Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

^# ÎKİ AŞAMAU &p Sınav Sısteml Açıklamast Tam metınÜcretsız alabihrsıniz. DÖRTIER DERSANESİ Cağaloğlu Meydanı lst. Tel. 22 24 60 Kurslar içın kayıtlar başladı 57. Yıl; Sayı: 20166 Cumhuriy Kurucustı: Yunus NADİ 10 TL. Cumhuriyet Hober Merkezi Mıllı Guvenlık Konseyı'nın yönetırre el koyduğu 12 Eylul sabahından bu yana çeşitlı coğ rılara karşın bulunamayan MHP Genei Başkanı Alpcırslon Türkeş, dun sabah saat 07 00 sulannda Ankara Garnizon Ko mutanlığına telefon ederek sak landıgı yerden alınmasını ıstemış ve daha sonra da ozel bır ucaklo Izmır Uzunada'yQ goturülerek Turk Sılahlı Kuvvetlerının koruma ve güvencesl a! tına alınmıştır Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla llışkıler Daıresınden verılen bılgıye gore MHP Genel Başkonı Alparslan Turkeş, dun sabah 07 00 sularında saklandığı Gazıosmanpaşa Kader Sokak 3 numaralı evden Ankora Garnızon Komutanlığına telefon ederek bulun duğu yerden alınmosını ıstemıştır Bunun uzerıne ozel bır ekıp Alparslan Turkeş'ın saklandığı eve gelerek kendısını Garnizon Komutanlığına gotur muşler daho sonra ozel bır ucakla, MSP Genel Başkanı Necmettın Erbakan'ın da t u lunduğu Izmır Uzunada'ya gon derrrışlerdır. Genelkurmav Başkanlığı Genel Sekreterlıgının konuyo ılışkın acıklaması şoyledır «Genelkurmav Başkanlığı Ge (Arkası Sa. 7, Su. 1 de) YETENEKİLKELERİYLE İKİ AŞÂMALISIHAVA (O.S.S.Ö.Y^.)YE HAZffiUYORUZ •^BESIKTAŞISTANBUL 15 Eylül 1980 Pazartesi 60 25 3061 32 9261 yıldız dersanesl 76 40 J MHP Başkanı Türkeş de teslim oldu Türkeş dün sabah saat 07 dolaylarında Ankara Garnizon Komutanlığı'na telefon ederek Gaziosmanpaşa'da saklandığı evden alınmasını istedi. Türkeş daha sonra, İzmir Uzunada'ya gönderildi... Ucretlere yüzde 70 zamla tüm grevlere son verildi MİLLİ GÜVENÜK KONSEYİNCE YAYINLANAN BİLDİRİDE TÜM GREV VE LOKAVTLARIN İKINCİ BİR KARARA KADAR ERTELEN DIĞI. TOPLU SOZLEŞMENIN SURDUĞU IŞYERLERİNDE UCRET VE YAN ODEMELERE AVANS MAHİYETINDE YUZDE 70 ZAM YAPILACAĞI ACIKLANDI. BİLDİRİDE KAMU VE OZEL KESİMDEKİ TUM İŞYERLERİNDE BUGUN URETIME BAŞLANACAĞI, AHLAK, İYİ NİYET KURALLARINA UYMAMA VE SAĞLIK SEBEPLERI DIŞINDA HERHANGİ BIR NEDENLE IŞCI ÇIKARILAMAYACAĞI ACIKLANDI. ANKARA (ANKA) Mıllı Guv3nlık Konseyının 15 numaralı bıldırısyle tum grev ve lokavtiar ertelenmıştır Bu arada, toplu ış sozleşmelerı muza kere safhastnda olan ışyerlerın de, ışverenlerce ışcılsrın mevcut ücret ve yan ödemelerlne yuzde 70 oranında ve avans ma hıyetınde ek odema yapılacağı bıldırılmıştır Belırlı nedenler dışında ışcı erın ışten çıkarılamayacaklarını ongoren Mıllı Guvenlık Konseyı bıldırısı, kamu ve ozel butün ışyerlsrınde bugun ışbaşı yapılacağını duyufmuştur Mıllı Guvenlık Konseyı'nın 15 numaralı bıldırısı şoyledır. «Mıllı Guvenlık Konseyı kararı no 3 1 Vafakat ve fedakar Turk memur vs ışçılerının ışlerını ve gorevlerını vatanseverlık, mlllı beraberlık ve kardeşlık duygulan ıcınde surdurmelennı bek lıyorum 2. Devlet memurları ve tüm (Arkası 5. Sayfado) Cemal Gursel mezarı başında anıldı. ANKARA (Cumhuriyet Bu osu) 27 Mayıs Devrımının onden eskı Cumhurbaşkanlanndan Cemal Gursel dun olumuriLin 14 uncu v>Ln da Anıt Kabır'de torenle anılmıştır r Kamu kesiminde 65 yaşını doldurup emeklilik hakkı kazananların işlemleri yapılabiiecek; • İZMİR, MANİSA. AYDIN, UŞAK, ISPARTA, DENIZLİ. BURDUR, MUĞLA, ANTALYA, EDIRNE, KIRKLAREU VE TEKIRDAĞ ILLERINDE SOKAĞA ÇIKMA YASAGI SAAT 2405 ARASINA ALIN01. (Cumhuriyet Haber Merkezi) Mıllı Guvenlık Konseyı nın 7 numaralı bıldırısı ıle calışmala rı durdurulan bankalar bugunden ıtıbaren oiağan faolıyetlerını surdureceklerdır Mıllı Güvenlık Konseyı bankaların calışmalarıno ılışkın olarak yayımladığı 10 numaralı bıldınde «bankalardakı mevduatm dev let temınatı altında olduğunu» vurgulamıştır Bugun olağan calışmalarına baş'ayacak bankalardan spekulatıf amaclı pa ra oekılmesmı onleyecek onlemlenn uzerınds duruiduğu bıl (Arkası S. Sayfada) • En az geçim indirimi sorunu çözüm!eniyor ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Degışık ekonomık konular ve ekonomının genel gorünümüne ılışkın bılgı almak yanında, Mıllı Guvenlık Konseyı nın yenı ekonomık onlemler alınması yolunda attığı ılk adımlardan bırının yen bır vergı tasarısı ve enoz geçım ındırımının çıkarılması olduğu bıldırılmekted'r. Mıllı Guvenlık Konseyi ekono mının bugunkü durumuna fl'ş kın bılgı aldıktan sonra ekonomık onlemler arasında özell'k le yenı vergı tasarısı üzermde durmaktadır Bılındıği gıbı Molıye Bakanlığı tarafından son ık* yıl ıçınde hazırlanan ıkı ayrı vergı tasarısı bulunmaktadır (Arkası Sa. 7. Su. 4 de) Anıt Kabır'de dun saat 9 30 da yapılan torene Devlet Başkanı ve Mıllı Guvenlık Konseyı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren'ı temsılen Genelkurmay Ikıncı Başkanı Orgeneral Necdet Oztorun katılmıştır Torende aynca, Cumhurbaşkanlıgı Genel Sek reter Vekılı Ilhan Öztıran Yuksek Yargı Organlan tem sılcılen ve yuksek rutbeli su baylarla Başbakanlık Müsteşan Turgut Ozal. Bakanhk Musteşarlan v e Dıyanet Işlen Başkanı Tayyar Altıkulaç da bulunmuşlardır (Arkası 5. Sayfada) 27 Mayıs'ın lideri Orgeneral Gursel, torenle anıldı 1. Ordu ve istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı bulunamayan yöneticilerin, bildiriye uymamaları halinde kaçak muamelesi göreceğini açıkladı. DİSK ve MtSK yöneticilerine yarın 18'e dek sürc tanınd ANKARA (Cumhuriyet Burosu) 4. Kolordu ve Ankara. Çankırı, Kastamonu llıerı Sıkıyonetım Komutanlığınca dun yayınlanan 2 numaralı bıldınde, «Mamak Askerı Ceza ve Tutukevı nde bulunan yasa dışı orgut mensuplarının aralarındakı husumetı unutarak, kardeşlık duy guları ıcmde bırbırlerıne sarıldıklon ve kendı arzulanyla ko guşlarını bırlsştırdıklerı» kayde dılerek, «Bu gençlerın kısa surede kendılerını yasa dışı yol lara surukleyenlerı acıklamaları beklenmekted,p> denılmıştır Bıldınde, tssıs edılen huzuru ve kamu duzenını bozmaya yonelık yasa dışı eylemlere karşı guvenlık kuvvetlenne bun dan boyle gerekli ıkazla bırlıkte gecıkmsdsn sılah kullanmaları yolunda talımat verıldığı kaydedılerek şoyle denılmış(Arkosı Sa. 7, Su. 8 de) Devlet Başkanı Orgeneral Evren yarm basın toplantısı yapıyor ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Dev'et Başkanı, Mıllı Guven l.k Konseyı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren yarın bır basın toplantısı duzenleyecektır Basın toplantısı yerlı ve yabancı basına açık olacaktır Basın toplantısında Orgene(Arkası 5. Sayfoda) Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı: Eylemci gençlerin üst yöneticileri açıklamaları bekleniyor KOMUTANLIĞIN BİLDİRISINDE MAMAK CEZAEVİ' NDEKİ EYLEMCILERIN BIRBIRLERıNE SARILARAK KOĞUŞLARINi BIRLEŞTİRDIKLERI AÇIKLANDI Ecevit ve Demirel, telefonla görüstükleri yakınlarına «îyi ve rahat» olduklarını söylediler ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Gelıbolu Hamzakoy da bulunan Bulent Ecevit ve Süleyman Demirel yakmlanyla yaptıkları telefon konusmalarında «ıyi ve rahat olduklarını» Söylemışlerdır Ogrenıldığme göre Ecevit öncekı okşam telefonlo Mustofo Ustundoğ'ı a(Arkas> Sa 7. Su. 8 de) • İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu ve Odalar Birliği Başkanı Evren'e basarı telgrafı gönderdi Cumhuriyet Haber Merkezi İstanbul Unıversıtesı Yonetım Kurulu Turk Sılahlı Kuvvetlen nın tum yurtta yonetıme el ko/ ması uzerıne Devlet Başkanı Genelkurmay ve Mıllı Guventı* Konseyı Başkanı Orgeneral Ev ren e bır kutlama ve boşarı me sa|i gondermıstır İstanbul Unıversıtesı Rek:o r ü Prof Dr Cemı Demıroglu ımzasını taşıyan mesaıda şoyle denılmektedır «Turk Sılahlı Kuvvetlerının ve onun çok değerlı komutarlannın emır ve komuta zıncırı ıcın de yenıden Ataturk ılkelerını guclendırmeye ve gecerlı kılma ya, ülkemızın parcalanmasını ulusun bolünmesını önlemeye ve çoğulcu demokrasıye ışlerlık kazandırmaya yonelık gırışımını İstanbul Unıversıtesı Yö netım Kurulu ulusal varlığımızın güvencesı olarak gormekte ve gonulden desteklemektedır. Nıtekım I U Senatosu'nun 2829 Temmuz 1980 tarıhlı kararın da da açıklandığı gıbi Icmde bulunduğumuz koşullar ülkemızın butünlüğü ve cağdaş demokrasıye ınananlann bıraraya gelerek bu kutsal değerleri korumak >cın güclennı bırleştırme lıdırler denılmış ve gerekli uya rıda bulunulmuştur. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) 1 Ordu ve istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı dun yaymladığı 49 numaralı bıldırısınde bulunamayan DİSK ve MISK Yonetıcılerının yarın saat 18'e dek tes lım olmalarını ıstemıştır 1. Ordu ve İstanbul Sıkıyonetım Komutanlığı'nın 49 numarar lı bıldırısı şoyledır t1 Mılli Guvenlık Konseyı'nın 7 numaralı emırlerıne gore Turk Sılahlı Kuvvetlerınce gü vence altına alınmaya başlanan DİSK ve MISK ıle bunlara bağlı Sendıkaların yonetıcılerınden bır kısrrı İstanbul dakı bılınen adreslerınde bulunamomışlardır A) Bunlardan DISK'ın Teşk'lâtını oluşturan (1 Konfederasyon Yonetım. Yürutme De netım ve Onur Kurulları Başkcn ve Uyelerı ıle bunların Genel Baskanlık dahıl Genel Sek reter, Sekreter ve Yardımcıları Genel Saymanları, 2 Konfederasyona bağlı Merkezi veya Subesı Istanbui'da bulunan Sendıkaların Başkan, Şube Baş kanı, Başkan Yardımcıları, Genel Sekreterleri, Genel Sayman ları ve Merkez Yurötme ve Yö netım Kurullannın Başkan ve Uvelerı ıle ışyen Baş Temsılcılerı). B ) MİSK'ın ise şubelen is tanbul'da bulunan sendıkalanna mensup şube başkanları, başkan yardımcıları, sekreterleri, şube yonstıcılen ve şube (Arkası Sa 7, Su. 8 de) Adana'da 2 grup arasındaki çatışmaya müdahaie eden yüzbaşı şehit oldu ADANA (a.a.) Dün saat 16 45 sıralarında Adana da ıkı sol fraks yon arasındaki catışma yerıne yetışen Bulent Angın adlı Tankcı Yuzbaşı vurularak şehıt edılmış Ayhan Can sız ve Serdar Soyugun adlı ıkı teronst suc aetı tabancalarla ele geçınlmıştır Sıkıyonetım yetkılılerınden aIman bılgıye gore Kurukoprü'de meydona gelen fraksıyon ca tışrrasında henur ad> acıklanmıyan bır genc yaralanmıştır. (Arkası Sa 7. Su 8 de) GÖZLEM UGUR MUMCU »« • • T erorsuz Özgürlük... Iran Cumhur baş kanı Benisadr'ın helikopterine Irak uçağı saldırdı • BAŞBAKAN RECAİ İLE BIR GEZIDEN DONEN DEVLET BAŞKANI'NIN HELİKOPTERI SALDIRIDAN YARA ALMADAN KURTULDU 27 Mayıs ıhtılâlı ıle 12 Mort Muhtırası ya''in gecmişımızın ders alınacak deneylerie doiu ıkı buyuk sıvasal olayıdır 27 Mayıs ve 12 Mart'a, bugun bır olçude sennkanlı gozlemlerle bakmo olanağı vardır Yasadıgımız ortamda toplumsal olayiaro cyaşasın» /a da «kahrolsun» edebıyatı ıle yaklaşmak cok yanılticı olur Şu son yırmı vılın acılı seruvenlerınde goruldu kı bu «yaşasınlar» bır sure sonra «kahrolsunlar> katıroisunlar do «yaşasınlara» donuşur Yaşasınların sevıncı kahroisunlann ofkesını kahrolsunların ofkesı yaşasınların sevıncını bırkac yıl ıcınde sılıp supurunce genye yalnızca eveı /alnızca gerceğın kendısı kolır Tanhı yazun do gerceğın kendısıdır 12 eylul gunü emırkomuta zıncırı ıcınde yonetıme elkoyan sılahlı kuvvetlerımızın her rutbedekı komutanları, 27 Mayıs ve 12 Mart deneyierını vaşavarak bugune gelmışlerdır Ve hem 27 Mayıs hem 12 Mart vanaaşıan ve karşıtlarınca ozgurce tartışılmış ve vakın tarıhımızın bu ıkı olayında yaşanan yanlışlar tutulan yollar ızlenen tutumlar. en ınce ayrıntılarıno kadar gozier onune serılmıştır Bu ıkı olayın gerceklerı doğruları ve yanlışları, özgurluk ortamında en duyarlı terazılerde tartılmış değer yargıları bu agıriıklarla oluşmuştur 27 Mayıs ıhtılâlı ıhtılal ıle kaldırılan Mıllet Meclısının Demokrat Partı Grubu ıle bu partımn hukumetmı yaıgılamıştır Yassıada da yapılan yarqılamalar sırosında, Cumhurbaşkanı Celâl Bavar ıcın «kopek davası» Başbakan Adnan Menderes ıcm «be^ek dovası» qıbı gereksız soruşturmalarla ıhtılalm anlamı golgeienmış, amacı sap tırılmış Başbakan Mendetes Dışışıe Bakanı Fatın Ruştü Zorlu ve Maiıve Bokanı Hasan Polotkan hnklannda verılen ve uygulanan olum cezalan ıse topiumda derın (Arkası 5. Sayfada) BAKANLAR KURULU'NUN BU HAFTA AÇIKLANMAS1 BEKLENİYOR ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türk Sılahlı Kuvvetlen nın ulke yonetımıne ei koyması ve yetkılerın Mıllı Guvenlık Konseyı'ne gecmesınden sonra ye ni Bakanlar Kurulu'nun bu haf ta ıçınde acıklanması beklen mektedır Konseye yakın kaynaklar. yeni Bakanlar Kurulu ıle ilgılı calışmaların surdürülduğunü kabınenın bu hafta ıcmde acık lanabıleceğını bıldırmişierdır. Fotografta, duzenleme çalışmaları süren Kücükçekmece gölunün yöresı ve denızle bağlantıyı sağlayan derenın dantela bıçımındekı kı/ılarımn şu ündakı düzensız. karmaşa ıcmdekı durumu goruluyor(Fotoğraf. Bora DORTER) (Haberi 3. Sayfa'da) KUÇUKÇEKMECE'YI GÜZELLEŞTİRME ÇABALARI SÜRDÜRÜLÜYOR • • • » Istanbul, her köşesl oyn bır guzellığe sahıp bır kent. Ama zaman ıcmde en cırkın gorunurrlere. en pıs ve kotu gorünumlere donuşturulmuş, güzellıklere sahıp bır kent. Eskı Boğazıcı'nden şımdı gerıye ne kaldı? Kuşkusuz bu güzel yörelerden bıri de Kuçükcekmece golü ve cevresı (Arkası 5. Sayfoda) İstanbul'da sokağa çıkma yasağı saatleri içinde, yurttaşlar hastalık ve acil ihtiyaçlar için güvenlik kuvvetlerine başvuracak (Haberi 4. Sayfa'da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog