Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

r D Ö R T CUMHURtYET 23 EYLÜT, 1980 Şükran Ödülleri verilecek *RASI BİR FESTİVALDE Festivali nde MÜZİĞİMİZf İSVEÇ HÜKÜMETÎ TANITTÎ,..! r Afcdeniz Bu yıl 20 eylül 30 eKım torihlerı orostnda gerçekleştınlen 6. Uiuelarorosı Akdenız Mo da ve Tekstil Festivolı'nde Safîye Ayla. Bedia Muvahnıt, Munir Nurettin Selçuk, Vasfi Rıza Zotsu, Comal Reşıt Rey ve Hol durı Taner'e tŞükran Ödülleri> verileceği bitdirilrnîştir. Bununla itgili olarak sanatçılora gönderilen mektupta festival ve fuor programiamosında sanatsal etkınlikJerın ayrı bır onem taşıdığı bildirilmiş, şöyle denmıştır: cSanotın ülkemlzds benımsenmesi yaygmlaşmosı ve toplum yoşamına olurr.lu kotkılar sağlanmasmda bugüne değin verdiğiniz buyuk emek V» hi2metlori simgelemek amacıyla sız değerlj sanotcılorı nııza 8 ekim günü Mersin halkı adına Sanat Şükron Ödülü Pla kelı sunulacaktır.» Öte yandan, festivalin program okışı belli olmuş, gece so kağa cıkma yasağı nedeniyl* boşlangıç gösteriSı olan «Hürrem Sultan Balesi» gösterileri ıptol edilerek «Nükhet Duru ve 10 Yıl Geçtı» gösterisi festivalin 9onuna kaydırılmıştır. 25 eylülde Hisseli Horıkolar Kumponyası ile bdşlavacağı bil dirüen festivolin programı şöyledır 14 ekim ibrahim Tatiıses, Fatma Gırik, Nazan Şoray, Huysuz Virıın. AN Rıza Bin boğa, 57 ekim Barış Manco v« Kurtalan Ekspres, Modern Folk Üclüsu, Ayla Eryuksel'in moda defilesi, Altan Erbulok, Fusun Erbulak ve Göksel Kortoy'dan parodiler 8 ekim Tıırızm ve Tanıtma Bokonlığı Holk Dansları gosterisı. Şukron Ödülleri Torenı. 922 ekim Ferdı Tayfur konseri, 14 15 ekim uluslororosı sempozyum 2426 ekim Nükhet Duru ve «10 Yıl Geçtı». 2829 ekim Devlet Tiyairosu gosterıleri, 30 ekim kapanış töreni. Sunuculuğunu Holit Kıvanc'm yopacağı festivalde ayrıca tEI Sanattan», tResım, Hsykel, Seromik» sergileri var. Hindistan'da yapılan Jazz Yatra 80 Şecliği'ne İsveç adına katılan Okay Temiz, Türk müziğinden çe' şitli örnekler sundu; ğu konserierinde bii' yük ilgi gördü. Salim ALPASLAN uztkie ügilenerriv, hei» caza da yokinlık duyuyorlarsa Okay Terrız odmı herııen anımsoyocoktır. Afriko Brezilya çtkışlı berirrtboıı denen enstrümanla yaptığı folk caz türünün ulkemizdeki ön cüsü... Colışmalarını isvec'te sürdüren sonatcı. vereceği iki konser ıcin şu günlerde istanbjl'cia bultınuyor. Elind». bir süre önce Hindistan'da yapılan Jazz Yotra 80 Şenligi'nin kata logu var. Kötalogıın ilgınç yanı. bir uıkeye, boşKo bir uinenin muzığini tonıtmadoki kotkısmdan ötürü. duyulan minnetin d.le getırilmesi... iletilen mesaj aşağı yukorı şöyle: cTurkiye ve Hindıstan tarihte olduğu kodar kültür degerleriyle de büyük mirosa sahip iki ülka. Ne yazık ki şımdiye değin aromızda bu yörtda bir iletişim olmodı. Ama şimdı İsveç Hükümeti'ne. Jazz Yotra N Fronsa, Macoristan, Rntendîya, Federal Almonya, İ3vec. Yu goslavya ve Avustrolya gibi do gusundan. batısmdan, bir cok ıılke yer a!dı. ABD'li Stan Getz Ouıntet, Mingus Dynasty ile Bre zıiyalı Tanio Maria Trıo ile bir likte büyuk sükse yapon toplu luklaıdan biri de isvec odına katılan Or!ental VVind olmuş. Öyle ki üc konser ctüşünülmüş ksn, ısrar üzerine bu altıyo cıkartılmıs. Şenlik, kaiılan yaban cı toplulukların konser vermelerl blciminde gercekleşmiyor yalnızca. Bunun yonı sıro on iki gün boyunca belli saotlerde Hintli muzisyenlerle bıriikte co lınıyor. Amac oniarın da müzi' ğinı öğrenmek. Diğer bir deyişle, festival. bu fırsatla Hınt mü zığinin de tamtımım yopıyor. İki taroflı sürdürüien bir küitür olışverişi. Onental Wind ile ilgili olarak gerek yerel basın gerekse Down Beat. Jazz Journal ve Melody Maker gibi dünyanın tanınmış ccz dergilerinde yer alan yorumlar. Okay Temiz'in bir virtüöz olduğunu turr dinleyenlerin kabul ettiğl görüşunde birleşiyor. «Sanatcı. orkestra bütünlüğü dışında sanıldığı zomanlar bile en kücük tmlomo ları sıkı sıksya denetlemekte.» dıyor. YENİ ZAMLAR Yalçın DOĞAN etroî uröJderine, şeker ve gübreye yapüaa zamlar, 24 ocak 1980 tarihi iübariyle degerlendirilmelidir. Çüakü dünkü zamlaı, 24 ocak kararlannm doğal s>onuçleuTndan bir bolümünü oluşturmaktadır. P 24 ocak tarihinde buyuk oranh bir devalüasyonu. kamu mallarrna yapılan zamlar. serbest bıratılan fiyatlar, serbest bırakılan faiz oranlan. yabancı sermayenin öî»ndirilrraesi ve dışsatırrun artınlma.sına yönelik bir dizi önlem iilemiştir. 24 ocak sadece acılan bir ?nm j)aketi ve devalüasyonu değil. njrn zamaada, hemen o tarihten kısa süre sonra Uluslararası Para Fonu Ue m.3.saya oturmanın da yolunu gösıermekte. İMF ite görüşjnelerin yöntemin\ oluşturmaktaydı. Dogal bir kuraldır. Bir insan önce 2 metre 35 santim yıiks«k at!ar, bir sıçranıa yapar. ama arkaüindan hemen düşer. 24 ocaktaki sıçrama. talebi büyuk ölçüde kısmış. lıalkın satın alma gücü. bü>ük olçıid© düşmüş ve bunun sonucunda da fiyat artışianndaki aıtış hızı azalmıştır. Artışlar durmami'î, artışın hızı düşmüştür. Ancaic. bu aa^ada bir baska olgu gerçekJeçmiş, üretim, temel mallarda büyük düşmeler göstarmiş, yatınmlar azalmış. işsizlik hızlanmış ve ekonomi bir durgunluğa girmiştir. Bu durgunluk nedeniyladir ki, ağustos sonunda ve eylül başmda isadamlan tarafından düzeulenen toplantılarda ünetünln arttınlnıası, durg^ınluğa son verilmesi, sıfıra inen dfi^il, sıfınn da aluna inen kalkınma hızını yeniden harekete ^eçiren kararlara yöneljnmesi önerilmiştir. Bilinen deyimiyle. «yeni bir paket> oîuşturuîmesı yönunde çalışınalar başlatılmıştır. Örne^in btıgun yeni fiyatLarda satîşına başlanacak gübrenin zam oraalan 12 e^lülden dört beş gün önce saptanmıştır. Dolayısıyla 24 ocaic kararları kısa surede kendini yinelemek durumunda kaimıştır. lşarlaıalannuı önerileri bir yana, petrolde son seklz ayda üçüncü kez, gübrede ikinci kez, şokerde üçüncü ke^ zamma gldilmesi. bu gerçeği vurgulamaktadır. 24 ocak karariannın hemen ertesinde IMF ile masaya aturulmuştu. Şimdi yine IMF ile göruşülecektir. Bu hafta içinds Maîiye, Merkez Bankası ve DPT yetkililerinden oluşan bir heyet yeniden \\7aj>hington'a gideceklerdir. Gerçi, bu gezinin bir araacı da «IMF yıllık olagan toplantısına katılmektu». Ama bu arada IMF ile bir kez daha iki'i görüşmeler yapma olanağı balunacaktır. Yıllık IMF olagan toplantısı bu açıdan Tüi'kiye için bir ayrı önem taşımaktadır. Washinçton'a gidecek heyetin IMF yetkilileriyle görüşmelerde yıllık toplantmın dışna taşan, Türkiye IMF ilişkilerlne değinen görüş aiışverişiııde bulunnıası dogaldır. Son zamlar böyle bir ge7\ öncesine rastlamaktadır. 24 ocak kararlannm mantığı ekonomiyi sürokli fiyat aıtışlanyla dengey» getinnektir. O denge bozulduğunda ve g»iîel fiyat arüşlan sonucunda kamu kuruluşlan yeniden zarara giımeye başladı^mda, yeni zamlarla fiyatlan bir üst düzeyde dengeye getirerek ekonominin işlemesine çalışmak, bu kaıarlann mantıgıdır. Türkiye ekonomisi daha bir siire bu manüğın kurallarını ve sonuçlannı yaşamak durumundadur. Okay Temiz (beyoz aömieKli. sokallı) Hintil müzisyenterl* bir çolışmo ıırosında... 80 aracilığıyla Türk müziğinl tanıtmada gosterdiği coba nedenıyle teşekkur etmek istiyoruz. Hintli müzıkseverler kendılenne rrinnettar kalocak.» ruz: «Festivol düzenleyicileri grubumuzun b;r uzuncalannı çok beğenmişler. Çalışmalanmı isvec'te yaptığımı öğrenince de beni ve arkadaşlarımı temsilci olarak göndermelerini istediler hukümetten. Stüdyo ve enst rüman gereksinimlerim için yıl da 1.5 milyon lira ödeyen isvectilerl çok heyecanlandırmış tı bu. Kendilerinin finonse ettıği bir topluluk uluslararası nitelikteki bir şenlıkien çoğrı aiıyordu. Herren kabul ettıler.» Jazz Yotra Şenliği uc yıldır sürdürülen bir düzenleme. Bu kez ABD, Sovyetler Biriiği, Bre zilyo. Polonya, Bulgaristan, Yılda 1.5 milyon lira yardım... Bu garip durumun acıklama•ını Okay Temizden dinliyo Yıldızı İstanbul Feslivali ile banşmadı Şimdiye dek yuzlerc© uluslararosı şenliğe katılıp bir o kador do konser veren Okay Temiz'in yıldızı İstanbul Festivali ile nedense bir türlü barışmamış. iki uc kez boşvu ruda bulunmasına karşın kendl sine verllen tek yanıt bile yok. Bir Türk hafif rnüziğl şarkıcısına eprestij» icin kapıları ardına dek acılan Atatürk Kültür Merkezi'nde bir Okoy Temiz konserine de yer verilmesi caz severleri sevınce boğocaktı kuşkusuz. Bır yonda muziğimize yabancılar sahip cıkıp tanıtırken uluslararast alanda şenlikten şenliğe koşan bir rrtüzik elcısini kendimizin dışında tutmak! Garıp doğrusu... Okay Temiz bugün İstanbul'da konser veriyor Okay Temiz bugün 1800'de Harbıyede Kenter Tiyatrosu'nda Saftet Gundeğer fklamet), Fahrettın Çımen lyoylı mızraplı tombur) Oğuz Durukan (bas) ve Berkont Ûskiıdorlı'nın Ikanun) eşlığinde iki konser verecek. ikircj konserıni yorın y:n© aynı soatte sunacok olon grubun repertuvormdo şu parcalor bulunuyor: Yaz Geldi. Koledcn Kaleye. Sorıkız, Dere Gelıyor Dere, Trokya karşılamosı, Estergon Kalesi, Pehlıvon havası, Suzınak Soz Semal, Şen Gözlerin. Muş, Şehnaz Longa, Kürdlühicazkâr LonPEŞREVLER EN MODERN CAZ KOMPOZİSYONU GİBİ... Folk • caz tiıründeki calışmalarını yıllardır sürdüren Okay Temiz'in adının duyuluşu TV'do verdiğj bir konserledir. Bircok enstrümanla tek boşına cıktığı bu program başka tür bir müziğın hobercisiydi. Bestelerinl sonraları da sık sık TV'de ara müziği olarak dinledık. Tür|< müziğlni ut ve cümbüş calan annesinden. Botı müziğinl de uzunca bir sure eğitim gördüğu Devlet Konga. 6ervotuvan'nda öğrenen Temız'de Türk folkloruna ve müziğine değişık bir yorurn getırmek düşüncesi, 1967'de gıttiği İsvec'te Amerıkalı ve İskandinav muzisyenleriyle tanışmasındon sonrg boşlar. Dediğino göre peşrevlerin czellikle son haneleri. longalar ve değişik ritmlerdekl hareketli folklor porcaları. caz iç.n kendillğmden bestelenmış kompozisyonlar gıbidir, «Yoptığım iş otantik değerlerine dokunmamak. cok gerekiyorsa solo bolümüne kişisel yorumlar getirmek, o da melodıleıin tam cıkması koşuluyla.» diyor. ((^Cumhuriyet)) 23 Evlül 1930 TRT I 0.V00 AvlllŞ »e pruKram. 08.05 Eıgı kervanı. U I iparkılar >e ö 'O oyun havalan. 06.00 Kısa ha'oer ler. 06.02 Bulgv^fl ıi.raı. ( i 10 X Kovo iiüberler. ÜÜ.40 Gunflyıl'.'i. 07.» Ilttberler. U . Ü Giinııu 74 Kındfn IU.OIJ Kısa hibsrier. îu.uî Arkası yarın. Iü.32 Bölse^'H yovın \> rekh.mlar. 11.U5 şarkılar. 11.20 Hafiı rnıi^ilc. U.4U TUrkııler. 12.Ü0 Kısa natn'rier 12.UJ Rffclamliır. 12.10 Oîte Uîfri. 12.55 R«k!arr,lar ve racivu TV prosranı h;ıb*'rierı ls.Ou IIarx»rler. i:t.l.l .Saı «<•:ltrı. i:ı.3u Bolgesel yayın ve rtKlanı^r. 14.S0 Bır bfJteciınız vur. l."ı.lX) Kı<a huborier. l?.O5 lîafıl raüzüc. IS.lâ Ya^adıksa. 1.1.35 Türk ciü6ün gelenekleı:. lü.uO Kısu hsbertcr 16.US .Şurkılar. 16.20 Türküler 16.4S Halir müzüc. 17.uu Ola.vların ıvüıuın. 17.30 Şarkilür. "l8.()0 Kı.*« l:al«rier. 18.ÜS Çocuk bahçen. 1 . U Hattanın S2 çocuk şarkısı. 18.23 Eolgert yayın. İ. O• SU uı.OO TRT II ile onak yavın. İ . O Haberier. ia.30 Hafif milHO zık. 2U.00 Kuy daearcı^ı. 2O.i:> Bi; biZö (THSIi. 20.4.İ H»l:t nıüîik. 21.00 Kısa h»ber!er. 21.0.î Bereber VB solo şarblar. 21.ÜU Stilüyo s.vin. 2200 Kjs» halıerler. 22.0S 7BXDI saaıı. 22.23 Parkılar. 22.40 Ceşlrü mu zık 23.00 Hsberier. 23 15 Oe«:« nm İC'nden 00.55 O.mıın halıerlenntien uzoller. 01.00 Progıam vs kcpanış 01 06 . 03.00 Gece yaııv. TELEVİZYOIM baft konseri. lo 00 Tkl sofi.^'ien şarkılar. lü.;io Geleneklerinıiz üürcîiekleruniz. 11.00 Yurttan sesler kadıniar topîuluSu. 11 : 0 < Tik<]ann diii olsaydı. 11.50 Şiikıiar ve stiZ sololan. 12.15 Oda niiıziSi. 12.45 Türkülerimizın dünü bugünü. 13.00 iraberlcr. i:i,15 Ba^lanıa takırruackıri onın h^valan. 1^.30 Anıların müzitı. 14.13 ^arkılur 14JO Türküler. 13.00 Konser saati. 15.30 TSM tuplu prosramı 1 . O Hafif mü 6O zik. 16.20 Arfcası yann. lfi.40 .şartalar. 17.00 ülayiann îçind<n. 17.30 Hafif müzik. 17.43 Erzurum radyosu Türk ha!k nıü/iöi toplulu^u. 18.15 Günlerlegelen. lf.00 01.00 TRTI ile or'ak yavm. Mecliste Fevkalâde toplantı yapıldı «Mali ve iktisadi konulardaki kanunlar komisyonlara sevkedildi.» «İktisat Vekili de istifa etti.» Anlcara22 (Trlefoalı) B M. MüCİİüiDin ie:vkalacie topJ«nnı bafTJn saat 15'citi b^l&ciı. liu necienle Anksra'ciu cıuha vabatıın erken saatlorincie her guni;ııı>den deâişık bir lwyecao ve liircket hissecülıyordu. Meolıs çok kaiabal'ktı Reısıcumhur Haireller! Jocalar.niJa bulun'ıiyorâu. Mecli.=in unüito* b:njerre ha'.k birikilıirti. Dül.eyıci locosımia kaciın rrkek büyiıü br Ha'.abahk vardı Tsm suat 15'te Kizım Pusa alkıslar uraiında kıir?ü;,« v'''i ve açılı?ı yapîı. Datıa sonra Ca Z! Hazretlerinin açıh.? seb»ulv!» vtrrilîi Tetkettlet okvndu. Gazi llz.iuzı testarrieri otov.ıduktan sonra Başvekil Ismet Pasa kürsüje gelcü İtmtıt Paşu TCni mali ve jktisadi kanunlnr hskicnda biigi ^^rdi. Isrnet Pu i,ı Haıretlen Asn Datd olayUrıyiu d» ilgili ^uııları s&yledi: «Asrı Ui'i «<kiden Çar::lc Rdsyi'sı. Iran vr TOritıjer.m r:ır.q« bülunuyorüu. U«Jın buvtlk fcısmı Tiırkiye'nin «lln<i« desıîdt. Haraua vaşayanlar >kzın tarlar eridilicf kariarla öela&t'r 2in^ye aauTU çü^arlar .« kıv'in knr ba^tıiça eWlc;<»re doeıu ınprler. Ve bütıin bu geU* gidi.şler sıra^ıııda etıfllîüki turlalarda çalışanlan tivades:vl« Bu sun srn»lerde ASn Daiı, huclutSun haıicindc' çah>an <yasi, mü!t*ei ye daha jiyati» bu2guncuların yatası ormu=iur. Bu Sfbeple AÇrı Da>n lıareka'inr.s mutlaka b^anima.'ii g?reken btr har?kaıtı Nihayrt Aîrı )ıar#fc»tı dahs iVi saîhasır.o.» katı ba^an kasa.Tj) ve Aen Da eı c»yr<>si «iıvtıdan tamtzi;adi > 19.00 19.05 19.30 HABERLER HEİDİ İZMİR FUARI izmir Televizyonu torafından hazırlanan programda 20 oğustos 20 eylül tarihlen arasmda yapılon 49. Uluslararası izrrıır Fuarı'ndan ceşitli gorüntüler izleyeceğiz. Fazlı Oğuzhan'ın hazırladığı dızi programın bugün yaymlonacak bölümünda Erciş yöresi kadın haik oyunları yörede geisneksel olarak yopılan maniü bahar söy leşısl Bicek olayı ıcınds sergılsnerek îürkü eşliğinde şu oyunlar ızletılecek: «Balyeme c/unu», «Serçe oyunu». «Balacan oyunu». «Hanna gidi oyunu» «Dokuzlu oyunu» 19.50 DEViroAN TRT ffl 07 i«) Açılış ve program. 07 03 Citme baflarken. (SO i . O Sabah kor.eri. Ofl.00 Türkç» haberier. 0!'.!O Küçük kon^er. 09.30 C3t Sıeven^'in «Buddha Arıd The Choroiato Box» aibüraü 10 ' 0 < Çe?itli soiular. 10.M t'üeler v» müzıkleri. 1100 Öşleye do^ru. IL'.IJO Türkce haberier. 12 03 Ingiîuce haberier. 12.06 Fran^ızca haberler. 12.09 Sizin için ^tç tikJprimiz, 13.00 Kon.^er saa'i. 14 30 Cüz müyis»i. 1" . 0 Güniın .>0 k o n ^ n . 18.00 Oda müzigi. JT.Lo Türkre haberier. 17.03 Ingüiıre haberier. 17.06 rransızea haberier. 17.09 ilüzikii dakikalar. 1B.00 SaJıdan falıya. 19.00 Çaîözx müzik. 19.30 ÇefitH muzilc. 1H.4S Saz eserleri. 20.00 Müzik sözlüâü. 20.3IJ Caz müzicl. 21.00 Solodan orkesrraya. 22X0 TUrkce haberier. 22.03 Inziiizce haberier 22 06 Franyızca haberier. 22.09 Gecenm getircukierı. 2300 Salı kon=eri. 34 00 Gece ve müzik. 0!.0o Program T» k» panış. 20.30 HABERLER 21.25 TV DE SİNEMA: «VALENTİNO EFSANESİ» 23.20 HABERLER Trakya tarımı ilk kez geriliyor Son yıllarda süreklj gelişme gösteren ve Türkiy© ortalamalarının çok üstüne cıkcn Trakya tarımrndQ bu yıl ilk kez bir gerilerrto yoşandtğı ve üreticinin zor dumma ttüştöğü belirtllmektetlff. Mazot yokluğu ve yoğışlor nedeni ite buğdoy ekim olonındo %30'a varan bir kısıtlarra yapan Trokya köylüsünün yine yağışlar nedeni ile oyçicegi ekirninde de cok geciktfğt ve her iki tarım ürününde de dekara verllen verimin çecen yıllara oranla düştüğü, buno karşın cok büyük moliyet artısları yaşandığı bilciiritmaktedir. Toban fiyatlan beürlenmesi. kredi Işiemleri fcin yapılan gertel değerlendirmeler» göre, dekaro verim. maliyet ortışı ve laban fiyat ilişklteri karşıloştırmosı sonucurvJo Trakya köylusü nun yoşom düzeylnd* son on YiH* gelişmeoln tersine beHrglrt bir yoksulloşmo başlamıştır. Alışılmışın dışmdo Trokyo köylerinden yakın sanayl bölgelerind işci göçünün artığmı belirten köyluler ayciçeğl ve buâdaydan umduklarım butarrad!%!arrnı. oçiğı kopatmok için tüm umutlonnt celtekte destskîeme olırm yopılmosına bağladıklannı açtklamoktodırlac. Kooperctlfler kanch ite krediler icin Trokya çopıncia yapıtan toramalara göre buğdaı/ ekim alomnda mazot sıkıntısı ve ekim mevsimindeki sürekli yağışlar sonucu ekim olonında o i30'u oşon bir daralma oîmuştur. Buğdayda dekar ra verlm ise geçen yıüara oranla biraz düşrrfiş, börpelere göre 3fX) İİ9 400 arosmdo değişmiştir. Verim ctüşüşünde irkbarrardaki yağıslarm fazlalığı kador, vüksek fiyat artısları nedenî ite yeterince ilac ve gübre kullanıtam&rnası neden oimuştur. Trokya tarımındo buğday ekilmeyen alanların cycicegi ile doldurulması geleneğine karşm. aşırı yağışlar Cıcek ekimini büyük ölcüde oksatmıştır. Buğday ekilemiyen toprokların ancak %50'sinde çiçek ekilebilmiş. %25'i değişik ürünîerle doldurulurken %25 kadorı da boş kclmıştır. Cicek ekimi yağışlar nedeni ile hazinan ortalarına kadar geri kaiırken, bircok bölgede iki kez ekimi g«rektirmiş, bu da gerek işci Hk, gerekse tohumlarra ve diğer mosraflar oçısmdan maliyeti iki katıno cıkarmıştır. Ardından birden kur'j sıcak bastınnca c'o başaklar zayıf kalmıstır. Sonuc olorok eKtm alanının buğday oleyhine artması nedeni ile ayciceğinde rekolte yükselmiş, ancak dekara vertm düşmüştür, Trokya için gene! ortalamo verimin üekara 80 100 kilo civarında olacağı belirtilirken, çoğu yerde cift ekimln de eîkisi ile çok fazlo artan maüyetler sonucu ayciceğinin Trokya köylüsünün yuzünü güldüremediği belırtilmektedir. Bir yı! içlnde ilac maliyetlnde %500, gübrede %400450, traktör ve diğef oraçlarda kullanılan yokıtta %25O artış olrruştur. Buğday ve ayçiceği trıbcn fiyatiarındaki artış ise %5251 arosmdadır. Buna karpırt zirai kredi acılmosmda da bir daralma olmuştur. Vıllardır torım gelişmesine örnek olarak gösterilen Trakya köylerinden Cerkezköy fabrikalanna giden Işçi sayısmın her geçen gün orttığını belirten kovlüler, son umutlannı çelteöe bağladıklarını v» Toprak Mahsullerinden celtekte destekleme alımı bekiedıklenni bitdirmektediriar. TV'de Sinema: "Valeatino Efsanesi, İKTİSAT VEKİLİ İSTİFA ETTİ Ankan H (Trlerooi») Bıgün IktisBt Vekili .<ak:r Beyin de kabineden istifa eîTlâj ÖK.Pnilmi^tir. Jtteclis'in bir sonrak) toplantısmdan sonr» para kanunu komi?TOrKlan çıkmi'r olacak ve itanunu Maüye VeKili 3w^ ! l ! Bey Mfwliste sa\ıjnacaktır Kar^ı (ırkaıun o gtin so* al!" almayacaf: henaz beilj oîmamıslır. Fetlu Beytn par« ÎAntinuyla iljiü bevanatta taultu>ma.s; ihtimaii vardır Mulıa:/ meb'.TSlarının kubul re?\ vera TRT «7.(10 Actlış »e program. 07 05 S<iiitlerden seçnwier 07 30 Haberier 07.40 Türküler. 08 00 Gün başhyor. 09 00 Türküler. 04 l.î Ar.ılarla Atautrk. 09 30 S». HEM NALINA HEM MIHINA YA INSANLARA EZİYET EDENLER? Seledıye crzulannı tvrin eden yeni kanuna göre havvanlara eıivvt eclenlerden 0:1 para ce2a alınacakmış. HayranJara karşı göstnlen bu şefitat v » insaniyete dijrpcfk yok araa insanîara esiyet edenlere e«f» 5"ok rau? Vapurlarda, trpnierde. tünflde az mı ezijet çekiyonn, Borı.k yoilarda, daracık ka'dırımlarda t ı çekiyoruz mı «ciyat BULMACA 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 78 9 i 5 6 ~ | . i i M M' "T~ Tjrr Belediye buniara da eez» k?ser.. diyecektim ftma baktım ki o vafeit beiedijenin kendl kendîne cez» kesmekîen başkal^nna 0 7 * rermpy* vakfi kalmayacak. 8 9 • SULOA.S SAĞA: 1 Ba.kıcı yünetim biçımlerinden. 2 Tersı biT vönetîra bıriml Kimyada »ltının sımge.sı 'A Yosun pıporlarv n:n cimltnmtsir.de me\tlana t* ien ipllt şekiınde organ. i 1 Bilim Kas pnrça. !!. S Sıır<«ka Eeiir Oçicl, bvıla?ıcı. ti Bir kadın adı. 7 Mü»lömaniann kutsal merkeıl. 8 IİLii Kjsa oılsl. 8 Binek han'ar.uım a.vaklannı güçlendimK'k için kull^nsian nesne Müzikte bir nota. SIKARI1).\.\ 1 Kendi A.ŞAÖIYA: saiia^ı di!mâa m.bç j s p a . 2 Baharh, nlatası yapılan bir bıtkı UUllXte bir nota. 3 Parol», DelRl • Bir rcr:k. 4 R?sim flol, re«imsi 3 Kimyada osmiyjmun simçasi l'tsnma duygusu. 6 Günün do»u?u. 7 Yaka siikiîiek 8 İsmln yer*ni tutan ke!mıe İ=ı:emeye ya rarr.az en?ebelı toprLi. 9 B« lirll bir konı:dr;kl kura]lara ve kıs:f.ama!ara rabi olmama avan tajı. OCNKC Bn.MACAMN Lssley VVarren ve Franco Nero tValentino Eisanesıande (Ttw Legend of Vatontino) Yönetmen: Melvllle Sho«efson, Oyunculerr: Franco Nero, Suzonn» Plesbett», Yvette Mimieux, Lesley Ann VVarren, Süresi: 117 dakika Film sessiz sinemanın büyük yıldızı Rudolf Valentino' nun yaşam oyküsünü konu edıyor. Bir Ital/an ailesinin oğlu olan Valentıno göcmen oiarok Çıe'.&.ği Anrenkacla çeşitli işlere gırer çıkor, başından bircok serüven gecer. Dansa olan merakı yüzünden sonunda gecs kutüplennde çalışmaya başlar. Ve bır gun Holiyvvood'da üne kavuşacaktır. 1940'lt yıllarda yazdığı senaryolarla ün yapon Melville Shavelson sinemada kısa süren yönetmenlikten sonra televizyonda karar kılmıştı. Sessiz sinemanın unutulmaz yıldızı Rudolf Valenüno'nun yoşam öyküsü Shavelson'u yokındon ilgilenairmtş, ansikioperiilerden ds yararlanarak bir senaryo hozırlamıştı. iki sooilik renkli olarak gercekleşt'rılen bu televizyon fllminde, ValeMino'yu İtalyan aktörlerinden Franco N3ro canloüdırırken. sanatcının yaşamındaki ünlü kadmları da 1960'ların ünlü adlan Yvette Mimietıx ve Suzanne Pleshette oynadılar.. SOI.O4N SAĞA: 1 Aksiyoner. 2 Normal La. 3 Eeel Ti. 4 Jfarars Ay. 5 oM Alaca 6 Gala slıS. 7 rN tasrt. 8 Tik BO. 9 Fratsiyon. PAMUKLARIMIZ NİÇİN ALICI BULAMIYOR? Çehrimize Adana T * Mersın pamukçulan namına bir heyet gelmiştir Bunlar Tiroret Oda: ve Borsayla temas edcrek zaıen fiyaUan düşen pamugun bir de di5 pijrasada netien aiıcı buiamadıSım ara^r:rmaktad:rîar. Bir muharririmiz Ticaıet Od» tımn bir y«tkilisı^i» T» yetkiti şoyle demiştir: «.Memletetin ikti'idiTatın! ken 6i ihtiraslanna alet edenl»r. pa ınuklansruzm içîerini ı'!atarsic memteket d>$ına eöndertyorlar. B'j tia şikayetîen» v e Kiderck at'.cır.ın bizim pasıuîv.nıuzöan i v;<ı^t"7meî[rie sebro r»î'.:.vor. H^ sahtekarlann tesbit ecfflip c»/a ASAĞ1TA: 1 Anemoırr»i. J Koov man. 3 sreT l a 4 tmla Atik. 5 Ya Ra. Aks. 6 Oitalar. 7 Ali. 8 El Acı No. 9 Padvav yon.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog