Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriy 57. Yıl; Sayı: 20175 Kurucusu . Yunus NADİ 10 TL. 1LTEK HaftaYENI DEVBELER ıçı sonu Hafta 4 EKIM 9 EKIM lb«yier öaruth» luıt 2 I#i ÎS562O 4» 72 • ünfrcntteye hazırMcta IZM1R DERSANELERİ 24 Eylül 1980 Çarşamba Ircm, Bağdatı üç kez bombaladı Bağdat radyosu, Irak ordusunun Abadan, Hürremşehr, Kasrı Şirin kentleri ıle Sumar kasabasmı ele geçirdığim ilerı süıdü IR N ©Tahra n \ f Tarafsız boige Hüpmür ad. Hürmü boğazı SUUDİ ARABİSTAM Humeyni: «Saldırıdan ABD'nin paralı askeri Saddam Hüseyın'i sorumlu tutacağım» | ABD ile Sovyetler Birliği ilk açıklamaiarindn taraf tutmadıklarını bildırdiler. Carter, Sovyetler'in olaya müdahale etmemesi gerektiğinı söylerken Sovyetler, Irak ile îran için en büyük tehhkenin Basra Korfezı'ndeki Amerıkan donanması olduğunu belirtti. İran'la Irak arasında sınır boy larında suren catışmaların oncekı gün sıcak savaşa donuş mesmden sonra ceşıtli ulkeler den tepkıler gelmeye başlamış tır Iran'lı dını lıder Humeyni sal dından Irak halkını degıl ABD nın paralı askeri Saddam Hu seyın'ı sorumlu tutacağım soy lemış, tbu savaş Islamyete karşı acılmış bır savastır» demıştır Urdun Kralı Huseyın. Bagdot hukumetını destekledıgınl acıklarken ABD ve Sovyetler Bırlığı'nın Iran Irak s~waşm da taraf tutmayacakları bildırilmıştır. Secım kampanyası ıcln Los Angeles a gelen ABD Başkanı Jımmy Carter soruno barışcı yoldan cozum bulunmasını umıt ettığını belırtmış ve ABD'nin bu konuda elırden gelenı /apacagını soy'emıştır Cesıtlı ulkelerce yapılan acık lamaıcrda da >ra< ıle Iran arasındaki sovastan duyjlan kaygı dıle aetırılmış ve taraflorın savasa son verrrelerı ıstenmıştır İLERLİYO Birleşmlş Milletler, (a.a.) Sovyetler Bırlıgı Dışışlerı Bakanı Andreı Gromıko BM Gensl Kurulu nda yaptığı konuşmada. NATO ve Varşova Paktlarımn aynı anda lagvedılmesını onermış, Sovyetler Bırlığı ve dığer sosyalıst ulkelerın Batı Bloku nun razı oiması halınde buna hazır olduğunu bıldırmıştır Konuşmasında ABD'yı ve bazı NATO ulke.erını uluslararası gergınlığı yaratmakla suclayan Gromıko ABD nın Ortadoğu. Guneydoğu vs Guneybatı Asya'da dunya banşını tehlıkeye sokacak gınşım'erde bulunduğunu so/lemıştır Gromıko konuşmasında Çın'ı de sert bir dılle eleştırmış «Sov yetler Bırlığı ılışkılerının normale doniurumssmı ısterken Cm soğuk savaş yaratmaya ça lışrraktadır» denvştır (Arkası Sa. 7, Sü 6 da) Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Gromıko: «NATO ve Varşova Paktları aynı anda lağvedilmeli» (Dı? Haberl«r Servisı) Iran ıle Irak arasındaki savaş, boyutları genışleyerek surerken, Iran savaş ucakları dun Irak ın başxentı Bağdat'ı uc kez bombalamıştır Irak ın ıse karadan Iran toprakıarına gırerek Abadan. Hurremsehr ve Kasrı Şırın kentlennı ışgal ettığı bıldırılmışt r Irak devlet radyosu, Iran ucak larının dun sabaha karşı başkent Bağdad ıle Irak'ın Kuzey va guneymdekı beş kentı bombaladıklarını ocıklamıştır Radyo bombardımanda 47 sıvılın ol duğunu 116 kışının de yaratandıgını ılen surmustür Bağdad rad/osunun ocıklamasında Iran savaş uçaklarının Bağdad, Basra. Musul, Habba nlye. Kut ve Nassınye kentlerlne saldırdıklarını va saldırılar sırasında 20 Iran savaş ucağınin duşurulduğu ılerı surulrr.uştur Irak Devlet radyosu Iran ucak larının saldırısının, Irak ordusunun Iran'a karşı karada harekâta gecmesınden ıkı saat sonra başladığını bıldırmıştır Iran Hava Kuvvetlerı ne bağlı savaş ucakiann.n Bağdat'ı ıkın (Arkası Sa 7 Su 4 de) İRAN HAVA KUVVETLERİ'NE BAĞLI SAVAŞ UÇAKLARININ DÜN ÜÇ KEZ BOMBALADIKLARI BAĞDAT'TA ÇOK SAYIDA KİSİNİN ÖLDÜĞÜ BELİRTİLDİ. BBC, IRAK'IN İSGAL ETTİĞI ABADAN KENTİNDEKİ PETROL DEPOLARININ ALEV ALDIĞINI VE YANGININ GENİŞ BİR ALANA YAYILDIĞINI HABER VERDİ Haberi 8. Sayfa'da TAHRAN'DAKİ AMERİKALI REHİNELER BASKA BÖLGELERE GÖTÜRÜLDÜ BEYRUT Iran'lı oğrencı'erın Amenkalı rehınelen, tutuklu bulundukları yerlerdsn c kararak başka yerlesım bolgelerıne goturduklsrı bıldırılmıstır. Bu karar, Irak ın reh nelem serbest bırakıldıg'nı duyurmcsından ve Iran'ın bu haben yalanlamasından sonra alınmıştır. (Arkası Sa. 7, Su. 3 de) 'Piyangotepe Katliamı,, sanıklarının yargılanmasına bugün başlanıyor Kıraathaneyi basıp 20 kışıyi kurşuna dızerek 7'sim öldüren sanıklar, bır arabanın şoförünün de ırzına geçmişler. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Etlık Piyangotepe Retık Say dam caddesı 593/2 numaralı yerdekı Celık kıraathanesını 16 mayıs 1979 gunu saat 22 45'de basarck. yedı kışıyı kurşuno dızmekten sanık sağ eylerrcı Nurullah Akdoğan Ahmeı Bal sın» demışıer kahvede bulucı Halıs Başkaya ve M Mu nan yaklasık 20 kışıyı kurşuna mın Buyuk un yargılanmalarına dızmışlerdı Olay sonunda. Meh bugun Ankara Sıkıyonetım Mahkemesı nde başlanacaktır met Turan Ahmet Turan Erdo gan Doğan M ?rap Alı Toş kın Husamettın Kurban Tun Kamuoyunda tPıyangotepe ca/ Sarıka ve Muslırr oian katliamı» olarak bılınen olay adlı yedı yurttaş olmuş, Meh da, sılahlı uc kısı Cel'k kıra athanesım basarak «Bu bırmet Cenk ve lsmaı! Yıldız va ralanmışlardı soygundur herkes yere yat Olaydan yaklasık onbes cün gectıkten sonra olayı gercekleştırmekten sanık olarak sag eyiemcıler Nurullah Akdoğan, Anmet Balcı Halıs Boşkaya ve M Mumın Suvu>< UP vakalandık an d goı sanıkla' Alı Bulent Orkan ve Eroı Turkmen ın 'se hakıanndc gıvabl tutuklamo karan ver Idıgı An kara Emnıyet Mudurlugu nce acıklanmıştır (Arkası Sa 7, Su 7 de) GÖZLEM UOUR MUMCU Savaş Başladı. Ulusu: Ekonomik programı uyguSayacağsz Cam fabrikaları yüzde 25 zamlı satış yapıyor İZMIR (Cumhurıyet Ege Burosu) Uretıme başlayan cam fabrikaları yuzds 25 zamlı bır tıyatla cam satışlarına yenıden baslamışlardır Ancak grev sures'nde o'jşan talep boşlugu nedsnıyle ıstem sunum dengesının bır sure daha kurulamıyacağı bıldırılmektedır Bu ara i a sıkıntının onienmesı ıcın yapı'an cam dışa'ımımn, onumuzdekı gunlerde sonu cunu verecsğt bıldırılmektedır. Pı/asa cevrelerl, üretımın ıstemle e vanıt ve'med gını ve bu neden,s depolarda kalmış bulunan camların zam gordugunu oıldırerek şoyle konuşmuşıar3ir. «Cam fabr kaları üretımlerını başlat malarına ka r şm yeterlı oranda cam &om/oruz Fabrık3İ3r depolarındakı camlan verıycr.cr Sıpanş'erımızı tam olarak karşılayamıyorlar Gonderdıklerı camlar (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) r ı RAN'da Şah reıımmın devrılmes! ve Afganlstan'da I Sovyet Askeri mudahalesı ııe Moskova yanlısı Karmal yonetımının kurulmasından sonra, Ortadoğu bolgesınde yenı kargaşu'ann ve sıcak savaş olasılıklarının gundeme geimesı beklenıyordu Ve beklenen oldu Iran ve Irak arasında sıcak savaş patlayıverdı . Irak Iran savaşı ı'e b rlıkte dunya yenı bır petrol bunalımının eş<ğındedır Enerp polıtıkası, petrol dışolımına bağlanmış bulunan Turkıye'nın, bu bunalımın dışında kalması olanaksızdır Beklendığı gıbı bır petrol bunalımı çıkorsa. Turkıye bu bunalımın kıskacı altında cok sıkmtılı günler gecırecektır Bu sıkıntılara şımdıden hazır olaiımi Irak Iran savaşının patlak vermesı ıle bırlıkte hemen, uluslararosı para değerlennde değışıklık olmuştur. Savaşın daha da sürmesı ve bu savaş ıçmde petrol kuyulannın karşılıklı olarak bombalanması gıderek. Iran ve Irak'ın petrol satamaz duruma döşmelen, uluslararası kambıyo borsolannı aitust edecek bundan en cok bızım gıbı yoksul uıuslar zarar görecektır Ustehk savaşan ıkı ülke, hemen burnumuzun dibınde, smırlarımızın ucundadır. Savaşın büyümesı ya da kasten büyutuimesı Türkıye'yı de bu savaşın icme alabılır Bugunlerde cok yonlu kişkırtmalara ve surprizlere karşı uyanık olmak gerekır Iran ve irak arasındaki savas, Ortadoğu'dakı Mü3lüman devietler aras.nda. bır ceşıt flslam enternasyonalızmı» kurmo duşlennın ne kadar cürijk temellere daycndığını da ortaya koymaktadır tEnternasyonal» ılışkıler. kurnmsal bütun varsavırnlara karşın ceşıtli soy ve dındekı emekçı sınıflar arasında, ceşıtli ulkelerın Işci smıflon arasında kurulmuş değıldır Sosyalıst ulkeler arasındaki ıdeoloı.k ve de sılahlı savaşlar Cm Ha'k Cumhurıyetı ve Vıetnam savaşında goruldüğu gıbı, sosyalıst (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) «SAVAŞ İSKENDERUN BORU HATTININ GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEBİÜR» (Dış Haberler Servısi) Irok ıle Iran arasındaki sıcck savaşın kızısması ve Irak'ın kı sıtlı kıyı şendınde guvenlığın teh ıkeye duşmesı Irak petrollerının Akaenıze ulaştırıldığı Iskenderun boru hattının onemmı art'rnakta ve dunyada bu konuda yorumlar yopılmaktadır. (Arkası Sa 7, Su. 2 de) Hicbir okulun bütçesi giderlerini karşılamıyor Istanbul Haber Servısi llkokullarda yenı oğretım yılının baş^ması ıle, yıllarm bırıkımı olan cok yonlu eğıtım sorunları gundeme gelmış oğretmen ve aılel9r bır kez daha buyuk bo/utlu sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır. Mıllı Eğıtım Bakanlığı okulların onanm, yakacak, oadana sıra, okul malzemesı gıbı guncei gereksmmelerını kend' butcesmoen karşılayamamıştır. Istarrrjul Mıllı Eğıtım Muduru Hıkmet DsTiırcel.k, Istanbul Sıkıyonetım Komutanlığı'na başvurarak. okul gereksınmelennın karşılanmasında onemlı ışlevı olan okul derneklennın acılrnası ya da Bakanlık butcesının gehştırılmesı zorunluluğunu bıldırmıştır. istanbul Mılll Eğıtım Mjdurluğu nce okullarda yapılan bır saptamaya gore, sadece buyuk bağışlann toplandığı ola(Arkası Sa. 7, Su. 3 de) ANKARA, (a.o.) Ba Bülent Ulusu, «olumlu net celerı gorulen ekonomik ıs'ıkrar programını cıddıyetle kararlılık la uvgulamaya devam edeceğız Programın şımdıye kadar uygulanamayan tamamlayıcı duzenlemelerı de k'sa surede vururluğe konacaktırs demıştır Devlet Planlama Teskılâtı'nın 20 kuruluş yıldonümu dolayısıyla oun saat 16 00'da Devlet Su Işlerı Mudurlüğu toplantı saionunda duzenlenen torende b'r konuşma vapan Başbakan Bulent Ulusu şunian soylemıştır t70'lı yıllarda butun dunyanın zor bır ekonomik doneme gırdığı bılınmektedır Gel şTiek'e olan jlke e r de bu donemın agırlıg daha da tozla hıssed imektedır Zor donemlerın kısa surede (Arkası Sa 7 Su 4 de) İzmir'de bir bağ evinde gizlenen 5 teroristten biri ölü, 3'ü sağ olarak eie geçirildi Cumhuriyet Haber Merkezl Urla'da guvenlık guçlen ıle ca tışmaya gıren 5 kışıden bırı olu. 3 u sağ olarak ele gecınlmış, bırı ıse kacmıştır Ege Ordu ve Sıkıyonetım Ko rrutanlığı Bcısm ve Halkla llışkı«er Şubesınden yapılan acıklamaya gore bır ıhbarı Jeğerlendıren guvenhk guc'erı oncekı gece Urla bolgesınde teronstlenn saklandığ bır bağ evı nı kuşatarak ıcındekılere teslım ol coğrısında bulusmuştur Çağrıya ateşle kcyşılık verılmesl uzerıne c ı U n n catısmada bır k'şının olduğj ucunun sağ ola rak yakolandığı bırının de kaçtığı b Idırılmıştır Bağ evında yapılan aramada ceşıtli çap ve markalarda beş tabanca, 183 rrermı, 9 şarıor ele gecırılmişîr BÖLGEDEN YAPSLAN PETROL SEVKİYATİNIN YÜZDE 7,5 AZALMASI BEKLENİYOR (Dış Hcberler Servısi) !rak ıle Iran ın topyekun savasa gırmesmm dunyada günluk pet rol arzında yuzde 7 5 oranında bır ozalmaya neden olacagı beiırtılmektedır. 'Arkası Sa. 7. Su. 2 de) MGK, Atatürk kutlamalarına ve Atatürk Kültür Merkezinin kurulmasına ilişkin yasayı kabui etti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu^ Mıliı Guvenlık Konseyı, Atatu r k un 100 doğum yıldonümu kutlarralanna ve Atatürk Kultur Merkezı'nın kurulmasına ıhşkın yasayı kabul etmıştır (Arkası Sa. 7 Su. 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog