Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET 18 EYLCl. 1980 ÜÇ r • GÜNEY KORE'DE MUHALEFET LİDERİ İDAMA MAHKUM EDİLDİ, DURUŞMA 6 DAKİKA SÜRDÜ £ Kim'in yanı sıra 23 yandaşı da 2 ile 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptınldılar. TAHRAN, (ao) İran Devlet Başkanı Ebulhasan Benlsadr Fransız Habe r Aıansı, «AFP»ye yaptığı acıklamoda ABD'nın, Şah'la Amerıka arasındakı llışkılerl ınceleyecek bır tSoruşturma Komısyonu» kurulmasını kabul ettığını oncekı gun Iran'a bıldlrdığını açıklamıştır Benısadr bu bılgmın Tahran'dakl İsvıcre Büyukelçısi Erık Lang tarafından kendısıne ıletıldığını belırtmıştır. 4 Kasım 1979'dan berı 52 Amerıkalınm rehıne tutulduğu İran da, sorunun cozumu yolunda bır gelışme olaaK kabul edılen ve Başkan Carter'ın olumlu demeçlerl ıle başlayan Meclıs calışmaları herhangi bir somut sonuç ortaya çıkarmadan sona ermış ve sorunun çozümunu yenıden bılınmeyen bır tarıhe ertelermştır. Oncekl gün yapılan Meclis toplantısında bazı rrılletveklllerl rehınelerın derhal yo/gılanmalarını ve casus olduğu ortaya çıkanların cezalandırılmalarını ıstemışler, bazıları ıse bu oneriye karşı cıkmışlardır Sonuçta, Amerıkalı rehınelerın ne yapılacağı konusunda Meclıse onerl getırmesi Içın özel bir Komıte kurulması kararloştınlmıştır Konunun yenıden pariamentoya getlrlleceğl blllnmektedlr. Ancak bu toplantının ne zaman yapılacağı bılinmemoktedlr. Rumları Somoza Paraguay'da öldürüldü Magosa dahil Maraş kentini çevresi ile birlikte istedıler SUİKAST SIRASINDA SOMOZANIN ŞOFORU VE MUHAFIZI DA OLDU SOMOZA'NIN OLDURULMESI NIKA RAGUADA SEVİNÇLE KARŞILANOI. 911Mnuı. Dış Haberier Servisi Nıkaragua eskı Devlet Başkanı Anastasıo Somoza dun ugrodıgı suıkast sonunda oldurulmustur Asuncıon kentındekı evınden otomobılıy le dun sabah oyrıldıktan az sonra sılahlı ve bombalı saldırıya uğrayan Somoza'nın cese dının parcalandığı bıldırılmıştır Olayda Somoza nın şoforu ve muhafızı da can vermış tır 1979 yılında kansız bır darbe ıle Nıka13/3 yııınaa Kansız Dir aarue ııe I\IKUragua yönetımınden uzaklaştınlan 54 yaşındakı Anastasıo Somoza, 18 Agustos 1979 gunu Paraguay'a gelerek sıgınma hakkı ıs temış Paraguay Devlet Başkanı Alfredo Strossner de Somoza'ya ülkesınde yoşama / I = 1 ">IStl 2 I ~ı Kıbrıs DÜNYADA BUGÜN ALI SİRMEN İNANÇ Eskl dıktator Somoza'nın oldurülüşü Nikaragua'da sevıncle karşılanmış, dans eden ve cığlıklar atan halk sokakları doldur muştur. ıııuşıur. G . DENKTAŞ: «RUM GÖRÜŞMECİLER GÖRÜŞMELERDEKI GIZLILIK KARARINA UYMUYOR.» LEFKOŞE, (a a) Kıbns Rum yonetımının oncekı gun, Lefkoşe'de başlayan toplumlararası goruşmelerde Kıbrıs Turk Fedcre Devletlnden Magosa lımanı dahıl, Maraş kentının çevresıyle birlikte Rumlara iadesını ıstedığı oğrenılmıştır Anadolu Aıansı muhabınnın dün sabah guvenılır kaynaklar dan aldığı bılgıy© gore, Lefkoşe de ıedra Palace Otelıne Turk ve Rum goruşmelerı sırasında Bırleşmış Mılletler Genel Sekreterının Kıbns ozel temsılcısı Hugo Gobı'nın gozetımın de yapılan goruşme «dostane bır hava» ıçınde geçmıştır Rum göruşmecı loannıdes, yuvarlak masa etrafında goruşme başlar başlamaz cantasından Rum yonetımının Maraş kentının gelecegı ıle ılgılı onerılerını ıceren bir harıta çıkararak Turk göruşmecı ıle danış manlarına vermıştır 1974 barış harekâtından berl atıl durumda bulunan Maraş ken tının otel ve lurıstık tesıslerının bulunduğu kesım dışında Derınya ve dorduncu boige olarak odlandırılan bolgelerde halen bınlerce Turk gocmon ıkamet etmektedır a a muhabınnın aldığı bılglye gore, Kıbrıs Rum yonetımının oncekı gun goruşme masasına Maraş la ılgıli olarak getırdığı onerılerde Derınya ve dor duncu bolge ıle holen KTFD nın başlıca lımanı olan Magosa lımanının Rumlara terkedılmesı istenmektedır Yaklaşık altmış bın Rum goc menın Maraş ve varoşlanna yerleştırılmesını ongoren Rum planına ılışkın Turk gorüşlerı, yaklaşık olarak bır ay sonra, Maraş konusu yenıden gundeme geldığınde Kıbrıs Rum yonetımıne bıldırılecektır. DENKTAŞ Öte yandan, Kıbrıs Türk Federe Devletı Başkanı Rauf Denk taş, dun saat 1130'da Turkıye ye gelmış'ır Fez kentınde du zenlenan Islam ulkelerı Dışışlerı Bakanları toplantısına katılmak uzere Fas'a gıderken Tur kıye'ye uğrayan KTFD Başkanı Denktaş Yeşılkoy hava lımanında verdıgı demecte, toplantıda Kudus konusunun ele alınacağını soylemıştır Denktaş, Kıbrıs Türk Federe Devletının Fılıstın halkının ozgurluğune ka vuşması gerektığı goruşunde olduğunu da belırtmış ve elslâm olemının alacağı korarlara katılmak her muslümanın borcudur» demıştır j SEOUL, la.a.) Guney Kore ftıuhalefet lıderı Kım DaeJung dun bır asken mahkeme tarafından Idomo mahkum edılmıştır 54 yoşındakl polıtıkacı, kuv vet kullanmak, öğrenci ayaklanmalarını tesvık etmek ve Kwang|U kentınde ayaklanma Cikartmak suretıyle hukümeö devırme gırışımınde bulunmakla suclanmıştır. 5 kışılık askerl bır mahkefna tarafından yürütülen ve 6 dakıka süren duruşmada muhalefet hdermın 23 yandcşı da 3 yılr n 20 yıla kadar değışen hapıs cezalorına carptırılmışlardır Asken mahkeme Kım'l oy rıca, Güney Kore'nın Ulusal Güvenlık ve AntıKomünist ya6olarına karşı koymakla suçlamıştır. Kım va 23 arkodaşma verilen cezalar yenıden çozden gecırılmek üzere otomatıkman bır üst askerl mohkemeve sevkedıleeek oradan da yüksek mahkomeve gonderilecektır ö t o yandan Devlet Başkanı Chun D o o hvvan'ın Kım'ın ölüm cezasını hafıfletebıleceğl bıldırılmıştlr. Kendısıne yoneltılen suçlan reddeden muhalefet lıderl Kim cyrıca 1973 yılında Japonya'tia sürgünde bulunduğu sıroda Kuzey Kore İle bağlantısı olan yasadışı bir örgüt kurmok ve llderlığml yapmakla suclonmıştır Kwang|u kentlnde gecen ıtıo yıs ayında meydana geleo oyak lanmalar sırosında yaklaşık 260 kışl hayatını kaybetmış mu halıfler kentte kontrolu ele geClrmlşlef ve polls Istasyonlarına saldırılar düzenleyerek güvenllk kuvvetlerıyle catışmoya girmışlerdlr 13'ü bu olavara katılmok ya da Dlanlanmasına yardımcı olmaklo dığeri 10'u da vasadışı sıvas! eylemlere qinsmek s u c larından yargılanan Kim'in yart daşlart arasında eskl parlamento üyelen profesorier oğrennler ve kılıse lıderîerl b u lunmaktadır TEPKİLER ABD'nın D'Şişlen Bakan, Edtnund Muskıe Guney Kore yone tıcılerıne gonderdığı bir mesa( da Guney Kore Muholefet Lıderı Kırn'e verılen olum cezasından duyduğu tderın üzüntuyu» dıle getırmıştır Ulusla'aros Af Örgütü tarafındon dun yapılan ocıklamada kararın nefretle karşılandığı, Yung'un yargılanmasının Uluslararası Adalet Kurallarının cığ nenrresının acık orneğml oluş turduğu bıldırıimektedır Federal Almanya Dışışlerl Bakanı Hans Dıetnch Genscher Guney Kore Federal Almanya Büvükelcıslne dün bır mesaı üeterek Muhalefet Llde rl KımDae Yung'un idam edılmesl halınde ıkı ü'ke arasındaki llıskılerın bozulabıleceğın! beUrtmıstır I LA N İSTANBUL 13'CÜ SULH HUKUK HAKİMLIĞINDEN 980/517 Fotıh Karagümrük Mollaahveyn Mah Cılt 1 sahıfe 33, sıra 17'de kayıtlı Gultepe Kaya Sokak No 22 de mukım Nazlı Gezer. hastolığ\ nedenıyle mahkememızce hacredılen Ihsan Gezefe 980/517585 sayıyle 26 8 980 tanhınde vasi tayın edılmesıne karar venlmıştlr Keyfıyet ılan olunur. 4 9 980 (Basın 6402) 5252 Benisadr: ABD Soruşturma Komis/onu kurulmasını kabul etti Hisse Senedi / Tahviller / Bankerler D UY UR U ANKARA 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINDAN Akademımıze 19801981 öğretım yılında 75 erkek, 25 kız ogrencı alınacaktır. On kayıt yaptırmak ısteyen 1980 USS sınavına gırmış ve aşağıdakı şartları taşıyan adayların ladelı taahhutlu mektupla veya bızzet başvurmaları gerekmektedır. a) Başvuru adresımız: 19 MAYIS GENCLIK VE SPOR AKADEMİSİ, KAYIT VE KABUL IŞLERİ BUROSU ANKARA b) Mektuplar engec 26 Eylul 1980 PTT damgasını taşıyacak ve 3 Ekım 1980 mesai saati ıcmde elo geçmış olocaktır Bu tarıhten sonra gelen m«ktupkır, ışleme konmayacaktır c) Posta gecıkmelerı dıkkate alınmaz d) Her aday Spor Akodemılerınden sadece 1 taneslne başvurabılır ÖN KAYIT ŞARTLARI: 1 T C vatandaşı olmak, 2 1958 ve daha kucuk doğumlu olmak, 3 Kekemelık, korlük, pepelık, topallık, cotaklık, kamburluk gıbı bedeni arıza'arı bulunmamak, 4 Unıversıtelerarası 1980 yılı secme sınavlarında boyanlar ıcln 350 000 toplam puan ve daha yukarı, erkekler ıçın 380 000 toptam puan ve daha yukarı olmış olmak a) Bıreysel ve toplu spor dallarında Mılli sporcu olmuş adaylar. Orta v© Yüksek oğretım kurumlarında bıreysel veya toplu bır spor dalından uluslararası yarışmalarda Ulkemızı temsıl etmış sporcu adaylardan 315 000 toplam puan almış bayanlar ıle 342 000 toplam puan almış erkekler b) Ol mpıyat ve Dunya Sampıyonalorında 1 2 3 4 5 6'lık, Avrupa Şampıyonalanndo 1 2 3 4" luk Akdenız oyunlarında 1 2 3'luk Balkan Şampıyonalarında 1 ve 2 'lık kazanmış Mıllı Sporcu adayıaraan 280 000 toplam puan olmış bayanlar ne, 304 000 toplam puan almış erkekler, ısten len belge'erle başvurabılırler. ÖN KAYIT İCİN İSTENİLEN BELGELER : 1 1980 USS seçme sınav sonuc belgesı, 2 Mezun olduğu lıse veya dengı okul dıplomasının aslı. onaylı orneğı veya çıkma belgesl, 3 Ikametgâh belgesı 4 Nufus cüzdanının onaylı örneğl. 5 3 adet vesıkalık fotograf, 6 Mılll Sporculann durumlarını belırten Beden Terbıyesı Genel Müdürlüğü ıle Okulıçl Beden Eğıtıml ve Spor Genel Mudürlüğünca muhurlü resml belge, 7. 200 TL posta cekl. Posta çekl numarası 123943 ANKARA Ön kayıt lcın mektupla başvuron odayiara. 6n kayıt belgesi gönderılecektır On kayıt yaptıran adaylar arasından yeterll puanı olan adaylar, puan sırasma gore secme sınavına çağırılacaklar ve sınavlar 8910 Ekım 1980 günlsrı Akademımlzde yapılacaktır Duyurulur. (Basın. 20937) 5257 • BANKER KASTELLI MENKUL DEĞERIER TİCARET A.Ş. 8IZE TENÎ HÎ2MET DtZlMIZDEN BIRINI DAHA SDNDYORÜZ İST.MERKEZnL:205320/4 223644223391221479 Tdex:23324 . ANKARA: 175900113254 ANTALYA: 75515049 IUâA:T«l: 203*9 T*l«ks:321t4 ESKİŞEHİR: 14115 İZMİR;14M55141402 • BAMKEB KASTELLt A.Ş Meriez No 4 VaJof Han Asrr.a Kat. ISTANBÜL 23 Slrkecl Telelonlar 20 53 20 (5 hat) 22 33 98 22 14 79 22 38 44 Telek»: 23 314 Kast T r . P i l . 735 Sirked • KADIKOY Altıyol 38 18 23 • ay İBTIBAT 38 06 92 BÜROSU : 2. Tel : 1 BÜLÜNDÜĞUNU2 TEH NERESI OLURSA OLSDN PARANIZI BANKAYA BIZIM ADMIZA YATIR1N MAKBÜZü BIZE POSTALAYIN, TAHVILINIZI DERHAL GONDERELIM İî Bankası Tanlcaral <tst>Dbul) Şubed Eesap No 123MT Akbank Bahçelupı (îstanbul) Çubesı Hesap No 7523 Zıraat Bankaa Bıbçekapı (!•• tanbul) Şubesi Hesap No 3741 Pamukbank SulUnhamara <!»tanbul) Çubesl Hesap No 210371 Garantı Baokan B«bç«kap> Ustanbul) Şubed Hesap No 253253 j BULÜNDUGUNTJZ TER NERESI OLURSA OLOTN, BIZDEN TAHVIL ALSOŞ VE IADE ETMEK ISTIYORSANIZ BIRIKMIŞ GELtRI ILE BIKLIKTE YERINIZE KADAR GELIP ODUYORUZ • SIZE H12MET BIZIM GÖREVIMIZDIR ecen yıl bugunlerde ABD deyd m 0c ay kaldığım bu ulkede en cok dıkkatımı ceken nokta ınsanların tuzunun kuruluguyau Gercekîen tum dunyayı sarsan sorunlar Atlantık'ın ote yakasına ya ulaşamı/or ya da cok hafıfle,erek varı/ordu Amerıkalı sorunlarla ılgılenmıyordu sankı calkantılı dunyanın ortasında tuzu kuru ınsanlar adasında yaşıyordu o Oysa cok değıl ıkıyuz yıl oncs bu uAe bıre/lerl amansız bır savaşım verıyorlardı O zaman Amerıkalı nın Avrupalı'dan daha rahat daha mutiu oiduğunu soylemezdı kımse Nısan ayında Parıs'te Turgut Özal Başkanlığındakl Turk Heyetının OECD ulkeler.nden yardım ısteme sefennı ızlıyordum Turkıve son derecede guç ekonomık durumda ıdı ve aralarında Fransa da olmak uzere Batılı ulke'erden yardım saglamak ıçın Ozal Parıs sefenne cıkmıştı Oysa bır zamanlar Fransa'nın Kralı Istanbul'dakl Hukumdara tacını kurtarmak uzere Fransa'ya sefer yapması ıcm yalvarıyordu Olaylara geıışmelere zaman ıcmde bakış ılgınc sonuclar verıyor Dun yoksul olanların bugun varlıklı, dün varlıklı olanların bugun yoksul, aun onde olanların bugun arkada kaldıklarını gorme olanağını kazanıyor boyle'ıkle ınsan Gecen yıldan, hatta nısan ayından bu yana geçen sure ıcmde Turkıye nın ekonomık gucluklerının ortadan kalkmadığını en yetkılı kışıler de belırtıyorlar Turkıye guc durumda Artık bunu tum yurttaşlarımız bılıyor. Bu gıbi guc durumlarda ne yapılır' Kımı umutsuzlugun en koyusuna duşer Ne yapacağını şaşırır Kımı de ınancını yıtırmez, soğukkanlMığını korur ve olaylara genış bır zaman parcası ıcmde bakmaya calışır O zaman gorur kı hıçbır şey sonsuza dek kalıcı. hıcbır şey değışmez degıldır Herşey her an bır değışım ve oluşum ıcmdedır Ve tarıh guc sanılan durum ların, başarıyla ustesınden gelınmesının orneklerıyle doludur Bır zamanların ağlayanlarının sonra gulenler olduğu gorulmuştür Tarıhte yazgı yok. 19 yuzyıl Japonyası gerl kalmış bır toplumdu. Ama gerl kalmışlık yazgı değıl Gunumuz Japonyası yeryuzunun en gelışmış toplumlarından bın. Artık dunya para pıyasasının merkezl Tokyo oluyor Tarıh en güç koşulların ustesınden gelıp yengl kozananların orneklerıyle dolu Anadolu cok değ'l, 60 yıl once bu olgunun en parlak orneklerınden bırını yaşıyordu Ve altmış yıl uzun tarıh ıcmde dun denecek kadar yakın bır zamandır. Evet Turkıye bır suredır guc ekonomık koşullar oltında yaşıyor Ama gucluklerın en buyuğu ınancını yıtırmek, tarlhın sureKİı oluşumunu gormemektedır Turkıye'nın ınsanları bu gerceklerı gozden uzak tutmayıp, ınanclorını yıtırmedıklerı surece her guçiuğun ustesınden geleceklerdır Inancını yıtırmeyenler her zaman kazanmışlardır. Malta tarafsız oluyor ROMA (ANKA) Akdenlz'de kuçuı< txr oda olan Malta Cum hurıyetının yakında tarafsızhğı nı ılan edeceğı ve Italya nın bu ulkeye her turlu desteğı sağlayacağı haber verılmıştır. Italya Dışışlerı Bakanı Emıllıo Colombo'nun, Valetta'da Malta nın sosyalıst Başbakanı Dom Mıntof ıle yaptığı goruşmelerın bır sonucu olarak ılan edılecek tarafsızlık deklerasyonuna gore, Malta hıç bır yabancı usse yer vermeyecek ve hmanlarında ABD ve Sovyet donanmalarının bakım gormesıne ızın vermeyeceKtır Malta nın tarafsızlığını guvence altına aldırmaya, Lıbya ı!e ada acıklarındakı denız sahanlı gının paylaşımı konusundakı an laşmazlık nedenıyle gerek gor duğu belırtılmektedır • 34 LP 440 nolu tek plakamı kaybettlm Hükümsüzdur AZİM MER1ÇLİ • Tam Hayat Sıgortasındon ai dığım 12683 polıcemı kavbettım Hükumsuzdür YÜKSEL Y1LDIRIM • İTIA şebekemı, İETT kartımı, Sıgorta kartımı kaybettım Hükümsüzdur. NACİ ALTAY • îstanbul Trafığının 27 61980 tanh 980/4432 Nolu 11401510064211 şasl numaralı otonun te mız koğıdı kapok yazısını kaybettım. Hükümsüzdur M. Bedrettln ERKAN • öğrenci kımUk kartımı, İETT kartımı kovbottlm, Hükümsüzdur. ABDULLAH YENİLMİŞ • MO 089 1061 No'lu EmekII Sandığı cüzdanımı kaybettım. Hükümsüzdur. Emir» Nigdr DİLER • 1976 yılında Trabzon Akcaabat'tan aldığım TR F 072690 no'lu pasaportumu kaybettım. Hükümsüzdur MUSTAFA ERDEM • 34 RC 068 nolu tek plakamı koybottım. Hükümsüzdur. AZİM MERİCLİ • SSK Okmeydanı Hastanesi 876 slcıl nolu klmlığımı kaybettım Hükümsüzdur. Mustofa DURNA • Tam Hayat Sıgortasından aldığım 12682 pollçemi kavbettım Hükümsüzdur. ABDULKADİR ERKMAN • Kozan'dan aldığım nüfus cuzdanımı kaybettım. HÜSEYİN EROĞLU • AİTIA Yonetım Fakültesı klmliğıml yltlrdim. Geçersızdlr. Orhon SAYDAM • PASOMU yıtırdım, g«çersizdlr. Murat TÜFEKCİOĞLU • Ulaştırma Bakanlığınca verılen 3111978 tarlh, YM2/ 1034 sayılı Denlz Motor Maklnıstliğl yeterlik belgeslnl yttirdim. Hükümsüzdur. SATILMIŞ ERCAN T.C. GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI ANADOLUHİSARI GENÇLİK ve SPOR AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİSTİR 19801981 öğretım Yılı Icm Genclık ve Spor Bokonjına bağlı Anadoluhısarı Genclık ve Spor Akademisinö onkayıtla bayan ve erkek oğrenci alınacaktır. I Onkayıtlor lcın müracaat; a) Muracaotlar, yalnızca posta Ile lodeH Taohhutlu olarok yapılacaktır. b) Müracaat suresı 15 Eylulden 26 Eylül me&3l saati sonuna kadardır c) Postaya venien evrakın en gec 3 Ekım okşamına kadar kurumumuza ulaşması gerekir. d) Postadakı gecıkmelef (3 Ekım mesai saati bmmınden sonra) on kayıt ıcm ozur scryılmoyacaktır. e> Genclık ve Spor Bakanlığına bağlı bır başka Spor Akademısıne başvuranlann müracaatlan Akademımızce kabul edılmeyecektır II Önkayıt Yaptıracak Adaylarda Aranacak Şartlar: a) T C vatandaşı olmak, b) 1980 USYM sınavtarında Bavonlar lcin 350, Erkekler ıcın 380 toplam puan almış olmak, c) 1 Bıreysel ve toplu bır spor dalında MılH olmuş adaylar ıle Orta ve Yüksek oğrenım kurumlarında bıreysel ve toplu bır spor dalında uluslararası soor karşılaşmalarında ulkemızi temsıl etmıs sporcu adaylardan boyanlar lcın 315. erkekler Içın 342 toplam puan almış olmak, 2 Olımpıyat ve Dünya Şampıyonalarında 1. 2. 3. 4 5 ve 6 lık Avrupa Şompıyonalortn1. 2. 3 ve 4 lük, Akdenız Oyunlartnda 1. 2 ve 3 lük Balkan Şampiyonalorırv da, Bayanlar Icm 280, Erkekler içln 304 toplam puan almış olmak, d) Kekemelık. pepelık korlük topallık, coloklık ve komburluk gıbı bedensel aksaklıklan bulunmomak. e) 1958 veya daha kucük doğumlu olmok. III Bu şartları taşıyan adaylar aşağıdatetenenbslgelerl tamomlayarak onkayıt lcın Akademl Başkanlığına müracaat edeceklerdır. a) 1980 USYM puan kartı, b) Mezun olduğu lıse ya da dengi okul diplomasının aslı, onaylı orneğl veya cıkma, c) Nüfus Huvıyet Cüzdanının Fotoğraflı ve onaylı örneğl, d) 3 adet vesıkalık fotoğraf, e) 200 T L lık Akodemımiz adına yatırılacak hovale makbuzu, f) Fotoğraflı ikametgâh Senedi, 0) Mılll sporcuların durumlarını bellrten Beden Terbfyesi Genel Müdürluğu Ile Okulıçı Bed«n Eğıtım ve Spor Genel Mı.dürlüğünce verilecek resmı belge, h) Müracaat dılekcesl Bu dılekçede; zorunlu olarak sınavı yapılacak olan Atletızm ve Cımnastık'ın dışında sınavına gırmek Istenen Futbol. Basketbol, Voleybol, Gureş ve Hentbol dallarından bırının belırtılmesl ve açrk yazışma adresının yazılması gerekmektedır IV önkayıt yaptıran oğrencılerden sınav sonunda; 190 erkek, 60 bayan vs 10 vabancı uyruklu, toplorn 260 oğrenci alınacaktır. önkayıtlar sonunda yapılan puan sıralamasına giren adaylara posta ıle Sınav Gırış Kartı gonderılecektlr. Sınav Gınş Kartı'nı alan adoylar 13 ekım pazortesJ günü saat 08 00'de Genclık ve Spor Bakanlığı'nın Anadoluhlsan Genclık Spor Akademıs' tesıslerınde Sınav &• rış Kartlarıyla ve malzemelerıyle (erkek ve bayanlar Içın, Spor ayakkabısı, eşofmon şort atlet ve bayanlar ayrıca Cımnostik Müsabaka Kıyafetlerını de beraberlerınde getlreceklerdır) birlikte sınav ıcın hazır bulunacaklardır NOT Gazetemızde 17 Eylul 1980 tanhınde yayınlanan llânda da e bendl geçerlıdır ANADOLUHİSARI GENÇLİK v« SPOR AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL (Basın: 20879) 5265 Eîes Işhatu Kat ANKARA BUROSU : Atatürk Bulvan No 94/78 KıalANKARA TeleJon TELEKS 17 59 00 42 248 18 32 34 I FA.IZ HADLERİ AETTIRILDIGINDA ARTAN MIKTAR AYNEN NET OLARAK GELİRINIZE ILAVE EDILECEKTIR # ANTALYA BUROSU • Atatüriı Caddesl Raşit Berberotlu Ifhanı No 67, Kat 1 ANTALYA Telefon . 75 51 50 49 BURSA BUROSU : Atatürk Caddes< Kurtul No 59 Asma Kat BURSA. 20 369 11 338 32 184 Lir» T r . Telefon Teleks I TAHVILLERINÎZİN AİT OL DUĞU PIRMALAB VE UYGULAMALARIMIZ HAKKIN DA LUTPEN TELEFONLA AYRINTIL1 BILGI VEYA BROSUR ISTEYINIZ • tfham BU TAHVILLEB PARANIZIN GUVENCESIDtB. • ESKIŞEHIR BUROSU : Porsuk tşham Kat 2 No Koprubaşı Tel 18185. IZMÎH BUROSU : 201204 (HİSSE 22 14 79 20 53 20 22 36 44 SENETLERt) # Cumhuriyet Bulvan No 11, Kat: 1 Oda No 103 Meydan Apt Telefon 14 14 02 14 08 55 Teleks 52 678 Onay T r . # BANKER KASTELLİ A B Sayın tasarrui sahiplenslo dlkkatlne Tasarrufiarınıo yatınrkeo dlit kat edeceginlz nususlar Bnoe güvencelı bır şirketm tahvlUnüı olup ohnadıgııu araştıı maktır Sonr a da ıs yaptığınıı muessesenin tecrubesi olacak tır Bız sermaye pıyasasmda yirmj yılını a.şm:ş tecrübeli vt güvencell bır kuruluşuz Bunu sıze bir kere daha hatırlauyoruz VEFATLAR İCİN ACI günlertolzı paylaşan t s LAM CENAZE [ŞLERI blı telefonla emnnizdedir Gazete ılanı ve unıuın muaroeieler dostoj raponı defın ruüjatı natim auası devır duaian helva şeker tşlen yapılır Hassasiyetle ve utlzliMe ışletn lerinızl derubte eder rASARRUFLARINlZA YILDA *o44.5 NET GELIR GETIREN EN GUÇLU KURULÜŞI ARA AIT TAHVILLERI ILAN £DIYORUZ LASSA KORDSA GLNEV SAN'AYIİ ASIL ÇELIK DE^.nR DOKUM ARÇELIK BOZKLR7 MENSTÎC^T • MENSÜCA1 SANTEAL DOKTAŞ OTOSAN rOROS ^ ü B R E ÇELIK MONTAJ (JAVA. EFE& iMLSEN VE DLKEMIZIN OtGER SEÇKJN SANAY1 ıtLRULÜŞLARINA AIT EN GUÇLU TAHVHLERIN SATIŞINA DEVAM EDILMEKTEDIR ARANAN MENKUL KIYMETLER. AKAL AKÇIMENTO AKSA ARÇCLIK BAGFA3 DOKTAŞ EGE BIRA GOLTAS GÜNEY BIRA GLBRE FABRIKALARI IMAR BANKASI KARSAN KAV KAYSERI YEM SANAYİ KOÇ YATIRIM PAZAELAMA • KORUMA TARU1 LASSA • MAVI ÇELIK • ORMA • OYAK YATIRIM A PAMUKBANK • POLYLEN • EABAK (Hisse T » Büçnaa Kurucu) • SARKUYSAN • SIFAŞ • YAPI VE KREDİ DUYURU Îstanbul Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden ÇEŞİTLİ CİNS VE MİKTARLARDA ELEKTRİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR Idaremiz gereksıniml olon, Ceşıtlı cıns ve mıktarda elektnk malzefneleri kapo!ı lıyat onenlen alınma+: suretıyle satın alınacoktır. Tahmını tutar 185 000, T L geçıcl süvenceal 13 875, TL"dır Umumı şartname ile malzeme lıstesl Ticaret işterl Daıresı Müdurluğunden bedelsız olarok alınobılır. Ihal6mıze katılmak Isteyenlerın vereceklerı önerl zarfına idare vezneslne yatıracakları geçid güvence makbuzunu da ekleyerek engeç 2 eklm 1980 perşembe gunü soat 1100 e kadar Beyoğlu Istıklâl Caddesl 379 no da Idaremız Zabıtlar ve Korarlar Bürosu Mudüriuğüne vermelerl gerekmektedır Idore ıhaleyı yapıp yapmamakta veya dlledlğlne yapmokto sert>esttlr. (Basın: 21016) 5253 SATIŞA SUNDüGUlVrüZ MENKUL DEGERLERI AÇIKJ.I1 ORLZ: A KALEFLEKS 5 Adet A ANADOLD CAK1 200 Adet • MAKINA TAKIM «olOO'ü ödenmlş muvakkat makbuz 60 mllyon t â n rardır H40 temettö da. gıtacaktıı (Tamamı Odenmıg 8» netlere) 1S8 Adet • OPAR 200 Adet • OTOYOL PAZARLAMA 200 Adet • T SIŞE CAM Sennayesl 200 müyonduı 447 milyon k a n var. dır Vo4O temettü vermeyg başlamıştıı b8 Adet • sINAl fCALKINMA BANKASI • 300 Adet • VATAN KONSERVE C 0 adet keleplr fiyaU» TEL: 47 20 06 • 40 68 86 NOT Bütua tnuameleleı !»• letmeye aıı olmals üîere yurt lç] TUrt dışı yurt dışından rurda oenaze nalcil repılır Günün heı saatlnd» emrtnl» İSLÂM CENAZE İSLERİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog