Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

22eylül 1980 Pazartesi NADI nn anıları her aşamada" eğitmek bizim işimiz... kazandırmak ta! LİSE SON • Son yılların en ilginç anılar dizisi .<;£> İKİ A Ş A M A L I ^ 4/eyiülBEKLEMELi 3/ekim İZMİT ElAZIĞ ımsrkezdersaneleri Lale|ıJS]ANBUL T.1.27 4092228316 Tel 15 967 Tel. 27 0 4 Not İZMIT ve ElAZtĞ don bo}ko tubemız yoklur. Cumhuriy 57. Yıl; Sayı: 20170 Kurucusu : Yrfnus NADİ 10 TL. 19 Eylül 1980 Cuma İZLENİMLER Sınav Sstemi Açıklaması Tam metınticretsız alabilırsınız. DORTLEÜ 9ERSANESİ Cağaloğlu Meydam Ist. Tel 22 24 60 Kurslar için kayıtlar bagiadı. Evren ve Konsey üyeleri törenle andiçti Kutlania töreni 5. Senfoııiyle başla lı PARLAMENTO'DAKİ TÖRENE YUKSEK YARGI TEMSİUCILERI. PRO1OKOLE DAHIL SILAHLI KUVVETLER M f N SUPLARI. BAKANLIK MUSTEŞARLARI, DIYANET IŞLERİ BAŞKANI ILE ANKARA'DAKI UNıVERSITE REKTÖRLERİ VE AKAOEMI BAŞKANLARI. ANKARA VAÜSI VE BELEDIYE BAŞKANI KAT'LDI YEMİN METNINDE <LAİK CUMHURİYET İLKELERİNE DAYALI YENI BIR ANAYASA DUZENLEMESI ICIN CALIŞACAĞIMA NAMUSUM VE ŞEREFIM UZERINE AND İÇERİM» DENILIYOR ANKARA (Cumhurıyet Burcsu) Devlel Başkanı Genelkur may ve Mıllı Gcvenlık Konseyı Başkanı Kenan Evren ıle Mıllı Guvenlık Konsevı uye len dun Parlamento do 'luzen lenen bır torenle yemın etmış lerdır Evren ve Konsev uyelerı yemınlennde «Turkıye Cumhu rıyetınm şan ve şerefını koru yup yuceltmek ve uzerıme aldı ğım gorevı yerıne getırmek ıcn butun gucum ve varlığımlo ca lışacağıma namusum ve şerefım uzerme andıcerım» demışlerdır Snat 15 59'da başlayan ve 17 dakıkn suren toren sırasınaa once ıstıKiâ1 Morşı cotınmış daha sonro Evren ve Komutanlar /emm etmıs'erdır Yemın toreaınden sonro ıse mulkı ve 03<er erkon Oevleı Boskom ve Konsey uyelennı tebrık etmışlerdır. (Arkası S Sayfoda) O Yalçın DOĞAN Der n sessızhğın nrdındon salonu Beethoven'ın Beşıncı uıger aa.y a n'aüer Senfonısısnın muzıgı kcıpladı. . Mıllı Guvenlık Korsey nın Başkan ve uyelerı dun TBMM nın onur saloiunda «Hukuk ve Insan Hakları pren s p'ennden ve vıcdanı» konaatierınden «baska bır tesır altında kalrr.aKîizın «Turkıye nın» ıc nde bulunduğu butun sorunlorı Çozumlemek amacıyla» ettıklen yemınden (Arkası 5 Sayfada) Irak, Iran'la olan sınır anlaşmasını tek taraflı olarak feshetti BAĞDAT Irak, iran sınırındakı cotışmalar surerken, Irak, Iran'la olan sınır anlaşmasını tek taraflı olarak feshetmıştır. Irok Devlet Başkanı Saddam Huseyın, dün parlamentoda yap tığı bır konuşma ıle Irak Iran arasında 1975 yılında ımzalanan sınır anlaşmasını feshettığınl ve ŞatUI Arap ırmağının tamarren irak'ın egemenlığı oltına olınacağını ocıklamıştır Hüseyın, Iran'ın yenı yonetıcılerının ulkede yonetımı ele ge cırdıklen gunden ıtıbaren anlaş mayı ıhlal etmeye başladıklarını da Iddla etmiş'tır. ANLAŞMANIN KOŞULLARI 1975 yılında İran Şahı ıle O gunler Başkon Yardımcısı olan ım Saddam Huseyın arasında * zalanan anlaşma ŞatUI Arap'ta İran a serbest geçış hakkı tanırken, buna karşılık Iran'ın kuzey sınırlarını kapatarak Irak'ın Kurt sızmasmı önlemesını ongorüyordu Anlaşmanm ım zalanmasından sonra Irak, Iran o Dıcle ıle Fırat nehırlerının bırleştığı yer olan ŞatUI Arap ta bazı topraklar da bırakmıştı. ŞatUI Arap su yolu ozellıkle Iran'ın Abadan petrolünun dışsatımı ıcm önemlı bır yoldur An loşrradon once Irak, Iran'ı denız trofığını kapatmakla tehdıt edıyordu Huseyın'ın son açıklaması ıle ıkı ülke arasında süregıden sınır catışmalarının da buyuyeceği sanılmoktadır Ote yan(Arkası 5. Sayfada) TürkL uvesı ve bağımsız sendikalarm da para ve evraklarına el konuldu j Türkeş ve Erbakan'ın Parlamento'daki odalarımn mühürlendiği belirtildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) MHP ve MSP Genel Başkanlorının Parlamentodakı çalışma odalarımn muhurlendığı oğrenılmştır MHP Genel Başkanı Aiparslan Turkeş ıle MSP Genel Başkanı Necmettın Erbakan ın odalan TBMM'de caiışmaya bastayan Mıllı Guvenlık Konseyı ılgııılennce önce aranmış sonra kılıtlenerek mühurlenmıştır Mılll Guvenllk Konseyi üyeleri parlamento bmasına yerleşmışler ve çanşmalarını bu bınada yurutmeye başlamışlardır Oevlet Başkanı ve Mılll Guvenllk Konseyı Başkanı Orgeneral Kenan Evren'ın Mılleı Meclisı eskı Başkanının odasında Kara Kuvvetleri Komutanının Parlamentoda AP Gene< Bnsknnına alt ododa. Hava Kuvvetler ^omjionınıp do Parlamentodakı eskıden Ecevıt'e aıt olan odada calışmalorını surdürdukleri belirtılmeKtedır Bu arada Mıllı Guvtnlık Konseyl Gene1 S°kreterı Hoydar Saltık eskıden Senato Baskanıno oıt olan odado calış malarını vürütmektedır. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Mılll Güvenlik Konseyı'nın (8) numaralı karan ıle DISK MISK ve HAKIS Konfederasyonları ve bağlı sendıkalardan sonra dun de Calışma Bakanlığının Resmı Gazetede yayınlanan bır teblığıyle TURKlŞ e bağlı tum sendıka ve Federcsyonlarla bağımsız Sendıka vs Federasyonların tum para, malzeme ve evraklarına el konulmuştur MGK nın <8) numaralı kararı uyarınca TURKIŞe bağlı ve bağımsız sendıka (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) 50 parlamenterin gözetim ve güvence altına alındığı açıklandı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) GeneİKurmoy Sıkıyonetırr Koordınasyon Başkanlığı, AP'den 7, CHP'den 25 MHP'den 11, MSP'den 5 MBG ve bagımsızlordan 2 olmak uzere toplam 50 eskı parlamenterlenn gozetıme ve Sılâhlı Kuvvetlerm guvencesı altına alındığını açıklamıştır Genelkurmay Sıkıyonetım Ko ordınasyon Başkanlığınm konu ya ilışkın açıklaması şoyledır «18 eylül 1980 gunü saat 15'© kadar haklarında kamu duzenıne ve devletın manevı şahsıyetıne karşı suc ışledıklerı ıcm soruşturma acılan eski mılletvekılı ve senoto uyelerınden gö zetım altına alınanlarlo kamu (Arkası 5. Sayfada) CHPANTALYAESKİ MİLLETVEKİLİ DENİZ BAYKAL DA DÜN ANKARA MERKEZ KOMUTANLIĞINA TESLİM OLDU. ÖZEL KESİM SİGARA ÜRETİMİ ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI Özel kesımln sıgara uretmesıne ılışkın çalışmaların hızlan dırıldıgı bıldırılmıştır Sıgara uretmek Içın basvuruda bulu nan bazı oze) kes m kuruluş ları, çesıtlı eskı kamu kurulusu yonetıcılerıyle goruşme'er yap makta ve yenı kurulması amaçlanan tesıslerle ılgıli son hazırlıklarını tamamlamaktadırlar Ozel kesımden alınan bılgılere gore, kamu dışında sıgara uretılmesı konusundakı kayıtlar yenıden gozden gecırılmekte ve sıgara uretımının artırılması yolundakı cabalara koşut olarak. ozel kesımın sıgara üretmesl ıçın gereklı koşullonn hazırlanması çalışmaları surdurulmektedır. Uzmanlar, Türkiye'de tutunun ışlenmesıyle ve sıgara üretımıyle ılgılı şartların 1177 Sayılı Tutun ve Tutun Tekelı Yasası'nda topiandığmı bıtdırmışler, 1177 Sayılı Yasa nın 38 maddesının. sıgara uretımınde yanlızca Tekel'e yetkı tanıdığını ıfade et•nışlerdır 1177 Sayılı Tütün ve Tutün Tekelı Yasası'nın 38 maddeslnın yürürlukten kaldırılması yolundakı bır kararın özel kesımın (Arkası 5. Sayfada) GÖZLEM UĞUR MUMCU Son günlerde 5 0 0 0 Suriyeli Turkıye ye gırdi, Kılis te bir mayınlı alan Surıyelıler tarafından ateşe verıidi KİLİS (Cumhunyet) Cok sayıda Surıyelınm ulkelerını terkederek Turkıye ye gelmeye başladıkları bıldırılmektsdır. Son bır kac gun ıçınde 5000 e yakın Surıyelının pasaportla Oncupmar Karkamış ve Cıive gozu sınc kapıiarmdan Turkı ye'ye gırd'kler odjremlmıştır Sunyeiıierın buvuk sayılar halmde Turkıyeve geımskte ol malan Surıye ıle Lıbya nın bırleşms kararı aimaiarı uzen ne Surıye nın kuzeyınde cıkma sı murrtemet olaylardon kacış olarak nıt=ia<iriır 'mpktodır Bı llndlâl gibi, Kuzey Surıye'de (Arkası 5 Sayfada) Orta dereceli okullarda bütünleme, dışardan bitirme ve sorumluluk sınavları bugün sona eri/or ANKARA, (a a) Orta dereceli okullarda butünleme, dışarıdan bıtırme ve sorumluluk sınavları bugun sona erecektır. Bu okullarda butünleme dışarıdan bıtırme ve sorumluluk sınavları 4 eylül oerşembe günu başlamıştı Öte yandan, kayıt ışlemlerl daha on (Arkası 5. Sayfada) Kâmran İnan, "Ortadoğu f da nükleer silah yapımı, güç dengesini tehlikeli biçimde değiştirebilir,, dedi ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Turkıye nın Bırleşmış Mılletler Cenevre Orgutu Daımı Temsılcısı Kâmran inan, «Ortadogu gıbı hassas b'r bolgede belırlı ülkeierın nukleer sılah yapımıno gırışmelen, mevcut guc dengesini tehlıkeb oıcımde değıstırebıhr» demiştır İnan, kısa adı «NTP» olarak bılı(Arkası 5 Sayfada) Hasan Işık: «Parlamenterler olarak ulusça bizlere emanet edilmiş olan görevi yapamadık» 8U Yolsuzluk •• Uöluııe... «SCHMİDT İLE CHRİSTOPHER YARDIMIN SÜRMESİ İÇİN ANLAŞTI» ' BONN, (a a ) Federo] A1man hukumet so^cusu Armın Gruenevvald, Başbakan Hel mut Schmıdt ıle ABD DıştşlerBakan Yordımcısı Wurren Ch rıstopher arasında çarşambc gunu vapılan goruşmede ordu nun yonetıme el koyması üze rıne Turkıye de meydana Q © len yenı durumun muzakere (Arkası 5. Sayfada) ANKARA (Cumhuriyet Buroj Mılli Savunmo e6kı Bakanlarından ve Bursa eskı mılletvekılı Hasan Esat Işık, gazetemıze yaptığı açıklamada, tBundan sonra parlo/nentoda, rıukürrette gorev alocaklar, ıcıne suruklendığımız durumdan ders alarak Turkıye'ye yenı tıp bır sıvaset adamı. yeni bır sıyası sorumluluk anlayışı getırmeyl başarmalıdırlaf» demıştır. Keyfılıkten. tutarsızlıklardan dıkkatle sakınılması gerektığı nı de savunan. Işık «Yenı yonetıcılerin keyfılıkten bır butüne bağlanmamış perakende kararlardan uzak kolabıldıklerı olcü je. daha sağlam. daho tutarlı ve fertlen bırbırıne daho kenet lenrmş bır ulkeye sahıp oimamıza buyük katkıda bulunabı(Arkası Sa. 7, Sü. 8 d«) a lımın altında bır süru yolsuziuk dosyası var. ^ Kımını yayınladım, kımı sıra bekhyoı Hdiıgısjne el atsam, altından bır çapanoglu çıkıyor! Çunku her yolsuzluk. bır sıyasaJ ılışkı ıle ıçıçe görunüyor Yıllardır bu koşede devlet burokrasısını kemiren yolsuzluk olaylannı kanıtlarıyla sergılemeye çalıştım Meslek onurunu taşıyan bırçok gazetecı. turlu tehlıkelerı gögusleyerek yolsuzlukları kamuoyuna yansıttılar Basının bır kesımı, bu açıdan yuz ağartıcı bır sınav verdı 9 Pekı sonuç Sonuç yok' Ne yalan soyleyeyım yolsuzluk belgelen yayınlamaktan bıkmıştım Daha dogtusu son gurvlerde «Pekı yaymlıyoruz da ne oluyor? dıye kendı kendıme sorup karamsarlıga da duşmuyor degıldırn Olayların akışı ıçınde ıs"ter ıstemez bır olçu de tutturmuştum Ornegm çok kuçuk yolsuzluklan yazmaya deger bulmuyordum Bır yolsuzluk ıhbarı oldugu zaman once yolsu7İugun kac mılyonluk oldugunu araştınyordum Belki acı belkı gulunc bır kaç yüzbmlık yolsuzlukları iraştırmaya ve yayınlamaya deger bulmuyordum Baş dondurücu enflas yon yolsuzluk haberlennı de etkılemıştı Hadı gelın bugun sızlere uzerınde pek durulmamış bır >olsu7İuk dosyasından bırkaç sayfa sunayım Adını hemen hemen herkesın bild'ği «HEMA (Arkası 5 Sayfada) •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog