Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

IK 1 CÜMHURİYET 18 EYLÜL 1980 ünyarr.\r. «urf'V': iv> dt£; = :^ >'cJlv?ç <v*dır, yokst» tam tersmd. dünyaımzın temell. durağanlık, değişmezlik midlr? Yuzyıllardan beri, bu konuda çeşitli döfönceSer ileri sürülmuş, çeşitli görüşler saTunulmustur. Ama bugün biie. bilimin T« fersefemn eriştiği benzeri görulmemiş duzeye karşın, bu sorunun, yanıtlanması zor bir •oru olduğunu kabul etmek gerekiyor. Değişimin tamei olduğunu savunanlarm «m esküerinin başında. sanınm Ephesosiu bslge Herakleitos gelir. Herakleitos'a göre, her şey her an desişmektedir. Aynı ırmakta iki kez yıkanma oianağı yoktur. Çünkü, ırmagın sulan sürekh akmakta ve esküeria yerini alan yetij sular, o ırma^ı, her an yenl bir jnnak yapmaktadır. Evrenin yasası budur. D olayiar ve görüşler Değişen ve Değişmeyen Dr. Gurhan TÖMER Ege urtlversitesl GOzeî Sonattar Po*. Izîemeîeri. heîe heie doğan her canHmn, günun birinde mutlaka. ama mutlaka ölmesi, bu yasanin şnndiye kadar tek bir canlıya biie ayncahk tanımamis olması evrenin temelindeki değişmezlik ilkesini. herkesin anlayabilecegi bir biçimde ortaya koyan kanıtlardır. «Sski hamaaı eski tas», •Guneşln a?tında yeni oîan hlç bir şey yoktur» gibi d»yişler de. değişmezîiğe inananSann düşünceierini yar.s:tır. Ne var ki, bu değişme . de&içmeme konızsu. iki karşıt sipere çekilip, soçme kan;tlar göstererek. koîayca çczümlenebüecek kaöi'.r yai:n b!r sorun değüdir. Çünkü bu evren, karşittıkîarla dolu, karş:thklann kimi zaman birbirlermj ittiği. kımi zarnan da, iç içe, sarmaş dolaş o'.dugu bir evrendir. Bu sorun dtv evrenin bu özeHiği dikkate alınarak mcelenmelidir KaJdı ki, birçok durumda. degişim} saptamak ve ölçmek. ya oîanaksızdır ya da çok zordur. örneğJn. saatte 30 km. hızla gitmekte olan arabar.ızı. saafte 60 km. hızla sur J Bu görüşu, Herakleitos'ten yuzyıllarca »onra, coi daha geniş ve yetkin bır dizga fsisteın) içinde vurguîayan en büyük duçünür ise, Manc'tır. Marxçı düşünce. evrenin ve dünyamn temeünin değisim olduğu ilkesi üzenne kurulmuştur. Bu öğretiye göre, insanın görevi dünyayı yadnızca anlamak değil. değiştirmektir. Türkçe'de de. halkımran, zamania herSeyin deeiştiği inancnnda olduğunu anlfitaa deyimler vardır: Eski camlar bardak oldu, «Koprülenn altından çok sular aktı» gibı. İşiıı ilginç yaru. degişmenin degiî de, değişmemenin teme! kurai olduğunu savunanîann ssyısı da küçümsenecek gibi değildir. Değişmezlikten yana kanıtlann en önem Itteri, be!ki de doğa yasaîandır. Gerçekten d3, do£an:n temel yasaîarının değişmezîigi, bu göruşten yana oianlara guç vermektedir. Ge?egenlerin, uzayın boşluğunda. matemaöğLn ve fiziğin yasalanna uygun olarak, milyarîarca yıldır dönüp durmalan, mevsim lerin, çaşmaz bir düzen içinde birbirlerini rneye başladıgmızda. hi?:n degiçtigiîii ve iki katına çıktıgınt kclayiıkla saptayabiiırsiniz. Ama, 10.000. 5.000. 500. 100. 10 yıl onceki dünyayia. bu^unku aunyayı kıyaslad'.ğımzjM değişenin mi. yoksa değişmeyemn mi ağır bastığım söylemek hıc de koiay degildir DoğrusuEu istersenlz. o günlerden bu gjniere. degisenle deglşmeyen. 5*anşı at başı berabare götürüyor. On binlerc» yı! öncs. ıraymun aıalanmız, ağaçlarda yaşıyor, avîaqnı çiğ ç:ğ yıyorîsrdı Beden VP kafa yapıîarı bizlerden çok farkhydı. Da!*w:n'e inanraak gerekirse. zamanîa gerçekleşen evnm, bugünün insanmı o'uçUurdu Ateşi buiduk. t*kerleğ: buîduk 3500 4000 yıl öııce, Mısırhlar. ne Einsteinm ünlü E = mc2 formuüınu biliyorlardî. ne de televlzyonu 100 yı! onceki. bırakın 100 yıî:. 50, 40 ys! onceki dünya haritas;rr. görseniz tansyamazsınız. Daha 2023 yıl öncesine kadar Türkiye'de konuşulan, tart:şıîan konularla sorunlann ne Çok değiştiğini bir bakışta anîarız. O zamanlar ne aya gldürnişti. ne de tüpte bebek yetiştirilmiştl. O raman'pT ne KZT biünirdi ne de ÎMFî Oysa bugun, tüpte bebek de yetiştiriliyor, aya da gıdiliyor, E= mc2 de biliniyor. AET. IMF ise künsenin diîinden düşmüyor. Demek kı, değişen çok şey var. Demek ki köprülerin altından çok sular akmış. Ama, madalyonun bir de öteki yüzü var. O yuz hiç değişmiyor. İsa'dan binlerce yıl önce yaşamış olan Mısırhların kullandıklan v e İsa'dan yüzlerce yıl önce, Yunanlılan n matematiksel olarak kanıtladıklan Pythagoras teoremi bugün de geçerliliğinj koruyor. Fuzuli'nin, Evkaftan bağlanan ödenegini alamamas! ve memurlara derdini anlatamaması üzerine, zamanımızdan 450 yıl önce yazdığ;. Şikiyetname». güncelliğinden pek bir şey yitirmemiş' İÖ 43 yıhnda doğmuş olan Romalı Ovidius, «Aşk Sanatı üzerine bir kitap yazmıç Ovidius kit^bının bir bölümünde, ara sıra kaçsmakiar yapmsnın çok doğal olduğunu soylüyor. Fakat, bu suçun gizli kalmasını ve basümamak için hep ayn: yerde buluşulmamasını öneriyor. Uîuslararası düzeyde :se. 20. yuzyılın Amerikan İmoaratorluğu, 19 yüzyüın İngiliz İmparator'ugunun yerini aldı. Temelde değişen birşey olmamış oldu bir anlamda. Demek ki değişen birşev yok. Eski hamam eski tos. Öyleyse ne? Bu koskoca evrenımiz ve onıın bir parçası olan dünyamız. surekli bir dei.ş;m içinde mi. yoksa tam tersine. evrenimizin ve dunyamızın temeli. durağanlık, değiîmezlik mi? Görduğömuz büdigimiz kadany'a. o da dcğru. bu da. D^şrişen de var deŞişmeyen de. Desişenle değişmeyen yan yana, iç içe. Kural boyle, yasa bu. Böyle bir dımyada, doğruyu v e guzeü yakalsyıp. degifende de. deşişmeyende de hem başan, hem mutluluk duysak derim. BAS1N NE DİYOR? .......... Alpay KABACALI Yönetim Orduya Geçince.. Silahli Kuvvetlerln ülke yönetimine eı koyduğu torihte yo da harekâtın ertesl günu yazılan, 13 ve 14 eylülde yayımlanan köşe yoztlorından alıntılar sunuyoruz bu hafta. 0 SERİNKANLILIKLA 13 eylül gunlu MİULİYET'te Refik Erduran, «Serlnkanlılıkla» başlığı oltındo şunları yazıyor. «SHah seslerlnin, cenaze görüntülerinin, anlameız şamatoların kesilmesiyte ortaya cıkan serinkaniı duşünme olanağındon yararlanırken kafalarda vurgulanmasını bir kez daho önereceğim ilk teşhis şu. Canlı organizmalar olan topiumdaki gelismelerin gerektirdiğl O'."vğon dışı davranışlor Isteğe ve iradeye bağlı defiüdir. Bir diş hekimi €istediğl icin> cekmez cürük dtşl. Cürümuş o*duğu ve ağrısına dayanılarradığı icin ceker. Sonuc cerçekleştikten sonro olay üstüne gevezelik etmenin anlomı ve yararı yoktur. Yanıtının araştırılması gerekli soru bellidir: Diş neden cürüdü ve yeni cürümelerin önlenmesi icin ne yapılabilir? Simdt hepimiz her seyden önce bunu düşünmeüyiz. Serinkonlılıkla.ı S EN KISA ZAMANDA... OKTAY AKBAL EVET HAYIR taK yutiaria aşoğı •"jK'i komomlanmış olmosı, Du rvi yoğmosınır», ertştig! bo Teoman Erel, 13 eylüı gun!ü GÛNAYDiN'do tOnarım'ı yine asker üstlendi» başlıklı yazısmda Si'ahlı Kuvvetlerin on yılda bir «re|ıme müdahole etrrek zorunda kalmasının başlıca nedeni»ni «blz sıvillenn becerıksizliğiıne bağlıyor ve şunlorı yazıyor: «Oemokrasl hep Dlrilkte pıc edildl. Ve doğrusunu söylemek gerekirse müdahale vakl oidu^u an da re|im tıkanmıştı. 11 eylul gecesi televizyonda konuşurken coğumuzu öfkeden titreten Süleymon Bey İcin şımdi cok şeyler söylenebllir Ama bunun faydcsı yoktur. Bir politikacı BoşbokonMktcn Ikinci kez müdahale ile devriiiyorsa tarıh önünde en büyük cezayo uğrarrıs demektir. Şimdl ne o'ccağını ryl düşünmek zamanKJır. (...) Anfaşıidgı kodarıyia bu defa asKerier «Onanm»ı partilerln ve liderlerin müdaf halelerinden korumaya caiışacaklar, Hderlerden bağımsız büdıkleri po)ttıkacılar ve «hliyetlerlne Inandtktarı bürokratlarla işbirliği yoporok kendilerl kollan sıvayocak!ardır. Daho başlangıçto koyu bir kötümserllğe düşmemek icin bazı noktaların altını cizmek gerekiyor. Türk ordusu bu müdahalede de gelenekîerin» uyarak emlr komuta zlnctrınl korumuş, kan dökölmeden sonuc almış ve dennokrasly» dönu!ece^lnı daho ilk gunden Han efniştlr. Bu zorlu girtşırrden yuz akı M cıyrıle malarını v« demokrasfye en kıso zamanda dönülmesini dlliyoruz.t Atatürk'ü Anlamak., nuaakı haber'erl tov*Q»rn.ş ite de, sorun cok yöniu oifluğundcn bu kez de koco* yopı(3r, denızaen dckfurmü yerlerdekl hdksız ışgoüer nedeniyte güıv celli^'nl sOrdurmektedlr. «Aiatürkçulük. Türkiye gerçefcîerlntien do$mus bir akımaır. uyls kı. Atatürk llkelerimn tümü. herşeyden önce bu ölke halkınm sorunlanna gercekcl cözüm'er oet ret "rtek crrccıvid konulmuştur... Ataturkcutük tenetde br devrlmdlr... Cok yönlu düsür.ceve ve deT.ckratik t"r îoO'umsa! vaprya dcvalı bir değışırrt bir ot:lım, bir lierleme ^cratmak Atatürkcülüğjn fcsslıca eredfdlr.» Cavit Orhan Tutengll'in «Atatürk'ü Aniamak ve Toncımiamak» kitabın clıp okuvun Okumadıntzsa... 8ugunlerin kitabı... Atatürk devrimıne yenıden dönuşten söz ed:ldığı bugunlerde. Atatu'K devrıml nedlr, Atctürk ne vapiiak istedi, ne ycptı, ondon sonra ne oldu? Ataturkcüiük felsefede, topiunsa' ekonomlk, slyasal olanlarda redlr. nasıl bir onlam taşır? Tütengn, bir Dlr yazmış hepsln!. Aralık 1979'do, vanl Deroırel'in azınlık Iktldarınm içbasına gelmesin.den az su'e scira Levent vokusunrfo kıyıîan Ataturkcu bilim aöamı ve yazar Tutengil'in bu vopıtını okumok cok yararlı... özelükls Atatürk devrimfil sürdürmek isteöinde bulunanlor stk sık Atatürk. Atatürk ükeieri sözlerinl dlllerinden düsürmevenler lcin... Tütenoil'e göre. Atatürkcüluk her şevden önce ok*cıdır Her turlu gerisi'löe baönozlı^a, vobazl'ğa. doğmcıctlı§a. bos <nanc>arla. dofla dtşı dösunce'ere keslntikl» korşıdt' CoâiTiıztrt biMmseı düsunces'nı. duşunce özgür(üflO'îü ve o.nurt vol göst^riciU^pnf ben!msemistir AtotOrk» Cülük boskı. korku ve butün totallter yöntemie'e keslıv llkle korsıdır, cOnkO özgüriOkcudur. AtaturkcutOk insona dfiğer vermeven, onu sömuren her dOşunce ve tutuma kcrsdır cünkü insonctdır, insanlıv deöerlerlne scvgı gösterilrr>es'nl ister Atnturkcü'ük, blllm dı$ı her vönteTe v» uva.u'amava karşıdır. AtctOrkculuk. fkcı'iğo ve sald'rganitrîe karşıdır. borıscKİ'r. AtaturkcO'ök her turig lc ve dıs söT'ürüye ka'«' oirJuğurtttcn eTDeryaiizm ve feodallzme Varsıd'r. Atatü'kçölOk hnlkın katıirrîodtaı he* törlü vöiet'me ve girlsirre korşırttr. oercek halV egernenüğlrttien vaficdır. AtcM'kcülfi'îOn ıtkpiesen baslıcO hedefteri uluscri tom baöıms'ztık, caâdaslas"io. ulusrjl eaemenliktir. Tfıtenai' «heps'nin özönrte akılcı bir felsefe yatmaktcdıf r Atd*ü k üke'erl bu amoclara ulasma yolundo bir butüıv dör Tek tek ele oimıp yorumlonamaz. Atotürtç Devriml ve Aîaturfccö'GV beürl! slvosa! yön'erden de^ll, TOrklve va r1.'ın\ıa g9rcek!»ri acstndtjn bir bütun olarak deöertenr"T:'~e!!dir. Venüiğe. lîeriye dönüV olan bu ulusal devrimc! dunvc çprOsü, Incprjofuz k! aün gectikce venl co^doş ll vo"jr a'!c tarih lclndekl gercek yerini daho sağkım blç'iie otficak'T» der... A'stGrV'ü an'cdık mı? öfömOnden by vona tam ktrlf 1 ÎV vı! cectı Dofumunun yüzuncü yıitnı kbttamaya hczırz. Arıa şu soru hep önümüzde duruvor: Ataturk'O mı? Turengll'lp sö2lerlne kotmvorum, Atatürlc ; Devr mı btr bötündür, avn avn yönierden, tek tek els aiımo vorumianamoz. Bu acıdan bircoklanmn dillnden dösmediâl oibi «Atatürk Devrlmler!» voktur, bir tek, Wr bOtön oforok Atotürk Devrlrpi» vardtr. Bu devrim bir olum!u bcşlangıctir, yartda kalmtştır, yonda bırckılmtştır AtatOrk'ten sonra gelen polıtikacıtor tarafından... Ne yapıp eS'p bu De/rim'i tamamtamck, peüştlrmek, yeni aşamafcrc, cağda? uvgarlıâm. bilîmln gerekt(rdi§l çJzgiye ulcşOvsa Atatürk Devrlmlnln ortlomını bftmeven, antamovan, rniamak bılmek ıstemeven DOİ'tlkoeılar dillerlnden «Aıatürk» sözünü dusürmedikieri hofde Atatü'k duşuPces'n.' ortodcn kcidırmck yozlcştırmak 'SteT>işter zaman, zamon da bunu boşormış'ardır. Gercek Atatürk devrmcllerlne acılar cektirmisier, onlan ü!key» düşmon ve zaroriı klmse!9r oîarnk göstermeve cabo harcorrrşlardir. Ovsa AîatCrk devrim1 hiç bir tev>. yanlış voruma, yozfaş1 ttrmiTvc olcnok tcnımayoc" ; kac*or kesnd'f. ockttr «Ksno'izrr'n Dramısndo Atatürk Devr'rninli vandc *»• rckî'masının acısınt onlatan Vedot Nedlm Tör'ün 1960's bek vo SL'nu7 '* diye sormuçlardı. su vantît vsrmlstl «Ato!t>k'ün dirr!mesinl»ı... Ben de «Atatörk Bir Gun Gelecekf:r» boşhğryle 21 Mtıyıs'to yoymladıSim bir vozımı 511 söz'?r1e b't'rm'ştkn «Afotürl' Âtömünder kirk ikt ytl sonr<3 cfo bOtön göcüvle vosıvor AtotürV öldü, yok oldu d*v« 1 sevmenler devrinnc kusok!orır> tokcct^nı buaün de vann da surotiar<ndo duyocfiklonit b'lsinıor « Atatürkçu kuşoklcn bekteyen görey ortododir, v<3n»ia ko!an Devrım'l taTirrrıtamak, Atotürk'cu bir demokrosl kuruo, ü'kevi ve ulusu «coödos uyaar'ıV düzevine» çıkorrr>ak... Tek vol, h»k orrtoe budur. bu olmolıdtr. 1! r / Uygulomado glrlşimlerlnln olumsuz sonuc on, kıyılarm gefeceğinfn de göstergesi olmustur. BU N0KTAYA NASIL GELÎNDÎ" Medenl Kanunumı/z 1926 y»hnda yürurlüğe gırdikten sonro Arazl Konununur, yururlukte kolıp kalmadığı duraksamalara neden olduçu gibl, MK'nun yolnız mülkivet nükumlerınl duzenleyip muiklyet re|!mine toW olmayan maiların ve bunlortn tat>ı olacağı re|imın takdlrtrt Isvıçre'ds kantonlara ve blzd« komu yosalorına bırokmıç olmosı, kamu mallannın korunması v» yönetimı ıçln bır yasa çıkanlmasını zoruntu fcılrmçtır. OerçeKten, MK'nun 641. morf deslnde »ahlpsiz şeyler n» yoron kamuya ait olan mollorın devletln huku"n ve tosamrfu ol'.ında bulunduğu bellrtlldlkten sonra, aks! gerçekleşmedlK çe yororı kamuya olt sulor II» tanma elverişlı olmayan yerler, kcvolar, tepeler, dağlar ve onlordan cıkan kaynakların klmsenin mülkü olmodığı acıklonmış ve yararı kamuya olt ma(lonn Işietilmesl ve kulianılmcsı hakkında özel hükümler konulması öogörülmüştur. Işta bu hükümden hareket eden Maliye Bakanlığı 1943 yılırtdo «Kamu Mailan Kanunu Tasarısı» uzerinde calışmalara boşlomış. konuvu b'llm odomlarına da !nceietmis ve hazırlartan to«on ancak 1950 yilından «onra TS MM'ne sevkedilmiş İse de yo«okjşma olanağı bulamryorak kaduk olmugtur. Kıvılarda Kamu Haklarının Korunması MEDENÎ KAMJNTN ÖNGÖRDC ĞÜ TOPRAK REJtMİ YÖNÜNDEN ÇIKARIL3IASI ZORUNLU KAMU IVL\LLARI YASASININ ÇÎKARIL!VL\>L\SI DEVLETİN SAHİP OLDUĞU MALLARIN YİTİRİLîVrESİ. NE YOLAÇMfŞ. HAKSIZ İŞGALLERÎN TAZ>IİNİNİ ORTADAN KALDIRMIŞTIR. lar. Esaser, olayın başında yapı!an Işlem butlan (yokluk) nedeni İle bir hak kazandırmaz. Ancak. bu kabil arazide oiuşturulan emrivâklîer sonucu öeğeri yüksek yapı ve tesislerın, alınan mahkeme kararlarıno korşın yıktınlmoları, ileride ne yapnacağı b.iinmeden ve herhangi bir ücret de olınmadon, idari önlemlerie geciktırilmekte ve erfelenmektedir. Böylece yirmıbeş yıldan ben uygulanmayon kararlann varîığı bllinmektedlr. Doğaldır ki, bu kendl hat>ne bırakma. Işgatcılerin haksız varorionm sürdürmelerine neden olrnaktadır. Kovuşturulmcyanlann yanında hlc ölcösünde o!on bir kovuşturmada on yıl onceki değeriyle altı milvon lira deâer takdir edilen bir tursstik tesi8 için yerel örgütün yıllık ücbln Mradan beş yıîlık korşMığı onbeşbin llra Işgal taz minatı dovası actığı dikkate o'ınırsa, bu yosa boşluğu lclr»de Devletin ugYatıldığı zarartn bovutları hakkında yetertl flklr verllmlj olur. 8.8.1960 tarihll Cumhurtyeti» yayınlanan haber kuşkusuz n* tek bir olaydır. ne de ilk ve son olaydır. Ancok. carpıcı bir o(gudur. Kıyılann mulklyet düzeni kurulmadon konuya başka Bakanlıklann schlp cıkıp el atmalan, ek maddeler, yönetme» llk ve genelgelerb çözüme kalktşmaian bugünkü kargaşonın nedenlerlnden bir dlğerldlr. Sorunun kamu yararına c6zümü ancak, bir kamu mailan yasası çıkarılması İle olanaklıdır. Bu suretle topu 8lcllıne paralel olarak kurulocak olan kamu mollan slclll İle Devlet malına sahlp olacok, mll yarlaria Ifade edilebllecek haksız Işgalden elde edilen parasal çıkarlor Hazlneye Intlkol etmekle blrllkte sosva! adalet dengesl de sağlanmıs buluno eoktır. LİDER, LİDERLER? 14 «yHM gunlü TERCOlvtAN%tn bir «Geciş dönemi>ne glrildiğı bellrtlldikten ve bu donemln «gözbebeğimiz olon ordumuzu çok uzun »Ore osll görevlnden uzak tutarak yıpratmamosı» «Mleölnde bulunulduktan sonra soyle deniltyor. •6u geçlf aönemlnden •onra, normal sıyasl hoyato donülürken tie/nokraslnln cok daha lyı işieyeceğl hukukl ve sosyal vasat kimler© teslim edıtecektlr? Hongl kadroya «işte dört dörtluk bir altyapt, buroda Türkiye In•anı Içm bir mutiuluk anıtı yükseltin» denllebllecektlr? Unutmamoic oerekir kl. tecrübssiz, amotör polltiko kodrolon özenle hazırlanmıs o oityapı üzerind* hllkat gorlbelen oluşturabilirler. Bütun emekler bosa gioebillr. Ve gene unuîmamak Ç3rekir kl, lıder poın genel başkanı değl! kolay yetişmer. Uder cok recrübedan, acı tatlr cok olaydan. cok tmtihandon suzülmüştür. Ancak uzun yıılarm lcinde yoğnjJdukton sonra oluşan bir for masyon zenginlıft hadisesidir. Onun lcin. günahları ile. sevapları iie 'ıderî. vorso l.'derlerl gelecek gunler lcn Ittno ıie muhafaza etmek gerekir.» Av, İLHAN KUTAY orozllerln l>jilnmedifl!noen bohısle bi btrcuk aylık sürede bunlartn envanterlnin çıkarıima sı yotunda Milll Emlak örgutun* tollmat vardlfll zamon. fcorunun sadece bir envanter 80runu olmadığtnı bellrterek Bokanlıkta bekîeyen kamu mallan tasansının yosallaştırılmasını önermiştık. Tasarıyı görmeysrt Boksnın yomtı «Sahlpslz crozlnin henuz acıklığa kavusmodtği> olmustur. Kendlsln* Toprak Reformu ön Tedbirler Yasası, Tapulama Yososı, Yargıtay Içtlhatlon ve bilimsel görüşler İle yeteril oçıklığın sağlonmış bulunduğu anımsatılınca da konuyu de^lştlrrnlştl. nun varattığı gasp ve haKsa Işgal eylemierinın önü alınomamışttr. Kamu yönetımi genellık(e buntaro seylrci kalmıştır. Karadenlzden Akdenlze uzanan ktyı şerldinde kamu malı olan ve dolayıslyle tapuda tescüe tobl bulunmayon araziler üzerlnde yapılan yapıların ve sair mâlkiyet iktisapiarının «kczan>imış hckı olarak hicbir dayona9ı ycktur. Başka bir deyimle. Yargıtoy Hukuk Genel Kurulu'nun 27.2.1980 gün ve 1967/ 1365 sayılı korannda da açıklandığı üzere. MK'nun 641. maddesi gereğince sahipslz ve yarartanılması kamuya alt mallar uzerinde özel mülklyete mah8U3 hükümler yurümez. Bu koMl yerler lcln alınan tapu kayıttan hukuken defler taşımaz Aynı gün oynı gazetede Naziı llıcak da «12 Ey!01 herekâtı»ndan söz ederken aynı görüşu sovunuyor: cistn kokjyi, «Blz demsmi« mlydlk» dlye sorumkiluğu siyasl kadrolara yüklemek. konuşma ve kendllerlnl savunma hakkına sohlp bulunmayan klmselerl. yerden yere çolmoktır. Blz böyle yapmayacak, onlarla hesaplasmak tcln, demokrotik •istem lclrtde yenlden yer lerlnl almakjnm bskleyeceğlz. Tom tersine, bugün onları mudafaa eaeceğiz. Eğsr demokrasinin bır an evvel gelmesinl *• tyorsak. siyasl kadrortun ayakta kalmasına calısmalıyız. Llderler kolay y» tışmez; herkesin kusuru vardır. Ama bu kusurton dev aynasında göstertp, olumlu yanlan örtmemek gerekir.» ÇÖZÜM NEREDE? Uvgulamodo yosa bostuflı» Medenl Kanunun AngöıtiugO ve toprak re]iml yönundeo cıkanlması zorunlu olan komu mailan yasosinın cıkorılmamı» olması, Devletln sahlp bulunduğu maiların yttirilmesine yol octıği oibi, haksız işgallerin taz mint oîonaktorını da ortodan kcldırmıştır. Uvgulamcda yer yer kumsal oianların Devlet odtno tescü edilerek onodan kiştlere geçlrilmesl yanlış ictihatlara da neden oiabilmiştlr. 1972 yıîında imar Yosası'na eklenen bir madde ile denizden doldurmo suretiyle özel mülklyet ode na arazi ve arsa elde edllmeet yasoklanmıştır. Hükme göre, doidurulan orazl v* arso komu mah otmoktadır. Kamu maiı, n(tetığl itıbarivle öze! mülklvet hü kümierlne tobi olmadığından bumardo 5zel hukutt lllsküerl İçinde tasarrufta bulunulması eias! değlldir. Hal böyle iken devtetln bunlan odıno tescll ettlrerek öze! hüküiT'lere göre k\~ şüere kiroya verdiği, dolayıslyle yasa bosluğunun Devlet ka w demeleriDde blle ne dereceoe hatalı uyguiomalara neden o(duğu gorülmustör. •»»••»»•« >•»»•••••••••••••»»>»< EVTEL EV EŞYASI VE \ TELEVİZYON ANONİM ŞİRKETİ Tasarruf Sahiplerine Duyurur Kuruluşumuzun. %28 Yıllık Faîzli Tahvillerl 15.9.1980 Tarihinden Itibaren BtRKAÇ BASÎT ÖNERL. 14 «yHM Ounlu HÛRRİYETt© Metln Tofrar, Paşasız Türklyede birkac basıt önerl» n>telemesiyle klml görüşler öne süruyor: (Bir devrlm. dofiru deyiml* btr ihtllal. bir tutukloma kamponyosını başlattı mı sonunda mut laka bu kampanyanın e•Irt olur. Bu kendl kendln« eslr olmak gibi bir faydlr. Bir defa «buna defldl' buna de^medl» zlh nlyst) Iktldariora, hele kendllerinde hesop sorulmozlık vehmeden Iktıdarlora musallat oldu mu. bundan kurtulmak son de r*c* zoriaştr. Bundan doteyı da Isln basında ölcüyfl v« hesabt, kriterlert tyl. dogru tutmak gerekir. Yüzlerce. blnlerc* kişlyl basmıza musallat ettlnlz ml onlardon kurtulamazsınız. Hopishane'er y«tmez, stadyumlar aemak zorunda kalırsınız. Halbu kl buniar arasmdo coğu, slz üstlerine gıtmezsenlz. sizin yanınızda biie v«r olobilirler. Beıkl onlar tvl le rahatlamışlardır, (...) Asken müdahalenin toblo tındakı tehlıke ve rahatsızlıkları «ben onlarla başederim» dıye kücum; seyenler, kendiler ne uzun vadeler bicenler llk gunkü nıyet ve usullerinden ıster istemez uzakiaşırlar. Karşılarındakilerin hesopları zaten budur. Buniar da İsmet Paşa'sız Türklye'de birkac basit önerldirj Anadolu Bankası Anonim Şirketi Galata Şubesinde Satışa Sunulmuştur. thraç Edilecek Tahvü Tlıtan SaOş Süresi tlk Faiz Tetliyesi İDc ttfa Vade Tahvillerin Kupürler 260.000.000. TL. 15.9.1980 24.9.1980 (10 gün) 24.9.1981 24.9.1983 İlk iki yılı odermesk yedi yü Hamiline 2000 adet 10.000. TL. 2000 adet 25.000. TL. 2000 adet 50.000. TL. 900 adet 100.000. TL. BÎRAN1 1975 moiannm öeğenendîrilrfie»! v« vönlendlrllmesl tconusundo m«rkez ve yan kurucuşlar Ctst düzey yetkllHeriyte yopılan bir tep iantıda dönemln Maliye Bakanı. Devietln sohibl bulundugu saraylann, hükümet konaklan ve memuf konutlannm, arso ve 0 0 bsaısı Ccma w > « aeaa # AYDINLIKTA. VEFAT MÜNİR COŞAR 10 Eyiül CarşamtX3 günu velat etmiş v« 11 Eylül guniı Datcc'da Sındı oite mezar!ığır!da topraga verümıştfr. Aîıah Rahm«t evtey» Eşl Fatmc Coşor, Coşar, Msnsur, B1rtwn. öıyemışçl, Yaneıoğta, Bozrfofian Derrfre) <rilet»rl 5258) Satış sörestnfn Wmh^ »*»p «Jer fHnel yitm sonundon Itlbaren l«t«y«n tohvK terî ıtfa p!âni!a bağ!; oırraksız". :stedıkleri hef zaman tahvlllerinl kısmen v»yo tamon>en tade tl« bu zorrana kadar ışleml» falzerlyle anaparalanm blrllkte gerl alablllrlsr. TahvllleriP anapara ve talzlertnln tedlyes! yetkllı kılınocok banka veyo bonkotar etlığı He yopılır. ••••••••»»••••»••••»•••»»•••••< >•»•»••••••»»»»»»»»»»»»»•«>••<>••• (O0z«f C730> 8M» UatMMalı* •* MADtB NAOİ CÜM HURÎYET B4>IN \HIM VNKARA Koma Sefeak A BUHOLAH S4/4 Yenîstij İ9) ; 17 5*2= I7S5 6« 18333S % t/MfR HZ 3 Te! : !i 47 X i3 12 JO • âDâNA : AUtüTk CM lürs H»T« Kuraau İ» Ham 13 Te» : 14 550 18.731 ABONE ÜCRETLERİ Aftar l * K6 ütrrS! Vavu; !«M •ra <nt»f &LRTBÖ&E 1S tctcn» lıjAKUGİL ••*••***• TAAHHCT TASASTNA TA KVİ M a enrat. « Ttgrt |Q| 100 \JBQb %J9QQ n n tnmk 4Jİ «41 âlnaa M.I4 MI Oı£ü:ürtfe* M»tb»acıiîX f C*3 No. • 38 4] Pcst» Kjaua: J46 tSTVNBÜt T sietc» : »nn 7*3rt difî 800 IJBB& •600 T*30Q Vç*X Ûavtı rnr^snaa T* »4utsAnk&rm Aboae ve fcac T«i: 18 33 SS 6t» 111 Ts«n »41 tkfad 1«J» Ayw Oun HÜRRİYET yazan Okv* E*$|, Uya'yl amollyata alınan btr haatoya •onra «unlon yazıyon K1 nlyot'n yetmedl/ M şlmdı omellyot bostoOi d* toplumsaı yaşamm mıstır, Operotörlenn toUckto bir kar»ımrza cıkorvırlan ve beyanları. ha»d»ö) ayn btr aerçektlr. tayı kurtarmak ıcln butun N* var kl sonuca utasguclerinl kullanacakkınnı mak lcin cfyt nlyeöl kove iyl niyetls. •onuno nnnak v» ouclendlrmek kadar mücadeley» devom gareklr. İyl nlyet ancak edeceklerinl düşündürmek aydtnlıkta korunabllen btr tedlr. öyl« I M , TürUy»'kovromdır. YonJ. İyl nk nln aercegln( blzlm gibl yvU) olon, acık otondır. görenler, bugOn kendlteAcıklıöm tek »ortı da acık rine dünkünden cok d o o4monm yanl dOrustce dav ha buyük bir sorumluluk ranmanrn dyl« davranodOstitğOnu b'lerek harekat na zarar getlrmemesldlr. etmelidlrier.» Yufconaa •öyiedigimtz fll
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog