Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

YETENEK ve MODERN FEN GAAAKTİ edryof/ USE SON 4EKIM „ BEKIEMEIIIER 6EKIM CAGA LOGLU ISTANBÜL22 24 60 DERSANELERI 1 asama sınavını 57. Yıl; Sayı: 20173 umhuriyel Eurncnsa: Yunns NADÎ 10 TL. 22 Eylül 1980 Pazartesi BAŞBAKAN BULENT ULUSU (Emekli Oramlral Denlz Kuvvetlerı eskı Komutanı) DEVLET BAKANI \,e BAŞBAKAN YARDIMCISIZeyyat Baykara (Kontenıan eskı senatoru) DEVLET 6AKANI ve BAŞBAKAN YARDIMCISITurgut Ozai (Başbakanlık musteşarı ve DPT müsteşor ve*ılı) DEVLET BAKANI ühan Oztrak (Cumhurboşkanlıgı eskı Genel Sekreter veKif,) DEVLET BAKANI Mehmet Özguneş (Eskl senator eskı bakan ) DEVLET BAKANI Mehmet Nlmet özdaş (Istanbul Unıversıtesı Makıne Fakuttesınde Öğretım uyesı ) ADALET BAKANI Cevdet Menteş (Yargıtay eskı Başkanı) MILLI SAVUNMA BAKANI Umıt Haluk Bayüiken (Cumhuröaşkanlığı eskı Genel Sekreteri) ICISLERİ BAKANI Korgeneral) Selahattın Cetınei (emekli IITEK Hafta ENI DEVRELER ıcı sonu Hafta 4 EKİM 9 EKİM AfNveniteyc hazvMcta <• IZMIR DERSANELERI V Cumhurlyet Hober Merkezi Devlet Başkanı ve Mıilı Güven lık Konseyj Başkonı Orgeneral Kenan Evren tarafından hukumeti kurmoklo gorevlendınlen Emeklı Oramıra] Bülent Ulusu, yeni Bakanlar Kurulu'nu dun cçıklamıştır. Başbakan Bulent Ulusu boşkanlığında kurulan 27 kiŞılık yenı Bakanlar Kurulu ılk toplontısını bugun soat 10 00da yapacaktır Başbakanlık Bosın Müşovırlıgınden yapı/an oçıklamaya gore, Bakanlor Kurulu ı)k toplantısından sonra •aat 1100'de Anıt Kabir'i zıyaret ederek. Atalurk un manevi huzurunda saygı duruşunda bu lunacaktır Başbakan ve EmekII Orarpıral Bülent Ulusu. saygı duruşunu takıben Anıt Kabır Özel Defterml ımzalayacaktır. Boşbokan Ulusu, Anıt Kabır zı yaretınden sonra. Bakanlar Ku rulu üyelerlne Yabanci Kom/klar Koşku'nde bır oğle yemağı verecektır Başbakan ve Bakanlar Kurufa üyelerf saat 14 30'da ıse Türkly« Cumhuriyet! Devlet Boşfcanı. Mıllî Güvenllk Konseyı ve Genel Kurmay Başkanı Orgene ral Kenan Evren'i zıyaret edeceklerdır YAŞ ORTALAMASI, 58. Emeklı Oramıral Bulent Ulusu'nun Başbakanlığında kurulan Yeni Bakanlar Kurulu lıstesınde Başbokan dışında 26 8akanlık bulunmaktadır Bunlardan 5'ı Devlet Bokanlığıdır Dev let Bakanlarından ıkısı Başbakan Yardımcısı olarak gorevlen dırılmıştır Ulusu Hukumetı nde 11 eskı bakon ıle 5 general bu1 lunmaktodır Esk Bakanla'dan 9 u Erım, Melen, TaK ve Irmak hükumetlerınde gorev alm.ştır Bakanlar Kurulu'nun yaş ortalaması ıse 58"dır. Kabıne'nın en yaşlı bokanı emekli Tumgeneral Prof Dr Necmettm Ayanoglu, ve Kültür Bakonı Cıhat Baban olurken, en genç uyeleri de 51 yaş ıle Malıye Bakanı Kaya Erderr ve Tunzm ve Tanıtma Bakanı ilhan Evlıyaoglu dur Ulusu Hükümetı'nde gorev a(Arfcası S a 7, Sü 8de) YENİ BAKANLAR KURULU ÜYELERİ | ULUSU HUKÜ1UETI tLK TOPLANTISINI BUGUN SAAT 10 00'DA YAPACAK 27 KIŞILIK BAKANLAR KURULU'NDA YER ALAN BAKANLARIN 9'U DAHA ONCE ERIM, MELEN, TALU VE IRMAK HUKUMETLERİNDE GOREV ALIvnŞTI. DIŞİŞLERİ BAKANI: flter TOrkmen {Dışlşleri Bokanlığı Genel Sekreteri) MALIYE BAKANI Kaya Erdem (eskl Hazlr» MIIT Genel sekreteri) M'LLI EĞITIM BAKANI Hasan Sağlam (emektl Korgeneral) BAYINDIRLIK BAKANI Tahsın önalp (Karayo^ ları eskı Geneı Muduru) TICARE7 BAKANI Kemal Cantürk (DPT eskl musteşorı kontenıan eskı senatörü) SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM BAKANI Necmsttın Ayanoglu iEmekli Tümgeneral) GUMRUK VE TEKEL BAKANI. Racai Baturalp (e meklf Korgeneral) ULAŞTIRMA BAKANI Necml Özgür (PTT «Skt Genel Mucfürü AP Manısa eskl mılletvekılı) TARIM VE ORMAN BAKANI SabahatUn Özbek (Kontenıan eskı sanatörü, Mlllı Eğitırr ve Uloçtırma eskı Bakanı) (Aricası Sa. 7, Sü. 3 d») O Orgeneral Haydar Saltık, Devlet Başkanı Genel Sekreteri oldu ANKARA (o a ) Devlet Baş kanı Genel Sekreteri ve Mılll Guvenl* Konseyı Genel Sekreterlığıne Orgeneral Haydar Saltık, Devlet Başkanı Genel Sekreter Yardımcılığına da 51 Tümen Komutanı Tuğgeneral Hasan Soğlam atanmışlardır Devlet Başkanlığı Basın ve Halkla llışkıler Şubesı'nın konuyla ılgılı olarak dün yaptıflı acıklarra şoyledır «Devlet Başkanlığı Basm ve Halklo llışkıler Şubesınden bıldırılmıştır Mıllı Guvenlîk Konseyının 21 eylül 1980 gün ve 21 numaralı atama karan ıle, Mılli Güvenlık Konseyl Başkanlığı Genel Sekreteri Orgeneral Haydar Saltık, Devlet Boçkanı Genel Sekreteri ve Mıllı Guvenlık Kon seyı Genel Sekreterlığıne 51. Tümen Tugay Komutanı Tuğgeneral Hason Sağlam da, Devlet Başkanı Genel Sekreter Yardımcılığına atanmışlardır» Petrol, şeker ve gübreye zam Ohır şey degil Başbakan Bülent ULUSU Nadir NADİ'nin Bugün 8.sayfada Değişiklik yapılan Sıkıyönetim Yasası yürürlüğe girdi ANKARA, (ANKA) Sıkıyönetim Yasası'rın bczı maddelerınl değ.ştıren ve yeni bazı maddeler ekıenmesını ongoren yasa Resriı Gazete'de yayımlancrak yururluğe gırmıstır Mıl'i Guvenlrk Konseyı'nce gorüşulerek kabul edıien ve dunku Resmı Gazete'de yayın'anan Sıkıyönetim Yosası na eore. Sılahlı Kuvvetler mensuplarıyla, (Arkası Sa 7, Su 8'rie) Normal benzin 48, süper benzin 53 lira oldu. Tüpgaz 350 liradan 425 liraya yükseldi. Fuel Oil'in litresi 21 liraya çıktı. Şeker zammı yüzde 2027 lira arasında, gübre zammı ise 945 lira arasında değisiyor. Toz şekerin toptan fiyatı 48, küp şekerin toptan fiyatı da 57 liraya yükseltildi. ANKARA (Cumhurtyrt Burosu) Petrol urunlerı ıle şeker ve gubreye yenı zamiar yapılmıştır. Normal benzin 43 liradan 48 liraya, super benzin 48 liradan 53 liraya çıkmış, motorın ve gazyağına lıtre başına beş lira zam yapılcrok fıyatlar 3i liraya yukseltılmıştır Onıki kıloluk tüpgaz 350 liradan 425 ılraya, pıknık tıpı tüpgaz ıse 60 liradan 75 liraya çıkartılmış tır Sanayıde kullanılan (6) nolu fuel Oıi'ın lıtresı 18 50 liradan 21 liraya yLkseltılmıştır. Toz şekerin toptan fiyatı 48 liraya, kup şekerınkı ıse 57 liraya cıKarılmıştır Ceşıtlı gjbre turlerın« yuzde 9 ıle yuzde 45 arasında zam yapılmıştır 12 eylul harekatından sonra yapılan bu ılk zamların uygulaması petrol ve gubrede bugun şekerde Ise yarın başlayacaktır. Enerjı ve Tabiı Kaynaklar Ba kanlığı ıle Sanayı ve Tekno o|i Bakanlığı tarafmdan yapılan acıklamalara gore petrol urunlerınde, gubrc ve şekerde gercekleşt nlen zamlar dsğışık oranlardadır Petrol ürur e'inde zam oranı yjzde 11 ne 22 arasında şekerde yuzde 20 27 arasında. gübrede ıse yjzde 9 ite 45 arasında değlşmektedır Dün gercekleştırılen zamlarla bırlıkte son sekız ay lcinde petrol urünlenne ve şekere ucüncu, gubreye de ıkınci ksz (Arkası Sa. 7 Sü 1 d») İRANIRAK ÇATIŞMASI BÜYÜYOR İstanbul Kanaiizasyon Projesi icın Dünya Bankası Heyetı geüyor İstanbul Haber Servısl l'k e t j p ınşaatının 240 mılyon oofora mal o'ocagı belırtılen İ3tanbul kanalızasyon ınşaatının proıe degerlendırmesmı yop rrak uzere Dunva Bankası pro le degerfendırme eıemanlanmn daha onceden mutabık kal n dıgı g bı 25 eyiuı tarıhınde Is tanbul a ge ecegı bıldır imıştır Dunya Bankası kredısı ıle yapılma'vta o an İstanbul un ka nal zcsyon proıes n n Beledıye Bastcanı Korgeneral ı Hakkı Akanseı e tes! m ed'ldığı oğre n Imışt r Verı en b Ig'le'e Qo (Arkası Sa 7 Su 1 de) D ı j Hoberler Servfsi Iran Devlet Başkanı Abul Hasan Be nı Sadr ın Ordu Komutanlıgını üstlenmesınden ve uikede sefer berltk ılan etmes nden sonra, I ran ve l'ak arasndokı sınır cat şTia anmn karoda ve denızde yogun bıçımde surdugu bıldırılm şt r Iran asKen bıldırısınde ıki ül Ve arasmdakı carpışmafarın Şattuicsrcp rmogı boyunca o ze1' kle ırmağ n Basra Korte7ine aoku'djğu y3r ıle Hurrerrşehr lırronı arasırdakı bolgeds surdugu kj/cedıl' T ıiştır DUPAU carpışnals1 sırasında Irak Deiız Kuv\e1er,nn Iran ın Musaabad den z ussunde bulu njn D ıran savcş gen sını tah np e*î gı ve Musaabad ussjncıe b j y j k olcude hasar na geldıği 6ne sürülmüştür Bu arada aıanslar carpışmaların Hurremşenrdekı petro! tesıslen ıle Abadan ha\/aalanına da sıç rodıgını da bıldırmışlerdır Ancak can kayıplan konusunda kesın bılgı verılmem ştır Bıiındığı gıbı, oncekı gun lak la olan Iran ın ılışktlerının lyıden lylye bozulması üzerıne sınır bolgesınde nceleme yapan Sadr Ordu Komutaniıgını ustlenmış, uikede seferberl'k ılon etmıştır Benı Sadr ın seferberlık cağrısında askeriık gorevlerlnı 197778 yıllannda tamamlamış olan Iranlılann yenıden sılah altına a (Arkası Sa 7, Sü 8'de) DİSK Genel Sekreteri Işıklar, saklandığı Sheraton oteiinde yakalandı İstanbul Haber Servlsi 1 Ordu ve istanbul Sıkıyonetırr Komutaniıgımn 16 eylul güfiL yavınloaıqı 49 numaralı bıldır uvannco teslım olmosı ıstem len sendıka yonetıcılerı arasır da bJiunan DİSK Genel Sekre ten Ferımı Isıklar oncekı gecf yOKG anmıst'r Sıkıvonetım Komutonlığmır biıdırıs ne uymayarak teslım olmayon Febrrı ışıklar m She rcı'ni Oîeiınde saklandığı yo Hında bır ıhbaf olan ılgıl ler o tele je erek aramo ycpmışlar dır BOSKII sonucunda ısıkıar ın Han te Ja'e Aktı adlı bır ko Sa 7 Sü 7 dt Coskun Kırca, Nevvsvveek'te çıkan demeci nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'p.ca uyarıldı ANKARA (ANKA) Türkıye'nın Bırleşmış Mılletler Daım> Temsılcısl Buyukelcı Coşkun Kırca nın geçtığımız hafta «Nevvsvveek» dergısınde cıkan blr demeci nedenı ı'e Dışışlen Bakanlığınco uvaıldığı bıldrılmektedır Edınılen bılgıye göre Coşkun Kırca'nın Nevvsvveek'te cıkan demeci Ankara dokı Arap ulke terf temsilcılen arasmdo da tedırgınlık yaratmıştır Coşkun Kırca »Newswee>k» dergısıne verdığı demecte Turkıye'nm Batı'nın Ortadoğu'daki cıkarlannın gelıştırılmesıne yardımcı olduğunu ABD'nln Or tadoğu'dakl varlığmı guclendırdığını söylerrıstır GÖZLEM UÛUR MUMCU DJŞ Borç Kapam... [sadamı, profesör ve gazeîacllerden oîusan bir heyet ABD'ye yitti İSTANBUL > ısodamı gazetecı ve p r ofesor erden cl işcn D r neyet ABD /e g tmsk uzere dun Isıaijul dan svıçre ye hareket etTiıstır A3D taratmdan ozeı çağrılı KIJ leroen olusan heyetın ışa damı ve kamu sektoıu temsılGil°rı ıle goruşmeıer yopocagı, eKonomiK ve t c a r ı konuiarda f Tnas'arda bulunacağı bıldırılmıştır He/ette İstanbul Unıversıtesı Ogretım u/e'ermd9n Prof. Or Memdjh Yasa Boğazıcı Unıvers tesı Oğ'et m Uyslennten Prof Dr Emre Gonensay. ışadamlarından Alı Koçman, MPlıh Ozakat ve Gungor Uras 1I9 gazetecı olarak Ok'ay Ekşı Orsan Oymen ve Haluk Cansın bulunmaktadır. 2, Ordu Komutaniığı Snkıyönetımir bu yana 493 kişinîn gözaftma aiındığ nı açskîadı KONYA 2 Ordu ve Konyc Kavserı Kırşehır Nığde Nev sehtr Yo/got Hierl Sıkıyonetın Komutani gı sıkıyonetımın ıla mndon bu vono bolgede yapı lan operasyonlar ve yokalanar suclulc ıle eie gecınlen sllah (Arkası Sa 7, Su. 7 de) 49. İzmir Fuarı dün sona erdi.. İZMİR {Cumhurlyet Ege Büroau) L'fuslararası nıtel'ğf 10 eylülde bıten 49 'zmır Fuorı dün 23'te kapanmıştır Beiedıye Protokol Basm ve Halkla llışkıler Mudurlugunden yapılan acıklamaya gore normal suresl oncekı gun dotan ancak sokağa cıkmo yasağı nedeniyle bır gun açılmayan Iz(Artcosı Sa. 7, Su. 7 de) •DU3/UI1 u Umurtuye» Osmanlj Imp.^ ^rrlulrun'jn dış borçlarının odenme&ı arricicı1'a aHcakl aevktlerce oluşturulmuş bn malı denetım vonetım nın adıdır 1875 yılında. Osmanlı hukumetmın d>ş borcları ıkı ; \ız mılyon sterlınge ulaşınca. alacaklı devletlcr arasında bu borcun nasıl oaenecegıne ılışkın gır. şımler yapıidı 1383 yılında tımalnnan Muharrenı Kararnamesı !İe alacakların nası! ve ne /olla ode necegı belırlendj Muharrem Kararnamesının ımza lanmasından bır yıi sonra da «Dujunu Lmumıye» yonetımı. kuruldu Bu yonetun ozetle «Avrupa sermavesının Osmanıı devlet hazınesı uzerındeKi mah denetımı» demektı Uluslararası Para Fonu (ISİF) 1944 temmuz ayında Amerı'tads Bretton Woodscî^ tapianan Uluslararası Iktısat ve Malıje Konie'ansı sonunda ku (Arkası Sa 7. Su 1 de) KİTAP SORUNU VE KUYRUKLAR istanbul Haber Servlsi is»anbul'dokı ılkokullarda da 1980 1981 oğretım yılıno bugun baş lanacaktır Bu yıl teabırlı davra nan velıler k/îop sorununu okul ların açılTiasından once cozum lem° yolunda yoğun caba har camış'a r dır llkokuilar yanındo orta ogreîmdekı kıtopiarı da on ceden satın almak Isteyen ve lıler, klmı kıtabevlerı Ile kamu kuruluşlarının yonetım'ndekı kı tapliKlar onunde uzun kuyruk lor oluşturmuşlordır llkokul yo da orta ogretımdek kı'apların devleîce bosılarok holko ucu? fıyatla satılması bu kaynaktan kıtop sagıamak ısieyenlerın sa/ısını da amrmtştır Fotoğraf, ougun ogrenıme başlayacaK cocukları icın kıtap satın alaniarla dağıtmın eşıtlık ılkesıne go re yapılfnasını saglamaya calışan guvenlık gorevlılerını sopta Tioktodır (Fotoğraf Erdcgan KOSEOöLU)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog