Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎFET 14 EYLÜL 1980 •••* Demirel ve Ecevit'in özel kalem müdürlüğünü yapan Kemal Güçyener öldü ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Suleyman Demirel ve Bülent Ecevit'in basbakanlık ycptıkları donem'erde Özel Kalem Mudurluğu hızmetınde bulunan Kemaı Güçyener oncekı gün evınde geçırdığı kalp krızı sonucu olmuştur Güçyener ın kapısını oncekı gece calan komşuları ıcerden yanıt gelmemesı uzerıne kapıyı kırarak ıcerı gırmışler ve Kemal Gucyener' olu olarak bulmuşlardır Kemal Gucyener' ın eşının hastanede olması nedenıyle tek başma bulundugu evınde anı bır kalp krızı sonucu olduğL anlaşılmıştır Ceşıtli bakanlıkların Özel Kalem Müdurluğu gorevını üstlenen Kemal Gucyener Süleyman Demirel ve Bulent Ecevıt ın basbakanlık yaptıkları do nemlerde Özel Kalem Mudurluğu gorevını ustlernıştı 1974 yılında CHP MSP koalısyonu sırasmda Başbal'an olan Bulent Ecevit'in Ozel Kalem Mudurıugu nu yapan Gucyener son olarak kasım 1979 da kurulan Demirel azmlık hLkumetı sırasmda Suleyma" Demirel' ın Ozel Kaıem Mudurlüğu'nü yapmıştı YEDİ Yaşam normaîe dönüyor (Baştarâfı 1 Soytoda) Deniryollarının oncekı gun yODi'arravon Mjdanya ve Ban dırmo seferlen de dun yapılmışttr IETT otobuslerı de dün 08'den ıtıbaren topıu toşımacılık hızmetını normal olorak 6ürdjrmuş!erdır Bu orado fırınlor, normal çünierın dısmdakl üretımlerınden fazla ekmek ureterek halkin eşın Istemınl gıdermeve Cdışmışlardır THY'nın ıç hat seferlerl dun yenıden gecıkmelı otarok yapılmış, dış hat seferıenne de başlanmıştır. istanbul'da havanın iyl olması nedenıyle yurttaşlar Boğaz'a ve dığer mesıre yerlerıyle. plajlara akın etmışlerdır. ANKARA'DA Ankara'da Beledfyeye bağlı mudürluklerın elemontan yol yopımı, temızt'k ışleri onarım calışmaları sağlık Islerl ve cenaze gömme islerıni yenne getlrrrısterdır Bu orada tCm ekmek fırın'arı do tom kapasıteyte colı$tırılmıştır Ankaro Gorı ıle sehirlerarası otobus te'minallnde sokofja cıkma yasağı saatler aras'nda gelen vo'cu'ann bekletiimeden gideceklerı semtlere uloştırılmalarını saâlnmok üzere çereken tedbırler de alınmıştır DDY yetkıiıleri yurttaşlardan geco sokağa cıkma yasağı ba$ lomadan garda bulunmalarım Istemis'erdir. EGEDE Izmlr'de 31 saatten berl uygulonmakta oian sokoöo çıkma yosağı Eg e Ordu ve Sıkıyönetlm Kotnutanlığının (14) mıma ralı b Idırısı uyannco saat 12'den 20'ye kador kaldirılmıştır. Yurttaşlcr yasağın kaldırılmaSından sonro günlük gerekslnımlerini karşılamak üzers yiyecek ve lcecek maddelerınl almı<slardır KOMUTAN YARDIMCILARI BELLI OLDU Ege Ordu ve Sıkıyönetlm Komutanlığının 15 numaralı bildırlsi: «12 eylül 1S80 günu saat 05' den ıtıbaren Ege Ordu ve Izmır, Manısa Usak Denızlı Muğlo, isparta Burdur Antalya ıllerl Sı kıyonetım Komutanltğına atandım ve goreve basladım Ege Ordu ve Sıkıyone'ım bölgesınde Ege Ordu Kurmay Baş kanı Tümgeneral Arıf Eryılmaz, Ege Ordu ve Sıkıyonetım Kurmay Başkanlığına, Ege Ordu Kurmay Baskanı Tumgenerol Cengız idıl Ege Ordu ve Sıkıyö netim Komutanlığı Sıvıl işler Yardımcılığma. Hava Eğıtım Ko mutanı Hava Korqeneral Muam mer inol Izmır Sıkıyonetım 1 Bölge. Guney Denız Saha Komu tanı Koramıral Emin Goksan Izmır Sıkıyonetım 2 Bolge, 58 Plyade Er Eğitım Tumen Komutanı Tümgeneral Edlp Bayoğ lu Isparta ılı, 1 Pıyade Er Eğı tım Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdullah Erkun Manısa ve Uşak lllerl, 58 Topcu Er Eğıtlm Tuga/ Komutanı Tuğgeteral Ce malettn Akın Burdur ılı, 11 Pi yade Tugay Komutanı Tuğgeneral llhan Ozcan Denızlı, Aydın. Muğla ıılerı, 3 Pıyade Er Eğıtım Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Ancın Antalya ılı Sı kıyonetım Komutanı Yardımcılıklarına as'.ı gorevlerı uzennde kalmak uzere atanmışlardır. Du yurulur» ESK'ŞEHİR, AFYON. KUTAHYA Esklşeh'r 1 Taktık Hava Kuv vet ve EsKişehlr, Afyon ve Kutahya lllerı Sıkıyoietım Komutanı Korgenerol Tevfık A'pas lan da so*aga cıkma yasağının dun 1020 saatlert arasında kaldmidıgı bundan ıtıbaren de yasak kararımn 06 24 arasında surdurulecsğmi bıldırmıştır. Bıldırınln daha sonrakı bölürmında şoyle demımektedir «15 eylul 1980 tarhınden ıtıbaren bankalar ve vergı daırelerı normal faahyetlerıne başlayacağından belırtnsr gunde saat 07'den Itıbaren guvenllk kuwetİ9rınce muhurler sokulmeye baslanacaktır Banka ve r vergl daı esl vonetlclterımizln belırtllen gün ve saatte dalre ve bankalarında bulunmaları rıca olunur Yollar ccddeler ve duvarlardakı sıogan V9 afışler, sahıpie rı tarafından dıger yerlerde Be ledıye ve kamu taşekkullerınce sıldırılecektır Ogretım kurumları ve yurtlarda hsr turlu ıd3OİO|ik yazı ve afışler, sorumlu yonetıcıler tarafından sılmecektır» ELAZIĞ BOLGESI 8 Kolordu ve Elazığ, Malatya, Tuncelı, Bıngol, Muş va Bıtlıs lilsrı Sıkıyonetım Komutanı Korgeneral Scbrı Delıç, so koga cıkmo yasogına bolge hal kının tam bır uyum gosterdıgı nı, hayatın normal akışını etKıleyeceK en ufak bır olayın bıle meydana gelmedıgım bıidırmış, bugundsn ıtıbaren bolgeds, ıl ve ılcelerde 2006 arasında sokcâa cıkma yasağının uygulanacagını. koy ve kırsal kesımlerde ıse bu yasagin uyguıanmayacagını açıklamıştır 0 9 Kolordu ve Erzurum, Ağrı. Kars, Artvın ıllerı Sıkıyonatım Komutanı Korgsneral Selahattın Cambazoglu, Komutoniık sorumluluk bolgesmın bazı kesımlarınde yayla ve mec ra kıralayan veya bu gıbı yer Ierd3n yararlanan bazı kışılerin yanlannda anarş st, yıkıcı ve boluculuk, bır takım kanun ka caklannı fcarındırdıklan ve bun'arı halkımız uzerınde bır bcskı aracı olarak kulianmaya yeltendıklen hakkmda duyumlar alındığmı bıidırmış, bunların suratle yakalanrnası ıcın guvenlık kuwetlerın3 kesın emır verıldığını. kanun kaçakla rını beslçyıp, hlmoye edenlerle bur'arı bıldıği halde haber ver meyeniar hakkmda gereklı ışlemleno yapılacağını belııtmış tır. ADANA VE GÖNEYDOĞU 6. Kolordu ve Adana, Mersln, K. Maraş. Gazıantep, Adıyaman, Hatoy lllerı Sıkıyonetım Komutanı Korgeneral Nev zat Bölugıray yaymladığı bildırıde. Sıkıyonetım bölgesinde sokağa çıkma yasağının 0620 orasında kaldırıld'ğını. fabrikaların vardıya değışlm saatlerl icınde bu saatlerde zorunlu değısıklıklerın Sıkıyönetim Komutan Yardımcılıklarınca yapılacoğını duyurmuştur Bıldırıde, varın normal çanşmalarına başlayacak banko'arın emnlyetce korunmasının onceden verılen emırlere gore aynen devam edıleceğı, uloşıma kapotılan bölgedekı hava ve denız lımaniarı ıle hudut kapılart ve posavanla geçislerın oCildığmı, transıt gecışler ve yurticı girlşlerm serbest bırakıldığı belırtılerek. sokağa çıkrra yasağına uymayan 517 klşinln gözaltına alındığı açıklanmış. vatandaşların sokağa cıkma yasağına cıddıyetle rıayet etmeleri bır kez daha hatırlatılmıştır TRAKYA VE MARMARA Donanma Komutanı Oramiral Nejat Tümer sorumluluğu altındakl Kocaelı Bursa. Bılec\k Sakorya, Bolu ve Zonguldak Sıkıyonstım Bölgesinde, sokağa çıkma yasağının 21 06 5 Kolordu ve Edırne Tekırdağ ve Kırklarelı Sıkıyonettm Komutanı Korgensral Adnan Doğu kendı bölgesinde yasağın 0620 30 2 Kolordu ve Çanak kale, BaUkesır SiKiyonetım Komutanı Korgeneral Husnu C3lenkler d3 bolgesındekı yasak uygulamasının 20 05 saatlerı smırlandığnı dınku bıldırıleri Ile acıklarmşlardır TESÜM OL BILDIRISI 2 Ordu ve Konva. Nıgde, Kay sen, Nevşehır, Yozgat ve Kırşehır llları Sıkıyonetım Komutanı Orgeneral Bedrettın Demırel ın dun yaymladığı (37) numaralı bıldırısı ıss şoyledır. «1 halkımızın huzur ve guvenınl sağlamak maksadıyla bolgemızde ozei ekıpler tarafından genış capta aramoiar yapılmaktadır 2 Yasadışı örgut msnsuplarının, konun kaçaklarının, koraborsacı, ıstıfcı gıbılerının. suç lu. hukumlu, fırar gıbı suçlordan aranan kışılerin, ellerınds yasak sılâh ve suc unsuru aletlenyle beraber derhal Sıkıyonetım ınakamlarına tesllm ol maları. kendılerının ve aılelerının menfoatlerı ıcabıdır 3 Olgun ve yurtsever ha!kımızın Sıkıyonetım bıldınlerıne harfıysn uymalarını ve Sıkıyonetım görevlılenyle hsrhangl bır tartışmayo gınşmemelerml rıca ederım Bölge halkına ve ılgıiılere duyurulur» SÎLAHLI KUVVfiTLERİN (Baştarâfı 1, Sayfada) çobasıyla yonetime el koyduğu goruşü ortak olarak ışlenmektedır Beicıka TV sının Fransızca kanalının oncekı ak şamkı bültenınde Turk Sılahlı Kuvvetlerının mudahalesı ılk haber olarak verılmış ve darbenm kansız olduğu vurgulana rak askerı eylemın bekjendığı ıfade edılmıştır Günde altı baskısıyla b lınen Belcıka nın en buyuk tıraıh gazetesı Le Soır ıse bırıncı sayfasmdan. cTürkıye de ordu sıyası tedhışi durdurmak ıcın ıktıdarı ele geçırdı» başlığıyla dızılen habe rlnde olay a ılışkın bı'gı vermış Turkıye uzmanı Alfrod Brochard ımzalı yorumda da «Sıyası adam'ann ıntıhar edı cı tutumu» başlığı altında şu göruşlerı sah plenmıştır «Bu boyle de/am edemezdı Iktıdara gecelı yedı ay olan Demirel hukümetı yürutme ko nusunda guc'ü gorünmedı Terorızmı durduramadı Yıpranmış olan ekor.omıyı kalkındı ramadı ve tum bu çıkmazlara kurtuluş onlemlerı getıremedı Aslında Ecev t Demirel ın ha tosını yegleverek duşrnanı ıle bırleşmeyı reddettı Bu oc olma polıtıkası ıntıhor etmek demektır Boylece Demırel'ı ıkı kucuk partı ıle aynı boyunduruk altına soktu Turkıye de ık tidarın duşuşunü bır ic mese le olarak kabul eden NATO'da resmı yorumlar yapılmamakta. Gecmış gosterıyor kı, Batının an'aşmo kavramının boyutları oldukca genış Ozel olarak NATO'dan ahnon tepkıler rohatlama yönunde Cunkü bu ülkenın bır felakete süruklendığı sanılıyordu ve her sefennde Turk ordusunun ıktıdarı ele gecırmesınden sonra sıvılle re devrettıgınm altı cızılıyordu> ALMAN BASINI kunetle kafşılonmıştır. fakat başarıya ulaşabılmek icln bazı guclüklerı yenmesı de gerekecektır Liderlenn, sendıkacıların gözaltına alınmaları bır so rundur Iktıdar ıcın onemli sorun hangı sıvıl cevrelerden des tek bulacağıdır Ekonominin Türkıye'de kritık durumda olduğu bilinrrektedır Yenl Iktida rın Turgut Özal'la bu konuda danışmış olması ış cevrelerınde memnunıyet yaratmıştır. NATO. ordunun durumo vaziyet etmesinden memnundur fo kat bır an önce demokrastye dönülmesıne de önem vermektedır Askerl müdahale Yunanıstan'da olumlu karşılanmıştır. Yenı ıktıdarın Kıbrıs ve Ege so runlannda Yunanistan'a karşı cok daha anloyışh davranacağı beklenmektedır » denilmlştlr Dally Telegraph gazetesınin bnsyazısında ıse «Askerlerin yönet'Tl eilerine aimaları, Batı ıcln bjyül' rahatlama oluşturuyor» denMmıs «Yenl re|lmın urun vadede Türkiye'de yenı bır demokrasl bic'minl yerleştırmeyi başarm'Vîi umudu» vurgt'anmıştır Guardıan gazetefi ds ordunun vaadlerınl yenne cetırmes nm oerektığinl ifade ederken Daıly Mırror gazete^i de terörün durdurulmasından soira ık*'"rın sl\mlere daveriıtmesınin beklendığı vurgutanmıstır TASS AJANSI Sovyetler BırllSI resmi haber a'ansı Tass Türk radyosuno doyanarak verd'öı haberd" styasi portl liderlerînın yönetlme el koyon ordunun gecıci olarak korumnsı altına alındıâı nı ve uyqun blr zamanda serfcest bırrıVıIacaklamı bı'dırmıst!r Sovyet televfzyonu Içs nksarr üzerl yavıno koydunu haber progromında sokaklarda devrıye cezen Türk oskerlori ve tanklorını oösteTnıstlr Moskova radvosu Türkıye'dekı son gelıçmsterl yorumsuz olarak verrni"îtır SSCB Komünıst Partisı'nm O'aanı «Pravdo1» ofetssı Türkıve'de Sılahlı Kuvve'lenn yön ot ıme el kov"iiqını yorumsu? o'arak vermis Gf>n?lkurmav ve Wı!ll Güvenl k Kon«e/ı Boskanı Orçenerol Kenan Evren'm rodvo ve TV'de yaD'ı^ı konusmadan pisoılar cktnrcvok Tür kıye'nln NATO ve öteki uluslararosı cndlasma ve anlaşma loro bağlı kalac^ınt vurqulapvstır «Pravda» Orgeiera! Evren'in Türkıve'nın komsularıvla lyl llıskMerıni sürdume kararında o'ritıflunu do habeYUGOSLAVYA Belg ad basını. Ordunun yönetıme el kovmsının ülkedekı huzursuzluklar n ışığında sürprız olmadığını ba lırtmıştır «Borbo» qazetesl «Türkıve nln temel sorunlarını <~o'rrıeven pol'tıkocılar dJs aierrı ndo yaşı yorlardıt detııştır R'JMLARIN GÖRUSÖ . Kıbris Rtırr bosını Türk Sılahlı Kuvvet'erı'nın Turkıye'de yonetıml devralması korusunda deöısık yorumlar yocrken Rum sıyosı cevrelerı ordunun bu dcvranısım olumlu karşnadıklarmı acıklamış'ardır lefkoşe'de vavın'onan Rumca Agon csozetes ne göre Rum kesimin de bırcok kl$i ordunun bu girlşlmlnden sonra Kıbrıs konusundo olumlu aelışmeler kayde dılecefil görusunü beHrtmıştır Aynı çoze'eye çöre. Rum sl yasl cevreleri de o'ayı Türk 1 Yunan ılışkıler ile Ktbns sorununda olumlu ge'ısmelere vol ocacok unsurları beraberlnde getlreceğl seklınde yorumlamışlardır Rurr slyasl csvrelerl Türkiye'dekl gelişmelerin salı gunü Lefkose'da yenıden başlayacak toplumlararası görüş1 fllmanya da (Baştaroiı 1. Sayfada) lebilmek ıcın bırbırierıne yardım etmeleri gerekt*ğını bıldırmıştır Schmıdt, ordunun yonetime el koymasından sonra Türklye'de demokrotık değerlerm kaybolrrayacağı dileğınde de bulunmustur ABD'NIN AÇIKLAMASI ABD Dışışleri Bakanlı^ınca Washmgton'da yapılan resmi açıklamada Turk Sılahh Kuvvetlen nm yönetime el koymasından sonra du ruraun sakın oldugu ve kan dökulmedıgı kavdedılerek şoyle denümıştır •ABD demokraük bır şekilde seçjlmış, herhangj bır hükumetın elınden ıktıdarın ahnmasından endışe duytnak zorundadır Ancak Turk asken makamlannm yonetime el koyarken bunu, ışleyen bır demokratık hukümetı yenıden sağlamak amacıyla yaptıklannı söyledıklenni. behrtırız » Turkıye'nin son btrkaç yıldır gıderek artan sıyasal amaçlı teronzm ve ekonomık güçluklenn baskısı altında olduğu kaydedılen açıklamada, daha sonra şöyle denılmıştır•Gıderek derlnleşen ekonomık ve sıyasal bunalımı demokratık bır hükumet sıs temıyle çozümlemede gösterdıken azamı cabalardan dolayı Turk halkına hayranl'k duvmaktajız Ekonom'sının ıstıkrara kavuşmasına yardım ve ortak saMinma ıçın ABD Turkıye nin otekı NATO muttefıklenyle bıdıkte onemlı auze^lerde yardım spglamıştır Bu yardım devam edecektır ABD Dışışleri Bakanhgı'nın açıklamasında Turkıye de demokrasının pn kısa ?amanda >enıden tesıs edılerek ekonomık \e sıyasal ibtıkıann sağlanacaâ'nın umıt edıl dıgı de behrtılmıştır. Alman basınında öa Türkiye'dekı ıktıdar değışımı ıle ılgîU haberlere genıs yer verılmış. yorumlarda ordunun gınşımımn Bruksel ve VVashıngton da kızgınlık ycı'atmadığı vurgulanmıştır A'nan radyosunca verllen haberlerde yenı ıktıdonn komunızme ve Sovyetler'e karşı olmosının NATO acıs'ndan ön'emlı olmaMa bırlıkte ıttıfak u'kelerının derrokrası uzerınde hassa<5 oldukları belırtılmektedır Gazete'erde de Türk Sılohlı Kuvvetlerı'nın Guney Amerıka ordularından fcrklı olarak demokrasıye önem verd'ğı ifcde edılmış Tnrkıye'nin Şılı olmadı ğı savunuİTiuştur Turkıye de ordunun yönetıme •l koymasmı ga/et olumlu yorumlarlrj veren Batı Alman ba 8mı Turk Sılahlı Kuvvetlerinın NATO'nun en guclu kale'erınden bırı olan TurWye'de anar$inın egemenlığıne en kısa zamando son vermesl ve demokratık şartlora en kısa zamanda dorülmesı dileğınde bulunnrustur İS çevrelennın goruşlerını yansıtmasıyla tanıncn «Frankfurter Algeme ne Zeıtung», Orgeneral Kenan Evren'ın aydm bır demokrat olduğunu vurgulodığı mcko'csnde «Turk'erın / coöunluğıı ona g^venme' tedır» demek'edır Gaze'e vorumuna şoyls devom etmektedır «Turkıysdskılen olduğu kadar Botı Almarva da voşayan Turklen de asıl tehd't eden tehhke soidan gelmektedlr» Sprınaer zinclrine bcğlı «Die Welt» Turk ordusunun devletln bozulmadan kalmış en son elsmanı olduğuna dıkkat' cektıkten sonra Sılahlı Kuvvetlerın yonet me el koymasına rağmsn Turkıye de Işlerın blr gürt da düzelmesının beklenrremesı cerektığı hususu üzerlnde durmaktadır Bağımsız «Stuttgarter Nachrfchter» ıse yorurrunda şunlan yazmaktadır: «Turkıye'de SI lahlı Kuvvetler düzenin koruyu cusu olorak mütalâo edılmekte dırler Türk Sılahlı Kuvvetlerinın NATO'ya bağlı oiduklarını ocıklamoları da, Batının guven lığl acısından rahatlatıcı blr gelısmedır» BBC'NİN YORUMU ingılız BBC radyosunda Ise Türkıye'ye ılışkin yorumda «As kerı müdahale Turkıye de su melerı etkılemeyecegl görOşOnü de savunmuşlar, Türk Rum ve Turk Yunan ılışkıle rının olumlu yönde gelışmesını bökledıklerını Ifade etmışlerdır. LüKStMÖJRG TVSt Fransa, BeiçiKa, Federal Aımanya va hoııanaa taratından en fazla seyıeanen Avrupcı nın tıcan amaçiı ı v s ı LuKseıncurg (R(U teıevızyorıunun onceKı okşamkı haoer bültenınde I U I K ^iıahlı Kuvvetıerınm oskerı mu daha.esı goruntuierle bırıncı hobar oiaraK yeralırKen, ,«<ıor kuılanılmadan yapılan oır aarbc;» sozıenyıe aayurulmuşıur. Dorbenın oiuşunu, nedenıerını ve l u r k Ordusunun bunuan on cekı muüahaleıerını belırttıkten sonra TurKiyeden goruntuler verare* hayatın sakın ve haiKin rahatlama ıçınde olduğunu belırten RTL, «demoKrası nın lyı yerıeştıgı bu uıkedekı as kerı dürbenın neaenıerıne ge lınca, bu ulKe bırkcç ayuan be rı cıddı ıc sorunlarla karşı kar şıya kalmıştı. Bu sorunlar bır ter.dış havusı yaratmıştı Turkıye aekı ıktıdar alınocak dururada dega, toplanacak durum daydı. TurK asksrı de bunu fazıa gec.ktırmeden yenne getıraı» demıştır. Darbeyı «yarı sürprız» olarak nıteıeyen Lukssmbuıg TV sı «Demirel ve Ecevıt sıyası bunaiımın sorumluluklorını taşıyorlar. Anıaşacakları yerda kucuk partılere boyun egmeyı yegledıier» dedıkten sonıa, «Askerı darbe Moskova da kaygı, NATO'da rahatlama ne karşılandı Batı cJunyası demokrası re|imının darbs yemeyec3Qinı umut edıyor Dunyanin anantar bolgelerınden bırınae kurulu Turkıye NATO ıçın hayatı bır onem taşımakta ve NAIOnun yakın dogudakı son kalesı rolunu oy namaktad.r BuyuK bır mutıuluk la soylemek gerekır kı, Turk as kerının sı>assttekı yerı geçıcı. B.r sura sonra asıl gorevıne do nup, Ortadogu ve boğazların korunmasmı yuklenecek Umut eoehm kı Yunanıstan 1 yenı oır a surtuşTie cıKmosın ve NA1O ıt tıfakımn Turk ordusuna ıtımat ettıg, gorevın amacı yoı.lendırılmesm» goruşlsrını bıldırmıştır GÖZLEM (Baştarâfı 1 Sayfada) özgurlükçu demokrasiyi Anayasal duzenı yaşataarıadık, hukuk devletım kan gölünde bogduk demokrasinin ne olduğunu, daha da önemlısi, ne olmadjgını bir türlü anlayamadık! Bu bır iflastır Bu sonuç otuz yıldır bizleri yönet e a yönettiklerini sanan kudrolann ve bunlann siyasal duşüncelerinın tam bır ıflası demektir Evet. kımsenm kimseye söyleyeceğl bir söz yok; Bu sonuç sürprız değildi, beklenıyordu Bu çalkantıda bu kan gölünde başka ne olabıllrdi ne beklenirdi? Bır parlamento onbeş gün ıçınde seçılmesi gereken Cumhurbsışkanmı, akılalmaz vurdumduymazlıklarla aln aydır seçemezse. kını kıme ne söyleyebillr? Günde ortalama yırml yurttaşımızın can verdiğl bir ortamda, kım hukuk devletınden. Anayasadan demokrasıden söz edebihrdı? Bu enflasyonlu devalüasyonlu düzen bu kan gölü. elbette bir yerde noktalanacaktı Ve noktalandı 1960 ihtilahni hep beraber yaşadık 60 mayısmda yonetime elkoyan Sılahlı Kuvvetler, bu ihtilalin lider) Orgeneral Cemal Gürserit deyişi ile «Duvortoh küfürlerle kırlenmemış bir parlamentoyU' sivil yonetime armağan etti. sivıl yönetım bu armaganın defcerıni hlç anlamadı 12 Mart kargaşasından sonra yönetimde aSnrlıgını duyuran askeri v«netim isteseydi sürekli kalıcı bir askerl yonetime dönüşebilirdl ama 12 Mart yönetimi de sivil yönetıme kapılannı açtı Genelkurmay Başkanı ve Mılli Güvenlik Konsevı Baskanı Orgeneral Evren'ın yaptı&ı ılk açıklamada «Ferdm ve toplumun huzur ve refahma önem veren özgürlükçü demokratık laık ve sosyal hukuh kurallanna davalı bır yönetım' kunma amacını taşıdıklannı söylemesı Sılahlı Kuvvetlenmızde sıvıl y> netıme dönme yolundakı sağlıklı geleneğın canlı tutulduğunu göstermektedır. Buradan da bır başka sonuç çıkmaktadır Türk Sılahlı Kuvvetlen çok partıh yaşama adımımıa attıgımız günden bu yana oluşage'en olaylar karsısında hıçbir zaman sürekli ve kalıcı bır asken yönetım kurmayı düşünmemıştlr Bu tutum, değerl çok sonra anlaşılacak bır buyük güvencedır Bu gıbl büyük olaylar vaşadığımız bunahmlaruı temel'ndoki nertenlerı pnlarnEP'a k?tkıda bulunmahdır Bugüne kadar kalıcı ve sürekli bir «Sivil yönev tırrt' kuramadık yasadı^ımız denevlerden de yararlanarak bundan sonra 'Ozgürlukçü, demokratık, laih ve sosyal hukuk kurallanna davalı* yönetimi nasıl kuracagız, hep bırlıkte bu konuyu düşünelım. îstanbul'da 2405 (Bnştarafı 1 Sayfada) b) Hıçbır nakıl aracı calıştırılmayacak veya kullanılma yacak c) Gazıno, .okanta kahvshane, bırahane meyhane, tıyatro sınema, pavyon. bcr ve emselı eğlence yerlerı ıle klup. lokal vesaır oyun yerlerl (oteı va motelierin bunlara ben zer bolumlerı hanc) yasak başlangıc ndan yeter zaman evvel muşterılerını boşoltmış ve meslekı faal'yetle>'inı durdurmuş olacak d) Kanuya acık veya özel yerlerde ycpılan resmı veya ozel musadeh toplantılar, davet ve resnı kabuüer, duğun, nışan ve benzerı merasımler yasak başlangıcından yeter zaman evveı bıtırılm.ş bulunacak e) Kamu hızmetlerıni duraksamadan 24 saat devam ettırmesı gerekenler harıç, resmi ve ozel kurum ve kuruluşlar ya sok başlangıcından yeter zaman evvel calışmalarını bıtırecek f) Saat 24 00'dan sonro hıc kımse cevreyı rahatsız ede cek gurultu vesaıreye yer vermeyecektır 2 15 Eylul 1980 pazartesi sabanı 05 00'dan ıtıbare gerek kamu gerekse ozel kesımde normal hızmet ve faalıyetlere boşlanacaktır Buna gcre kamu kuru'uşları ozel kuruıuslar, şehır ıcı kı'le taşımacılığı yapan tum t3Ş3kkuller gunluk hız met ve faalıyetler nı suratle ve herhangi bır aksaklığa mevdan vermeyecek şekılde yosak saatlerıne gore yenıden duzenleyeceklerdır 3 Dığer ıllerdsn Istanbul'a gelecek ve Istanbul'dan horeket edecek otobus ve ozel araçların hareket ve var's saatlerı sokağa cıkma yasağı başlangıc ve bıtım saatlerı dık kate alınarak ıigıl;lerce duzen lenecektır TIR'lar ve bılumum yuk kam yonları hanç bu budırıye uymayarak vasaı< saatierı icınde istanbul'a gelecek kara taşıtları, Trak/a da S lıvrı Catalca, Kocaelı'nde Tuzla şamandıra kontrol noktalarında yasağın bitım saatıne kadar bekletılereK istanbul'a Eokulmayacakiardır. 4 öze:iıgt gereğı yasak süresl lcmde faai tutulması gereken kamu hızmet kurumları, fobrıka ımalathane ve benze'i tesıslerdekı vardıya değışim za manları yasak saatlerının başlangıc ve b tımı ne celışmeyecek şekılde ayarlanacaktır 5 Yasak saatlerı ıcırde oşağıdakı kışılerin ve aracların gorev kortına ha z olmaları «artıyla sokağa cıkmalarına ızın verılecektır a) Su e.ektrık havagazı, otobus demır . denız yolu ulaştırması gıbl, şehı faalıyetlerını ve halkın günluk yoşantısını destekleyen, kamu hızmetl veren kurum ve kuruluşların yasak saatlerı Içınde gorev, ıfa etmesı gereken personell ve bunlann bu saatler icmde kullaracakları arac'ar b) Ycsak saatlerı icınde hızmetlı olması gereken Turk ve yabancı hava voiic ı personelı aracları, C) Hostane. kam" ve ozei kuruluşlara att ambu.anslar d) Ebeler ve saglık mamurlcrı, e) Gece hastaya gitme durumunda olan doktorlar, f) Nobetci eczaneter g) PTT hızmetlerının geYektırdığı personel ve bunlann oracları, h) Gazete matbaa ve Idarehanelerınde çalışan personerı ıle günlük gazetelerl bayılere dağıtanlar ve bunlann araclan ı) TRT Kurumu ve Haber Aıansları psrsonelı ve bunlara aıt arac'ar yenı duzenlemeye gore yenıden gorev kartı ve nlecektır Yukarıdakı kurum ve kuruluş lar ve kışıler ıhtıyaçları olan gorev kartını alabılmek üzere kartın kullanılacağı gorev yerlerını ve nokıı araçlarınır^cıns ve plâka numaralarını belırten kurumlar veya klşıler tarafından tasdıklı bir lıste üe 13 Eylul 1980 saat 13 00'den itıbaren Vıiayet tekı Sıkıyonetlm İrtıbat Burosu'na başvuracaklardır 12 Evlül 1980 günü dağıtılmış olan gorev kartları 15 Eylul 1980 pazartesi akşamından ıtıboren gecsrsız olup yenıleri alınırken lade edılecektır 6 Yasak santlerı içınde hastalık. kaza, yangın vesaır acıl ıhtıvaclar zuhurunda vatandaşlar, telefonla veya biızat en yakın guvenlık kuvvetlre bas^urarak yardım ısteyeceklerdır 7 Belırlenen yasak saatierl İCinde yurt dışından gelebılecek ucakların yolcuları, ya hava yollan aracları ıle şehre tahliye oiunacakiar veya Yeşılkcy Hava Lımanında yasağın bıtış saatıne kadar bekleyeceklerdır. 8 Sokağa cıkrra yasağının başladıgı saatten sonra Istanbul dart hareket edecek arac'ar la yurt dışına cıkacak yolcular, yasağın başladığı saatten önce aracın kalkacağı ıstasyon, hava meydanı.'lıman veyo termmale gıtmış olacaklardır 9 Yukarıda açıklanan sokağa cıkma yasağı esaslarına mutlak surette uyulacak gorev kartına sahıp olmayan hıcbT kımse ve nakıl aracı ycsak saatler' ıcmde sokakta bulunmayacaktır Bılnassa ya^ak saatlerı ictnde guvenlık kuvvetlerının her turlu ıkaz ve ıhtarına kesınlıkls u/jlması bu kuvvotlerıi haız oldukları sıloh kullanma yetkılen müvacehesinde k'şıseı can guvenlığı bakımından büyuk Qnem taşımaktadır Kamuoyu na duyurulur. Necdet URUĞ 1. Ordu ve Istanbul Sıkıyonetım Komutanı AFP'NIN YORUMU Fransız (AFP) Aıansı, Türklye dekı gelşmslene ılgılı yorumundu. Orgeneral Kenan Evren ın, en kısa zamanda bır sı vıl Bakanıar Kuru»u oluşturularuk yurutme , tkılerlnin bu kuruia devreaMsceğını açıklamasını memnunlok verıcı olarak nıtîlendırmıştır Yorumda, Orgsneral Evren'ın, Radyo TV konuşmasiRda uzerınde durduğu> ulKe yona'umının, Anaya sa. secım ve partıler kanunlar nda yapılacak gersklı dsğışıkıtklerden devredılscegı yolundakı sozlerıne ae ye* verılmeKtedır S lâhlı Kuvvetlerın ycnetlme el koymalarının yankılarından da sozedıisn vorjmda. Turkıye de durumun tamamıyle sakın oıdugj ka/dedılmektodır. MISIR ILGIYLE TAKİP EDIYOR Mısır Dışışleri Bakanı Butros Ghalı, Turkı/edekı gelışme Isrı yakından ve ılgıyle .zlediKlennı so'lsrrıştır «Ekım» adlı gazeteye oır demec veren Ghalı bu ı'gının, Tur< ve Mısır halklarını bırbınne bağlayan ta rıhsel bağlardan kaynaklandıĞını vurgulamış, Turkıye nın Ortadogu dakı strateıık onemi üzerınds durarak, ulkssının, Turkıys'nın bunalım icınde olması holınde Akdeniz'de guven lığın tehlıkeye duşmesmden en dışe ettıgım soylemiştır (AJANSLAR) ZAB1TADA İZİNLEP. KALDÎRIIDÎ, StKI BİR DENETİM BAŞLADI ISTANBUL ( a a ) Istaibul Beledıyesı Zabıta Muduru Ismet Sılâhçılar, Istanbul Zobıta sında tum ıznlerın kaldırıldığını ve dun Zabıta Ekıplerının temel ıhtıyaç maddesı satan dükkanlarda sıkı trır denetıme başladjklarını bıldırmıştır Denet mlsr sırcsında haksız kazar.ç ve stokculuğa ımkân verılmeyeceğını belırten Istan bul Zabıta Muduru Ismet Sılâhçılar, denetımlerde ayrıca sokakiara çop doksnlerın de tı tizlıkİ9 Izleneceklennı sozlerıne eklemıştlr Büyükelçi Suat Bilge Federal Alman yönetimi ile görüşmeler yapmakla görevlendirildi ANKARA (ANKA) Türklye nın eskı Bern Büyukelcısı Suat Bnge'nm Oışışlerı Bakanlığı adına Federal Almanya'yo gıderek temaslarda bulunocaQ\ öğrenılmıştır Buyukelçi Bılgs'ntn Federal Alman yetkılılen ıle yapacağı görüşmeıerde, Türkıye'de yone tımln değ şrresinden sonra Federal Almanya'da belıren bazı «olumsuz yoklaşımları» gldermeye calışacağı kaydedilmektedir. Bılindlğl glbl Federal Almon Mallye Bakanı Hans Matthoefer öncekl gun yaptığı açıklamada. Türkıye'de Sılahlı Kuvvetlerin yönet me el koymasını «sürprız» olarak nltelendlrmlş, «Bu koşullardo TürkiyeVe Batı yardımının sürmesl şüphell» demiştir Büyukelci Suat Bılge'nin Türklye ile Yunanlston arasındakl sorunları da göruseceğl belirtllmektedlr Toplumlararası g5 rüşmelerin başlaması öncssınde Kıbrm sorununun do Bılge'nin yapocağı çöru$rrelerde ele ol'nması beklenmektedır Federol Almanya'dakı temas (an sırasında Büyükelcl Bılge. Almonya'nın Tfırklsrs vıze uygulaması üzerınde de duraeaktır, Tüıkeş'e (Baştarâfı 1. Sayfada) dlğl gorulmuştür 3 MHP Genel Başkanı Alparslan Turkeş. 14 eylul 1980 gunü (bugün) saat 13'e kadar en yakın Garnızon Komutanlığı na mürocaat etmedıği takdırde kendısının Ankara Sıkıyonetım Komutanlığı bıldırilerıne ve Mil li Guvenlık Konseyl emlrlertne uymadığından dolayı suçlu duru ma duşeceğı açıklanır. Kenan EVREN Orgsneral Geneikurmay ve MIUI Güvenlfk Konseyi Brjfkanı DEMİREL VE ECEVİT GELIBOLU'DA ERBAKAN IZMİR'DE Genelkurmay Genel Sekreter I QI dun şu acıklamayı yapmıştır. «.2 Eylül 1980 cuma gunu Türk Sılahlı Kuvvetlertnın ulke yönet mıne el koyması uzerıne CHP Genel Başkanı Bülent Ecevıt ve AP Genel Başkanı Su'eznan Demirel eşlerı ıle Gelibolu Hamzakov de MSP Ganel Başkanı Necmettın Erbakan ıse Izmır, Uzunoda'da askerl dınlenme tesıslerınde kendılerl ne tahsıs edıler motellerde Turk Sılahlı Kuvvetlerının koru ma ve güvencesı altında buiun maktadırlor MSP Genel Başkanı Necnettın Erbakan'ın eşı de orzusj ü zerıne 14 eylül 1980 gunü Uzunada ya aıdecektır Partı Genel Baskaniarının ve eşlerının ıkameilennde her tür.j ıh'vocları karşılcnmakto OIJD. cr?u ettikleri yak'mlari Ile rte te le*on goru^melerı sağlanmjVto Bermuda (Bostcratı 1. Sayfada) uçagın araştınlması içın olay yerıne >kı hehkopter ve ıkı hücumbot gönderılmış, ancak şımdıye kadar hıçbır ız bulunamamıştır Yetkılıler henuz araştınlrjnamış bır bölge bulunduğunu, ancak bu bolgeden şımdıhk uzak dunılmasının kararlaştmldıgını araştırmanın yarın surdurülecegını soylemışlerdır DC3 tıpı uçagın eski olraasına ragmen tüm aletlerının çalışır vazıyette oldugu açıklanmıştır Yetkılıler ne olduğunu bılmedıklerını açıkça söylemektedır Devîet (Baştarafı 1. Sayfada) nın kesıntısız dsvamı, halkın ıhtıyaclarının tarafsız ve yakın bır ilgı Ile karşılanması konusunda dırektıf verdığl bıldırılmıştır. Orgeneral Evren dün ilk kez Genelkurmay ve Mıilj GüvenlıK Konseyı Başkanlığı sıfatlarının yanısıra Türktye Cumyunyetınin Dsvl9t Başkanı olarak bazı ya bancı Devlet Başkanlarıno mesaı gondermış, aynı zamando bır kısım yabancı Devlet Başkanlanndan da mesaılar olmıştır Evren, Ataturk, Inönu, Celâl Bayar. Cemal Gursel, Cevdet Sunay ve Fahrı Korutürk'ten sonro Turkıyc Cumhurl yatı'nln 7 [>9v!et Boşkanı olmaktadır Öte yandon Mllü Guvenlık Konseyı Musteşarlar toplantismdan sonra Orgeneral Ev» ren'ın Başkanlığında gjndemmdekı konulan goruşmek üzere toplanmıştır. Htatürk (Baştarâfı 1 Sayfada) duğu gibı hurrıyet ve hukuk ro lımıne sahıp cıkan. Ataturk Ike lermın koruyucusu devlet Dfjrı tesının garantısı Turk Sılahiı Kuvvetlenmızın 12 9 1980 günu Turkıye Radyo ve Televızyonlarında Azlz Turk mılletıne duyur muş olduğu bıldırılen anlam ve ruhuna göhülden katılır, ıçten tebrıklerımızi başarı ısteklerımızın ve en derın saygılanmızm kabulünu an ederiz » NUH KUŞÇULU Öte yandan Istanbul Ticoret Odası Yonetım Kurulu Başkon Nuh Kuşculu Ordunun yonetime el koymasına lllşkın olarak «Musbe'tır ve zamanında yapılmıştır» demıştlr Nuh Kuşcuıu UBA muhablrl ne voptığı açıklamada Pariamentonun kılıtlenmış olduğunu bel 'terek «orta sınıf ezılıyordu r ve pariamento bunun fa kmda degıld Bu bovıe devam edemezdı Ordu zamcmnda harenet etmıştın şeklınde konuşmuştur. Adapazarı Belediye Başkanı görevinden alındı, yerine Valî Muavinlerinden Fındıkoğlu atandı ADAPAZARI (a a ) Turk Sılcnlı Kuvvetle'inın ulVe yonetımıne butunu ıle el koymcsmdan sonro Adapazan Beledıye Başkanı Ünai Ozan görevinden alınmıştır. Beledıye Başkan' Onal O« zan ın yenne Vali Muav!n!«vrınden Mehmet Fındıkoğlu gs tırılmıştır Öte ycndan Adapazan lHndekı 27 beledıyenın de baskan lan gorevlerınden olmarok yer lerıne sıvıl ve asker vonetıcller atanmıştır Yürürlükteki (Boştaroft 1 Sayfoda) RESMİ GAZETCDE YAYINLANDI Genelkurmay ve Mıllî Guvenlık Kons9yı Başkanı Orgeneral Kenan Evran ın Turk Mılletıne açıklaması, resmı gazetenın oncekı gunkü mukeırer sayısında yr/'n'arTrv'tır Resmı gazetenın mükerrer sa yısında ayrıca, Mıllı Guvenlık Konseyı'nın 9 numaralı bıldırısi dg yer alm ştır • 34 PR 208 nolu tek plakamı kaybettlm Hükürrsuzdur. Nedret EKŞİGİL Eski Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel bugün anılacak ANKARA (a o > EsW Cumhurbaşkaniarından Cemal Gurse! olumunün. 14 Yıldönumü dolayısıyle bugün törenle onılacaktır Gurssl'ın o'ümünün 14 Yıldönümu doiayısıyla AnıtKabir'de tören duzenlenecektir. HEDEF, DEV BÎR DENİZ GÜCÜÎ. TÜRK DONANMA VAKFINA YAPACAĞINIZ YARDIMLARLA BU HEDEFE ULAŞABİLİRİZ.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog