Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

İKÎ CUMHURÎYET 23 EYLÜL ÎD R v/h. SBŞ'ISI g5n5m57rf« but&n duryaâa nnde cc* duruion va ivediiik kazanan : önem i ve ganlş kopsomlı bir konu otmuştur. Memlekettmızde de hem buyükierln hem <*» çocufciarın ruh soğlığt ve runsal hcstalıki k>rı ii9 ügiii gazöte makaleleri, halka ddnuk Wtopiorm yayını, radyo ve televizycn konuşma» torı esk,ye orania önemli dereced* ortmış du* n/Tndalar. Buna roğmen bu kcnunun Ken derec«de ıhmal edıldiğinı belirtmek istertz. Btz bu yazımızda yolnızca çocuk ruh sağJtğt uzerinde durmak istiyoruz. Çunkü çocukior büyüdüKıîri zanian toplumun etkin kişıleri oîucaklortiır. Bu nedenle çocuk ruh sağiığına ve cocuk ruh hastaiiklarına birinci derecea» önem verrnemız gerekır. Ruh hastalık'anndan korunma ve tecavıyı gene! tıp bilgüenmiz doğrultusunda yapmamız gerekır. Gerçek sorun i koruyucu h&knnük yönîemlen ite hostalıkio' 'n ortaya çıkmosını önlemek olmaîıdır. Nıodorn topıum sağlığı böyle bir bakış açısmı geretairmekîedir. Ruh hastatiklannm nedenlerinm kokierinde ekonoTtik, sosva!, psıkoloılk ve kültürel foktörIsrın buyuk b!r rol oynadığını düşürtecek olur6ak koruyucu hekimlik bakımından büyük sonjn'aria korşı karstya kolmak mecburiyetlnde olacağız. Çocuk doğduğu günden itıbaren sevgt, güven ve anloyış tster. Cocuk bır zomon fçirtde bedensel ve ruhsa! özgüriüğünü kazanmck ister. Bu istenen şeytsrfn veritmemosi, eneel'enmes! cocukta düşmanlık hısîerini doğunır. Bu kötü hisler geneüikle bil'nç s'tına Itltr. işte bu duyguların doğması, bilinç aıtmo ftiİTiesi ve bıünç citmda birikmesl çocuğa sağIjfclı olmcryan be'lriı bir krşilik yapısı kazandmr. Sağhklı oimayan bu ruhsal yapı (Nevrotik yapı) Iferide bir cok ruh hostalıklarının temelinl oluşturacoktır. olaylar ve görüşler Çocuklarda Ruh Sağlığı Dr. Fehmi ISKAKOGlU botcımdon rchatsrz blr cocuk g8iinldiginde. btzlm cocukîa değil, anne ve baba ile uğraşrramız onıarı tedavı altına almamız gerskiyor. Run !l so5 ğı bozurc orme ve boöa kendı rahatsızlığt nedenı lie Istesa ds sevg: gosterernez. Cocuklara her ne oiursa olsun zofta yomefc vedıntmemelıdlr. Cocuğa yalntzca, acıktığı vakıt ve elden geldiğ.nce sevdıği yıyecekîer verılmeüdir. Be&ek veya çocuk aoıktığını bir çok yolla bellı eder. Anne kendi istediğı ve tevaiğ\ şeyleri değil, çocuğun sevdiğl vo doktorun ögüllediĞı viyecekleri vermelidir. Çocuğu yemek yemeğe zorlamak ne kodar kötü bir davrcmşsa yemek yemeğe razı etmek fcm çocuga yaivarıp yakarmak, onunde çaklabanlikiar yapmck, bütün bir sofra haikinı cocuk bir lokma alsın dıye seîerDer etmek de aynı de recede yanlış b r tutumdur. Cocuk boylece evi parrrtağında oynatmanın yolunu bulmuş oiur. Bu, ileride kendısi ıçm fena olacakîir. Aynı üstünlüğü evin dışında, örneğın sokakta oyun orkadaşları ile, b.raz daha buyüyünce okulda vesairde de surdüremeyince mutsuz olacaktır. Bir bebeğin ağlamasına, aitını klrlstmesin» fcızmamak, sınırlenmemek gerekır. Anne bebeğın oğlama nederını araştırmalı, altını sevgjyle temızlemslıdır. Unutuimamalıdır kı, bet>3k. onnesinın kendisine kızdığım ne kadar kücök olursa olsun anlor. Yeme. lome, kücuk ve buyük abtestlnl etHÎ8, yıkanma, soyunma giyinme. herhong) bir »9 yapma gibi durumlarda anne, babo elden gelc'iğince bunları çocuğun kendi kendıne yapmosı olanağını sağlamalıdır. Bir çocuk Hk defa kendi kendıne yerken üstüne dokebtlir, giysilerlnl kirletebilir. Buna Kızılmayacak, sabırla cocu§un bu işi öğrenmesi bekienecektir. Çocuğun oturuş şeküne, oynama şeküne. duşönce torzına hoşgörü ile bakıtmolıdır. Çocuk davranışlorından. duyeulanndan ötüru kötütenmemeli, horlanmamalıdır. Anne, babo çocuk larının kendi Istedıkleri gibi davranmasını, düçünmesinı Istememell. cocuklannı buna zorta ) •*• Sortuc oJaro*. cocukton sağlıklı ystlşr'rebiîmemlz :çin: 1 Cocuğa sevgi (sahlci sevgf) ve onloyıs gösîermemız ve onun emnryet auygusunu •orsmomamız çerekir. 2 Cocuğun bedensef ve ruhsal özeifikter» gozönüne atmarcrk bütün yeteneklerıni ve Oionoklarmı kullanmosma yordtmcı olmattyre. 3 Çccuğun yopomayacağı ve sevmedigi şsylerl ondan istememe<iyiz. 4 Çocuğurt kişlliğirtde, dovraniç ve döçunceiertne soygı gösîermeliyiz. Dört moddece 6zet!edfğimlz bu öneriferin nasıl saâlanacoğını anlatmaya calısoiım. Önce cocuklonn htç btf şekHde tcobahatH Olduğunu düşünmem&k laztm. Cocukta b.r ku6ur var Ise bu kusurun onne, baba va cevrerıin bozuk hareketlerinden iteri getdiğlnl peşlnen kobul »tmeliyiz. öyle ise karşımtza ruhsal Çocukîann kusurhı yon'ış haliert vorsa bunlar mantığa uygun bir şeküde anlatnmalıdır. Örneğln «içki içmek, sıgora içmek ne ayıptır, ne de günahtır. fokat sağlığa zararlıdır» gıbı düzeltmeierde bulunulmalıdır. Anne çocuğun oyun oynamasmo hıc Dlr sek'lde engeı o'mamalıdır Çocuğun sevdiği, istedığı oyunian oynaması içın çeşıtli olanaklar ve oyun yerı vs. arayıp bulrnaiıdır. Anne baban:n görevı, çocuk oynarken onu tehlıkelerden ko rumaktır. K6tü sözier öğrenecek kendınden düşuk sosyal düzeyde cocuklarla oynayacak dıye çocuğun yaşıtlan arosına kanşmasına enge) oiunmamaiıdır. Sır kımse her şeyi öğrenmeüdfr. her çeşit sosyaı duzeydeki kimselerın de ınson cîduğunu, hayatta bunlorla birlikte çalışabileceflini, yoşayobıleceğıni bılmelidir. Sokakta, bahcede, evae oynarken ustünu, boşını kirlettı veya yırttı dıye çocuk azarlanmamalı, dövulmemelidır. Cocuk eve ne kılıkta ge;e geisin onu iyl bir şekilde güler yüzie karçıtamalıdır. Eve dönüş cocuk icin korkulacak, kendisine sıkmtı verecek bir şey olmamalıdır. Hatta çocuğun gününü nasıl 99Ç'rdiği, memntm, mutfu ofup olmadığt sorulmolıöır. Sonro cocuğu elden geldığince yıkaytp temizleyip yine e.den eeidığince ona temiz giysıler gıydırılmeüdT. Anne bu işı kendini zorlamadan sdyienmeden ve severek yaprrtalıdır. Bu tşierı güier yüzie yapmasmın ileride kendlslne ruhu sağlom bir eviât kazcndıracağtnı bilmeüdir. Her no şekilde oturso olsun ÇOCUK oyun oynarken mutlu v« sevinçlı ise, onne bu durumdan zevk duymalı mutlu olmaîıdır. Yok«o cocuk kırleniyor «J(y» telöşlanıp çocuğun oyununa «nget olunmomolıdır. Okulo gıden bir çocuğo iklde blr «Dersine niçin çalrşmıyorsun?» diye söylenmemelidir. Cocukları derse çalışmoya zorlamak, sıkıştırmok gensllıkle ters sonuclar verebilir. Anns baba bu gıbı durumlarda çocuğun filân dersa nasıl çalıçacağını bilıp bılmediğlnl, çocuğun o ders İle llglli ne gibi jjuclükler Içlnds bulımduflunu oroş **• dır. Cocuğo yardım Dudur. Okuida zayıf olors cocuğa ne kardeşlerıni ne ae komşu, ahbap çocuklarım crnek olarak göstermemeiıdlr. «BaK, fılânca ne lyı notlar alıyor.» sozü hem hiç bir işe yaramoz, hem de çocuğu kırar. Bırakmalı, çocuk bu korşılaştırmayı kandlsl yapsın. Anne babo çocuğu hertıangı bir mesiek sohib' o.ması ıcm zorlamamaiı. Hatta dokundurrra yolu ile Dıle düşünceierıni belli etmemelidir. «Benım oğlum mühendıs olacak, benım kızım öğretmsn olacak.» gibi sözlerle çocuğu vaktinden önce dar bir korıdora sokmamalıdır. Anne babanın görevı çocuğun eğılımierıne göre yetenek'erıni gelıştirmesını sagiamak olmaîıdır. Cocukları korkutucu hıkâyetar. korkutmck nedeni ı!e cennet cenennem konuları anlatılma malı; içın.de cocuğu urkütecek şeyler bulunan fılımler gostenlmsmelıdır. Anne baba cocuklarına maddi ve manevl bcskı yapmamalıdır. Cocuk düşünce ve davroms larında tam ozgür olmalı, hıç bır şekıîcie anne baba baskısı altında bulunmamalıdır. Bazı ekonomik nedenierie pek kücük bır çocuğun çalışması, örneğ.n ilkokulun ıkıncı sınıfındakl yedl y^ş:nda bır çocuğun tatilda cıraklık yapması gerekiyorsa bu gerek, kendısıne tatlılıkia onlatılmaiı, bu 7orunıuğun dışında cocuğa buyük bir ozgurluk tanımalı, çalıştığı icin evın önemli sorunlarındc söz sohibi olduğu her fırsatta bel! lı edilmeiidır. Cocuk yeme ıçmsde o duğu gibi elbiS9 sscmede. oyun ve oyun arkadaşı secmede de bağımsız oimal'dtr. Yaptığı kusurlu ve kötü horeketlerdert öturü çocuğu oövmemeii ve azarlamamalıdır. Bu hareketlerin neden kusurlu ve kötü olduklannı onlatıp bır dahaki sefere dikkotlj olması gerektlği bîlirtilmeüd.r Anrt© baba cocuklannın her şeylne ilgl gös termel!, ona değerli bır kimse dıye bakmaiı, hiç bır şeyıni kijcumsememeli. hıc bır davranışını tcocuk oklı işte» diye karşılamamalıdır. Bundan da önemlisl cocuğa hcngi kosuîlor altındo olursa olsun sevecen (müşfîk) aavronmalıdır. Çocukların, cinsel konuiar da dahil her çeşlt sorularına sıkılmadon, konunun oyrmtılarına kac madan, bos't bır şekilde, doğru olarak cevap vermeüdlr. Anne baba sorulan konuyu bilmiyorsa tbilmiyorum» demell. Bu sorudan dolayi çocuğu ozarlamamalı, kınamamalı, hele hele uydurma, boştan savma ve yalan cevaplar vermemelıdır Örneğin, bebek, ebe ya da doktor amca tarafından eve getirilmezler. bebek annenın karmntJa ofur, böyür VB oradon dısarıya cıkor plbl. Anne baba yolnız kendi cocuğuna karşı değil, başkalarına korşı da iyi olmaîıdır. özellikle cocuğun önünde vaboncılara daha iyl dovranmoya bckma'ıdır. Yukarıdaki öâütlsr bütün zorluklarına roğmen uygulanabilirse ana babalar her yönü ile sağhklı cocuktcr yetiştirebllirter. Sayısal Değerlendirme.;. yı! 25 Ocokto bir d;zı ekonomık önlem yürurğ kondu. Yı!m varısını do aştık. Acaoa 25 Ocak karoriarının carpıcı sonuçiarı ntdlr? Bu soruvo yanıt vermek ıc>n Türkıye'nın en büyük bankaianndan Yapı ve Kredi'nın ağustos büitenınden aııntılar ycpmak ıstiyorum. Bankanın «İktisadi Araştırmalar Müdür!üğü»nun arcştırmasına gore 193O'ın ıik oitı ayı sonunda gözlenen oluşum şoy'ed.r: 1) Enilasyon hızı önemli oiçüde düşmüştür. 2) İzlenen sıkı para polıtjkosı sonucunda ic fmonsman sıkıntısı başgostermıştır. 3) Üretimde kaygı verici gerilemeler saptcnmıştır. 13S0 şubat ayında flenel fıyotlarda saptancn yuzds 30 oron:nda bir sıcramadan sonra enflosyon orcit eon aylarda yüzde 3 düzeyını aşamamıştır. «1981 şubat ayına göre hesaplanocok 12 oylık enflasyon hızınm yuzde 60'da katmosı beklenebilir. Ancak sonbahar aylarında enflasyonu hızîondırocak benrtıler de sapîanmaktadır.» Aynca «enflasyonun yalnızca talep yonünden frenlenebfld'ğinı» ve «maliyet enflasyonunun &nlenmesinde boşarılı oiuncmadığmo ıien süren bonka «İktisadi Arastırrnaiar Müdüriüğu» uretım konusunda şu gozlemlere ve' verıyor: t 1980'in ilk yarısınaa ekonemlde karşılaşılon en ofumsuz gelisme olarak uretlm serılemelen koydedilebiiir. Gerçi ma! darlıklon geniş çapta ortodan kaldınlmiîtır. Ancak bu kısmen yüksek bir fiyat düzeyinde toptam talebîn kısılmosı sonuconda sağlonabilmiştlr. Nitekim DPT ta.afındon uretimi izlenen 112 teme! ve krltik malın 45'inde üretim artışı sagianmış, 67'slnde is« uretim duşrrüştür» * Ya «Dara arzı?» < Para orzı temmuz ayında 395 milyar lîraîık kuv vetli bir ortış gosterersk 557.3 milvar duzeyine çıkmıştır. Böviece poro orzındcki 7 aylık urtışlar gecen yrt 70^ milyar llro +en 1S80'de 107,3 milyar liraya yükselmiştir.» li Bu sıçramcntn sıkı pc;rc po t.Kosmın sonunu ışoretîediğfnı bei:rten banka «dış ekonomik llişkiler» kesımlrtde şu bılgiterı verıyor: « 1930 yılmm ocak . temmuz dönemj dış ttcoret ocıfli 1.783 mılyofl dolara ulaşmıştır. Bu tutar 1979 r»»ımn ayrn döneminde meydana gelen 1350 milyon dolcrtik aeığa gör« yuzde 32 oranında bir fazlaltgı Ifad« etmafciedir. (...) Ocak • lefnmıa dönemlndekl işçl dövizleri loplamı 1.020 mltyon dolar »evfyesine uloşmaktadır. Yedl aylık dönemler iübarile 1979 yılımn 1.189 mlh/on dolarlık işçl dövizlerine karsılık, bu yıl vürde 14 oranında bir azoltş meydana gelmiştir. (...) 1980 ocak moyıs döneml dış ödemeler bilancosu, dış tfcaret açığtnm Wr öncckl yıla göre vüzde 32,4 artarck 1.198 mıiyon dolar sevfyMİnde gerçeklejtiğlnl göstermektedlr^ • HESAPLAŞMA.. Atatürk ve îstanbul Bnrhan ARPAD işîirf» AtctörK möreevln yenlleme çolışmolonnm lik bölJmu 30 ağustos gunü bitırildi. Yapınm toşıdığt ada yaraşır bır titizlıkle duzenlenmesl çâlışmatan sürdürülüycr. istonbul Belediyesinın mülku olon yapınm yenlleme ve düzenleme çalışmaları Türklye Turtng Kurumunco yürutulüyor ve para giderlerı İş Bonkası'nca karşılonıyor, Ginş yenne Avusturyalı heykeltraş Krippel' tn eseri bir büst konulocak üc katlı yapınm halka açtlış töreni Atotürk'ün yüzüncü doğum yıiı programındo yer olıyor. Tören. Atatürk'un Türk Kurtutuş sovaşını boşlatmak uzere Istanbul'dan yota çıktığı 16 moyıs günu yopılocak. Ataturk muzeev ve Krlppel'den söz açınco, Soroyburnu Atatürk heykelinin gunümuz durumunu belirtmek gerekiyor. Zlra. Saroyburnu'nda 3 ekim 1926 günu törenle oçılan ve Türk Kurtuluş Savaşından sonra yapr ton Itk Ataturk anıtı olan heykel, Gazi Mustafa Kemal'ın Kurtuluş sovaşından sonra istanbut'a ilk gelişinde ayaki bastığı yerde yükselmektedır. Atatürk, yenı Türk alfobesinın yüruriüğe girlşl de Saroyburnu'nda parkı dolduran bır.lerca isîanbuiiu'ya: «Arkodaşlor güzel dilımizl ifada etmek ıçm yenı Türk harfterim kabul edıyoruz,» diye orada duvurmuştur. (9 cğustos 1928 günü). Cumhuriyet Türkıye'slnın kuruluş tarihınde böyfeRln» önemiı yen c!an Sarayburnu Atatürk heykeli, 1930 eylulunae ns durumdadır? Denızden su borusu döşenmesı sırasmda oğaçiar kestırtlmıştır. Park alanı hurda kcmyontar posfı demırier, ve öbek öbek çöplerle doldurulmuştur. Bununla da yetmllmemıştir. Denızcüik Bankası, Soraybumu nhtımtn. gsnişlsterek buvük vapurların yanoşması tçln kutlonıma acmıştır. Butün dünyoda eşsız İstanbul'un gölgeçızgl gorünuşu böytece yokedilmiştir. Topkapı Sarayı. Sarayburnu parkı. Mustota Kemal'in o görkemli heykefıyle Kızkulesi ve karşı ktyılann ofuşturduğu uyumlu v» oorksmli görünOş kısa sur« sonra eski fotoğraflcrda kaîmıs uzak bir anı olacaktır. Ya Taksım Cumhurıvet Anıtt? ttalyan heykel ustası Kanomka'mn esert oUm Taksim cnıt!, 8 oğustos 1328 gönu ve Büyuk Mıllet Mec!ls< Boskonı Orgenera! Kâzım özalp torafından acılmiştır. <Turkh/e Tarıhi Yerler Kılavuzu» adlı eserde şu bilgi veriimektedir: <C»cekterin ortasmda guzel blr gârünümu varcfır. 11 meîro yükseklığindedir. İki tarafı bomben olup oort koeeldır. Çevresi 17 metro olup, 60 metrekore yer lutmaktadır. Anıün yeşil mermerlerl İtalya'nın Torıno şeftri vakınındo Suza'dan, kırmızı mermerlerlyse yme Itatva'nTi Trentino şehrlnden getirilm'ştır. Horbiye yönündekj vüzu 30 Ağustos Zaferini caniandırmokta olup, Ataturk'u Kocatepe'de çıkarken düşmana soldıran oskerier ve kadınlor arasında 30/8'1922 tarihiyle göstermektedir. Buradakı Atatürk heykeli. Milü Mucadelede Kocatepe'de cekılen fotoğraf esas alınarak canlandırılmıstır. Istiklâl caddesme bakan yan ise Cumhuriyet Turkiye'sinl canlandırmakto olup, sivil eibisesıyle Atotürk, inönü ve Cakmok, 29/10/1933 tarihiyle gösteriimektedir. Dar yüzünde ise, kchromanlığın timsalt olan sancaktor osker heykel(eri buiunmaktadır..» (Orrtan Bayrak, 1979, Remzi Kitabavi; tstanbul). Türksve Cumhunyett'rtın kuruluş gün'erinl canlondtron bu belge simge onıt 1980 yıH istanbul'unun cevre kargaşcsı içınde aiınyazısıno bırakılmtş eörunümunde' dir. Ycpıldıği günlerde, ya da doha sonratarı Taksım Anıtmı cevreleyen uyumiu yapıların yerinde şimdi 1015 katlı ı$ honları ve gökdeienter vordır. Beğeni ve uyumu yok büen ç:y renkli dev ıiân tabelaıarı her yanı sarmıştır. Taksim Cumhuriyet amttna karşı saygısızlıklar daha da ortmoktadtr. Cumhuriyet onıtınm ens© kokuno iüe de bır cami yoptırorok dünya gunahlarmı unutturmak isteyen kimi çevreler. amaclarına utaşma çabasırH dodır. 10 eylül 1980 fiünü TRT'nin akşom hoberlerlnde düyurduğuna göre, Taksim Camii ŞerlfiTıi yoptırma* gırışifncileri, otumlu karşılanmı» ve övucu sözlerte yureklendırilmıştîr. 1980 evtül soniannda istanbul'aa Atatürk anıt. heykel ve rruzeev'in durumunu çizmek Istedim. Oysa, Kemol Atatürk, İstanbu! lcln şöyia konuşmuştur. cikı buvu^ dunyanm bofustuğu yerde TOrk vatanının susö, Turk tarihlnin Berveti. Turk mllletinln gözbebeği istanbul, butun vctandoşlcrın kolblnde yerl olon çehırdır.» O günlerden bugürte istartbul'u da, Istanbul'da Atoturk anıt ve heykeilerin! öe böyleslne sorumsuzca gozden çfkarmış yetkili • sorumlu yöneticilere ne demelil günün kftapları^ günün kitapları "MEHMET ALİ YALCIN R0MAK ÖDÜLÜ KİTAPSEVERLERİN TEK OERGİSİ Sonuc nedfr? Yedi aylık göstergelere bckıldığındo ekonomlnfn yapısal hastoiığınm sürdüğunu ızlerrektevız. Usteitk bonka araştırma servıs' blr yıllık enflasyon oronımn yüzde 60 oranında kclabileceğl konusunda kuşkulu b>r umut ışığı yokmtstır: amo OECD rapor(orınc göre 1980'ın i'k yedi ayında enflasyon oranı yözde 73'i cşmaktadır. 25 Ocaktoki yüzde 50 dolayındakı devalüosyon ve 400 mıtyar liraya ulaşan zom poKetine karşm üretimde düşüş dış ttcarette açık. işçi gel'r.erinde dü6üs izlenmektedır. Sovtlarla ortayo çıkan bu gerçeK karşısında derın derın düşünmek gerekir. Ş KATİLMAKOSULLAR! • Mehmet AH Yalçın Roman Ödülüne toplumcu gerçekçi romanlar katılır. • Yapıtlar daha önce hiç bir yerde yayınîanmamtş olmalıdır. • Yapıîtar uç kopya olarak, kafjtdın bir yüzüne dakti» loyla ve iki arafık!a yazılrnalı, her kcpya ayrı ayn dosyalanmaiıdır. • Gönderilecek eserlerin en az 150, en çok 300 sayfa olması gerekir. • Yarışmaya seçieiter kttrulu ve MAY Yayınlarının yakm çevresi katılamaz. • Yaprtlann «n geç 31 Aralık 1980 tarihine kadar Mehmet Ati Yalçm Roman Odülü May Yayınları Babıâli Caddesi No; 19/5 Cağafoğîu istanbul edresine elden veya postayla teslim edilmesi gefekir. Sonuclar 1 Nisan 1981 tarihınde ilan edilecektir. Erlui Saymrnda • ÖDÜLLER Birincilik alan yaptt yayınevimizce yayınlanacak. ve 50.000 T L ödü! alacaktır. • ikincilik alan yapıt yay?rrevimizce yayinîanacak ve 30.000 T L ödul aîacaktır. # Uçüncülük alan yapıt yaymevrmizce yayınlanacak ve 20.000 TL. ddül alacaktır. • Tarık DURSUN K. Ferruh DOGAN Alpaslan BERKTAY Sulhı DÖLEK Bülent HABORA Necatı ZEKŞRİYA A. KOKLÜGİLLER Müberra PASİC Ayşe ZAHİROVIC Numan KARTAL YALÇIN KÜÇÜK KATÎLMA BİCİMİ • Yar»şmaya sanatçıtar bir "fümuz "la katılacaktır. Yapıtın üstunde gerçekkimItği belirten bir yazı buiunmayacaktır. Gerçek kimiik yapıtla birlikte kapalı bir zarf içinde gonderilecek, zarfın üstüne "rümuz" ve yapnın adı yazılacaktır. Zarfın içineyazarın gerçek adını, kısa yaşamoykusünü, adresini vevarsatelefon numarasmı belirten bir kağıtla birlikte bir fotoğfafı konulacaktır, Dereco alamayan yapıtlar, zarflart açılmadan sahtpierinegeıi verilecektir. 100 Savfa 50 ?!ra (Tek sayı içın pul göndermeüdır. Abone: Yılhk 500, Alt avlık 300 llra Hcberieşme. Nuruosmantve cod. Özaydın Hon Cağaloölu (STANBUL) Oağıtım: TEMEL DAĞITIM BİR YENt CUMHURİYET ÎÇİN Yeni Çıkt? TEKÎN YAYINE\İ ÖZEL KOSULLAR • Ödül alıp yayınlanmaya hak kazanan yapıtların her türlü yayın ve telif hakkı MAY Yayınianna ait olacaktır. TÜRKİYE'NİN TEK HAFTALIK HAEER DtRGISl YANKI Hoftanm en Hgmc o'aytan, en Hglnc Oslup l'e yine YANKIda... Kapak konusunda: Oevlet Boskanı Ogı Ker»cn Evren: Demokrosly! kaidtrmcdık. İc otoylar bölumünda; Venl yönetim Dünyo tîlkVatlert Ankara'da. Ml ! li Guvenllk Konseyi Konsey Cryeierinin geniş blyografileti. Amenka ve oskerl mudohote. Türkiye Oiayların geçmlşi. Partl'er partomenterter rnuhurierne ve gozalîı. Anoyasa tartışmasında İki profesör. Prof. Aydm Yafcın: tTüm müessese'er yenlden orgonize edilmeli.» Prof. Enver Ziya Koral: <Anayasa değıştirîleblür» Kurtarılmış bölgeier Yankı muhabirl. müdahaieders sonra kurtarılmış bölgelere girdi. Ots olaylar bölümündet Türkiye NATO rohottadi. Türkiye Sovyet Komşulufç fllşfclJerlnde geîîşrr». Bosın bölümünde; Sıkıyönetim Kendi kendine sonsür. Toplum bölümünde; Kocaya karsı sevgiî! EviiHV d;şı llişkıde sorun. Evllükte ihonete uzmanlar cözüm aradılar. Prof. Ataiay Yörükoğîu: fiiettşım ve anlGvış evlillğl kurtorabiür.» Ayrıco otomobtl, Insanlor, hayat böyle geçer, tî«oîro, radyoTV, kitop, sağlık, seks. YANKI'nın incelemesi bölumleriyle. VANKI; tS'zf herşeyden haberdor eden dergi.» Her hatta 1C0.0OO*den fazla kişi YANKI OKuyor. 4 rertkll ofset baskı 34 sayfa 15 TL Türklye'nln her taratında YANKI arayın;z... 1 Ntssn 1S8O'de kaybettifiimiz: yayımladıâı değeıii btiimsei yapıtiar ve topfunv cu gerçekçi romanlarla topîumumuza büyük katkılarda bulunmus; gazeteci. yazar. May YeytMvi tahibi SEÇİCİLER KURULU • Burhan Arpad, • Şükran Kurdakul, • Hasan Izzettîn Oinamo • Erol Toy, • Asım Bezirci • Ey'Oi sayısını okuyunuz. • Sonotto oro konmu$tur. Mehmet Ali Yalçin «iına "Roman udulü" DEĞERLENDİRME * Oytar kapalı zarf usulüyfe, gizli oyfa ve gerekçeli raporianyla verilecektir. • Oytamada salt çoflunluöu aian kazanacaktır. • Oytamada rapoftör o(«. rsk MAY Yayınlanndan bir temsilci bulunacaktır. (MAY Yayınları temsilcisi oytamaya katılmaz). • Yîğm *üHurü, besk müzik. • Azız Nesln, Somım Kocosöz, Tohsın Sarcc. Erol Çankaya. frmet Soy, A. Ihsan Mınçı ve 25 yozarın Imzaiarıylo, MAYYAY1NLAFH • Yıllık aoone 350 • Yazışma ve abone odresı: P K 387 . Kızıloy, Ankara Nuruosmaniye cad 34/103 Ca^alojlu SONBAHAR SAYIS1 36 bedenden 52 bedene kadar anahtar ve çift patron ilavell olarak sonbahar modefleriyle ÇIKTI Tum Bayiterde Dağıtım: GaMeDa re£ife durbaş \ ŞİRKETTEN ç fCurrhurıyet 5384) 1MSI.V « H I . U TAKAMNA UY1UVI TAAHHÜT t D E B • ÖÜTIÜLAR İ.VKAR.* Konaı Sofcak 2i ••, YemişeSu Tel : XI 58 25 J7 5o 6t 18 33 35 0 tZMİR: Hsüt 2!y» aulvar. No SS. Katn GaıeteclUi T A S Ca*sloa!'j TCre<x» < Tel • Î6 47 09 13 13 30 % ADAN1 : t ı Cad No . » 4! PG.3 Kunuu: 3V AtstUrk Cad Tür^ Kava Kurumo îj Hanı r»ıo;<»> îo «fi ıa Ka' • t No • !3 T=J U ÎSG . 19 Ti] SaKM Î CansüJTiyts GaaetecEl* T.A* »ux» NADtB Geoei Vay:a Müdunl Ottay KL'RTBÖKfc MOeueM MütfürO Emmt ti$AKI.IOIl 8. Yasıiçlerî Müdüru : Çetnı ÖZBAYRAK CUMHURİYET ABONE ÜCRETLERI J2 TAKVtM •a lnsık 5.04 tlîinrtJ 15 C3 ıfun :p a» 900 ı«n stsoo JtOu vm Gftoe« 6.48 öfle U.06 RCn ayncs uygulamf ADOT? ve î:tır Teı î8
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog