Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

SEKİZ CUMIIDT.İYET 13 CYLÜL 1080 Başbakan Margaret Thatcher'in ekonomik politikası başarılı olamadı | Bir yandan devlet borçlanma sının hızla sürmesi, bir yandan da para arzındaki artışm yavaşlatılamaması Muhafazakârlann ekonomik politikalarını çıkmaza sürüklüyor. MARG \RET THATCHER Ekonom k prog. lamına tepkıler artı>or arzı konusundakı ongorülerımız bekledığımi2 gıbı gercekleşmedı Bir yandan devlet borclanmaları hızla artar ve ozetlıkle de gız'ı borc lanma yukselırkei, bir yandan da pcra arzı hızlı bir tırmanış gostermekted r. Enflasyonun duşurulmesı konusundakı polıtıka uygulaması surdugu surece devlet borclcnmas.nı denetım altına olab Imek de son derece zor ve aynı oranda tehlıkelı bir şeydır» demıştır. IŞÇI PARTISIOte yandan Işcl Partısı'nın parlamen'onun yenıden toplanarak ekonomik strate|i/l bir kez daha değerlendırmesı /olundakı coğrısı ıkfdar tarafından yanıtlanmamakîadır MuhalefettSK' Işçı Partısı nın «Golge Ka bıne»sı yaptığı uzun bir toplantıdan sonra Bayan Thatcher e bı r mektup yollamış ve par lamentonjn 23 ey ulde toplanması ccğrısında bulunmuştur Mektupta «par'amento ülke nm 1945 ien bu yana ıcıne duştüğu en tehlıkelı ıssızhk o'gusjnu onlemen n yollarını tartışmak ıcın ekım ayı sonlanndak toplantısını beıvleyemez» denı'mektedır Ns var kı Thatcher'in oc'klamolannda kullandıgı sozcukier ve ses tonu, başbaka nın Iscı Part sı n n cagrısıra uymaya nıyetl olmadığı bıcımınde yorumlanmıştır Thatcher konuşmasında «!ng Itere nın Ikmcı Dunya Sa vaşı sopro^ındakı gerılemesı soyledığım ı cm üzgurum an a doğrudan doğru/a ve tü müyle b zım dargoruşlulugumüzden kaynck lanmıştır. Suriye'de Hafız Esat rejimi güç günler yaşıyor Dış Haberler Servisl Lıbya ile bırleşık bır devlet olmaya t az rlanan Surıye de Hafız Esat reıımı bır d.zı sorunla karşı karşıyadır Surıye ıcin bu sorjnlordcn belkı en onemlısını f/uslonon Kardeşler Orgutu c lustjrmaktodır S j'iye reıımı 8 temmuzda ycptıg b r acıklomada ulke ıC ndek orgut uyeler ne teslırr o'tia'arı ıcn bır ay ulke dışın J o ı e'e de ıkı oy sure tanınıısiı Buno uyulrradıgı ta''dır* e e çec rılen Musluman KGr <*es uyelerımn ıdam ed leceMe n de ccıHamada duyurulrrus ' J 30 temmuzdo Surr/e Enfor m39/on Bakanı da kendılerı acısından umıt verıcı bır aç klan a yapmış ve konuşmasında s j n an sov emısUr «Aşagı yukarı bu klığı smdırme asamas na geldık Onu kırabı'Tie' ıcm o denlı uzakta degılız Cok vokın bır qe/ecekte bu gerceklesecektır » Surıye dekı son dururr hakkında bır yazı yayınlayan Afncuıe Asıe dergısı Enformcsvon Bakan nın bu sozlerden sonra. Surıye de beklenen sonucun ortaya cıkîıgım beli'tmektedır 1 aydan daha kısa bır sure ıcınde 607 Musluman Kardeşler uyesı Surıye tıakamlarına teslım o tnustur 13 tem muzdo Halep te qenıs CÖDII bır caldırı ha'eketme ç r smelerıne karsın soz konusu o r g j t zoyıf bır duruma duşrrLŞtır Bugun 250 bın askerden olu c an Surıye ordusu Miısluman Kardeşler karşısındokı yerın 1 alm stır ve tetıkte beklemeye devam et mektedır 1973'TEN BERİ Surıye dekı bu durum 1973 yılından berı suregelmektedır Bu tar hte ulkede ı'k kez dını ve sıyası olaylar ortaya cıkma ya başlamıştır Hareketın başı nı da eskı Ing.lız somurge gu cunLn hızmet ndekı bır orgut cekmıştır Ancak olaylar, Mısır Dev'et Başkanı Enver Sedat ın Kuduse yaptrğı zıyaretten ıkı ay sonra yanı 1979 başlarında. yenı boyutlara ulaşmış ve Içerde «Müslüman Kardeşler» orgutune karşı \, oğun bır mucadele veren Hafız Esat yonetimı, ekonomık bıınalımı atlatam?dı. Dısarda ıse Israıl tehdıdı gıderek artıyor Suudi Arabistanlı jonet:cıler, «Surıve'yı, Arap savgınlığınm korunması yolunde vereceğı rrücadelede guçlendirme ve destekleme» kararma vardılar. ıcmde sürdürmüştur. TECRIT EDILDİ Bu olumsuz faktorler. rejim!, tecnt edılTi ş bır duruma sokmjştur Bunu gıdermek ıcın, Arap dunyasmda ılımlı ulkelenn I der d.ye nıtelenen Suudı A'abıstan Ia d yalog kurma yol lanna gıdılmıştır Bu arada. Hafız Esad ın kardeşı ve Ulusal Savunma Tugayları Kuman danı Rıfat El Esad Suudı Ara bıstana gıtmıştır Surıye bosı nı ıse Rıfat E' Esad ı ulkedekı dınsel ola/ların arkasında Olmakla suclamıstır Hanz Esad ın Suudi Arabıstan a gonderdıâı ozel temsılcsı yaptığı bır konuşrrado, Surıye n n sıyonıst duşman Karfeismdaki strateıık dengeyı Arap kardeşlsrın n ve Arop yur djnun dışındakı dostlarının oeslegı sayesınde gercekleştır nıeve ca'ıştıgını soylemıştır. Hcfız Esat lcercie ekonomik bunal m ve MüSlı.rran Kardeşler dısarda ıse Israıl EKONOMİK BUNALIM Dış Haberler SeJVIsl Ingıltere ekonomlslnın dözene sokulması amacıyla Muhafazakar Parti lıderl ve Başbakan Margaret Thatcher tarafından uygulamayo sokulan tekonomık strateıunın başarısızlığa uğradığı ve «yapacak fazla bir şey olmadığı» açıklanmış ancak buna karşılık muhalefettekı Işçl Partlsl lıderi James Callagnan da: csecenek ler \/ardır> demıştlr. Bayan Thatcher, Dovvnlng Street 10'dakl başbakanlık konutunda hükümetın yetkılılen ve ekonoml danışmanlarıyla yaptığı bir toplantıdan sonrakl açıklamasında «Bir yandan devlet borclanmolannın, ozellıkle de gızlı borçlanmanın artması, bir yandan da para orzının hızlı crtışının önüne gecılememesı, ekonomik stratepnin başarısızlığa uğramasına yol açmaktadırı şekllnde konuşmuştur Bu arada Işcl Partisı lıderl James Callaghan parlamentonun ekonomik stratejiyl yeniden değerlendırmesl gerektığıni llen sürerek tlcınden cıkılmaz gıbi gorünen durumun seçenekleri vardır> derrtıştır BAŞARISIZ UYGULAMA: Bayan Thatcher, uzun zamandan berl ceşltll cevrelerın sert eleştırılerıne uğrayan. ancok kendıslnın guvenle savunmayı sürdürdüğü ekonomik strate|lnin ba c ansızlığını acıklarken yaptığı konuşmada: tNe yazık kJ poro Vahabı yonetıcıler de «Sur! ye yı, A r ap saygınlığının koriA ması yolunda vereceğı mucc ctelede guclendırme ve de* tekleme» kararı vermışlerdır Eiver Sedat'ın Israıl le an laşTasındon sonro Israıl le d« lo>sız olarak karşt karşıya ka lan tek u'ke şımdı Surıye'dır Ulke ekonomik ve malı sıkınt lar ıcındedır 1978 kasımındc Bağdat zırvesmde Surı/eye ayrılan 2 25 mılyar dolarlık ma lı yardımın bjyuk b'r bolümü Sovvet sılahları alımı ıcın harcanrrıştır Musluman Kardeşlerın rahatsız ettığı Hafız Esat reıımı her an bır Israıl saldırısı veyo os<en bır darbe tehdıdı altındo bulunmaktadır Cunku Fılıstın'm dırenış ıcın Surıye nın onem 'ı b r odak noktası olduğu beıırtıımektedır TURKIYf Kum AK "SDUOİ «RAB1STA* O şıddet olayları başlamştır Ka n u kı,rüuşlarına ve Hafız Esad ın da ıc nde bu undugu Su nye dekı Alevı azınliga karşı scldırılar yogunlaşmıştır Şıd dot olayları 16 hazıran 1979da, Haıep Topçıı Okulu nda o kuyan 32 cg'enc 1 n fanct k bi" Mus jmon grup toraf ndan katledılnesı/ıe doruk noKtasına ulaşmıştır Bjndan 5 av son ra da Hafız Esad oynı kes m tarofından auzenlenen bır sıııkast gırışımınden kurtulmus tur Ne var kı Şam ı rahatsız eden sadece MLSluman Kardeş le" ın e/lemlerı oimamış. orgut eylemlerını sıyası ekonom k ve sosyal bozuklukların ne den oldugj «uygun» bır ortam Ancak onemlı olan hareketII bır Ortadogu konıonktüründe bu durumun ıktıdorla halk arcsındokı celışkılen keskınleş tırmede ne kadar sureceğıdır. Balıkların tazeliğıni anında saptayan eiektronik bir cıhaz gelıştırıldi LONDRA, (Güney Ajansı) Ingıltere de geııştırılen elektronık bır cıhaz tum Avrupa öalıkcnik merkezlenn ds buyuk ılgı ıle karşılanmış ve kullanılmasına başlanmıştır «Torıınetre» adı venlen cı haz, ele«trıklı bır traş makma sı boyunda olup, balıkların be denlerındekı hucrelerın elekt nk gecırma vsya elektrığe da yanıklılık gosterme yeteneğını olçebılmektedır Ingıltere Tarım Bakanlığı, Ba lıkçılık ve Besın Araştırma Mu durluğunun Iskocya'da, Aberdesndskı «Torry» Araştırma Is tasyonundo gelıştırılen Torımetreler, GR Internatıonal Electronıcs fırması tarafından uretılerek 464 üikeye satılmış tır. Torımetre'nln kullanılışının basit o.'duğu bslırtılmektedır CI haz, balıgın derısının üzerıne konmakta ve olcu gostergestndekl sayılar okunmaktadır Gostergsde 14 okunduğunda balığın buz ıcınde 2 gun durmuş o'duğu anlaşılmaktadır Gostergedekı rakam 4 ıse ba lığın 18 gün buzda beklemış ol auğu ortaya cıkmaktadır Cuval veya kasalarla gelen balıkların tazelığı. rastgele se çılen bır ıkı balığın Torımstre ıle olculmesı sonucu anlaşılmaktadır Bu yenı yöntem, u zun zaman alan kımyasal tah lıl veya koku tat ınc3İ3melerın den cok daha gjvenılır sonuç lar verrrektedır. Reagan: «Ekonomik programım etkisini 90 günde gösterecek» Cumhuriyetçi Partı'nın Baçkan ?dayı, bir yandan kamu harcama]?rını kısarken bır \andan da gelır \ergılerinı dusurerek «ekonomıye guvenı sağlayacağmı > So\ unuyor. Ekonomıl: program, uç yılda yuz de 30 vergı ındırimi öngoruyor. m menka'da Başkanlık lcln J l r m y CarA ' e r e karşı Cumhuriyetçi Parti adayı ••olarok yarışacak Ronald Reogcm cSecıl rsen oylesıne b,r ekonomı programı uygulavacağım kı 90 gün ıcınde etkılen gorulmt.ye baş'anacakt r» demıştır Ozet olarak tButceyı denklemek ver gılerı ındırrnek ve savunma harcamaıarını a r ttırmak» temelıerıne dayalı ekonomik prog ramının uygulantıasıyla «Uc yı! ıc nde ver a lerde vuzde 30 o varan ındtnmler sagla/a cagm ve beş yıl ıcınde de kamu harcama lannı 195 rr /ar dolar ınd'recegmı» ılerı sjren Rsagan «Ancak b j progranın uygu laması/la bu ulKe baş dcnemı tarıhın n e i ınanılrpış \.e gen s kopsarnlı u/gulumas tia gercekleştırılmış oıaccktır» goru»jnu sa vunTiaktadır PROGRAMIN TEMELLERİ As'ınoa eKoncnı uzmanıarma gore Reagan ın progro^iının odaylık kamparyası sı rasTda sovjndjğu goruşlerın bır araüa der lenme^mden o'e/e yenı bır yanı buljnma maktadır Programın ceşıtlı ana maddelen şunlaroır > gun tır • Kamu harcamaları düzeyl takla uyve yeterlu b r oltude sınırlandırıiacak•• Kişısel gelır vergılerının düzeyl Indırı'ece< ve calışma yatırım tasarruf ve uret kenhgı dengelı bıcımde ayarlayacak duzeltmeler gerce^ieşt rılecekt r 9 Ekonomıyı etkıleyen uygulanalar yenıden duzeltılecek ve ekonomik gelışmeyı ozend ncı bıc me sokulacaktır 9 Ulasal ekonomı programının «her ay değı^en bırsey» gorunumunden kurtarılması>ıa AmerKan ha'K.nda ekonomıye guven yemdan sao ancccKtır Ote yanaan Reagan ın ekonomik danışmcnları da Basran adayının vaad ettıgı ge'ıŞ rretcria gercekleştırebılecegıne ınanacağı »ı'ımlı» heclefıer secrrsvı yegleyecegını ve r boylel kle bır yandan ve gılen ınd nrken bır yandan da kamu harcama arını duşjrup ue t Tt arttırma,) başarccagını belırtmek'en gerı ka.nıamaktadırlar (DIŞ HASERLER SERVISİ) Dünya nüfusunun yarısı pis su ıçiyor PARIS, fANKA) Dünya nüfusunun jarısının te tniz olmayan suları ıçtığı ve sularım temızlemek ıçın hıç bır yollan olmadığı açıklan tnıştır Bır süre önce Pans'te top lanan 13 Uluslararası Su Dagıhmı Konferansında Lçuncü Dun>a ulkelen tarafından yapılan açıklamada yoksul ulkelerde yaşajan ınsanlann en az >u?de 38 mın ıçılebıhr saya sahıp olmadıklan dun ya çıftçılennın > uzde 22 sı nın de tarım ıçın su bulama dıkları kaydedilmiştır Cıddı hastahkların beşte dordunun sudan geçtıgı kav dedılen açıklamada, hastane vapmak >erıne su arıima te sısleıı kurmanın daha akıllı ca oidugu savunulmuş 400 mılyon kışınm kırh sular nedenı ıle bagırsak hastalık lanna tutuldugu behrülmış tır Açıklamada, Afrıka ve As yadakı nehırlere gıren '^00 mılyon kışımn vucutlanna gı ren kurtlardan hasta oldugu 160 mılyon kışımn ıse sıtmaja tutuldugu belırtılmıştT Bırleşmış Mılletler m 1990 a kadar olan 10 vılı •temız, ıçı leoıhr su onyılı» ılan etraeye harırlandıgı bıldınlmektedır "iapılan hesaplamalar Dunva Bankası veçeşıtlı kuruluş ların her yıl 20 ıîa 50 mılyar dolar arasında b'r parayı su arıtma projelenne tahsıs et melen halınde dun>ada herkesın tem z susa kavuşabı behrtılrTektedır. RONALD REAGAN Parlak vaadler. Tarihî Fatrona Halil hamamı mezbeleliğe döndü Hiç bir biçimde bakım \e onarım gönnejen taıihi hamam kaderine terkedilmis halde fstanbuf Hober S3rvısı Is tanbu] U i \ers tesı Fen FOKUI tesı arKasındakı un u Patrona Hahl HcTa"nı taTiamen kcderıne terkeaılmış durumda mez bs'slık halınde buljrmoktcıdır. Be/azıt AlaniPdakı hamamın on boltmunun Istanoul Unıversıtes''ne, arka bolumünun ıse Vakıfiar'a aıt c'dugu belırt mekte ancak tarıhı yapının bakım ve orarımı ıcın h c bır g rışımde bulunulmidıgı kaydedılmektedır Osmanlı m marıs nın en tıptk hamarr ornek'e'ınden bırını olusturdugu ıfade edılen hcmamın II Be/azıt donemınde ınşa et'ır'ldıg belırtı'mıştır Hamama geien kadın ve erkek lerın soyunma odalarından oluşan on cephenın tapusunun Istonbui Unıversıtesı Rektorluğu'nde bulunduğj cıft topulu tarıh yapının arka bolumünun ise Vakıflar Genel Mudurluğu ne aıt oldugu ancak her ıkı kuruluşun da ona rım ıc'i somut gırıs mlerds bulunmadıkları one surulmektedır. Cevre sakınler ozellıkle ar ka bolumun mezbelelık halın ABD'de sanayi kuruluslarında çalışanların yüzde 610'u alkolik TVASHİNGTON CANKA) ABD sanayi kuruluslarında çahşanlann yuzde 6 ıla 10'unun alkolik oldukları, bu nedenle ABD nm yılda 3 tnl yon S2O mılyon lıra (44 mılyar dolar) ışgucu kaybına uğradığı bıldınlmıştır «USA Today» adlı dergıde yayınlanan yazıda. ABD'de ölümlerın başlıca nedenlerın den bır tanesınm de alkolızm olduğu behrtılmış kalp knzlen ve kanserden sonra alkolızm ve alkol kullanımı nedenıyle meydana gelen ölümlerın ılk sıralarda yeraldığı kaydedilmiştır. Maiezya'da pirinç kabuğundan çimento e'de ediliyor KUALA LUMPUR, (ANKA) Malezya Standartlar «e Araş tırma Enstıtusu pırınç kabuaundan 1yı kalıtede C mento uretılebılecegını acıklamıştır Enstıtu acıklamasında pl rınc kabuğunun kontrol altın<ia yakıimasıylo elde edıien cı mentonun, bugun kullanılan Ci mentodan daha dayanıklı oldugu ve asıte karşı dayanıklılığının cok yuksek duzeyde bu lundugunu bıldırmıştır Portland cımentosu ıle kıyaslanmayacak derecede ustun olan pınnc kabuguidan ımaı edılen cımentonun tıcarı amaclarla kullanılan cımentonun yerıni al ması beklenmektedır Enstıtü, Dfinc kabuğundan cımentonun cerısıne Portland cımentosu karıştırıldığı takdırde hızla don dugunu ve cımentonun donması ıcın harcanan surenın en aza ındırıldığıni kaydetmıştır. HAMAMIN ÜSTÜNÜN GÖRÜNUMO Işte her gun bmlerC8 ınsanın crunden gectığı nma cok az kışımn ılgı gosterd'gı, nele ye'kılılerın h ç eğ imsdıklerı unlu hamam Patrona Hal 1 adıy'a b lınen ayaklcpmada başrolu oynavan Patrona Hahl ın burada telia<lık yapmış olmasının bıle /apının onanlması ıcın ıstek gosîerılmesıne yetecegı savunu'"ijşt' (Fotograflar Erdoğan KÖSEOĞLU) de olduğunu ve belırsiz kışile nn burada koldıklannı, ya da ceşıtlı ışler yaptıklorını soyle nektedırler Turıst'er n yoğun b'çımde gezdıklerı kesırrde bulunan yapının, turıstlerın bu yuk bo'umunun tarıhsel degerleri gormek amacıyla gel dıkleri Türkıye'nm en dıkkatl ceken yerınoe olması nedenıy le onar.m g rışımlennın hız landrnfması gerektığt belırtıl rrektedır. Her yanını otlar ve sarma şıklar saran yapının acıl on lemler alınmaması durumun da tehlıke arzedeb'leceğı de savunu'maktadır Patrona Ha lıl Hamamı'nın on bolumünun gırışının herren üzerınde buyukçe bır ağaç gelışmıştır Ay r c a ycspınm ıki yan cephesın de de csşıtlı bıtkıler buyumek tedır Oymalı gırış kopısmın üze r ndekı ağacın temızlenmeme sı halınde yakın bır gelecekte ovma'ara zarar verecek b r nal alacağı ıfade edılmekte vo tüm ngıiılenn tarıhsel ya pıya eğılmelerı gsregı vurgu lonmaktadır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog