Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

16 r v Vı irak'a karşı subay sıkıntısı çeken Tahran bir dizi Iranh subay hakkında soruşturmaları durdurdu TAHRAN / BAĞDAT (ANKA DPA) Irak ıie \ran arasında csıcak savaş» boyutlarıno varon sınır çatışmalan. şıddetını artırorak surerken iranlı subaylar hakkında devrım mahkemelerl tarafından yurütülen soaıştı/rmolann tümüyle durdurulduğu acıklanmıştır Çımdıye kadar yüzlerce Ironlı subay hakkında yargıiamado bulunan ve bırcoğu hakkındo ölüm karon veren devrim mahkemelerının yetkılerınln bu tutumuna çarpışmaiar nedenıyl» artan suboy gereksınmesının yolactığı gözlerrcılerce belırtıimektedır. Bu arado sınır catışmalan lle llglll olarok. ikl taraf da bırbirleri ile çelışen Iddlalar llerf sürmektedlrlef tron Radyosu, Irak blrlıklenne ağır kayıplar verdlrildığlnl acıklarken Bağdat'ta oskerl durumla llgılı olarak yapılan bır acıklamoda da, Irak bırlıklerıntn, sınır boyunca 210 kılometrekarelık blr şerıdi «kurtardıkları» ve Amenkan yopısı cok sayıda sılah ve askerı malzeme ele geçirdtklerl öne surülmuştür. Beyrut'ta Irok Büyükeîcflîg'f tarafmdan yapılan bir başka acıklamada Ise, Mısır bırl klerinın Irak askerlenntn yantnda corpıştıklan yolunda iran tarafından lleri sOrülen Iddia «temelden yoksun» olarak nltelendirılmıştır. ÎRAN MECLÎSI REHİNELER SORUNUI.ÜN GORÜŞÜLMEYE BAŞLANMASINA KARAR VERDÎ n» U.L..I r... , Dış Haberler Servfsl iran Mec/ısının ABD'lı rehıneler sorununu gorüşmeye bugün başla Yacağı bıldırılmıştır Bılındığl gıbı, Ayetullah Humeynı geçen hafta bır mesa| ya yınlanayarak Tahran'da rehm OPEC'İn dün başla/an toplantısında petrole zam beklenmiyor turya'nın başkentl Viyana'da dun başlayan OPEC ülkeleri Petrol, Maliye ve Dışişleri Bakonlan'nın oloğanüstü toplantısında petrol fıyatlarına zam yapılmosının beklenmedığı bildirilmıştır. Cok sıkı guvenlık öntemlerf altında Mammoth Hofburg sarayında boşlayan toplantıdan önce üye ülkelerln bakanlarından bazıları ceşıtlı oc'klomolarda bulunmuşlardır Gözlemcıler.halen dunyadakı petrol orzının fazlalığından dolayı. hampetrolün fıyatının yukseltılımesının beklenmedığını söylemışlerdır Örgüt ıcmde en buyuk uretıci durumunda bulunan ve petrolün fıyatını 28 dolarlo belırleyen Suudi Arabıstan'ın Petro! Bakanı Şeyh Ahmed Zeki Yamanı, toplantı öncesı gazeteDış Haberler ServM Avus POÜTİKADA SORUNUR .ERGUN BALOJ Nükleer Tehlike Bir Suudi Arabistan nakliye uçağı düstü: 89 ölü var Dış Haberier Servisi «Her cules C130» tıplı bır Suudı Arabistan askerı nakliye uca ğı öncekı gece Medme havaalanı yakınlarında düşerek parcolanmıştır Suudl Arabistan Savunma Bakanlığı ucokta bulunan 89 asker ve mürettebatm kazada olduğunü acıklarrnştır tutulan 52 Amerıkalının serbest bırakılması Içın 4 koşul öne surmuştü Söz konusu 4 koşul da Şahın mal varlığının ladesi. ABD'nın İran uzerındekı tum Isteklerınden vazgecmesı aske rî ve sıyasal acıdan Iran'ın icışlerıne karışmayacağı yolun da guvence vermesı ve ABD'de dondurulan İran paralarının serbest bırakılması bulunuyor du Humeynı'nin mesaıında ABD nın fran'dan at dilemesl koşulundan söz etmemesl bır yumuşama belırtısı olarak görulmüş ve sıyasal gözlemcılerl umutlondırmıştı. Bu mesapndan sonra «Tahran Tımes» gazetesine demeç veren İranlı yetkılılerden Amerıkalı rehıneleri ellennde tutan tlslâmcı oğrencılerın» lıderi Ayetullah Musavı Koeynf, Humeynı'nin one sürulen koşullor dan ancok bırkaçını dfla getır dığinl. aslmda rehmelerln serbest bırakılması Içm temel koşulun ABD'nın Iran'dan ozur dılemesı olduğunü bıldırmıştır. Parlamento Dışışleri Komısyonu uyesı Cuma Imamı Seyıd Ahmed Kameynı ıse. aynı gaze teye verdığı demecte, Humeynı'nin mesaımın, rehınelenn kaderı üzerınde karar verecsk olan parlamentoya blr dırektıf mtelığınde olduğu goruşunu savunmuştur. yopfığı ocıklamoda ancak uzun dönemde strateımın göröşülmesınden sonra petrol fıyatının tartışılabıleceğıni kaydetmiştır. Bu arada Iran'lı yetkılıler, Suudi Arabistan dışındaki üye ulkelerfn günluk üretımı üç milyon varile duşürmelerm\ ıstemıştır. Bildirıldığıne göre. iran'ın bu ısteğl, Gabon'un önenslnf destekledığı bıç'mınde yorumlanmıştır. OPEC'ın gunlük üretımi 27 m/lyon vari(dır. OPEC toplantısının, kasım ayında Bağdat'ta toplanması gereken Devlet Başkankırı ya da hükümet başkanları düzeyın dekı zırve öncesında, güclukleri lerı ortadan kaldıracağı sanılmaktadır. Öte yandan, uzun dö nemde fıyat saplama programmda onloşmaya varıldığı takdırde, petrolün fıyatına 4 kasımdakı Bağdat zırvesınde bır değer blçılebıleceğı belirtılmıştır GEÜRLER A2AURSA Suudl Arabistan Petrol vs Maden Örgütu (Petromın) yöne tıc/lermden Abdulhadı Hasan Tahır, OPEC petrol gelırlerının azalması sorununa uzun vadeli bır çözüm bulunmadığı takdırde şımdıkı aşırı üretımın sürebıleceğıni kaydetmıştır. Deng: «Dörtler Çetesi, en kısa zamanda yargılanacak» Dış Haberier Servisi Çln'de ekonomık polıtıka ve yonetıcl kadro lcınde yapılan buyük değışıklıklenn ardındon bır konuşma yapan Q<P Başkan Yordımcısı Deng Hsıao Pıng, tDörtler Çetesı»nın en kısa sürede yargılanacakiarını açıklamıştır Ulusal Halk Kongresı'nın son tarıhı toplontısının ardından aralarında Mao'nun eşl bayan Çıng'ın de yer oldığı Dörtler Çetesl uyelerı. bulundukları tutukevınden daha ıgüvencelı» bır yere nakledrimişlerdır Dörtler Çetesı'nin dunjşmasının CKP'nın ocakta toplanması beklenen 12'ncl kongresınde sonuclanacağı belırtılrrektedir Deng Hsıao Pıng, konuşmasında «Dörtler Cetesı»nl «Cok kötü nıyetli ve kurnaz» olarak nıtelemiş ve «Onların yaptıkları hatalar. Başkan Moo'nun yapfığı haîalarla karıştırılmamalıdır Başkan Mao yoşantısında siyasal hatolor yapmıştır, Dörtler Çetesı ıse entrıkalarla iktidarı ele geçırmek ıstemışlerdır > demişür. ZİYANG SSCB'YE ÇATTI Amenkan yapımı olan Hercule C130 nakliye ucakları 200 kışı taşıyabılmektedır Savunm<j Bakanlığı 'mn acıkla masında kaza nedenı belırtılmemıştır A/anslar Velıahd Prens Fahd'ın oncek' gece saboho kodar uyumayarak kaza lle ılgılı bılgı aldığını haber vermışlerdır Suudı Arabıstan'da 27 günde Ikıncı ucak kazası meydano gelmektedır 18 ağustosta Suudı Arabistan Havayollarına aıt bır tTrıstar» |et ucağmın Rjyad havaatanında yanması sontıcu ıcende bulunan 301 yolcu ve mürettebat yaşamlarını yıtırmışlerdı. Kipriyanu yeniden istifaya çağrıldı LEFKOŞE, (a.o.) Kıbns Rum Toplumu Lıderi Spıros Kıprıyanu yeniden istifaya çağ rılmıştır Rum Demokrotık Biıiık PortiS| oncekl gun yayınladığı bır bıldıri ıle Spıros Kıprıyanu'yu yeniden istifaya çağırırken, Kıprıyanu'nun her konuda yalnız kaldığını belırtmektedır. öte yandan tanınmış Rum işadamlarından Pasos Yuannıdis, Kıprıyanu'ya gönderdlğl bır mektupta partlsinden istıfa ettığınl ve bundan sonra kendısml ve partısım desteklemıye ceğıni bıldirmıştır. çlık, hostoJık. ekonomlk bunohm, sovyc* . lar ücuncu dunyada gundemde olan sorunlor. Aıra gunümüzde üçuncü dunya üfkelerl buntor kodor beikı daha da tehlıkelı başka bır olgu ıle korşı karşrya. Bu tehlıke, nükieer sılahlarm üçüncü dünya üikelermde gıderek artan bır hızla yayılmosıdır. Ekonomık kalkmmasm» henuz gerçekleştlrememıs. sosyal sorunlorım cozumleyememış btr dizl ülke hızla nukleer sılohlanmaya yönelmektedlr. Ömeğm Hlndıstan ılk nukleer denemesını 1974 yılında yapmıştır. Pakıstan'ın askerı amaclarla kullanılabılecek nükleer sanoyl uzennde yoğun calısmalor yaptığı bılınıyor. Bu arada Guney Afrıka, Taıvvon, Guney Kore, Arıantin ve Brezilya'nın en gec beş yıl ıcmde nukleer eılah yapabılecek teknolo|(ye sahıp olacaklorı behrtılıyor. Bu lıstoye son zamanlarda nukleer colısmaları yoğunlaştıran Irok ıle Lıbyo'yı da eklerrek gereklı Isroıl'ın ise nükleer bombayı yaptığına kesın olarcrk bakılıyor. Kımi uzmanlar bu ulkenin 20 nukleer bomboyo sahip olduğunu tohmın edıyorlar «Nevvsvveek» derçtsi ılgınc bılgıler veriyor bu konudcr Dergıye göre halen dünyamızda 250 tane nukleer reaktor bulunuyor En oz on ıkı reaktor de yopılma safhasır'a 1968 tarıhlı Nukleer Sılahlarm Yayılmasını Önleme Anlaşmasını ımzaloyan bır dızı ülke, gızlıce nükleer sılah programlon üzerınde calışıyorlar. Cenevre'de ıkı hofta önce sona eren nükleer sılohların yayılmasını önleme konferansında ıse hic bır sonuc elde edılememıştır Ucuncü dunya ülkeleri bır yandan süper guclerın nukleer sılah stoku yapmolarınm kınanrrasını ote yandon do kendılerıne nükleer teknoloıı verıleceğıne ılışkın guvence istemısler, buyük devletler bu onenler) reddedınce konferans blr anlaşrraya varılamadan dağılmıştır Buyük devletlerın, nukleer sılohlonn yayılmasım önleme konusunda kuçük ulkelere ornek olduğu tee kesınlıkie soylenemez Sılahsızlonma görüşmelerınde ABD lle Sovyetler Bırlığı bır türlü onlaşma ortamı bulomıyorkır; SALT2 anlaşması Amerikan Senatosu tarafından henüz ortaylanmamış doha uzun süre de onaylanacağa benzemlyor Bu arada nükleer sılahlarc sahıp olan Franso ile Çm Halk Cumhurıyeti, nükleer sılahlarm yayılmasını yasoklayan anlaşmayı frrzalamamışlar  Öte yandan Zao Zıyong Boşbakanlığa atanmasının ordından verdığı ılk demecte Sovyetler'e catmış ve «dünyanın her yamndokı Sovyet saldırganlığma karşı «Goze goz, dışe dış» mücadeleye kararlı olduklarını soyıemıştır «Borış boyun eğmekle kozanılamaz ve savaşlar da ödün vermekle sona ermez* dıyen Zao Zıyang. «Sovyetler Bırlığı'nın dünya barışı ve guvenlığı ıcın cıddı bır tehlıke olduğunu» soylemıştır. Mitsotakis : «Amerikan üslerinin geleceği NATO'nun askerî kanadına dönmemize bağlı» ATİNA (AP) Yunanistan Dışışlari Bakanı Konstantın Mıt sotakıs, Yunanıstan'dakl Amenkan oskeri üslennın geleceği nın, NATO'nun askerî kanadına yenıdefi donmelerme bağtı olduğunü soytemıştir Yunonıstan Dışlşlen Bakanı, kendisıne, ABD'nın üslerın çalışması konusurtdokj yenl önerıslnl g©tiren Amerikan Elçısi Robert Mcclosky'ye yaptığı açıklamoda, onerılerın, Yunan hü kümet/nin bıJinen politıkası çer cevesinde inceleneceğınl söylemıştır. Mitsotakis, ABD ile sur dürülen ve soz konusu uslenn faolıyetlerlni öngören antaşmanın imzalanobilmesl icın, NATO'nun oskeri kanodma dön rrveterınln ön koşul olduğunü do sözlerıne eklemıştir. Yunonıstan'da halen 4 büvük Amerfkan ussöyle, 12 kücuk yer leşım bölgesi bulunmaktadır. Iki ulke arasmda, üster konusundakl görüşmeler 1976'dan berj surdürülmektedir. YKTIRIM muı Kenİl garantîsıyie saglam şiı ı rufuşu Buyük devletler, pa'ayı veren ücüncu dünyo urke> lerıne nükleer teknolop satmokta tereddüt etmiyorlar. Örneğın Brezılya. Federal Almanya'nın yardımı ile 10 mılyar dolarlık bir nükleer progromın planlamasını yapıyor Brezılyo ile Arıantm'ın beş yıl ıcmde nükleer bombaya sahıp olabıleceklen belirtılıyor Pakiston ise nükleer teknolo|ıyi Fransa'dan sağlama uğraşı lclnde. Uzmanlar bu ülkenın üc yıla kadar atom bombası yapa^ bılecek duruma gelebıleceğım tahmın edıyorlar Pakistan'a nükleer calışmalarını durdurması icin yoğun baskı yopon Carter yönetımı Ise Hındıstan'a 38 ton uranyurr satma karorı almakta bır sakınca görmemiştır Nükleer teknoloıı satımı, büyük devletler İcin kücük ütkeler arasında dost sağloma ve para kazanma aracı olmuştur Parası olan kücük ülke ıse ya presti| Icın ya da kendını tehlikede hıssettiğınden nükleer silah yapımıno yonelmektedır Cağımızda savoşlann ücüncü dunyada potlok verdığl düşunülurse, bırbırmın boğazına sanimak lcm fır8at kollayan bır dızı kucük ülkenın nükleer 'sılaha sahıp olmosınm msonlık içın na denlı büyük bır tehlike oluşturduğu kolaylıklo gorulebılır KONGRE ILANI S. S KöyEv Tatıl Köyü Yopı Kooperotrfınin 1979 senesi olağan kongresı 4 ekım 1980 tarıhi cumartesı günü saat 12 00'de Beyazıt Beyaz Saroy yonı Geltn Duğün Salonunda yapılacaktır Aşağıdakı gundemı goruşmek üzere, sayın ortakların teşrıfleri ıtânen duyurulur. Saygtlarımızla. KOOPERATİF YÖNETlM KURULU BAŞKAN/ HAÜS POLAT G u NDE M: 1 Acılış, 2 Saygı duruşu; 3 Dıvan sec'mi, 4. Faalıyet hesap murakıp raporlarınm okunması 5. 1979 yılı calışma programı ıle tahmını butcenın gorüşulmesı ve aylık odeme taksıtlerının tesbıtı, 6 Yonetım ve denetım kurulların n hakkı huzurlannın tesbıtı, 7. Dılek, temennıler ve kaparvş (Ajans Yıtık 802/5220) beruhiutrm: 300,000.000 TL) fct m çevrilebilir îpVAOESİZ IL SAT1YOR (Aylık Gelir 1 WL VADELf h *S¥hk gelir ödemeii Sönem sonu Sdemeii net %28 AKBAIMK sergi mevsiminî açıyor... 18 Eylül BEBEK ., X' 1 %3O %32 IYOR übdcfa Behçet GURCAN (RESİM) 18 Eylül KONAKİZMİR TAHVİLLERE İR ÖDÜYOR YATIRIM FİNANSMAN A. Ş. banka hesap numaralan: İş Bankası/ist.Gayrettepe Şubesi 1212 no'tu hesap Yapı Kretfı Sankası / İst Bsyrettepe Şuhesi S55 no'fu hesap Akbank/ist.Gayrettepe Şubesi 4404 nolu hesap Tiirk Tıcsref Bankası/ist Sayretfepe Şutesi 600 no'hı fusap Ayla HUNGEN (RESİM) 26 EylülDİYARBAKJR Yatınm Fînansmdn A.Ş, Kcti 4 Gayreüer»fa T Mehpare AKBAŞ (VİTRAYveTEZHİP) Kültür hîzmetlerînde de n Boyuideıe Caââea. IZTTatko Bıa devamlı f^rıçek guve Yeni Ajans 984/5209 «^ AKBAINJK Repro 655 5210
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog