Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHURIYET 18 EYLÜL 1980 B EŞ ANKARA NOTLARI MUSTAFA EKMtKÇİ 1 OUNYAOA EKONOMİ GÜLYAĞI DIŞSATIMI HIZLANDI İZMIR, (Cdmhunyet Ege Burosu) Isoarîa da htr j u Gulcırlı* n e/lul a/irt'n lık haftasına değın .nce gui/ağı ve Konket dışsatım.ndan 1 m l/on 260 bın dolar e!de ettığl ogrenılmışî r Edınılen bılg lere göre ısporta ve çevresınde uretimJ yop'lon s'^iyagı ve konket satısları gectıâırn[Z yıllara O'oma art.ş gcstermısîır. Fransa. Isvıçre va Batı Aımanya /a yöne! k old'ak yapnan aışsatı^'arda 1980 ürünunden 600 k to ıice gjl/ogı. 344 kılo Konket ışlem gormüş!ur Giflbırl K yetk.l le r d şsatımın o'alıksız sürdüruieceğ^ı en cok geir duze/me yukselırtTesı ıc n tuTt çabo tarm goster lecegmı so/lemışlerdır Bırl k yetkı'ılerl aynca yurt ıç ndekı ıhracatcı f rmalara aynı doneTt lc.nd» 144 kılo nce gü'va<5ı safsının yaptla'aK 125 Ti'lyon IJralı< gelır eide ediıdıgını ae sozier re e<lerrışıerair. Anılar... Askerhğimı L'zunAda da yaptun \ecmeddm Hoca'nm arkasmdan Hacı B .sbug un LUiındda • a sondenldıklennı duj uıua. adadnki anılnr so/umae eaniandı. Uzunadanın karşısında HekırjnaddM vaıdı Oıada kımse otuımusoıdu Bd^tanba&a zejtmlıkf Adanın tek sıvılı galıba fener bpkçısı bdkıcısı Mehmettı O d a tener bakıcılıgını baba&ı A!. Davıdan devralmiMı Uzunada ınc;r agac!in>ld, zeytın aTdUanjla dolıudu i?u ajlarda elını/ı ıızdtnmz 11 dalından m11 cırien koparabıhrdmı/ Sabah erkenden bır basıma ıskeleden denı/e gırer. bıraz vuzdukten sonra kaıaraah mahfehnde kahvaltı japardım Ordoru.t Halıl Usıegmen takılırdi İZMİR'DE KASAPLAR RESMİ FİYATIN ÜSTÜNDE SATIŞ YAPIYOR IZMIR (Cumhurıyet Ege BuTANZIM SATIŞ MAĞAZALARINDA KIrosu) BdeJ.enın Ko ıaK LOSU 270 28Ü LIRAYA SATILAN KUKors /aka ve Bcgazıcıicie 00 Z J VE DANA ETI KASAPLARDA 330 tıqı tanzım sot s mogo^alarınaa <uzu ve dana etının kt'c LIRAYA SATILIYOR su 270 280 lıro dolav'anndo paznrianiıaSina karsm <sn tın oze'lıkle TipVezı ssmtle'ndo h ; y 1,/crns ve se r besi de öu fıyotın 3^0 I ravı b j "a Izmır Bsie3',e Mezba'na VIj p/osaaa <.&rr KSI • I T " ' ı n s. hokiız ka7anc oes ide •'o durü Hasan Bosa< <onuvo 310320 ^uzunu> ^e ^CC <"3 şanıann /asad 3 jygutamj in ılışk n 0 arak /ap* ğ JC < i no don yu«an/o ve.ı.menıea. «e re^t ğ n\ BGS3< b'fd vnışt v ŞU OI gıle' Madur /% ' Denude dogdun sanki Konvalıln, demzı boyle sever mı yav? Adada dahu öncelen ba£lar varmış Sonradan harap olmuş Zaman zaman atla adayı dolaşır at koştururdum Şımdı. Hacı Başbug un da Necmettın Hoca nın da at koşturacak çagları pek yok Levazım asteğmenıydım Adadak, zeytınhklerden adada dağlarda dolaşan ıneklere deçın ne varsa üzenmdeydı İnekler zamanla çoğalmışlar ınsandan kaçar olmuşlardı Et gerektıgınde yabanıleşmış inekleri mavzerle vtırur getınrdık En ıvı atıcı erlerden İsmaıl'di Gözlerı keskın. atıcı Ismaıl taa uzaktakı süruyü haber verırdı Asteğmenım, suru taa karstda Bırı, sürünün önüne çıkar, yolunu çevınrse ıyı olur Eırkaç en gorevlendınrdık. Kovboy fılmlenndekı gıbı. heyecanlanırdım. Yıllar geçti aradan. Ada, yıne öyle guzeldır ne bileyım'? Suphj Karaman da daha önceleri orada üsteğmen olarak gorev yapmış O da anılannı anlatü. ••• 14 eylülde 27 Mavıs Devnmının önderi Cemal Ağa nın olumunun ondorduncu >ıldonumu dolavısıyU Anıtkabırde japılan torene gıtnm Toren oldukça kalabalıktı TRT'de ozellıkle son yıllarda 27 Mayıs torenlennden daha uzun bır program, Cemal Gursel'e ayrılmıştı. Bu ilgınçti. Anıt'vabırdekı toreni yerll yabancı gazeteciler. hevecanla ızhyorlar, fotoğraflar çekmeye çalışıyorlardı Gahba, protokolun haber vermemesi sonucu, eskı Tabu Senatorler, lıderlennın ölum yıldonumü torenıne gelememışlerdı Bır Ekrem Acuner, bır başına torene gelenlerdendi Mıllı Savunm a Bakanlıjn eskı Ozel Kalera Mudürlennden Kemal Aksu'ya sordum Bu yılkl tören. hayli kalabalık değil mt? Aksu karşılık verdı Gazetecıler de havİ! kalabalık'. Bakanlar yenne. bazı müsteşarlar gelmiçlerdl. Müsteşarlar arasında Tıırput Özal göze çarpıyordu. Ankara eski Sıkıyonetım Komutanı Korgeneral Nihat Ozer, yargı organlan başkanlannın hemen arkasında yuruyordu. Devlet Başkanı Kenan Evren adrna, Anıtkabir"e •e Gursel ile devrım şehitlennin mezarlanna çelenkleri. GeneLkurmay Ikincı Başkanı Necdet öztorun koydu. Gursel'fn ölum yıldonumü törenlerinl lzlerken, 27 Mayıs günlerl canlandı gözumde. 27 Mayıs'ın getırdığı Anayasa, özgürlukler, gıderek Anayasa'nm rafa kaldınlması, Anayasal haklann yozlaştınlması. Anayasal kurumlann lşlemez durum» gelmeleri T» «ODUÇ. KÖRFEZIN HAVADAN ILAÇLANMASI ZEYTINYAĞINDA 2,5 MİLYARLIK ÜRETIM ARTIŞI SAĞLAYACAK BURSA Balıkesir Korfez bölgesınde zeytln ürünunun onemli bır zararlısı olan zevtln sıneğıne karşı 20 mılyon lıra masrafla. havadan /apılocak ılaclomanın yurt ekonoml8ine 2.5 milyar lira değennds zeytınyaği kazandıracaği açıklanmıştır. Bursa Zırai Mücadele /e Karontına Müdurü Murat remel Yerlı, konuyla ılgılı olaroK yaotığı acıklamada, klrolanan 3 ucaklo yakında olan havadan ılacla^ann 3 J <0 bin dekarlık alandakı 'i 5 <nı'yon zevtın aijacını kapso/acağını soylemıştlr. llaclomada, «Ultro Low V> lum» metodunun uyguıana^aö1nı belirten Murat Tsmel Verll. acıklamasında daha sonra ç.un ları kaydetmiştır: tZeytln slne^lne kargı yopılacak toplu mücadele/i qercekleştirebılmek Içın GıdaTarım «Bıhrvaıg' g tx <csap Jrm rrezbof'aaan cıkao ötlere tootan fiYOtlann tjzerme vurde *5 O'anınao kem.ksz dana e*>T oa;arken ae ruzae 30 orcrtında Ka;anc pa/ı KO/^ala'i gere;""ec'edu '<\ bugunkü kosu'laraa satış f vatları vukoncia verd g mız rokom'a'i csTamaiıcl'' BJ <onuda yur>tcs'ann d'kkatlı olTia orını ve bunlan u/gulaıaları Beed've 23bıta Muduriuğüne şıkoyet »tmsıerınt ıst yorur » öte vandan, beldeye vonei,< canlı havvan çeHrrrnln no^rta! olduğuna da dtkkati ce^e" ve Hayvancıl'tf Mudür Hoson Bnşok, 3özı»''ne bağl Zıraı Mucode e ve <^'J on şunlan ekle^ gtır tına kuruluşlannın ustun gay«Gunde yaklaşık 2500 kü retlerıyle Balıkesir ılı BurhanıCük 300 doiovlor ndo do BJye. Edremıt. Ayvalık ve rl'Jvran ılcelerını icıne alon cKor yükbas hayvon kestlmefctedT kı bu izmır'in oereksınınılennt fez Zeyt'n Zororlıian ıle Muco rcı'iatlıklo korsılamakta'i" dele Bırlığı» kurulmuş ve bu Tanzım sotıs ma^ozoları "io yıl mücadele mevsiml ıcnoe bızden oidık on et'en rezpotvs bırliğe 20 mılyon Mro k'edı mokto ve yakloS'k vuz'îe 5 Vosağlanmıştır Sağlanan bu Vr& zanc pav'arıylo rta"<o dl ıle bırllk odına 21 ron Inc tadırior Kasap'o"i 34 ton cezbedıcı ternm ec! lm>ş ne tamnan va^al karane'ır> yeterlı bulmolonnı ve 3 adet ucak klralanmıştır. Yunanistan'ın dış borç gereksinimf hızla artıyor Cumhunyot Ekonomi Servlsi Yunanistan'n bu VTIkı ödemeıe' c'sToes açığını g derTiex ıcm cok rr'ktarda dtş borc alması gerekîığl acı^'andı Yunanıstan başbakanı George Rall's'ın UUslararası Selanık Fuarının OÇIIHşında yaptıgı geleneksel acış kıenuşmasında enflasyon hızının yuzae 25 dola 'inda kalmasınin bekıendığıni onoak odemeler deTgesı açığının g derek bu/umesnın Yunanıstan ın onem't problemı olduğunu so/lemlştır BaşDoi'on Rallıs acıgın yakloşık olara< OECD IncelerpesmdeKi ro'amlara vararak 2 4 rnılyar Dolan bulocog.nı acık'arr'st'r Yunamston toplumsal üretırnmm de bu yn b'c arfna/arak durqLinluğa a receğı OECD'nn Yunan'Sfan uzenne yopttğı a'aştırmada aynca belırtılmlştır. GÖZLEM (Baştarah 1. Sayfodo) Inlşcrkışlor gösterlyor. Turkıye'dekı Anayasol gellşmelere söyle blr gözatar•anız, hukuksal rretmlerle uygulamalar orasında iyi nıyetle düş kırıklıklarının boguşa, boğuşa bugune kadar geldıklerınl gorursünüz. ışte, Tanzımat fermanları. ışte 1839 tarlhll Hottı Hümayunlor. Islahat fermanları. Işte Mlthat Paşa'nın gırışımleri Ile getlrılen cKanunu Esasl»!. 1876 Kanunu Esası'sl, Türk toplumunun I* Anoyasa'sıdır. Bu Anayasa, eski adıyla «Kanunu Esasi», o tarıhlerdskl Fransız ve Belclka anayasalarından yorarianılarak hazırlanmış; cağınm bınblr sorunu ıclnde kıvranan Osmanlı devletlnl anoyosol cerçeveye aokmaya calışmışlır. Sanılmıştır kl, Anayasa, yüzyıllonn getırdiğl sorunları blr cırpıda çözmeye yetecektır. Birıncl Mesrutlyet Anayasası, cok kısa sürede rofa kaldırıldı Blrlncl Mesrutlyet Anayasası, Ikl yılltk bır uygulamadan sonra, Padışah Abdülhomıd ellyle lşlemez haie sokulunca, ülke, Ikind MeeruUyet torlhi olan 1908'e kadar, Anayasa'sız ve parlamentoeuz yönetildl. Ikıncl Mesrutlyet gunlerlnde özgurluk özlemlerl M e alev, alev tutuşan aydınlar. Istanbui sokaklarında «Ya Konunu Esasl ya ölümı dlye dolaştılar, cMesrutıyet yettrrlerln gözyaşlarını dindlrecek, klmsenln hokkını kim•eye kaptırmayocak.» dly» «oyl«v1er verdller; yozılar yazdılar. Ve Ifte »onra •ooucı oetıgi mttk. kestlOl kestlk dttlhod Terokkı», yenlden özgürluk özlemlerl, yenlden düs kırıklıklan v* blrblrl Ozerlne yıflılon dağ glbl, dev gibl »ofunlar, dış böfçlar, Düyunu Umumiye'ler, Balkan •avosı. Talat Ertver ve C«mal Pasa'kır Serüvent©r, yenllgller yeniden dOe kırtklıkları... Yakm tarihlmlz an g«rçe*cl otılımı, oözuffl yolunu, Uluaol Kurtulua Savasında bulon ulusol dlranls. Erzurum. Stvoa kongreierl, Amosya Torrlml ve de fTBMM, mllletln hoyot v« istlkkıllna aulkoat aden amperyaliat va kapltollet dusmanların teoovuzotına korsı mOdafao ve bu makaodo mOiMrfH harakvt adantart tedlp azmryia mueseaa orduya aahlptlr.» dtyeo t c Mectttın onurlu U BO9İ... DİSK yöneticileri ve işyeri temsilcileri dün de teslim olmayı sürdürdü Istanbıri Haber Senrlsl Blrtncı Ordu ve Istanbui Sıkryönetım Komutanlığının 49 numa ra!ı bildirısıne göre onceki gün saat 18'e kadar teslim olmaları Istenen DİSK ve bağlı sendıka lar yöneticileri ile Iş yerı temsıi cıierlnln teslim olma işlemlen tamamlanamadığından dün de butun gün boyunca surmuştür, Sabah Davutpaşa Kışlası 6 nunde teslim olma sırasına giren DİSK ve bağlı sendıkalar yöneticileri Ile Iş yerl temsilclle rlnln kayıt yapılarak lcert alın malan Işlemleri akşama kadar sürmüştur Teslim olobllmek Icın ıkl gün bekleyen DtSK'e boğ lı sendlka yöneticileri arasında. yürütme kurulu üyelerinden Rıza Güven ve Mukbll Zırtıloğhı Ile blrllkte Gıdaiş, Oleyis Genells Yürutme Kurulu üyele rl ve üst yöneticileri de yer alıtiıştır. Bu arada tesllm olma çag'neı Iclnde yer alan ve teshm olmak Idn gelen sube yönetım organla nndakl görevlller, şube başkan kın dısında. aranmaladıklan ga rakceal Ile geri cevrllmlşlerdlr. Kadm sendlkoeılar, kadınlar koğuslorında yer bulunmadı0t gerekcesl ile dün de adreslerl altnarak evlerlna göndarilmışler Elverdi hakkında soruşturma açıldı ANKARA, (Cumrturiyet B0rosu) Bır süre oic« Gem Imte bır AP toplantısında yerler aegıştır'ıen bazı Sıkıvcne<"n Komutanları tcır» «B.rı'ac curuk yumurta varc' on a' aeŞst'r'H'» bıcnintie btr konusmo yapan AP esfı Bursa Mt'letveklıt All Eıverdı hokVırtda Sıkıyönetımce sorusîurma acı'mıstır. All Elverdi rtln konusrasının tumünun getır lerek ırvceleoece^ı, Bursa'da c avt z leyen THA nurtob<rtT[n d« cag>''orak ıfadesınln alınocoğı b!îaınlm«ktedır. OtAYLARIN ARpiNPAKİ GERÇEK VERGI YASALARI (Baatorafı 1. Soyfoda) rfnde duruimaktadır Bunlardan llkı emeklı memurtara oltmış maoş 'kramıye venlmeslrve llışklrtdir Maliye Bakanlığı bu miktarın mall porteelni rtazırtamaya ve ayrıntılorı uzerinde caltsmalara başlamıştır Emeklitere oltmıs maas venimesıyle llgitl oloraK ılaltl yasa'orm değıştınlmes' gerekmektedlr ENAZ GECİM INDİRİMI Glder yosolan Ozerindekt ıkın cl önemü konu eroz gecim 'ndırımıdf Ena? gecım mdır'mt konusuada bırbırTden ayrı dort beş göruş bu'unmoktodır. Son ıkı yıl ıçınde hemen her parti kendı sfyaso! goruşü doğrultusurKia bir tns!ax hazırlamış, bunlardon ayn olarak CHP ve AP hükümet'9'i de /me kendl dogrultu'armda calısnnalar yapmışlardır. Mollye Bakanlığırtda şlmdı bu komıdakl colışmalar blr arava get nlmış ve değerlend rılmeye başlonmıştır GEÜR VERGİS< TARİFELERİ Glder yasa'anr>o ek oiaroV oe îtr vergisl tarlfelermoe de dJzenlemelere gıd'tmpked1' Bu konuda Mlllı Guvenlı* Konseyı gerekH tallmatı vermlştır. Mafh/e Bakonlıği gelır verglSı düzenlemesi arasınoa kurumtar verglsi O'anının değıştırılmes) Ile tarımın vergtlendınlme sı llkeslnln konuımcsını öngormektedır. Bundon önceki son ıkl vorgi tasonsmda da gerek kurumlar vergis ndekı oran değişıklıgı, gerekse tarımın vergltanöırUmesl ilkelerl yer almısJtr J 12 eylül. onemll blr gün. 12 eylülden »onra Ankara'da, Turklye'nln her yerlnde, «CumhuriyeUi yolda çarşaf gnbi açarak okuyanlar çogaldı. Konya'd» •Zafer Alanı»ndan gecemeyen ratandaşlar. ellerinl kollannı sallayarak dolaştılar o gun. Kısa blr sür» önca, Zafer Aianını tutmuş olan faşolar, bıyıklannı kesmışler, bır gun içinde ortalıktan yok oluverml»lerdi. Oyunlara gelmis olanlan, • Ankara Notlarınds rurgulayıp durmustum. Bu uyanlar, ıçind© bulnndugumuz dönemde de gecerliğini korumakta karumca 27 Mayıa'ın önderi Cemal Gursol'ln cenaze t6r»nlnde düşunuyordum. öldüfru, topraga verildigl gun neler yarmıstım. Gazetoye dönünea. fazeta kollekalroDİaruu kanjtırdım. Gursel, lOM'da ölumunden be« gün •onra, bOyOk WJC turenle topraga Terilmiftl. O ramaa Mılliyot'teydim. 1» «ylul 1966 gunlü Mllliyet'te tör«nl« Ügtii oUrsk funlan da yazmıçüm: «...Cenaz« top «rabasına konulmu^, top arab»ttnı çekecek dört kuvvet» mensup erler yerlerinl almifllardı. Cenazeyl blr gün önca oldugu glbi, yine eskl Milli Blrllk Komitesl üyelerl, omuzlanna alarak katafalktan kaJdırmı?lar ve top arabasına kadar göturmüşlerdi. önceki gun da flk nöbeti, protokola uymamasuıa ragmen onlar tutmuşlar kimse de birşey dememiştl. Bu onlann llderlerına son görevlenydi. Siyasl parti lıderlerinden yalnız Osman Bölükbaşı. tabuta yapışabilenler arasındaydı. İnönu, 09 38'de geldi Te bütun general ve askerlenn selamlanm alarak yerine geçtl. İnönü, Meclis Başkanı Bozbeyliy'U «on deprem felaketinden bahsettı. Hükümetin rahat çalışmasmı temln etmellyle. Deprem felaketinden dolayı hükümetin durumu zor T« nankör blr durumdur.. dedl. Bozbeyli, İnönü konuşurken, başını iallıyor. ooayhyordu. Demirel de gelince ona şoyle dedl: Kifl geliyor. Başınızda büyük bir dert var. Do|tı depremi.. dedl Domlrel: Luzumlu tedblrlerl aldık paşam dlye c«vap TBrdi Te aralannda şu konuşma geçti: İnönü Dışardan yardım var mı? Demirel 50 mılyon kadar Kış bastırmadan Dogu'da 5055 mllyonluk bir yatınm yapmak mecburı/etındeyiz. İnönü Siz peşlnl bırakmazsanız, meseleler yan yanya hallolmuş sayılır. Va önoa 19M, aonra WM Aaayoaoaı, aonra KamoHat davrtmler, baflımaa blr Olke, onurtu blr ulua... Turklye, Ulusol Kurtuiuş Sovosı II» kazondıflı boflrmsızlıflı, »on otuzkırk ytl Içlnde cömertce horcayarak, 1960 yılının 27 Moy» aabohına ulaştı. 27 Mayıa Ihtllalcllerl. caâdas blr Anoyasa ve özgürtük ortomı yaratarak çoğulcu demokrasly« adım atmova calıstılar. Bu özgürlük ortomı, 12 Mort muhtırosı Ile noktalandi. Anayasa'nm blr cok maddesl değlştl va ortaya, «61 Anayasosıı dışında, t71 Anayasosı» olar&k odlandırablteceâ'nnlz. değlşmis, başkalasmış blr Anayasa cıktı. özelllkle 1975'den 1980 12 Eylul eabahıno kadar geçen zorron dlllmlnde, devlet. devlet olmoktan cıktı. terör, devletln en doâal Işlevlertnl yokettl ve beklenen gellşmelerle bugüne ulaşıldı. Yüzyılı aşan Anayasa tartrHmlzde. bunca colkantı. bunca İyl nryet. kon, gözyaaı ve yenl blr Anayasa bekleylsl... Ve blrblrl uzerine ytflılon corunlar. tomnlar, t o njnlor... Yıldırım 80 Seferberlik Deneme Tatbikati iptal edildi ANKARA (<J.a) may Boşkanlığı, 22 Eylu! 4 Eklm tadhlen orosırtda yapdrmı 8i ptanlanan «Yıldınm 80 »efer berlık deneme totbikatı»nm İptal edıldlğlnı oçtklamıştır. Acık lama söyledır «22 Eylul 4 Eklm 1980 torıhterl orasında yopılmosı plonlonmış olon «Yı'dırım 80 seferberl'k deneme tatb'katı» ıptol edılm'ş tlr Bu tatbikatta görev aimak u zere Askerlık Şubeferince kerdı lerıne sılah altı davetlye«l teblığ edılmış olan votandoşlar, sı lah altı davet velenm tebl.ga* yapan askerl'k subelertne lade edeceklerdfr • •• OPEC toplantısı anlaşma olmadan sona erdi VİYANA Vlyona'da yapıton OPEC toplantısı bır anlaşma •oğlanamadan sona ermıştır. OPEC'ın üç gündür Bakanlar duzeymde suren toplantısın da petrol fıyat ve strate|ılerl uzerinde bır anlaşmaya varılamadığı blldınlmıştır. Toplantıdan sonra yapılon oCiklamada taraflar arasındokl görüş ayrılıgı gıderılemedı^ iCln, ekım ayında 2 bır topîantı nın düzenlenmesine karar verıldlğı bildlrllmlştlr Stmdi d» Maf've Bakanlığı bu her Ikl ılkenın üzernde durmaktadır. Hazırlanaca< tasanda bu Ikl konunun yer almosına kestn gozüyle bakılmaKtadır •• OLUM Merhum Ahrret Hamdt v» Feth'ya Yo'ocan ın s«\gn« ogu'lor, Mukoddes Yolocon, Servet Yolaccn, Rağbet Sarı'nın kordeş en, Dr. Avben Sertol un oğabeyı, Tierhu~ı Albay Muzarfer Son, Tı^uçm Se^to' un kcvınb 'ader, Necıp Sarı, Nev^ç Sarı. Murat Scrı, Nur San r ve Vuzoffe San'mrt dcvılan, ISTANBUL BAYİNDIRLÎK MODURLOĞÜ TEKNtK ELEMANLARINDAN VEFAT Şehlt Blnbaşı Halfl Tecelll va merhume Nüzhet Tecelli Honımın kızı, Günes Tecelli ve merhum Cengız Tecellı'nln annesi, Muhıttln Tecelll. Nazml Tecelli ve merhume lclal Karman'ın kardeşı, Çığdem Tecellı'nın kayınvalıdesl, Mıthat ve Lütfü Cengız Tecellı'nın buyukannesı, Gözetira (Baştaraft 1. Soyfodo) kanununda yazılı suclardon SGnık olanlar ,'e Mıll' Guveni k Konseyı nın bıldırı, emır ve,a kararlarına veya varhğına karsı gelenlerı nezd ndekı Asken Mah kemeye sevk ve tutuklanmcian gerekıp gerekmedığ' hakkındakl bır karar o.ın ncava kadar gozetım altında tutabılırler Bu süre otuz günden fazla oiamcz ve aynı kısı 'cm aynı suc ısnodı sebebp/te ve vem de'ı'ler ctkno sı g'b' haklı bır sebep yok iken bır defadan fazio kullanılamoz » fBaşîarofı 1. Sayfada) • Bır program tesbit editmıs <re blr yota glrllmlştlr, Bu yolda yurunuyor. Bu yolda c > > kocak ufak tefek »ngellenn oçılmosı ıcın gayret sarfedilacektlr Amo karsımıza buyuk tHr engo<, büyuk blr duvar cık madıgı surece bu ekonomik programdan ayrılmıyocağız «• alınan 1edbH«rln aksavan toraflan olursa bunkjrm glderHmesl lcln her turlu gayret fedileceictir • Aca&o bu olartdo yenl Hm n onü"e blr «büyük engal» ya da «duvart cracak mıdır? Şlmdıllk bövie bır olasılık gorumuyor Turklye Batı dunyosının sıyosal, oskerl ve ekonomik örgütlerl lcmdedlr. AET. NATO OECD ve Avrupa Konseyl gib) kurjluşlardan simdiya degln yükselen sesler. Türklye' ye gerek OECD kanalryla gerek IMF kapsarrmda Işletlien kredl rrekamzmalonnın calışacadını yonsıîmaktadır Yürurlüktekı ekonomlk progra mm ıce döiuk kesımınde Ise onnnası gerekei vergl örlemlen gundemded'r Türklye'de so3val adaletsızl ğ ıçeren blr < vergı düzen'nm geçeril olduğu ve vergı kacakcıl'ğına acık kapı.onn bulunduğu öteden berl bı'nmektedır 24 orok önlem paketının vergiye dönük yanı do kıso sürede vürürlüge gırecektır AnKara'dan o'ıran haber'er, gellr ve kuruTilor vergisinde değ's khkler vapılacağını, vergı orGnlarının yenı durumla"z göre ayarlonacağını b Idırmek'e; uzun yıı'a^dan ben tartışma konusu olcn tarım keslmıne verg ler konaccğı anlaşılmaktadır. Böylece 24 ocak karariarımn bütjnluğünu boz*nadan uvgulama sürecl tamamlanacoktır IMF kosul'arı özenla korunduğu zaman Batı'nm kredl sıstemının de ıslerlığml sağlamak olasıdır. Şımdıhk onünüzdekl donemm ekonomik gündemınde değışık b>r göstergenın ışaretı yoktur. ZaTtan bu ekononık programın başarı derecesın! ortovs koyacaktır Orei m n vu^se mesı e<opoTiıdek! durgunluğun g denlmesı ve ©Tflasvonui durdurulnası bunaIımı aşnanın koşuludur. YCrürÎÛKtek Drogram bu alanda baça^ı'ı olamazsa. o zaTan «jlınan tedbırlerln aksayan taroflorının glderılmesi* cn yenl öilerler gundene g,reb IT. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Fen ve Edebiyat Fakültesl Bıyolojik BMımler BÖIOmflne değışık uzmanlık dallannda gorevlendırılmek uzers ARAŞTIRMA ASİSTANI alınacoktır Adayların: 1 Bıyoloıı, Zooloıı, Botanık, Kımya gıb! dollarda lisons öğrsnlmler'nı en az cıyı» dereceyle bıttrmış olmalan, 2 iyl derecede Ingıhzce bılmelerı şarttır Isteklılerirt. Ünıversıtemız Personeı Mudurlüğü'nden oiınocak olan Başvuru Formunu doldurarak referans mektuplany.'a bjrltkte, en gec 22 Eylul 1980 tanhıne kadar ovnı Müduriuge u'astırmalan ve 26 Eylul 1980 gunü saat S30"da Brvoloıik Bı'ımter Bo Gmunde vaoılacak bılım v» dl| smovlorına VatılTiaları gerekmektedır. ilgllılere duyurulur. Ulviye TECELLİ vefat etmıştır Cenazesi 19 e/lül cuma günü öğle namazından sonra Hacıbayram Camıı'nden kaidınlıp Karşıyako Mezarıığında toprağa verilecektır. Allah rahmet eylesın. AİLESİ NOT Celenk gonde'ilmemesi düeyenlerm Turk EVokfı'rta bağısta bulunmalaı rıca olunur. (Cdmhurı/et 5263) • Kömür: kaionfertere, sobalara 22 14 07 • Otao 'u l ss ogrsnc •»• 1 r . esKi ders p g rln, 150 TL kasil'ğ ndo bu sertekl ders Kıtaplam;zı c. n, Butün dera kıtaplannızı uzerlndekl fr/atına olıyonız. Te efon: 64 99 45, Adres: Ta'atpaşa Coddesl No: 54 Gültepe ! Mesut Sermet Yolaçan anf b r rahatsızlık sonucu arafiızdan avrıtmıştır, Cenazesı 13 9 19SO perşeTibe gunu (bugun) oğ a ro ^azmdao sonra Fa: h Camıtnden a'ınc'ak Ed 'nekopı Sehı;' ğmde toproga verilecektır. Aliarı rohnet eylesın. AİLESİ BAKIRKÖY 2. SULH HUKUK HAKÎMLIĞINDEN 'Dosya No 1980/759) Davocı Yoşar Tanmer' n acmıs olduğu vası tayını davasi sonunda ve^ len kcrar gereğınce, BcKrkö/ Bakıkoy, Esenler, Mendsres Mah. 43 sokak No: 7'de Ikâmet eden Yaşar Tanrıer 1 1 1960 doâuiilu cğ!u Sınon Tarımer'e 15 9 1S80 tarıh ve 980/1069 sayılı kararla vosl tayın edılmış olduğundan ışbu vası kcrarıno ıtırazı bulunanların kanunı muddetl ıcmde mahkemeye muracatia ıtırazda buiunma'arı muddetl ıçınde muracoat veva ıttraz vakl o'madıgı ta'«ö rde liamm bu suret'e kesinleştınleceğl ı!g lliere teblığ verın» ka T» olrra'< uzere Mân olunur. 15 9 19S0 (Basm: 5267) Sakmcah (Baştarafı 1. Soyfada) ogrenc ler, bastalar ve yardımcılan ıle yabanctların yurtdışıno cıkışları serbest bırakılmıştı T 18 Ev'u! 1980 gunj saat ?4 OO'den !t baren Gj/en|,k Kuv vstlennce ve SıKi/onetlm Kon^utan'ıkıannca vutdışmo cıkması saK'ncalı gorulenler dışın cokl butun "aîandaşlann yurfdışına ckna'arı serbest bırakıl mıştır. KONGRE S S Suadrye Sosyol Siaortalılor Konut v opı Kooperatıfının oloğanüstu Genei Kurulu 5 101980 saat 10'da Suadıye Noter Cikrrozı No 17 odresınde yapılacokttr, YÖNETİM KURULU GüNOeM Yojciamc, Boşkanitk Dlvan secım', O'tOK savısınm 3/4 coğunluğuvla vönetTielığ ı geccl 20 maddesî uvannca ortak bcşıno 150 000 TL. tooıdn 9 450000 TL. efc kredWen yaradonıina&r ka^rı alınmcsı (Dostum Rekîâm 1002) 3240 ALTIN Cumhuriyet Reşot Resot (kulplu) Hamrt Aziz Nopolyofl İngillz 24 oyar 22 » 12200 12500 11700 11500 11500 10000 13500 1800 1650 12300 13000 • 12000 11700 11700 10500 14000 1810 1660 (Basm: 20906) 5256
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog