Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

DÖRT CUMHURÎYET 18 EYLtL 1930 Şiirin hem sanatını hem de zanaatmı yapanlar I KUYUMCULAR, YILMAZ GRUDA, PAPİRÜS • YAYINLARI, 50 LIRA. Bir şair bir şaırl nasıl atgılar' Onun şıırınden tad almo surec.nde neler duşunur 9 Onların s rsel port r elerını bır şaır şııne czebılır m ı 9 Izlenımlerını paradoksol bır anla tım'a yansıtabılır m 9 Saır Yılmaz Gruda Kuyumcuıar ve Kuyumcular Gunlugu adını ve'd qı kıtspta bo>lesıne b r yol bulmuş Gruda aşagıda ad nı anoca Doğan HIZLAN ğ mız şarlerı kuyumcj sa/mış, bır çeşıt zanaatçı kıml gı vermıs on ara Sıralaya'ım kuyum cjları Tevf.K Akdag Melıh Cevdet Anda/, Ahmst Arıf E ca Ayhan, l'hon Berk, Ed p Conse'/er Na7>m H krret Att la I han Behcet Necatıgı Ah met 0<ta/ Oktay Rıfat, Cemal Sureya Ulku Taner ömer Farjk Toprak Turgut Uyar, Hı mı Yavuz Can Yucel Okudugj d zslerın »tkısın şoyle nıteiıyor G'uda «Ve mıs ra ar cenenneTi yaıaz'an gıbı, benı kGvurarak ını/or » Gruda nın oznel agırhk tası yan yargıtannn kımı zamai TÜRK DİL KURUMU YAZIN İÇÎN 46 YAPIT ADAY OLDU Turk Dtl Kurumu nun 1980 Yılı Yazin Ödulu'ne ceşıtlı dal larda toplam 46 yapıtın oday oJduöu bıldtrılmiştır Buna gore en çok kotılım on uc yapıtla şnre olmuş, oyun ve eleştın dolında Ise yalnızca bırer urun yer almıştır Sonuçları 26 Ekım Dıl Bayromında ocıklanacak olan /arışmaya katılan yapıtlar ve yazarları şoyıedır • ŞIIRUzuncalar Hüse,m Yurttas Dağ Cıceğı Âşık Şahverı (Şan lıoğlu). incındıgın Yerdır Gur bet Yuksel Pazarkaya Insanlora Dogru Nurullah Can, Mangol Gıbı Bır Yurek Rıavan N Sayman Dünya Cocukların Olacak Muazzez Menemencioğlu Günoydin Gul Yopragı Hıdayet Karakuş, HaÎKin Solugy Mehmet Aydın Trobzonlu Delıkanlı Yaşar Mıroc. Yenı Kuş Bakışı Izzet Yaşar Yanarca Husoyın Atabaş. Iblıse Gore Sıır Enıs Batur Aksa.an Burhan Gunel Ölumun Ağzı Irfan Yalcın Dunya Bır Atlıkorınca Gorvul Pultar • ÖYKU Kaydırak TepesındeM KadınSavaş Buke. Ikı Gunduz Bır Gece 1 Guven Kaya. Geceyı Tanıdım Nazlı Eray, Gramo fonlar Radyolar. Teyplor Necatı Mert Eller Muzaffer Hacıhasanoglu Işıksız Yaşantılar Zıya MısırH. Guluşun Kurtuluşu Haydar Koyunoglu Agda Zamanı Inci Aral, Irmak Ruşen Hakkı. • CEVIRI: ÖDtLLERt Zencı Şnrı [Aniolop) L Sa mı Akalın. Isırgan Otu (Poul Wagner) Murat A Erg noz Dusmanlar (Isaac Bashevıs Sınaer) MeTnıet Hormancı Kole (Isaac Bashevıs Sınger) Meh met Harmancı Surgjnler (James Jo ce) SelcuK Yonel Snrler (Gaıus Volcıu? Cat ıllusı Gungor Varınlıoglu Ana torrı Sozlugu (Prof Dr Heınz Feneıs) Sureyya Cllker, Zen Budızm (DT Suzukı den Secme Yazılar) llhan Gungoren • MASAL VE COCUK YAZINI Kolo Vedat Dolokay Altın Bılezık Mehmet Turkkan, Ben Buyuyunce Gulten Dayıoğla, Gercegm Masalı Sennur Sezer, Bır Bır Değılken Necatı Mert Sjmbul ıle Nerkız Nese Yaşın Dort Boynuzlu Koç Un t Kaftancıoglu. • DENEME Şıır v» Ideoloıl Enıs Batur Boşta Bırakanlor Şevket Yucei • OYUNı Ynnu» Emr» Rec»p Bllglner • ELEŞTİRİ: Halk, Sosyalızm Költür ve Edebıyat Asım Bez>rc< • GEZİ' Sosyalıst v« Kapıtalist 01kelerden Gezi Izlenımlerl Dr Yahya Kanbolat, Savaşan Kam boçya Mehmet Atoberk / Nurı Colakoğlu. b.r eleştırmen n nesnel yargısına yaMasan dogrulugu var ba kın b r lıhan Berk ıctn aenenİ8r9 Ben katılı/orum «Kım ne derse desır Saır Ama gene de soru ar kafamda Nıye bır p 'inc tanesıne dıv d nı Quın< murek'cb ne bamo hatt ı saI sle laı nce yazar hep°» llhan BfcfK m Daîı/la aogu arasmda g "1 p gslgn sıır dd !>abi, ken G ie ozgj kanş mlann ard i a dusen k şıl gını vurgu'amı or mı 9 Eger KuyünıculOı cia ^sr aıan şaırlerı ya^mdan da tanı/o.sa nız o zaman portrelerı, s zm gercekçniK baglamında daha sag am bır ko îuk buip oturur Yoksa bazan bır ıskemle^e ılıs rler ye' eSTiışl k erı sırıtır Işts Gruda nın drzeier nden Cemal Sureya «B i k saonn profesyoneh/ız b r kederın ılk sesı . beklenz bır baKlemek daho» Bır ş>ır antoloıısı nıte'ığı toşıyan bu Şıir'erde ve not.arda okur bır b leşıme kavuşacak mıdır 9 Kopuk kopuk notlar ve şaırlenn şıırle onlatımmdan okur bugunun Tjrk şıır cızg sını cıkarabılece< mıdır' Çok zor O şaırıenn şnrlerınl okuyanlor, onlarm hakkında yazılmış yazıyla ılk kaz karşıloşanlar bu bağlantıyı kurama/acaklardır Bazı kıtap'ar vardır kı, bılenier katında daha çok anlaşmr lık kazanırlar. Kuyumcuiar kıtabını bu ture sokmak ge r ekıyor. Turk şnrını ve kıtapta adı gecen şatrtenn şıırlermı okumuş olaniar ayrıca şıır gelenegınde onların sımflamasım yapmış, Gruda dan ozeı bır yorum sağ'ayabıleceklerdır Kendl kuşağının, kendl şılr dunyasının oıuşumunda >er al mış adların urunlerınl derıne ınen bır ustalıkla dıte getırıyor Gruda Bır Attılâ llhan'ı, bır Ah met Oktay'ı bır Tevfık Akdoğ'ı ondan ogrenmenın onemını bıl mek gerekır Ece Ayhan ıçin sayfaiar dolusu yargıları yetersız kılacak. mısraı berceste guzelhgınde bır Gruda dızesı Ece Ayhan şıırmın ozet'dır «Soğan murek kebıyle yazılı mısrolan da vofdır » Kısaca, bır şaırın şaırleıi, şlIrt şıırle anlatmanın güzelılğml duyacak cabayı goze olıyorsamz Gruda nın Kuyumculan'nı okuyunuz Sanotla zanaatın omuz omuzalığmı da hatırtatır sıze bu çalışma. Açıkta satılan yiyecekkrle ilgiii önlemler alınıyor lstanbul Haber Servısi AciKta satılan yı/ece«lerle ılgıl önlemler duşunuldugu ve se//ar satıcıların belalı aralarla muüî'eneden gecırılmesının ongoruldugu bıld r ımıstır Yetkıl lerden alınan bılgılere go r e Isıanbul dakı bın leıce se/yar salıcının dene tımı uzun sure ceşıilı o anaksızlıklar neaenı/le /cpı lamamıştır Yenı yapılan hazırlıklar arasmda, acıkta satılon yıyeceklerm kontrollu olması ve satıcıların da belırlı aralarla muayene 8dllmelerı bulunmoktodır Kenttekı cok sayıda sey yar satıcının, ülken n kosul lanndon kaynaklanan bır olgu olduğu ancak bu durumun başıboş bırakılmasınm daho »onra gıderılmesl olanaksız olumsuzluktar doğurab.leceğınin göruldüğü ıfade edılmlş. yayılma ımka m olan rohatsızlıklann gelışme şartlarının o'tadon kaldınkjcağı vurgulanmıştır Yetkılıler, yryeceklerden dolayı meydana gelebıiecek zehirlenmelerın mıdebağırsak bozukluktarı bıcımınde ortaya ctkanlarla bo tulısmus ve tlfo, dızanteri gıbı sonuclarla belirlenenler olmak uzere uc ana şe kılda görulebiieceğlnl onlolmıslar, zehirlenmelerın ya niıkroplarla, ya da mıkroplann sagıodıgı toksınlerl» o'uşcbıleceğını belırtmışlerd r Baktenyo!o|ık zehırlennıelerın halen lstanbul Beledıyesı Hıfzısıhho Enstıtusu. kımyasal maddelerl» me/dana gelen zehırlenmelenn Adlı Tıpça ele onndığı bakterlyoloıık ve kımyasal zehırienmo oiaylarının bır orada yenı oluşturulmak ta olan modern hıfzısıhha tesıslennde araştınlabıleo»ğı bıldınlmıştır Gıda maddelennden doloyı meydana gelen zehırtenmelerde en korkulonlan nın stafılokok ve botulismusnarla oluştuğu, ozellıkle botulısmus zehırienmestnın colc zehırlı olduğu belir tilmıştır. Türkrye'de şımdılık her I kı tür zehırlenmenın d« gö rulmedığı vurgulanmakta, ancak mevcut kosulıarm mutlako değ'ştlrılmesı gereğı savunulmaktadır Botulısmus'un konserve, sucuk, peynır sebze ve hamunşı yıyeceklerm bozulmosındon sonra meydona geldıği. özelhkle bozuk pas taların yenmesıyle cok tehlıkelı zehırlenmeler görulebi leceğı ılen sürülmektedır. AYLA HÛNGEN • ROMAN Ayla Hüngen Seli Resim Sergisi bugün Akbank Konak Sanat Gaterisinde açılıyor Avla Hungen Seh «Çıçekler» başhgını verdıgı rosım sergısmı 18 eylul tanhınden başlayarak 6 ekım» degın Akbank Konalc Sanat Calensı'nde ızletecek. II k kışısel sergısınl 1968'de Ankara Fransız Kultur Merke/ı nde açan Seh daha sonra çeşıtll yurt ıçi ve yurt dışı sergüennde de yer aldı Sanatçınm yapıtlannın bulundugu başlıca kolleksıyonlar şunlardın •Tuıkıyede Akbank Tunzm ve Tanıtma Bakanlığı, Turkıye Iş Bankası. Zıraat Bankası, Şekerbank, Emlak Bankası, Fuat Suren Kolleksıyonu, Nun Erognn Kolleksıyonu, Fransada Prenses Hanzade Zehra Ibrahım, Françoıse Dumas, Muhendıs Gabrıel Pontevıa. Ayla Hungen Selı'nın bundan başka Pıeter De Vos (General Motora Newyork), Kont Alessandro Grınfan Todenni Della Vo! a (Venedık) Elırabeth Bauder (Nurnberg) ve Kâmran Hayırzade (Kâbıl) kolleksıyonlarında da ürunlen vardır. Yeni Sinema Dergisi'nin üç smyısı bir arada çıktı Yenı Sinema Dergısı'nın uç sayısı geçtıfrnmz gunlerde bır arada yaymlandı Dergınm bu sayısında Kemal Sulker. Ahmet Soner, Vecdı Sajar A\dın Pesen Atılla Doısay, Mahmut Talı Ongoıen Ahmet Un\er. Mehmet Basutcu, Ahmet Sezerel \e Nefrın Tokyay ın çeşıtlı konulara ıhşkın yazı ve çevınlen ıle bırhkte Enş Akman, Atılla Dortay Seher Karabol Erdogan Tokath nın kevtıldıkUn Turk Sıneması ve Uluslararası Feshvaller Diijsatım Sorunlan» konulu forumun devamı yer almaktadır «Yenı Sınemada sinema yazarları sanatçılan ve ogretım uyelerı arasmda du/enlenen «19701980» lurkıye Smemasında En ıyı On Fılm» •oruşturmasının sonuçları da bulunuyor. ŞOFÖRÜ BAĞLAYARAK ARACINI ALIP KAÇANLAR ŞAKA YAPTIK DİYEREK ARACI GERİ VERDİLER lstanbul Hofoer Servısi Bakırkoy Şırlnevterde bır şoforu bağladıktan sonra aracmı olıp kacan üc kışı a rodan ikl saat gectlkten son ra aracı sahıbıne getırmışler ve «Bız saka yoptık» de mışlerdır Öncekı gece Bakırkoy'den Bahcelıevler'dekl evıne gıderken 34EV 297 plakolı aracına bınen uc kışı tara fından Şırınevler kavsağındo sıloh tehdıdi ı'e aracından ındırilen şoför Necmet tın Can elleri avnklon bofl lanarak b'r koşeye bırakılmıştır Anadol marka arac* olıp kacan kışıler M »aot sonra yenıden şoforün yonına ge'm sler, ellennl ayak lannı cozerek «Serbestsin. Otomobılmı al glt Blz saka yaptık» demışlerdır Ancak sılah zoru ıle şoförü bağlayıp aracı kacıranlann ık soat lcınde ne yaptıklo rı belırlenememıştır Polls ılgınc oloy üzennde önemi* durmağa başlamıştır. ((l^eCumhuriyet)) 18 Eylül 1930 TRT I SS 00 Açılı? T» prograra 95 06 Ezgı ksrvaıu 05 30 Şarkılar 06 00 K ı n baberler 06 02 Bolteael yaym 06 30 Köye haberler 06 40 Günaydın 07 30 Haberler 07 40 Günün lçlnden 10 00 Kıs» r^ber.er 10 02 Arusı yarın 10 33 Bolgesel yaym 11 05 HafU müzık 11 20 tjar kılar 11 40 TürkUler 12 00 Kı sa baberler 2 05 Reklamlar 12 10 Osie Uzerl 13 00 Haberler 13 15 Sa» eserlerl 13 30 Bolgesel VSMD 14 30 DaSarcımızdan la 00 Kıs» haberler 15 05 <>ar kiıar 15 20 Birlmjıln derdı la 40 Hart! müzik 16 00 K:«a haberler 16 0o Türküler 16 0 Ijartcılar 18 4o Barok mü? k 17 00 Olavların lçınden 17 30 Türkü deftfrt 18 0(1 Kısa aaberler 18 05 Çocuk bab<^<! 18 ^ Hattaııın çocuk $a'kı« lö 23 B0ls««W rayın 19 00 01 00 TRT . n !!» ortak Ta Tin 19 0b Haberler 19 30 Haiif muziit 20 00 Köy da«arcı«ı 20 M Dostlar benı hatırlasın 20 40 Din ve ahlafc konuçması 21 00 K a haberler 21 03 Radyo Uyaıro^u 22 00 Kısa haberler 22 0S TBMM saati 12 25 Türktller 2 40 Şarkılar 23 00 Haberler 23 15 Gecenln lçınaen 00 55 Günün baberlerlnden özet ler 0100 Program »e kapanı» 01 55 05 00 Gec« yanu. Mücadele Şiddetli Olacak «İSMET PASA, FETHİ BEYDEN AÇIK İZAHAT İSTEYECEK» 4ı*»r» 1" (HntnsO B VI. ca^ı olaaacüstü toplantı ıç a haurlıltlar devam e'mektedır MecUsln bu olaSanü'îta toplant %\ çok mühteı tabul «Hlm'kt». dir ÇünSÜ Meclıste mall kanan t»slaM»nndan ba»km çok önemli konulaıdm t»rtı^maıar eiscıkür. tTO.e' Pas» Fettu Be\ e «»aD rerecek T» açık lzahat b'cvecektır Ffthl btv şımdi» kadjT \erdlSi numUarda hükümeta bır çoıv hücun'larda balJnır \erj1 »L'stemlndon T» ınhi"aıur dan sürekli stkavet etiPi'tir 1« met Po>» bu konuda bıha'^a a^ır olau*u • İ ' lenen ^ emlein 55 navil hafıne'i'«v«>«ıni Femı Bey den sorarakUr 10 00 Her t«lden 10 30 Yaşadıkça 10 50 ı>arkılar 11 20 Türktfleı 11 40 Ilk bçretım 12 00 H» tıf müıık sanatçi"sı »ojlüjor 12 20 Şarteılar 12 3S Ezgı kervanı 13 00 Haberler 13 15 Haflf müzık 13 30 Vs\ ıldar M u + kı Cemiyetı 14 00 Yurttan *esler 14 30 Ikl solıstden şarkılaı 15 00 Hafll müzlk 15 15 TQ küler 15 30 Barok müzik 16 00 Şakılar 16 20 Arkası yann 16 40 Türküler 17 00 Ola\'arın içınden 17 30 Küçük kon«er 18 00 Bir dilden bir telden 13 25 barküar 18 45 Hafıf mürık 19 00 01 00 TRT I tle ortak yayın 19.00 19.05 19.30 HABERLER HEIDt HAFTANIN ŞARKIST Eradh şar Istanbul Radyosu Çocuk Korosu soz ve doğan Okya> a ajt olan «Ataturk Otınpdı kıyı seslendırecek 19.35 20.00 YASAYAN EDEBIYATÇIL,\R: «NEZIHE ARAZ» HOLIVIES VE YOYO NÜFUS SAYIMINDA İSTANBUL'DA 60 BİN KİŞİ GÖREV ALACAK İstanbul (a.a) 12 E<m Pozo' gunu yapılacak olan Genel nufus sayımmda Istanbul'da 60 bın hs mn qorev yapacağı acıklanmıştır Genel Nufus bd'Tii hazırlıK calışmolarını y^zden gecırmek uzera d j n Is tanbui Valılıgmde Vatı Ne;zat A/az boskanhgında bır toplantı yapılmıştır Ka/makamlar Nufus Mudurlerı ve Merkez Sa.ım Komıtelen üyelerl ıle dun yapılan toplantıda, «ayım s 'asmda go r ev aiacaklann be ırlenmesı ve kjrstan geçır Imesı konusunun ele atı nccagını kavdeden Valı Ayaz lstanbul da nufus sayımını 60 b n dolaytnda gö revl nın yjrutecegınl so/lem şt r Valı A/az. sayım gunü uy gulanacak olan so<aga cık ma yasagı sırasmda nüfus sayı^mın duzenlı ve emnlyetlı bır sekılde yapılmosı I cm alınocak onlemlerm d9 gozden gecır leceğını sozle rrre eklemıştır TRT III 07 00 Açılıç ve program 07 02 Gune başlarker 08 00 Bando muz'ii 08 15 Sabah koT=eri 09 00 Türkve haberler 09 03 Kü çuk kon"ser 09 "iü Blood Smeat A^d Tears n «New Blood» albunü 10 Oo Çeşltll sololar 10 30 Kitm ve melodı 11 00 Oi>le>e doîru 12 00 Türkçe haoerler 12 03 tngü'îc» haberler 12 16 Fransızca haberler 12 09 Konse r saatl 14 3L, Caz cüzıSı Sızın lçin seçüKJertmlz 13 00 15 00 Günün konsert 1 00 Müîik dün ,'asından 17 00 Türkçe haberler 17 03 InglUM* haberler 17 06 Fransızca haberler 17 09 Slzler lfln 18 00 Geoçlerle mOsik 19 00 Bır kortser 20 30 Caz müzigl 2100 BOyOk «mrlar 32 00 Türkce haberler 22 03 InKİIlzo» haberler 23 08 Pransısca haberler 22 09 Gecenln getlrdlk leri 23 00 Per^embe konurl 24 00 Geca TO müzik 01 00 Prog ram ve kapanıı • Kara Kara» adh bolumde Holmes bır sabah çörekçı>e sahte pa:a \enr Bunun sahte oldu^anu bılmemeKtedır Çorekçı Ho'mesın kalpa>an oldugunu ılen surerek polıse telefon eder ve onun tutuklanmasını ıs'er 20.30 HABERLER VE HAVA DURUMU 21.20 GÜLER TACER SÖYLÜYOR Turk Sanat Muzı^ı programında ekrana gelecek olan Guler Tacer usak makamında şu şarkılan so>leyecek «Her gunum mazıde kalmış günlenmden gun arar> «Cönlume bır do£ çuneşım «Dahnda solarken akşamm gulu* •Gurbet o kadar acı kt ne varsa ıçımde «Yeşıl gözlermden muhabbet kaptım« «Pencereden kuş uçtu yaüdı yürek tutuştu • GAZİ HAZRETLERİ ANKARA'YA GİDİYOR Retstcuranur H* dtÜJ ••rard» metgul olmylar, g«; vakte *• 4 u taiQ bır ver» çıSonamışlarkara'ya b»rek»t edeceklerdır TRT II 07 09 Açılıa »• program 07 m SolHtlerden seçmeler 07 30 Haberler 07 40 Türküler 08 00 Gün bajlıyor 09 00 Sarkılar 08 1S Romanımttda Kurtuluı Bava«ı 09 30 Sabab kocaerl 21.45 SARA ÜÇ HOCA BURSA'DA TEVKİF EDİLDİ B a n a 11 (Hasnsı) Şehrtmıaıe bJ kaç gun eM.el tevüî edflen üç hocadan bırt Ia»ytan hareiet «ttlîındMi dol&n mahtîeme*» «»ırcezaca tnahkum »dılmıtır D ı w r üclii de birer av baps» malıkıım olmmlardır ÖLEN YÜZELÜLİKLER n (Hn»o»l) HUklerden Mevlazade P^fat Halcp'ta ve «vvelce Izmır de M > •avat sraıe!«ınl nesreden I=maıl Tttat ettnıjlerdır Haeı BULMACA 3456/89 nınlu besl maddeienr.den M» ta Bir haber kunıluşumuıun simgeii 3 Tersi bo§ a güreşçısi 4 Sekiz notanın «ıralanmasıvla mevdana şelen dtzl Karısık renkii 5 \!evdftdana ^el anlamında emir Tersl haylnrma 6 Peygarnbertn nietliklerini öven kasicie Kımvada kalslvumur. sl 7 Konu Tersi üretim içınde vapılan herşev BİT renk S ^.Iddetle ve anlden ale\ ftlma 9 Isınma cereçlenr>dı>n Gent? olma\an 1 Blr lsverl ıde ral «anlarm tümü 2 Amtlnat aletlermı mlkrop«uzlastırma w n o e kaılanılan e ı l ı s Ter«ı ıBITI ITal>amn verimlı o\&ları.dan 4 Lrctım Eski dılde fiu o Bır ırktun olıin Ter=i ROk7üzü, soı. • .n en üisel£ katl. 6 Bır RUZ reifl Ivedi. 7 Anlam I«ım 8 TerM niceliK olanit vet«^t* durumda btılunan Gormez S Adaielerln ovularak yumı> şaulması ı« emi VaSışın vnEın ısı farkj nsdennle kn'«'aliza bıçımd« çerçealp'ime'îi OıaTl ÎTKARIDAN A>.AĞIVA 1 Çostanncıhk 2 ZoD f V K f BII.MACANIN ÇÖZl M0 SOLDİN SAĞA: 1 Deflas'.on deOT ell k\ Anfcs adrA 8 Eko 2 \kor •Çocuk Gelinı» adh bölüm yayına ginvor Annesini bır süre once yıtıren Jenny ıle ogretmenı arasında büyük bır yakınhk vardır Iyı bır de ogrencı olan Jenny ev ışlennde yardımcı olmadıgını söyleyen ablası tarafından sureklı azar ışıtmektedır Beth Sara\a kızkardesı ıle fazla ıçlı dışlı olmamasım söyler Günün bınnde Jenny Nevvt Johnson ıle evlenmek ıstedı?ını bıldırir Sara buna karşıdır ve daha on uç vaşında olması nedenıyle bunu vurütemeyecegını kendısıne anlatır VEFAT Askeri Hakımlerden merhum Ibrahırn Maztıar ve eşl merhume Fatma Zehra Hur.ser Ortac'ın ogulları, merhjrrd Atıfet Sabuncu'nun kardeşı, Zeynep &e!mın Ortac'ın eşı, Ibrahım Cemıl Ortac'ın babası, Zeynep Tuln Gozukızıl'ın dayısı, 22.30 AVRUPA KUPALARINDAN MAÇ ÖZETLERİ BORSACILARIN TAHKİKATI <U paramızm toyroetl ale hınde spekülasvon yaprnakla ma/nun borsa «centalanndan Mı s Bunlar hakkındak, tahStlkit bujünlerde lkmal edılerek »«• uunlar Tertl«CTİt>Taır Dün Avrupa'nın çeşıtli kentlennde oynanan kvtp* maçlanndan görüntulere yer venlecek. Dr. Mesut Kadri Ortaç SSK Beyoglu Hastanesl Fızık Teda/I Mutehass.sı 16 Eylul 1980 gunu ha*Kin rahmetıne kovuşmuştur Cenazesı 19 Eylul 1980 gunu (yann) oğle namazını muteokıp Sıslı Camıınden kaldırıiarak Karacaohmet aıle kabrıstcnında ebedı ıstırahatgâhına tevdı olunacoktır Mevla rahmet eyleye AILESİ 22.50 HABER PROGRAM Istanbul ve Çanakkale Boğazlan ndakı denız traflgl ile ılgıli olarak hazırlanan dızının ıkmcı bolumu yayınlanıyor EJ re 23.55 HABERLER MAARIFTE VE MEKTEPLERDE Jfoanf, Nana, Adltra Te ttttMt VekaleUertyl* hartta umum müdüıiügü besabın» Arrupa ya jonderileeei talebenln müsabaka untihanlsn bugün » » t scktrde danılfünun konferana ««lonun4M yapılactüctır ETT«1O« lsimltrinl kavdett'ren »• tmtthana pjrecek olan talebeniD bugün sJtat aekJ7de lratihan salonunda olm?)an lazıındır. YAŞAYAN EDEBİYATÇILAR'DA NEZİHE ARAZ TANIT1LACAK Eleştırmen DoSan Hı/lan dızının bu bölümünde gunumuz yazarlarından Ne/ıne Araz ıle soyleşı yapıyor 1946 yılmda Ankara Ünıversıtesı Dıl ve Tanh Go?rafya Fakultesı Psıkolon ve Felsefe Bölumu nu bıüren Araz, Yenı Sabah ve Yenı lstanbul Gazetelerınde fıkra vazarhgı yaptı, Meydan Larousse ve Türkiie Ans.kiopedılen Yasın Kurullarını yon&tü Benım Dumam adlı b:r şıır kıtabı vardır Gen.ellıkle bıvografı ve ınceleme turünde olan ötekj yapıtlan şunlar Fatıh'ın Derunl Tanhı, Amdolu Evüyalan Pevsamberler Peygamben Hazretı Muhammed. Peygambenn Torunlan. Dertli Dolap, Mevlana nın Romam Nezıhe Araz'm avnca Bozkır GuzeUemesı adlı bır oyuau bıüunmaktadır. DUYURU 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI'NDAN AKademımız Mezunlanna, Pedegonk eğ tımle ııgılı telafl kursuno katılmok Isteyen okademımız mezunlan ve 1979 1980 oğret m yı'ınaa eğltlrrlnl tamamlayarak rrezun o'acak oğrencıerın 22 evlul 1980 tarıhi mesaı sonuna kadar Başkanlıgımıza dılekçe ıie başvurmaları duyurulur (BaSın 209036J 5255 3 I!N Avlak 4 5 Haml 6 9 Anlamak. A^AĞITAl SURİYE'DE HAİNLER TEVKİF EDİLDİ Crfî'da çılcan Müıl Gazete Sunye'dekı halnlenn ve Fran»zlanr Türiove ıehine dostça b»reketlerj hakknoa çu tnalumatı vermeketdlrler" Prannzlar Sunya d« ttlckii Ttokly» le*ılnd« bareketlerde bulunmakta(*ır)ar Halep iiüho«rat zelh fc&iy IurKi\"e ale"vnma3 bulurduklannaan b'örü ttvkıl etnii'itır Tevkıf edılenler araf nda Hob\an cemijetı lan cia vartltr Taçan. 7 rayyaT 1 Dala* e>^ 2 Eldn :.,iaS 3 FonkiTon 4 Lr D Ad» Taka" 6 Se^»hat 7 Yoldaş Ma 8 Onarmak 9 Kaınat.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog