Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makaleKatalog


«
»

İKÎ CUMHUEft'ET İTY LÜL 1CS9 kuru!an îTîc TÜksefc Mutıer.dis. î.p ve Harp Okullanüır 3u ek oxu.iann kuruiusian, askerf raakamlann girişunleri ve rransız Ugililerua yardımiarı ile gercekleşmiştir. O devirîerde Mek*ebi Tıbbiyei Şahane adı veriien iUc Tip Okuiu, Tanzimatın ilk yülannda, (1839), çimdiki Galatasaray Llsesimin buhındugu binada faaUyete geçmiş ve yalmz askerl «aîaçlar için degil, sivil ihtiyaçlan da kar» çıJayacak bir blçlmdo düzenlenmişti. Bu Ttp Okuîunun o zam&nkiyönetiminin başmda, Prof Bernhard ve Prof. Spitzer gibi bazı Avusturya'h heklmler de görev almışîardı. $LTidiki Üniversıte'rün 1900 yıh ağustos'unda, Darülfununu Şahane adiyle kuruluşunda da, Tıp Fakultesi en ön sırada yer ahr, Bu bakımdan T:p Fakültesi, Istanbul Üniversitesi'nia geleneği en eski ve en kökîü olan fakültesidir. Ancak, Cumhuriyetin Jlanı günlerine kadar, çeşitli aşamalardan gecen bu fakültemiz, en parlak günlerini hiç kuşkusuz, Büyük Atatürk'ün 1933 yılında garçekleştirdiği üniversite reformundan sonra yasamıştır. Almanyada Adoîf Hitler'in U3891945) ürtidara gelişinden sonra, yurtlanndan ko» •«ulan dünya capmda ün sahibi bazi büun •darnlannm bu fakültede görev almalan, bu bıîim ocağımızın geüşmesinds buyuk blr rol oynamıştır. Fakülte'nin çeşitli enstitü ve kbnik'.erinin başma getirilen Erich Frank (18841957), Rudolf Nissen (1696), Phlîipp Schwartz (18941977). Friedrich Dessauer (18811963), VVilheLm liepmann (18761939). Josef Igersheimer (18791965). Hans VVimersteia (18791963), Werner Lipschitz 118021946). Felix Haurowitz (189ö). Alfred Kantorovricz (18801062) v« Juliua Hirsch'in (18921963) adlan. Tıp Fakültesi tarihinin unutulmayanlan arasında, lâyın olduklan yeri alacaklardır. Bugün universitelerimizde dgretim üyesi olarak çalıçan bir çok büim adamınm yanmda, yurdun çeşitîi yerlerinde görevli yüzlerce doktorumaz bu unîü bilginlerin ögrencileridir ve bundaa htpsi hiç kuşkusuz kıvanç ve onur duyarlar. Büyük çogunlugu bugun artık hayatta ©irr.ayan bu bilim adamlannjn bazılannın ad!an. bir efsaae kahramanı gibi yurdumurda hâlâ hatırianuiar. Erich Frank *va acü, buniann başında gelir. Frank Turkiye'ye geîmeden önce, Aîmanya'nm, şimdi Poîonya stnırian içersind* kalan Breslau Üniversitesi'nde iç hastalıklan profesöru idl. Tıp Fakültcsinde Ikinci tçhastalıklan Klini*i Direktörügünü, ölumüne kadar 24 yıl sürdüren Frank, 13 subat 1957'de Istan'bul'da oîdü£u zaman, Türk bayrağına sanh tabutu. binîerce ögrencisi ve hayramnın elleri uzerinde. vasiyeti üzerine Rumeli Hisar'ındakl mezariığa götüruldü ve o kadar sevdîg! Turk'îerin arasında soa uykusuna daldı. Cerrahpaşa'daki Birincj Cerrahi KHnlSi Dtrftktörü oîan Rudolf Nlss«n'in adım, Tör 0 VatV"« töriüguüe iö3o nnıversjte reı^ j ı o a getirtilen Wilhelm Liepmann, bu göreve gelmeden önce, Berlin Üniversitesinde Jinekoloji Profesöru idi. Çok başanlı bir operatör olan Liepmann hastaları tarafından çok sevilirdı ve o aa bu sevgiye lâyık olmak için. bütün enerjisini tüketircesine büyük bir fedakârlıkla çahşırdj Ancak yuraumuza geldikten altı yıl sonra agir bır nastalığa tutularak İstanbul'da öldü. Onlü linekologlanmızdan Profesör Naşit Erez ve Profesör Tevfik Remzı Kazancıgil. o yıllarda Liep. mann'ın kürsüsünde öğretim üyesi ıdiier Beformda Cerrahpaşa'daki göz klinigi direktörlüğüne getirtilen Joseph Igershei. mer de. Frankfurt Üniversitesınden 1933'de Prof. Dr. Muvaffak SEYHAN Istanbul'a gelmişrı. Ancak o da Türkiye'de uzun süre kalmadı ve 1939da Birleşık Ame. rika'nın Boston kentindeki Tufts Ünıversitesinde profesör olan Dessauer. ayn! zamanklyefd« ancak allı yıl ftalmasma ragmen. tesine giderek hayatının son günlerine kada Alman Millet Meclisinde d« üyeydi (Reihâlâ unutmayaniaxm sayıst az değüdir. Berdar oreda ysşadı. lin'deki unlü Charitd Hastanesinde. çagmın chstag) ve politika alanmda da, mensubu Ülkemizde altı yıl kaldıktan sonra o da en meşhur cerrahlanndan Ferdinajıd Sauerolduğu Merkez Partisi'nin (2^ntrum Parbir çoklan gibi Birleşık Amerika'ya gıden bruch'ua (18751951) yakın cahşma arkatei) en önde geîen milîetvekillerindendi. NiWerner Lipschitz'in yerin» 1939'da Biyokimd&şı olan Nissen. tkmca Dünya Savaşı'ma tekim Nazi'lerin iktidara gelişlerinden kısa ya Enatitüsü direktörlüğüne getirtilen Felix petlamasindan kısa bir süre önce Bırieşik bir süre önce. Merkez Partisi'nin bir kısım Haurowitz. daha önce Prag Üniversitesınde Amerika'da, savaştan sonra da. tsviçre'de uyeîeny'e birU'.ts. N'azi Partisinm i)eri ge Biyokımya Profesöru idi. Hauıovvitz Türkigörev almıştı. Bu ülkenin Basel Üniversıteienleri (Adolf Hitler. Hermflnn Göring. Gre. ye'de dokuz yıl kaldıktan sonra Birleşik sinde cerrahî profesörlü&unü, emekliye aygor Strasser, \?i!h9İm Frick. Josef GoebAmerika'ya gittj ve Bloomington kentınderıîdığı 1967 yüına kadar sürdüren N'issen, bels). bir koaüsyon ıçin görüşmsler yapmışkı Indiona Üniversitesinde emekliligıne kaZMrich Ünlversiteaınin tanırımış beyin cerlar. ancak bu göruşmelerden b'r scnuç alıdar çalıştı rahhğı profesöru Gazı Yaşargirin de hocanamamıştı. Naci'ler iktidara geîir gelmez, O zamanlar Tıp Fakültesıne bağh olan sı idi. bu görüşmelerin fatur?çını. Dessauer'e çok Dişhekircliği Yüksek Okulu'nun başına geÜnirersite reformundn gelen profesörler ağır bir biçimde ödettüer ve onu fıapse attirtilen Alfred Kantorowicz. alanında çok taarasında, Frank ve Ni&sen kadar popüler oitüex. Ancak daha önce. İstanbul Üniversitenîmrtış bir profesördü ve Bonn Üniversitemamakla beraber, ülkemizde 193351 arasınsinde görev alma girişiminde bulunan Dessinde görevhydi. O da Nazi'lerin gadrine da 18 yıl kalan ve mükeınınel bir enstitü kusauer, Türk hükümetinm çabasiyîa hapisuğrayarak tutuklandı ve o da, Dessauer giran Philipp Schwartz, Turkiye'ye gelmeden ten kurtularak İstanbui'da kendisine teklif bi Türk hükümetimn ?irişimleri sonucu Tür. önce Frankfurt Üniversitesinde Profesördü. edilen görevin başma gelmek olanagını bulkiye'ye gelebildi Ülkemizde 17 yıl kalan Hitler'in iktidara gelmesiyle işinden çıkartıdu. Branşm:n önculerinden olan Dessauer'Kantorcv^cz'in. diş hekimliğmin gelişmesinJan Schvrartz, ilk önce Zunch'de Yabancı in, o yîllarda röntgen ışın'arına karşı yeterii de büyük hizmetleri olmuş ve bugün yurÜlkelerdeki Alman Bilim Adamlannın IÎÎTİöiçülerde korunma önlemleri abnamadıgındumuzun her köşesine dağılan binlerce ögyaç Birliğl» (Notgemeinschaft deutscner dan, yüzünde, ellerinde vo ayaklannda, bu tenci vetiştirmiştir Kantorovvicz Türkiye'V/issenschaftler im Ausland) adh bir dernek sşmlann neden olduğıı yanıklar vardı. Desden 1950'de aynldıktan sonra geldiği kent kurmuş ve Türkiye'de gorev almak İ3teyen sauer 1937'de İsviçre'nin Freiburg Oniversiolan Bonn'a döndü ve 1962'de orada öldü. Alman profesörierinden bir çogunun. Türk tesinde görev aldı ve 1963de frankfurt'ta Türkiye'de 1933 48 yıllan arasmda İS Hükümeti yetkilileri ile temasa geçmelerini ö!dü. Tanınmış röntgenologlanmızdan Proyıl Hijyen Enstitüsünün direktörlügünü yap sağlamıştı. tkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. fesör Tevfik Berkman v e Muhterem Göktıktan sonra Basel'deki Geigy fabrikasında tekrar Frankfurt üniversite'sindeki fförevine men, o yil'arda Dessauer'in Enstltusunde görev alan ve orada ölen Julius Hirsch, döncn Schwartz. 1953'de Birleşik Amerika'Doçent idiler. 1933'de Kanser Arastırmalan Enstitüsünün ya jidarek. Pennsyîvania eyaletindeki Warbaşma getirtilen ve bu görevde iken akciger ren State Hospital Hastanesinde patolog olafstanbul'a gelmeden önce Brestau Onlkanserinden ölen Siegfried Oberndorfer rak çalıştı. tstanbul Tıp Fakültesinin O'na versitesi Fizyoloji Enstitüsü direktörü olan (1876 1944), uzun yıllar Mikroblyololl tevcih ettigi doctor honoris causa ünvanı neHans Winterstein. yurdumuzda 1933 53 yılEnstitüsünün direktörlügünü yapan Hugo denlyle düzenlenen törende bulunamadan, lan arasmda 20 yıl süreyle kaîmış ve binBraun (1881 1962), Dessauer'in yerine iki yıl once Birleşik Amerika'da öldü. lerce ögrenci yetiştırmişti. Fizyolofi EnstiRadyoloji Enstitüsü direktörlüğüne getirilen tümüzün direktörlü*ünü yapan WintersteinTürklye'deki kısa kalısı nedeniyle. ölAvusturyah Max Sgaiitzer (1884?) ve ni tn. bu enstitünün gelişmesindo büyük kat^ ketnizde adı çok fazla işitilmeyen. ancak hayet 1939 46 yıllan arasında Histolojl kılan olmuştur. Winterstein yaşamının son kendi dalmda dünyarıin en önde gelen otoProfesöru olan Macar asıîh Tibor Peterfl yıHannı Munih'de geçirdi ve orada öldü. rlt«!erinden olan Friedrich Dessauer. 193437 fl884 1953), Oniversitemize emekleri geçBıraktıgı kürsünün bugün de ayni mükemyüları arasmda, öp fakultemîzin radyoîojl miş ve adlan her zaman saygı ile anılacak meîhkte çalışmasmda şimdi kürsünün baenstıtüsu direktörü jdi. Türkiye'ye gehne. bilim adamlandır &ında buîunan Profesör Meliha Terzioğlo'den önce, Schwartz gibi Frankfurt Oni%'ersi olaylar ve görüşler JJL « TEKZİB TIP EGÎTÎMtNDE YABAıNCILAR Yazı ve Daraüaci 24 Şubat 1979 tarihll gazetenlzln 2 cı sohlfeslPd» Pencere sütununda İihan Selçuk ımzosı ıle yayımlanon (yazı ve darujoco başlıklı yozı aöım yozıimok suretite tarafımdan acılan bır dava e!e alınıp yazann yazı kont'su elde edebılmek ıcın gerçek scptınlarak veya kend.sıne nokSGk aktorılon büginin dogrulugu araştırıimodan yazılmış bulunrr.aktadır Sosyalıst gazetesının 10 ocak 1978 torihli nüshosında yayımlanan (devriml önleyemezsimz) başlıklı yazı hakkında TCKnun 146/2 maddesine oykırı eylem nedenile değıl sözü edilen madde dela'et.le TCKnun 311/1 maddenm uygulanmas. istemile 31/3/978 tarih ve 978/ 149 esas soyılı 'ddio name ile kamu dovosı acılmıştır: Bu gercek karşısında b.r yazı ıctn insanı ölume mzfıkum etmeye yöre.'en savcı var hükmünüzün ne kadar dayanaksız ve haksız oldugu ortova ckmaktadır, Türkıyede yazarlar var ama bir yozı yazabümek iclrt olayları olcfuou şekilde göstermeven vozor da vor İcinde yaşodığımız bu toplumsal gerçeği tarihsel ac;don beıge'emek ve yarınlara vansıtmak bokımındon bu açıkiamayı yapmak zorundo kaldım İkramettln göleryuz İstanbul C. scvcı Vordımct»» ÇAGDAŞ YAYlNtARI Çıktı YAŞAYAN KOSTA Derleyen: İTHENA DAPONÎE ĞONlCM AVmjVlSlNIN SIVASAt. »•ONOVI* VE EKINSCl O14VIİRINI OKUVACAKSımZ. $9 iBı» HESAPLAŞMA Türklye'nin tek baftalık hatoer Cambridge'den İstanbuPa Burfaan ARP.U> Cevre örertne duyuru köşs yazım BüşboKonlık Çevre Musteşarlığım iıguencürmedi onvno, iııgiltef» Imparaîorluğunun Combridge şehnnde yaşoyon Türk yurttoşı Ccşkun Denız ses verdi. Soyın okur. uzun mektubuna şöyfe bc$lıvor. "Yegâne sıtöhımz o»on Kaiemie süfdufdCiöünüz bitrr^K tukenmeK biimeyen ve buyük scbır ve cesaret ışl saydtgırn gazetecilik g5revini2d6n dolayı, Türkıye gibi bır beldede sızlere hayrcn oimamak elde değıl. Sız gazet» yazanorının bilincil tütumuna ve yapıcı tenkitler'ne hemen tümOr/le uyaşmuş bir y.'ğın vor. Sankı sızter boşko b>r gezegenaen geımışsınfcz, konuştuğunuz kimselsr sız!ere benzsmekle beraber ve Türkiuğe yaktn beıirtller taşımostoa rcğrren Cilinizoen hic mı h>c ontafniYortor. 1SS0 yılıido öyte bır toplumlo karşı karşıyasınız k\. bugjn Işe nerecten başlamak gerekeceğ: yalrtız sızleri fltişuicl^rüyor.» Canribridge'îî Cumftiinyet okuru. sözkcnusu o!ay lcin Ö6 su itginç göruşu ilen suruyor: hGğer o Kugukcekmece nadisesi Duracla bosına eris miş otsaydı, yanı bu oıoy logıltere'nm oır semîinds VURÎ) c butsov' ' btroKtn Devletm poiisınm, yofSîcmtn, Soğiık Bokanının ewe>o one atılmasım, ingıiiz vatondaşlan el'er.noe pankarttorto heroen pariamentorvun önüncîe yurü yüşo gecer veya acıkça toplantılar yaptp ilgıiileri vozifeye oıvst eder ve bir sonuc ahncaya hodof da gırıştmlerınden vazgecmszdi.» Combndge'de oturan Cumrîuriyet oKuru İstonbuf'da gâle sızan toğımiar ıcm üzute dursun, az otede B. Çekır^ce götu kıyısında beton yığmı yenı bır mohatlenin terpelıni azmiık hükümeti Boşba'<cpı 6ğunc!e ctryor, bunu kıvançta yoptığtrn soyluyof. Eiöe kaırmş toprakıarı ve caproşık yolioroon gstırünriiş Insaot gerecferml değerlenisteyen tuttuğunu koparır tş aaomlarıntft bu özel destekıeyen sekız bakan da temei otmo tören;ne katılryof. Bu yeni yerieşım olortı uygutamcsı bır ba$KO Turkıye gsrceğıni düsüodüruycr. Bır kaç kiiometre llerde cofışon cımento faorikasi ytîlardır çevre insaoiofinm sağltğını bozuyor, Ditküerl yokediyor ve butün buntar kımı Televızyon progromlcrında do yer alıyor. Ns vcar ki, kendisi de yüksek duzeyde »eknoknît olon Demire!, Cambridge'ti okurun dsyımıyle; «Sanki bir başko gszegende yaşıyormuşcastrıa» ying bildiğin» okuyor. Bır boşko deytmıe o gürun köçök potitika nesaphjrino uygun gördüğü bicimcîe dovranıvor. Kücükcskmecö gölöne lağımtar sızıvormuçl SÜYÖK1 cekmecs gölunün sulon da k>ri«ır>ecek ve ver» ye^teşim merkezine yerıesecek Türk yurttoşfcrıntfi sağiıgi kdtüieyeceknrs! Ne gom). Benzer konutardar» t*l ömek dothj. İstcnbui'uo en son oniîiannt ve doğa kohrttıiaTim fcâ» gtt OstOnde korur çörün^esâ calıson Anıtlar Yuksek Ku rjlu'ou yanm yamo cn ve yetersz önlem'erıni Dıle tstemeyenier vaf insootcıto' en basto gei'yot. Törkıye büyük senırferıni su son on, on beç yıida tamnmaz ouruma sokan ınşoatct'ar, Anıtlcr Kuruiu'nun bağimstz kcror verme yetkisinin kaîdıriüp Kültür Bakonttgınc baâlonmasmı ıstfyorıaf şoyıe d'Vorfor: «sVczifesi eski eserienn îesp't» olcn kurui, ountinla da kcımoyarok, beıeöiveerin tosarrufu ıcerısinde uoluncn Diâr> yop^>a ve tc!t>ıK etme vazfes.'nl oöeta üsttenmîstır. Bu an şenır'el'ae zaten sıkışık olan kortut orazitenrri mşaatc kapatmiştır.» Carnbridseden o.r mektupla boşıoyor» tni koşe ycz^ smı İstonbu''un Torabya sırtlannaa bir basın toplantıSiylo bıtirtyorum. Türkıye Tabıatını Koiuma Derneâi Baş kanı Mehmet A Gckberk. kaçaK yapılon önlemek lcin M bes yııdır uğraş veraıkierın! öne süfüyor, Tarabya sırttarmdaKİ oğoclık asaniorda kaçok bina yopımmın hızîa eufduğunü beiirterek şöyle dıyor: «İmor ve İskân Bakanl:ğt kuîaklarını tıkomış, gözterlnı kapGmış. e)mı kolunu boğlomış. Valitlk mudahoie etmıyor. Vuksek Anıtlar KuruHj'nun lcra kuvveü yok. BeJediye bakmıyor. Böyie olunco da Boğaziçi'nm voğmatanmosı surüyor. Bu yagmalamomn en keskln ömekterînden bıri de, Torabya sırttanndck! yeşıüik a'.anlarda göru*mekted;r. Bu bölgede yuzlerce oğoc kesüerek yopılort kacok bınataro ses cıkonJmamaktadır.» its'idoe'e ee*dfTior!a..J YANKI Haftaıun en ilglnç olaylan en llglnç Oslflp 9» yine YANKI'da. Kapak konusunda (Son daJdka degislkltgi Ue): ri Yönetim Ordunun Sabn Tukeanüsti Ordu VfOdahalesinin Öyküsü ve Tepkllerl. \Ç OLAYLAR BÖLÜMÜNDB: Içdşleri eskl Bakan» Orhan Eren'in demed; «Tedhlşto Ne Oldugunu Anladık.» Hasan Fehaü Güneş: «GüçJu tstihbarat Şart» Polisln Durumu Tedhis Karşısında Çaresiilik Metro 10 MÜyarlık «Kaçak tnsaat» DIŞ OLAYLAR BÖLÜMÜNDR Çin Mao Devri KapcuKfa. Poloava Gierek Gttö, Kania Geldi. Baader Cetesi Tedhiççioio Öz«leştirisL ENERJl BÖLÜMÜNDR Enerji eski Bakanı Esat KjmtlıogîanTm demeel: «Neler Yaptık* EKONOMt BÖLÜMÜNDE: Gümruk ve Tekel eski Bakam Ahmet Cakmai'm demed: «Sigara Imalatı Engelieniyor» Aynca din, toplum, kültür, kitap, havaalık. insanlar, hayat boyle geçer. Radyo TV, sağhk, eeks bölümleriyle YANKI slzi herşeyden haberdar eden dergl. YANKryı her hafta yüzbinden fazla ki» okuyor. 4 renkli ofset beskı 32 sayfa, 15 lira. Türkive'nin her tarafmda YANKI araymız. KONUT İNŞAATI İLANI tSTANBUL S.S. BÜRO ÎŞÇÎLERÎ AKKENT SOSYAL StGORTALILAR KONUT YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN; 1 Istanbul S. S. BCro iscllerl Akkent Sosyal Slgortatar Konut Yopı Kooperatifi adına 72 odet Işci komıtunu Ihtlvo etrrek uzere yaptınlacok konut inşoatı kopolı zorf usuluyle ve götürü bedel esaslanna göre eksütmeye Oft teklif fartnamesindeki sortlarla eksiltmeye cıfcanlmı$ttf. 2 l$ln heso^lonon bedell 47.169 280 lira 00 kuruv tur. Bu bedele, eksiltmeye alt teklif şartnameslndekl ve Inşoot sözleşmesl tasarısındakl şortlar altındo konutlann Emlak Alım Vergileri İle iskân ve işletme ruhsatı harçlon dohlldir. 3 Bu l$e alt şartnameler üe Ihale evrakt, Sosyal Slgortolor Kurumu Genel Müdürlüğü Yaoı işleri Dalresl Ba$kanlığı ile Sosyal Sigortalar Kurumu Ist. Emlak ve insaat Bolge Müdürluğünde görulebllir. 4 Eksfftme 25.9.1980 çünu soat 10.30'do Sosyul Slgortolar Kurumu istanbul Emlok ve İnşaot Bölge Müdüriüğünde ıs sahipleri tarafından kurulocak İhale Komtsyonu rrarifetlyle yopılacok, keslrt Ihole Sosyol Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğunce neticelendirilecektir. Müteahhlt Inşaat sözleşmesinl Iş ectfılbl kurum VB kooperotifle müştereken akdedecek, ödemeler kurum tarafından direkt clarak müteahrıicle yapıîacoktır. 5 Eksiltmeye girebilmek lcin Isteklllerin; o) Müteohhitlik karnesinin (B grubundan isin hesaplanan bedeMnln 2/3'u kcdar) ! b' Teknik araçlor bildiris nl, c) Sözîeşme tosarısmm 5. maddesmae kayıth tekn'k elemonların calıştırılacağına dalr taohhutnarrteslnl (Noter tasdlklî) <!) Sermoye ve kredl olanakiarım acıklayan mafl durum bildirisl (Banka'don), •) Mürocaot tarihinde taahhudü devam eden içierinl ocıklayan blldirisinl. f) Mürocoot tor/hine kadar tarr ofarak başan!on Islerin büdirisini, EVteme suretiyle Ihate tarihinden (Ihate oünü haric) en az üc gun evveline 122.9.1980 gönö mesoi sacti somırıa} kadar Sosyol Sigortalar Kurumu İstonbul Emlok v« fnşoat Bölge Müdurlüğune yazılı muracoatto bulunmoten, fyetertik bslgesi» olma'an ve veterlik belgesinl kopafı teklrf zorfianno koymalon sarttrr. 8 ©ectal temlnat mfMon 1.428.828,40 TL. o!uo isîek'^erin, Sosvo) Sigortotor Kurumu ist. Emlâk Inçaot Bö!ge Mödörtüğüne votırorak makbuzunu vevo rreclci tenınot mektubunu kapalı teklif zarfına kovmolorı sarttır. 7 îstefrlltertn kapah teklif zarfını mokbuz mukabi!>nde fhale Korrfsvonu BaşkanlrSına [hcle saatlnden engec b! r saot evvel vermelerf sarttır. 9 Kunm yeterlik beîgesm/ verlp vermemekte ve ihafevf yopıp yapmomakta veya diledlğine yapmakta serbestttr. 9 Te'grof »e mörocootlar ve oostadak! vakl gecHcmeler kabul edilmet 10 Setedtyelerce llaniardan almacak vergl ve resfrtfer muteohhit firmalora oit otocoktFr. Ancak ihate vapılmadıği takdiroe Betediyelerce llaniardan aiınacai' vejjl we resimler kooperotif tarafından ödenecektır. K«yfly«t ilun olunur. (Yaym Ajans: 408) 5213 Uteme adre«i: ÇAĞDAŞ YAYINLARI Cağaloğlu, Türkocatı cad. No: 3941 tSTANBUL Vefat ve Teşekkür Kozan eşrafjnsJan merfjume Şirin İle merhum Omer Günaydın'ın oğulları, Nazire Günaydın'ın kıymetlı eşi. Ayşe Ergen, Veli Gunaydın, Üzeyde Bozkurt, Ayşe Ercıyes, Ramazon Gunaydın, Sanıye Gökbul Sakine Arçok'ın oğabey ve kardeşleri, Zafer Gunaydın, Savaş G0naydın, Reyrıan özerk'in kıymetlı babatarı, Süleymon. Gül ve Serap'ın kayınbabolan, Ûmer Ulaş'ın aedesı kıymetlı insan. Cafer GÛNAYDIN (CAFER AĞA) 13.9.1980 gunü hokkın rahmetıne kavuşmuş ve aynı gün Karşiyako Mezarlığında toprağa verılrmştır. Tüm dost ve okrabalarına başsağiığı dıler. merhuma da Allafı'tan rohmet nıyaz ederız. AİLESİ fTuba: 1265) 5819 Î.E. KİMYA EVİ T.A.Ş, ÜÇÜNCÜ TERT!P TAHVİLLERİNİN 1980 FAİZLERJ İLE ANAPARALARl 16 EYLÜL 1980 TARİHİNDEN İTİBAREN ÖDENECEKTİR Şirkeümiz tarafından DEVA HOLDİNG A^. garantısi ilo 16 mayıs 1977 tanhınde çıkanlan % 18 faizli üçüncü tertip tahvillerın 1980 faizleri ile 1980 geri ödeme çekiüsinde kura isabet eden tahvillerin anaparaîannın ödenmesıne 16 eylül 1980 tarihinde başlanacaktır. Faiz ödemeleri 3 numaralı kuponlar karşıhgında anapara ödemelen ise aşagıda numciralan goswrıieo tahviller karşıliğında. İSTANBUL İKTİSADİ VE TtCARİ İLİMLER AKADEMtS! BAŞKANLIGINDAN Lfsans «onrası (Master) îsîeîmecilik Egitfm! gormek isteyen yüksek ögrenina mezunlarına duyunı. tstanbul İktisadı ve Ticari ÎÜmler Akademisi tsletme Bilimieri Enstitüsü 1980 / 1931 ddnemi içia. Pazarlama, Finansman, Üretim. Kastahan» Enstitü en az 4 yü sureîî egîtim y*p«n bötun yuksek öğrenim mezninîannâ açık oiup, tğiünı programını başan ile tamauılayanlara işletmecilik konusunda *L:sâns SOÛIIÜJI Biiim Uzıuanlığı Serüfikası» vferilecektir. îlgilenenlerin ön kay.t ve daha fazla bilgi içtn en geç 3 ekinı 19S0 tarihine kadar Enstitü Sekreterliğine müraoaat etmeieri ve ön kayıt başvurma beîselerini doldurmalan gerekmektedir. Oîn§ testi: 8 ekim 1980 saat 18.00 Kesio Kayıtlar: 1317 ekins 1980 saat 09.30 193C Dersîerin başlamasi: 3 kasım 1930 ÎSTANBUL ÎKTÎSADf VE TÎCARt tLÎMLER AKADEMtSİ ÎŞLET\ÎE BÎLÎMLERÎ ENSTİTÜSC Küçüx Bayır Sokak NCR 129, Harblye ÎSTANBUL Telefon. <7 82 2» Basın 19SB7 »17 TÜRKÎYE İŞ BANKASI'nın îstanbul Menkul Kıymetler Müdürlüğü ile Sirkecl şubesinde yapılacaktır. Aynca Türkiye İş Bankası'nm diğer bütün şubeleri kuponları tahsile almak suretiyle ödeme yapacaklardır. Faizler. Vergi Kanun\an gereğince gercek kişüere % 20 Gelir Vergisi Stopajı yapılarak ödenecektir. Gelir Vergisi Kanunu'nun 96. maddesi hukmünden yararlanacak'annı 30 eylül 1980 akşamma kadar yazılı olarak bildiren tüzel kışüere aıt faizlerden stopaj yapılmayacaktır. 2 numaralı kupondan itibaren faiz ödemeîerl % 21 faiz oranı ile yapılacaktır. Tahvillerin kupon ve anaparalannın ödeme tarihleri. mevzuat gereğince 4 ayiık satış süresının sonu olan her yılın 16 eylül tarihidir. Buna ragmcr» tahvü kuponlannda ödeme tarih, olarak 16 eylül yerine tamamen bir baskı hatası neticesinde tahvillerin ihrac tarihi olan 16 mayıs tarıhi yazılmış bulundugundan keyfiyeti tashih eder. cari mevzuat g©regj kupon ve anapara odemeierimn her yılın 16 eylül tarihinde yapılacağmı teyiden ve tavzihen duyururuz. İ. E. KİMYA EVİ T.A.Ş. 1980 GER7 ÖDEME ÇEKİLIŞİNDE KURA İSABET EDEN TAHVİLLERNumaralannın son rakamı ı (Bir) ve 9 (Dokuz) olan tahvillerin tamamı. Ctanamıyot TJiü Bdiss n: NADtB NAOİ ııı>t«y CCMHÜRtYET OYM.4Y1 TAARHÜT ErtEB • Bt'HOLAH : ANKAIU KOCUT 3i '4 Yeıüiehir Tel : 1? S8 SS 17 581* 13 33?$ # tîMIR: Haltt Ziya BTZJT^1 ^ O 88. K«t: S Teı 2İ «7 (» 13 12 30 • ADâ>A : A*3türt Caa T ü n Hava K u r m u İj Haaı Stti : 3 N'o : 13 Tal : M 556 19 TU ABONE CCKETLERÎ Vurt îç! I 1300 TAKVİM u !8 KTLÜL X9S6 ö«Vf 13 09 Tata 30 49 tnrnk 4^6 tkfmö 16.38 G'ne? t3U Akşam 19.17 Uainc Sacışlerl Uuaılrü Çttto ÖZBÜTIUK «e munyei M»:aa»eau* T A.Ş Cagsioüftj TOrSocaS\ Cbu No.: 33 « Posta Sufasu: 24S »STâNBtn. TeiefOB ; 30 97 O a HJSOO »SO0 T«0 Ocretı jfın» gOtt »jTics AnSar» hboae tre haD Tsi • 18 33 »S
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog