Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

p Lise son 4/mM beklemeli 3/KIM merkEz dersaneleri 22 83 16 IZMIT 159ft7 EcAJıft Cumhuriy 57. Yıl; Sayı: 20176 Kurucusu: Ttuıns NADİ 10 TL. • ENERJİ VE TABIİ KAYNAKLAR BAKANI, 500 BIN TON HAMPETROL GETIREN 2 GEMININ HURMUZ BOĞAZI'NDAN GECTİĞİNİ, SAVAŞIN CIDDİ BIR DURUM YARATTIĞINI SÖYLEDI. ANKARA, (Cumhurtyet Burosu) Ener|i ve TabM Kaynaklar Bakanı Serbülent Bıngöl, Iran ve Irok arasmdakf savaşın Turkıye'nın petrol gerekslniminm karşılanmasında cıddl bır durum yarattığını soylemış. «gelış melerl dıkkatle Izlıyoruz. Ve savaşa bıran once son verılmesıni Istiyoruz. Iron ve Irok'Ia Türkiye'nın sıyasl llışkılerinl btr tarafo bırokıp, bu ıkl ülkeye olan petrol bağımlılığımızı düşündüğümüzde, durumun ciddiyetl kendıliğınden ortoya çıkar» demlstır. IKİ TANKERİMİZ GELİYOR Bıngöl, Cumhurıyet'e yaptığı üCiklarrrada Turkıye'nln, şu anda 40 günlük petrol stokunun bulunduğunu bıldırerek özetl» şunları söylemiştlr. «Petrol gereksınmemızin kar(Arkası Sa 7, SQ. 5 <fo) «•^ % '7 ^ 25 Eylül 1980 Perşembe Iraıv Kerkük petrollerini bomb Türkiye'nin 1,5 aylık petrol stoku bulunduğu açıklandı TAHRAN RADYOSU DÜN ILK KEZ, fRAK KUVVETLERİNİN İRAN'IN BATISINDA BİR BÖLÜMÜ ELE GEÇİRDİKLERİNİ KABUL EDEREK IRAK'IN İDDİALARİNI DOĞRULADI. IRAK BİRLİKLERİ İRAN'IN PETROL ÜRETİMİNİN ^ go'INİ SAĞLADIĞI KUZİSTAN BÖLGESİNİ ARALIKLI OLARAK BOMBALIYORLAR PARSAJANSI, İRAN'IN KUZİSTAN BÖLGESİNE YAPILAN SALDIRILARDA PAZARTESİ GÜNÜ 62, SALI GÜNÜ DE 23 İRAN1I SİVİLİN ÖLDÜĞÜNÜ ACIKLADI. Rotterdam piyasasmda petrolün varili 50 dolara fırladı • IRAK PETROL ŞİRKETİ YABANCI ÜLKELERE YAPILAN HAMPETROL SEVKİYATINA ARA VEROİ. PETROL URETEN ARAP ÜLKELERİ BATIÜ ÜLKELERE PETROLU KESİNTİSİZ SAÖLAYACAK. (Dış Hab«r1«r Servist) Ikl büyük petrol ihracotcısı iran vo Irak arosında patlayan savaşın ordından Rotterdam epot plyasasında petrol fıyatları bır gunde varil başına 12 efofar blrdert yukselmıştir Iran Irok savoşma dek, arz fazlası nedenlyla spot pıyasalarda vorılı 33 öolara kadar duşen hom petrol, Hurmuz Boğazının kapandığı yolundakı soylentılerm de etkısıyle vonl başına 50 dolora fırlamıştır Bu aroda Iran ıle Irak orasındakl yoğun savaşa rağmen, Batılı sonayıleşnış ülkelenn toplam petrol gereksınmesının yuzde 40'mın cıkış kapısı olan Hurmuz Boğazının trafığe acık oidugu bıld rılrnektedır 32 kılornetre genışlığmdekı Hur (Arkası Sa. 7, Su. 2 de) Irak tarafından duşurulen Iran a a t bır tantom uçagmın enkuzı. Dış Haberfer Servlsl iran ile Irak arasındaKi corpışmalar tum şıdetı ıle surerken ıkı ulke arasınöakt savaş bır petrol savaşma donuşme eği'ımını gostermektedır Irok uçakiarının oncakı gun dunyamn en buyuk petrol rafınerıiennden bırı olan Abadan rofınens i ı ımna eîmelerınden sonra, dun de Iran ucakları Irak'n en onemlı petro1 merkeZı Kerkuk ile yakınındakı Erb I kentınl bombalamışlardır. Iran uçakları yıne onemlı bır petrol üretım merkezl olan Musul'a saldırmışiardır. Irak kuvetleri Ise Iran'ın P©t rol üretımının % 90'ını sağlayan Kuzıstan bolgesındekı rafınerılerı aralıklı olarak bombclamaktadırlar Irak Sılâhıı Kuvvet'ermln bıl dırısınde, Irak bıriıklerının, Kasrı Şırın kentınden sonra djn KasrıŞınn'ın 160 km yinde bır sınır kentl olan Mehran'ı ele geçırdıklen llerı surülmüştür. Irak uçakları tarafından oncekı gun bombalanan Abadan rafınerısı ıse alev alev yanrnaktadır. Boğdat Radyosu tarafından yayınlanan bıldırılerde ıse, T6b rlz, Ahvaz, Sanaaai Kırmanşan. Şahabad havaalanları ıle Şarukı, Dızful ve Anaşan askerı usiernın Irak uçakları tcafından bombalandığı duyurul muştur. Bu boskınlar sırasında, ıkl Irak uçağının duştuğu buna karşılık 4 Iran Fantom'unun yerde tahrıp edıldığı haber venlmıştır IraK Sılâhlı Kuvetler Komutanlığının bıldınsında, ayrıca, Iran Hava Kuvetleri ucaklarının Şuybe rafınerısı ıle Basra lımanlarına hava baskınları yaptıklan açıklanmıştır Savaşın gelışımı hakkında uc gündur sessızhgı surduren Tah Ulusu, tasarrufa özen gösterilmesini istedi Başbakan, bakanlık ve kamu kuruluşlanna 1981 bütçesi korusunda gonderdiği genelgede kıt kaynakların en iyi uygulanmasmın temel hedef olduğunu belirtti. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbokan Bulent Ulusu, B» kanlık ve kamu kuruluşlarıno 1981 yılı butcesı hozırlıkları konusunda blr genelge çondererek «her clanda tasarrufo ozen gosterılmesı ve kıt kaynaklann en lyl kullaniTiı bütce uygulamasının temel hedef.dır» demıştir Başbakonlık Basın Müşavlrlığı'nden yapılan acıklarroya gore Başbakan Ulusu bütçe ha zırlıklarında kuruluşların ulke kaynaklarının kısıtlı olduğu ger ceğlnı llk hareket noktası olarak kabul etTie'enne dıkkotı cekmlştır Ulusu. genelges'nde u'kemizln icınde bulundjğu şartfarın ve ulaşılmak ıstenen hedeflerın 12 Eylul tanhlı Resmı Gazete'de yay;mlanan Genelkurmay ve Mıl lı Guvenlık Konseyi bıldırısinde yeraldığını hatırlotorak, 1981 mall yılı butce teklıflerınln bu bıldırl esasları cercevesı ıclnde hazırlanmasını ıstemıştır. Genelgede butcelsrde yerala cak hızmet programları duzsnlenırken ağırlık verılecek amac lar şoyie belırtılmıştır. c Mevcut ımkânlar Iclnde temel kamu hızrretlerının vatandaşlarımıza etkın ve kesınjısız b;r bîclmde götürulmesl, Dovlz kıtlığı, enerıı ve ham mcdde sıkıntıları gıbı, mevcut kaposıtenın dahl tam olarak kullanılmosına engel olan uretım darboğazlarının aşılması, fıyat ıstiKrarının sağlanmosf, Enflasyonun oğır yükünü ceken rremur, ışcı koylu gıbı sabıt ve dor gel'rlılere butce ımkânlart dahil'nde bazı tyıleştfrmeîer getırılmesı» Güvenlik Konseyi: «Dünya barışı csddi bir tehîike karşısında» PRAVDA: «İRANIRAK SAVAŞI ABD'NIN CIKARLARINA HI2MET EDER» Dış Hoberler Servlsi iran irak savaşına tepkıler surerken BM Guvsnlık Konseyi ıki u'ks arasındakı savasın dunya barısı ıcın «buyuk bır tehdıt» olüşturduğunu belırtm ş ve tarafiarı a»cş kesmeye cağırmıs' r BAŞKAN CARTER Basıcn Carter ABD'ds secım kanpan\ası sırasınaa yaptığı bT Kcnjsmada ABD nın Basra Korfezı ndskı savaşı kaygı ı'e ızlecf ğ nı bolgscfe kuvvetlerının (Arkası Sa 7 Su 4 de) ran rodyosu dün ilk kez Irak Kuvvetlerının Irar m baı Sında bır bolumu ele gecırdıklermı kabul ederek Irak ın 'ddıasını dogrulamıştır Tahron rodyosu »rak kuvvet lerının Batı Iran sınırından 5 mıl ıcenye Kasr ı Şırın'ın 70 mı| Guney ndeKi Saiehaboa ko sabasma kadar ıler edıCierını duyurmuştur Radyo kasabada kı devrım murıafızlannın l'ck kuvvetıefne karşı mucadela vermek amacıylo kasaba ya^ın larındakı dog ara cekıld klerını de haber P6 ekıemışti' Salel.o bad kasabcsında cıkan cat s malarda 40 Irak tankımn toh rıp edıldıgım bnd ren radyo ay r.ca Kasr ı Şırın ve Mehrabad dakı catışmalarda cok sayıdo sıvıı n o dugu naoenn doğrula rruştır OENIZ SAVAŞLARI Bu arada Bagdat Radyosu tarafından yaymlanan I 4 nu maralı bıldın ııe Iran donan r masına bağlı gem .erın Bos a lıtıanmı bomDaıamaya calıştık ları sırada Irok Sılâhlı Kuvvetlerının 5 Iran savaş gemısı nı batırdıkıarı duyuruimuştur Bıldınye gore Iran hücum(Arkası Sa 9. Sü 1 de) Turgut Özal, IMF toplantısı için bugün ABD'ye gidiyor • Türkmen: Iran Irak sav/aşını kaygıyia ızlıyoruz ANKARA (a a) Dışlşlert Ba<anı llter Turkmen, lurKıye'nın Iran Irak savaşıno son venlmesı dıieğınde olduğunu soylemıştır BM Genel Kurulu'nun 35 donem toplantısmo katılmak uzere dun New York'a hareketınden once Esenboğa Havaaıanı nda gazetecıierie konuşan Turkmen Turkıye'nın ıkl komşu ulke arasındakı savaşı (Arkası Sa 7 Sü 5 de) GÖ2LEM UĞUR MUMCU DIŞIŞLERI BAKANI ILTER TURKMEN BM GENEL KURULU ICIN NEVVYORK'A GITTI Kaynağa Inmek... • M srorist eylemlerl kurutabılmenın 6n koşulu, ter51 nstlerle sıloh kacokcıları arasındakı ılışkılerı saptama<tan gecer Bu yapılmodıkca, terörun yuzeysel goruntulerı ıle zcman yıtırıhr, teroru besleyen kacakcılık gozardı edıiır Gecmış donemlerde scplanıp, kalınan en buyuk yanılgı, sılah kacakcılığının sıyasal yonu clmayan bır kaçakcılık ttru olarak gorülmesıydı. Yapılan araştırmalar u/uşturucu madde kacakcılığı ıle sılah kacakcılığının ıcıce yuruduğunu göstermektedır Turkıyeden uyuşturucu madde gıtmekte. buna karşılık yurt dışınaan sılah gelmektedır Bu kacakCilık orgutlerı sıyasal ılışkıler kanalı ıle teroristlerle temasa gecmekte ve bu kanlı tıcaret dalı boyle yurüyup, gitmektedır Kacakcılık cok yönlü ve cok uluslu bır Vcaret dalıdır Soz gelısı ulkemızde yetıştırılen afyonun eroıne dönuşmesı ıcın «Asıtanhıdrıt» adı verılen bır kımyevı madde gereklıdır Asıtanhıdrıtın uretıldığ) ülkeler, başta (Arkası Sa. 7, Su. 7 de) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbokan Yardımc sı Turgut Özal baş<anlıgında b r heyet IMF n n yılhk olağan top antısına katılmak uzere bugun Washmgton'a g.decektır Her yıl eyİJ1 aymda IMFnn p dunyanın herhangı b r u'kesınd9 yı'lık olağan toplantıst dJzenlenmekte ve dunyadokı b r yıüık gelışmeler IMF'ye uye ul(Arkası Sa. 7, Su 2 de) Ordu'da göreviilere ateş açanlardan 2'si öldürüldü • ANKARA'DA BIR TOPLUM POLISI OLDURULDU. Cumhuriyet Haber Servısı Ordu'nun Gölkoy ılces nde guvenlık kuvvetlen ıie catışma/a gıren terorıstlerden ıkısı olu ıkısj yaro/ı 7 kışm.n yoKalandıgı açıklanmıştır. 3. Ordu ve Erzıncan, GÛTIÛŞ fArfcası Sa. 7, Su. 4 de) DEVLET BASKANI ORGENERAL EVREN, MİSYON SEFLERİNİ KABUL ETTİ NATO tatbikatı 6 ekime dek sürecek tstanbul Haber Servlsi N'ATO Sonbahar Tatbıkatlan dızısınden olan ANVIL EXPRESS 80 tatbıkatının, 11 eylul tanhmden buyana lıakya bolgesınde surduğu \e 6 ekım tanhınde de bıtecegı büdınltnıştır. Tatbıkatın hareket kontro lunun, NATO Guneydogu Avruoa N^urtefık Kara Kuvvetlen Komutinı 1')r^eneral T Sedat Cuneral ıle Al ıno MutteMk laivtık Hava Ku\\ etierı Komu'anı Korgeneral Şeraiettın Ugurun elın de bulunduğu belırtılraıştır Tatbıkaün hava destegının Türk. ABD ve Itaiya Ha ıa Ku\vetiennın bır bolumu tara'ından sagland gı bı'di rılmıştır. NATO M^zfCıî' Haber Mer Uen Başkanlıgı ndan venlen bılgide 29 eylul gunü yapılacak olan tarnj? böiümüne (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) ANKARA Ankara'dakl yabancı mlsyon şeflerı Devlet Başkanı Genelkurmay Başkanı ve Mıllı Guvenlık Konseyi BaşKQnı Orgeneral Kenan Evren'e takdım edılmışlerdır Devlet Boşkanlığı Basın ve Halkia ilışk'ier Mjsavırlığmın bu konudakı acıklaması şoyledır cAnkara'da akredlte yaboncı (Arkası Sa. 7, Su. 6 da) Tüm bankalar bir yıl vadeli mevduata yiizde 33 faîz vermeyi kararlastırdı ANKARA laa) Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısı Turgut Ozal ıle Mo) ye Bako nı Kaya Erd^m ın de katıldıkları 38 resmı ve ozeı banko ge nel mudurlerının toplantısı dün 15 30'da sona ermıstır Toplan (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog