Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

İ\ I 22eylül 1980 Pazartesi başlıyoruz Nadir NADI nın anıları 57. Yıl; Sayı: 20171 Kurucusu : Yunus NADİ 10 TL. • Son yılların en ilginç anılar dizisi ev umhuriyet 20 Eylül 1980 Cumartesi Boş Zaman Okulu Ev ödevleri, Ingılızce. Tiyatro. Motbaa, S«ramik, Kukla Atolyelerl. Sırmakeş Yolu 3 Altıntepe . Bostancı 552913 O Yüzbaşı Angm'ın öldürüldüğü olayın bir sanığı tek celsede idama mahkum oldu Askeri Savcı iddianamesinde, Yüzbaşı Angın'ı firardaki terörist Süleymau Aydemir'in şehit ettiğinin belirlendiğini bildirdi. Üçüncü sanık hakkında ise 11 yıl hapis cezası verildi ADANA (Cumhuriyet Güney Üleri Burosu) Adana'da beş gun önce Tank Yüz başı Bülent Angın'ın şehit edıimesi olayına kanşan teröristlerden Serdar Soyergın ile Ayhan Cansun dun yargı lanmışlardır. Adana Sıkıyönetım 1 Numarah Mahkemesınde yapılan duruşmada raahkeme heyeti, Tank Yüzbaşı Bülent Angın'ın öldürülmesi olayına kanşan Serdar Soyergin hakkında idam cezası vermiştir. Diğer terörist Bülent Cansun ise 10'u agır olmak uzere 11 yıl hapis cezasına mahkum olmuştur. SENDİKACIYI OLDURDULER Sanıkların savunmalarına ve tanıklann ıfadelenne göre 14 eylül pazar gunü Adana'nın Kuruköpru semtındekı bır kahvenın 5nunde oturan Tekel işçısi ve sen dıkacı Erdoğan Polat frakSiyon aynlıgı yüzünden sanıklardan Serdar Soyergm ve Ayhan Cansun ile Suleyman Aydemır tarafından vurulmuş. yaralı Erdoğan Polat ıki gün sonra hastanede ölmüştur. YU2BAŞI ŞEHİT EDÎLDİ Sılahlı saldırganlar Serdar Soyergın. Ayhan Cansun ve Suleyman Aydemır kaçmaya çalışırken. Yüzbaşı Bülent Angın'ın da ıçınde bulunduğu pohs ekıbınce durdurul(Arkosı 5. Sayfada) | Ekonomik îşbirliği ve Kalkınma Örgütü raponında, yılın ilk 7 ayında Türkiye'deki enflasyon oranı yüzde 63,5'ten yüzde 78.4'e yükselirken, artış bir yıllık dönem için yüzde 89,2 olarak veriliyor. I Örgütün «Türkiye'ye yardım» başlığını taşıyan bir değerlendirmesinde de, ekonomik istikrar programı cesaretli bir adım olarak nitelenirken, başarıb sonuçlar alınabilmesi için işbirliğinin kaçınılmazlığı dile getiriliyor. MGK, SIKIYÖNETİM KANUNUNU DEĞİŞTİREN TASARIYI KABUL ETTİ ÎLK TOPLAOTTSINI YAPAN MGK AYRICA ATATÜRK'ÜN DOĞUMUNUN 100. YILININ KUTLANMASINA ÎLİŞKÎN YASA TEKLİFİNİ DE GÖRÜŞTÜ. ANKARA (Cumhurtyet Burosu) Mıllı Güvenlık Konseyı Parlamentoda İlk toplantısını dün Devlet Başkanı, Mıllı Güvenlık Konseyl ve Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Evron'in başkanlığında yapmıştır. 5 saat suren toplantıdan son ra MGK Genel Sekreterlığl Ba•ın ve Halkla lllşkller Dalrssl'nden şu acıklama yapılmıştır. «Mıllı Güvenlık Konseyı'nln bugünkü (dünku) gündemında mevcut kanun tasarı ve tekltflerınden. 1 Atatürk'un doğumunun 100. yılının kutlanması ve Atatürk Kültür Merkezı kurulması (Arkası So 7. Sü 5 cto) OECD'yegöreTürkiye °/J8.4 enflasyon oranı ile başta (Cumhuriyet Ekonoml ServlsO Ekonomik Işbırlığl ve Kolkınma Örgutu (OECD)'nun temmuz so nu venlenne gore hazırladığı son raporunda tüketıcı fıyatlarıyia enflosyon oranı en yuksek ulko olarak yuzde 78 4 ıte Turkıye başta gelmektedır. Yılın ilk yedı ayında Türklyedekı enflasyon yuzde 63.5'ten yuzde 78 4'e yükselirken, aynı ortış bir yıllık dönemde yuzde 89 2 olarak verılmektedır. Turkıye'den sonra en yüksek enflasyon oranları yuzde 52 6 ne Izlanda. yuzde 24 2 ile irlanda ve yuzde 20.7 ıle Yunanıstanda gorulmektedır. Dokumde, OECD'nm yılın ilk yedı ayı sonundakı genel enflasyon oranı yuzde 12.9 olarak belırlenmektedır. Aylara göre yapılan b!r dökümdeyse, Turkıye'de enflasyon oranınm n'sanda vüzde 3 8, mayısta 3 0 hazıranda 4 0 ve temnıuzda da 2,1 olduğu gorulmektedır Raporda, Türkiye'deki enflosyonun ozellıkle 1977'den sonra hızlı bır tırmanışa gectığıne de yer verılmekte ve 196170 donemlnde yüzde 5 9. 197176'da yuz de 18 4 olan oranın 1977'de yüz de 26'ya, 1978'de 61 9'a ve 1979 da da yüzde 63 5'e yükseldığı gosterılmektedır OECD uyelerı arasında en düşuk enflasyon oranı, yılın ilk yedı ayı sonunda yuzde 4 6 ile İsviçre'de gorulmekte bu ulkeyi yüzde 5 7 ıle Belçıka ve 6.4 ıle Lüksemburg ızlemektedır. öte yandan OECD'nln cTOrkıye'ye yardım» başiıgı oltında yoptığı değerlendırmede uygulanan ekonomik ıstıkrar programının cesoretlı bır adım olduğunu, ancak başarılı sonuçlar alınması ıçın orgutün Türkiyeyle sıkı bır ışbırlıgının kacmıl maz olduğu belırtıimıştır Yapılan değerlendırmede Tür kiyenın son ıki yıllık (197879) ekonomik uygulamalan ele olınarok dış tıcaret acklarının (Arkası Sa 7. Sü 8de) AVRUPA PARLAMENTOSU AETTÜRKİYE ILIŞKISININ ASKIYA ALINMASINI REODETTI İstanbul'da çarşı içlerındeki seyyar satıcılar ka'dın'dı, Kondu dükkanlar,, yıkıldı Istanbul Haber Servisi Istanbui'un carşı ve pazarları ile alış verış tnerkez lerının kurallara uygun bıçımde duzenlenmesıne başianmıştır. İlk aşamaaa tum semt carşıiarınaa manov ve balıkçıların, dukkanlarının öışına cıkarak mallarını sergılemelerı onlenmış, carşı iclenndekı seyyar satıcılar kaldınimıştır Boylece corşııar, halkın rohatlıklo dolaşıp alış ve rış yapabıleceğı bır duruma getırılmıştır. Aynca Zabıta Mudurluğune bağlı ekıpler de merkezı caddeıeraekılerden başlayarok seyyar satıcılara karşı sen operasyonlara gecmış'erdır Dun Laleli Ordu Caddesınde bulunan seyyar satıcılar koldırılmıştır. Bahçekapı ve Mısır Çarşısı çevresmde yapılan çalışmalarda ise kaldırımlara beton dokulerek sabıtleştınlen ckondu dükkanlar» yıkılmıştır Zabıta Mü duru Ismet Sılahcıların yonetımındekı o(Arkası 5. Sayfada) MGK güç bir ekonomik envanter devraldı Yalcın DOĞAN ANKABA (Cumhuriyet Bu rosu) 1980 yılı başından Sılahlı Kuwe!lerın ulkede yonetıme tumuyle elkoydugu 12 eylul tarıhıne dek ortaya çıkan ekonomik gelış meiere bakıldıgında. yeoı yo netımın ekonomik alanda o nemlı guçlukler devraldıgı anlaşılmaktadır 1980 başından bu yana u> gu'anan ekonomik polıtıkanın sonuçlan ıtıbarıyle eko (Arkosı 5 Sayfada 9 CHP'li, 7 AP'li ve 1 MSP'li eski parlamenter daha gözetim altına alındı ANKARA CHP Genel Yonetım Kurulu uyelerınden Sıırt eskı Mılletvekllı Nebıl Oktoy ile Adana Eskı Senatoru Hayrı Oner, eskı Mılletvekılı Akın Sımav, Ibrahım Akdoğan, hosan Zengın, Serrıh Eryıldız, Yılmaz Cemal Bor ve Huseyın Kalefı kendılerıne yapılan cağrıdan sonra Merkez Komutanlığı'nca gozet.m altına alınmışlardır. Ibrohım Akdoğan. cağrıyı Kocaelı'nde duymuş, askerî yetkılılere başvurduktan sonra Ankaro'ya gönderılerek gozetım altına alınmıştır. Tekıraağ CHP eski Mılletvekılı Yılmoz Alparsıan da tedavı edılmekte olduğu Cerrahpaşa Tıp Fakultesı hostaneslnde gozetım altına alınmıştır Alporslan'ın rahatsızlığı nedenıyle tedovl edıldığı hastanede oncekı gün akşamdan ıtıbaren gozetım altında bulundurulduğu oğrenılmıştır. (Arkosı 5. Sayfada) • TÜRKİYE İLE İLGİLİ 2 ÖNERGEYI GORUŞEN AVRUPA PARLAMENTOSU, SOSYALIST, HiRiSTIYAN DEMOKRAT VE LIBERALLER N TURKlYE DtN 1NSAN HAKLARINA SAYGİLI OLUNMASI İLE AET'YE KARŞI YUKUMLULUKLERI NE SADIK KALMASINI ISTEYEN ONERGELERİ KABUL EDİLDİ • Thatcher: «Türkiye'de Asayisin sağlanması ve ekonomik kalkınmanın devam etmesini istiyoruz» Haberleri 3. Sayfada Başkomser Aykut Genç'in cenazesi kaldınldı Nışantaşı'nda öncekı gün otomobılınde yaylım ateşe tutularak katledılen Sarıyer Emnıyet Amırı Vekılı Başkomser Aykut Genc'in cenazesi dun Şışlı Camnnde dur zenlenen resmî b'r torenle toprağa ve ılmıştır Cenaze torenıne askerî erkân'a şehit polısın calışma arkadaşları katılmışlardır Fotoğrafta, Şışlı Camnnde kılınan cenaze namazındon once Genc'ın tabutu başındo saygı duruşunda bulunan polıs arkadaşları görüluyor. (Fotoğraf Erdoğan KÖSEOĞLU) TARİH VE DİL KURUMLARININ ÇALIŞMALARINA İZİN VERİLDİ ANKARA (ANKA) 12 eylül harekâtmdon sonro faalıyetlsn durdurulan dernekler orasında yer olan türk Tanh Kurumu ve Turk Dıl Kurumu" nun yenıden acılmasına ve ca iışma yapmasına ızm verılmıştır Iki kurumun yöneticilerinm Mıll! Gsjvenlık Konseyıne «dığer derneklerdsn farklı bır statude bufunduklorını» ve blfımsel calışma yaptıklannı belırten bir başvuruda bulunmalarından sonra bu kararın alındığı kaydedılmektedır. BİR TÜSİAD HEYETİ ABD'YE GİDSYOR ANKARA (ANKAI Türk Sanayıcı ve Işadamlan Der negı (TUSIAD) Başkanj Alı Koçman Başkanlıgında. sanayıcı ve ışadamlarından olu şan 10 kış'hk bir öze) sek tor heyeti 21 eylulde lyarınl Bırleşık Amenka ya gıdecektır (Arkosı So 7 Sü. 6 da Bülent Ersoy görevli yargıca hakaret suçundan tutuklandı GÖZLEM UGUR MUMCU • CEZAEVI'NDE ÖZEL BİR BOLMEYE KONAN ERSOY'UN PATRONU «YAKTIN BENI BÜLENT, ŞIMDI SATILAN BILETLER NE OLACAK» DIYE BAĞIRDI İZMİR, (o.a.) Ses sanal çısı Bülent Ersoy, Gorevlı Yar gıca hakaret ettığı ıddıası ne Nobetçı Sulh Ceza Mahkemesı tarafından tutuklanmıştır. Izmır Toplum Suçları ıle go revlı Savcı Yardımcısının Anadolu A|ansı Muhabırıne ver dığı bılgıye gore, oıay, dün Er soy'un kıracı olarak kaidığı ev de msydana gelmıştır Bırincı Sulh Hukuk Hakım Alı Rıza Uğurtan, Kıra anlaş mazlığı nedenıyle Bulsnt Er soy'un evıne gıtmış ve tes bıt yapacağını soylemıştır. Yar gıca karşı gelen ve hakaret e den Ersoy hakkında once gı(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) GERÇEK T ürkiye'de 24 ocak kararlanyla bır ekonomik program gundeme £nrmişti Bu ekonomik programın uygulanabılmesı için belırlı duzeyde bır kredı akımının Batı kredı odaklanndan ulkemıze kesıntisiz akması öngorulmuş gerek yeni kredı ler seg'amak gerek süresı dolan büyuk borçlan ertelemek yolunda OECD çer çevesınde ve IMF kesımınde azımsanmayacak anlaşmalar yapılmıştı. OECD çerçevesınde oluştunılan yardım fonun dan (bır bolumü bağb ol Üretimin Artırılması mak üzere) 1.6 milyar dolarlık kredı sağlanmış ve bu borçlanmanın desteğın] oJuşturan 3 yıl sürelı bır StandBy anlaşmasıyla da 1,1 müyar dolarlık bır yaygın kredı olanağı IMF kapsammda sağ tanmıştı. Ne var ki 24 ocaktan bu yana geçen surede enflasyon yüzde 6O'ı aşmış, pıyasada durgunluk başlamış, üretım duşmuştür Sağlanan kredılenn buyük bir bölümu ıç pazarda eksıklığı duyulan am pul, yağ ve benzerj maddelenn pıyasada bulundurulması ve akaryakıt harcamalan ıçın kullanılmı^tır Ekonotnınm ası) buyuk sorunu olan uretımı artırma yolundakı çabalar sonuç vermemıştır Uzun yılların bozuk pohtıkasmın bır ürunü olan dışa bagımh ekonomı mekanızması. sağlanan dovızlen çabucak yutmalcta. ama sanayı üretımi ıstenen düzeye ulaşamamaktadır. Yenı yonetımın karşısındakı sorunlardan birısi de budur. Devlet ve MGK Başkanı *•• (Arkosı Sa 7, Sü. 8 de) Gerçek Yönü... Son bölümü satışa çıkarı!an Oonanma altınlart «Hatıra altın» statüsüne ahndı İstanbul Hober Servlsl Kuzey Oenız Saha Komutanı ve Turk Donanma Vakfı Istanbul il Başkanı Koramıral Zahıt Atakan, Donanma altınlarının son portısının de bastınlara4c bankalara dağıtıldığını, bu (Arkosı Sa. 7, Sü. 7 de) BURSA'DA SILAHLI 4 KİS) BİR KUYUMCUYU SOYDU Cumhuriyet Habe. Merkez! BURSA Uzunçarş.do bıı kuyumcu dun sabah sılahlı dort kışı tarafından sovulmuş dukkândan yaklaşık 8 mılyor 4 değerınde kılo altın blezık vt 3itın zıncı' aian soygunculo 1 Grır otomob' e kacmışiardır Edınıien o ıgiye gore Cemo incıdızen ve Mersln Mergen ao w lı kışıiere aıt Uzunçarşı do kuyumcu lükkânıno dün sob' (Arkası Sa. 7. S0 4 totürkçülüğun gercek yönü, amacı ve nitelıği, yenl ğ\ yetışen genc kuşaklardan. ısrarlo gızlenmıştır. Yıllar yılı, parlak demeclerle «Ataturkculuk edebıyatı» yapılmış, ttoren Ataturkculuğu», Kurtuluş Savaşımızın gerçeklerını ve bu scvasın kutsal bılıncınden kaynaklanan Ataturkculuğu gızleme/e ve unutturmaya calışmış tır. (Arkası 5. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog