Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

CUMIIURİYET 16 EYLÜL 1980 B E Ş POÜTİKA VE ÖTESİ Bir Film MEHMED KEMAL Gibi •mmlor blr «eytor yamerUir. voporfcen sesl cıkon lohıyor, susan oluyor. gene de yapılıyor. Yapıiır*en •d«Ött d*. yopıkiıMan eonra, yapılanlara tarıh diyoruz. <H» yapıyorsun?» «Tarih yapıyorum.» tiyi, çok iyl. bir gün tarfhçltor yozar.» 6ec« yansıydı. her yer karanltktt. Telefonun ocı ocı çalan «esiyle uyandım. Biz gazetecl milleiıyiz. böyledlr bizim telefonlar. gece demez, gündüz demez, her zomon acı oct çalar. Actım tolefonu... Blzim O0c« bekclsl Mehmertl. Sonradan gece amirliğine, müessesenin gece müdürtügün» kodor yukeeldl. Geceyt bektey«nler hep kazonclı Ctkarlar. tAlo...» cBen Mehmet Ağbl...» «Gene ne var?> dodirr. «Gazete ml gltmlyor, bir orıza mı vor?» «Radyoyu ac ağtri...» «Ne radyosu?ı cSen önce radyoyu ac. tonra konustıruz.» Rodyoyu octım, blr ses: «Dikkat. dikkat...ı dlyordtı. Anladım. ordu yönetime el koymuştu. Beklenfyor mu? Bekllyenler vardı. Ama beklomtyen blrl varsa, o da Adnan Menderes'tl... Hlc kıl payı kadar haberl olsa Eskişehlr'e gider mtydi? Ankara'lon bırakıp taşralara uzonır mıydı? Sonra, telefonlarm binl blr paraya... Sankl 27 Mayıs'ı ben yapmışım çibl bildik bümedik, tanıdık tonımadık haber soruyordu. «Başmdo kim var?ı «Bllmiyorum.» «Yok. yok blllrsln »en de soytomlyorsun.ı Cerral Gursel. sonra ortaya cıktı. Ben do ne cok şeyler büirmlşim? Oysa, hic birşsy bllmiyordum. Bir bilinmeyenl cok denklemin lclnde yüzüyordum. Bildirilerden bir şeyler çıkarmaya çalışıyordum. Tutuklamolar başladı. Evlerden alıp ahp götOrüyorlardı. Demokrotlarm gittlğini görüyorduk. Birer blr«r olınryortardı. tCHP'liler?» fOnlaro elleşmtyorlor.ı CHP*nin boşında İsmet Poşo vardı, CHPIIIer pocayı kurtarıyorlordı. Norrtk Gedlk'in (icislerl Bakonı) götürOlüşünu gördüm. Yürekler ocısıydı. Blr çöp kamyonu. blr eski bakan... Az cektirmemiştl... Holk sokakloro dökülmüştü. Hareketl yopanlarta halk sormaş dolaştı. Ayronlar, soğuk sular. caylor sunuluyordu. fTeçekkOr ederim.» «AMah aşkına tc kardeşim.» Bizim 9okağı genc Harblyeliler tutmuştu. Uzun blr gecenn sobohı yaşantyordu. Uzun blr gece ve başarıya ulaşmış blr hareket!... tCelâl Bayar'ı götörmöşler?» tNereye?» *Harbtve'ye...ı «Demek Harbiye'ye göturüyorlar» Söylentiler, sâylentıler, söyientiler... «İsmet Pa$a gdzaltında imi$.» «Deme?» «öyle diyorlor.» «Bölükboşı?» cOna kimse dokunmamış... Onun lcin üzülöyormuş.» eDemokratlor?ı «Hepsini alıyorlar» Kizılay. ano babo günüvdü. Sokoğa cıkma yasoğı olmasına karşın herkes sokaklardovdı. Halk, horeket onaylamıştı, acıkca görülOyordu. Vabancı bosın, «Konsız btr darbe» diyordu. Bızımkiler «devrim» dl/orlardı. tTarih yapıyorıtz...» dedi blr genc arkodaşım. ıBir tarih yopıyoruz, sen dc tonıklık ett...» Bıze düsen tarihe tonıklık etmekti. Tanıklık etmekti ama. tarih de ancnk. tarih olduktan sonra anlasıhyordu. Benim tanıklık etmem ne ise yorardi? Torihi yapan ben değıldim ki... Tarih, kimi icm acı. kimj icin tatlı, kendi mevvesini kendi veren bir ağactı. Mevsimın sona ermesıni. ağacm meyvesini vermesini beklemek gerekıyordu. »Gene a'danmayalım?» «Sen de amma kötümsersin ha!...» «Havır. voni, şey...» «Yeni anayasa, yenı meclıs, yenî demokrosi demiyorlar mı?» «Dıyorlar.» «O zaman biraz sabırlı oi!...» Bıraz deâıl. epeyce sobırh olduk. 27 Mayıs Anoyasasını da, meclislni de, demokrasisini de kurdu. Kac yıl gectı? Yirmı yıl... Yırmi yıl sonra şimdi o günleri cnımsıyorum. Gözlerimin önünden kıpırdayan, belli beltrsiz bir film gibi geciyor. Bu filmde bızier de rol almtş mıydık? Rollenrmzi ivi oynamış mıydık? Kınamaya, Mmı beğenmemeve hic hakkımız yoktu. 27 Moyıscılor. Talâtçılar. 12 Martçılar... Bunlar da bir film mivdi? Tarih bizi yorgılıyoc ANKARA (a.a.) may Genel Sekreterlıği Basın ve Halkla ilişkıler Şubesi Sıkıyönetım Komutaniiklarına ait bolgelerdeki sokağa cıkma yasağı uygulamalan konusunda bir açıklama yapmıştır. Genelkurmay Genel Sekreterliği Basın ve Halkla ilişkller Şubesi'nin acıklGması şöyledir. c1 15 Eylül 1980 gününden itibaren Sıkıyönetim Komu tanlıklarına ait bolgelerdeki sokağa çıkma yasağı uygulamaları aşağıda olduğu gibidir: a) Saat 24.00 05.00 arası sokağa cıkma yasağı uygulanan lller: İstanbul, Konyo, Niğde. Kayseri, Nevşehir. Yozgat, Kırsehir, izmir, Manisa, Aydın, Uşak, Isparta, Denizll, Burdur. Muğla, Antalya, Çanakkale. Ba lıkesir, Ankara Çonkırı, Kastamonu, Tekirdağ, Kırklarell, Edirne, Elazığ, Malatya, Tuncell. Bıngöl. Muş, Bitlis. b) Saat 24.00 06.00 arosı sokağa cıkm a yasağı uygulanan iller: Bolu, Sakarya, Bursa Bileclk, Zonguldak. KocaeU. Eskişe hir. Afyon, Kütahya. c) Saat 22.00 05.00 arosı sokağa cıkma yasağı uygulanan lller: Erzurum. Ağn. Kars, Artvln. d) Saat 20.00 06,00 crası sokağa Cıkma yasağı uygulanan iller: Adano. Mersln, Kaoramanmaraş Gaziantep, Adıyaman. Hatay. e) Saat 20.00 05.00 arası sokağa cıkma yasağı uygulanon lller: Diyarbakır, Hakkart, Mardln. Silrt, Urfa, Von'dır. 2 Vatandaşların h«r türlu müracoat, şikâyet ve Isteklerini bildirecekleri telefon numarala Kentlere göre sokağa çıkma yasağı saatleri ve başvuru telefonları açıklandı 7. KOLORDU BÖLGESİNDE 287 SUCLUNUN YAKALANDIĞI AÇIKLANDI. 6. KOLORDU BÖLGESİNDE, YONETİCİLERİN, HAL KIN ŞİKÂYETLERİNİ VE DİLEKLERİNİ HAFTADA YARIM GÜN BİZZAT DİNLEYECEKLERİ AÇIKLANDI. rı, illere göre aşağıdo cıkarılmıştır: İLLER: istanbul, Sellmiye telefon nu maralari: 33 00 20 (santral) 33 16 73 (Ihbor ve başvuru). 33 77 77 (Ihbar, Işcl işveren ilişki ve güvenlik önlemleri) . 33 08 22 (beledlye hizmetleri). 33 21 72 (Basın ve Holkla İlişkıler), SEMTLERE GÖRE GENEL BAŞVURMA VE TELEFON NUMARALARI: Ayazağa: 64 21 58 64 94 04. Hasdal: 24 30 39. Davutpaşa: 76 03 79. Yeşilköy. Havaalanı: 73 75 32. Kücükcekmece: 79 40 11. Çekmeköy: 35 12 51. Fikirtepe: 38 02 27. Altunızade: 33 74 52 Maltepe: 55 02 50. DİĞER İLLER Kars: 12 4Vden 21 veyo 26 41. Artvin: 11 050den 21 veya 24 44. Ûte yandan, 7. Kolordu ve Diyarbakır. Hakkari, Mardin. Siirt, Urfa ve Van İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı 1214 eylül tarihleri arasmda aranan ve ya olaylorın icinde yer almalarına rağmen, gizli kalmış olan 287 kişinin 29 silâh Ile birllkte yakalandığını bildirmiştir. ADANA 6. Koiordu ve Aaana, K. Maraş. Adıyaman, Hatay ve Mersin illeri Sıkıyönetim Komutan lığı da bir açıklama yaparak, bölgedakj yöneticilerin haftado yarım gün holkın şikâyet ve dileklerini bizzat dinleyeceklerlni duyurmuştur. Eski £İysıler ağhk ıçm zararl ı silerinin mikrop taşıyabfleca tstanbul Haber Servlsi dir. Büyük mağazalardan 13. 14 İlgililer kullanılmı; gıysile gini beiirten ilgiiiier, «Bu tur bin llraya, sıradan bir takım ria insan sağhgı için zarar bir elbiseyi aîan kişi de ayni elbiseyi, 1500 2000 liraya, lı olabileceglni belirterek sa hastalığa yakalanabilir. Esbir çift ayakkabıyı. ortalamH tışa çıkartılmadnn önce de kici tezgâhlannda satüan elsatışa çıkartılma750 liraya bir gömleği ve zenfekte edilmesi gcrekti»: biselerin cian önce mulîaka ii«çlanmabenzeri giysilerı alamayan ni vurgulamışlardır. sı ve denetimden geçmesi geçoğu ınsan gunümürde eskibiçiminde konuçcilere gidorek kullanümiş Bulaşıcı bir hastalık yü reklidir» giysileri almaya yönelmisler zunden ölen bir insanın giy muşlardır. Ankara: 16 33 18 . 16 02 79 16 44 31 16 57 35 16 02 83 Konya: 11 001 11 002 31 277 31 577'den 205. Eskişehir: Kıbrıs'ta 11 006 16 090 . 11 690, Afyon: 14 92 15 28 14 00, Kütoplumlararası tahya: 14 99 24 99 34 99. görüsmeler Kocaeli: 10 262 11 376, Bolu: 1009 1214, Bursa: 29 422, Bibugün lecik: 17 98, Sakarya: 10 06 10 07 . 66 66 19 25 22 14. Karadeniz Ereğllsi: 11 13, Gölbaşlıyor cük: 13 35 . 11 52. Zonguldak: 10 39 13 20 14 17 . 14 18 LEFKOŞE, (a.o.) Kıbrıs 14 57. Çanakkale: 11 24den sorununa borışcı bir cözüm 7 veya 8 Balıkesir: 66 74 bulunmasmı amacîayan top66 52, Gelibolu: 017, Diyarbalumlararası görüsmeler, bugün kır: 19 51 11 48 . 39 37. Siirt: öğleden sonra Ledra Palace o23 53. Urfa: 35 81 31 20, Martelinde yensden boşiiyacaktır. din: 148 364 190. Van: 30 Gectiğimiz yılın haziran o23 32 30, Hakkarı: 14 45 yında kesilmesinden yaklaşık 10 07 . 10 13, Adana 10 777 bir yıl sonro. Birleşmış Miliet 20 733 . 20 569. Kahramanler Geneı Sekreterl Kurt Waldmaraş: 28 25 19 40, Gaz.anheim'in girişimierl ve sunduğu tep: 20 239 . 20 285. Adıyaman: formüller üzerine, görüşmelerin 21 22 22 23, Hatay: 85 44 yenden başlamasına karar ve68 51. Mersın: 19 556 • 19 557 rllmişti. Toplumlararası görüş 19 559 13 186, iskenderun: melerin acıhş toplantısı 9 ağus 49 88 68 51 Elazığ: 75 20. Ertosta, Ledra Palace otelinde zurum: (santral) 11 040 dan yopılmıştı. Özlu görüşmelere ise, bu 21 veyo 12 138. 29. Tümen santral: 11 581' gün başlanarak. her salı gunü den 21 veya 19 050, Ağrr. (sant devam edîleceği oçıklonmıştır. ral) 23 63'den 21 veya 23 62. Toplumlararası görüşmelcrde, Kıbrıs Türk Federe Devietini Lefkoşe milletvekili Ümit Onan ve danışmanlorı Necati AKADEMİLER Münir Ertekün'le profesör Müm ARASI KURUL ta.7 Soysal tems:l edecektir. Rum tarafı ise, görüşmelerBUGÜN de. Yorgo Yuannidis tarafınTOPLANIYOR dan ve danışmanlan bayan Sulyotu ile Trıandafilidis taraANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Iınüan temsıl edilecektir. Akademilerarasi Kurul M:lli OPKrrEDE DUMYADA EKONOMI/TİCAFET Cumhurtyet EKONOMİ SERVİSl Buldan bezi üretimi durma ııoktasında Kenan MORTAN 1973 yılında petrol fıyatîorıno zam dünyaya yeni bir görünüm getirmişti. Petrol fıyat;ar:nm OPEC ülkelennce süreklı artırılması tüm dunyadakl ekonomık geiışmeleri dernden etkilerken, dünyanın ceşitii bolgelerınde yeni dengeler kuruın*asıno yol ocnııştır. Ancak, Batı ülketeri petrot zommma karşı bılınen bır yöntemi gelıştlrmeyi başarmışlar ve petrole yapıian her zam karşıltgında sanayi ürunleri liyatlorını artırrruşlardır. OPEC zam yaptıkca, Batı ülkelen de kendi urunlerinin fıyatlarına zam yapmışlardı. Boyleltkle de petrolcien kaynaklanan maliyet ariışını emmey» colışnıışlardır. Ne var ki, bu vöntem 1930'lerde geçerliğim artık yıtırmıştir. Sanayi ülkelen artık kendi ürünlerınin fiyattarına zam yaparak petrolden kaynaklanan rraliyet artışıonnı ememez olmuşlaraır. Bu dünyo olcusündeki önemlı oigu, dünya üzerîndo yeni dengeler oluşmasına yol acmışttr. Ortadoğu'nun bılinen önemi daha da artmış. buna Ortadoğu'da 6or, yılıordaki siyasal değısmeier de eklenlnce, Ortadoğu'nun do ceiuesi aeğişmeye başlamıştır. 1980"erde Batı ulkelerintieki sonayi öyle bir hole geimıştir Ki, petrol şokundcr» artık kendini kurtaramaz otmuş ve cok uluîlu şirketler voğun bır ekonomik bunolımta karşı korş;ya gelmişlerdir. Dünyamn en ünlü uçak sirketleri bulunduklan binatarı scıtmak zorunda kalmışiardır. Yine dünyanm en ünlü otomobit firmafarı rrttlyariarca dolar tutürındakı yardımlaro rağmen, kendilerin: ayakta tutmakta büyük guçiük ceker olmuşlardır. O inamlmaz dev sanayiler birb.Tİ arkasına cökmeye yüz tutmuştur, Batı sanaytindeki 1920'lardan sonra 1980*ıerd5 dünyayı soran derin bunalım kendine v'eni cozumier urarraya boşlamıştir. Bunun odok noktasını da Ortadoğu oîusturr'iugtur. yeniden YORUM FKÖ ve IMF Yalçın DOĞAN Va... Petroile boşlayar,, doiar faz'asıyia süren Ortcdoğu'nun onemtni bu olgulordaıi doho !•/' vurgulayobtlec^k bir boşka ölcut yoktur. Dünyadoki bu degtşme oslıncia Ügmc vans'malor göstermektedir. Bu do ulusiororosı kuruluşlardaki ce:uşmeier'e ortaya cıkmaktadır. Orneğın, Filistin Kurtuluş OrgüıünCn İMPnin eylül sonundaki yılhk olaâan toplantısında gözlemci bu'undurup buiundurmaması yoğun tartışmoiara yol ocmıştır. Filistin Kurtuluş Örgütü İMF yıliık toplantısmda gözlemcller buiundurmak istemiş, buna başka Amerika olmak üzsre ceşitü Batı ölkeleri korşı cıkmışiardtr. Ama. FKÖ'nün goziemci bu'undurmck isteğı OPEC ülkelertncs desteK'.enince, İMF bir anda kanşmıştır. Amerika'ntn fcarşt cıkışına boşta Suudî Arobıstan ve Katar olmak üzere. kimi OPEC üîkaieri rest cekince, Amerika geri odım atmok zorundo kalmıştır. Hatta bunu da acıkca yapamamış, İMF Başkanı Larosıere Arap ülkelerîne bir gezi düzenleyerek Batı ülkelerinin tutumunu anlatmaya calışmıştır. Yargıtay Başkanlığına M. Derviş Turhan seçildi MALİYE BAKANUĞI HA2İNE VE KAMBİYO KONTROLÖRLÜĞÜ SEÇME SINAVî Hazine ve Kambıyo Kontrolorü yetıştirilmek uzere. secme smovı ıle Staiyer Kontroior annacctotr. Smavı kazananiar. üc vıliık staj dönemi sonunda «Yeterlık Sınavunı da kazandıkları takdirde Hazine ve Kambivo Kontrolorü olaraJt göreve devam edeoeklerdir. SINAVA KATIUABİLMEK İCİN; A) 657 soylı Devlet Merrurian Kanunu'nun 48'incl madclesindeki niteüklere sohip olmak. B) Sivasa! Bilgüer. Hukuk. iktisat. OOTU Idarl llimler Faköiteieri ve İktısadi Tıcari İlimler Akademiterinden veya ö'jniaro esıtlikierı Milli Eğltim Bakanlıği'nco kabul ed'lmış, vaboncı okui ve foküttelerden mezun olmak. C) Sınovın acıldığı yılın ocak ayı başmda 30 yaşım doldurman.ıs buiunmak gerekmektedir. Yazılı sınaviar 1112 ve 13 kasım 1980 tarlhlerlnde Ankara ve İstcnbul'da yopıiacak. yazılı smavı kozanantar Ankoro'do sozlu smava alınacaklardır. 'Boçvurulorın en gec 24 ekim 1980 günü mesaf saati bittmine kadar. gerekli belçjeierle bırükte. Maliye Bakaniığı (Hazine Genel Müdurlüğü ve MİİT Ger.el Sekreter liği) Hozme ve Kambivo Kontrolörlefi Kurulu Baskanlığı Ankara odresine yapılrraeı ya da anılan taritıte belirtllen adreste olocak çekilde posta Ile gönderilmesl (Postoda vakl gecikmeler kobul edilmez) gerekmektedir. Gerekli belgelerl, sınav yerierin!, konutarmı ve diS«r bligllerl gösterlr brosürleri yukanda yozıti adresten, istanbul'da (Malive Blnosı Kat: 1 Koroköy) ve İzmfr'de (Halir Zlvo Bulvarı 20/5) Hazine ve Kambıyo Kontrolörleri Grup Bo$kan!ıktarından ve Mersin'de İtel Kambiyo Mudürlüğü'nden sağlonabiür. (Basm: 19416) 52H ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Yargıtay Başkanlığı'na 13. Hukuk Daire Başkanı M. Den/ış Turhan secilmiştir. Yargıtay Genel Kurulu dün Yargıtay B rıncı Başkom'nı secmek icin toplnnmıştır. Yargıtay Başkantığı lcin yapılan secimde 2. Hukuk Dairesi Başkanı Esat Şened, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Nejat Aydın A/soy. 13. Hukuk Daire Başkanı Derviş Turhan, 10. Hukuk Daire Başkanı Mustofa Cember cı ve 7. Hukuk Daire Başkanı Nusret Ozanalp adaylıklarmı koymuşlordır. İ!k turda, Şener 44, Aysoy 17, Cemberci 31, Ozanalp 40, Turhan 42 oy almışlardır. İkinci îurda ise Şener 54, Ozanalp 45. Cemberci 17, Avsoy 7, Turhan ise 51 oy toplamışlardır, Ücüncü turda Mustafa Cemberci. Nejat Aydın Aysoy adaylıktan cekilmişlerdir. Bu turda. Şener 60, Turhan 58 oy aîmışiar. Ozanalp ise 55 oyda kolmıştır. Bunun üzerine ücüncü turda en cok oy alan iki kışi Esat Şener ve Derviş Turhan dördüncü tura katılma lıakkını kazanmışlardır. Dördüncö turda M. Derviş Turhan 97 oy ile başkan seçiItrken bu tura kalan 2. Hukuk Daire Başkanı Esat Şener ise 75 oy toplayabilmiştir. ÖZGECMİŞİ Yargıtay Başkaniığı'na secllen M. Derviş Turhan 1919 yıtındo Mardın'de doğmuştur. Ankara Hukuk Fakültesini 1942 yı!m da bitirdikten sonra 16 ağustos 1945';e Artvin Cumhurlyet Savcı Yardımcılığı ile mesleğe giren Turhan, sırasıyla Cemişgezek Yargıctığı, Simav ve Eskişenir Hukuk Yargıclıklarıncio butunmuştur. 28 eklm 1963 tari hınde Yargıtav uyeliğine, 7 tiozsran 1973 tarthinde Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Başkanlığıno secilen Derviş Turhan, Yüksek Secim Kurulu Başkanlığı görevıni de yapmıştı. Derviş Turhan evli. üc cocuk babasıdır. Eğıtim Bakanlığı'nm cağırısı üzerine bugun yeniden topıanarak Ünivers;telerie Akademîler arasındaki sorunu göruşecektir. Mılli Eğitim Bakanlığın dan dün bu konuda yopılan ocıklamada şöyie denitmektedir: fAkademilerorası Kurul'un 10.9.1980 gunü almış oldugu kararı göruşmek üzere Akade müerarası Kurul Müü Eğitim Bakaniığınca 16.9.1980 salı günü saat 14'te toplantıyo cagırilmiştır» QKayıp • 411.852 nolu ağır vasıta ehliyetimı kaybettim. Hükümsüzdür. Hüseyin ŞENTÜRK • İDMM Akademisi gündüz öğretimi Makiıia Fakültesinden 1979 1980 öğretim yıhnda aldığım IETT kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. Gürsel TEKKAYA • Trafik ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Yusuf Yılmaz ZENGER • İTÜ inşaat Faküitesi diplomamı kaybettim. Osman ARAY Kücük gibi görunen btr tartışmadan kavnakianan olay giderek siyasot boyutlora taşma ve büyüme eğilimindedir. Olay para Pfyasalarını, petrot satışlarmı etkilediği giBunoiımın temelınde molryet ortışına ek bi. üikeleri rzıediklerl poiitikaları aa gözden oîarak, pazar sorunu yaArnaktcrcJir. 1973 f\ gecirmeye zorlamış'.ır. Filistin Kurtuluş Öriınaan bu yona OPEC üiketerinde tom sekgütünün OPEC üikeierl dışmda, diğer 3. sen mMyar cîolarlık bir fazıa ortava cıkmış dünyo ülkelerl tarafınaan desteklenmesi. tır. Yıliardır emılen dolar fazlaları !lk kez fiünyadaki genel slyasol eğilimleri etkileyen 19S0'lerde artık emıiemez dunjma gelmiştir. taktörler arosına girmiştir. Hatta önümüzdekl oylarda, gerek Amerika'da, gerekse AlBunun bır başka sonucu doha doğmuş manya'da yapılacak secimlerde siyasal partur. Miiyarlarca üolar artık Avrupa ve A tiler iktidor ve muholefette bulunmalarına meriko para piyasasmda dolaşmak yerine, göre, bu olaylorı kendi omaclon doğrultuJaponya'ya kaymaya başlamıştır. Cün sunda kullanmaya başiamışlardır. menliği bu ülkenin mali alandaki egemenliğini de beraberinde getirmektedir. FKÖ OIOY» cevreslndeki gelişmeier Bott Ancak, bu mali egemenlık ya da uius dunvasmm yeni degertemfirilmelere yorteflararası para piyasasinrn Avrupa'dan mesinl gündeme getirmiş görünmektedır. BiJaponya'va kayması Ortadogu'rtım ör»«fT>'nı riken dotar taztass ve bunun artık Batı sadaha da artırmıştır. nayllerinc© emilemeyişlnf de buna ekleylnce, yeni değerlendirmetere belk! de pek şaşmaBir vanda iran... Bir yanda Afgontstan... B;r yandan seksen müyor daiarlık bır 1az mak gerekir. BULDAN Ev ekonomisHiln Türkiye'deki en canlı ömeğ! ka bul edilen Denizlı Buldan'da el tozgöhlannm sahıpieri uretimdeki poblemierine cözüm ts temektedırîer. Hammadde edlnimınde güclük ceken dokuma cılar, ta'ebin gerılemesi yanınüa satış darboğazıyia karşıloemışlardır. Turkıye'nin hemen her evinde kullanılan havlu, carşaf v» el bezl üretimınde ana payt oluşturan dunyaca unlü ve geotiğımiz yıl dokuma dışsatımnv da büyjK cıkışı olan Buîdan bezı üretimi, hemen hemen duı» ma noktasına geimiştir. 10 bin nüîuslu kentte yapttan saptamada yaklaşık 1000 et tezgâhı 3000 adet de maktna tezgöhı olduğu anlaşılmıştır. Ei tezgâhlarımn bin liralık son dereco bosıt üir aygıt olmosına karşılık, bu tezgâhta üretllen bezler rakipsizdir. Ancak ef tezgahlannm kalltedeki ustünlüğüne karşılık günlük uretim kapasiteleri sımrlıdır. 8 saalttk bff calışmaylo el tezgâhlannda 6 parca iş cıkarken. makir.a tezgâhında bu sayı 1520'ye cıkmaktadır. El tezgâhları sahiplerinin gltJerek azalması karşısında yerel yönetim harekete gecmiştlr. But dan Belediyesi Makine Klmya Endüstrisi (MKE) ile yaptığı anlaşma ile kentteki tüm demod» el ve makino tezgâhiarının yenilenmesini amaclamaktadır. Belediye ve MKE arasında ya pılan anlaşma uyarınca her yıl 100 maklna tezgâhı yüzde 50'sl peşin 5 yıl vodelı olarak 1.5 m*l yon liradon satıiacaktır. TALEPLERİ Buidan bezinln yoratıcılon, darbogazm önlenmeslnden cok, sonlorım geciktirecek bozı önlemlerm alınmasını istemektedırier. • Buldan bezinl yapan teıgâhlar demode otmuştur. Buniarm yenilenmesi icin Halk Bon kosı ayrıcalıklı koşulorda kr«di vermeidir. • Girdiier Sumerbank tarofından karşılonmalıdır. • Tezgâhîann ıstlbdam yarattıgı gözönüne alınarak teıgâh alrrtak istâyenlerde ipotek koydı kaldınlmaiıdif. • Buldan bezını dünyoya tarııtan kolitesıciir. Bu nedenle 1950'terde yaşayan kontrol örgütü yeniden kurulmalıdır. • Ehüyeümi kaybettim. Hükümsüzdür. Bülent TUFANER • Nüfus cüzdanımı yitirdim, gecersizdir. AYŞE KURU • İTÜ kimlik Kortimı kaybettım. Hükümsüzdür. DİLEK FİDANCILAR • EMO Kartımı ve İDMMA Kadıköy Mühendisük ve Mimarlık FaküHesi cıkış belgemi kGybettim. Gecersizdir. ENDER ERAYAN • Nüfus kâğıdımı kaybettim. Hükümsüzdür. Yaşar CAT %• Nüfus cüzdanımt yitirdim. Gecersizdir. Yeslm DORMAN • Sıgorta kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. Sema GÖKBAŞ • İTÜ kimlik kartımı kaybettım. Hükümsüzdür. Nadir GÜL "Miiyarlarca lirayı, üretimin artırılması için topluyoruz,, İstanbul Haber Servisi Bankar Kastellı AŞ. Yonetim Kurulu Başkanı Cevher Özden, tMilyarlorca lirayı, üretimin artırılması icin topluyoruz» detr.iş, Türkiye'nin ekonomik sorunıannın cözümünün temelindo üretimin artırılması bulunduğunu belirterek: «üretimtn öf;emli bölümünü sağlayan büyük kuruluşlonn tahvıllerini pazarladıklarını» vurgulamıştır. Özden, üretim artışının bellrI' faktörlere bağlı olduğunu; sermaye birikımi. teknoioji, knowhow, kaliteii emek gücü ve temel a!t vapı yatınmlarmın bu faktörlerden en önemlilerlni oluşturduğunu ifade etmiş. «An cak, bütün bu taktörlertn ©n ccMınin sermaye birikim'ni sağlomak olduğu acıktır. Sermcrye • BANKER KASTELLI. TÛRKIYE'NİN ÜRETİMININ ÖNEMLI BÖLÜMÜNÜ SAĞLAYAN BÜYÜK KURULüŞLARIN TAHVILLERİNİ SATTIKLARINl BİLDIRDİ birikimınin de ceşitli yoilon vor oır» bıciminae konuşmuştur. Serma/e bırlkiminin doiaylı va oolaysız yollorı olduğunu un latar. Cevher Özden, vergilencirmeler ve fiyat artışlarının oa bir yöntem olarok bozı cevreıetcb beniınsendiğinf, ancak Cretımin büyuk btr böiümunü tr meydono o«' *n kuruluşlcrm fincnsmanlonntn bu yOHa SOöı.klt Dicimde soğ!anmasımn cok zcr olduğunu söylemtş. «Türbozi ellerde önemli par<?ıcr vardır. Bu poraiar at'l durumöc bulunmakta ve üretıme vemaen dönememekte, dolayısıyla öeğer yaratıcı bicimde kuManıiamamaktcdır. Özel kesımit: tahvıi ihracı, bu paraiarın topionmosındc büyük etken olmaktadırs öemiştır. MİLYARLAR Ozden, tonvil satışı yoluylo atı! duran miiyarların ekonom! ve cekildiğıni de söylemış, halen tahvil satışlarmdon eiae edilen 12 mityar dolayındcki paranın yüzde 60'ım oluşturan 7 milyanmn yıtın ılk aıtı ayı icinde kendîlermce satılıp firmotanr finansmonına tahsis edtldiötni: pazarlodıklan tahviilerln de Koc ve Sabancı Ho!ding gibi büyuk kuruluşiara cıt otdtığ'jnu bildirmiştîr. TÜSİAD DA ÇAL1ŞMALAR1N1 DURDURDU İstanbul Habe r Servist Türk Sanayiciîeri ve İş Adara lan Dernegi TÜSIAD da Milsi doğrultusunda çalışmalannı durdurrnuştur. Yapıian belirlemeye göre TÜSİAD çahşanlan dün dcrnek merkezinde bulunan kışisel. gerek ve maizemelerini almışlar ve demeği kapatrnı» lardar. Türk Sanayiciîeri ve Iş Adamlar. Derneği yetki11leri Milli Güvealik Konseyi bildirisinde Türk Hava Kurumu. Kizılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu dışmda :ialan tüm derneklerin çalısmalarımn durdurulduğunun açüc^ îandığıru belirterek, «büdirt doğrultusunda davranmak gerekirdi. Bunu yerine geürdik» biçiminde l dır. iı GjvfDiiik Konseyi bild'rt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog