Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

o ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) Devlet Boşkanı, Milli Guven ttk Konseyi ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenon Evren, Deniz Kuvveîler/ eskl Ko mutanı emekli Oramıral Bülant L'lusu"yu hükümeti kurmak üze ra Başbakan olarok görevlendirmiştir. Türkıye Cumhuriyetl Devlet Başkanlığı Genel Sekreterliğin den dün konuya llışkin olarak şu acıklama yopılmıştır: eSayın Devlet Başkanı ve Mıl l| Güvenlık Konseyi Başkonı Or general Kenan Evren, hükümefi kurmak üzere emekli Oramiral Bulent Ulusu'yu Başbakan olarak gorevlendirmıştır. Bülent Ulusu hukumet teşkıll çolışmalarına başıamıştır.» Türk Sılahlı Kuvvetlerının 12 eylül tarıhınde ülke yonetımine tümüyle el koymasından sonra Devlet Başkanı ve Mıliı Güvenlık Konseyi Başkanı Orgeneral Kenan Evren 16 eylül Salı günü duzenledığı basın toplantı sında hukümetın hafta ıçınde .açıklanacağını bıldırmiştı. Baş kentte yoğun bır bekleyişle gecen dört günün sonunda başbakanlığa emekli Oramıral Bulent Ulusu'nun getırıldıği dün akşam saatlerınde yayınlanan bir bıldıri ıle acıklanmıştır. ELCİ OLARAK ROMAYA GİDİYORDU Emekli Oramiral Bülent Ulusu Başbakanlığa atanmadan önce Roma'ya Elcl olarak gıtmeye hazırlanmaktaydı. Son Büyükelcllikler Kararnamesi'nde Bülent Ulusu'nun Roma Bü yükelciliği'ne atanması karar laştırılmış ve Ulusu lcln itlyan Hükümetinden ogreman istemin umhuriyel Olur Emekli flmiral Biilent Mıısu Başbakan oldu degil 57. Tıl; Sayı: 20172 Kurocnsu: Yumıs NADİ 10 TL. 21 Eylül 1980 Pazar do bulun ufmuştu. Devlet Başkant, MGK ve Genelkurmay Başkonı Kenon Evren tarafından hükümeti kurmakla gbrevlendirilen emekli Oramlrol Bülent Ulusu, Turklye Currhuriyeti'nln 18. Başbakanı olmaktadır. Ulusu'nun ka binesi ise Cumhuriyetin 42. hü kümeti otacaktır. Lise son 4/KJM beklemeli 3 / KIM ifferkezdersanelerj LALELİIST 2 2 8 3 İ Ö IZMtT IS9 6 7 . E L A / I & Bülent Ulusu'nun özgeçmişi Devlet Başkanı, Kenan Evren tarcfından hukumetı kurmakla görevlendınlen Emekli Amıral BULENT • ULUSU Nadir NADİ'nin anıları • Son yılların en ilginç anılar dizisi YARIN ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Hukumetı kurmakla görevlendirılen emekli Oromiraı Bülent Ulusu 1923 yılında İstanfcu) Üsküdar'da doğmuştur. Denız Harp Okulundan 1942 yılında birincılıkle mezun olan Bülent Ulusu Hamidıye gemısı, Muhrıpler, V9 mayın arama tara ma gemıleri ıle Yavuz Zırhlısında hızmet yapmıştır. Bülent Ulusu 1952 yılında Denız Harp Akoderrısinı bırlncılikle bltirmış, 1954 yılında Bınbaşılığa, 1957 yılında da Yarbaylığa yukselmiştir. Bu süreler ıçerısınde Denız hizmetinı Muhriplerde Kurmay olarak karargâh (Arkası 5. Sayfada) Cumhuriyette MGK'NE TOPRAK REFORMÜ İSTEYEN BİNLERCE TELGRAF GELÎYOR ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türklye'nın dört blr yanından Milll Güvenlik Konseyine ceşitil dileklerl belirten telgrafların cekıldiğl bildlrilmektödır. Bunlar orasında özellikle Güney ve Güneydoğu bölgelerinde oturan halkın «Toprak Reformu Istemını» dıle getirdiği belırtlimektedir. Milll Güvenlik Konseyi cekilen binierce telgrafta (Arkası So. 7, Sü 8de) J ABD'nin eski NATO büyükelçisi StrauszHupe bugün Ankara'ya geliyor ANKARA (Cumhurlyet Burosu) ABD Başkonlık seçimlerinin güclü adayı Ronald Reogan'a dış politıka konulannda danışmanlık yaptığı belirtilen eski büyükelçilerden Strausz Hupe bugün Ankara'ya gelecektır. Büyükelçl Strausz Hupe'nin hafta icinde Kahlre'den İstanbul'a geldtğl ve bugün Ankara'ya gececeği belırtilmiştır. (Arkası 5. Sayfada) Irak'la Iran arasındaki sınır çatışması Basra Körfezine yayılıyor Dıs Haberler Servisi Irak'ın İran'la olan sınır anlaşmasını tek yanlı fasnetmesinden sonra, iki ülke arasındaki sınır çarpışmalan yoğunlaşarak sürerken, İran da seferberlik ilân edilmiştir. Bu arada Tahran Fladyosun dan yayınlanan açıklamada İran'ın bir kaç gün içinde deniz çarpışmalarına başlamasınm büyük bir olasılık olduğu bildirilmiştir. İran ile Irak arasındaki savaşm Basra Körfezi sularma da yayılması ciddi uluslararası sorunlar yaratabilecek nitelikte gö rülmektedir. Bilindiği gibi, Basra Körfezi dünya petrol trafiğinin en yoğun olduğu bölgedir. İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise iki ülke arasındaki sınır boylannda kara ve hava çarpışmalarmın sürdügü kaydedilmiştir. Irak Haber Ajansı, Suame bölgesindeki Iran tanklannın topçu ateşi desteğinde saldırıya geçtikleri, buna karşılık Irak savaş uçaklannın İran tanklarını tahrip ettiğı ni öne sünmüştür. İki ülke arasındaki sınıı çatışmalannın şiddetlenmesi üzerine sınır bölgelerine giderek incelemelerde bulunan İran Devlet Başkanı Abu) Hasan Beni Sadr, ülkede se ferberlik ilân etmiştir. Tahran Radyosu'ndan bu ko(Arkosı 5. Sayfada) ADANA, (Cumhurlyet GGney Illeri Bürosu) 6. Koiordu A» dana, Mersın. Kahrcmanmaraş. Gazıantep, Adıyaman ve Hatay ılleri Sıkıyönetim Komutan lığınca dün yayınlanan 40 numaraU bildiride bazı beiedıye hizmetierı ıle ılglli ahnması ge rekP onlemle' acıklandtkran boşka komutonlık vetkı ve sorumluluk alanı ıcmde normal vasamın sürdürülmesı konusun do başvurulacak onlemıe' bildl rılmış. bu arada terorıstlenn şe hırlerden ayrılarok kırsa. kesım lere gıttıkleri kor.usundo vurttaşlar uyarılmıştır 6. Kolordu ve Sıkıyönetirn Komutanı Orgeneral Nevzat Bolügıray Imzası ile yayınlanan 40 numaralı bıldırıde 1580 sayı lı beiedıyeier yasasmm 15 mad desinde ocıkianan hizmetlerin beledıyelerce tıtızlıkle uygulanması ıstenmış bu görevlerm yerıne getırıliD qetırılmerlığınin sıkı bır sekılrie rfenetleneceğ' behrtıldıkten sonra bu emre uymayanlann gözaıtınc olınaccğı hoklarındo yasaı ışlem (Arkası Sa 7 Sü t'de) ECONOMİST, ÖZAL'IN YETKİLERİNİN DEVAM ETMESİNİ "İYİ HABER,, OLARAK NİTELEDİ LONDRA (Cumhuriyet) In gıltere'de yayımlar.an haftalık s.yasal dergiler son sayılarında Turkıye'dekı gelışmelere genış yar ayırmışlardır. Economıst Dergısı Sılahlı Kuvvetlerın iktidara el koymasının nedenlerinı anlatan uzun bir başyazı ya yınlamış, ülke Içindekı tüm kurumlara bulaşan siyasal kutuplaşmanın Türk polis gücünü de ikıye ayırdığını kaydederek «müdahole olmasa idl bu ku Ahmet TAN tuplaşmanın orduyu da böleblleceğıne» işaret edilmıştir. Economıst ayrı bir başlık altında ıncelediği Kıbns'la ilgıli durum konusunda da «Kıbrıs'ta Türkiye'nın çözüm ıstedığini acıkça belirteceği andır. Ayrıca NATO hükümetlerinın Yunanistan'ın NATO'ya dönüşü icın Türklye'nin daha esnek davranması yolunda etkı edeceklori andın» dıye yazmaktadır. İngiltere'nin en yüksek tirajh siyasal dergilerınden olan Now ise Türkiye'deki olaylara dört tam sayfa ayırmış özellikle ülke yönetimını devralan yüksek komuta heyetının ileri yaşta, emeklilıkleri yakın bir du rumda bulunmalarının üzücü oJ YATAĞAN'DA KÖMÜR CIKARTILIRKEN ÂNTİK BİR KENT BULUNDU Murat ÇORLU İZMİR, (Cumhurlyet Ege Bü rosu) Ege Linyit işletmelerl Yotağan Bölge Müdürlüğunün Eskihisar yöresinde sürdürdüğü dekopaj çalışmalarında Hel lenıstik cağa aıt «Stratonikia» ontik kentınin kalıntıları bulun muştur. Bu arada. Bodrum Su oltı Arkeolofi Müzesi Bölüm Şe fl Hikmet Ortakaya başkanlığındo bir arkeolog grubu kömür cıkarma çolışmalarını dur durup. antik yapıtları kurtorma (Arkası 5. Sayfada) duğunu bellrtmlştlr. Derğı Orgeneral Evren'in teroristlerle başetmesının uzun sürebileceğını, öldürme ve bombalama olaylarının yenıden başlıyabileceğıni kaydederek, «darbenın nedenlerıni acıklarken Evren, akıl bızı terk etmişti» demıştı, «komutanlar aklı yakalamaya mecburdurlar. Yoksa tersl felaket olacaktır,» diye eklemektedır. (Arkası Sa. 7, Sü 8'de) MSP'NİN KONYA ESKİ PARLAMENTERLER! TAHİR BÜYÜKKÖRÜKÇÜ VE AHMET REMZİ HATİP GÖZALTINA ALINDI KONYA, (Cumhurryet) Son dönem Konya Parlamenterlerin den MSP Konya Milletvekıll Tahir Büyükkörükcü Ile MSP Kon ya Senatörü Ahmet Remzl Hatip ve MSP Konya İl Başkanı All Günerl Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından gözaltına alınmış lardır. Ankara'da gözaltına alı nan MSP Konya Senatörü Ahmet Remzl Hatip Konya'ya 99tirilmiştir. MSP tarafından blr süre önce Konya'da düzenienen Kudüs (Arkası 5. Sayfada) Adana Sıkıyönetim Komutanı: "Teroristler kırlara gidiyor,, » Darende MHP binasında, UGD'ye makbuzsuz para toplandığına ilişkin bir dosya bulundu OLAYLARIN İARDINDAKİJ GÖZLEM UÛUR MUMCU GERÇEK Anadolu Ajansının verdiğl habere göre Avrupa Parlamentosunda Türkiye'ye ilişkin bif onerge Sosyalıst, Hıristiyan De mokrat ve Liberal temsilcflsnn coğunluğuyla benimsenmlştır. Önerge. Turkiye'den Insan haklarına saygılı olmasını ve AET'ye korşı yükümlüluklerlne bağlı kalmasmı Istemektedir Buna karşılık parlamentonun komünist kesiminin önergesi reddsdılmıştir Bu ga;p AET ile Türkiye ilişkilerinln askıya alınmasını Istemiştl. Bilindiği gib4 Yunanistan'do Avrupa ve Türkiye 1967'de bîr darbeyle fşbaşma geçen Albaylar cuntası donamınde Atina . AET ılışkilerı os kıya aiınmıştı. Avrupa Pariamentosundan gelen haberler «12 eylül harekâtı»nı Batı'nın başka ölçüler icinde değerlendirdiğini ve Yunanistan'dakl as keri dikta yönetımi ile eşaeğerli tutmadığını göstermektedir Nitekim bu konuda ingiltere Başbakanı Margaret Thatcher" In demecl genel olarak Batı dünyasının eğilimini yansıtmaktadır. Bayan Thatcher «Tür kiye. NATO ve Batı Ittlfakı Için cok önemlıdir. Tabil kl Turkıye'de asayişın sağlanmasmı ve ekonomık kalkınmanın devam etmesını ıstıyoruz» demıştır. Batı'nın nasıl bir beklenti Icmde olduğu da İngiltere Baş bakanının şu sözlerinde bellrgmieşmektedir: «Türkiye cok cıddi ekonomik sorunlarla kar şı karşıyayken yardımda bulunmomız cok doğaldı. Türkiye ş:mdi bazı siyasal değişlmlerle karşı karşıyadır. Bu değişlm ••• (Arkası 5. Sayfada) MAHKEME BÜLENT ERSOY'UN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERDİ İZMİR (a.a.) Evine hasar tesbiti icin gelen Sulh Hukuk Hakimine hakaret ettigi iddia e dilen ünlü sanatcı Bülent Ersoy'un dün nöbetci mahkemede yapılan duruşmasında tutukluluk halinin devamıno karar ve (Arkası Sa. 7, Sü 8'de) MAXATYA (Cumhuriyet) Darende MHP ilç e binasında yapılan aramada ÜGD'ye makbuzsuz para toplandığına ilişkin bir dosya bulunmuş. konu ile ilgileri olduğu saptanan. aralarında lise müdürünun de bulunduğu, 12 kışj gözaltına alınmıştır. Emniyet Müdürlüğu'nden verılen bılgiye göre. parti binasında yapılan aramada ele geçırılen dosya ile 4 aydan beri para toplandığının saptandığı bıldirilmiş. ÜGDye makbuzsuz para toplama işini lise müdürü Mustafa Temel ile bazı öğretmen ve öğrencilerin birlikte yürüttükleri belirtilmiştir. Yetkililer. para toplaraa işi ni yürüttükleri saptanan lise müdürü Mustafa Temel aynı lisede öğretmen Cengiz Ertan, Kaya Altun. ögrenci (Arkası 5. Sayfada) Batı... Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana: «Yolsuzluk ve bölücülük» suçlarından aranıyor DtYARBAKIR ISLA.) Dlyarbakır'm Bağımsız BeledJye Başkanı Mehdi Zana'nın Diyarbakır Hakkari Mardin. Siirt Urfa ve Van Illeri Sıluyönetina Komutanlığınca. (Ajicası 5. Sayfada) ıBatı», kimimize göre blr coğrafya parcası. kimimize göre bir uygarlık düzeyi, kimimize gore de coğuicu demokrasilerin yaşadığı kıta parcası demektır. Düşünce özgürlüğünün anayurdu. İngiltere ile birlikte «Avrupa» dedığımiz Batıdır Mogna Carta Lıbertıum'dan 1789 burıuva devrımme, 1789 devrımınden 1830 ve 1848 ihtilallerine, buradan imparatorluklara. sanayi devrimine, bu devrimın getirdiğı sımfsal ılişkılere. bu ilışkilerden. yırmınci yüzyıiın dünva savaşianna arada kurulan nasyonalsosyalist ve faşist reiimlere sosyal demokrasiye Avrupo komünızmıne kadar her torıh dılımınde neı tofr lumsal depremde her oşamado özgurluğün adım adırr» gelişimıni görüruz «Batı» deyınce kimimlz'n aklma aa NATO ge/ir (MF gellr Ortokpazar geiır Avrupa Konseyı gelir Hangısı Satıdır? Kım Batılıdır? (Arkası 5 Saytada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog