Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHURÎTET 23 EYLÜL 19S9 Y E D î Başbakan L'ubU, saat 10 00 da başlayan Bakanlar KuruIu toplantısından önce yenl kabıne üyelenru kutlayarak çöyie demıştır«Türkiye Cumhuriyetınin 44'uncu hukumetı 21 eylül 1980 gününde kurulmuş oiup, bugun, yanı 22 eylul 1980 palartesınden ıtıbaren çalışmalanna başlamış bulunmaktadır Bakanlar Kurulu'nun çok değerli üyelennı sevgı ve saygı ıle selamlar, sızler ilo çalışmaktan duydu^um büyuk mutluluğu ıfade ederken bepınıze bu çok önemlı görevlerınızde başanlar dıler, Aüah tan hepınıze yardımcı olmosını nıyaz edenm» ATATÜRKÇU HUKUMET Mevcut sorunlann «Ataturkçu bır yönetım tle cözüznlenmesının çahşmalannın ana hedefî olacagını» keydeden Ulusu şoyıe davam Pttnıstır «Hukumetmnz, say ın devîet bdşkanımızm beurtnkleri iise ve amaçiar dogrultusunda Ataı,arkçu bj mılll beraberhk hukumetı olacak (Bostaraft 1. Sayfada) ULUSU: "BAŞLICA GÖREV TERÖRÜ ÖNLEMEKTİR,, tır Memleketlml2ln Çözüm b9kleyen pek çok sorunlan mevcuttur Güçlukler ne kadar buyük olursa olsun Türk mılletinin. mılli bırhk ve beraberlık ıçınde aşamayacağı hıçbır engel yoktur. Mevcut butun sorunlann Ataturkçü, çagdaş ve akılc» bır yönetım ue ulkemızın menfaatlenne, mılletımizın istek ve özlemlerıne en uygun bır biçımde çö zumlenmesı, çalışmalanmızın ana hedefı olacaktır. Bu ınanç la göreve başhyoruz. Insan haklarma saygıh kalarak de mokratık, sosyal hukuk devlo tının bütun organlan ile ahenklı bır şekılde ışlerhğinı gerçekleştırmek ana gayemizdir Hemen ifade etmeliyım ki teror odaklannı kurutarak terör olaylannı flıv. lemek en onde gelen gorevimız olacaktır • EKONOMI VE TARAFSIZLDC Uike ekonomlsmm duzeiilenmesı ve gehşünlmesı ıçm ekonomık ıstıkrar uigulojımasma t'tızhkle devam edılecegm1 soyleyen Başbakan, devlot hızmetınde tarafsızlıgın sa5!?nması konusundaJd goruşlerinl de şöyle açıklearası dlger &nlaşmalwa bagmıştır h kalarak mevcut ılişküerinı Başta • Devlet hizmetınde buhı devam ettırecektır komşulannuz olmak üzere nan butun gorevhlenn üsbütun ülkelerle karşıijklı ba tan bır görev anlayışı içingımsızhk ve saygı esasına de ve tam bır tarafsızlıkla dayalı olarak ve bırbırlerınm vatandaşa hızmet göturmeleıçışlenne kanşmamak kaydı n mutlaka saglanacaktır Kaıle, eşıt şartlar altında ılışkimu arörevhlen gorev ve hızîerimız gehştınlecektır» rretlerımn gcegı olan yetkiîerını kışısel ve yakmlanna HUKUMET PBOGRAMI imkcn ve imtıyaz saglamak Ulusu açıklamasını tamam ıçm kullanmayacakUr Sıyaiadıktan sonra, hükumet sal \e sosyal düzende ha'kıprosrammm hazırlanması ve r^ızın şıkayetçı oldugu buçalışma yontemlerıne ılışkın ton aksaklıkUrı gıderen dev îoplantıya geçeceklerını bıl!et nızrnetlennin daha jyi dırerek basm mensuplanngorülmesinı saglamak ıçın dan ızın ıstemıştır gereKli yasal ve ıdari tedhırBaşbakanlıga dun sabah ler ahnacaktîr» llk once, saat 09 00'da, BaşbaDÎŞ JLIŞKILER kan Bulent Ulusu gelmıştir. Başbakan Bulent Ulusu. Ulusu yu saat OQ2Dde Devht}kumetxiı d>ş politıkasma îet Bakanı \e Başbakan Yarıi şkm gorüşlennı şöyie açık dımcısı Zeyvat Baykara ve ötekl Bakanlar izlem şt r •Diij ıl şkılenmızln esası, ANfTKASıR'S GİTTİLER milletımızın yuce menîaatlaBasbcKan Bulent Ulusu'nun n dıkkate aLnarak büyuk başkanlığında yapılon Bakanlar Ataturk an (Yurttd, Sulh CıKurulu'nun dunku ılk toplantısı handa Suih) ı'ıcesi uzenne saat 11 05 de bıtmıştır bınd edılecektır Turkıye Başbakan emsklı Oramlral Cumhunyetl, NATO fttifakı Buient Ulusu ve Bekantar Kuve dahıl oldugumuz uluslarrulu üyelerı dün saot 1130 da AnıtKabır'e gıtm ş'.erdır, Boşbakan ve Bokanlar Kurulu üyeı ° r i e a*t makom arabaları tam soat 1130'do Asianiı yolun bat«ıcı «ı merdıven enrt oltmdakl \ere gsımışler ve Başbakan Bulent Ulusu Ile kabne arkadoşian yerlennı almışlardır Saat 1134'te aslanlı yoldan yavoş adımlarla yuruyen yeni Kabıne uyeterı, bu yoiu altı dakıkada geçmışlerdır Daha sonra Ataturk'un kabrının bulunduğu mozoleye g rllmış ve Başbakan B J ent Ulusu, üzerınde «TC Boşbakanı ve BoKanlar Kurulu uyel9rıı yazılı, bsyoz ve kırmızı g'cyyorıercien oluşan ceiengı Ataturk'un kabrıne koymuştur tTı> sesı ıle b.rl.k» saygı ouruşunda bulu* nan yenı Bakanlar Kurulu. üy&!en foto muhabırlorının ısteği üzenne AnıtKabır'ın onunde toplu fo'oğraf cekt rmışlerdır Fotodraf cekılırKen Başbakan Bjlent Ulusu, Devlet Bckanı v» Boşbakan Yardımcılanndan Zey yot Bcykara'yı scğ yanına, Turout Özo! ı da sol yanına a'mıştır ÖZEL DEFTERİ İMZALAtM Daha sonra Başbakan Ulusu ıle Dıriıkte Devlet BaVonı Saşbokan Yardın *. ları Z Saykara ve Turgut Ozal oze) deftenn bulunduğu «M sakı Mıflr» kulesıne gırmışlerdır Başbakan Ulusu ozel deftere şunları yazmıştır tUıU Önderımız, ulkemızın ıcıne suruklenc gı duru^dan kur. tanlmasını saglamak devl«tlmizı güçlendirmek ve demokrasye yenıden ış erlık kazandırmak maksadıyla Sayın Devet Başkanımızın belırttiklerl üzare bzlere ışaret ettiğln ılkeler dogrul'usunda ve Yuce Mıllstımızın bütununun guven e dssteğı ıle Ataturkçü mıllı oerabeılk hukumetı olarak bu yuk manç ve sars Imoz azımıe ccl!şooağımi7i ıfade ederek, m nnet ve şukran hıslerimızle marev! huzurunda saygı ıle eğılıyoruz Bulent Ulusu Başbakan» Özel deftenn imzolanmosmdon sonro Boşbokon Bulent Ulusu ve kabıne arkadas>ları kulemn yanındo bır araya gelerek yenıden foto muhabıriennın Isteği üzenne bır kez daha toplu fotoğraf cektırmışlard r. GÖZLEM (Boştorofı 1. Sovfcfdb) 196070 dönemınde slyosal Iktıdorıar Anayasada hukOmetın yetkılerının sınırlı oluşundan yakınmışlar, gerek idaremn eylem ve ışlemlerınl denetleyen Danıştaydan, gerek TBMM'nın yasal ışlemlennı denetlemekle gorevll bulunan Anayasa Mahkemesınden uzun uzadıya yakınmışiardır. 12 Mart 1971 dönemınde yapılan Anayasa aeğışikllklerı ıle hukümetın yetkıleri bır olcude penışletıtmış. buna karsıiık Oanıştay ve Anayasa Mahkemesınin denetim yelkılerme bellı sınırlamalar getırılmıştır Ozetle fTepkı Anoyasosı» Anayasoyı uyguıamoklo gorevll ıkt'darlarca tepkıyle karşılanmış TeDKi Anayasasıno tepki, 12 Mart 1971 değışıklıklerme yolaçmıştır 1961 Anayasosı ıle 1971 Anayasası başka başko Anayasalardır Daha doğrusu, «71 Anayasası 61 Anayasasının yamalı bohcayu donmuş bıcımıdırt dersek, gerçekçi bır tanım yapmış o\uruz Türkiye buyuk sorsmtılar geclrıyor Cllke 1960 Türkiye sı olmadığı gıbı. 71 Turkıye'sı de değıldır Yıntil yıllık zaman ıcmde soruntar dev boyutlara ulaşmıştır; koşullar bambaşka nıtel klere başka başka renklere burunmuştur Orneğın buyuk kentlerın cevresım kuşatan gecekondulara bakın, duzensız kentleşme ışsızlik, kırsal kesımdekı adaletsız toprak boluşumu plansız konut üretımı, arsa yağması, kentlerın ıcmde ve cevresınde sıhıriı formul'erle çozumlenmeyec&k bınbir türlu karmaşık s c u n u ustuste bmdırmıştır Adına, «Tepkı Anayasası» deyın. adına cTepkinin tepkısı» deyın, ne dersenız deyın ne ad bu'ursanız bulun bu sorunlar bır Anayasa maddesl ıle bır yasal düzenleme, blr hukuksal metın İlo nasıl cozulecek ya da çözülmuş sayılacaktır? fTepkı» derken bu tepkinın, onlamını, lcerığınl, ne olduğunu, ne olması gerektığını olanca soğukkanlılıkkj değerlendırmek zorundayız Atatürk un devnm ınancları ıle dolu Adalet Bakarv Mohmut Esat Bozkurt 1920'lerde şoyle dıyordu Efendiler, memleket demek. o memlsketın Iktisodlyatı demekt r. hıcbır zaman o memleketm yalanyanlıs DOlıtıkacısı demek değıldir. Fakat o msmleketi, sabanıyla. o mubarek cskıcıyle çalışan demırcısı cıftcisf temsıl eder. Zavallı halk. kanun i esasılere rağmen estrdir. yıne inlemektedır. yine aç sefıldır . Anayasalar ve hukuksal duzenlemeler, kağıt üzerlndekl ölü metınlerdır Bunlara can verecek olan uygulamalar, uygulamalara yön verecsk olan da inanclar ve devletın ne icln ve kimler icin varolduğunu belırten IIkelerdır Son otuz yıllık Anayaso kavgası. bu etkt ve tepktlerın acı verıcı seruvenlerı ıle doludur Sorunlar, Anayasa tartışmalannı, çoktan, evet çoktan aşmıştır o Evren Çankaya'da (Baştarafı 1. Sayfada) rl törenle karşi'anan Evreo e Devlet Boşkanlığı Gen°l Sekreten Orgeneral Haydar Saltık ve Yardımcısı Tuggeneral Hasan Sağlam «Hoşgeldınız» demışlerdır Evren, Muhafız Alay Komutanı ve yaverlerın el.ennı s:ktıktan son r a törgn kıtosını «Merhaba asker» dıyerek selamlamıştır Doha sonra makam arabasına Orgeneral Saltık'la berabar binen Devlet Baş kanı Evren doğrucc rrat'amma gitmıştır Mı'h Güvenlık Konsoyl ve Devlet Başkanı Kenan Evren Bakanlar Kurulunu kabul etme den once Boşbakan Bulent Ulusu ıle bir sure goruşmuştur Görüşmeye daha sonra MGK üyeleri de katıtmıştır Orgeneral Kenan Evren, törenln başında yenl bokanlara, «Bakanlar Kurulu üyelennı selatnlor. lyl dıleklerımi sunorım» dlye hıtap etmış, daha sonra bofcanlar kendılerını tamtarak Orgeneral Evren ve MGK Oyelermın ellnl sıkmışlar ve dönuste yeniden solondakl yerlerınl almışlardır r casını kaCul etmlş ve Bakan lor MGK uyeler yle bırlıkte merüıventeröe yeralorak resim ceJctırmışlerdır MGK TOPLANOI Mıllı Guverlık Konseyf dun saat 1515de Devlet Başkam. Genelkurmay ve Mılll GüvenlMc Konseyı BaşKanı Orgeneral Kenan Evren'ın Başkaniığmdo Cankaya Köşkunde toplonmı»tır Toplantıda yürütmeyle HgHI konuların goruşulduğü büdlrllmıştır Devlet Boşkanlığı Basm ve Holkla ilıskıler Müşovırllğinln konuylo Hgılı ocıkloması çöyIsdır «Devlet Başkanlığı Basm ve Holkla İlışkıler Muşavırliğinden büdırılmıştır Mıllı Guvenlik Konseyl, Devlet Başkam Genelkurmay v» Mıllı Guvenlik Konseyl Baçkonı Orgeneral sayın Kenan E v ren'ın Başkanlığında saat 15.» 15'de Çankaya Köşkunde toplan dı Mllll Güver.lık KonseYl. 8OOt 16 30o kadar süren çoltşmoları sırasında yürutmeylg llglll konuları goruştü » "SlRD/Ş HESAP" HESAPIANIR? TOPLU HALDE POZ VERDİLER Torenın tarramlanmasmdo'n sonra foto muhabırlerı Orgenerol Evren'ı Bakanlar Kurulu üyeleriy'e blrlıkte çekmek ıstedık lerını bildırmişler ve davet salonunun gırışmdekı merdıvenlerde toplu halde poz venp vere meyeceklerlnı sormuşlardır Or general Evren gazetecıîenn bu Devlet Baskanhğı Basyaverltöine Aibay Çevik Bir atandı ANKARA (UBA) D«v»et Başkaniıgı Başyaverhğıne Albay Çevık Bır atanmıştır Albay Çevık Bı r Devlet BaşKanı GeneİKurmav ve Mıllı Guvenlik Konseyı Başkam Orgeneral Kenan Evren ın daha once de yaverhgını yapmaktaydL Sırdaş Hesap, Yapı Kredi'nin tasarruflarınıza sagladığı gizliliktir! Sırdaş Hesap, ad, adres sorulmadan açılır. Sahibine, Sırdaş Gelir getirir. örneğin; Sırdaş Hesap'la hesaplarsak, "su kadar" liranıza, "su kadar" zamanda, yüzde "su kadar" faizden, "su kadar" Sırdaş Gelir* elde edersiniz! Gelirinizi, ister peşin, ister, aydan aya alırsmız. Sırdaş Hesap, faiz verir... sır vermez! (Baştarafı 1. Sayfada) Şıde, «Samımıyetle ca ışıldığı tokdırde lyı sonuc alacagımıza ve arzuladığımız hedsfe ulasacoğımıza ınancım tamdır» şakllnoe konuşmuştur «Hukumet programı ıle ııgıl. calışmaların tamamlondıgını» da belırten Şıde, Bakan ığını ıl gılendıren pek cok sorurun bır sıralamo ıcmde hallıne calışılacağını kaydetmıştır Sadık Şıde. «Turklş'ın daha öncekı hukumetlere sundugu o nerilerının dıkkate alınıp almmıyacağı» yolundakı bır soru ü zerıne «Tabıatıyle o onenler bıze ışık tutacaktır ve onlarm ha'lıne çalışacağız Bunlar hep •nemlsketın daha lyı gun ere refaha uiaşması ıcm yapılmış hazırlıklard r» demıştır Sosya! Guvenlik Bakanı Şde «Son günlerde ışcı öcreusrlmn dondurulacağı yoluida ba zı söylentıler bulunduğunu hatırlatan Anadolu Aıansı muhabirinın konuya ılışkın sorusunu şöyts cevaplandırrrıstır «Bö/le b rşev kesnl kls voktur Bu gıoi söylentıler her devre olur Kes'nlıkle söytüyorum, böyle blrşey yoktur» Sosyal Guvenlik CHP URFA MİLLETVEKİU PAYDAŞ TESLİM OLDU ANKARA ( « N * 4 ! U^O mfî letveKilı Cela! Pavda;? da gozaıtına al'nmıştır Oğren Idığıne göre Pa/daş"ın da teslım oiması ıçm 13 eylul guru e^ re g dılereK cağnda bulunulmuştjr Aikcra'da olma/an Paydaş AnKara /a ge'erek Merkez Komutanlığı'no tetefon etmış ve teslım olmuştur. ATATÜRK MARSI GÜFTE YARfSMAS! ACILDI ANKARA {aa) Kucür BaKanlığı Ataturk un 100 do^um yıidonumu kutlomo orogratn cercevesınde bır «Ataturk Marşı Gufte Yansmosı» acmıştır Kultur Bakanlığı Guzel Sonatlar Genei Mürfu'luğu vetkllıierınden alınan b Igıye gore, varışmaya katı'acak marşlorm guf'es' «Ataturk'un vuce klsiHqını m llı kahramanlığmı Tü'it devrımierının Turk vs Insontık tanr1 ıcındekı yerın onemlnl ve buvukluğanü Ataturk un ml' 'lyeîçılık anıavışını mılıı bag msız'ık hareketlerınde'^l öncu'uâuru dısnya goruşunu, tnsanlık anlayış i ı , barışseverlıgını ve Cevlet adamlıaını» belırtecek nıtelıkte olaca<tır. YARISMA ÖDULLER1 «Ataturk Marşı Gufte Yanemasmda» derece olan eserlerden brınrıye 40 bın I ra, Iklnc ye 30 bın lıra ve ücuncuye (.'<= 20 bın lıra başarı odülü verılerektır. YAPI ve KREDI BANKASI Iıizmette sınıryolctur" #Şu Vadar'Iann, ' ne kadar " elduğunu oğrenmek ıçın, fcır Yapı Kredı ye uğrayın Sırdaş Hesabın smına var.n (Monolans 1575) 5363 (Baştarafı 1. Sayfada) cak yapım surmüstür Kacak 'nşaatm beton dıreklerınfn Denız cılık Bankasma aıt macunala''o cakMdığı ve bazı gcek'eının Ğs bazı kamu kuruluslcrınca korşılanıldığı belırtılmektedır Istanbul Be'edıye Baskanhğı rarevinr yü'uten Ko. general Ismaıl Hakkı Akansel ycsalar cıg nenerek yapılan gazıno ınşactı nı durdu'muş yıkım korarının u/gulanmasını ıstemıştır Karar dün sabah yer ne getnlmış Be /e£ye ek'o'eri kacak ga?movu y kcırak kıyıyı ha kın yararianmasına acmışlardır. Boğaz'âaki
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog