Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

DORT CUMHURIYET 16 EYLUL 1980 TELEVİZYON Tatlı Çarsamba aynı kadro iie başSayacak Gecen sezon ya/mlanan Tatlı carşamba odlı guldu'u /en> sezondo es<ı kadro ıle baslı/or 20 bolumden olusacak dızı hozıran sonuna kadar surecek Aysegül At k ıle Sjna Pertuvsal ın o/no/acakıa'ı d.zıde bu sezon genıs bır kad ro ro! a'acak Her hafta sanatcılar değ secek Dızm n ba 21 bolümlennde ho t | r sanatcıları da konuk olaıak rol alacaklar 15 ekımde basla/ocak ötZ'de yer alocan muzık parc*Jrmm altısının cekımı /apıldı Yapımcı Aydoğan Erjezen Gectığımız hafta Izmi''de rrOzık boİLmlerınm çekım'emı tamamlodı Muzık parca ııı konu ıle ılgılı olaca* va o " v > u butunleşecek. Hıncal ULUÇ NÜKHET DURU: "EUROVİSİON'DA BU YIL DA, HER YIL DA VARIM!.. f t Sanatçı, «Hakemler sportmen olmasa da, ben sportmence yarışmağa devam edeceğim» dedi. erhabo Muzık ten sonra 10 Yıl Gectı Aradan adlı şov u ıle de buyuk bır başarıyo ulaşan Hafıf Muz k Sanat cısı Nukhet Duru cŞımdı hede fım 1981 Eurovısıon Şorkı Yarışması Türkıye Seçmelerı» do dı Duru, geçmışte lurılenn ce şıtlı oyunları ıle kaybetmesı yuzünden bu yıl /arışmaya ka tılmoyacağı şeklındekl soylentılen kesmlıkle yalanlodı ve şoyle dedı tEurovisıon'do bu yıl da her yıl da varım Junnın ceşıtlı on yargılar ve etkderle sonucu bıl d ğı gıbı acıklaması benı etkılemıyor Ben en ıyı yargıcın. ulusum olduğuna ınanıyorum Ben bu yılo kadar Dostluğo nnvet Anılar, Melankolı, Cakır, Benımsın Benımsın D.yemedıgım ıle katıldım Kaybeaen bu şarkılar aradon gecen aylar yı lara rağmen hâlâ dıllerde doloşıyor. Pekı ya kaza İstanbul Üniversitesi ve İTÜ'de kesin kayıtlar dün başladı İSTANBUL' (a.o) istcnbul Unıversıtesı ve Istanbul Tekn k Unıversıtesı ne bağlı fakulte v 9 yuksek okullara gırmeye hak kazanan osrencılerın kesm kayıtlarına dun başlanmıştır Istanbul Unıversıtesı noe kesın kayıtların 30, ITU'de ıse 26 eylü| gunu sona ereceğı bıldırılmıştır. Ote yandan Istanbul Tıp Fakultesı'nde kesın kayıt ıle Adalet Meslek Yuksek Okulu nda on kayıt ıslemlen surmektedır Yetkılıler, kesın kavıtlann Tıp Fakultesı'nde 23 Adalet Meslek Yuksek Okulu nda on kayıtların 19 eylul tanh'ennc'e b teceğım bıldırmışlerdır. 1893 ÖĞRENCİ ALINACAK ITU ye boğlı fckulte ve yuksek okullarda kesın oğrencı kayıtlorına dun başlanmıs. Unıversıteye bu oğretım yılnda 1893 oğrencı alınacağı bıldırılmıştır. SPOR AKAOEMİSİ'NDE ladel, tachhut ı1 mektup ı'e ogrencı kayıtlanna başlanon Anadoiuhısarı Genclık ve Spor Akademısı'ne bu yıl 190 erkek, 60 kız ve 10 yobancı uyruklu ogrencı alınacaktır Bu akademıye 35C toplam puan alan kız, 380 toplam puan alan erkek ogrencı.er on kayıt yaptırabıleceklerdır TUTUN EKSPERLİĞİ Tut'jn Ekspeılıgı YuKSek Okulu'na bu yı| 40 Türk ve 5 yaboncı ogrencı alınacaKtır Yuksek okulda dun boşlayan kesın kayıtlar 10 ekım gunu S">na erecektır. Totbıkı Guzel Sanatlar Yuksek Okulu nda dun başlayan on kavıtların 30 eylul gunu sona ereceğı, belırflmıs, Istanbul Devlet Guzel Sanatlar Akademısı'ne boğlı fckulte, yuksek okul ve enstltulerde de on kayıt ışlemlerının 18 eylul gunu başlayacağı 26 eylul gunu bıtecegı bıldırılmıştır. IDGSA Başkanlığı'ndan alınan bılgıye gore akademıye bağlı Heykel Fakultesı'ne 370 Resım Fakultesı ne 370, Dekoratif Sanatlar Fakultesı'ne 425, Temel Sanat ve Bılımler Fokultesı'ne 450 toplam, Sınemo TV Enstıtusu'ne 350 fen, Uygulamalı Endustrı Sanatlar Yuksek Okulu na 395 toplam puanlg oğrencı on kaydı yapılacaktır 1980 81 ogretım yılında Heykel Fokültesı' ne 6. Resım Fakultesı'ne 40, Dekoratif Sanatlar Fakultesıne 82 Temel Sonot ve Bılım, e r Fokultesme 20, Smema, TV Enstıtusune 6, UESYO ya 45 oğrencı alınacaktır IDMMADA IDMMA /a bağlı Munendıslık ve Mımarlık Fckultelennın gece ve gunduz bolumlen ıle Işık, Vaton Muhend slık Fakultelerı, Kadıkoy Muhendıslık ve Mımarlık Fakultdlerıne gırmeye hok kazanan ogrencılerın kesın kayıtları 6 ekım gunu başloyacok, 17 ekım cuma gune sona erecektır. Ote yandan, Akademıye bağlı Golatasaray Muhendıslık ve Mımarlık Yuksek Okulu oışındakı tum Fakulte ve Yuksek okullarda guz donemı sınavlarının 22 eylul • 10 skım tanhlerı arasında yapılacağı bıldiftlmıştır Akodemıye bağlı Fakulte vs Yuksek Okullarda 198081 ogretjm yılına 3 kasım guru başıanacaktır YURTLARA 8000 OĞRENCİ ALINACAK Kredı ve Yurtlar Kurumu Genel Mudurlugu istanbul Yurtlar Mudurlugune baglı yedı oğrencı yurdunda dun başlayan on kayıtların 30 nısan 1981 tarıhıne kadar surecegı b Idırılrnıştır Istanbul Yı,rt ar Muduru Cevdat Gulsen daha oncs dun acılnıası karar'astınlan ogrencı yurtlannın, başvurulann cok olması nedenıyle ay sonuna ertelendığını acıklamıştır Butunlemelı ogrencılerın kredl ve yurtlar kurumuna baglı Ataturk Oğrencı Sıtesı'ndekı nobetcı oğrencı yurdunda gunde yedı lıra karşılıgında kalabıleceklerını bıldıren Gulşen, bu yıl Istanbul'dakı yedı oğrencı yurduna 2230'u kız olmak uzere 8000 oğrencı alınacagını 60ylemıştır. MI nan şarkılar nerde? Eurovısıon Yarışması benım ıcın bır spordur Sporda onemlı olan kazanmak. ya do kaybetmek değıl. sportmence yarışmaktır Hakemın sportmen olmayışı. sporcuyu etk lemez Etk lememeli ı Duru, yarışmaya yıllardan ben ısrarla kattlmasinırt gerek cesmı de şoyle acıkladı cBunun Ikı nedenı var Bırıncısı şarkıcı Nukhet Duru o!orak bu ulkeyı cok ıyı şekılde temsıl edeceğıme ınanıyorum Yıllardan ben, gercek Türk Ho fıf Muzığının ıcındeyım Yaban cı şarkıları turkce sozlerle soy lemek yerme, sozu ıle bestesı ıle ruhu ıle bu ulkenın, bu ulkenın ınsanının şarkılanm yorumluyorum. Bunda bosarılı ol duğumu da, halkın gosterdıgı yokın ilgı Konıtiıyor. Şımdı bır Turk yorumcusu olarak yurt sı nırlarını aşmak. ülkemı yurt dı çırtda temsıl etmek ıstıyorum. llk neden bu .. İkıncisi de enoz bunun kadar onemlı Eurovısıon Şarkı Yarışması Turkyı» Seçmelen Turk Hafıf Muzığıns her yıl buyuk katkıda bulunuyor Yenı sesler, yenı melodıler kazandırıyor Yarısmanm bu gorevını surdurmesı, ılgınclıgının surmesı Ile mumkun Unluler. şohretler katılmazsa. secme'er bır amatorler ^arısmasına doner, ılgmclığmı yıtırır ve go revım yapamoz hale gelır. Oysa unlu sanatcıların coğunda, bır kaybetmek korkusu var. Sportmence bır yanşta yenılırlerse şohretlerının 2edeleneceğınrien korkuyorlar Oysa ben bunun aksını kanıtlıyorum Bır bakıma kaybettıkce buyuyorum sankı Benım yarışmayo gırmem, bunu onceden acıktemam otekılere ornek oluyor. cesaret verıyor Madem Nukhet Duru gırıyor bız de gıreıım dıyorlar. Bana bugunku yerımı, ulusum ve Turk Hafıf Muzığı kazandırdı. Sonuna kadar bu ulus ve bu muzık ıcın savaşmaga devam edecek, bona verılen yere layık olacağım > TV'de perfore sıkıntısı bir süre için giderildî Televz/oTda yoyn onan program'arın perfore adı verılen ses bandları kalmc n c u eskı fılm dızı ve p r o j c m l c m ses bandlan s , nerek .<jiıo< ı Oı Ilende /a/ıntanma< ı v f r e ars ve kalaırılan bırcoK ı l,r ortık ya/ınlanoma/acatv l'clya ya ısmarlonan bır pa".ı ses banclı gectığımız hafta qe' ı ce kalon bırkoç dızı \e p^og ram kurtuldu Telev.z/ondo yayınlancın t*»s ko/naklı fılm ve dızıler n ~ ı>ık " ce seslerı ıle fılm progıim ı nn ses ka/ıtlan perfore adlı banda ka/dedılıyor Av upı nın tum uİKelermde ren lı .c /ın yapıldıgı ıcın perfore kullanılmı/or Bu nedenle öa f. b rıkalar ımalatı durdurd' 1 Bır /etKilı «ıtal/adan son partı ma lı aldık Bundan sonra rıa >cpacagımız bellı deg.l» aeJı. HAFTADAN SEÇMELER YILAN AVCILARI Çarşombo gecesl Seruven Peşınde'da oloğanustu ügınc bır belgesel lzl«y$ceksınız Yılan Avcılorı. Brezılya'da bır baraı Insaatı sonu ortoyo cıkan yapay gol, b nlerc» yılanın bu gol uzennde^ı kucuk adacıklara sığınmasıno yol ocınca, yore. yılon avcılanmn cen netı holıne gelır Ana bu yılanlorı aviamak ıcm sandollarla yolo a kanları buyuk totr tehlıke beklemektedır. Cunku kucuk bır fırtına ıle batabılecek sandallann etrofında oclıklarını gıdermek ıc n tıekleyen dev anakondalar ve dunyanın en kucuk aına en vahsı canavarları pıranha bahkları beklemeKtedır Bır macera f Imınden cok daha heyecanlı sahnelerle dolu bu belgeselı ne'esmız kosıızlayeceksmız. (Carşamba 20 00) Pazor sabahı cocuklar okran toaşmdayken do korku fılmı oynatılır mı, demeyın sakın. Hayalet ve Bayan Muır, sevımlı ve neşelı bır komedı. Joseph L Mankıewıcz'ın Iılmı daho sonra Amenka da yıllarca devam edecek aynı odlı TV dızısınm bır bakıma pılotu olmuştu. Gene Tıerney kocasının olumunden sonra kaynanası ve gorumcesı ıle oturmağa tahommul eciemez Sahılde ucu2 bır ev bulur kızı Nothalıe Wood ve hızmetcısı Edna Best ıle buraya taşmır Az sonra da evın nıye uCJZ oldugunu anlar Bu evde eskı sahıbı, eskı denız kaptaniarrıdan Rex Harnson'un hayaletı dolasrraktadır Ama hayaletın. ev dekılerı korkutmak gıbı bır nı/etı yoktur Tam tersıne genc ve guzel dul Tıerney'ı hımayesıne almak ve ona yardım etmekte kararlıdır. Tıerney de tahmın ede HAYALET VE BAYAN MUİR!.. ceğiniz gıbı bu yakışıklı v» yardımcı hayalete karşı duygusuz kalamoz. Gunumuzun unlü baş oyuncusu Nathalıe Wood'u cocuk oyunculuk donemmde ızlerken, hızmetcıde Edna Best'ın guclu oyununa da hayran kalcvcaksınız Pazar sabahı ıcm b rebır, dort yıldızlık bır komedı (Pazar. 10 25) ACEMİ ER!.. Acemı Er (Sad Sack), TV de doha once ızledığımız bır Jerry Lewıs komed sı. George Marshall'ın 1958'd« cektıgı fılm, farkında olmadan cc.sjslar ve sılah kacakcılarının arasına duşen bır acenı enn seruvenlerını anlat yor. Tıpık bır Jerry Lewıs fılrrı olma dısında pek ozellığı yok Bır de, Dollas'da Pamela'nın babası Dıgger rolunde ızledığımız Davıd Wayne ın genclık gunlennı ekrana getırıyor, o kadar. (Pazar, 17 30) İNAIHAL1L VVOOD Pazar gunu Havalet ve Bayan Muır» fı'mınde ızleyecegız. (teCumhuriyet)) 16 EYLÜL 1930 RADYO TRT I (b ü A«,llK prosrım \e iusa ha U bcrler 05 0) F^m Kcrv ını üj''U Şarkılar \e o\un h.ualan ı» 00 Kiba haberler Ot. ÜJ Bolge el \iym OD 3u Kıne lıaberlpc % 4 G ıne\o.n 07'tü U Habeuı"uî 40 tiıtmln içirJfi 10 Û Kı^a O h^erler 10 0° Atka'ı \&t\\ Hı ii Bu!"e«fl io. m v« IY".laiıUr 11Ü5 ijaıkılar 11 JU Halık m ' u A 11 40 Türjtuler 12 00 K s a habrrler 12 05 R» Unılar 12 10 Oele üzen 12 " RekUmlar \e Raa\o. TV P105 ram habeflcrl 1! M Haberl r ) H l"ı Sız rserlen 11^0 B ı<e BCI w « ı \e rekKımlar 14 0 r.ufe «zarları 15 00 Kıs a n» be.er 1^05 Haf1! mtızık 1") 1 > \ dlkra 15 '" Turku e' /ry bekler lb 00 Ki'j h.t'xıler 1) Oo ^arkılar 16 20 Türkuler 1« 4") Hallt müzık 17 00 Olail. n ı<mceT 17 V> harkılar 13 00 Kı^a habcrlcr l'\ 0". Cocuk bsıv cesj 18 20 H a ı m ı n Cocult M»ır k's. \i 21 Buıse^el lavın lf 00 0100 TRT II ı'e 01JK yaViT 19 00 H.ıoerier l<t "0 Haiif mıizık 20 00 Kov Da..rciil 20 21 Bız bıze ITHMI 20 4ı Hatif nrt zık 2ı O K a hTb t ıler u 21 î Beraber ıe ~olo orkılar 21 'to Muzlk rr jszın 22 O Kısa .lau r berler 22 0n IB'srM ^ajtl 22 Jî Tuıkule' 22 2ı s.ırkılDt 22 40 feMllı muzik 2100 Haberle2i 15 G^eenın ıcıraen ui> 5.ı Ouriı» haoerîerırc (.n oztf t r 01 <ı0 Pc^iTtm \e kipsm ul 0503 1 0 Gece jiriM O'i l j Anılar'a Alauım m İ0 .sabah konsert 10 00 Ikl soh'tden şarkılar 1010 Gelcnckıerınılz goreneltlerlmtB 1100 Vur'lan sesler kadınlar toplulu u 1130 Taşların Dılı olsajdı 11 ı0 >arkılar ve saz soloları 12 1ı ' ) ü.ı müzl'l 12 45 Türkı.lcnmiı.n dunü bugılnı) 13 00 Hi'jcrlpr 1 i lî BaWanu taKim ndjn ovıın ha%alan 11 ."0 Anıiann ınu zıüı 14 15 Şarkılar 14 30 Tur kuler la 00 Kon^er saatı 13 İ0 TSM tonlu progr ımı 16 00 Haf'f müzik 16 20 ^ıkası jprın l'ı<0 Sark 1ar 1" 00 OlavI.rn jrıncen 17% Hutıf ınuzık ıT 4ı Erzunım rndvosu Turk H. k ınu?ieı to'îhtluLu lh lî GUnjcr le geletı 11 000! 00 TRT 1 .le MERTER MECİDİYEKÖY ARASINA YENİ BİR OTOBÜS SEFERİ KONDU 19.00 19.10 HABERLER HEİDİ İSTANBUL, la.a.) İETT Genel Mudurlugu, Merter Mecıdıyekoy arasına dunden ıtıbaren «85A» hat numaralı yenı bır otobus seferı konulduğunu b Idırmıst.r Merter . Mecıdıyekoy arasına konulan otobusler, gıdış ve donuşte Merter Sıtesı. Okul, Kocatepe, Tınaztepe, Csvızlıbağ. Ayvansaray, Halıcıoğlu. Okmeydanı. Hurrıyet Tepesı. Mecıdıyeko/ Guzergahını ızleyeceklerdır. MECLİSTE AÇILMA HAZIRLIKLARI YAPILIYOR. MEBUSLAR ANKARA'DA TOPLANMAYA BASLAD1 BU SENE MECLİS FAALİYETLERİ COK HARARETLİ OLACAK GAZİ HAZRETLERİ BUGÜNLERDE HAREKET BUYURUYORLAR Reıiicumhur Hazretleri B1^ u£ MiHet Meclısının oıaöan t^tu çalısmalarınoa hazır bıü'jnmak üz*re avın 20 ^ne doira \e ıhtımal cııma gunu Ankara OJZI HazretlenniD Ankara da kdç Riin kalacaklan v« tekrstr Lstanbul'a ne zam&n t«lec«lüen henuz malum drjıldır Dızının bugun yayınlanacok olan bolumunoe cocuklar hep bırlıkte dağ evıne cıkarlar. Clara burayı cok sever, ama dedesınm yıne tersl.ğı uzerındedır 19.30 NECLAEROL SÖYLÜYOR Turk halk muzıgı programmda ekrana gelecek olan Necla Erol şu turkulen soyluyor: «Beyaz gıyme toz olur». «Pınar baştan bulanır» «Badılcan ektım» «Istanbul'don ı\va gelır» «Kale kale/e karşı» ve «Cornının ardı ayoz». Truva Feribotu'nda 3 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi ISTANBUL, (UBA) Truva Ferıbotu nda yapılan aramada 3 milyon lıra değermde kacaK eşya yakalanmıştır Istanbul Emnıyet Mudurlugu yetkılılerınden alınan bılgıye gore Italya'dan İzmır'e ve oradan lstanbul'a geien Truva Feribotu'nda oncekı gun ıhbar uzerıne arama yapılmıştır A r amada 3 mılyon lıra degerınde kacak elektronık aletler. ceşıth ıckı v» sıgaraıar ıle mutfak eşyası ve oyuniar ele geçınlmıstır. O'ayla ılgılı olarak Fıkrı Karadağ ve Osman Soyıs ıl© Bulent Aksakal adlı kı şıier gozaltına alınmışlardır. TRT III 1)7 00 Açılış ve program 07 T2 C.üne ba^larken IM 00 Sabah kntnen 09 00 Turkçe naber'er 0»u3 Kuçük kon^r 0« 30 Chılagonun > AlbümU 10 00 Çe• tll TOlolar 10 30 1'lkelı ve = r^uzlklen II 0u ')tle,e doeru 12 00 Türkçe n ıberkr 12 Ot Ins li^ce ruberler 12 0<ı Fraıi' it .\ haberler 12 U« Sızin ıc n sıç'iklenmız tt 00 Konvr .'ai 14 30 Ca2 muzıSı 11 »u c.n t u r konien lb 0ü Oda n. lzi"i 17 00 Tttrkçe haljerler 17 Q1 .n t, U?ce babe''er 17 06 Frjnsı/u abeıler 17 04 Muzıklı aakma 1ır 13 00 salıdan salıja 19 00 C >»das mu?ik 11 '.0 Çe^ith nıı 2 ü 1 » 4=. Sa? e«*rlen 20 00 ' I ' l < z k sozlusu 20 10 C.ız rmm'i .100 Solod.m O"i'^ra>a 2J "• Turıjçe haborler 22 01 Inaılızre haberler 22 06 Franbizca ,^bı.r!er 22 09 Gecenın ^e'ırdık en 23 00 Sa'ı kon*n H ()0 (.*• ce vp muzık 0100 P.'O.ım \e kapanı* 19.50 20.30 21.25 COCUKLAR HABERLER TELEVİZYONDA SINEMA SERBEST FIRKADA FAALİYET Serb»«t Cumhamet Fırkan Reısı Fethi Bev düo sabah crkend«» Taksım'dekl part» nıe'kfzıı» gıtmiî orada mcsu) oımu^tur. Fethi Bey Fırka nın Nıtde. ne te'kılatl^nnı a^ms^j sehırltrden bırer mebus maya Jcarar vermıştır. Yonetmenlığ'nı Robert Parrısh ın /cptıg «Aşkın Yasası> aan (ıimae Jack Lemmon, Rıta Hayvvorth ve Robert Mıtchum başrolle'de oynuyorlar. 23.35 HABERLER FEVZİ PAŞA AĞRI DAĞINA GİTMEK ÜZERE ANKARA'DAN HAREKET ETTİLER Ankara 15 (Hnsnıı) î j k . »ek Erkanı HaTbive Re^i MÜşlr Fevzj Ppşa buîun saat 5 >e Slvas trennle harektt etmı=t r PevM Paşa Hazretlenn.i ^^r y» kadar gıtmelen ve ASrı bol»esj.ae Aiiı Haekatı ııe b r çahssna yapması bek'ıtnmek t«dır Fe\zl Pa^a ıstasyorda Ba^v^lul Ismot Pa*a ue as'erj öır ze' at taratından uŞurlönmı«tır TRT II 07 ü0 Acılıs *e projrn.n 07 J5 Sol'^t erien secreler 07 30 Ha berıer 07 40 Ttır ıı¥r 08 00 Gün b> ı, or 0" 0 Türkuler U «SARI NACİYE» OYUNU TELEVİZYONA UYARLANIYOR Recep Bılgıner'ın 197172 oyun mevsımınde Devlet Tıyatrosu, 197273 mevsımınde de Istanbul Şehır Tıyatrosunda cynanan «Sarı Nacıye» adlı yapıtı ıkı bolumluk TV fılmı olarak cekılı\or Ankara Televızyonu Tıyatro $'ibesınden Fıde Ozbay'ın yapımcılıgını Tuncay Ozturk'un yonetmenlıgm ustlendıgı fılmın cekımıne olayın gectığı Cukurovo yoresnde Pozann'da başlandı, eylul ayı sonunda bıtecek Tı/atroda Sorı Nacıye'n'n muzıgını yapan Ned m Otyam fılmde de a/nı go'evde Oyunun kışılennden Baba Kor Hasan ı Mete Sezer. Bo/alı Ayse'yı Defne Yolnız oynuyor Fılmde Selcuk Ozer, Ulku Ulker, Arzu Atolay'ın rollerı var. Olay Toros larda bır Turkmen obasında gecmektedır. Kor Hasan kızı Sarı Nacıye ve oğlu Osman ıle bırlıkte bır orman kovu yakınındakı evlerınde yaşamaktadırlar. Koyun genc'erı yaşomlarını degıstırmeK omocıyla yaz ayiarında ırgatlık vapmayo Cukurova'yo ınmektedırler Osman da bun'ora katıtır Irgat toplamaya koye gelen elcı goz Koydugu Nacıye'yı dıl dokerek ovaya goturmek ıster A'lss ne Turkmen torelerıne candan bağlı olan Nacıye gonlunu Kaptırdığı elcının kotu nıyetmı anlayamadığı ıcm vaatlenne kanıp onlarla bırlıkte gıder Fakat elcının bırcok kadınlo ılıskısı vordır Sonunda Nacıye'yı bıroKip Boyaiı Ay$e'ye doner Nac ye boyle bır ortak yaşamo katlanama,nraqı ıcın elcıyı kovar ve torelere gore kendısınl oldurecegını bıldığı haide babosını aramaya boslar. Sıtma nobetı gecıren Sarı Nacıye babasını bulabılecek mıdır. Babo kızına kıyacak eiını kana bulayacak mıdır. tum bun ları ekranda ızleyecegız. Sarı Nacıye koy gercekleri uzerıne kurulmuş, kışılerı, ortamı gelenek ve gorenekleri ıle bızden olan bır yapıt. Toros Yaylası'nda Turkmen Obasında gecen oykude toreiere bağlılık ıle koy ınsanının değışım ısteğının karşılaştırması yapılmaktadır. Yayladan ovaya ınme ısteğı, aşkı uğruna torelerı cığne/erek yabancı ıle kacan ve babası ıle ters duşen koylu kızm seruvenı anlatılmaktadır. Bayrampaşa Cezaevi'nde duruşmaya gönderme ve görüşme günleri yeniden düzenlenecek ISTANBUL, (UBA) Bayrampaşa Cezaevfnde zıyaretçı ve duruşmaya gondsrme gunlennın yenıden duzenleneceğı bıldırılmıştır. Bayrampaşa Ceza ve Tutukev! Savcılığından olınan bılgıye gor», zıyaretcı ve duruşmaya gonderme gunlennın yeniden belırıenebıimesı ıcm bu ıslemler gecıcı olarak durdu rulmuştur. HEM NALINA HEM MIHINA DERVİŞİN FİKRİ Muhahf »azeteîerder! b\r\ dua kü baskısınaa Anadolu Ajanının bır tflgralıru cerçeve ıç • > ce neMetmia ve bu habenn ı^tune de kocaman narflerle «u baslıŞı kojmuş «DenizH halrt Denızh dck eemlyetler Serbe'T Fırkaya eer blerı Balbuki telsral tamamen t>hnon ttltsım «oyleven ve Denız t hslkınm S»rbest Firfca"va sırdıSinin »sla a^lı olmadıeını bıldıren bır tekzıotır nDerM^ın fıkrı nevie zıkri fle odur» derler anla^ıta.n mulıa A «azetenın vazı ı^len muaum 1e Ju a»a]iı ^^. ırun do^rb oıo^ üunu bır dana ı<pat etmek «temıs leigrafm ba« îarafm o^cuMirK."? a ^ k a «elereiî «.orMru BULMACA 12 3 4 5 6 7 8 9 I I t K"n\ada maöî ezvum s.m'îesı rer«ı fkılı al'uı J bu \e >n ıj vevtfr k m n ı n d yarı\*n kulplu enzık ı kjp Bır rcak i C.ıvnmerımıl geıin 1 Kuul!ar n ochlı bır « ı ı nokî ı^ınan bır ı n*ier. 2 TerM yizeın Dı^ul et an 1 ı.mda rnıır i Pır C V '*•• KK "•ll Ier«>. »kl dllde u 4 E\kı dıloe olabı'ır nıılmkun Gerı b Mutekaıt b '• rün adı 7 Deneme bır * ı "ıv \unttmi E'kı Mısr tarnarmcUın 8 Bır rcnk 1"rsı tt^ k'J>md\a \arar k.ıpUır dan M Ortj An fdohı d ı bı 1 emız MuziUtr nır noıa D l N k l Bl I \I\L4MN CO7A Ml 1 Inalrpenıe ' K.ı M.l 3 Darnukı et ıL naP t A..,ı.x o Erk ftato 7 Ma oM Hıı 8 Ece Aptal 9 ^ a n ol 1 Irdeiemek 2 \ a a t PdCa i r^aK Er 4 I n 7 ık 5 Ula^m.ık o b ^ Po 7 Emaret TL 8 Mı Oma 9 Elıpa Ulu Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde sınav tarihleri belli oldu Istanbul Haber Servısi Cerrahoaşa Tıp Fakultesı nde 1980 guz donemmde yapılamayan sınavlarm ne zaman yapılacağı dun acıklanmıştır. Bıyoloıı'nm 29 eylu!, Ad!ı Tıp'ın 23 eylul, Genel Patoloıık Anatomının 789 ekım, Ozel Hıstoloıl ve Embrıyoloıı sınavının Ise 678910 ekım gunlerinda yapılacağı bıldırılmıştır. HI y t ı : ı mm re pıvan"oi'ı i ı ka^anan nıımariların liste«ır.ı okurîîen keauı bıletinaekı ounıaranın tlk <aKStnlannı eT'Jp d» sonın ı okumadan nuyük ıknmKe • kazandım dıve sevıııcınden HÇFi\ anlar sıbl BORSADA VAZİYET Jngfiız hrası dün bor=a1^ 1030 la açıiarak avnı miütiraa kapanmtstır Dun de bor'M<îa onemlı nuktarda IngıJız lırasi ıleni gornnıştur ie ı'e 9S 20*de açılniLStır Unıfı AĞRI'DA EŞKİYALAR TOPLAN1YOR Ankara 15 (Hnsusı) Aîn'da snraya buraya ıltıca etmış olan şakılerln toptatılma"na devam «tUlmektedir. Aralannoa Turk askenmn elbısesmı gıverek saklananlar vardır Bu nedenle toplanmalan zor oımaktadır SOLOlN SV,A 1 bum.ıluı ' e Boıneo cu \ va an ın^ruıa ıx*nzp on oıı tur m.>\muiî 2 Hîıwamn *f njleoılu ve çorbcı sapılabılıt D^.umieruîaen Kümur üreıım merke7,prm ı?aen bırını ,*leten fcamu kurulUfiınun sım pe>ı 3 Uzerınde rrf\I"smı \er ie^urıln.ıs buîurdu^u erone kon mui demır va aa a^iç parça'.t nn oer bın 4 \ \ n pevgam ben mtc'bı ıe ıbaritt bıçımı rl?n buvük dınlerden bu krtoı " TP* pevşaraberier > aen bınnın nnne^ının adı r ' k, MiMr tanr lanndan b Hrr hanjı bır konu uzerırde au^ oulerek vanlan sonuç 7 0 Ortaokul ve Lıse öğrencı'en, eskı ders kıtaplannızı getırın, 150 TU karsılığında bu senekı ders kıtaplannızı alın. Butun ders kıtaplannızı uzerındekı fıyatına alıyoruz. Telefon: 64 99 45, Adres Talatpaşa Caddesı No 54 GCıletpe. • KOMÜR; kalorıferlere, sobalara 22 14 07 • Sorıyer Asliyo Hukuk Hakimliğınin 980/530 Esas, 980/ 468 sayıh ılamıyla, Musa Kerim Karaca'nın, Musa Kerım olarak yazılı adından Musa ismi kaldırılacak Kerım olarak duzeltılmıştır. « Ikızlenmız Serkon va Gurkon'ın sunnetlerinl dost v» yaktnlarımıza duyururuz. 15.9.198/1 ? % J i Nevin CEKER (Cumhurıy«t: 5221)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog