Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

SEKİZ CUMHURtYET 18 EYLÜL 1980 Çavuşesku tüketim sanayiine daha fazla ağırlık tanımaya başladı Dıs Hober'er Servlsl Romofiya Devlet Başkanı Nıkoiae Cavuşesku nun geçen hafta yaptığı açıklamo göziemcıler tarafından llgınç karşılanmıştır Cavuşesku bu açıklamasında hükümetln bu yıl askeri gıderlerte ağır sanayl yatırımlarına ayrılan bütceden 500 mllyon dolarlık (40 mılyar lıra) kısıntı yaparak halkm hayat standardını yükseltmeye calışacağını belirtmıştır. Batıiı gözlemcller, Çavuşesku'nun Polonya olaylarının hemen ordından yaptığı bu acıklamayı anlamlı bulmakta ve Romanya lidertnin Polonya'daki huzursuzluğun kendi ülkesine de sıçramasından cekındığını belırtmektedırler Doğu Avrupo ülkelert arasında hayat standardı en düşük olan Romanya da besın maddelen ve et sıkıntısının Polonya'dan da büyük olduğu b&llrtllmek tedır Romanya'nın ekonomlk durumu pet rol flyatlarının yükselmesi lle bozulmaya başiamış ve bu bozulma geçtlğımlz yıl doruk noktasına ulaşmıştu Romonya'nın ekonomlk kalkınma programı ozellıkle petro • kımya endust rtsi ve yogun eneqı tuketen dığer sanayl dallarıno dayandığından petrol flyatlarındakı ortış, ülkeyı cıddı bıçımde etkilemıştır Sanaylın petrol talebınln artması ve ülkedekı petrol rezervlerlnın de azalması yüzünden Romanya nın petro' konusunda kendı kendıne yeterDlığı 1975'ten sonra sona ermıştır Iran'dakı karışıklıklar ıse Romanya nın ener|i sıktntısını butun butune art tırmıştır. Zıra Romanya. devrık Şah yonetlml ll« yılda 5 mılyon ton petrol alı mını lceren blr anlaşma yapmıştı Ancak Şohın devrilmesınden sonra lron' da Detrol üretıml duşünce anlaşma uygulanamamıs, bu olgu da Romanya'yı güç duruma sokmuştur Romanya, petrol gereksınımlnı karşılamak lcın başka kaynaklara baş vurma zorunda kaımış, bu arada Sovyetler Bırlığl ile de bir petrol anlaşması yapmıştır Bu anlaşma uyannca Sovy&tler dünya pıyasalarındakı flyatlardan Ro BATILI GÖZLEMCİLERİN YORUMU: Nikolae Çavuşesku: Romanya Devlet Başkanı, Polonya'da meydana gelen olaylardan kaygılandı. manya'ya gecen yıl 400 bın ton. öu yıl da 1 Tiılyon ton petrol satmayı kabul etmıştır Bu arada Bukreş hükümetl dövlz bulmak ıcm dış borclarını artırmaK zorunda kalmıştır 1979 yılında uiKenın dış borclarının tutarı 6,5 mılyor dolardır 3u aroda bır dlzi marfde lc pıyasadan oekılerek 'hracata aynlmıştır. Bu olgu ıse ıcerde et ve besın maddöSı sıkıntısını arttıımıştır Bu yılkl seller ıse tarımsal üretımı olumsuz yonde etkilemıştır 1977 yılında Tıu kömür madenlonnde calışan işcıler basln maddelerlnln yetersızlığlnl ve calışma koşullarını protesto omacı lle greve gltmişlerdır. Cavuşesku o zaman, muhalefete ve grevcı Işcıler* karşı sert blr tutuma glrmıştl Ancok Polonya'daki gelişmeler Romanya llderlnln tutumunu değıştırmeslne yol acmış ve Cavuşesku, ekonomık planda tuketım sanaylıne daha fazıa yer vermeyı kararlaştırmıştır. İşçilere verilen ödünler Polonya'nm Sovyetler'e bağımhlığını arttıracak fDış Hoberler Servlst) Batı!ı yorumculara gore Varşova yonetımının ışçılere verdıklerl odunler, Polonya'nm Sovyetler'e ekonomık bağmliıiğını ar tıracaktır Bu goruşu savunanlara gore Polonya hukumetı ış çılere vaadettığı fıyat arîıslarını karşılamak gıda maddelennın ft yatıarının dondurulmasını sağlamak (doloyısıyla gıda rnaddelenndekı fı/at artışlannı devlet sübvansıyonuyla karşılayarak bunları tüketıcılere vansıtmamak) ve ayrıca Batı'ya olan 20 mılyar dolar düzeyındekı borcunun falzlerını zamanındo ödeyebılmek ıcın bugun Sovyet eko nomık yardımına eskısınden orania daha fazla muhtactır Ba tılı ekonomıstler Işçılere işboşı yoDmolanna karşılık venlen ödünlerin ekonomık bılancosunu, 3 3 milyar dolar olarak hesapiamaktadırlar. Nlteklm Polonyo'da Işçılerle anlaşmaya varılmasından hemen sonra Sovyetler'ln bu ülkeye voreceklerl yardımın ne ne kadar artırılacağı konusunu göruşmek özere yuksek düzeyde bır Polonya heyetı Moskova'ya gıtmıştir Bu görüşmelerın ardından Sovyetler'in Poion ya ekonomislnln istıkrara kovuşması icın bu ülkeye ek maII yardım yapacağı acıklanmıştır. Bu yardım kapsamt Içinde Son işçi olaylarının Poîonya ekonomisine 3,3 mılyar dolarlık ek mali yük getirdıği belırtihyor. | Batı basınına göre işçilerin ü o ret artışlarını ve diğer taleplerini karşılamak ve Batı'dan aldığı borçlann faizini ödemek zorunda olan Polonyalı yöneticiler, Sovyetler'in ekonomik yardımına, bugün b°r zamankinden daha fazla muhtaç. STANİSLAW KAN1A BIRlNCl SEKRETER Sovyetter Birlığl Polonya'ya ver dlğl petrolu yılda 4 mılyon metnk tona çıkartacak ve boylelıkle Polonya petrol ıcln ayırdığı dovızl, diğer horcamaları ıcin kullanma olanağını bulacak tır. Sovyetler'ln Polonya'ya gıda ve teknık araç gereç yardımını da artıracaklan kaydedllmektedır. Internatıonal Herald Trıbune gazetesmln habenne göre Polonya gecen yıl Sovyetler Bcrlığı'nden 6 mılyar dolarlık mal satın almıştır. Polonya'nm Sovyetler'den satın aldığı mallar arasında bulunan petrot Idn Polonya 1,7 mılyar dolar düzeyınde odeme yapmıştır Ancak buna rağmen Polonya gecan yıl ekonomısı ıcın gereklı petrolun ücte bırını Batı Avrupa'dakl spot pıyasa'ardan sağlamak zo runda kalmıştır. AVUSTURYA HALKI NÜKLEER ENERJİYÎ BENİMSEMEYE BAŞLADI ÜLKEDE ENERJÎ BİRLÎĞt TARAFINDAN YAPILAN BIR KAMUOYU YOKLAMASINA GORE, HALKIN %62'Sİ NUKLEER ENERJLDEN YANA. Dış Haberler Servisl Avubtuıyada bır sure once yapılan bır araştırmada «sıvıl atom» yanlılarınuı hızia artmakta olduğunu gostermıştır Enerıi Bırlıgı tarafından yapılan bır araştırma sonucunda, halkın % 69 u, •nukleer ml yoksa mum mu?» searasında aukleer tercıh etmıştır Bılındıgı gıbı 5 kasım 1979 da yapılan bır referandumda halk. Vıyana nın 40 km kadar batısında bulunan Zvventendorf da ılk kez kurulacak bır nukleer santralın ruzmete gtrmesıne karşı çıkmıştır KREISKY Avusturya Basbakanı ve Sosyalıst Partı lıderi Bruno Kreısky çesıtli defalar yaptığı açıklamalarda, atoma karşı olmadığınj belirtmıştır. Kreısky nın bu düsüncede ol masının. halkm eneru tuketımının arttığını gormesme bağlandıgı kaydedılmektedır Avusturya halkı da bır yıl önce verdığı karardan donerek. artık nukleer enenıden v&zgeçemıyecegını anlamış durumdadır Bu arada Avusturya Şansölyesı, komşu ulkelerdekı, ornegm Federal Almanya Isvıçre v e Çekoslovakya'dakı mevcut nukleer santrallenn ulkenın guvenlığmı azalttıgını sanmaktar dır. Bu ulkelerdekı nukleer santrallenn yarusıra, Avusturya ile olan sınırlan boyunca nukleer santral yapımı hızlanmıştır Ornegın, Çe koslovakya dakı Jaslovske Bohunıce, Avusturya sınınndan sadece 55 kılometre uzak bktadır MUHALEFET PARTtLERİ Ülkedekı Lıberal Partı. nük leer enemye karşı olan tutumunu sürdürmektedır. Hırıstıyan Demokrat Halkçı Par ti Ise, nukleer enerjıyı Uke olarak kabul etmektedir. Ülkede nukleer enerji konusundakı kararsızlıklann bu* an önce gıderılebılmesl ıçın, Halkçı Partı'nın bu konuda ıktıdar partısıni desteklemesının gereklı oldugu kaydedılmektedır Buna neden olarak da 15 aralık 1978 de parlamentonun çıkarttığı bır yasa ıle Avusturya'da nukleer enenı kullanımını yasaklamış olması göstenlmektedır Yasanın yururlükten kaldırılabılmesı ıçın parlamentonun üçte ıkısının ona yı gerekmektedır Parlamento'dakl dağılım ıse şu şekıldedır 95 sosyalıst, 77 halkçı, 11 hberal. YUNANİSTAN'DA ÖLÜMLE SONUÇLANAN TRAFİK KAZALARI DİĞER BATI AVRUPA ÜLKELERİNE ORANLA 2 KAT DAHA FAZLA 9 milyon nüfuslu Yunanistan'da trafik kazalannda her gün ortalama 4 kişi ölüyor, (Dtş HaberiM UnW) Yunanlstan'da yapılan son Istatlstlkler, bu ülkenln Batı Avrupa'da ölümle sonuçlanan trafik kazalannda başı cektıginı ortaya çıkartmıştır istatıstıklere göre nüfusu 9 mılyon olan bu ülkede trafik kazalannda hergün ortalama 4 kişi olmekte. 80 kişi do yaraionmaktadır Bu sayıya göre Yunanlı otomobıi sürücülert diğer Batı Avrupa ülkelerindekı sürücülere oranla Iki kat daha fazla olüml» sonuçlanan trafik kazaları yapmaktadırlar. Avrupa Konseyl ıstatıstikiert de yukarıdakı rakamları doğrular nltellktadlr Avrupa Konseyl'ne göre. bu örgutOn 21 Cyesi arasında Yunanlstan g«cen yıl. h«r 100 bln otomoUle dOşen 19S ölumle trafik kazalannda başı cekmektedlr Bır karsıloştırma yapılacak olursa, olumle sonuçlanan trafik kazası sayısı irlanda'da her 100 bın otorrobile 95 Belcıka'do 91. Fransa'da 90. Hollanda da 64 italva'da 58 ve Inglltere'de 41. Am»rtka Birleş* Devlaterı nde ıse gecen yıl her 100 Dm otomoblle düşen ölümle sonuçlanan trafik kazası oranı 37'dlr. Yunanistan'da ölüml» •onuçtonan troflk lcazaları oranmın diğer Botı Avrupa Clkelerina oranla bu denlı yük•ek olması Yunanıstan'ın bir uluslorarası konferansa konu olmasına yolacmıçtır. Konfsransta Yunanlılartn d> slptlne •dilememlş blreycl klslttklerlnln. trafik kazalannın cokluğunda otıa neden olduğu göruşün« varılmıstır. Atına'dakl Hellenlc Otomobıl vo Turlng Kulübu Başkanı Kyrlakos da ülkeiennde ölumle sonuçlanan trafik kazalarımn cokluğunu. Yunanlıların çok heyecanlı karakterlertno bağiamaktadır. Kyrlakos, cYunanlı sürucüler, bir araba kenditerlnl geçince yenllmış hissedlyoriar ve yenllmemek Icln daha hızlı oraba sürunce de, hem trafik yasalarını clğnlyoriar. hem de kazalara neden oluyorlar.ı demıştlr Kyrıako». Yunanlstan'dakl yolların bozukluğu, trafik Işaretlerinln yeterslzllğl ve yo4 çlzgllertnln Bllikllğl gıbl elkenlerln Yunanlstan lc'n trafik kazalarında flnenv slz nedenler olduğunu soylemıştir Kyrıakos Yunanlıların Amerıkalılar ve dığer Avrupalılara oranla otomoblı yedek parcalan ıcm üc kat daha fazla para ödemek zorundo bulundukiarını da hatırlatarak cBu durum da onları bu parcalar çok eskıdıkten ve kullanım ocısından tehlıkeh oldukton cok sonra bu parcalan değiştırmeye yöneltmekte ve trafik kazalannı artırmaktadır > demıştir Yunanıstan dakı ıstatistiklere gör» trafik kazalannın % 8O'| fazla süratten % 1,3 ü ıckıtl araba kullanmaktan. % 2'sl hav Q koşullanndan % 5"l de otomobıllerdekı mekanık arızalaraan kaynaklanmaktadır 80 kişi yaralanıyor. Kontakt lens kullanırken hekim denetimi zorunlu Denetimsiz ve uzun sure kullanılan lens lerın goz sinır'erını duyarsız duruma ge tırebileceğı belırtihyor. istanbul Haber Servisi Goz kusuru o cn nsanıann gozıuk yenne kulıandı<ıarı kontakt lenslerın heKi.n kontro u oimaKSizın uzun sure taKılmaıan hahnda onemn goz rahat1 sız'ık an va goz s ı rlerınds duyarsıziıklar gorjlabııeceğı b.l Gir.,mıştır VVoles Unı^ersıtesı Densysel Optometry Bolumu Başkanı o laT Mıllodot, ınsan gozunun fı zıksei duyarlıgı uzennde yoptıgı araştırma ve deney er EOnunda, ozeilıkle bayaniann goz luk taşımarrak ıcın kullanaiKları ve gozbebeğı uzenne yerleştlrdıkierı kontakt lens enn sureklı ve denetırs'Z şek las takılmalorınm goze fızıkı zarar lar verebıleceğ.nı soptadıgmı acıkkırnıştır. Dr Mıllodot, kontakt lenslerln goze oksiıen alınması ve gozden dışarı karbondıoksit verılmesı olayını den gesızleştırdığınl. dolayısıyla kor nea tabakasının karmaşık olan metabollzmasını bozduğunu vur gulomıştır. Istonbul Onlversltesl Cerran paşa Tıp Fakultesl Göz Hastalıklan Bölümu'nden Prof. Dr Celal Erçıkan da kontakt lens lerın artrk oftalmoloııde belırli bır yere sahıp olduğunu ve sık sık kullanıtdığını anlatmış, «Ancak, her tedavi yönteml gı bı kontakt lenslerın de yan et kılerl. komplıkasyonları olabı lır. Heklrn önerısl ve denetimi olmaksızın kullonılan kontakt iensler c«şıtlı göz hastalıklarına yol acabıllrler. Bu nedenle hasta, eğer kontakt lens kui lanma durumundaysa, heklme mutlaka başvurmalı ve hekım kontrolü altında kontakt lens Her iki Almandan biri, kazada olurse organlarının diğer insanlara verilmesini kabul ediyor MÜNİH, (a a.) Federal AU manya'da yopılan bır oraştırma her iki AJman vatandaşından birıslnip, eğer bır kazada ölurse sağlam kalan organlarının dığer İnsanlara nakledılrrvesırvı kabul ettığınl gostermıştır. Munıh Ûnlversitesl bılhn o(Jomları torofındafi yapılan aroş tırttKido nüfusun yüzde 49'uruın organ naklıne hazır otdu ğu saptanmıştır Yüzde 48 Ofgan naklırM reddederVen, gerlye kalan yüzde 3. bunun koşulloro boğlı olduğunu söylemek' İÇIŞLERİ BAKAM THOMAS BORGE Nıkaragua'da Sandnlsta yönetımının seçımlerın 1935'ten once yapı'mayacağını acıklamasıyla, Batılı uıkelenn Nıkaragua da kısa surede demokraslnın kurulacağı yonundekı umut ları da en az 5 yıl ıcın sılınmış oldu Sand nısta yetkılılen, secım'erm 5 yıl süreyle ertelenme kararlarına gerekçe olarak cNıkaragua gıb: gerek ekonomık, gerekse ahlakı acıdan bu denlı cozülmuş bır ulkede bu değerlenn yenıden ınşasının 5 yıldan önce mumkün olmamasını» gostermişlerdır. Nıkaragua'da seclmlerln ertelenmesı karan 47 klşılık Devlet Konseyı tarafından alınmıştır Bu kararın alınmasındakl temel etkenlerden bın de Somoza dönemının bol hıle karıştırılmış secını'erı olrnuştur. Sandınısta yonetıcılerının ayrıca, Somoza va karşı mücadeienın son gunlerınde oluşturdukları fraksıyonlararası bırlığın, serbest secımler sırasında yıkıl ması olasıhğından da kuşku duydukları kaydedılmektedir. Öte yandan Nıkaragua'dakl muhalefet cevrelerı ve ışadamları ıse, ulkede parlamenter d& DANIEL ORTEGA CUNTAN1N UYESl NİKARAGUA'DA DEMOKRASİYE GEÇİŞ 5 YIL ERTELENDİ Cunta üyeleri seçimlerin ertelenmesine gerekçe olarak, ekonomik ve ahlâki değerlerin yeniden inşası için zamana gerek olduğunu belirtiyorlar. rrokratlk slstemln blr an önco kurumasını Istemektedırier. Nı karagua'da seçımlerın ertelenmesl Carter yonetımının bu ulkeys vermeyı planladığı 75 mılyon dolarlık yardımın ABD Kongresınden gecmesını doha da zorlaştıracaktır. Sondlnlsta yönetlcllerl, bu secımlerı erteleme kararlarına dek, ceşıtlı alandaki uygulama larıyîa Batılı ülkelerde büyuk puan toplamışiardı Somoza'nın devrılmeslnın ardından halkm seferber edılmesıyle bırlıkta üretım buyuk ölcüde arttınlmış, okuma yazma bılmeyenlerın eğıtılmesi yolunda başlatılan kamponya sonucu Ise ülkedekı okuma yazma bılmeyenlerin oranı %50'den %12'ye düşürulmuştu (Dış Haberl&r Servlsl) Goz mu; kuilanmalıdır,» demıştlr. Kontakt lenslerın plastık dısk ler olduğunu ıfada eden Erçıkan, «ancak hekım denetımınde bu cısimlerın goze uyum sağlayıp sağlamadıgı ve saglamadıysa bu aksaklığın ne oranda olduğu anlaşıiabılır» bı cımınde konuşmuş hastanm kendi başına, belırsız yerlerden temın ettığl Isnslerl kesınlıkle kullanmaması gerektığı nı vurgulamıştır. Göz doktoru Savaş Oervent ıse, kontakt lens kullanımının pratık sonuclarına değmırken ıkl tür lens bulunduğunu. soft (yumuşak) ve hard (sert) lens !enn oftolmoloııdB bazan Istek üzerıne vo es'ef k kaygı'arla kul lonıldıg n ıfade etmış yumuşaK lenslı'ın Korneanın gozya şı bezlenyle gerektığı kadar te mcs edememesı lens porlan arasında proteınlenn ve yağların bınkmesf ıle kolayca bır besı yerı ortamı ,oratıp bakterılerın ve mantarlann üremesı sonucu bır dızı Kornea has talıklarına yol acab.leceğınl ilerı surmuştur. Dr Dsrvent ceşıtlı ıhtlmall»rın yanısıra kontakt lenslerın yadsınamayacak yararları bulundugunu da soylemış, özell'kle yuKsek dıoptnh gozlerde gorme alanını ve gorme keskınlığıni artırdığını bildırmıştır d Erkekler bonör olmoya kadmlardan daha yatkın görönınektedır Kadınların yaln.zca yuzde 48'i donörlüğü» kabul ederken erkeklerın yüzde 52'sl donöduğu benımsemıştır. Yaş fankna göre, bu oran daha da farkiıiaşmaktadır Donörlüğe 19 vaşmm altındakilarln yüzde 59'u evet Jerken yaşı 65'm uzennde olanlann yalnızco yuzde 38'' evet dyebllmlştır Araştırmo /apılon klşılern eğıtim duzevienne go'9 de so»uç değ ştırmektedır Bır ürv»ersıte bı'ırmış kışılerın yuzde B k ı organ naklı onerısırvl olum In karşılamışıır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog