Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

*% C EKfM Lise son 4/n EKIM beklemela 3/. merkfiz dersaneleri 22 8116 159 / > f ı * / , f i ?7ri4 •. » Cumhuriyet 57. Yıl; Sayı: 20174 Kurucusu: Som» NADİ 10 TL. 23 Eylül 1980 Salı w Irak, Iran'a savaş açtı İRAN IRAK SÜRTÜŞMESİNİN UZUN GECMİSİ VAR Dıt Hoberfer Servlsl Iran ıle Irak orasındo blr suredlr devom eden smır catışmaları Irak'ın gectığimız hafta 1975 tarihli anlaşmosını tek taraflı olarak yururlukten kaldırmosından sonra hızio yoğunlaşmıştı. Iki ulke arasmda Şattul Arap bolgesınde sınır sorununu cozumleyen 1975 torıhlı anlaşmayo gore \rak Şattul Arap'ta toprak talebınden vazgecıyor, buna karşı devrık Şoh da, Irak'takl Kurtlere yardımı kesmeyl taahhut edıyordu Iki ulke arasında anlaşmazlık konusu buroda bıtmiyor. Irak, Iran'ın Kuzıstan boigeslnde Arop kökenli (Arkası 5. Sayfodo) Tahran'm Mehrabad Havaalam'ndan başka altı havaalanmm daha Irak jetleri tarafından bombalandığı ve çok sayıda insanın öldüğü bildiriliyor Iran Devlet Baskam Benisadr 6 Irak savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi Israil Radyosu, Iran'la Irak arasında topyekun bir savaşın başladığım öne sürdü. Irak'ta seferberlik ilân edildi. iran frok orosında uzun bfr sureden beri devom eden caklşma, sonunda » aak »ovaja ddnöçtü *• (rok uçoklan dun iron Kavaolonlarım bombaladı. Oış Haberiftr Servisl han'la Irak arasmda uzun suredır devam eden gergınlık ve sınır catışmalan, Irak letlenmn dun Tahran'ın Uluslararası Mehrabad havaalanını bombalaması Ile bır savaşa donuşmuştur Dun oğ/eden sonra geien haberlerde Irak let'erının, Tohron' ın Uluslararası Menrabad havaalanı dahıl Iran da yedı havaalanını bOTibaiadıklorı bı/dınl mıştır Gorgü tanıkları Mehrabod Havaalanı'nm dun dort yo do beş jet tarafından bombalandığım buniardon bınnın İron' lılar tarafından duşürulduğünü söylemlşferdtr Düsuru'en Irak (etının Mıg fpı olöuğu bıldır.l miştir Iran Devrim Muhafızları Komutanı ısg vaptığt actklamada Irak Mıglerınm Tahran Hovaalanı'ndan başka Ahvvaz Hemedan Tebrız Dezful ve Busehr hovaolanlormı bombaladıflını bıldırmlştır. ÇOK SAVIDA ÖLÖ Iran /etkılılen fahron havoalanınm bombalanması Snasında cok savıda ınsan oidüğünü bjldırmıslerdır iran radyosu not (Arkası S. Sayfada) • ANKARA, (aa) Dışışlerl Bakanlığ' Sozcusu Buyukelcl Savlet Aktuğ Irak ıle Iran arasındakı catışmaların Turmye ta rafından saınımı bır uzııntuyle ızlendıgmı bslırtmış «Bo gemız dek/ bonş ve ıstıkran bozacak gergınlık ve catışmalar kuş kusuz bızce kaygp nedenıdlr» demıştır (Arkası 5 Sayfodo) DISİSLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ: «BÖLGEMİZDEKİ ÇATISMALAR KAYGI VERİCİ» Ulusu: "Başlıca görev terörü önlemektir» ! «însan haklanna saygılı kalarak demokratik, sosyal hukuk devletinin bütün organlan ile ahenkli bir şekilde işlerliğini gerçekleştirmek ana gayemizdir.» ANKABA (Cumhurljet Bflrosu) Denız Kuvvetlen eskı Komutanı emekh Oramıral Bulent Ulusu'nun başkanh^ında kurulan yenl Bakanlau* Kurulu ilk toplantısını dun sabah saat lOOO'da Başbakanlıkta yapmıştır. Top Ianüdan önce gazetecılere bır açiklama yap&n Başbakan Bulent Ulusu, «teror o daklarını kurutarak. terör olaylannı önlemek en onde gelen gorevımız olacak» demıştır Devlet hızmetlnde bulunan İstanbul Sıkıyönetim Komutanı, teslim olmayan sendikacılara yeniden çağrı yaptı İSTANBUL [a.a.) 1 Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutonlığı (50) numoralr oi/dırısırU yaymlamıştır Bıldıri şoyledlr: f l Mıllı Güvenlik Konseylnin (7) numorolı errırlerl ve 1 Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığımn 49 numoralı bildırisl l/a DISK ve MISK'ın ve bu konfederasyonlaro boğlı sendıkaların bütün yonetıcılerl ı!e ışyerı baştemsılcılerlnın 16 eylül 1980 gunü saat 18 00'e ka dar Kom'jtanlığımıza blzzot öoş vurmalan Istenmıştl 2 Bugune kadar, bu konfederosyonfarın yurütme, yöne tım denetım ve onur kurulîorından a) DISK'ten D All Yalnız, Melmet Korcca, Murat Tokmak, All özorkaloğlu, Turan Ata. Mustafo Korodoyı, Akctn Koc Yaşar Arıkan. Muslım Şahın Özcan Keskec. Cetm UyÇur Burttan Şahın, Cemal Aslan, Ismail Caiışkan, Osrran Ûzkan'ın, b) MISK'ten Faruk Akıncı. R Dündar Tonrıverdl, Abdul'ah Kökten, Enver Güvendık, Hasan Yuvarlak. Asım Durgun, Hasan Avcı ar ın boşvyrmadıgı, 3 Bu konfederasyonlara boglı ve merkezı veyo subes) İstanbul da bulunan sendıkaların başkan şube başkanı, baş kon yordımcıJon, genel sekreterlerı genel saymanları ve ge nel yürutme ve yonetım kurulları ıle sube yonetıcı ve tems.lc lerı, ışyerı boştems lcılennın (Arkosı 5 Savfada) tüm görevlılenn. tarafsızlıkla hızmet göturmelerının sag lanacagını behrt«n Ulusu, hükumetm Ataturkçu bır mılli beraberlık hukümetı olacagını» b'ldırmıştır Ulusu. Turkı>e Cumhunyetının NATO ıttıfakı ve dahıi olunan uluslararası dıger anlaşmaJara baglı kahnarak dış ılışkılerde mevcut bağlantıların devam ettırıleceğını de soylemıştır (Arkosı Sa. 7, Su. 1 de) EVREN, ÇANKAYA'DA BAKANLAR KURULU'NU KABUL EHİ ANKARA (Cumhuriyet BüroSu) Devlet Boşkanı Genelkurmay ve Mıllı Guvenltk Konseyı Başkanı Orgeneral Kenan Evren dün saat 14 te Çankaya Koşkuna gelerek Devlet Başkan lığı gorevını burada surdurme>e başlamış ve 14 30da Bakan lar Kurulu üyelerıni kabul etmıştlr Cankayo Köşkü 1 no lu nlzomlyesınde Devlet Boşkanlığı Muhafız Alayı tarafmdan ask« (Arkası So 7. Sü 7 de) ÎLKOKULLAR istanbul'dakl llkokullar dün 1980 1981 âğretım yılma başlamışiardır. Dokson twne yaklaşan yenl âğrencıler ana kucagından ayrılıp okula adım otarken, gene'lıkle annelerınden cyrılomadıkları gorulmuş. öu nedenle mınık ögrencılerın annelerı de uzun sure sınıflarda orurmak zorunda kalmışlardır. Istanfcul Mılll Eğltım Müdurlüâünden AÇILDI verılen bılglye gore ilkokul oğrencllerınln soyısı yenı başıayaniarlo bırhkte 600 bıne u/aşırken İstanbul do bulunan 890 ıİKokuldo toplom 20 bin ogretrren gorev vapocak ve bu yıl oğretmen sıkıntısı soz konusu olma /acaktır Fotoğrafta bır llkokulda oğrenıme venı txışlayon mınikler annelerıyle bırlıkte sınıflarındo görulüyor TURKIŞ'E BAĞLI MÜHÜRLENEN SENDIKALAR YENİDEN AÇILIYOR İstanbul Haber Servisı Sıkryönetım komutanliKları uygutaması olarak kapotılmış olan Türkfş'e bağlı sendıkaların QÇ\\ ması ışlemlen dun de sürdürjlmuştur Ancak bu arada ocıian sendıkalara Türklş'ten geien yazıda, sendıkal faalıyetlerın Konsey calışmalarına yordımcı olrrak uzere ıkıncı bır yazı/a kadar durdurulması ıstenmıştT Ote yondon, acılma ışiemlsrf yapılan bazı sendıkaiara mahaih korakolların ımzalottırd gı zabıîlardG da. sendıkanın acıidığı muhu'un kaidırılcığt an1 cak send Ka fao'vette bu'unulma/acagı bs/ırtıfmıstır Turk Iş ın tum uye senöıkatora gonderdıçı yazıaa Turk Iş e bağ'ı senî'kalann acık oldugj vurgulonarak. Mıl/ı Guvenı < Konse/ı calısmalar/pa yardımcı olunması ıstenmekte, teşkılotlinma eğıtım genel kurul tems lcıl k secımlen g bı sendıkal faal'yetlere ara ver'lrresı geregıne ışaret eaıİTiektedır B Imdıgı gıbı Mnlı Gü"en' k (Arkası 5. Sayfada) Trab?nn Samsun karayolundaki trafik kazasında 10 kisi öldü TRABZON, (ömer GÜNER) Trabzon • Samsun korayolunda meydano gelen (rafiK kazasında 10 kışı ulmuştür Trabzon dan Gıresun 0 gıtmekte olan 23 AF 695 plakclı mınıbus Ig Samsun dan gslmekte olan 61 AV 008 plakcfı yoicu otobusu dun sabah Trab zon a 8 kılometre uzaknktokl Soğutlukoyu cıvarındo corp>şmışlardır Olaydo 10 kışı olmuş kazann ^anlıs sol'arra (Arkosı 5 Savfada) MGK, bazı eğitim enstitülerinde smavların tarafsız olarak yapılmadi£ım ve güvence sağlanamadığını açıktadı ANKARA, {a a.) Mıllı Gu venlık Konseyı nce yayınlanan bıldırde, bazı egıtım enstıtule nnde sınavların tarafsız ola raK yapılmadığı ve sınav gü vencesı sağlanmadığı acıklanmıştır Bıldcrıde. bu tur uygulama ya pan sorumlular hakkında. Sıkıyonetım Komutanlan'nca yasal işleme başlanacağı da kaydedılmıştır Milli Güvenlik Konsey/ Gensl Sekreterlığı'nin bu konudakı 22 numaralı bıldırısı şöyledır: «1 Müracaatlar üzerıne yapılan araştırmo sonucunda, Mıil, Eğitim Bakaniığı'na bağlı bazı eğıtım enstitülerinde sınavların tarafsız olarak yapılmadığı öğrenc lere sınav güvencesı sağianmadığı oğrenıl mıştır 2 Bu tür uygulama yapan sorumlular hokkında Sıkıyonet.m Komutanlıkları'nca derhal yasal ışleme baş'anacaktır 3 S/naviarın tarafsız ve güvence altındo vapılmosm sağlamak amacıyıe sına^ arda ve YOZIII Kağıtıannıp degsrien dırılmesınde Sıkıyonstım Komutaniıkıarı yeter kadar goz lemcı buiunduracak ve dığeı gereklı onıemlen olocoklardır. 4 Gazıantep Eğıtım Enstıtusü'nde sınavlaro gırsmeyen (Arkası 5. Sayfada) GÖZLEM UCUR MUMCU Tepkîden Etkiye... Sosyal Güvenlik Bakanı Şide: «Ücretlerin dondurulması söz konusu değıldir» ANKARA, (o a.) Sosyal Gü venîık Bakanı Sadık Şıde. «Ucretlenn dondurufmosı soz konusu değıldır» dernıştır. Şıde, aun 15 45'de Sosyal Güvenlık Bakanljğ/'na gelerek, Bokanlsk yetkılılerı Ile bır toplantı yapmıştır Sosyal Güvenlik Bakanı Şıde bu araüa Anadolu A|onsı muhabırıne bir demec vererek Bakanlık calışmaları konusunda bugün bır genelge yayımlıyacağ'nı söylemıştir. (Arkası Sa. 7, Su. 7 de) Beş kez muhurlenen Boğaz'dakı kaçakgazlno ınşaatı blr yıl sonra yıktırıldı. m nayasa hukjkcuları, 1961 Anayasası lcln «TepM f\ Anoyasasi» derler Tepkl, 1924 Anayasasmın 195060 donemındeki uygulamalarna karşıdır Bır partl coâunluğunun temel hak ve ozgürluklen yokettıâl düşüncesi 1961 Anayasasında bır Meclıs coğunluğunun, dolayısıyla Du coğunluktan cıkan hukümetın yetkılerınl kısmayo yönelmıştır 1961 Anayasasına cTepki Anayasosı» odı verılmesınin başlıca nedenl btıdur (Arkası Sa 7, S0. 7 O» BOĞAZ'DAKI KAÇAK GAZINO İNŞAATI YIKTIRILDI İstanbul Haber Servisl İstanbul Boğazı'nın Kalender kesımınde, denıze beton ve ceiık kczıklar cakılmak suretıyle yaptırılan kacak gazıno ınşaatı, İstanbul Beledlyesı n'n aldığı ka rorla dün tamamen yıktırılmıştır Vıkım sırasında yol trafiğe kapatılmıştır. Oflu Ismail adı Ile anılan klşl tarafından kıyıdan 2030 metre Boğaza doğru kazıklar uzerme oturtularak yapılmak ıstenen ga zıno 'nşaatı. İstanbul Belediyesınce beş kez mjhCrlenmıp an(Arkası Sc. 7, 5u 7 de) Iskenderun'da güvenlik kuvvetleriyle çatısan bir kisi öldü % Cumhuriyet Haber Merkeıl ~ İSKENDERUN NumurM Mahallesınde önceki akşam 19 sıralarında sol lcerıkll blldlrt doğıtan bır grupla güvenllk kuvvetleri arasında sllâhlı co(Arkası 5. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog