Bugünden 1930'a 5,454,681 adet makaleKatalog


«
»

22eylül 1980 Pazartesi başlıyoruz Olur degîl Nadir NADİ' nin anıları UĞUR j dersancsî "J i Son yılların en ilginç anılar dizisi u \\ İ ı ikiaşamahsmavdada her soruda bızi hatırlayacaksmn g kayıtlarımız başlamıştır! Laleli Fetfıibey C. 18/1 aksarayİST Tel 226641 umhuriyet 57. Yıl; Sayı: 20169 Kurucusu : Yunus NADİ 10 TL. 18 Eylül 1980 Perşembe O Evren ve Milli Güvenlik Konseyi üyeleri bugün törenle and içecek ANKARA fCumhurlyet Bürosu) Devlel Başkanı, Mıllı GuvenRk Konseyi ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren bugün TBMM'de düzanlenecek bir törenle and Içecektır TBMM'de saat 16 OO'da başloyacak törende Orgeneral Evren He birllkte Konseyln dlğer üyeleri Karo Kuvvetlerl Komutam Orgeneral Nurettln Ersln Hava Kuvvetlen Komutonı Orgenerol Tahsın Şahlnkaya Oenlz Kuvvetleri Komutanı Oramıral Ne)ot TOmer ita Jondarmo GeneJ Komutanı Orgeneral Sedat C+lasun da and Kseceklerdlr. And icm« törenlnin tamamkm masından aonra Konsey Oyelert Asked ve Mülkf erkanın kutlomalarını kabul edecektlr. Kon eeye yokın çevrelerden alınan bilgiye gör«. ond lcme törenlnden tofira oroda hozır buluna(Arico*. 8 a 7. 80. • d») Gözetim altında tutma süresi 15 günden 30 güne çıkarıldı ANKARA, (Cumhurfyet Bürosu) 1403 «oyıfı SıKıyoMtim Kanununa v« Mılli Güvenlik Konseyınin blldlri. •mlr, koror veyo vorlıflına karsı gelenler oskerf mank«mey« sevk edllinceye dogın gozetım altında tutulabileceklerdır Gözetim suresl 15 gunden 30 güne cıkartılmıçtır. Mıllî Güvenlik Konseyi'nın dunku Resmi Gazetede yayınlanan kararında şoyle denılmıştır: tSıkıyönetim Komutanları, 1402 soyılı Sıkıyönetlm (Arkatı 5. Sayfoda) Emeklilere 60 maaş tutarında ikramiye verilmesl ve en az geçim indiriml için çalışmalar başladı. Tarımın vergilendirilmesi öngörüldü YENt ÎÇ BORÇLANMA BONOLARI ÇIKARILIYOR ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 1980 malı yılı bütcesıne dayanılarak cıkarılmış bulunon «Blrincl tertip Iç Istlkror bonosuna» ek olarok (kıncl ve ücürv cü tertıp (c borclanma bono lon cıkonlmosına karor verHmiştlr. Re6m< Goz»frn*n dünkO «ayt•mda Mllll GüvenlHc Konseytn4n karan gerefllno» belirîtlen tOrde Iç borclanma bonolannın çıkonlrnası ICJD Mol'ye Bokanlığı yetkill kılınmıştır. Bir haftaon gun Içlnde cıkarılması düşünulen lc borclonma b o nolarının 1980 mall yılı sonuna dek gecerll olacağı bildırılmekted'r Bunların faızlerl ve vodelerl Maflye Bakanfığı tarafındafl bellrlenecektlr Edirtl\en bllgllen» gore, bu bonolarda falz oronının yaklası'' Wh de 30 öolayınöa saptanmaaı vadelerlnln de altı oy otmow üzermd« durulmoktodır. lc borclonmo honolorıvio rop lam 15 mllyar llralık bir gellf elde edılmesıne cdısılacoktır Bonolar 1981 yılının mort ayına dek plyasado tedovü* ed» cektir. Vergi yasaları yeniden düzenleniyor ANKARA, (CumrHJrtyrt BOrocu) Mallye Bokanlığında gıder yasalan Ne gellr vergisi yaso lan özerlnde calısmalar yurutüldüğu blldlrtlmektedir. Mllli Güvenlik Konseyi, B o kanlık müsteşoriorı ıle yopılon toplontıda ve daha sonra ekonomlk konulara llışkln duıenlenen toplantılarda, daha önceden alınan ekonomlk Hkeleıin Yalçm DOCAN yOrurfökte Italmosınfl karar vermıştır Bu karar Devlet ve Konsey Başkanı Orgeneral Kenan Evren'ın öncekl gün düzenledlflı basın toplantısında da cçıklanmıştır. 1970 yılından bu yana MeoMslerden hlçbir blcimde gıder ve gellr yasolanna ülşkln herhangı bir yasa çıkmaması buna ek olarak 24 ocak kararlarının bir de vergl yasalarıyla desteklenmek zorunda kalınması, ancak bunvn gercekleşmemesl olgusu müsteşarlar tarofından Mılli Güvenlik Konseyi üyelerlne anlatılmıştır Bunun uzerlne Ma liye Bakanlığıno gelır vergısı ıle gider yasalarında yeni düzenlemelere gldllmesl tallmatı verilmlştlr ALTMIŞ MAAŞ İKRAM(Y1 Mafıye Bakanlığında Mlllı G0venllk Konseyl'nın tallmatı doğrultusunda glder yasoları arosın da özellıkle ıkl ano kon u Oze(Arfcası 5 Saytada) Sakıncalı Istanbul'da 24 çevre ve 14 ılçe beledıyesinin meclıs ve encümenleri feshediidi • ANKARA DA BELEDIYE BAŞ KANI YARDIMCILARININ SAYISI 6'YA INOIRILDI.. Istanbul II sınırlorı ıçınde bu kjnan 24 çevre ve 14 ılçe beledıyesinin başkanları gorevlertnden alınarak Beledlye Mecllslerı i|e Encumen/en feshedılmıstır Alınan bılgıye gore yüzboşj Eyüp Celık Avcılar Beledıye Başkanlıgına Bakırkoy Mal Mü düru Salıh Ucar Gungoren Be ledıye Başkanlıgına Kaymakam lık başkatıbı Ekrem Şafak Kocasınan Beled'ye Başkanlıgına, Bakırkoy Koymakomı Tahır Demırkurt, Kücukcekmece Belediye Başkanlıgına Bakırkoy Koy makamlık gorevlısı Alı Kırall Sefakoy Beledıye Başkanlıgına, Bakırkoy Zıraat Mühenoısı Dun dar Balaban Yembosna Beledi (Arkası Sa. 7, Su 8 de) görülenler dışında îüm yurîtasların yurt dışına çıkışı serbest bırakıldı ANKARA {a a) Mıllı Gu^en lık Koiseyı (19) numaralı bıldırı ıle sakıncalı gorulenler dışında tum yurttaşiarın yurt dışı na çıkrrosınm serbest olduğunu duyurmuştur Bıldın şoyiedır .1 5 nolu bıldıri Ile yurtdışına Cikışlar yasaklanmış 11 nolu bıl dırf ıle gorevlıler, yurtdışmda calışan işcıler, öğrenım goren (Arkası 5. Sayfada) AYKUT GENC RANA GENC Sisli'de bir baskon.iccr silahh saîdırı sonucu öldürüldü • SARIYER EMNİYET AMIR VEKILI OLAN AYKUT GENCIN POLIS OLAN EŞI DE AYAĞINOAN YARALANDI • ÇEŞITLI SUÇLARDAN SANIK YASADIŞl BİR ORGUT UYESI TATBIKAT ICIN GÖTURULOUĞU AVCILAROA ARKADAŞLARI TARAFINDAN KACIRILMAK ISTE NINCE CIKAN CATIŞMADA OLDU • SIVEREK'TE GÜVENLİK GUCLERl ILE CATIŞAN TE RORISTLERDEN BIRI ÖLDU, 2SI YARALI OLMAK UZERE 51 ELE GECIRILDİ. Istanbul Haber Servlsl Sarıyer Emnıyet Amır Veklll Başkomıser Aykut Genc dun sabah ugradıgı silahlı ealdırı sonucu hoyafını koytoetrmstir Sabah 09 30do eşf Rano Genç'le beraber, Şışll Ebekızı Sokoktakı evınden (Arkası Sa 7 Su 1 de) İNCİRLİ ALT VE ÜST GECİDİ TAMAMLANIYOR istanbuı Hober S«rvtsJ inclrj kavşağı ait ve üst fleçıt yapımının llerledığı ve yol mer kezının çevreyle bağlantılarc nın kurulduğu bıldlrllmıştır. Yetkilılerden alınan bHgllef» gore, Istanbul'a girı? yollarının en önemil merkezlerınden blrinl oluşturacağı plonlanan Incir II kavşağından kentln bellrll merkezlenne traflk akışının bu yuk oranda hızlanmasının amaçlandığı, ayrıca uluslararası karayo.u normlanna gore uygunluğun gozetildıği yapımın kısa süre ıcınde hızmete sunulab'Jeceğ/ ilade edılmektedır. 8u arada, Topkopı . Yeşllköy Hovailmanı dlrek yolunun da yapım çalışmalannın yoğun b r bıcımde surduruldüğü belırtılmektedır Bu şekılde Topkapı Ile Yeşılkoy Havalımanı arasında 57 dakıka orasında gdılebıleceğl Ifade edılmektedır Inclrll kavşağının tamamlanmasından sonra bu kesımde yıüard.r mevcut olan karıçıklık ve dağınıklığm tamamen glderlleceğl, bu dağınıklık ve kansıklık nedenlyle de meydana gelen trafık kazalanyla tra fık sıkışıklığınm onlenerek bu yoredekı buyuk okar/ak/t Isrofının da ortadan kaldınlacağı ilgılılerce bıldınlmlştır Fotoğrafta bazı bolumlerı acılan Incırlı kavsağı alt ve üst geclt yapımının son durumu görülüyc İFotoğraf: Eröoğan Köseoglu) Adana'da Yüzbaşı Angın'ı öldürmekten sanık 2 kişinin davası yarın başlıyor ADANA (Cumhuriyet Guney Itleri Bürosu) 14 eylül 1980 çünü saat 16 45 eıralarnda Kurukoprü semtinde şehıt edılen Yüzbaşı A. Bülent Angın'ı vuran sartfklarm yarm yargılanacokları ocıklanmıştır. 14 eylül günü Kuruköpru »em ttnde Ikl eol grup arasında cıkan silahlı catışma üzerlne otoy yerlne gıden askerl tlme atoş açılrrış, Tankçı Yüzboşı A. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Istanbul Beledıye Başkanı Korgeneral Akansel, personelin giyimlerine özen göstermesinî istedi İSTANBUL, (oa) Istanbul Beledıyesınde çalışan tum ışçi ve memurların kıyaîetler ne ozen gostermelerı ve devleî memurıveti cıdd.yetıng uygun biCimde ışe gelmelen ıstenmıştır. Istanbul Beledıye Başkanlığı görevını yüruten Korgeneral İSmail Hakkı Akansel beledıyede calışan hanım personelın pontolon gıymemelennl ve asın makyaıdan kacınmalannı ıstemış erkeklenn ıse kravatsız ve traşsız gorev başına gelme melerl konusunda çalışanları uyarmıştır. FAALÎYETLERÎ DURDURULAN84SENDİKA BAKANLIK TEBLİĞİ İLE AÇIKLANDI ANKARA (o a.) Colışma Bakanlığı, faaliyetleri durdurulan sendıkalora Mışkın bir teblığ yayınlamıştır. Teblığln dünkü Resml Gazete'de yayınlanan llk bölümünde, MılH Güvenlfk Konseyl'nln sekız numaralı kararına dayalı olorak yapılacak ışlemler de gozonünde bulundurulmok üzere, DISK MISK Haklş Konfede'asyonlarına bağlı sendıka lar Ile dıger konfederasyonlara boğlı ve bağımsız sendıkalar belırlenmıştır Tebllğe gore DlSK'e bağlı 39 MISK'e bağlı 19 Haklş'e boğlı 8 TurkUîkelş'a bağlı 9 Sosyal Demokratlş'e bağlı 7 ve Toplumlş e bağlı 4 sendıka faolıyetten menedılmıştır. Calışmo Bakanlığı teblığlnın (Arkosı Sa. 7, Su. 6 da) GÖZLEM UĞUR MUMCU Mıthat Paşa'dan Beri... OLAYLARfN ARDINDAKİ İRÇEK' 12 Eylürün Ekonomik yanı gsreklı kredı akımının keslntlsız surmesmı sağlamak ıcın on iemlsr almmaktadır Ne var kı 24 Ocak'tan bu yana surduru len ekonomık program aksa maktadır Uretımın duşmesl ve pıyasaiın dıırgunluğa s(iru^ lenmesl sorunları nası1 oozum lenecektır' Bu konudo Devlet Başkanı ve MGK Başkanı Or general Kenan Evren'e basın toplantısında şu soru yönelîılmıştır: «SORU Uygulonan tkonomık istikrar programmın enf lasyonun artması ve uretimin duşmesj gıbı aksayan bazı yon leri oldu Acaba programı aynen ml uyguloyacaksınız? Yok sa afcsayan yönleıi yenfden gozden geçlrilecek ml?» Sayın Orgeneral Kenan Evren bu soruya şu yanıtı vermıştır: • •• (Arkası 5. Sayfada) T urkıye'nln Cumhuriyet tarıhının en ağır bunalımınaan geomekte olduğu her kesln bemmsedığı ve dıle ge tirdığı b(r gercektır lclrtde ya şadığtmız e<onomık zorlukların aşılması >cın bir yandan Ulus lararası Pcra Fonu (IMF) Ile anlaşmanın koşullan 24 Ocak kararlan kapsamında yurütu lurken bir yandan da OECD cerçevesınde Türkıye'ye yöneIrk yardım fonu Işletılmekte ve Yüksek Askeri Şura bugün olağanüstü toplanıyor ANKARA Yökse* Askert Şura'nın bugün saat 17 00'de olaganüstü toplanacağı acıklanmıştır. Genelkurmay Genel Sekretertlğınm bu konudakl acıklamast şoyledlr: tYüksek A6ker! ŞQra, 18 eylOI günü saat 17 00 de Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Mılü Gü venlık Konseyi Başkanı Orgene ral Evren'ın başkanlığında olağanüstu toplanarak gündemındeki maddelen gorüşecektır» K U8uro bakılmosın. blzlm demokrasimız bıraz pllle calışon radyoiara benzıyor! cNasıl''» dersenız şoyle Devletın temelıne Anayoso'vı yerie9tırıyorsunuz, Anayasa yenı doldurulmuş bır pn gıbı demokrasıy bir süre çalıştırıyor Radyolarda da boyie oımae mı. once radyodan çok net ses çıkar düğmeyı hangı daıgoyo cevırırseniz, hangl ıstosyonu ararsanız ses gelır Pılın ömrü doldukca parazıtler coğalır cızırtılar artor se» yavaşlar Anayasa'lar da böyle oluyor Yenı Anayasa once demokraslyl cok lyi colıştırıyor ya da boyle sanılıyor. bır süre sonra pılln gucu azalıyor derken parazıtler artıvcr cızırtılar coğalıyor ve radyodan artık ses cıkmıyor. Anayasal gelışmeler, pıllerın do UD bosalmosı gıbJ (Arkcsı 5. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog