<tune çok vczdınız Stzce bır şa<r olarak doc/u bntı kultürü çatısm^sı ıçınde Tuık şunnın yerı ne ojrrfitc'tr* Bugun ştı rımız qel'$kın bır $ı r ssyılabılır n ı ' 2 Bon şurin Dogulugnna Bifı lıg^na inanmaTi. Dogu'da da Batıda, da bırco^. o ' a n l a n n yaşadıgı na, yaşıyor olduguni ınaaınm. Bu ANKARA ,(o a ) Ankara Al man Kultur Merkezi torafından 6 11 ekım 1980 tar hlerı orasında «Turk ye 1 Ulusal Ger mamstter Kongresi» duzenler^ce^t r ODTÜ nde duzenlenecek kon grede A man edeb yot dunyas» eser er nın eğ tım programları ıc nde kullanılabılrne olanakları tcrtısılacok edebıyotm gunce! sorunları ele olınacaktır Ankara Alman Kultur Merkezı Muduru Dr F Wıntersclıeıdt kongre nedenıyle cağdaş Alman yazorlarından bozılarinı Ankara ya dovet ett.klennı bildırmıştır «Türkiye 1. Ulusa! Germanistler Kongresi» düzenleniyor SCumhuriyet)) 25 Eylül19.30 RADYO TRT I 0>00 p:u^r&.n re kısa inij rltr ( > 0^ X E?gı kervbnı 03 31 Sarkı ar ve oyun hava»a w n I>J W K ia ı n rler ) Oc u f B,!«e^el yayın 06 30 Köy» tın u le' 01.40 Gürjvum 07 30 H b« ^r (K 4U Güiiun ıç'iı» ıu o Kı«a habe' er 10 02 \ ia.li var.n 10 32 Bolgetl ya vın va rekJamıar 11 0ı Hatıt • f S 1 0 S«r lar 11 «0 Tün ıtü er 12 00 Kısa Uaberler 12 uf Eealamlar 1210 Ogîe Ozeri 12 DÖ R*R.amJar ve redyo T\ progranj (ıaber en l ) U0 Habe ler 13 15 Saf eser eri 1350 Bdl â^el yaj n v» r»S "mlaj 14 J0 Daijrcı I T ?uan İS 00 K sa ha berter 15 03 Şarblar 15 20 Bt rimlzin derdl 15 *0 Hafıl T.U ?lk 16 00 K < na »rie' m 16 0i c 7ür 'er 16 30 Sjrfcıiar 16 * BıroS m ' ^ k 17 00 Olajla ı iuer. 1" 10 TıL'l.ü de'ten <)) K «3 r^.be e ' 18 0= Çocuk bahoe"!! 18 20 Haıtan.n çok sak sı 18 2? Bu!;ese! >^ v u 19 0001 00 1P r II Ile cr tak vav n 19 C0 Haberler 19 3Q Hafıf muzk 20 00 Kty daÇar o <ı 20 20 Do=Jaı berıi hatır * lasın. 20 «0 Dln ve ahlMs konu^rcası 21 00 Kısa rtaberler 21 02 Radyo tivatrosu 22 00 Kı ta habertr 22 05 TB'^M aaatı 22 to Sarkılar 23 00 Haberler 23 15 Gecenln tçlnden 00 55 Gü nün baberlerlnden ozetler 01 00 program ve kapanif 01 0005 00 Gete yansı 09 15 ftomtn rn.'.d» Kurtutuç 8a vaşı 09 30 Sabah konseri, 10 0U Her telaen. 10 30 Yaşadıkça 10 J0 belma Ersoz den jarltılar ve sa» so o an 1120 TUrküleı 11 40 tUs oiretlm 12 00 Hatlt mıu * « n a t ç sı söylüjor 12 20 >artolar 12 ^5 Türk düfün ve *je sneKlerl 13 00 Habe'ler 13 İS inllf mj;,» 13 3tı Uni\ersl1« korosu 14 00 Yurtlan se*ler 14 30 Sarkılar 15 00 Ha«I mO 2ik l i l î TürkUJer 15 30 Ba rok müök. 16 00 Sarfcüar V6 4 ^rt>a«ı yarın 16 40 TOrkUler 17 00 Olayların Içinden 17 30 Kücük feons^r 18 00 BU dil den Wr w!der. 1850 Htkıret ır veri 18 50 ll>flf müzlk 19 0011 00 THT I ıle ortak vajın TELEVIZYOIM 19.00 HABERLER 19.10 HEİDİ 19.H0 OKUL TURKÜSÜ 19.35 EDEBIYATÇILAR KONUŞUYOR: «ZEYYAT SELİMOĞLU» 20.00 ŞAHİN GÜLTEKIN SÖYLÜYOR Ank3rc Televızyonu ndan Zafer Ası ın hazırladığı Törk Halk Müzığı nde ekrona gelecek olon Şahın Gultekın beş turku soyla/ecek Solıstten dme,eceğmız türkuler şoy!e «Buna er me/danı derler» «Yıne de şahl°nı/or» «Alı dağa verın barudumu socmama» ««Tanyerı ctanda şafok so.<ende» «Gıde g de yoruldum» TürkiycAET Ortakhk Konseyi kararları kesinleşti kıye AET Ortoklık Konseyı'nc» 30 hoziron 1 tammuî 1980 tarıhien aroeın da yopılon topiontıda alı nan kororlarının 19 eylulda kesınteştığı ocıklonmıştır Konuyla ılgıli oicruk Dış ışlerı Bakanlığt Enforrrosyon Genel Mudurluğu nden yapılan ocıklamada bu ka rarlarla Turk ye lehıne yenı tavızier tonındığı belırtıl mıştır Dışışleri Bakanlığı ndan verılen bılgıyo gore bu tovlzler çöyledir Tanm Alanı Topluluk. 1 ocak 1981 ıla 1 ocak 1987 yılları arasındo (6 yıllık t>" donem 'cmde) Turkıye Tien <î9lı tarım urunlerıntn ıtholâtında uygutanan gumruk vergılerlnı bir takvım cercevesmde tedrlcen kaldırocaktır ANKARA. (ANKA) Tur Fethi bey mebus oldu tıılnra M (Hu Mn ) Fetr.ı ç iması lç n yaP'lan <e"im tııı gün bıtn.i'iir Bu a.t«j.r. O i mıı^b^ne den seçlm <onuri,in bılalrüerek Fe'hı BfVîn V"Wın dı*ı »çitlanııu^'ir hethı Bm üUn Oa2i Hz t» n ' ı n d j i kabul «ü!ul Cozi İU E)tjrdQ Bundan «onrs ıNu'i ve TatetD Beîtet a* Manıııri rn nPTe ıMırak tHîlf Dunı ^ n r a I p|h) Btrr »e N ı r* UP^ 1 r>et Paşa taraîınaun yacfcî^a ti'kı ku^Kler'noe K» bul eaJuıW Pn^tıti'n î"o In Bc ıe 'jilinpsı bır buı,ıt. > « t «'Utitı • I etbt Ee\ m yannro«"İL«top < i'ı> oa Ktvral. etmesj bc^lpn Katmo protokol uyorırtca yapılması gereken ve 1974 yılından bu yanc gercekleştınîemeyen sosyal guvenlık duzenlemesı uzennde mutabakata varılmıştır EKONOMIK VE TEKNIK ISBIRLIĞİ «SON POSTA» MUDURU SEÜM RAGIP BEY TAHLİYE EDILDİ Tutub!\ı btıluran «son Po*Bey d ı n «ıpılan uıjı e^ıe* iden «oııra tHoli\e eculmı^t r ! öa n >e psrtı m ı t # r n ÛP mırenur ^k marraTtr. v t r Ra^p Be ın mbk ne'l < » ra nv\ i ( r ı e a e n ı ı • t > • TRT m ı/7 00 Açıl 5 ve progom 07 02 Guııe bas arl'en 0S 00 Bando muzıh 03 15 Sabah kon«eıl 09 00 TOrltçe haberler 09 03 Ktl çük konser ( 30 Elton John W un tGoodbje Yelıo* Bnck Rood» Albumü 10 00 Çeşıtlı TO o ar 10 30 Rttm ve ırelodı 1100 Ogleje doSru 12 00 Türk çe luberler 12 03 tngillzce ba oerler l î 06 Pransuca haber ler 12 09 Slîin tçın aeçtlklen miz 13 00 Konser saatl 14 Vı Caz müzigl lo 00 Günün kon «ert 1^00 Müılk dünyasından 17 00 Türkçe haberler 17 03 tngUUce haberler 17 06 Frenst»» baberler 17 09 Siîler tçın 18 00 Gençlerte mOzik 19 00 Bir konser 20.30 Ca* mttn»t 21 00 BOyOk eserler. 2a 00 Türkç* babrrier 251» tngillzcc haberler 22 08 Pransıeca haber ler 22 09 Oecenin gettrdiltlert 23 oa Fsrfembe konserl 24 * Gece ve mOHk 01 00 Progrus ve k*puıi( 20.30 21.20 HABERLER KEVSER TANRIKUT SÖYLÜYOR YERÜ MALLAR SERGİSİ FİLME AL1ND1 B ıi s ı ikjTl « r U mjllir sergi.si.im lîtm met e ı. zrml u ı r a a nrı cjmı u> b*»a r lı b j iıLnırı a'dıırıe Btrı » bu filrnı T ' U ^amvımir'n L ı tun TOrk. • t e \ p bsnçte »an n B nıası ıcm tp»tnlı«ke» bîttir. simnaUroa gosterecektır Fı!m O*WP BcvoSIu »laona^•uaom i ı n çci'ü «errtı*>r rae ki ^ır'mjl rda e ı i ' e n vasıla istanbul Televızyonu ndcn Kayhan öztepe'nın hazırladıgı ve sunuculugu Mustafa Yolacan torafındon yapı lacok olan Turk Sonot Muzığı programında ekrana Kevser Tannkut gelıyor Soiıst şu şarkıları soyleyecek tDerman Kar Eyıemez» cOlanlot Oldu Artık» tSoyleme Bılmesınler» «Zeytın Gozlum» «Yanakların Çıçektır» ve «Dereler Ca^lar Oldu » Turk ye ıle AET crosıncia ekonom k ve tekn k ışbırlığl nı gelıştırmek uzere topluluaun ıkı , ıl k bır sure cınde Turkı/ey9 75 m l/on Avrupa lıesop b rırr k (ta< rıben 105 mılyon doior) b r h be yordım noa buljnması ka nrirj^tırıîmıst r DÖRDUNCU MALİ PROTOKOL Topulugur cKtedılecek bır man protokol cercevesm da Turkıve ye 5 yıll k bır sure ıcm 600 mılyon Avrupa hescp b r Tilık (takrıben 840 mılyon dolar) kredı vermesl ongorulrruştur 21.45 SARA CUMA GÜNÜ CALISAN BİR FABRİKA MAHKEMEYE VERİLDİ Ordııya aıt tonı^» Cnat ed»n bıt tabrıka cuma gıırtt oe ça n» kar«ı ç w e ı tddiMjn» mab Weni("e verümltir Davaj» ekitn BVI icınde batılarafetır TRT •7 M Açujs ve prugram 07 05 SoltfUerden seçırıeler 0130 H»berler 07 <0 Türküier 0? 00 Gün basl'vor 09 00 Sarkılar Oğretmenlık gore/lnı surduren Sora bırgün hıc bek lemedıgı bır anda oğabeyını karşısmda bulur Genc adamın amacı kızkardeşını Ptuladetphıa ya gerı goturmektır Sara buyuk bır kararsızlık icınde kaiır G dıp gıtmemek arasmda karar veremez Yıne de gonlu gıtmek ıstentekte ama gerıde bırakocoğı oğrencılennı duşünunce de ıcı bır tur'u rahat otmemektedır VEFAT Selver Şlmşek ve merhum Rasım Şımsek'ln oğuilan ırarhume Hurlye Yuluğ, Durıye Yarar Aykut Mezraa, Ayten Kostekcı, Uygun Şlmşek'ın kardeşierı Hosım Sımşek'in yeğenı. Fasıh Yuluğ. Şahabetun Yarar, Ce'al Mezraa ve Sad.k Köstekçı'nin kayınbıraderısrı Urrnt, Umman. Tulln, Tulay, Songül, Serp I ve CuThur Yatuğ un 8eyrıan Kuşçu, Kemal ve Serpıl Mezraa. Handan Gezer ın Kadn Sıbel Kostekcı nın dayılan, 22.40 HABERLER AFERİN JANDARMAYA Bıîrj'ıun Marckalt iüsünden Çerk« İ^mall a m ku u o Zeîıha ıwm iiaa bir k^ı <Kbren kaçırmava te^ebbns «tm>. « ^ 10nün haber alm«.<!» UaerUK bir k t i i oicuınnti"' ^e t ^~u«nr Bır " i n e » ı n n u buîutnr 1tatO iru seter uv SOtıl arVada» a ni kı? lcöv ünOn nn ber alouı.sina ra&mec i^e de küzs jandanna toımandanı suçlıılarn p^^n» <Jüsm*ls îiz zaruan ^onra v%n n& llcl i^n darma alsnüt btr otomebtl bul ırıjş <? sor'u bir taıtip stmucu lcızı saLmden kurtarraıe ve «tjçlulan UĞUR ŞİMŞEK BULMACA 2 3 4 5 6 7 8 9 1 MANCESTER GARDİYAN VE GAZİ HZ. ttma iî (HUSOM) Lood rmaan b Icrlcu r* sore MHT oe^ <r Giroıydn sB««e«ı Tür'ü ye hsikiDda vavınladıffı bir mskalecte TOrkije de taro Olr parlamerıio ı ulüinn «henk t çınd» ve dutgün dev*n> otmed ıçin tam bir muhaletetin ortaya çıfcma.Mna taraitar olan Gazl Hz 'nin hOrrtvetpeverllSirü tak dlr etmrttedtr HEM NALINA HEM MIHINA Bir yanlışlık B*leâl«e «çlml ajıı cefvellet asıltnıs Ben ErenKoy unde jazlıi otur n ıııra H,W or*aak: cetvel.erde ısmıcu aradan Esaseo ce eU»r h.r bır sır» tatap etmeden ıslmlet lt&rma Kar X y»,'iın'.:« oldueımdAB ısmıını aremaya talkmai ü tiWe bır i*l tçn luçırmama malolacagı içın aramıya a ! luzt.m güRneolrn BU dost kcndi ısnumı ararten berfn ivntaıı Oa gormu«, numsTuını hatmnda tutmuç bana UJJITOI DUn « b a b oetvele bafcıp ısmlmi t ploi b ı duTi Fnlffit rn^slek vey» sana> banpsin^ kncaman Dir «re^Uman» onınmuslar Arasıra kltap tarcün» ettıe n KJI nMUterrin» deaeler naklı olurdu a » tetcOmanJ Sı bilmen nereden çıkarmısİBr F'ıkat ben bu kadar Tanbslı^a razıvım Ta bu ıttturun ba ]ı<hna bakıp • «Naloant» y » l Kentsojlu 2 Utanma duysusu Boy olarak bü Türaefc 3 Eskl dtlde uçan uçuou 4 Para tusaltmeu Mefctup 5 Şerefll nlu klmseler Oluınsuzluk, ek'ik lik önekl 8 Btr lşı yapmamak lçln »ötıQlsü2 Istskslzllk Kösterma T Dolsylı voldar Ifad* etmek Genlş olmayan 8 TekrarlBmak. 9 Yeîtl elt« va da wth tOrle'1 olaa bir yemia Ur « m t l tstanbul UP ii 1 12 34 56 7 89 TUKAKIDAN AŞAÛITAl 1 üyurten ürtünme* ıçtn tullanılan nesne 2 BOyüâ dag sıralanndan Emreden yelSUl 3 E^an Ue llgül 4 Haber Ilave 5 Çc*. uzun Kanşık renSll 6 Tersi yaialama İçJ pamuK ya da kuştüyü dolu, OKrt t a p iı av esyası 7 Tersl Mr meyve BebeS ytyecetl t Tersl çok olınayan Memurlukta mesleK kademest 9 Avnlık, faritlı görü^er Içtnde o l a a i Koful eM DOlKfi BlUUACANtN 24 9 1980 çarşambo günü nakfcm rahmetıne kavuşmuştur Cenazesı 2591980 perşerrbo gunu ıkındı namazmı takıben Sahroyıcedıt Conrinden kaldınlarak Sahrayıcedit kabristonma defnedılecektır Tann rohmet eylesm 1 | * 1 YAŞAM1 VE YAPITLARIYLA ZEYYAT SEÜMOĞLU... Sunucutuğunu Dcğan Hızlan'ın yaptığı «Edebiyotçılar Konuşuyor» adlı dızının bugun yayınlanacak olan bolu münde günümüz hıkâyecılerınden Zeyyat Selımogıu nu yaşamı ve yapıtlorıyla tanıyoruz 1922 doğumlu yazar Al man Lısesı ve İstanbul Unıversltesı Hukuk Fakültesı m bltırdıkten sonra bır suro armatorluk yaptı Yazar ve os vırmen Zeyyat Selımoğlu'nun Rıze nın Koylerlnden baş lıklı yazısı Cumhurıyet Gazetesı 1949 50 Yunus Nadı Armağanı bırıncılığını Koca Denlzde Ikı Nokta adlı oyunu 1970 TRT Sanat Odülleri Yarışması nda başarı odulu Dıreğın Tepesınde Bır Adam Saıt Paık Hıkâye Armağa nı, Koca Dsnızdo Ikı No«ta Turk Dıl Kurumu Hıkâye Ödulü'nü kazandı Selımoğlu nun bundan başka Kavga nm Sonu ve Başı, Kıcüstunde Toptantı Karaya Vurdu Demz ve Deprem adlı hlkâyelerı bulunuyor Yazarın Türkceys kazandırdığı cevin yapıtların sayısı yırmtyı aş mıştır. VEFAT Merhum Bırıncl Ferık Reşıt Paşa ve Yegais hanımın kızlar, merhum ka/makam Ihsan Yazıcı nın eşı, merhume Belkıs Itfet, N met. Memnuns ve Makbule hammların kardeşl, Alı^e hanım ve Rustu be/ın ablası, Nephan, Menhan Reş t ve Şenerın annesı. Nurcan, Hulya, Muge ve Fundo nın bırıcık onneannelen, Seref, Haluk Semra, ve Gunay ın kayınvalıdesı Osman, Okay. Muhlıs ve Engın ın bu/uk ka/ınvalıdesı. Salıha tı Nısvan dan •OL.OAN SAÛA: çOzüvrt SOLD/U« SAĞA: 1 Matafon 2 Poya S Neslr taH 4 eteM TaSa 5 Set S SHe nlît 7 Erlk. Efe 8 tlk Vı 9 Amtn Etkl TTJKARIDAN t Men£X«* I Alet ŞEKÜRE YAZICI Hanımefendi vefot etmıştir. Merhumenın cenazesı 25 eylul 1980 perşembe gunu Kızıltoprak canınoe kılınacok oğle namazından sonra Topkapı dakı a le kabnstaiına defnedılecektır AILESİ irem 3 TeselU 4 Akfen. Ekln 6 Teneto 7 Ro tatii s Ayak. Zevk » AluU 31 I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog