Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

her aşamada" eğitmek bizim işimiz... kazandırmak t a ! tîsE SON 4/eylülBEKLEMELi 3/ekim Loleli.İSTANBUL W.274O92228316 İZMİT Tel.15967 ELAZIĞ Tel. 27 04 No»! İZMİT ve ELAZIĞ don bc}ko şubemız yoktur. merkez dersaneleri umhuriy 57. Yıl; Sayı: 20167 Kurucusu : Ytoıus NADt 10 TL. 16 Eylül 1980 Salı ANKARA (a a.) Mılli Güvenlık Konseyi. DİSK. MİSK ve Haklş ıle bunlara bağlı sendlkaların banka mevduatlarının bloke edılmesırtl ve bunlarla II0ih bılgılerın, b | r hafta ıcersinde Malıye Bakanlığına b'ldırılmesını kararlastırmıştır Mılli Guvenlık Konseyı'nın Resmi Gazete'nın dünkü sayıSında yayınlanan (sekız) numaralı korarı şoyledır«1 DİSK MİSK ve Haklş Ile bunlara bağlı sendıkaların mevduatı 'Igıl' bonkalar tarafından bloke edılecekve ikıncl bır emre kadar bunlardan ödeme yapılmoyacaktır Bankalar kendılerınde bulunan bu tur hesapla ılgıll bılgılerı ve bunlarda mevdana ge'ecek artışla rı bır hafta ıcınde Malıye BaKonlığmo bıldıreceklerdır. 2 DİSK MİSK ve Haklş Ile bunîoro bağlı send koiaro uvelık aıdatlarını şımdlye kadar. bankadakı hesaplarına de ğ'l de bızzat temsılcılerıne odeyen ışverenler, bundan sonra bu aıdatı ilgıll send ka odına mılli bır bankada actıracakInrı hesaba tevdi edeceklerdır. Bu paralara da avnı şekılde Işlem yopılacaktır 3 DİSK MİSK ve Hakiş I'e bunlara bağlı sendikaların genel merkezlerı rrerkezlerlndekl ve şubelerındekı para kıy metll evrak ve her turlü malzeme Sıkıyönetım Komutanlıkları tarofından blr heyetle ve (Arkası Sa. 7. Su. 1 de) DİSK, MİSK ve HAKlş ile bağlı sendikaların bankalardaki paralarının bloke edilmesine karar verildi MGK'nin bildirisinde, sendikalardaki para, kıymetli evrak ve malzemenin milli bir bankada muhafaza edileceği bildirildi. Müsteşarlar, bakan yetkilerini kullanacak OLAYLARIN ARDINDAKİ Durum ve Zaman GERCEK T ürkıye'de 12 Eylül'de bir değışıkllk gercekleşti. Ordu yonetıme el koydu. Bunco buyuk değışıklığın boylesıne sessız, kolay, gurultusüz bıçımde gercekleşmesl ve butun kesımlerde onaylanıp benlmsenmesı toplumun bekleyışlerıne karşılık vermesı anlamını taşır Yuıürlüktekl reıımın çürüdugü ve Parlamentonun kılıtlendıği noktada gündeme glren zorunlu eylemın. ceşıtıi yonlerl vardır. Başarılı blr uygulam 0 Ile 12 Eylül'de başlayon hareketı. buyuk sorumlulukların ve zorlukların bekledığ! de acıktır Zorunlu koşullardo «yonetıme tümuyle el koyan» Mılli Guvenlık Konseyl d e gücluklenn bilınclndedır Bu güçlüklerı aşmak icln başlangıc noktası ne olmalıdır'' Herşeyden önce «Türkıye'nın bağımsızlığı. butunluğü, bolünmszlıği» konusunda herkesın oybırlığı kesın ve gerekhdır. Ulus bilıncinm bu temelde ozune kavuş(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Bakanlar Kurulu kararı gerektiren hallerde Bakanlıkların teklifi ile Başbakanlıkta gereken işlem yapıldıktan sonra Milli Güvenlik Konseyi kararı aiınacak. Geçici Anayasa için çalışmalar sürüyor Yargı düzeninin hızlandırılması için 20 kişiden oluşan bir komite çalışmalar yapıyor. Sıkıyönetim Mahkemelerine atamaları doğrudan Milli Güvenlik Konseyi yapacak. Çeşitli alanlarda yapılacak düzenlemeler çok sayıda komite oluşturuldu. ANKARA, (Cumhuıiyet Bürosu) Türk Sllahlı Kuvvetlerının ülke yönetımıne bütünuyle el koyması ile blrlıkte bugünlerde geçlcl bır Anayasanın yürür lüğe gırmesl beklenmektedır. Geçıcı Anayasa uzerındekı çalışmaların surdurulduğu belırtılmekte ve hafta ıcınde ılan edıleceğı bıldırılmektedır Bu arada. Mılli Guvenlık Konssyının aldıgı bır karar uya rınca yargı sıstemını hızlandıracak yenı bır yasal duzenleme uzennde de calışılmaktadır Konseye yakın çevrelerden edınılen bılgılsre gore, bu konudakı çalışmaiarı yurutme* omacıyla 20 kışıl k bır komıt9 oluşturulmuştur Komıtenn asker ve sıvıl hukukculardan oluştuğu belırtılmıştır Komıtemn Baş^anlığını Mıılı Savunma Bakanlıgı Kanunlar Daıresı Başkanı Tuğgeneral Muzaffer Başkaynak yurutmektedır Buna gora, Komite, mahkemelerde davaların görulmesını hızlandıracak ve kısa zamanda karar verılmesınl sağloyacak yeni blr duzenleme üzerın de çalışmaktadır Yargılama sıstemının suratlendırılmeslni cmaclayan bu calışmalann kf sa sürede sonuclandırılarak, hazırlanmakta olan yasanın uygulamaya konması beklenmektedır Devlet Başkanı ve Mılll Güvenlik Konseyi Başkanı Orge(Arkosı Sa. 7, Sü. 6 da) ANKARA faa.) Mı'ti Guvenlık Konseyi «Beıulı kamu gorevlılenne. Baktuı'ık ve axnın ıtalık yetkısı venlmesı»nı kararlaştırmışür. Mılli Guvenlık Konseyı karan uyannca Başbakanlık ve Bakanhk Musteşarlan ıle Diş ışlen Bakanlıgı Genel Sekreteri. Bakanlara venlmış butün görev ve yetkılen M:llt Guvenlık Konseyine nıyabeten deruhte edjp. yüruteceklerdir Resmj Gazetede dün yayınlanan (on) numaralı «belırh kamu görevlılenne Bakanlık ve amın ıtalık yetkısi verilmesıne üışkin, Miîlı Güvenlik Konseyı karan şöyledır: «1. Yenj Bakanlar Kurulu teşkıl edıüp gorevıne başlayıncaya kadar genel ve özel mevzuatına göre Bakanlara venlmış butün görev ve yetkıler. Baş.bakanhk ve Bakan hklarda Müsteşarlar. Dışışleri Bakanhğında Genel Sekreter tarafından Mılli Guven lık Konseyine nıyabeten deruhte edılir ve yurutülür 2 Yasalara göre Bakanlar Kurulu karan veya müşterek karar gerektiren hallerde. ılgılı Bakanhklann tek hfı ıl e Başbakanlıkta gerekh işlem yapıldıktan sonra, Mıl li Güvenlik Konseyi karan alınır 3. Aynj süre ile kayıth ol*rak Muhasebeyı Umumiy» Kanununun 10. 13, 62 ve 71'incı maddelennde belirtilen amıri ıtalık y«tkisl: a) Cumhurbaşkanlığı karuluşu içm Genel Sekreter. b) Mıllet Medısi ve Cura(Arkası Sa. 7, Sü. S d») Devlet Başkanı Evren, bugün basın toplantıst yapıyor • MGK UYELERİNİN BU HAFTA ANO ICECEKLERI BILOİRIUYOR. SIKIYÖNETİM HİZMET ZAMMI KARŞILIĞI AVANS ÖDEMELERİ İKİNCİ BİR KARARA KADAR DURDURULDU ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Mılli Guvenlık Konseyı Sıkıyönetım hızmet zammı karşılıgı avans ödemelen 12 eylul 1980 tarıhınden ıkıncı bır karara kadar durdurulmuştur Mıllj Guvenlık Konseyi'nın dun Resmı Gazetede yayımlanan 2 numaralı karannda şoyle denılmıştır • 13 mayıs 1971 tarıh ve 1402 sayılı kanunun 3 şubat 1973 tarıh ve lb54 sayılı kanunla degışık 26 nrı madde (Arkası Sa 7 Su 5 de) ANKARA (Cumhuriyet Börosu) Devlet Başkanı Millı Guvenlık Konseyı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren. bugun duzenleyeceğı bır basın toplantısı ıle Konseym çalışmalan hakkında genış açıklamalarda bulunacaktır OrgeneraJ Evren'in baaın toplantssına yerlı basın yanında Ankara'da bulunan çok sayıda yabancı basın (Arkası Sa. 7, Sü. 5 d») Coşkun Kırca: "Türkiye'deki durumdan Sovyetîer'in yararlanmasına izin verilmeyecek,, NEW YORK, (a.a.) Türkıye'nın Bırleşmış Mılletler DaH mı Temsılcısı Alı Coşkun Kırca Turkıye'de ordunun yonetıme e) koymasından Sovyetler Bırlığı'nin yarar sağlamaya ca lışmasına tzın verılmeyeoeğınl soylemıştır «Newsweek» dergısine bır demec veren Kırca «Sovyetler Bırlığı Türkıye'nın Batı grubu tçınde yer aldığını anlamalıdır» demış ve sozlerın! şoyle sürdürmüştür«Bu ülkenın ıc ışlerımıze karışmaya calışması uluslararası güc dengesını cıddı bıçımde tehiıkeye sokabılır » Sovyetler'ın Türkıye'ye müdahaiesının sert bır tepkıye vol (Arkosı Sa 7, Su. 6 da) KORUTÜRK, ANAYASA MAHKEMESİ, DANIŞTAY VE UYUSMAZLIK MAHKEMESİ BASKANLARI EVREN'E BASARI M!3AJLAP1 GÖNDERDİLER Cumhu.iyei Hober Merkezl Yenı yonetıme Kutlama ve başarı mesaılarının gonderılmesı devam etmektedır Eskı Cumhurbaskanları'ndan Fahn Koruturk Mılli Guvenlık Konseyı Başkanı Orgeneral Evren e gonderdığı mesaıda şoyle denrştır «Baskanlığınızda memleketın ve Cumhuriyet ın kollanması ve korunmasına el koymuş olan (Arkosı Sa. 7. Su. 1 d«) Bankalar dun sabohtan itibaren normal koşullar altında çalışma ya bastadılar (soldo), grev ve lokavtlann durdurulmosı ile ışbaşı yapan Işçıler de once aroç ve gereçlerin Jemizliğıne başladılar (soğda). Bankalar açıldı, grevdeki 51 bin işçi dün işbaşı yaptı Banka ve banker kuruluşlanndaki mevduat işlemlerinin normal düzeyde sürdüğü açıklandı. Narin, «Grevdeki isçılerin işbaşı yapmasıyla 150 milyon dolarlık ek ihracat geliri sağlanacağını» söyledi. Cumhuriyet Haber Merkezl Mılli Guvenlık Konseyi'nın ka rarıyla cuma günu faalıyetlerı durdurulan banka ve banker ku ruluşlarında çclışmalara dun başianmış, bu arada grev ve lokavt uygulanan ış/erlerındeki ışcıler de dun ısbaşı yapmışîardır. Sabah olağan soatlerde acılan banka ve banker kuruluşlannda yonetıcılerın cTedbırlı» davrandıklan, olağanüstü boyut larda «Nakıt» bulundurdukları saptanmıştır Ancak saatler iler ledıkçe gerek bankalarda, gerek se bankerlerde ış nacmının degışmedığı gorulmüştur. Bu konuda göruşlerıni aldığımız Turklye Garantl Bankası Genel Mudur Yardımcısı Yavuz Canevı, fAnormaı bır durum yok. Olağan calışmalarımızı surdurüyoruz» demıştır Canevı. cBas ka ulkelerde boyle durumlarda pora cekme olay'arı yoğunlaşmaktadır Ancak bızde benzeri bır gelışme kesınlıkle olmadı. Çalışmalarda değısıklık yok» d ye eklemıştır. Banker kuruluşları arasında(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) TEK KUVVETİ İLGİLENDİREN GENERAL VE AMİRAL ATANMALARI MGK'NİN ONAYINDAN GEÇECEK ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Turk Sılahlı Kuvvetlsrınde gö revlı personelın atanTia ışlemlerıne ılışkın Mıılı Guvenlık Konseyının 4 numaralı kararı dun Resmı Gazetsde yayımlanarak yurürluge gırmıştır Karara gore tek kuvvstı ılgı lendlren general ve amıraı atanmaiarı, Jandarma Geneı Ko mutanı dohıl Kuvvet Komutanı'nin ımzalayacağı kararname ıle yapılacaktır Bırdan fazla kuvvetı ilgılendıren gsneral ve amıraı atanmaıarı ılgılı kuvvet komutanlarının ımzalayacağı Mılh Guvenlık Konseyı Baskanının or navlayacağı kara name ıle sı(Arkası Sa. 7, Su. 4 de) Türkiye'deki gelişmelerin dünyadaki yankıları sürüyor Dıs Haberler Servtsi Turk Sılahlı Kuvvetlerı'nın ülke yone tımıne el koymasının dunyadak yankıları surmekted.r Ingıltere Dışışleri Bakanhğı SozcCsu dun duzenledığı basın toplantısında, Türkiye'de gıderek tırmanan terorun neden olduğu gehşmeler sonunda ordunun yonetıme el koyma zorunluluğu duyduğunu belırtmış, ancak askerl lıderlerın parlamenter demokrasıyl yeniden kurma nıyetlerını acıklamış olmalarının memnunıyet uyandırdığını soylemıştır. (Arkosı Sa. 7. Su. 7 de) MGK Genel Sekreterliği Senato'da çalısmalarma başladı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Mılli Guven,ık Konsey Sekretenığı Cjmhurıyel Senatosu bı nasında çalısmalarma dun baş lamıştır Mılı Guvenlık Konsey Genel Sekreter Orgeneral Kaydar Saltuk vs oerobenndsk Aske(Arkası Sa 7 Su 1 de) Ziya Ül Hak, Evren'e kutlama mesajı gönderdi İSLAMABAD, (a a.) Paklstan Deviet Başkanı General Muhammed Zıya UIHOK yone tımı ele alması dolayısıyla Orgeneral Kenan Evren'e gonderdığı kutlama nıesaıında «Sıcak ve ıcten» dıleklerını ılet mıştır Pakıstan Devlet Başkanı ovrtca Ikı Müsluman ülke arasında var olan «Kopmaz bağlar» Ile geleneksel dostiuğun da gücleneceğıne mandığmı bıl dirmıştır. GÖZLEM UÛUR MUMCU Tam Zamamdır.;* Türk Iran sının yeniden açildı TAHRAN. (a a) Türkiye'de Türk Sılahlı Kuvvetlerının yonetıme el koymasından sonra kapanan İran • Turkıye Bazargân sınır kapısı 36 saat sonra pazar günü trafiğe yeniden açılmıştır (Arkosı Sa. 7, Sü. 4 de) BBC'nin IMF'nin üç yıliık anlaşmayı askiya aldığına ilişkin haber doğrulanmadı ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) İngılız BBC radyo ve televızyonunun onceki gece Turkıye'ye ılışkın yayınında tlMF'nın Turkıye ıle ımzaladığı anlaşmayı askiya aldığına» Ilışkın haberı. Türkiye'nın uyarısı üze rıne yalanlanmıştır Turkıye hazıran ayında IMF (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) bu nedenler yorumdan yoruma goruşaen goruşe degışebıhr. ama hıç olmazsa şu gerçek kabal edılmehdır. Teroru besleyen ana kaynaklardan bırı, en onemüsı \e başlıcası sılah kaçakçılıgıdır Bu gerçeg.n gorüşten goruşe. yorumdan yoruma degışecek bır yanı yoktur Teroru yalnızca sılah kaçakçılığı ıl e sınırlı görmek elbette yanlıştır Teror odaklannı ortaya çıkarmanm en gerçekçj yolu sılah kaçakçılan ıle terorıstler arasındakı ılışkılen saptamaktan geçer Bu yapılmadıkça. tero r konusunda gerçekçı hıçbır çozüme ulaşamayız. Bunu zaman ıcınde gorduk (Arkosı Sa. 7. Su. 7 de) | ADANA (Cumhuriyet Guney lüeri Bürosu) Kurukopru samtmda onceki gun ıkı grup arasında cıkan catışmayı onlemek ısterken şehıt edilen Tank Yuzbaşı Bulent Angın'ın cenazesı dun askeri hastane onünde düzenlenen torendsn sonra toprağa verılmek üzere Ankara'ya gonderılmıştır. Şehıt Yuzbaşı Angın'ın cenaze törenıne 6 Kolordu ve Sıkıyönetım Komutanı Korgsneral Nevzat Bölıgıray, Sıkıyone(Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) Adana'da şehit edilen Yüzbaşımn cenazesi Ankara'ya gönderildi İzmir Belediye Başkanlığı'na ESHOT Genei Müdürü atandı (Cumhuriyet Haber Merkeîi) racağı ve görev yerlnın Tatlcışlerı Bakanlıgı MuBteşan van olduâu hei rtılmıştır Durmuş Valcm merkez va'ıiıBAŞKANLIGA ğıne atanmıştır Mılli Guvenlık GUNAY ATANDI Konseyı'n.n Yalcın a ılışkın ato Izmır Belediye Başkanlığına ma kararı dun Resmı Gazete ESHOT Geneı Muduru Cahıt de yayınlanmıştır Gunay atanmıştır Gunay'ın. 10 Pıyade Tugay Komutonj Belediye Başkanlığı sorumlulu Tuğgeneral Gürkan Paker Ela ğunu ustlenen Tuğgeneral Cen zığ, Malatya. Tuncelı Bmgol ıl gız Idıl adına verei yonetıme leri Sıkıyönetım Komutan Yarılışkın tum gorevlerı yürutece dımcılığına atanmıştır Mılli Gü gı bıldırılmektedır venlık Konseyının Resmı GazeKIRKLARELI BELEDİYE te'de /ayınlanan atama kcraBAŞKANI GÖREVİNDEN rında Tuğgeneral Paker ın as ALINDI li gorevının de uhdesınde buluKırklaralı Belediye Başkanı Alı Nazmı Ustundağ görevınden alınmış Beıedıye Meclısı de feshedılmıştır Belediye Başkanlıgına Vah Necıp Sonmezın bakaı~aa •ııldınlmıştır ISFARTAOA Ispcrta \/e Hcsierınde görev yapmakta olan 41 Beicdı/e Baş kam'nın Jeğıştırıld ğı bıldırılmış tır Isparto Msrkez Beledive Baş kanı oiarak gorev yapan Doğan KITIIIII alınarak yerıne Başkan Yardımcısı Müslüm Sevgı getlrılmıştır (Arkası Sa. 7. Su 4 Ö>)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog