Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

22eylül 1980 Pazartesi'ye Cumhuriyet Olur degil Nadir NADİ' nin anılan 57. Yıl; Sayı: 20168 Kurucusu: Yunus NADİ 10 TL. w yıllann en ilginç anılar dizisi * 1950'lerden 1980' lere uzanan olaylann öyküsü her aşamada eğitmek bizim işimiz... kazandırmak ta! LİSE SON Cumhuriyet «Milll Güvenlik Konseyi demokratik düzen ve rejimin şimdiye kadar sağlıklı bir biçimde işlemesine imkân vermeyen tüm engelleri, bir daha böyle bir müdahalenin yapılmasına lüzum bırakmayacak şekilde kaldırmaya kararlıdır. Bunun için Anayasa, Seçim Kanunu, Partiler Kanunu gibi mevcut kanunlarda bugünkü duruma gelmemize neden olan hükümler ya değiştirilecek. ya da yeni hükümler iiâve edilecektir.» «Eğer bu müdahale yapılmasaydı, gizli ve hain güçler Silahlı Kuvvetlere de sızarak bir kaç yılda onu da bölme yoluna gideceklerdi.» 4/eylülBEKLEMELi 3/ekim İZMIT ELAZIĞ merkez dersaneleri Lalelı.İSTANBUL 17 Eylül 1980 Çarşamba Tel.27409222 8316 Tel 15 967 Tel. 27 0 4 Not: İZMIT v« EIAZ)5 don b q} ko jubcmız yoktur. Evren "Bozulan demokrasiyi işletmeye ge 12 Eylül'ün ilk göstergeleri Devlet yeni baştan düzenleniyor Hasan CEMAL ANKARA, (Cumhurlyot Bürosu) 12 eylul harekatının hedefl ve programı ne Idı? Devlet ve Mıllı Guvenlık Konseyi Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in djnku basın toplantısında bu sorumn korşılığı arandı bir kez daha Dıkkati ceken nokta Orgeneral Kenan Evren'ın ılk kez çıkmasına rağmen basın karşısındaki rahatlığı oıdu Konsey Başkanı bu ılk basın toplantısında, hoylı sa kin ve serlnkanlı gozuktu Soruları yanıtlarken yumuşak lestlerı ve esprı'erı ıie bu alanda uzunca gecn se sahıp, tecrübelı b r dev'et adamı ızlenımınl verd Bu arada bir yabancı meslek'aşımız, bir takım formullerın ve cözümlenn cok bıllurlaşmış olduğunu vurgularken, ısankı bu durum, kısa süreli (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Evren ve komutanlar dünkü basın topıantısında «Konya olayları, gericiliğin ne boyutlara ulaştığını göstermiştir. Bir parti liderinin Çanakkale'deki bir kongrede konuşmalarının dikkatle incelenmesi, taşıdıkları fikirlerin ne olduğunu gösterecektir.» «Eğer herhangi bir parti lideri de suç işlemişse, elbette kanun karsısında bunun hesabını vermek zorundadır.» Anarşiye hiçbir ad altında izın verilmeyecek «Memleketin ve milletin yüce menfaatlerini daima herşeyin üstünde tutmuş olan Türk Silahlı Kuvvetleri, bu tarihi görevini tamamladıktan sonra her zamanki vekâr ve vazife aşkı ile bütünüyle asli vazifesi olan vatan savunmasına dönecektir.» ANKARA (Cumhurty^ BOrosu) Devlet, Genelkurmay ve MılI! Guvenlık Konseyi Başkanı Orgeneral Kenan Evren dun bir basın top'antısı duzenleyer rek, Sılahlı Kuwet!e | ulke yonetımıne el koymağa ıten nedenlerl anlatmış, hareketın amac ve hedeflen hakkında acık kımalar yapmıştır. Cok sayıda yerll ve yabana basm mensubunun toplantıda, gazetecılerin sorularını yanıtlamazdan önce yap tığı konuşmada Orgeneral Evren Bakantar Kurulunun bu hcfta acıklanacağını, geclci Anayasanın hazırlanmasından sonra bir kurucu meclıs oiuşturulacağını bıldırmış, ekonomık alanda uygulonmakta olan Istıkrar programının sürdürüleeefllnl ocrklamıştır. Orgeneral Evren'in konuşması şöyledır. EVREN'İN KONUŞMASI «Türk ve Dunya basınının de ğerll temsılcılerl, «Hepınlzl en lyi duygularla s» lamlıyorum Hür demokratık relımlerde bosının ne büyük hızmetler gorduğü ve onun değerlı mensuplarının demokrasl nın yaşamasına ne denlı katkı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Mıllı Guvenlık Konssyı Bas konı Orgeneral Kenan Evren, dun duzenledığı ılk bosın toplantısında yerlı ve yaoancı Dasının sorularını yanıtlarken, Turk Sı.ahlı Kuvvetlerınln uzun sure bu gorevı ustlsnmeye nıyetı olmaaığını belırtmış ve «emın oljnuz kı asker aslı vazlfesınden ayrılmak nıyetinds deg.ldır» demıştir Demokrasının ortadan kaldırılmadığını bir so ru uzer>ne acıkloyan O genera! E</rsn. «bozulan demokrasıyı şler haie getırmsK ıç.n geldık» şeklınde konuşmuştur Guvenlık altına alınmış bulunan sıyası parti hderlerıne ılışkın bir soruyu yanıtlarksn ds Orgene r al Evren, «lıaerlerın cok kısa zamanda tekrar evlenne lade edılebıleceklerl' nı » soylemıştır Sıycsı partı lıderierının yargılanıp yargıianmcyacaklan konusunda bir soruyu ıse Devlet Başkanı Evrsi, «eger her hangı btr partı lıdert da suc ışlemışse, eıbette Kanun karsısında bu« nun hesabını vermek zorunda» dıye yanıtlamış* tır Bu arada bir Amenkalı gazetBd, ABD'nln harekattan daha orce haberdar edılıp edılmedığlnı sormuş Orgene r ai Evren bu soruyu şöyle yo* nıtlamıştır « Sureti katıyede hayır, eşlerimlzın cocuklarımızın bıle haberı yoktu...» YERLİ BASININ SORULARI Mıllı Guvenlık Konseyi Başkanı Orgenerat Kenan Evren, konuşmasının yazılı metlnden olan bölümünü tamamladıktan sonra gazetecılerln socularını yanıtlamıştır Orgeneral Evren'e Türfc gazetscılerl tarafından yönetllen sorular ve kendısınin yanıtları $6yledır: SORU: Geclci Anavaso ve Kurucu MecRs Içiit torîhı bir sura vereblliyor musunuz? Yanl totbilı sürelerl ne okıcaktır? (Affcaw Sa. 7. 80. 8 de) «Büyük bir engel, karşımıza büyük bir duvar çıkmadığı sürece izlenmekte olan ekonomik programdan ayrılmayacağız.» larda bulunduklan demokrasl Icınde yaşayan aklıselim sahibl herkesm tdrakı lcındedır «Bu Inanc ıcmde sıze hitap etmekten kıvanç duyuyorum. «Degerh basın mensupları, «Dsmokras re|imı fazıletler repmıdır Demokrası fertten fer de fazıletlı ınsanların varlığı Ile yaşar Demokrasının bütün (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Türkeş'in 11 eylülde banka hesabma 5 milyon yatırdığı öne sürülüyor ANKARA KAVAKLIDERE" DE BİR BANKA ŞUBESINE YATIRILAN PARANİN DUZGUN TOMARLAR HALINDE BANTLANDIĞ1 VE BAZI BANT LARIN UZERINDE «YOZG A T J SÖZCUĞUNUN O GÖZLEM UĞUR MUMCU IZLENÎMLER Geçmişe Bakıp..; KUNDUĞU YOR BELIRTIU ANKARA, (ANKA) Calışmaları durdurulan partı.erden Mıllıyetcı Hareket Partısı nın Genel Başkanı Alpaslan Turkeş'ın, Turk Silahlı Kuvvetle'i'nın ülkede yönetıme el koyma sından bir gün once Ankara da bir bankadakı kışısel hesabına büyük mıktarda para yatırd.ğı ve bu para mıktarının 5 milyon lıra olduğu ılen sürülrrüştür öğrenlldığlne gâre eskl MHP Genel Boşkanı Alpaslan Türkeş 11 eylül günu Akbank'ın Ankara Kavaklıdere şubesıne gıderek bu şubedekı kışısel he sabına elden 5 milyon lıra yatırmıştır. Türkeş'in kendl adına yatırdığı paraların belırh mıktarlarda duzgün tomarlar halınde bantlandığı ve bir kısım banda|lar üzerınde Yozgat damgasının okunduğu belırtı'mıştır. Bılındığı gıbi, Mıllî Guvenlık Konseyının cağrısına karşın Alpaslan Türkeş 51 saat ortadan kaybolmuş, daha sonra Mılll Guvenlık Konseyı'rın süre tanımasından bir muddet sonra tesl'm olmuştu. DISK'ii yöneticiler ve işyeri temsikileri teslim oldu ar Bırıncl Ordu ve istanbu! Sıkıyonetım Komutanlığının 49 numaralı bıldırısme gore dun saat 18 e kadar teslim olmaları ıstenen DISK DISK'e baglı sen dıkalar yonetıcılerı ıle ışyen temsılcılerı dun kalabalık grup lor hallnde teslim olrruşlardır Teslim oimak uzere Se'ımıye'ye gelen sendıkacılar dun oğle saatlerınden ıtıbaren buyuk kalobalıklar oluşturmuşlardır. lşlemlerın tamamlanabılmesı (Arkosı Sa. 7, Sü. 7 de) ugün jinni yaşlannı yaşayan gençler, 12 Mart seruvenlen sürerken dokuz on yaş'annda bjrer ılkoüuJ çocuğuydular. Bu yuzden, o dönemde yasanan olaylan, yapüan yanlışlan, izlenen yollan geregı gıbı degerlendıremezler. Yaşanan her olay. toplumsal deney hazinesins katılır Akh başmda ınsanlara yon verecek olan deneyler. bu olaylann suzgecuıden geçerek bıh^çlere ulaşır Elestın ve özelestın dedıgımız akıla yonternlerın varhk nederu de budur. Insan geçmışten. geçmışın yamlgılarından b'lgı ve deney hazınesmden vararlanmazsa oluo bıten olaylan nasü algılar gele^ege nas.l yoneleb.l r? 12 Mart donemı, çok zengın deneylerle doludur, B Dörtyüzü aşkın gazeteci salona sığışamadı Sedat ERGİN ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Merakla beklenen basın toplantısı dun gerçekleştı ve Devlet Başkanı Mılli Guvenlık Konseyi ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren ıle Konsey üyelen ordunun ulke yonetımıne el koymasından sonra ılk kez dün yerlı ve yabancı basın önüne çıktılar Basın toplantısının yerı ko nusunda çeşıtlı seçenekler duşunulmüş, bir zamanlar Bulent Ecevifin R>Vanlar Kuruluna BaşKdnhh etlıgl. Suleyman Demırel ın de göleneksel aylık basın toplan tılarını du7enled'gı Başbar kanlıgın gınşındek, buyük toplantı salonu en uveun ola(Arkası 4. Sayfada) (Arkası 5. Sayfada) Turgut Özal Türkıye nin IMF katmdaki guvernörü oldu Teslm alınmak üzere Selımıye kapısında sırasını bekleyen bir çrup DİSK'e bağlı sendıkaci (Fotoğrof; Erdoğan KÖSEOĞLU) ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Tjrkıve'n n IMF katmdaki guvernorlugjne Başbakanlık Musteşan Turgut Özal getırılmış, ancak bu atamanın Turk Silahlı KuvveMerın ulke yonetımıne tümüyle el koynasmdan önce gercekleştığı bıldırılmıştır. IMF'ye uye ulkelerın tümü. IMF katmcia bir yetkılıyle temsıl edılmektedırler Bu yetkılı kı şı ülkelere göre değışmekte kımılerınde ulkelerın Malıye Bakanları kımlerınde Malıye Musteşarları ya da ekonomıyle ılgıll bokanları olmaktadır IMF ka(Arkosı Sa. 7, Su. 7 de) AET DISİŞLERİ BAKANLARI: «TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİNİ SÜRDÜRÜYORUZ» BRÜKSEL, (a a) Öncekı ge ce toplanan AET Dışışlerı Ba kanları. Ortadogu da Fıhstın haklarını destekleyeceklsnnı acıklarken Türkıye'nın de bir an once demokratık yönetıme donmesl icm cağrıda bulunmuşlardır (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) ALİ DİNÇER GÖREVİNDEN AÜND!; YERİNE EMEKLİ TUĞGE^ERAL Ö ATAND1 (Cumhuriyet Bürosu) Ankaro Beedı\e Başkanc Alı Dınceı goıe/mden aimarak yerıns emeklı tuggenerai Sulev man Önder otanmı$tır Emeklı Tuggeneraı Süleyman Önder ın Ankara Be'edıye Baş kanlığı'no atanmasına ılışkın Mıllı Guvenlık Konseyının ata . ma karan dun Resmi Gazete'de yayınlanargk yurürlüğe gır mışt.r . *' (Arkosı " S * 7. Sü. 8 fir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog