Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

t Kt CUMHURİYET 25 EYLÜL 1980 elecefe dairaa unrıitla bakmayı öğreten Atatürk, çîkmazlar içtnde bunalmış olan yurttaşlara son grünlerde şu dtzesinl bir Oeit nvotif) g:bi tekrarlatır olrauştu. «Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini (•>» G olaylar ve görüşler ORDU VE EĞÎTİM Doç. Dr. Neda ARMANER lanna baştakî sorumiuîar, oy kaygısmdakJ partizanlann baskılan yuzunden parnaak basamamışlardır. Bu umursamazîık halı en alt görevlilere kadar yansıtümakta idi. Böyle bir düzensizliğin dışında kalan askeri eğitim îse. Atatürkçülüğün sağlam ilkelerinden. yani bilimin ve mantıgm rehberliginden saptınlmadan disiplinle yürütülmüştür. Her ne kadar. arada bir de olsa. belki tutar umudu ile askeri egitim üzerıne bır takım önerilerin basına yansıdığı oluyordu. Bereket ki. uyanık olan ve yukanda belirtilen ilkelerinden hiç şaşmamiş bulunan ordu. bu tür masumiyet veya maneviyat görüntusü altmdaki sızmalan titizlik'e önleyerek, sivil alanda egemen olan basıbozuk esintilert smırlarmdan içeri sokmamıştır. (••). Türk Ordusunun ülke yaranna ileriye yönelik bu tutumu, onun tarihsel bir gelenegi oldugu kadar, başka ülkeierin ordulanndan ayıran en belirgın özeîliğidir de. Burada hemen açıklanması eereken bir nokta. ordumuzun böyle bir eEritım düzeni içınde, kendini kendi toplurrundan soyut'.aîTinması. tersine ordu ile ulusun birlik ve bütun!ü£ü anlayışını yeri geldikçe vurgulamasıdir. Eğitim tarihimizde Batı bilim ve tsknigl sivil alandan önce hem kara hem de deniz kuvvetleri içlnde kurulan okullarla üL kemtze gırer ve bu ust egitim düzeni sürup gider. Bu değerîer yanında, orduda yetiçenlerin içinde buiunduklan koşullar ve yetişme ortamı onlara liderlik. önderlik mhunu da aşUar. Dderiiğin nitelikleri bir bakıma kişise! yeteneklere dayandtnlırsa da, bu özeliiklcrin ortaya çıkmasmı hazırlayan bir egitim düzeni orduda daha çok yaşanır. Şahsiyet psikolojisinde liderliğin davranış açısmdan belirtılerinden biri de, söylenen ile yapılanın kişide bir uyum ve tutarlılık içinde clmasidır. Eski deyimle, hal Ue kâl'in uyjruniuğudur. Bu ögenin kurulmasıyla ordudaki er. subayma güven duyar. Dış düjma,ca karşı yurt bekçiHği görevini yüklendi^i kadar. o. ulusun bütünlüğünü bozacak ya da içerden çökertecek her tür tehlikeye kar şı da uyanık kalan bir kültürle beslenir. Yakın tarihimizde toplumumuzu sarsan eylemîero karşı askerin derhal ket vurması. ulusun birliği devîetin bütünluğü biîincinin cnda ne derece köklü olduğunu g&sterir. Ömelrin 31 Mart olaymı bastırmak üzere Selânik'ten çıkıp Edirrse'de bir başka tümenîe birîeşerek İstanbul'a geîen Hareket Ordusu'nun da amacı anarşiyi ortadan kaldırmaktır. Sonuç olarak, insanm toplumla olan zorunlu ve içsel ilişkileri egitim yönünden ln Başta Anayasa otarak, tum temel kaBunlanmız, efitimimizin yönlendirihp yurütulmesinde kesin hükıimler getirdiği halde, bu rotanın rayından çıkması. daha doğnısu çıkaniması neden ülkenin askeri e*itiminde değil de sivil eğitiminde görulmektedir? Bunun yanıü açıktır. Atatürk döneminden sortra siyasa! kadrolann oy uğruna verdikleri ödünlerden yararianan pusudaki bozguncu taifesi, yavaş ve sinsi bir biçimde öncelikle eğitimi eie geçirme çabasms göstermişlerdir. Bunun sabır ve zamana bağ lı fakat başanÎ! bir vöntem oîduğu algısmda (idrakinde) idiîer. Onlann bu tutumu sanki. Aiman düçunüru Leipniz (1646 • 1716) in ?u sözlermde yankılanır gibidir. «E£itim ve ö&retimi bana bırakın, size yüzyıl içinde Avrupa'nm çehresini detiştireyün.» Osmanh ve Cumhuriyet tarihimiz içinde devlete karşı yapılan tepcden inme baş. kaldınların hiç bir zaman sonuç alamadiklan bir gerçektir. İşte. bunun bilincine varan sapık akımlar taktik değiştirmiştir Kendi zihniyetlerine yatkın bir kuşak yetiştirmek.. Atatürk çizgismden aynlan tum aşın akımlar ve onlan destekleyici durumundakl partiler, örgün ve yaygın eğitim kurumlannı, özellikle öğretmen yetışüren okullerı eie geçirrrte yolunda adeta yanşa girmişler di. Sermayesi nereden geldiği belli olmayan turlü yayınlar. propagandaîar arasında sivil eğitfm gören çocuklanmız ve gençlerimiz bu kargaşa Içinde calkalanıp durmuşiardı. Öte yandan her seçitn sonrası. Milli E£itim ve Kültür Bakanhklannın yönetim ve öğretim kadrolannı doldurma savaşımı verihrken. Eğitim Birligi Kanununun. Ataturkçü kültür düzeninin bozuldulruna dair sağduyu sahibi vatansever egitimcilertn uyan eelenlp degerlendirildiginde, ordu e de toplumsal terbiyenın sivi! eğiümden daha ağır bastjğı gorülür. Orduda süje, yaşadığj tüm deneyler ve gösterdiği faaliyetlerle birlikte, tarihsel . toplumsal evrenin içersine yerleştirilir, Bir başka deyisle. ordu eğmmin de bireyın ruh ve zihinsel yaşamı tarihsel kultür birikımiyle b.r bütunlük gösterir. Psi.koiojik deyimıyle bir strüktur oluşur Bu bakımdan ordu içınde er ya da subay kendi varhğını ülkenın bütünlü&ü ilkesinden ayırmaz. Denebilir ki bu tutum, asker ocağında bencilliğin aşılarak, ülke sorunlarınm ön plana alınmasında rol oynayan eğitim faktöninden kaynaklanmaktadır. Bugan artık sivil eJcıtimimizde yetiştireceğimiz çocuklarımızın. gençlerimizin zat kutupîara bölünmesıni istemiyorsak onlara Ataturk'ü en iyı biçimde lanıtmalıyız. Kin ve nefret tohumîan ekecek yerde. saygı ve hoşgöru içinde tartışma yolunu benimsetmeliyiz. Bunun sorumlulusrunu yukîenenler, elbette onJarın anne ve babalan ksdar öğretmen ve siyasal kişüerdir. Elimizde tüm masumiyetleri içinde bulunan yavrularımızı aşınlığa iten sağdan v e soldan bir takım iç ve dış akımlara hayran piyonlar yetiştiren açık ve gizli örgütlerden kurtanp. ulusun bu en büyük hazinesine gerekli eğitimi zaman geçirmeden ulaştırmahyız. (•1 Namık Kemarin sair Hikmet fle yazdıgı Vatan Mersiyesi'ndekl: •Vatanın baenna düşman dayadı hançerinl Yoğimiş kurtaracak bahtı kara maâderini» nakarat boytine, Mecliste Atatflrk'ün bir b«yanı sırasında ycri gelerek, ytıkandakl blçimde bir ifade kullanmalan bu şiir kadar üa yapmıştır. (*•*•) Eu konuda açık belgcler «tslam Dininden Aynlnn Cereyanlar: Nurculuk A. Ü. tlâhiyat Fakültesi Yayınlanndan, MHU Egitim Basımevî, Ankara, 1964. kltabınuzın 24, 30. 38'inci sayfaiannda belirrilmiştlr. Aynca Bkz. •Layikük: SürokH GünceN Cumhuriyet Gazetesi, 9 mart 1979. Basın Ne Diyor? Alpay Kabacalı Beklentiler.. GOniuk gazeteıenn köşe yazarian, 12 Eylöl Harekdh uzerine ılk izlenımierinl dile getirirken bu harekâtın belirlenen hedeflne varması x i n öncelikle yapılması gereken ışlemler ile içinde bulunduğumuz ortamdo kacmılması gereken eylemlere ilışkln görüşlerini de acıkladıtar, # ÖLÇÜ VE DÎKKAT dır. Atılacak her adım, beklenmedık yerlerde ve beklenmedık şıddette tepk::er yaratabıhr. Beklentı/e gırmış olan kitieıer, can güvenlığının varlığına alışıp, yenı taiepler ılerı süt meye başlayabılırler. Bazı kesımlerde kazanılmış hok lonn kaybı endışesi, olumsuz düşünceler vs dovromşlar doğurabllir. Bu ortamda slvıl yönetlme gecme programının tereyaâından kıl cekercesıne kolayca uygulanmas; bekienmemelıdır. Halıyle zorluklar oiacaktır. Ama bir de gereksız zorluklar ve goileer yoratılırsa... Bu 8um »orluKları, daho önce şkldetı Denımsemış olan sıyasal gruplar da yaratabllırier. (...) Danışmanlık su nan polıtikacılar ve hırs> lı bürokratlar da yaratabittrier. (...) Dıleriz böyle şeyler olmasm. Ne vor kt oiacaktır böyle işler. Bu bakımdan dikkat, özeMikle askerlere düşüyor. Kendilerinl acmazlara ve programları dışına düşürecek emrlvakilerden kacınmak durumundadırlar.» Teoman Erel, 19 eylül günlü GÛNAYDIN'da «Ölcü ve Dikkct» başlığı altında şunları yazdı: «12 Mart döneminde, İstanbul'da İsrail Başkonsolosunun öldurülmesınden sonra. hükümet adına yapılan açıklamada bazı olçüsuz ifadeierın yer aimasıyla nerelere kadar g l dıld.ğı hatırlanmaktadır Hükümet adına ünlü acıklomayı yapan Sadl Kocaş' ın bile hayret ettiği genışlıkte tutuklamalar yapılmış, kamuoyunda tepki ve endışeyi genişleten uygulamalara girışılmışti O listelerı kimler hazırladı, düğ meve kım bastı gıbı soru!ar, cok tartışıimıştır. Ama tarttşmasız birleşilen düşünce, o ölcüsüzlüğun 12 Mart'toki asKen yönetimin Işinı kolayla$tırmadiğı şek lindedir. Orgenerol Kenan Evren. solı günü (basın toplantısmda) şu ya da bu demeğe üye dıye, ya do hakkmda süphe var dıye binlerce öğretmenin mağdur edllmesinl önleyecek cümleyi o anda sözlerıne ekledığine göre, daha önceki acı tecrübeleri iyl hatırlamakta ve benzeri durumları önlemek eölllmındedir. (...) Türkiye, cok karmaşık yapıda bir ulke OKTAY AKBAL EVET HAYIR Saz Kırma Masalı! Türkiye Kömür Sşletmeîeri Kurumu Genel Müdüriüğünden Ege Lınyltleri Işletmemizln Muğla Yatağon böigesında kuilcnMmak üzere aşağıda beltrtılen İs Makina!cn kcpaiı zarf usuiü ile ıhais edüecektir. 115ELİ/18 sıporış isareti tahtındo: 12 acet 120 short ton kapasıteiı alttan boçaltmolı kamyon. 38 adet 85 short ton kapositeli damperll kamycn. 115 ELİ/16 sıparış Işoretı tahtındo: 2 adet lastlk tekeriekll 10 YD3 kepca kopasıtelı yükleyicı. 115ELİ/16A sipariş Işaretl tahtında; 2 adet 300 HP'llk lastik tekerlekli buldozer. Bu Ihalelere alt 115 ELİ/18 referansiı şartnom« 10.CM TL. 115 ELİ/16 reteranslı şartnarne 5.000. TL. 115ELİ'16A referonsiı şartname ise 5 000. T L karşıiığındo ve dllekce ile müracaat edilerek, scat 1400 16 00 orasmda Türkive Kömür işletmeleri Kurumu Gerraı ^üdurluğCı Satınalmo Doiresi BosHonhğı 811 No'lu odaaan temın edilebilir. Iş bu ıholeler, Amenkon Exımbank Kredtsınden finarıse edıleceginden, ıhalelere sadece Amenkon firmoiaT\ ıştırak edeb'iecektlr. Vukorıaa belırtılen sıpanşiere olt tektlfler en geç 18 kosım 1980 tarıh. saat 17.00'ye kadar Kurumumuz'da buiundurulacok ve 19 kastm 1930 günü saat 14.00'de Genei Müduriük bınamızm 105 No'lu odasmdo teklıf veren fırmalar nu2urunc!a açılacaktır. Postada geciken tekfifler dikkate oımmayacaktır. Kurumurmjz 2490 sayılı kanuna tobt deyildir. U yaurmo, voKıştırmo soviof va^diT. ömegin blT t&Tkücümüzun «AtotürK dönemınde MalK ozanlorınm eliennden sazian alınıp kırılmıştı.» dıye konuşması gıbit... Atatürk, müzi^imizin ilkellikten. tek sesliükten kurtarılmasım Isteyen bir kişiydı. Ama halkın sazını Yasaktarraöı, sazion toplatmadı, totn tersme halk ezgilörınin derlenip topartonmcsı icin uzmaniarı görevlendirdi. Macar bestecıS' Bsla Bortok'lo Adnan Saygun'un hc!'< ezgilerinl öerîemek omacıylo Anadolu köylerırde uzun gezılâr yoptıkları biünir. Ama genc bir türkücü Cıkıyor. boyie bir söz ortayo otıyor. tnananlar da oluyor buna! AtoturK dönemlnl ben oz cok yoşodım. o genç turVucü tse bıi^ez. büemez o dönamin gercek nitellğlnl. Nerden duymussa. k^mden oğrenmısse. lk;cle bir yazıyla. sözle, bunu «O dönemdo osıVionn sozı kınlırdı> dıye'.. Fertt Ce!6! Güven'in Hıfzı ToouzTo TV'de bir konusma vor, Güven. A'aturV dönefninin 6nde gelen bır üevimci aydınıydı He<r mHtetvekili olarak. hem ei Adanu Haiicevi anskonı oiarck Atatürk evieminin genış vığtnıora yovilmcsı. bennnsetllmes! ıc!n colışan bir k<Sıydı. Her ramcn genc ve H»ricı ka'rr^sırn bıienierdendl. Voşl< bir ınfian olmGdan da öldü. Topuz'un tKonuk'or G«c>vor> ad'i Kitabındo GüveıTle vao ı 'ar' bir konusmayı okudum. Atotürk'ün müztk konusundaki ctüsünce ve görüs'ennı yansıîtığı icin ve bu görüş ve düşünceıer bugun de hpr zcrnankınaen caha geceriı olöuğu ıcrn. o boiümü oiduöu gibı okurlarıma sur>mo!< ıçtivorurr. Kimt oioylorı, sorunlan o ism tcinoe oiania'don ötrenmeü... <B r gün. Gaziontsp gecestydl. Haikevinin salonunĞa Toolanıintst!. Kılıc Ali rahmetlı fPaşam sıze bır oîan takdım ecleceğım» dKil. Ozan geldi. yaşüco btr odam. Eiınd© cura derlsr zonrtederım, tek teılı bır şey ve ucundo puskül. Dtz cökiü oıurdu. Sesi sozının da kendıstn'n de van ışıtılT, varı iîitümez bir voziyettçı bır $eyler söyledı Atoturk oerhal elıyie 'şaret ett'. «Sıraz susar mısınız?» dedi ve soyledl «Arkadoşlar dedi, bu ozanın elindekı saz bizım dedelerimiz scydığımız Hitıî'enn anıtiar rındo ö neğını gor'juöümüz sazdır Bu bır occ'<i>QŞ! muîiğidlr ve ocGKbaşı şarkısıdır. Hayır, dedi, böyle değil, bize volurrö cok genis ve çok büvük bir müzik lâzım. Hatk b'jnu dlnlediği zamon aa heyecanlanmaiı. kend'sınin ruhunu o melodi'erde bulmclı. B'Z buniarı istıvoruz. Sirndl bu rnefodilert btzirr* nüzifv9n'e'''Ti'? a>acck!cr vg onlar opero yapacaklar, ondan sonra senfontler yaoocoklar ve oi!arı büyük bir zevKie amieyeceğı, dedi. Aradan bır süre gecti. Beni.Ti kafmı ejnunia meşgul oidu. Dedim ccaba bızim bu soz'oric voiumu genış bır şey Yapooi'n miylz. yopcmaz rrıyız'' Hu'usi bey isniinae tolK!ona uğrosan bir orkaöosımız voraı. On iki tane, telıerl bilmtvorum, be$ mi a ! tı mı saz Duimuş ve türküterinl söye/ecek bir ekio kurmuş Kendısi da basa gecmlş orkestra şefi olaroMan. AtatürV Haikevinde, ben de yamrıdo oturuyorı.'m. Perde ocılır, bunlar calmoya bastarıar. Atotürk bana b!r vanm dondu: «Cocuflum dedi, COCU^UTI, bu Işlerte uğrosmcyın demedırr mı ben sizs. Bunu adamlarma b'rokın.» !$ie güventlK bir t o r ı i m sözten, göziemîeri... Ata1 fürk Duyrı: ! varerek Ancdoîu ozcn'O'ı"ın tek telli sazlarır.ı ei'ermden ot.p KtrdTtrnış deği'Gir. Böyle b<r sav boşp tarbosa vaia">dir. O gOn'er: ycşomis Vedat Nedım Tö 'e, Ruh! Su'ya. oolıo DOŞkaıannc aa sofdum boyiö bîr şey cımodı aeö'\er. Yalnız bir süreiiğine Ankara radvoîunda a'aturko müzik yasokıandı. sonra yemden başladı. A'.atürk büıvordu. sanatta yozında kültürde gecrnıs|n tczundan siiketenmeden, gecmişin cağöışı olıskonlıklan. beğen>sı btr yano ıtılmeden «uygar ve cağdaş» bir t o o tum oımon'n voiu ycktur. En başto da rrüzikte bir deği1 r şım gereki'yd Blîans et'<is:nciekt alaîurka sa kı!nr. tekdüzed hoık t!J>4tijieri coğdcs Türk insamnı doyıromazds. Cağdaş olrrıaft, uygar olmok. insan olmak, bu cağ'n msanı oimak tçtn ycp''acak ı'k is beğsnids aevrlm yopmcktı. AtaturK ten scnra ^etsn'er bos verdi'e bu devrmct tuturria, koyvcd'ler herşevf esVi ha'în9. hatfa eskfsinden beter bır baş!bo$iuğa, eğ'timde. ku'turde. sor r>atto cağdaş va Iter'ci he okımfa, rıer çaratcıyla savaştılar düşmonîa boâuşurcasına... işte sonuç!... TBMM'inde Atc;ür ne. riohc doğrusu türr ulusa söyle ses'ercyordu: «Guzei sar.ottarın beps'nde. ulus oençliöinin ne tür'u üertetflmesıni istediçŞtnı?' biünm. Bu, vcpıimaktadır. Ancak bunda en cobuk en önde çötürülmesi gerekii o!cn TOrk musikisidir. Bir ulusun veni değjşikliöinde ölcü, mus'klde değisikliği olatoilmesl. kavrayab'lmesıdir. Bugün dlnletMmeye yelteniten musikı vüz oğortocak değerde olmaktan uzaktır Bunu açıkca bilmelryiz. Uiusal. Incs duvguton. düşüncslef' onîo.tan, yüksek devls'erl, sdvlay'şleri toplamak, oniarı b'r oün önce, oenel tnusikl kuroPanrvo göre (çlernek gerekir. Anec^. bu düzevdâ. TurK utusa* muslk'st vüksetebihr. evrensel rnusik'de verınl olabiUr.» AtCîurV Currh'jriyetiTI. ven'den Anayasa'st, vasclan ve kurumtan fle yuce't»re savaçimına g'nştiğırız bugünlerd«, küftflr ve sonat alomndaki otılımtanmızda Ataturk'un ölümsuz sesl bize öncü'ük ctrrielidir. Ataturk'ü tanımak isteyenler, O'ntm kendi yapıtına baş^ırmaiıdır: % DURUMUN tCAPLARINA GÖRE 18 eylü! günlü HURRIYET'te Oktay Ekş', lclnda bulunduğumuz ciddi i'e duyarlı ortamdan söz ederken şoy'e dedi: Aksi halde Türkive, ken«Evren Paşa, son deredısmi y.ne gevsemış ve ışce ağır bır sorumluluk allemez hale gelmış bir dev tına gırmiştır. Bu, Türkilet düzeninin içinde bulur. ye'yi yıllardtr bunaltan Bu, nnarsi ve terörü tekonarşi, terör ve bölücüluror diriltmekle kalmaz, ğîı tam bir tarafsızhkla mevcut yönetiml fevrl tedkökünden kurutmak ve 0ıbirler almaya ıter. O do, kemizl aydınlık ve huzuriu en büyük tehlikeyl doğurur gunlere tekrar kavuşturyani hem mevcut yöne?!mak sorumluluğudur. Ve mın amaclonndan sapmobu sorumluluğun altından sına yol acar hem de yökalkabilmek icin Evren netlmden halkı soğutur. Paşa ile onun bu onrıacloO nedenle hem yönetenler, ra ulaşma8inı Isteyen göhem de yönetilenler vozlrevli görevsiz herkesin, yetln ne kadar cid<H ve lclnde bulunduğumuz durumun icaplarına göre hohossas olduğunu unutmoreket etmesi zorunludur. malıdır.» SÖYLEV 5. BAS! Türkçeleştirip bölümlere Prof. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu EDERİ: 200 ÜRA odresit Türkocaöı Cad. 3941 Oagaksgiu tSTANBUL Maliye Bakanlığından MAÜYE MÜFETTİŞ MUAVİNÜĞİ GİRİŞ SİMAV! Maüye Teftış Kurulu Başkanlığınca 24.11.1980 pazartesi ounü saat 9.30'da, Ankara va istanbul'da Mahye Mufettış Muavınlığı giris S'navı acılccaktır. GİRİŞ SINAVINA KATiLABİLMEK İCİN: a) Devlet Memurları Kanununun 48. maddssinde yazılı mteliklsre sahıp olmak; b) 1.1.1930 tar.hinde (30) yaşını doldurmamış buiunmak; c> Sivasal Bilgiler, iktisat, Hukuk, İşl3tme Ortadoğu Teknik Üniversıte?i idarl ilımler, Hacettepe ÜniverSltesi Sosyal ve İdari Bilımier, Boğczıci Üniversıtesi Sosyal Bslimler Fakültelsri ile İktisadi ve Ticcri iiimler Akadernilerinden veya bunlara denkllği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edılsn yurt ici ve yurt dışı fakülte veya Yüksek okuüardan birini bitirmiş olmak, gerekmektsdir. istekl'.terin sınav İcin gerekli beloelerts sınav konularını beiirten broşürü. cdları geçsn Fakülte ve Akodemnerle. Ankara'da Teftiş Kurulu Baskanlığından, İstcnbul va Izmır Defterdariıkiarında Maliye Mufettişlerınden, bizzat veya msktup'a sağlayarak, boşvurma ve kayıt i v !emi lcin en gsc 10.11.1980 pazartesi günü calı$ma soatmin bitlmine kadar Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığına başvurmaları ilon olunur. £ GEÇİCİ ANAYASA îBcsın: 21227) 5353 Mümtaz Soysal. 20 eylül gunlu MİLLİYETT» «Geçicl Anayasa» başlığı altında «bugünlerin ilglno sorulan»nı ortaya a t t ı : bu aşama, 27 Moyıs son«Yemın'erln bir sonrası. rasında «gsç'ci anayasa» kendi davranışının kuralyapanların Işi koîaydı. lannı kendi iradesiyle koy\...\ Ama, şımdi. sorun bu ma aşamasıdır. Kenöın1 kadar basit değildır Kensınırlamanın hukukta dc dinj sınırlama düsüncesıyahlakta da en güç, en has is yola cıkan'nr, bu 6inırsa3 yani budur Cünkü. lomanm mekan'zmaS'nı kendi davranışlarmız koda kendıleri yaratacaklar. nusunda öyle kurallcr koymalısımz ki, buniar c n ı iamanda herkesin de benımseyebileceğı evrensel davranış kuralları olsun. (...| ister hukuk. ister felsefs acısmdan bakın, «ga c!cl onoyasa»nın yapılıp itan edilmesf, yeni reiimin bugünü ve oeleceöi baKimından büyuk önem tasıyor Yeminlerden sonra, kendini smırlomanm en belirgin aşaması olocok Bu yarotışta eskl sıstemln kalıntısı olan organlardon mı yarorlanılacak. yoksa, yeni orgcnlar mı kurulaç:k, kuruiacaksa bunlann o'uşumu ve yetkileri ne1 ler olacak ' Bugünlerin i l <3'nc soruları bunlardır ve bunlcra verilecek yanıtlar ge'eceğ9 nasıl bakmak gsrek*;ğıni da ortaya koyacaktır.» Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığından oşag;da isimlerl yazılı Kursülerind» açiX Asislanl.k ve Uzmantik öğrencUığı kodfoiarı münnaldir. Istaklilerin yabancı dlt Imtihanlon 9 c k m 1880 Psrşemb© güna saat 10.00'do, bıiım daîi ımtihanlan {Onopeö' v*3 Travmato!o|ı, Nukıesf Tip oıltm dalı) 14 Ekım 1830 Salı günü (Ooçum ve Kadın Hastaiıkiarı bılım daiı) 17 Ekım 1980 Curna g j n ü aynı saatte Fokültem:z Fakülte Kurulu Salonunda yapıiacaktır. Adayların 7 Ekim 1930 Sa!ı günü saat 17.00'ye kadar bır dilekçe, 4 fotoğ'G* ve mezun oidukları Taküiteoen alacakları 4 adet aers notlarını belırtir mezunlyet beigeierı ile De^aniığo tr,u<acaatları. Açık Asıstanlık Kadrosu Oton Kürsüler. Ortopedı ve Travmatololı NClkleer Tıp Ac.k Uzmonhk uörenclliği Oian Kufsutar Ortopeai ve Travrnatolcii Doğum ve Kadın Hastalrklon Adet: 3 1 2 3 0 SÜRE UZADIKÇA... MENKULÛN SATIŞ İLAN1 BEYOĞLU 1. İCRA MEMURLUĞUNDAN 1980/668 T. Bir borcton dolayı haclzII olup satılmasına karar verilen 84.000 T L muhammen bedelli 4 adet makita marka elektrikli planya satışa cıkarılmıştır. 1. açık artırması Tünel Ensiz Sokak No: 8/1 adresinde 29.9.1980 pazartesi günü saat 10.00 10.15 arasında yapıiacak ve o gün muhammen bedelin yüzde 75'ine Istekli cıkmadığında 2. artırması 30.9.1980 salı gunu aynı yer ve saatlerde yapılacak ve en cok pey surene Ihale edilecektlr. Alıcıların mahallinde me muruna müracaatları llan olunur, (Basım 6556) 5392 OERSANELERI ONİVERSİTEYE Hİ21RLIK KURSUfD LİSC SONLAFt* eEKLtMELIltRI 26 Eylul •• 4 FKİM 18 U T ' I I T >& K««Jt«5 U U Trf 1 Sl 31 1 «lltl U (Basm: 21414) 5393 ÎLAN Şırketlmlz memurlanndan Boy Sadrettln Kaîkay odıno verllmiş olan Beyoğlu 2. Noterliği'nden tcsdikll 23.11.1976 torih ve 35413 sayılı veköletnamenin kendisi başka bır göreve taytn olduğundan iptal ediidiğini ve hükümsuz bulunduğunu bildirlrlz, THE SHELL COMPANY OF TURKEY UMITED TÜRKİYE ŞUBESÎ IVIERKEZt LONDRADA (Manaians: 1611) 5386 ILAN BAKIRKÖY 1. SULH HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 980/1215 esas 980/1125 karar Mahkemenin 22/9/980 tarih ve 980/1215 esas ve 9S0/1125 sayılı kararı ile Mahçur Namık Kemal Altunbay'a eşi Servet Altunbay vos1 tayın edılmiştir. İtırazı bulunanların kanunl suresi içinde bildmlmesi zım mında teblığ yerıne kaim olmak üzere ilan olunur. 19 eylül günlü MILLİYET'in tMHI'vetı baçyazısında ıse «MGK'nın önündeki yüklü qündemin tamamlanma süresunın uzatılmaması icin bir öneri getinliyor: fSilahlı Kuvvetler'in son kadrosu, öîkenin yapîığı büyüK aşamciarın da so30 yıl ıcinde görülen üc rumluiarıdır. Tıpkı, yarotımüdahalesi de. demokralan askakiıkların oiduöu siy! royına oturtmak icin u'bı... Türk Sılchl: Kuvvetyapılmıştır. Fakat, her döısri'nin hareketi, gerek nem ve her olayda clauamaclan gerek b'Cin*ı ttğu gibl, 12 EyîCı! dönemlbarıyla, bır asksrt dorbe ni de, mutlaka bazı dudegil. devıetın bızzot kerze'trreler be<leyecektir. Ve dis;r>e sahip c^ması hora Milli Güvenlik Konsevi'nin ketidsr Şimdı, devletin, siönündeki vüklü gündem.n vılosVer tüm kcdrotcnnm tamamlonma suresi uzaonciTi harekcttnde ver dıkca. düzeltme oranı da aimosı, herhaioe en soğartabi^cekfır, Bunu osl'klt davranış cMocoktır. Ve mok 'Cin kanımızca. partS'viüerin sıyaset ve idceII partisız sivil kesımle dek' dene/imlen. doğicak mumkun olduğunco fazlo vaniiaıicrın önlenmes.ni ışbirliâinde bulunabılır. ko'aylaştıracnktır.» Unutmamak gsrekır ki, cumhuriyetin 57 yıllık stvii 0 VAKİT KAYBETMERTÎIK 19 ev!u! guniü TERCUMAfida UazU H'cîk, askeri yönetimin sıvıl!er!e ıliikılerine değiniri<sn, sun! arı yazıyor: «Mühim olan, vaklt kaybetmemek, hedefe ulaştırocak adımları süratle atmak. Bu arada, krcidan fazla kral taraftariarı cıkacak, dün Demirel'i metheden kalemter bugün ko mutanlara övgu'er düzeceklerdir. Alkışlara kulak tıkayıp, homurtuiarı duyabllmek. yalancı aynaları kırıp, gerceğl seyretmek guc olacaktır. He'e zaman gectikce, dalkavukiann ör düğü duvar öyte kalınloşacak kl, İyl niyetlf uyan>ar hic bır tesir ycotmadan gerl dönecek. Bu bir askeri harekâttır. Hedef ve strateji evveice tesbit odümiştlr Baş hedef, teror odak!ar:dır. Ikıncl hadef demokrosiye işlertik kazandırccak tedbırlerin alınmasıdır. Hernaide. gaveye ulasmak icin hangl voldan gidileceği Konsey üyelennce bilinmektedir. Akıl akıldan üstündur oma, fazla akı! almaya da IÜZUTI yok. Aksl haîde tereddütler doğar, halbukl teredcfut askeri horekâto zarar verir. Süratll karar ve icraat gayeye cabuk u'asılmasmı sağlayacak, karşı verüen mücadelede başart kazanılacaktır.» saaıs Cumnunye» nenei Yayjı S Yazüşlerl MüdOrO : OMay KURTBÖKE llittssesa Uüdürfl : Bmfaw CfUCUGtl 9 Bssan »e yayan : Cumtur.yet UatbaacıD* n Gazeteciiik T > y CaÇsloSlu Türtoc* g> Cad No.: » 4 1 . Posta Kutusu: M A tSTANBUL Teletoo : » «7 « T A.» adoa UstoaseOiB ** NAOtR »ADt CUMHURtYET BASIN AHLA& TAÜASINA CYMAYt fAAHUCT EDEB ANKARA O BÜROLAR Konuı Sekak ABONE ÜCRETLERİ ı ı a ?UIt i& S » 9D0 1.800 »600 Turt d ı ş 600 1.800 S.60C üçak Ocret) ^ruplartn» v« fın» (Ore »yrıcm uyRiusjnr. Ankarm Abon» T* tlaa Tel: 18 SJ 95 TA KVİ M a BTLOL Gflne* Î4/» AtatUrtc Cad Türt Hava Kurumu ts Ham KM : 3 No : İS Tel : 14 550 19 711 0 ÎZMİR: Ham Z:y« BulT»n NO » . Kat: 1 Tel : 2S 47 09 13 U X • ADANA : » 18 30ı» Y?nişehlı Tel : J7 S8 JS 17 M «6 Imıt lkindl ;«2» 00e 13.06 Tatn J0.3S 6 47 Ata«n 19.02
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog