Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

CUMKUKİYET 23 EYLÜL 1980 ANKARA. (Cwn)wriy«t Bfroatı) HuMimet Programım hozırlomak ıcın Boşbakan Yardımci9i Zeyyat Baykara'nm başkanlığındc Turgut özal ve llhan Öztraktan olusan 3 kışılık b,r Redoksıyon Komıtesı kurulmuştur Tum Bakanlardan bugün saa» 13 00'e kaöar Bakan'ıklorı ,ıa ıtgılı konıi'an kisa metınler halınde b id.rmeıeri ıstenrmştır Re daksıyon Komıtes n.n Bokan'ı'Mardan gslen metınlen bır koc gün ıcnde değer'endırıp hukurnet p'ogromını hazır'ayacağı, hazırlanccak metnm doho sonra Bakanlor KurUu'na g?tlrı!eceğı oğren.lmışt.r Hükumet programında uzun donemde gerçekleştırılecek ışler vaadedılmeyecek, terorün onienmes' vs yurtta kardeşiığ.n scglanmasma ağırhk verllecektır. Hükumet prog rorrıi ıte Aiayasa düzenıemeslnln gerçeklestırlleceğf ve eecım konunîarındak! aksokîtklarıp g.cer lerek Sı/asl Partılef Yasasfndo değ,şiK,ıkler yapılacağı blldlrilmektedır. Ayrıca yonetlmın sıvıl yonetım» devredı.mesının de hükümet prog'amındo yeralacağı, hükumet ceveennce ıfade edlimektedlr. Hükümet programında uzun dönemde yapılacak işler yer alrnayacak Zamli akaryakıt, tüpgaz ve gübre satışları başladı ANKARA, ( O A ) Ryotlan yvnUm twHrten«n akoryokıt, tüpçoz ve ktmvevi gübre'nın satışına dün başlanmışttr Şeker satıs'cn ıse, bu eabohton Itıbaron başityocofcXr BiHndıği gıW malryet unsurlorırtdo r«veydana g©.en artıskır nedenivle. kristal şekerm topton satış ftyatı 48 TL kup şeker f /atı torba rçınde 57, kutuda 59 ITO olarak yeni'en beiırlenmlstır Benzın super benz.n gaz/ağı ve motonnn maıa'1! sars frvai'anno ıse sevyonen 5 lıra zam yapnmıstr 6 numara fuelof) de lıfede 2 5 lıra artırılmıştır Kımyevi gubre fyatlan da cnster.ne göre, yemden oyar'anT)i$t'r. Korora gore, Amonyum Sj'fot 6 00. Amonyum Nt*at 6 00, Amonyum Nıtrat 7 50, Ura 14 50. normc SJper Fosfct 5 00. T> ple SCıper Fosfat 12 £0, Dıanortvum Fosfat 20 00. KoTtpoze 14 00 Potasyum Su'fot 12 50 ve Potasyum Klorur 1150 lıroya sotıtacaktr 12 K logram sıvıiandırtmış petroi gazm<Ja tCp basına 75 lıra, 10 kf'og'am sivılandınlnıs petro< gazna tjp basıno 60 lıra ve plknirc tüpune rs« 15 lıra ZGTI yaDilmış'ır AVRUPA KONSEYİ TOPLANTISINA GİDEN PROF. GÜNEŞ, BİZİM İÇİN KOLAY BİR TOPLANTI DEĞİL» DEDİ ANKARA, (ANKA) A/rupa Konseyi Asambtesıne katılnak ıcın Strasbourg'o ha'eket eden CHP eskt mıiletvekıh Prof Turan Guneş 'bırcok eleştirtye maruz kalacagız. re['mimız rtorna'e dogru yol a'dıkça ve ınson hak'arı koııusundakı olçu'enm'Z Avrupa mnkıne yaklaştıkca bu eteştirller kendilığınden azalccaktır» demıştlr Avrupa Konseyi Asambiesi tCın Strasbourg'a hareketinden ortce ANKA aıansıno blr ccıklama yapan Prof Guneş, «Tur Kye'de şu anda secıme dayolı bır yonetımın olmadığ'nı. ancak 12 eylulden önce tcında bulunulan bunaltmın 6avunrrasmt yapmanm da mümkun oîmadığını» soylemıştır Prof. Turon Güneş'in rtareke ttnden önce vaptıâı açıklama şöyledır «Turklye'de ordunun yönetlm« ei koymasından sonro Av rupa Konseyi Asamblesl llk kez toplanıyor. Bızim Içın kolay br toplantı değil. 21 ülkeden gelen üyelerden olusan btr Meclıste her çeşıt düşunce ortaya atılmoktadt' Herhalde leynte afeyhte bırçok konuşmalar ya pılacaktır. Avrupa Koiseyl'nfn !fk resmı tepkısı Asomble Baskanı De Coster'den gelmıştlr. Bosı no yaptığı acıklomoda müdohaleyl kaçmılmoz gıbı gormeye calışmış, ancak, normal rel'me bır an once donulmesl temennısınde buîunmuştur. Avnca. Tütk uyelenn gönderıima yeceğmı sandığındon yol masroflarımızı do konseyden gön dermek istemiştlr Yenl yönetımırt Turklye'nın antlaşmoîarına bağlı olduğunu bu nedenle de masrafarımızı Turkıye devtetının karşıiayacağını bı'dırdım Halen. Konseye sunulmuş. ıkı ıvedıllk onergesı vordır. Bunlardan bırı Turk uyelenn sıfatlorının kalkmadığını ve bu nedenle Strasbourg'e getne'ennin onlenemeyecegını bellrtıyor. Türk makamlan bövle bır şey duşunmedlğ ne gore. eanrrım onerge konusu kalmadığınoan tartışılmayacaktır Iklncl onerge. Türktye'dekı vönetımln Avrupa Konsey ant loşmosm.n 3 ve 8'nc madde'erl karşısındakl duruınun ınceenTesını fSterrektedîr Bu moddeler Avrupa Konsevıne oncak demokrotık ve insan bok lanna soygd, rtev etler'n uye olabıleceqlm ve bunun muevyıde'erını bellrtmekteıilr Öner getie Türkyp'nm kcms«yden cıkanlması degıl, fokat olavlo nn iftcelenmesl v« ızlenmest Istenmekted r > POLİTİKA İİ VE ÖTESİ . MEHMED KEMAL Nasıl Halkçıhk AtatuKun kurauğu auzenf. ordunun emperyalızme ve kao'UJİıme karS' vı'evten scvaş verd ğtnt hıc kımsa yadsıyamaz. Demek kı ordunun kuruluşu cek'rdegi cınaa once emperyal.zme ve kapıtalızme karşı savaş vorSh/asal demokras' kum!ur<en ordudan ycrartanıtmamıştır. Hatta uzun yıüar askerlere cy hakkı bıle tanınmamıştır Slyasal demokrosıy* kurmak isteyenlor, Ataturkcu ordusu bır yona ıtnrşler köylü ve ışcı stmflonnın oylorı ıle bır şe/ler yopmak tstemışlerdlr Içte btı yapmaK ısterılenın ıcınde emoeryalızme ve kopualızffla kulluk yotar. Askerl fabrikaları kapatanlar, vo da ışiemez hale getırenter sıyasal demokrası şampıyonlarıdır. Orgenerol Evren. 12 Eylul eylemınden bırkac hafta önce bu gerçeğe slyosal demokrasl şamplyon'annın gozterlne boka baka parmak basmıstı Sayın Evren. o zamantar sacece Genelkurmay Başkanı tdt Bugünkü yetkılerle donatılmamıştı Daha açık olarok şunu söylemek ıstfyoruz. Sivosal demokrasının Işlemezlığı. köylü ve Işcı sınıfkınnın ekonomık gucsuzlüklerınden geliyor. Ekonormk güc, bütun s ^ reserpelıği ve acnazları Ile bellı blr kesımln elınde olursa. demokratık uğroşlar altycpıdan yoksun kalıyor. Buyük coğ'unluk ekonomık gucsuzlüğünden ötüru ezilryor. Bu yüzdei de demokrasıye katkıda bulunamıyor. Her on yılda bır demokrası tıkanryor. D«mokrasıdekı tıkamklığın gıderılmesi gercekten !stertıyorsa. demokrası oyunlarından varartonarak çlş'nen, strtı kalınlaşan bır kes'm* dıkkat etmek gerekır. Yap yopıştır. tok takış'ır sıvıl polıtıkacmın ellne '^e*. orodan on yıl gectıkten sonro bak ki, gene aynı yozlosma... Yapana da. aldanana da yozık olmuyor mu? A>atürkçülük evet. Atatürk'ün özledlği gıbi. ama AtotOrk düşmanlorının Istedığl çıbt değıl'... Ato'urk'un cağdaslorı olan Tito ve Dlmltrov, bunu, arcak Ataturk'ten yirmı beş vıl sonra ve ikıncl Dünva Savcsı kosulları Içlnden gecerek gercekleçtırecekterdlr. Demek Atatürk Balnailı cağdaşlanndan çok erken dav ranmış ve oncelık aimıstır Ataturk'ün b'r cok rievrımleri »ordır Bunlorın uzer'nde Inceden 'nce/e slndılık, durmayacaöız Atatürk"* ün en büyük yaraîtcılığı ve en buyük devrimf halkçı!tk« tır Yan' halkı sörruen e~ıperyo!tzme v kooltolızme karsı cıkışıdr Ataturk, aske' olduğu lcm başlangtcto otskl lıcierler g'bt hrVkcı'ıV progromını gerçekleştlrlrfcen cöv'üyü ve ışcv' qereğınce kullanaTiamiştır. Ancak. TBMM acfma yenfden kurduğu duzenll orduyu boşka îıderlerln bılmed.ftı btr yetknlıkte kullanmcsını bilmışttr. Ataturk Ictn duzerll blr orduyu örguttemek, koy'u ve Işcı smıflanm örgütlemekten daha ko'aydı. Kokenl asker olduğu icın Işe bu voldon ko/ulmuştur. Acaba köyfü ve i5Ct smıflonm cia orgutleyebılse. yönetıme va uretim* ifatab Ise ne o'uöv1* Övle sanıyorurr kı coğdoş flderlar arosında kendlne özgu vepyenı bır teorryt yaratmıs olurdu. Atoturk'ten sotra geler'er Atoturk'u onlayobltmlş. akstk kodukicnnı. ya do taTam!a\>amad!kîannı «la ol•nıslar mıdır? Benım düşuncemf öğrenmek tstlyorsanız vaiı'ım »Ha/trs olaccktır CCnku AtatLırk'ten sonro ç»le'ier once Atatur!'un ho'kcılık ılkesınden caymışlardır Gercl slyosal Atatjrkculük ycpmışlardtr Amo hic b" zaman emoeryoliTne ve kopıtaüzrre kafa tutan v« oıu'i bannrrcsır'T ena°l oloi holkcıhk boyrağınt e!e o'rmamışlardır Atotürk ien sonn kurulmosıno colîSi'Tn deırctccsl rîe s ycrsoH" ekonom'k değıldır Çünkü koy'u ve >şç! vmf'arı rnecft^ı»rde kendı Ğrqüt!erinln (clmlerı oeierek temsll edllemem'sleni r 8u S'mfları. demokrotiv OMinîorto bcsi'a'art tems'l o'mlştır Santrım sıyosal de• OKiosıi'n zamsn zamon tıknnmcRı bu rüzdendtr. > Ataturk'ün holkcılık ı'k^slnı voktıvle yozfastırantar, bj reıımi de koitvğu oltıno oırerek yeniden yozlaştırmosm *cr Buna co'< d'kkot ec Imesml dslerlz Yenı yonetım. A'atCrk ilkelenne gercekten boglı kolarok kendı ohıekff'ıqınl acık secık ortayo koymaJıdır. ör. negin ıscı orgutlennı kapor. işveren örgutlerirH ccarsa anlomı değiŞ'k olur Ataturkç'ilük holkcılığınm yozloşmnS'nda dıyelım kı ışcl orgut4erırıın ne kadar payı varso. Isveren örgut'ennm de o kador payı vardır Bır duzeni'tek bcş'na ışcıler bozorrazlar. Isverenler (sermayecıler) da bozarior Kanımızca emekcı sol her zaman Ataturkcu olmustur Ama sermayeci sağ hıc bır zarcn Ataturkcü o<momışti' Örnek ıstersenız, Ataturkcülüğe karşt olan dernekleı kmlern parosnl olarak desîekledıklerlne bakınız' Dosyalar v 9 beloeler e'ınızlrt oltmdodır. Tarıhte ye^îermf bedrlemış. (kt/darlannı pekişt'rm's buvük lıderlerın so? ve eylemlerlni aoğru aeğerlendtrmek oerekır. Bu bjyuk Cderler nevl yapmak istemış!er, neyl yapmok ıstememlşlerdır'' Bunlar ancak saz va evlsmlennden onlaşılır. Balkanlardan üç büyük lıder cıkmıştır Türkıye'de Atarurk. Yugosiavya'da Tıto. Bulganstan'da Dım trov. Bu öc Boikanlı llderden yalnız Atoturk. 25 yıl önce Iktıdanm kurmuştur Ötekıler, Iklncl Dunya Savaşmt, yanı 25 yıl soi'cryı beklemek zorunda kalmışlardır. Ge'rcı Dimıtrov, 1924 yılmda holkcı bır hareketı başlatmak istomletır omo, basarı sağiıyamamıştır. Atatürk lcm. Bınnci Dunya Savoşındon sooro emper/afızme ve kooıtalızme karşı sovaş veren tek lıder demlebılır. Hem savaş vemiış, hem de basarı sağlarrnv tır. Cunku har savas bir basarı ıle sonuckjnmryablMr. Atoturk'ün savaşı Rus DevrımındaT de farkiıdır. Sovyet devr.ml, blr lc scrvaş sonucu yenı bır devlet kurma amacını gozler. Atotürk ıse, emperyalızmm ve kapıtaîlrrrtn s.lshîı o'arok b r u'^eye sa'drısını goğüslemlş, sonra bu düsmanlardon ü'kasmı temızlem'ştır. Bunun lcin 1919 hcreketı ı'e 1917 devrlmi orasında benzerlık aronmamolıdır. Başmdan başiayoiım. Atatjrk, TBMM adına, bzzat, ka'eme oidığı rıoîkc»tı< bılaı ısınde 'deoloı k modelıni şoyie acıklar. «Turklye Büyük Millet Meclısi, millelin hayot »• !•tütbclıne suikast eden emperyallst «e kopıtalM düşmorr lorın tecavuzlerıne karşı muoafoa ve bu maksoda münafi har&ket e^enlen tedıo ozm te muesses bir orduya sahıptır Emır va kumanda sesahıyetl TBMMTnm monw) şahslyotlndedir.» Bu b'dTlden anltyoruz ki, Ataturk'ün gözler örtön* düşman olarak serg< edığı empsryalızm ve kapıtallzmdir. Böyle bT duşmanı yıllarca önce gormek, savaşıp yenmek. =onra da gözler önune senmek oz şey değıidir! IRAK İRAN'A SAVAS ACTI (Baştofofı 1. Soyfoda) mcri yoyınlarına devam ederken başkent bomba seslen ıle sarsı'mıştır. Iran Devlet Başkonı Abulha«on Benısadr, isa Tahran Rodyosundon yaptıgı ocıklanrada. iran Hovo Kuvvetlerinın 6 Irok savaş ucağını duşurdüğünü bll dfmlştir. Londro'dan dmlenen Tahran Radyosu. bır İran savaş ucağının Iki Irak üssune başarılı bır Baldında bulunduğunu do haber vermıştır. Benısadr bu yondekl açıMamasını Irak ucaklarının İron havo üslerıne yaptıkları soldırı dan bırkac saat sonra yopmış tır Devlet Bcşkonı Bsnısadr ayrıca, TahrorTın Mehrabad Havaaianına yapılon saldırı sıras.rtdo ıkı Iran ucağmın duştuğunu ve ucüncüsününde bır baş ka çarpışma sırasında tarrıp olduğunu bıldırmıştır İran'm kayıplarının ayrıca. 11 tank, ve 3 savoş gemısı olduğunu belırten Sadr. Irak'ın 224 ölü verdığıni öne surerken, İran'm kayıpları konusunda blr oçıklama yapmamıstır SEFERBERLİK İLAN EDİLDI Irak D«vrlm Konuta Kcnsev'; dün âğ'eden sonra yaymlodığı hıldtnde ulkede seferbsrlik ılon «dlld'ğını ve Irak ha/a sahasının sıvll havocılığa kapatıldığı0' acıkîaTiışfır. Irak Devrım Kotrıuta Konsevnln büdınsl şöyle devam etmıştır «Iran'da yonetımde buluıian hasto yönetıcılerın son günlerde bazı dersıer olmaları gereKırdı. Sılâhlı Kuvvetlerımız Dogu sınırımzdaki topraklarımızı kurtarmış ve Şattül Arap'ta u.usal egemenlığımızi yeniden Kurmuştur Buna ragmen onlar son ıkı gun ıçınde ceşıtlt saldırılar ouzenleyerek Sattul Arap'taki ve Basra Korfezfndekı denız na<lıyatını engellemışlerdır.t Irak Devnm Konseyı'nın bı!dırısınde Irak'ın Iran tarafındon gospedıld.ğmi ılerl sürdüğu top rakların tkurtarılacağı» ve Şattül Arap boigesınde uluscl egemenlıgın yeniden soğlanacagı belırtılmıştır Bılındığı gıbl. Irok'ın uzun sü reaen berı hak Iddta ettlğl ve Arop nufusun yoğun oldugu Ku Z'stan bolgesıne gecen hafta ıcınde Irak bırlıklerının yaptığı saldırılara Ircn'ın korşılık vermesı ıle ıkı u'ke arasında sıddetlı sınır çatışmaları başlamıştı Bu aroda Irak haber aıansı"in Londra Burosu Irak Devrım Komuta Konse/mın Iran dakı tum askerı uslerl yıkmaya karar verd.ğmı b(|d.rmıştır İRAN HALKINA MESAJ Bu arada Iran Islom Cumhu rıyetı'nın Sesı Radyosu <ia saat 16'da Humeynı nın Islan Ord'jsundokı temsılcl ve savunma vuksek şura uyesı Hüccstüllslam Seyıt Alı Hameney'ın İran halkma bır mssaiını rayınlamıştır. Hameney mesaıında Irak'tn bazı Iran hava üslertrva salaırıda bulıınduğunu bıld.rdık ten sonra. Iran'lılardan saı'ıi o malannı, osksri . bolgelere /aklasmama'annı ve HuTieynı'nın verecsğı emırten beklemelerını ıstem'Stır A/9tullan Humeym'mn teTtsllcısı Hamene/. Iran ordusunun karada, denızde ve havada corpışmalonnı surdurduğ'jnu de kaydetmıştır HUMEYNİNIN SÖZLERİ Öte ycndon Iran'ın dınl (tderı Ayetul'ah Humeym Irak Devlet Baskanı Saddarn Hü^eyfn1ın lran'o saldırmaklo ABD'v destekled öınl soyleTiış clrok ordusu bılmelıdır ki, bu sovas Is'amı/e'e KO'SI acıİTtts b r savastır» aerr stır GECEKİ SALDIRI Iran savas ucak'orının Iran'c'akı bci7i asKerı us ve havaolonlanna gece de ye'ii sa'dınlorda bu'unduöu btldinlmıştır İSRAİL RADYOSU Israıl Radyosu, olağanüstü duzeyde gelıstırilm'ş dmieme cı hazlonvia yaptığı kayıt'oraı dayancrak yayınlodrğı b r haberde, Irok ıig ircn arosındo 'op/ekun bır savaşın başlcidığını duyurmustur Radyo, Irak bırlıklerlnln, kara hava ve deniz hedefterm© karşı saldınya gectıklerlm hotırlatmıstır. Dinleme uzmanı sayılan omo tör radyocu Mıchcel Gou'dus adtı blr isra'llı, Irak Hava Kuvvetterıne bağlı ucakların iran'ca^ı tum havalımanlarına karsi roketlerle saldırıyo gect'klerini llen surmuştur. Iran Genelkurmav Başkanh^ırca dün yayınlanan bır djyuruda, Iruk'ın genel soldırısını etk'Slz kılrrak amccıyla, gece karortması yapılacağını ve Iran'lılann karartma emnn© uymaîannı bildlrmışîır. Genelkurmayın duyurusunda İron Sılâhlı Kuvvetlerinın harekât larını engellememek ıctn, halktan askerı kıslaiar onünde yıgtrtok ycomarnası ıstönm s, bu orcda. Irok savas ucaklarının bazı askerl •uS'erden bas''a s>vıl hedeflen de bombatodığı llert surülmus ve Iran S'lâh'ı Kuvvetlerlnde, komuta yetk'sının Hava Kuvvetlen Komutaniığı elıra toplanmış oıduğu hatırlatıJmıstır AMERİKAN GEMİLERİ Kuveyt'te yayımianan «El Vaton» gazetesı ıse Basra Körtezındekı Amerıkon savaş gerr lerının Iran ve Irctk orosında savaştn yoğun o'duğu bolgeya doğru yol oldığını yazmıştır. KESİLDİ Dün İran'm dış dünyo Ile tüm telefon ve teleks bağlantısı kesılmstır. Par'S, Frankfurt, Mancmo ve Beyrı.ıt g.bı dunyadokl t.jm baş kentler, Iran'la cralarında kuruiu klasık ve uydu aracılığıyla sağlanan tum telefon ve tele'<s bağlanttlonmn dün 13 30'dan Itibaren kesllmış olduğunu bıidırmlşlordir. WALDHEIM'IN CAGRISI B rleşm'ş Mılletler Genel Sekreteri Kurt Wcldheım, lıan ve Irok'a sovaşı sona erdırmelert ve aralartndakı anlaşmazlıkları goruşmsler yoluyla çözuT.ıemelert ıç n çağrı yapmıştır WcldnehTi yayınlcclığı bild'rtde, Iran ve Irak arasındak! anlosmazlığm hassas olan bolgede cıddı tehlıkeîere yolacacagına daır uyarıda bulunmuş ve her ,kı ulka hu^umetlerlne doba ılerı safhada sılâhlı eylerrden kacnmaları ıcın çagn yapmıstır. Ote yandan dün orii olarak Sovyetler Bırl.gı ne gıden Irak Başbakan YardımcıSı Tarık Abidın'm dün Moskova'da Sovyet yonetıcılerı ıle ceşitlı Uluslararası eorunlann yanısıra Irak Iran bunalımını aa göruştüğu bt'dırılmıştır Iran ve Irak arasındok) çotışmaların dun tam savaş durumuna donüşTiesl üzerıne, IrtgStere D şışlerı Bokanlığı, Ing.lız Ba.ıdrolı tıcaret ffemılertnın Şattul Arap bolgesıne gırmemelînnl ıstenı stır GERI ÇEKİLECEK Irak Devrım Kamuto Konseyı nın dun gece yoyınladıâı btr bıldırıde, Irak ın vayıima amacı gutrrwdıâı belırtılerek şoyf« denmektfidır «İron. toprak butjnlügümüze ve hayatî cıkarloriTiıza saygı gosterdıği takd rde savunmo a•nacıyla başlattıgıpız harekata son vererek Iran topraKİarından butunuy'e cek eceğ.z » Iran tn dını lıderı Humevn'1nın Irok'a korşı b r savoş baş lctmayı arnactadıgı one surulefl b.idr.de sıvıl hedeflere kesmliKle saıd.rıırrıayacagı ve sadece mısıl'ema omacı göduldüğu de kaydstinm ştır Bı'dlri rtakkında yorum yapon gozlemc 'er Irok kuvvetlerinın, Irak'ın Iran'do hak ıddıa etttgı boigelerüen daha ılen noktalara da ulaşarak Tahran Reımırl Kuzıstan ve Şctul Arap Bolgeterınde odün vermeye zorlavocagmı sov'lemıslerd'r Irak ha'kına 'ııtabederek so na eren bıldırıde «Allah'n ıznl ! e cana once oıougu g.b, bu savasta do basarı kazcnacağız. Saldırgonlar ve ısgalcler pışmon olacaKtır» denmış'c. İRANIRAK (Başlorofı 1. Soyfodo) hatkm yaşadığını beîjrterek petroi bOKimındon zengln olan bu bolgede de hak ıddıa etmeKtedır. Irak yetkı! lerı, Kuzıstan m tarlhsel olarak Arap toprağı ofduğunu llen surmekte ve Iran'ın bu vila/et'ni Arabstan olarak ısımıendırmekted'rler. Mezhep sorunufdan ka/nak!anan sürtüşTia 'se Iran Irck gerglnlığınm en önemlı nedenlerlnden bırmi oîuşturmuştur Nüfusunun çoğunluğu Şıi oîan Irak'ta Iktıdar Bacs Partıss kadroları Sunni azınlığa dayonmaktadırlar. Nüfusunun ezıci çoğunluğu Şıî olan İran'da imam Humeyni'nın önderlığindekl devrimden sonra Ikl ülke arasındaM ilışkiler hızla gerglnleşmış, Bağdad re|.ml Iran Devrımı'nin Irak'a da yavılabıleceğınden kaygılanmıştır. Bağdad re|lml, ayrıca, iran'da ayrılıkçt grupları kışkırtmaya yönelmiştır. Humeym yonetimıne karşı muhalıf grupiarın örgütlenmesi Irak topraklarında duzenlemeye boşlanmıştir. Humeynı reıımi Ise Irak'takı Şıı halkı. Ktıdordakı Sunni Boos Part'sıne korşı avoklcnmaya cağırmıştır. IRAK ORDUSU DAHA GUÇLU S.yasal gozlemcıler Iki ülkenm askeri gücterı arasında yapılan kıyaslamada Irak ordusunun ağ\r bostığinı bellrtmektedlrler Gercekten devrrmden sonro ordudo yapıkm genış coplı tasflyeler Iran ordusunda subay sıkıntısı duyu'masına yol acmıştır. Bu orada Şah donemınde ABD'dei alman ultra modern sılârılann coğu, yedek parca ve teknık eleman yokluğundan paslanmaya terkedılmlştır Buna karşılık Irak ordusunui Ortadoğu'nun en h/l donatılmış orduiarından birı oîduğu belırtılmektedır Türkıye He Basra Korfezı arosındakı iran Irok «ınırında yoğunlaşan carpışmolar, Şah devrtnde »OTta Dogu'nun Jandarnasıs olarak adland'nlan 415 000 klşlllk Iran ordusunun şlmdı ne durumda olduğu konusunda askerı uzmanlara bır f'kır vermektedır Londra U cslararası Strateı k Incelemeler Enstıtusunün elındekl bılgılere gore Şah devrlnde Iron Kara Kuvvetlerrnın sılah altında tuttuğu osker sayısı 285 000 ktsl ıd! Bundan oaşka 300 000 kışı ı* bır ıhtıvatı da hesaba katmak gerekırdı Bugun ısa iran ordusundcki askef sayısının 150 btn dolay orında olouqu snnılmaktadır Iran ordusunda haleo 1200 dola.'arında tcnk 'e 450'ye /akm ucac bulundugu tahrmn edılmektedır Hurmüz Boöazı ndan her yıl 800 rnıiyon ton aoloymao hom petro' taşıyan toikener: denetleyen bolgedekl en guc<u donanmava sah p Iran Demz Kuvvetler ncle bır denıziltı 3 destroyer, UcaKsovor fuzeierı ıle donatılmış 4 f'rkateyn. 4 korvet. fuze fırlatabılen 9 hızlı hücumbot, 7 büyu)' karakol germs, 2 sahıı muhafaza gemısı, 2 mayın ta'oma gem sı. 14 cHovercroft». Ayrıca ıkl cıkorma gemısl, b.r destek çemısı, 3 da ıkmoi gemısınden oluşan b r omfıblk bırlık vardır. IRAK'IN DURUMU Londra U'uslararası Strateı k Araştırma Enstıtusö, buna korşılık IraK'ın, 200 bınl Sı'ah G tında. 200 bını de ıhtıyat olmak üzere 400 b!n kışılı* bır orduyu savasa sokabılecek durunaa olduğunu b 'd rmıştır Kara kuvvetıennde horekete hazır 4 zırhlı tümen ve 4 rrekonıze tumsn ıis 1 800'u orta ve hafıf savaş tankı olmafc uzere 3 600 So/vet yapısı zırhiı oracla donatılmıs 4 tuTien bulunmaktodır. Hava Ku/vetlerınde ise 12'sı TU22 10'u da IL18 olr mak uze e 340 adet Sovy'et yapısı scvaş ve bombardımon uçagı, 80 MIG23B ucağı I e donctılmıs 4 alav «SU7B3 tıpı 60 avcı ucaklı 3 alay. «SU20» tıpı 60 uca* buıunan 3 alay, ıkı de lngıı°2 yapısı F8 59/FR 10 «HUNTER» ucağı bulunan ıki alay vardr Irak Hava Kuvvetlen, ayrıca, Fransa'ya 50 dcloymda Mırage F1, Sovyetler BıılıgYne de 150 MIG 23/25/27 a"cı ucağı ısmarlamıstır. Usierl Körfez'de yer olan Irok Denız Kuvvetlen de 12 fuze fırlctıct mzlı hucumbot 5 buyuk kamkol gems8t 10 sahıl rnuhafaza gemısl, 5 maym torama ve cıkarrra gemısı ıle donatılmıştır. o Edmund Muskie, İran Irak çarpışmaları konusunda yorum yapmadı NEW YORK. (a a) BM 35 Donen Genel Kurulu'nda ium uye ülkelerm ul'islararası oergmlık konusunda goruşlennı acvladıkları genel gorusmelerın başladıOı dun ABD Dışıslerı Bakanı Mtıskıe konusmos'ndo b r cumle ı<o Kıbns so'unjna degınerek, «BM'ın Kıbrre'ta banşın surdurulmesı ıcın gos ferdığl çabalo'ı tamarren dosteklıyoruz» demıştır. İran'dakl Amerıkalj rehınelerin serbest bırakılması icin çağ rı yapan Edmund Muskıe Iran'ın ABD'ye yoieltt ğı tşıkâyetlennın» karşılıklı saygı ve esıtlik ılkelerme dayafı olarak cozüTiunü teKİ.f etmıştır. Iran'ın ş'kâyetlerının cözumu yolunda Amerıka'nın ça/yret göstermeye hazır oiduğunu do blldıren Mtıskıe, BM Genel Kuruluna Amerıka'lı rehınelerın tierhol serbest bırakılmasını des teklemes) ve tum ülkelerdekı dıplomatları tedhıs eylemlemden korumak arrac/'a et'<ı' 1 onlemler olması \ç>n cağ " c'a buîunmuştur Muskie, 324 aundur rehın tutulan 52 Amerıko'lının Iran'a karşı uyguladığı müe'/yıdelerı kaidiracağını da bıldırmıştır Muskıe, kan ve Irak arasın6a dün daha da yoğunlaşan carpışmalarla ilgıll olarak bır yorum yapmamıs ancok. kıml.klerının açıklanmasmın Istsmeyen yetkı'ıter, Bırleşık Atsenka'nın taraf tutmadığını bıld r mışlerdır. • YENİ OTOBÜS HATLAR! AÇILDI İstanbul Haber Servtal Koğıthane, Hastal ve Komerburgaz yoresın8 hi7nıet goturr>ek omacıy'a carşomba gununden ıt baren ctobus seferlenntn baş lavacagı bıldırılmışt'r. IETT yetk'îılermın verdlgl bt! gıye gore bır sureden berı devam eden colısmaıor tamamlanmış bdnun SOIUCJ otorcK Knğıthane, Hcstal ve Kerrerburgoz yoresire otobus seferleri konulmuşiur. Yetkıl ler 43 A hat numorosı Me çalısnKjya boslayacok olcjn otobüslerın Corşamba günü hızme» gırecegmı bıldırmıştır. / Dışişleri (Baştorafı 1. Soyfoda) Büyukelçı Aktug, dun bır basın mensubunun iraK ıle IroT orasındakı son gslışmelere ılışkın sorusunu yanıtıarken şunlcrı oçıklamıştır: «ırak ı,e !ran arasında<ı catısmaların bır merdıvenleşme ıs tıdadı goslermesını. her ıkl u <ede de, gerek ınsan kaybına, gerek madaı zarariara daha buyuk olçude ssbeo yet ver mesını samıml bır uzuntuyı» îa kıp edıyoruz. Bolgsmızdekı barış ve ıstıkrarı bozccak gergmiU ve çatış malar, kuşkuEuz bızce kaygı neoenıdır. Bu kav'gın n. her ık. u'kece de paylrs lnasını, bu catışrnanın bır an oncs sona e' mesmı ve ıkı KCTIŞU, dos; ve Türkîş'e Bağlı (Bastorofı 1. Sayfado) Konsey'nn 3 ve 8 ^olu korarlar: ı,e DıSK. MISK ve Hok Iş ıle boglı sendıkoiarın faalı,eten durdurulmuş, mal'arı ve banka hesapıarı temmat a :mo aı n mıştır. Ba arada da S'kifonetım Komutanlıkıarı uygulaTiası olorak Turklşe bağlı çok sa>ıda sendıkanm merkez ve st.belen kapatılmıstır Doha sonro Turkls'm yaptığı basvurulor soni^cu bu send kc'ar KGdeTeh olarak acnr^aya boşlanmıst r BJ arcda Resmı Gazete cie Ça'ıSTia Bakaılığı n^n ac kınrcsı /a/ın!onmıs, 8 nolu karar uvajlamo<? na bağ ı oıarak '^ce kpatılan üç konfederasyonun ssn ra da Turkls ve bağımsız tum sendika'arın oc'k ad ve adreslerını kapsıyan lıstele' verılm ş tır 8 nolu karara bcğ'ı otarok yoyınlanon bu ! sîeler ıcln değışık yorumlar yapılmıs. Tü'k is. I stelerın herhangı bır yanr iışlığo meydan ''e rrernek ıcn yayınlandığmı Türkls e bağ'! send kolarm kapatıltıodığ'n!. 8 IOIU karar kapsamında olmadık larını acıklamıştır. MHİ! Guvenlik Konseyı'nın 3 ve 8 nolu karorlan ıle faalıyetıne son verlen bınası mühürtenen ve banka hesaplanna el konan DISK'te dort gündür arcma cafışmcları sürdurulmekted r. Guvenl'k gorevlılen yanlarmda DISK Genel Baskanı A*> Oullah Başturk ve Vekıll Rıza Guven olduğu halde DISK btnasına gelmekîe, tek tek evraklar Incelenmekte, btr kısım beigeler, kîtap ve broşüriere de el konuirr.aktadır Aramo ve evrok ınceleme ça'ışmalannın sonuçIrrının ka'Tiuo/una daha sonra ac^lonacağı b Idırılrr ştır. kardeş ulkemn Gralar ndakı so runlara barışçı cozumler bulmalannı umıt ve temenm ederiz.» îstanbal (Baştarafı 1. Saytado) de bır bolu^^unu^ başvu'*radjviarı aniaşılmışttr. 4 llgül kışıler, kaçok ve sucîu durıımöadır ve gjven! k kuvvetterınce oranmaktadır. Da ha ağır b»r rruey/'de^ tabl îuti'irranaları ıcn en kısa zamcnda bulunâuklan rrahatlın S y yore'ır1 Komutonl'k ar r>a tes tm oîmolo'i merfcatlen lca bıdır. Necdet Üruğ Orgeneral 1 Ordu «• İstanbul Sıkryönetım K.» MGK (Baştarafı 1. Soyfoda) ve smavrara g 'ne< u^e'e Ankara Gozı E&lın Enstujsj ne murccct edeıi ogreic ler da, sı navıara kendı okulıamuo gıreceklerdır. Anı'on o<u da, gerskırse sınaviarın, u/gün bır tol r ue DU ogrencıler ıcın tekrarı. Mılıı Eg.t m Bakaniığt'nca soğlanacaktır b Yazı'ı sınov kâğıttarmm değarlendır.lmesı ds dahıl olmak uzere, yan tutan ve odıl davranmayanlar tjsb t ecHdığm ce hakıcrırdü yasol ıclem yapıiacağır.ın bılmmesnı rca ede nn. Hayâar SALTIK Orgenerol Milll Guvenlik Konseyi Genel Sekreteri» • G M F 'den a'dıg'm dtpiomarrti kaybettlm HüVjnisüzdLir Sinan CEVIK • Smıf kartımı ka/bettım Çapa Tıp Umit SAYIN 0 Nufus cuzdanını yıtırd n Gecersızdlr. Nilgün TOKER YİTİK Nufus kâğıdımı yıtirdlm. Aydm fLGAZ İran • Irak savaşı nedeniyle THY'nin Ortadoğu seferleri iptal edıldi İstanbul Haber Servisl Iran'Ia Irak arosındakı sınır ca tışmalannın dun savasa donüşmesı nedenıyle THY'nin Ortadoğu ölkelerıne yaptığı ucak seferleri ıptal edılmıştır. Uluslorarası Slvıl HavGCtlık Kuruîuşu'nun taümatı üzerıne THY'nn dun saat 18 45'dekf îstanbul Bağdat seferı yapılmamıştır. Ayrıca Adana Kahıfe ve Ankara Dahran (Suudi Arabıstan) seferlerınln ıktncı blr emre kadac durdurulduğu b'ldırılrrıştir. TrabzonSamsnn (Baştarofı 1. Sayfada) yjzur>den meyoapo gef&ıgı ore surulmuştür. ERZURUM Hınıs ve Ispır r ı!oeİ9 ınde meydana gelen ıkı trafık kazasında, kı kışı olmüş, bır kışl de ağır şekılde yara'an rrısîır İZMİR Basmone Bornova hattmda oalısan 2455 noıu bonlıyo trenl dün Şantıye gscid nden geçmekte olan bır yuk komvonuna carpmıstır Carpış mo anında yoralonan kanyon şoförü Ibrolvm Aykut Tıp Fakültesırta kaldırılmıştır. (Baştarafı 1. Sayfoda) tışma çrkmış, oiayda Hason In ce adlı (18) genc ölmöştür 5 SAĞCI MAHKÛM OLDU ADANA 22 kasım 1978 gunü Kozan lısesınde öğrencılerın derse gırmesını enoelîeyen ve oorevlı oğretnene soldıran sog evlamcı 5 öğrencı cesıtlı hcpis cezo'armo carptırılmışiord.r Sıkı/onetım ~i Numoralı Asker' Mahkemes.nce yargılonan Irramoğlu Lısesı öğrencıierınden Mustafa Oz'<an Ergül Kaya ve Mehr^et Dobon'a 2'şer yıl Osman Atoy ve SOTIİ Yı'dırm'o da 2'şer ay 20'ser gun hapis cezalon verllmıstır. • Koz/aîagı Ankaro Asfaltı uzeındekf Cobanoğtu benzm ıstosyonu d^i gece sılâhlı uç kışı tarafınoan sovulmustu' istas/ondan 83 b n r ' ra a'ca'c yaya o'o ak koçcn öc kışıden tkısınm esoallerlnln betırlendığı bıld'nlmıştlr BİR KAÇAK YAKALANDI İSTANBUL Boyrampaşo Ce^cevınden Sultanahmet cezaevıne goturulurken Çemberlıtas'ta tutukevi aracından kacan tuiuk'ulardan bırı daha dn yakoianmıstır. Istcibul Emn vet Muduriügü yetk'lnerınden clına^ bılgıye ço re, Asım A$kayanar adfı kacak Sehremn! Şerbetnane cıkmazın cakı özlem apartmanında yakalanmıstır. 21 nısan 1980 günu Bayrarrposa Cezaevmden Sultanahmet Cezaevıne tutuklu nakledflirken Cemberlltaş yakm'arındo 23 tutuKlu cezaevl aracından kacmıslardı. Daha sonra yapılon ope'Osyonlor da Romazan Acar, Ogjz Aksoy, Sedat Asım Akvar ve Doğan ÇalU yokalanmışkırdı. İskendeınn'da İİTÎA'ya bağîı okujlarda kayıtların baslatslması için ÜSYM'den gelecek listeler bekleniyor. fSTAN8UL (UBA) Akodemileı'arosı Kurul koran uyann co istanbul Iktisadi ve Tfcar' İümler Akademlsı ıle bağtı yucsek okul ve fakultelerde kayıtlann boşlatıiması ıcm ünıversite Secme ve Yerleştırnie Mer kezl'nden çelecek lıste'erın berlondiğı bıldırılmıştır. IİTİA Başkcn» Prof Dr Orhan Oğuz, L'iusal Basm Aıansı'na ya(îtığı oçsklomada, USYM'den öğrencilerin tercih listeien gelır gelmez öğrencl alımına başianocağını söylemiştır. öte vandan ön koyıt stet»» mıyîe oğrencl olmacagı ocıklonan İstanbul Devlet Mühendl*i'k ve Mlmarlık Akaderrtsl'n* bağiı Galatasaray MuhendlslNt Fakültesı Kımyo Bölümünün tobon puanlarının henüz belirien medığı, ancak onümuzdekı gun* ierde belirienebıleceği mıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog