Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makaleKatalog


«
»

CCMHURÎVET 16 EYLUL 1980 A A A A1 Y ED t Korutürk, Anayasa (Baştarafı 1 Sovfodcr) 8nohtı Kuvvetlerımızm mutlok başorıya ulaşocağı ınancı ıcmde, sız en samımi duygulorta tebnk eder, sayg'lar sunanm » Anayasa Maht'emesı Başxan> Şevket Muftugıl. Devlet Baskanı Gene'kurmoy ve Mıllı Gü venî'k Konseyı Beşkonı Oroenerol Kenan Svren'e gönderdı§j ıpesojmda eTürk uevlet yaçorrHna daha uygun ve yorartı bw Anayasal öüzen'n gerçekteştirıimssı tcln yaptiocak hukukı colışmalara katkıdo bu•unmanın onur veria blr devlet hizmetı olarak benımseneceğl Inoncı lc'ndeyım» demışıtr Danıştay Başkonı Ragip Ter ton Devlet. Genelkurmay ve Milli Güvenllk Konseyı Başkom Orgeneral Kenan Evren'e blr basarı mesajı göndermıştır. Tartan'ın rresojı şöytedır«Ülkemizde özguriükcü, demokrotık, fenk ve sosyal rtukuk kurallarına dayalı, ulusun ve ülkenın bırlığını ve butunluğunu konryacak tarafsız toır devlet otorıtesı scğlayaeok bır yönetlmı kurmo yolundoki calışmafarınızda içten başarılar dıler, saygılarımı sunarım.» Uyuşmazlık Mahkemesı Bos kanı Ahmet Boyocıoğlu da Or generai Evren'e gönderdığı me sojında, başlatılan bu hareketln amacına uloşmasını gonulden dıledığını belirterek. şunio n soylemiştırtTurk ulusunun yararına co bolartnız lcın verdığınız soza güvenerek Mıtll Güvenllk Kon•eyl'nın yanında olduğumu ve uiusuma hızmet etmenın heyeeom ile dolu olarak yardıma hoztr bulunduğumu belırtmek Isterim * Yüksek Hakımter Kurulu'nun Törk Sılâhlı Kuvvetlerı'nin Devlet yönetımıne el koymasını iç tenlıkle karşıladığı bıldırıimıştır. Yüksek Hakımler Kurulu Başko nı Mazhar Budak ım2osıyta, Or oeneral Evrert e çekılsn telgrofta. bütün hokımlerın Atotürk Devrim ve Hksierıne gonulden bagiı oîaugj v«) oundan böyte de görevıennı yansız ve etkıs z bır şekılde sürdüreceklerı kaydedilmıştır AKAOEMİLERARASI KURUL Akodemılerarosı Kurul adına, Ankara ITIA Boşkanı Prof. Dr Onur Kumbaracıbaşt, Devlet Başkonı, Genelkurmov ve Mıtlı GüvenliK Konseyı Başkonı Orgenerol Kenan Evren'e bir kutlama mesa|ı göndermıştir. Ankora ITIA Başkonı Prof, Or. Onur Kumbarocıbaşı, tTürk Sılahlı Kuvvetterının kısa 8ürede Cumhurıyetcı demokrosıye ışlerlık kazandırocok saglıklı koşullart hazırlayocağıno kesin tıkle Inandığmı» blldırmtstlr. EGE ÜNİVERSİTESf Türk Sılahlı Kuvvetleri'nln dev tet yönetımıne el koyrrvosı Ege Unıversitesi Yönetım Kurulu ta tarafından da sevinçle karşılanmış, Orgeneral Kenan Evren'e cekılen telgrafta rtareketın yürekten desteklendığ) bH* d rılmlştir. İTU Istanbul Teknlk Onlversitesl Yönetlm Kurulu, Orgeneral Ev ren'e gönderdıgl mesajda Türk Sılahlı Kuvvetlerı'nin ülke yönetımıne butunuyle eı koymasıntn «kacınılmaz beklenen Isabetlı ve yegane çaret oldugunu bıldırrviıŞtır Istanbul Iktısadî ve Tlcorî Il'mler Akadsmısı Yonet.m Kurulu odına Prof Orhan Oğuz torafınaan Orgenerol Evren'e gondsrılen te'grofta «Bu harekatm en kısa zamoncM omacına ulaşmosı ıçın akaaemı ola rak her tünu yardımo hazırız» demıştır. IDMMA Senatosu da Turk Sılâhl> Kuvvetlerının ülk» yon9tımıne el koymasını yerınde bır davranış otarak nltelemış V9 ıııotenliklo destekledıginı» bıldırmıştır 19 Mayıs, Kayserl. Bursa. Diyarbakır, Ankara ve Hocattepe Ünıversıtelerı Rektör vs Yönetım Kurulları da Org Evren'e kutlama ve destek mesaılan göndermışlerdır. Ege Bolgesı Scnayl Odosı Yoretım Kurulu Başkanveklll Ort^an Menteşe, Turk Sıtântı Kuvvetlerı nın devlet yönetımıre e! koymasını kacınılmaz blr sonuç olarofc değerlcndırmlş, ıBugünkü durumun ülkeml?» hayırlı olmastnt dılryor. 1980 Turkiyesı'nln 24 ocok taririll ekonomik kororlon tomamloyıcı ve yenı tedblrierîe otıclendlricı istıkametteki bıldırılere katılryoruz» demiştlr. BURSA, (O*.) Burso C«zoevtndekı sıyasl hükümiü ve tutukıulorın, cezoevı bohçesın de bır oroyo geldıklen ve bırb rler ne sarılarak barıştıklorı bildirılmıştır Burso Cezoevi Mudürluğu yetkilllerınden alınan bılgıye göre, hükümlu ve tutuklular cezaevj bohçesınoe yan yano dolaşmışlar, daha sonro bırblrlenne sorılarak barışmıştardır Ayn ayrı koğuşlarda tutulan •ağ ve sol görüşlu hukumlü ve tutuklulonn bundan sonro oynı koğuştarda kalacoğı belirtılmıştir URFA'DA Urfo Sıkıyonetlm KetmıMm Yardımcısı Tuğgenera! Ahmet Oemir, Urfo Cezaevı'ndekı sol ve Bog siyasi tutuklu ve hukum lülerın barışarok oynı koğuşlordo kolmoyo boşlcsdıklannı octklamıştır. Tuğgenerol Demır 12 eylul tarihınden ıtıbaren L'rfa'do 29 klşınln gözaitına almdığını, an cok gözaltma n'mmatann soruşturma yaptlcDilmesı içm otduğunu blldırmıştır. Bursa ve Urfa Cezaevî'nde siyasi hükümlü ve tutuklular barıstı Geçici loayasa !OLAYLARIN ARDINDAKİ Durum ve Zaman (Bostoroiı î Savtodo) BBC'nin Polonya bastnı, ABD yardımınm Sovyetler'inkinden az olduğuna dikkati çekiyor ths Haberler Servisl Amenka'nm Polonya'ya yapacagj yardım paketine ıl>şkm haberler Polonya basznında yer almış, ancak bu yardımın Sovyeüer'ın Polonya'ya yapacagı yardımdan az oldugu da kaydedilmış'ır. Polonya Komunıst Partısı yayıo organı Trybuna Ludu haben baş sayfadan tek autun olarak ve «tarun ürunleri içın ABD kredısı» başhğı altında verlrken Polonya'ya Sovyet yardımı daha büyuk bir haber olarak aynı sayfada «Polonya'ya Sovyet kredısı» başhğı altında yeralmıştır. Polonya resmı haber aı&nsı PAP ıse. «ABD Tanm Bakanlığı'nın Polonya'ya tanm ürünlen ıçın 670 mılyon dolar kredi vereceğı Başkan Carter tarafından bıldırılmıştir» deırışur DtSK, MtSK (Baştarofı 1. Soyfodo) ftrtanckla tesb t edılecektır. Buniaruart' ai Pora ıle kıymetlı ekrak ve kıymetil malzeme mılll bır banfcada muhafaza edılecek. buna ott bılgı bCHKolar taafındcn bir hafta lc.nae Ma'ıye Bakonlı ğına bıfdl'ilecek»fr b) SJC delılı oian evrak, döküman ve rralzeme Sıkıyönetım Askerı Savcılıklarına Intıka! 6t tirılecekt"' c) Dt§3r evrak ve malzeme, bulunduklan yerde rruha'aza alttno ahnacoktır» DİSK ve MfSK yöneticileri teslirr olmaya basladı fstanbul Hober Servi*» Bfrıncı Ordu ve Istanbul Stkıyöneîım Komutanliğı'rtin 49 nu moroiı bıld'rıS'ne gore bugün scot 18 e kaear teslım oimalcr. ıstenei DİSK ve bağlı sen ti.koiar yonetıcfieri dün yoğun bır bıçımde teslım oimayo boş(onışlordır Karar gereğınca bu akşara kadar teslım olması gereken sendıka yöneticisı ve ışyerı tems lcısl sayısının 2500'u aşacoğı sanılmaktadır. DİSK ve bağiı sendıkaların yönetım, yörütme deretım ve onur kurullcrı, seneı selreter Vg sekreter yordımcıları, şube yönetretleri ve iş yerleri boş temsılcilermh toptamı istonbul'da 2500'u aşarken aynı bıl di'iye göre teslım olması gere ken MİSK yönetıciterınrn 100 cıvannda olduğu öğrenilmiştır. (Baştarafı 1. Soyfodo) He Qc yıllıK bır onlcsmo ımza lomıştır Bu anlcşmonın ön ko şulları bihndığı gıbi AP ıktıdarı sırosındo hazırlanmış ve 24 Ocak korarlarıyla büyuk ölcüde yürurlüğe konu'muştur 24 Ocok kororlanndan sonro IMF lie göruşmeler sürdurülmuş ve sonundo hazıran ayında IMF iie üc yıl surelı bır anlaşmo imzolonmıştır Bu onloşmayo gore. Turkıye üç yıl ıcınde bir mılyar 600 mılyon dolarlık kre di hakkı elde etmış ve bu mık torın öc yıla yayılarak belırli zamon dılımlen ıcınde cekllmesı kcrarlaştınlrrıştır. Bu kararlaştırmcdan sonro da uc yıllık onlaşma saptanan llketer doğrultusunda uygulanmaya boşlonmıştır. Yıne anlosmaya göre. Törklye'nin IMF'den önumüzdekl Oonemdekı ılk kredı çekme dö rteml 29 eylul tor hındedır. 29 eylül torıhmde onlaşma dogrul tusunda Türkıye 92 milyon do ior kredı cekecektir. BBC'NİN YAYINI Ancak, oncekı akşam İngıltz BBC radyo ve televızyonu yaFAHRİ ÖZDİLEK yınında Türkiye'nın dış ekono27 Moyıs devrlmlnl gerceitmik Mışkılerıne yer vermiş ve teştırenlerden emeklı orgene«anlaşmanın IMF tarafından os ral Fahrı Özdılek, sılahlı kuv kıyo otındığını» bıldırmıştır vetlerin yönetıme el koyması BBC benzer biclmde 29 eylül ile ilgıli dOşüncelermi açıklatarıhınde IMF'nın Türklye'ye mış cyapılan işı hepımız can vereceğı 92 milyon dolarlık la başla benımseyıp sılahlı kuv kredinın de durdurulduğunu ö vetterın bu hareketıni en dogrve surmuştür ru yol diye kıymetlendlrmellYAYIN YETKİLİLERE yız» demiştlr. OUYURULDU Fahrı Özdllek Cumhurtyet mu BBC'nin bu yayını TRT tohabırınin sorusu üzerlne şunrafından banda ahnmış ve yetları soylemiştır: kılıiere ıtetıımıştlr Yetkılller ko«Sıiahlı kuvvetlerin mOdana nu/lo ılgılenmışler ve IMF'den le etmesını beklıyorduk PolıtıTurkıye Ye bu yonde herhongl kacılar, oniaşaroK yurtto debir haber gelmedıginl scptamokrasıyı oyakto tutma yolumışlardır nu bir türlu kıymetlendırerrteBunun Ozertne once Devlet dıler Partı çıkariarı, yurt men ve Mıllı Güvenllk Konseyi Boş taatlarmın üstünde tutuldu. kanı Orgenerol Kenan Evren Yurt iktısodl buhron ıcerıs.ne ımzasıyla bır b idırı yayıntaBuruKlendı Gençler bırbırinı öl narak tTürkıye'n'n yurur'Cğe durmeye gırıştı. kımse buna konulon ekonomik progrom ıle mani olTKs tedbırl üzermde dur yapılon onlaşmaların ve promadı. Bununlo şunu kastedıyo tokotlerın uygularmasına derum Devamiı olarak partıler bırbırlerınl suc'ayarak sağ 8O) vam edıleceğıne» ılışkın karan TRT'deti duyurulmuştur. fraksıyonları korukleyıp durduBBC UYAR1LIYOR lor ve bunu önlemenın yollcn üze'inde anlcşmaya gıtmed'ler. Daha scnra IMFden böyie Kısa b'r süre once, vabancı bir haber ge'rrtedlğ' keslnlememlekeıterde bu gıbı ışlerl şıice. Londra ya teiefon edılönlemek lcin ceşlttı düşünce m,ş ve BBC yöneîımı uyorılove tonaanstokı teşekkuller anrok canlaşfnonın oskıyo ahnmastnın soz konusu olmadıgı, laşarak uygunsuzıugu gıderme bu yonde Turkıye ye IMF'den ye çalıştıkiort halde. biz bu hicbır haber gönderılmediğı» yapıtanlardan ders olmak K n bı'dlrılmıştır oîumlu bir sonuca gltmek ye r nne aksı sutunla da dırendik. Bunun uzerıne BBC doha Sitahlı kuvvetler sorumlulan sonrakl yoyınlarırtda ılk verdlıryararak acıklamalarda bulurt6ı hoberı düzettmışttr, duğu halde, bu arada Mılll Gu HEYET WASHİNGTON'A veniık Kurulu da onlon yeteCİDİYOR rince açıklayobıldığl halde bu aa bır uyarı olmodı. Ûte yondan, eytul arı sonun* Yopılan işı hepimiz conkı da Woshıngton'do IMF'nin yılbaşlo benimseyıp sılahlı kuvlık olagon toplantısı yopılovetıerin bu horeketınl en doflcaktır. Tum üye ulkelerin ka* ru yol diye kıymettendirmelitılacoğı yıllık oloğon toplontıy z. Yurdunu seven ve işe el yo Turkıye de katılacaktır. Bu koyan sılahlı kuvvetler rnennedenle bu hafta sonunda Tur suplarının en kısa zamanda en oüt özal Başkanlığında blr he iyı sonuclara varmalarını yüyet VVoshıngton'o gidecektır. rekten dılryorum.» Heyettn bu fırsatton yarorlaMGK'mm T E Ş E K K O R O tuğuno blllyoruz Hong) kesimden ve hongl fıkırden olurso olsun her yurttaşın ülkenın bağımsızlığı bütünlüğu ve bolunmezlıgı uzerınde tıtremesi gerekmektedır. Bu crfnaçto buluşmak Ataturk Cumhurıyetının korunmasında ve kollanmasında birincıl gorevdır Mıllı Güvenlık Konseyı ve Devlet Başkonı Orgeneral Kenan Evren ın bu konuda duyorlı bır osker olduğuna do kamuoyu ıctenlıkle Inanmaktadır. Guncel sorunlar arasında herşey bu temel llkenın gensınde ıkıncll. ucüncul veya dördüncül plordo kalmıştır Ulusal tarıh b.lıncımlz oramızdakı butün fıkır aynlıklannın sınırtarını bu kurola oore behrlerrel.dlr 12 Eylül eylemı devletin yasama ve yürütme erklnın MGK (Millı Güvenlık Konseyı) elınde toplanmasıyla •onuçlanmıştır MGK ülkenın içinde bulunduğu karmoşık sorunları cozebılmek lcın gereklı kanunlan bırbiri ordıno cıkarmak ve eylsmın gerekcesmı de belırieyen yasaları oluşturmck gereğı karşıs'ndodır Is bu kadarla do kalmıyor Dış ve ıc siyosal ve ekonomik sorunları oldugu gıbı venı yonetım Ostlenmıştır Ancak bu sorunlardan daho önce gelen gorev, yurttaşın can guvenllğinl sağlamak lcın teror ve anarşının üstesınden gelmektır. Yalmz bu olanda sağianacak boçarı bıle halk kıtleîerıne bır soluk aldırocakt'r Orgeneral Kenan Evren lıderlığmde ve Silahlı Kuvvstler hıyerarşık duzeni ıcınde gerçekleştırilen 12 Eylül eylemlni toplumdokı ces tll kes rrler ve cevreler kendl özlemlerlnın bır a r acı g bi görmek veya gostermek egılınrındedırler Bu tur gırışımlerln nem yeni yönetım lcm anlcvnsız zorluklar uretmesi beklenlr hem de zcman lcınde MGK'nın uygjlamolarıyla yeni yonetımln nıtelıği ortaya cıkacağından bır yararı voktur MGK ıktıdannın Tu'kıye'nın doğal Ic ve dış kuvvet denae!erın8 ve vururlüktPkl ll'şkılenne daycnması normcidır Cok pcrtılı reııtıın bir ıc savae eşığ ne geidığl noktada gerceklesen «12 Eylulıün ceşıtll toplurrsal guc'er arasında bır hakem etkınüğıne yönelmesi de beklenır Bu alanda kurulacak dengeler. hareketin tabanını da soptoyocaktır. Sonuç.a Turkiye'nln cok kritık günler yaşodığı blr dönemde toplumun oşırı duyarlıhkla enaellerı aşmak yolunda dıkkatl! olması gerekmektedır MGK, gecmisln bütun Votu mıro~ını yCkİpnmek zorundadır ve bu mırasın olumsuz koşullarında başarıya ulaşması zoiınludur. Herseyden once bu 3ln bır zcnan sorunu olduğunu anlamak ve anlayış gostermek gereğı acıktır. (Boştorotı ] . Saytado) nerol Kenon Evran, 12 eylul gu nu kamuoyuna yoptıgı acıkiomada da «Kanun ve nızam nak.mıyetmı saglamada tecrubelı ve yeteneku Kışıierden otuşan mahkemeıenn suratie ve doğru karariar verebılmeienni ve bunları Korküsuzca uyguıayaDilme.ennı sagıayocak yaâaı ve ıdarı onıemıenn olmacağını» açıklomıştı KOMITELER KURULDU Otâ yandan, Mıllı Güvenlik Konseymın aldıgı bır dizı karar uyarmco ceşıtlı aianlarda yapılacak duzenlemeier üzennde calışmak uzere cok sayıda komıte oıuşturulmuştur Bu komıtsier arasındo Mıllı Eğıtım, Hukuk. Basın ve Ekonofiiı Komıtelerı de bulunmaktodır. Sözkonusu komaeler slvıl ve askerlerden oluşmakta, karma blr nıtelik taşımaktadırlar Bu arada Sıkıyönetım Aske> n Mahkgmelerı kurmaya, kaldırmoya ve buraioro atamo yapmaya M llı Güvenlık Konseyı'nın yetkili olduğu bildirilnrştır Bu konudaki karar, dunkü Resmı Gazetede yayınlanmıstır Mılll Güvenlık Konseyl'nin (Altı) numarolı kararı söyledr «Stkıyönetım Asksrl Mahkemelerını kurmaya, koldırmaya, bu mahkerrelere veterı kodor Ad'ı Musavır Asken Hokım, AsKerı Savcı ıle yardımcı'arını ve subay üve'erıni otamoya ve gerektığınde bu görevıerındsn o'moya Mılli Güvenlık Konseyi yet^'lıdlr • » GÖZLEM (Baştaratı 1 Sovfaaa) BANKALAR AÇILDI (Baştarofı 1. Saytoda) kl gellşmelera ılışk n olarak acıklama yapan Banker Kastellı de. «halkımız para cekmek yerine tahvıle paro yatınyor. Durum fevkalade lyıdir Mem* nunuz» demiştır. IŞBAŞI YAPILDI Mıllı Güvenllk Konseyi'nin 15 numaralt bıldınsıyle grev ve !okavtların ıkıncl bır karara kadar ertelendığinın ocıklanması üzerlne sözkonusu kararların uygulandığı ışyerlerınde dun sa bah işçller ışbaşı yapmışlardır Mıllı Güvenlık Konseyı'nın bu kararına kadar ceşıtlı sendıkalora uye toplam 51 bın ışcının grevde olduğu bıld.rılmiştır. Grevlere katılanların 47 319'unun DİSK. 5 559'unun Turklş ve 127'smın de MiSK'e bağlı sendıkolara üye işcılerın oluşturduğu kaydedılmıştır. Bunlarm dışında bır kısnı uygulanmaya başlanan 122 140 ışciyl kapsayan 114 grevın de ülke soğlığı ve m lli güvenlık gerekcelerıyle daha önce Bakanlar Kurulu tarafından ertelendığl bıldırılmıştlr. Tjrklve Işveren Sendıkc'an Konfeaerasyonu (TISK) Yönetım Kurulu Başkanı Halıt Narın, cGrevlerm kaldırılmasıyla Türk ekonomısının kalkınmasında ıleriye donük büyük bır gelışme sağlanacağı kanısmda olduğunu» soylemıştır. Narın, şoyle konusmuşturtGrevdekı 60 bin ışçının yenıden calışmaya başlaması, ekonomik kalkınmoya büyük bir huzur sağlayacaktır. Iplık. konfeksıyon ıle kamyon ve otobüs ihracatı yenıden devreye glrecek. bu kollarda dışarıda döviz olarak sağlanan kredılerln yanısıra yıl sonuna kadar yopılacak ihracatton en oz 150 milyon dolarlık bir llave dövlz girdisi sağlanacaktır» Narln, üretiml ve ihracatı or* tırıp gellri adil dağıtmak suretlyle herkes gibi yenı yönetime yardımcı olacaklarını kaydetmlş, dün Işbası ynpan Işcilerln grevden öncekl ücret farkları* nın Mılll Güvenlik Konseyi'nin 15 numaralı bildlnsl ışığı oltında ödenmesı yolundakı calışma lann sürdurüldüğünü. konuya Hlşkın acıklamanın bugün yapı locağını soylemiştır. îzmir Beîediye (Baştarafı 1 Sayfada) AKANSEL KOTİLLE GÖRUŞTÜ Istanbul Beledıye Başkanlığı görevıne otanan Korgeneral Ismaıl Hakkı AKansel dür. Daıre Mudurlerı Mudur Muavın terı ve Başkan Yardımcıları ıle bır toplantı ycpmıştır Toplantıyo AVansel'ın cağrılışı olarak eskı Beied ye Başkanı Aytekın Kotıl de katılmıştır Akansel ve Kot ı topıantıdan önce blr süre gcuşmüslerdır öte vandan, Istarbul Sıkıyonetım Komutanı Orgeneral Necdet Uruğ un başkanlığında, Voli Nevzat Ayoz ıle kentteki kamu kuruluşlarının üst duzeydeki yetkılılerının katıldığı blr toplantı yapılmıştır. Toplantıda kamu hızmetlerının oksatılmadan yürütülmesı lcin alınmast gereklı önlemlerın görüşüldüğü bıldırılmıştir. idana'da (Boştarofı 1. Sayfada) tlm Komuton Yardımcısı Tuğgeneral Nıhat Bener. Valı tâğtın Drımtskın, Beledıya Başkanı Selahattın Coiak ıle çok sayıda Subay, eşı, cocugu, va yakın'arı katılmışiardır. Torende bır konuşma yapan Tuggeneral Nıhat Bener, Şehıt Yjzbaşmın anarşının yogun oidugu botgeae gorev yapııgım soyiemış, «katıllenn başına dev letın celık yumruğu en kısa za rrıaida ınecsktır» demıştır Ot3 yardan, Adana SiKiyön© tım Komutanlığı bır acıklama \aparak Yüzbaşı Bulent Ançın'ı şehıt eden teror stlerden ucuncusünun Adana Iktısadî ve Tıcarî llımler Akadsmısı'nde oğren m yapan Süleyman Aydemır olduğunu acıklamıştır Müsîeşarlar hurıyet Senatosu teşkılâtlannda ılgılı Genel Sekreterler, c) Başbakanlık ve Bakanhk'ardfl Müsteşarlar, d) Dışışlen Bakanlığ<nda Genel Sekreter tarafından kullanıhr 4 Bu karar 15 eylül 1680 tarih'ndp yururlü&e gırer» (Baştarafı 1. Sayfada) Tek knvveti (Bastarafı 1. Savtado) kryönetlm ıle ılgılı olarak yopılan tüm general ve amıral otanmaları, Mıllı Güvenlik Kon seyl uyslennin ımzalayacoğı Mılli Güvenlık Konssyı Başkanı'nın onayla/acağı kararname Ile, asteğmenalbay (albay dahil) rütbelerındeki subay ve ostsubaylonn atanmaları Jandarma Genel Komutanlığı dahil Kuvvet Komutanlıklarınca yapılacagı karara bağlanmıştır. MGK Genel (8oştarafı 1. Sayfadaj ri Sekreterya dun sat 08 30'öo Pariamento bınasına gelerek Senato bolümune geçmişier ve kendirerıne aynlan odaSorda calışmalanna başlamıştır. Oabo sonro eskl Cumhunyet Senatosu Hukuk ve Basın Müşavlrleri İle Özel Kolem, Özlük İşleti Levozım. Tutanak Mü dörterı Cumhuriyet Senatosu Dolr» Müdurter! ile bi' topiorttı voomıs ve n ı cciı^^i" duzeni niFt Madarı saptanmıştır. Mılll Güvenlık Konseyi Boşkanı Orgeneral Kenan Evren v* Konsey üyelerı Türk Sılârtlı Kuv vetlerı'nm ülke yönetımine butunuyle el koymasını kutlayon yurt ıçındekj ve yurt dışmdokl vatandaşlara ve kunılusiara teçakkür etmışlerdır. Evren ve Konsey Oyelerlnin bu konudaki oçıklamosı şöyledır: «Ssvgıtı vatandaşlarımız, Turk Sılâhlı Kuvvetlerınce Cumhuriyetı koruma ve kollama amacıyla yapılan 12 eylul harekatını kutlayan yurt tçındekı ve yurt dışındakı vatandaşlarımızdan ve ceşıtlı kuruluşlardan Mıllı Güvenllk Konseyı Başkanı ve üyelenne sayısız mektup telgraf ve talefonlar gelmek tedir. Bu yoğun calışmo donemınde oyn ayrı tesskkür etmensn güclüğünün tokdlr edıleceğine Inanarak, yurt ıcındekl ve dışın daki tüm votoridaşiarımıza ve kuruluslara Millı Güvenlik Konseyi olorok teçekVür'er'mi", mutluluk ve başarı dıleklerımlzl sunarız.» narak IMF yetkılıleriyle ozel gö rüşmelerde bulunacağı da ve* rllen bılgılerdendır. StKIYÖNETlM MAHKEMEtERf Ote ycsndan Mllll Güventik Konseyi'nin Sıkıyönetım askerl mchkemelerın'i görev ve yetkıterıne ılıskın karon. Resml G'ı'ete'de /cyınlanmıştır Mılli Güvenl k Konseylntn (yedı) numaralı korarı şoyled.r tBır numarolı bildirl ile bOtün yurtta siKiyonetlm llon edilrrış ve ikl numaralı bildlri II» ds sıkıyonptım bölgeleri toyin ve tesbıt olunmustur 1 12 eylül 1980 tarihınden önce sıkıyönetım komutonlıklo rı nezdmde kurulmus bulunan sıkıyöne'im asken mahkemeie rı oskerı scvcılıklcrı ve odll müşovrlıklerı mevcut personell ıle ıkı numo'n1! bıldlrıde ocıklonan Illerı de kopsayacok şe k Ide gorevlerlne devam edecek'ordlr 2 12 eylül 1980 tarıhinden önce kurulmus bulunan sıkryö netım komutanlıklonna askerl savcılık ve askerı mahVemelerıne ıntıkal etmış bulunon soruşturrra ve davo dosyoiarı hakkındo. bu komutanlıklann asken savcılık ve mahkemels rinin gorev ve yetklleri devam edecektır 3 Bir ve İkl numarolı bildirl Ile llan edümiş bulunan yeni sıkıyönetim komutanlıklan nez dmde de oskerl mahkemeler kurulacaktır 4 1402 soyılı Sıkıyönetim Kanunu hükümlerlne göre sıkıyönetlm askeri mchkemele* rinın görev alanma gıren suclarlo Cumhurıyet'e Mllll Güven Itk Konseyi'nin varlığına. büdırl emir ve karorlanna, votan ve mılletın bütünlüğüne bö'ün rrezllğıne, bağımsızlığıno. mıih güvenllğe, temel hak ve hürnyetlerl ortadan kaldırmaya yonelık Işlenen tüm suclara sıkıyönetım askeri mahkemelerlnce bokılır 5 Sıkıyönetım komutonlıkton pezdınde cskerı mahl'emeler ku^ulup, gö'eve bastayınca ya kodar sucun ıs'sndığı verde bulunan askeri savc^ar ıle csken mahkemeler, bunlar yoVsa Cunhunyet savcılan ı'e adlıye mahkeTieleri Sıkıyönetır Komutan'ığı askeri savcılanrın ve csken mahkemeıermin gorevlennl yaparlar 1 6 Sıkıyönetım Komutar ! g^reH' görduğü takdırde, Sıkıyânetım Komutanlığı oskerı mahkemelerının gorevlne çi» ren sucların hazırlık soruşturmasmı sucun ışlendıği yerdekl oskerı sovcı'ar veya Cumhuri* yet savcılarına yoptınr. Bu şekılde soruşturmo yopmakla görevlendırilen askerl savcılar ve Cumhurlyet sovcılorı soruşturma esnosında gerekll gordükleri karartar k;in bulundukları ve r oskerl veya odlıye mahkemestnden talepte bulunurlor 7 Bu kararı Adalet ve Milli Sovunma Baknniarı yürütürı ^ttıyucularımız anımsayacaklardır, gazetemizde »ilah kaçakçılıgı ıle ılgıh cok ılgınç olay ve belgeler «çıklandı Açıklanan bu ılgınç belge ve olaylar olumlu ve olumsuz tepkılere yol açtı Olumsuz tepkıler. adları silah kaçakçılığına kanşanlardan geldı Ibrahım Telemen adındakı bır eskı sılah kaçakçısı bana teiefon ederek kaçakçılan bırbır açıklayacagını söyledı ve ayrıca ıhbarları ıçeren bır mektup da gönderdı Telemen'ın acıklama yapmak ıçın verdıgı buluşma yerınde boşyere bekledım Sılah kaçakçılan eskı suç ortaklarmı gozaltında tutuyorlard». Bir süre sonra gazetelerden ogrendık Teleır.en Istanbul'da Opera otehnde kaldığı odadan asagı düçup ölmüştü Telemen sılah kaçakçılıgı şebekelennı açıklar* ken. Huseym Ugurlu ve oglu Abuzer Uğurlu adlar nnı verlyordu Hüseyın Ugurlu tutuklandı oglu Abuzer ise kaçtı Bır süre sonra ıtiraz üzerme Huseyın Ugurlu ve kendıssyle bırlıkte tutuklananlar serbest bırakıldılar Bu karan veren mahkemenın durusma yargıcı karardan sonra kendi ıstegı ıle emekllye aynldı Bundan sonra ilg'nç bır olay daha oldu Gazeteler. Istanbul yeralü dunyasmda «Baba. olarak bıllnen Huseym Ugurlu'nun kaçınldıgını yazdılar Teröristler. Ugurlu'nun hayatı karşıltğında yüklü bır fidye ıstıyorlardı Ogul Abuzer ıle terönstler arasında göruşmeler yapıldı Scnrasmı yıne gazetelerden okuduk Baba Ugurlu, düzenlenen bir operasyon sonunda kurtulmuştu. Bundan sonra bır gün, Baba Ugurlu'nun benlmle gorüşmek ıstedığını soyledıler Huseym Ugurlu haber yollamış, göruşmek ıstedığını bıîdırmıştı Bırkaç gün sonra Baba» Ankara'dakı Cumhurıyet Bürosuna geldı Büro şefımiz Hasan Cemal'ın odasmda yanımda, Hürrıyet Gazetesınden Cüneyt Arcayurek ve Mılhyet Gazetesinden örsan Öymen ile birlıkte Ugurlu yu dınledık Baba Ugurlu. yanında getırdıgı avukatı ile birlıkte silah kaçakçılıgına karışmadıgım kanıtlamaya çahşıyor ve benden yayınlann kesılmesınl lstıyordu Biz yaymlan kesmedık; bu tanhten sonra olaylann daha da dennlenne inerek gerçeklen bütun çjplakhgı ıle ortaya sermeye çalıştık. Ve bu arada kanıtladık kı, Guneydogu ıllenmızden bınnın Valısi Ugurlu aılesınln yakın dostu ve sırdaşıdır. Bunu saptadıktan bır sur e sonra gordük ki bu Vali. AP hukümetınce Emniyet Genel Mudürlügüne getınlmıştır< Bunu da yazdık Emniyet Genel Müduru. gazetemıze bır acıklama göndererek, bu yakınlıgı kısmen dognıladı Bu arada, o günlerln Içişleri Bakanı olan Mustafa Güîcügıl ile kaçakçıhk konusunda görüş.tüm, Bıldıklenmı açıkladım Bu Emniyet Genel Müdürü. bır sure daha görevıne devam etti, sonra Merkeze alındı, şımdı de bır kıyı ilımızin Valısidir1 Gazetemizde bu yayınlar yapıhrken türlü tehditlerle karşılaştık. kapı önünde vurulacağımız uydurjna bır suçia cezaevme sokulup orada oldurülecegımız gibı tehdıtlerle burun buruna geldık, kaptmızm önünde sılahlar atıldı bu yuzden belımıze tabanca takıp. dolaşmaya başladık Silah kaçakçılıgı konusunda olay ve belgelere dayalı yayınlanmız sürerken. acıyla ıfade edeyım. yüksek satışh gazetelerden hıçbır destek, hıçbir yardım görmedık. Bu yayınlar, zamanın Cumhurbaşkanı Korutürk'un dıkkatinı cekmışti Bırgun Cumhurbaşkanîıftı Genel Sekreterı Haîuk Bayülken tarafından Çankaya Koşküne cagırıldım. Bayülken e bıldıklerimi tek t«k anlattım Bayülken de anlattıklanmı büyuk oır tıtızlıkle not aldı Bır yandan sılah kaçakçılıgı konusundaki yayınlan sürdürurken öte yandan da mahkemelerin kaçakçıhk konusunda vermiş oidukları i'ke kararlan izliyor, bunlan sızlere duyurmoya çalışıyorduk Uyuşmazlık Mahkemesj karanna gore teronstlerle sılah kaçakçılan arasında somut ılgı görülmezse, kaçakçılar, sıvıl mahkemelerde yargılanacaklardı Bu karar. Sıkıyönetimm bu konuda elını kolunu bağlamaya yetıyordu Sılah olmasa teror olmazdı, kaçako'ık terörü besleyen ana kaynaklardan bırivdi sılah kaçakçılıgı. Sıkıyönetım yargısı dışına çıkanlınca, terörün kaynağına inme olanağı büsbütün ortadan kalkıyordu Biziro araşnrmalanmız, sılah kaçakçılıgı t!e uyuşturucu madde kaçakçüığının ıçıçe yürüdüğünü k>v nıtlamaktaydı Ancak, gazetecı olarak bızlenn o'anakları sınırlıydı ve ehmızdeki kısıth olanaklar'a bırçok olay ve belgeyı gun ışığma çıkarrcıctık Bundan ötesı devlete kalıvordu ve bunun ıçın de devletin «devlet olması gerekıyordu Butun bunları, bugun, Sılahlı Kuvvetlenn ü'kede yönetimı ele almasmdan dort gun sonra nıçm yazıyorum' Sunun ıçın Yeni yonetım hıç zaman yıtırmeden sılah kaçakçılıgı konıısuna elatıp kaçakç^arla bunlann sıyasal bağlantılan ve de teronstlerle ıtgı'.eam ortaya çıkanrsa. teror ıle savaşta cok önemlı bır asamaya ulaşılmış olur Eskı donemdekı bukuksal ve burokratık engeîler de olmadıgma gore vent yönetim, bu konuda çok kısa sırede basaıı1] sonuç lar alıp. terörun kaynağına bıran once ınebüır. Tt3RKİYE'DEKt (Boftsrafı 1. Soyfado} teroll hukümeti Turktye'dekl yenı yonetımın kendılerıne karşı daha ılımlı davranacağı umudunda olduğunu acıklamıştır, «Jerusalem Post» gazetesı Türkıye • İsraıl ılıçkılerı konusunda uzmanlorın goruşlerına yer vermtştır Bunlora göre bulunulan koşullarda Türktys isroll llışkıieri daho tyıleşebna cek veya hıc değllse istıkrar.ı bır cızgi izleyecektır FRANSA Fronso Dışlşlerl Bakcn''gı SözcOsü. Devlet. Genelkurmay ve Milli Güvenlık Konseyı Başkonı Orgeneral Kenan Evren In en kısa surede bır slvıı hukümet kurulacağı yolundakı aCiklamolarını hükümetınin msTi nunluklo karsıladığını sovlemistır. Sözcü, «NATO ve Av rupa Konseyi üyesj bulunan ve AETnln ortok üyesi olon Turkıye'nin, en kısa surede demokrotik rejime dönmes.nden Fronsa memnunluk duyacak» demıştır. ingtltere'de bağımsız «Tlmes» gazetosı, yönetıme el koyan askeri lıdsrterin botıya donuk sıyosetl devam ettirma ve Turkiye'nın NATO ıcinde oynad'ğı rolu sürd'jrme azmınin Batı'da memnunluklo karşılandığını kaydett kten sonra, blr an önce sıvıt yönetıme donilr^esi içın çoba harcandığını gorme<l9 darG rahat «So uk a!ınacagını» bel.rtTiektedır. Bağıms'z «Fınancıal in yorumu ıse şoy'edır Kemal Ataurk'un Bırlncı DOnva Savaşından sonra Osman'ı Imparatorluğu kclıntılarım sılıp supurmes nden bu yana ordu Türk devletlnın dayanağt otmustur Batı djnvası, Turk osker'ernın ü'kenın bır kez daha Anayaso! duzene gîcsbtıecs3 bır ortamı varatna'arıni b^k'pneKted r f"$\eri vönetl* p mın Anavasal du7 ne geçmek konusunda bır aec kn^s/ö Tevda varmeysceğt umulmaktad.r» Coşknn Kuca (Baştarafı 1. Sayfada) açocagıru be.ırten Kırca, Turkıye nın NATO ıcındekı rolunun, ordunun yönetıme el koymasından etkılenmeyecağını de kaydetmıştır «Turkıye NATO'nun Doflu ka nadında /er almaya ve Batı'nın sarsılmaz bır muttefıkı olmaya devam edecektır» dıyen Kırca, 1960 yılında ordunun blr vıl, 1971'de de 18 ay ıktıdarda koldığına ışaretla Turkıya'de yone tımın yakın bır zamanda sivtllere dsvredıleceğınl söylemıstır Kırca, Turk halkının Türk ordusunun ıy nıyetıne ner zaman guvendığını sozlerıne eklemıştır. IMF, «STAND • BY» DÜZENLEMESİ TÜRKIYE'DEN BİLGİ BEKLİYOR WASHÎNGTON (ANKA) Türkiye üe Uluslararası Para Fonu arasmdakl 3 yıl süreh «SlandBy» düzenlemesınm yururlütu konusunda IMF yönetımınce Turkıye den bılgı beklenmektedor Washın«ton'dakı IMF yetkıblerı. ortadakı 3 yılhk «Stand By» duzenlemesının feshedılmış bulunan AP azınlık hukumetuun ekonomi pohtik anlayışını yansıttıfını vurgulayarak. bu düzenlenıeyle iigıh uyguîamanın sur mes'.nın, yem Turk yönetım! nin bvtru ı«*ev«p is*emed'gîne baî Iı oldugunu beUrtmektedirler, Devlet Başkanı (Baştarafı 1. Sayfada) mensubu da katılacaktır. Başbakanlıkta yapılacak ba Bin toplantısı sabah saat 10 00 da başlayacaktır IÇIN VEFATLAR İCİN ACÎ gün'erinla câviaşsn ÎS* LAM CENAZE 'ŞLERÎ blr teioforla emrinlzdod'r Gaîete üanı ve umum muast» Jeier dostor raporu öe!m nn>satı hatim duası devır duaOan, helva sek*r Işler) reDil" Haseasivetl? TC tıtviııkle tştern le~>nızı denıhte edeı Tüıktran (Baştoratı 1. Sayfadcı Sınırın acılmasından sonra 23 kadar kamyon Iran topraklarına gırmiş ve 230 kadarı Ise Iran sınır bolgesmden ayrıimıştır. Öte yondan, Turklye'ye gıtmek ya da Türkıye uzerınden Avrupa ya gecmek ısteyen Iran iıiarın. Türkıye'deki siyasi durumun aydınlığa kavuşmasına kodor bu ulkeyı ztyaretlert 1 nafta ertelenmıştir. Bu arada, karayolu île Türklye'den Iran'a gelen yolcular Türk Sıkıyönetım yetkı'ılennce son derece sıkı kontrolden geçirılmışlerdır. Bu arada Mll) Güvenllk Kon seyı Başkan ve üyelerın n bu hafta, rnuhtemelen perşembe gunü and ıçeceklen oğrenılmış tır. (Baştoratı 1. Soyfoda; «C ve D» bentlerıne göre öde nen Sıkıyönetım hızmet zammı ve 30 haziran 1980 tanh 17033 sayılı Resmı Gazete'de yaymlanan 8/1168 sayılı kararname ıle verilen Sıkıyöne tım hızmet zammı karşıl'ğı avans ödemflen 12 eylül 1980 tanhmien ıtıbaren ıkıncı bır karara kadar aurdurulmuş,. tur.» Sıkıyönetim Cumhurıyet Reşat Reşat kulplu Hamıt Azız Napolyon 24 Ayar 22 Ayar AL T I N İSLÂM CENAZE tSLER! TEL: 47 20 06 • 40 68 86 NOT ı eutün moaıoe'eler *»• letmeye slt olma* üzere yurt tç}, ytr* dısi yurt dışmdan cenaze naWt yapılır Günün ÜPT saattade l?2C0 12500 11500 11500 11000 10000 1800 165Ü 12400 13000 12000 32000 U500 10500 180o 1655
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog