Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

ClîMHUKÎlTT 18 EYLLX 1530 YEDÎ ŞÎŞLİ'DE BİR (Baştortrfı 1. Sayfado) AyKut Genc, aracına bın meK uzer& ıken pusu kuran ıKl klşl tarafından yaylım ateşin» tuhJtmuştur. Aykut Genc olay yennde ölmüş, eşl Rana Genç '«« ayağmdan yara'onmıştır Aykut Genc, dört ay önc« Emnıyet Mudurluğu Personel Subesınae çatıçcn TPÇ ekdaşı Rana Genc t'e evlenmıştl. Saldırgandan bınr.ın Kimlığl b» Brlenmıştır. Görgu tanıklarının Ifadelenne gore bu kişinin yasa dışı örgüt uyesı Aloaddln AyCic^k olduğu saptanmıştır. AyCiçek'in fotoğrafları çoğaltılo' rok tum emnıyet örgütüne daflıtılmıştır. Olaydan sonr<j surdürülen operasyonlarda 30'u eşkın fclslnln gözaltına alındıjjı bildırılmlştir. # Yasa dışı so< btr örgüt ftyesi Zekl Yumurtacı dOn Insa Genel Muduru Mesut Öz'un ol dufülmesi olayınm tatbikoti Içln göven'ik gücierince cîsjğu Avcıiar'da kaçırılmck ıstenırken cıkan catışmada Ikı a teş arasmda kalarak olmüştür. Zekı Yumurtacı Bavrampaşa Cezaevı'nden 21 hazıran günü kacrnış daha sonra Gungoren1de saklandığı evdö guvenhk kuvvetlerince yakolanmıştı. Yu murtacı'nın üzerlnden cıkan dâ kumanlardan 23 haziran 1980 tarıhinde Insa Genel Mjdöru Mesut öz ve Haydarpaşa has'o nesl doktorlarından Yüzbaşı Ce tln Özsralp'i öldürdüğünün anlaşıldığı blldirilmlştir. URFA Sıverek llceslr» bağlı Karacaören köyünde öncekl gün catışmaya giren terd rıstlerden bırı öldürülrrüş, Iklsl Oğır yaralı olmok üzere 51 yokalanmıştır. Teröristlerle blrlikte bir adet G1. bir adet G3. vs üc adet Kaleşinkof, bir » det 14'lü tabanco ile 400 merml •le ADANA'DA YÜZBAŞI (Baştarofı 1. Sayfadc) Bülent A^ın cuy yerıncie şehit ediimıştir. Olaydan sonra güvenük kuvvetierınce yapılon opercsyonlar sonunda katıı sonıklardan Ayhan Cansın He Ssrdar Soyugui'un suç cletlerı ulan Ikı tobanca ve mermlierı 1la yakoiandıkiarı, uçuncü sanık Adana İTİA oğrencisi Suleyman Aydemır'ın ıse arandığı bıtdırılmtşttr. Sıkıyönetlm Komutanlığı Bosın ve Halkla İlişkuer Şubesınden dun venlen bıigıye gore sa nıklarla llgılı soruşturma dosyası tamamlanmış ve asketi mahkemeye verilmıştir. Sonıkların duruşmalarına yarın satoah eaat 9.00'da 1 Numaralı Askerl Mahkene salonunda başlana ecktır. öt« yandan 15 eklm torthlnd« Askert Mahkeme heyetln» 6 AYA MAHKUM OLOU Faaîiyetleri durdurulan 84 sendika (Baştarafı 1. Sayfada) Hk bölümunde yer alan 84 sen dıka ıle Bcşkanları şunlardır: H6 91930 tarıhi Itibariylo Ça!;şma BD'<an!ığı kayıtlarına gore DlSK'e bağlı sendikaların lıstesi: Gesiş (Orhan Ulukan), Utcş:ş (Sabri Topçu), Ganellf (Abdullah Bcşturk). Tek GesIş (Selahattın Sayın). Peıkiirİş (Yolçın Talaka), Petkımİş (Mustafa Karadayı), SosvalI? (Ozcan Kesgec). Baysen (A. C» vat Ozhasırcı). Olsyıs (Nusret Aydın), DemLımİş (Taner Bay gul), Yenı Haberiş (Eyüp Sıhhatıi), Devrımci Tokrokiş (Fuat Gsdık). Yeraltı Madenİş (C« tın Uygur), Yeni Gesiş (Orhan Ulukan), Türkiye ^kId6nİş (Meh met Karaca), B:ısınlş (Burhon Şahin), Türkıye Gıdaiş (Demir han Tuncay), Lastıkİş (D. Ali Yalnız), BarDeriş (Kenan Budak), Tamlş (Rıdvan Buda'<), Keramıkiş (Mustafa Aktuîgalı), Devrımci Ycpı işcı'erı (Ibrahım Cetkın), Tümkalş (Kemal Yılmaz), Hür Camiş (Ferldun Ertaş). BankSen (Metin Denızman), Asterlş (Ayhan Dumen), NaklıyatIş (Mehrret Suibun), ilerici Deriiş (Kenan Budak), SmeSen (Rauf Ya'arangıl), As.s (A'ev Aîeş), Yenl Devnmci Sağlıkiş (Hasan Burgac). Haslş (Ho!:l Hayta), Lırr. terİş (Metın Yağmur), Fınd.kİş (Akcın Koc), GıdaSen (Cavıt Tıryaki), Bısen. 16.9 19S0 tarıhi itibariyle Calışma Bokanlığı kayıtlarına g3re MİSK'e bağlı sendikaların lıstssı: Tu'k YapıSen (Hasan Dağ), Koy VSEiş (Sadık Özkan). Türı< AğacSen (Faruk Berberoğlu), Turk OleySen (Yaşar Bilgin), Türk ŞelıkSen (MuaSer» (Sülevnan S'jrrB}, TürK Gıda (Mete Beşen), Turk Tarın (Faruk Dsrrrezen). Türk Cimse^ (!. Zıya Beşen). Türk CevherSen (R Dündar Tanrıverdı), Turk GenelSen (Kodri ÇctT.akaş). Tü'k Mensucat'ş (Hüsr.ü Cettner), Turk KâğtSen (Ali Rıza Keleştimur). Matbuatİş (Osmcn Na'l'i, Türk TcrımI? (N. Erol Kumandaş). Türk Deriiş (HoT.dl Asian). Türk PetrotSen (Ömer Forvk Akıncı). Turk SavcsSen 'Mus tofa KayaoğluV Turk BüoSen (Derya Yıldırım) 16 9 1S80 ta»M It bor/'e Co" lışma Bckan'ığı kayıt'arma gore Hakİş'e bağlı send kalann listesı: Eğıtim!ş fSoim Cecen), Hak Eu'oİş (Hüsey'n Tannve'dı). Öz Oıdaİş (Azız Yıl^az), TGSİS (Muhcrrem Gökhap), Hizmet is (Hüseyln Tanrıverdı\ Öz Derrriş (A'l Kaçrr\, Hızmetİş (Alı Aî'aiturk), Öz Metaliş (Me!ı rret Emre) 16S.1930 ta'ihı itibariyîe Colışma Bakanlığı kayıtiarına g6rs TDrkÖlkeiş'e bağlı sendlko ların listesi: Yeni Gıda!ş (Süleyman C*tlne!), As Yimlş fBiayram Sökmsn), Türk At6şİş (Ayhan Celener), Tü'k FermTfiIş (Necml Bı'ıyuk). Türk Banklş (Ahmet Şahin), Türk Yayıniş (Ns(det Kaya), Türk Ekmekiş (llhan Erzln). Türk Cevherlş (Vahlttln Mert). Turk Dermanîs (HaKl Ergöcük) 16.9.1980 tarlhl 'tlbarîyle Cofrşmo Bakanlığı kaytlarına göre Sosya!Demokrat!ş'e boğh sendlkaların lıstesl: özgür Besinİ? fMahPet Tümer), EkmeVis (Musfafa Pa» tırma), Demirİş (iskender Dınc), Tüm Metaliş (ismet Karadenız). Per Kimiş (ibrohım Ata^ oöullon). Özgür Yapıİş (Metin incesu), MadenSen (Kâzım Yetrrnşbir) 16 9 1980 torrh! îtibar'y'e Calışmo Bokonlığı kcyıtlarına göre Toplumlş'e boğ'ı sendfkaiarın üstesl; Mıliıyetcl Derrir!ş 'Ismaît Yülreek!, Mılltyetç' Ağacis fYa sar Cavdı), Mılltyetcl Mensuccî İs (Met'ın Gun), Mi'Nyetcl Gıdaiş (Ekrem Aktürk) toTa Karapınart, Türk Enerft mektupla hakarat edep sağ eylemcı Ytnus llhan'ı bu suçundan öturu 6 ay hap,s cezası ı'.e cezakındtrıldığı btid.nlmıştır. Kahramanmaraş davosı so nıkıarmdan oıan ve cezaevmcia buiunduğu sırada Askerl MaMveme heyetıne mektup yazarak hakaret eden sağ ey!emcı Yunus llhan'ın Sıkıyonetım Komutanlığı 1 Numaraiı Askerı Mahkemssınde yargı andığı ve 6 ay hapıs cezcsına çarptırı'dığı bıldırılmıştır. Sıkıyonetım Komutanlığı yet kılılerınden alınan bılgye gore yıne 1 Numaralı Asken Mahkemece hürrıyetl tahdıt ve sılah!a tehdıt suclarından sanık 5 kışl de ceşitlt hapls cezalarına carptırıimışlardır. ANKARA'DA «Juruşmalara devom dır. Türk Sı.âhlı Kuvvetlerlnln yd netıma elkoyduğu gun olan 12 Eylul 1980 gunu ertelenen davalaro hafta baş'ndan berl ycrııden başlandığı oğrenılmıştır. (Baştarafı 1. Sayfoda) eak olan asker, ve mulkı erkana tteblıgat» yapılacaktır. Yapılan oçıklamaya gore t6rene yüksek yargı temsılcilerl protokola dahıl S.lâhlı Kuvvetler mensupları, Bakanlık Muste çorları, Dıyanet Işleri Boşkanı yargı organları temsılcüerı, Ankora'dakı Unıversıts Rektörlert ve Akademı Başkan'arı, Ankara Valısı VQ Bsıedıye Başkanı kotılacaklardır. Ayrıca törenl Tü'k ve yabancı basın temsilctleri izleyeceklerdır. Evren ve Ankara Sıkıyönettm Komutan lığı Askerl MahkemelerrndekJ O İstanbni'da Hizmette sınır yoktur Bir bankanm müşterisi para değildir: Insandır. Kunılduğu günden beri, Yapı Kredi, tasarrufunuzun miktarından önce, size önem veren banka olmuştur. Artık, 37. yılımızı yaşıyoruz. Kıvancımız, sadece, Türk bankacılık kesimindeki hemen her yeniliğin öncüsü bulunmamızdan değildir. Kıvancımız, 36 yıldır tükenmeyen "hizmet" tutkumuzu, şimdi, yeni bir solukla sürdürmemizdendir... Insanlar gibi kuruluşların da başan çizgisi düz değildir. bıiş, çıkışlarla gelişir... însanlann ve kuruluşların başarısmı sürekli kılan, kendilerini yenilemeyi bilmeleridir. Şimdi, yeni atılımlann eşiğindeyiz. Köklü bir geçmişten yeni bir geleceğe doğnı yol alıyoruz. Yapı Kredi'yi izleyin. Yapı Kredi'den bekleyin. ye Başkanlığına, Kaymakarr«l:lc gorevlısı Erdoğan Akdemır. Ye«ılbağ Beledıye Başkonlığma, Bakırköy özel İdare memuru Orhon Salön, Esenler Beledl>« Başkanlığına, Bakırköy Zlrcat Müdürü Şenol Ersez. Halka!) Beledıye Başkanlığıno, Belediy» Muhasebe Müdüru Scbr! E*baş, Kartal Beledıye Başkanİ!$ı na. Kücukyolı Beledıye Başkon yardımcısı Muhtar Erem, Kücük yalı Beledıye Başkonlığmo, Kar tal Sivil Savunma uzmanı İbro him Uğurlu, Maltepe Beledly» Başkanlığına, Pendık Beledly» Baskan yardımcısı Abduüch Doysal. Pendık Beledlye Bcgkanlığına, Kartal Kaymakomlığı gorevlısı Bahtıyar Kececloğlu, Yakacık Be'edıye Başkanlığına. Samandra Nahıye Mudürü Nedım Pekşen, Dolayoba ve Ya/ lalar Beledıye Bcşkanlıklanna, özel İdare memuru Kemal Özdoğan. Soğanlık Beledıye Baş kanlığına, Hükümet Veterlnerl Uğur Gurel, Al'beykoy Beledr/9 Başkanlığına, Eyüp Kaymakam lığı Ziraat mühendısl Mehmet Akalın Bayrampaşa Be.'edly» Başkanîığına, Gazlosmanpasa Kaymakamı Ekrem Derk, Küçı.!< koy Beledıye Başkanlığına getlrılm'şlerdır. (Baştarafı 1. Sayfadai YAPI ve KREDİ BANKASI (Moıyı|an« 1542) r 5250 İKI BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDE KALDI Bu araöa Umranlye Beîedryo Başkanı Aslan Yıldırım ıle Ka< ğıthane Beledıye Başkanı Cetal Altınay'ın gorevlenni sürdür melerl kararlaştırılmıştır. Ote yandan, Selimpaşa Bel«diye Başkanlığına Ahmet Gürsel Cmarcık Beledıye Başkanlığına Burhan Candcş, Oatalca Beledıye Başkanlığına Bahir Ekm. Sıiıvrı Beiedıye Başkonl.gı na Sedat Akıncı getırılmışlerdır. Tuzla, Celalıye, DeğrmenKöy, Şıle. Yalova, Kemerburgaz ve Hadımkoy Beledıye Başkanları da değıştırilmıştir. öte yandan, Ankoro Beied!ye Başkanlığı Baskan Yardfmcılıklarında yenı düzentemeîer yapılmış ve sayısı azaltılmıştır. Ankora Beledıye Boşkanı emekli tuğgeneral Sule/mon Öner, dün bir genefge ycınlayarak, baskan yardımcıııklan kad rolarının yenıden düzenlendığini dokuz tane olan baskan yardımcılığı sayısının aitıya ındlrıldığını bıldırmıştır. Genelgeye gore, yenl basnan yordımcıları ve gorev alaniarı şöyle belırlenmıştır: Korel Goymen, (Gene: Kourdlnotor, Planlamc ve Organizoa yon), Albay Mehmet Eğı. (Genel Koordınator), Hava Füze Al bay Erol Karatekın denetımınde Sabri Seven, (EGO, Asu, Tutanak ve Işlemler, Emlâk Müdürluklen), Hava istıhkâm Bınbaşı Doğan Coşkun denetım.nde Atasagun Baykal, (Hukuk işlerl, Park ve Bahceler, Fen işlerl ve Toptanc Halı), Hava İstıhkâm Bınbaşı Doğan Coşkun, denetlmınde Ali Ana'<, (iktisat, Kuşat ve Sınıf Tayını, itf'riye Müdüriuğî>), Vetenner Albav Sebati Uzun denetıminde, Sab't Yanık oğlu, (Zabıta, Tebh.rhane, Sa9lık ve Veterıner Mudürlüğü) Oenlz Kıdemli Bınbaşı Erdal Tekin dsnetımınde AH Anak, 'Işci Ulş/•.ıler1, basın, vayın ve hesap Işleri rnüdürlüğü).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog