Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

ALTI CUMHÜRİYET 14 EYLÜL 1980 Yuzucuyu yüzücü yapan antrenörüdür İ.Y.Î. Kulübü yüzme antrenörü Haluk Emcioğlu'na göre fizik kondisyonu kadar zihin kondisyonu da önemli. tlker YAŞAR Istanbul Yüzme ihtisas Kulübu yüzme antrenoru Haluk Emcıoğlu lle ulkemız yuzrre sporu ve Yüzme Federasyonunun bu sezon ve gelecek sezon ıcin aldığı ve uygulamaya koycluğu kararlar hakkında yaptığımız soyleşıyı ve yonelttığımız sorulora verdığı yanıtları sunuyoruz. S Yuzme Federasyonunun gerçekleştirdiği son uygulamolar hakkındaki duşuncelerinlz nelerdir? Gelecek sene Balkon Yaş Gnıpları musabokalarına katılocok olan takımımızın yaş tabanı dokuzdan onıkıye yukseltılmıştir Bu, ulkemız ıcın önenrll bir aşamadır. Ben İSe voş çruplarının 11'den başlamasını, yanı 11 yaşına kadar olan kucuklerın bır grupta toplanmasını ve dığer grupların da ıkışer yaş kademeyle oluştumlmasını savunuyorum. Federasyonca belırlenen Ulu sal Tokımlorın bir sene süreyle aynı antrenorler tarafından ca lıştırılmaları da yüzme sporu acısmdan alınan olumlu bir ka rurdır. Puanlı yüzme karşılaşmalonnda konan puan baraıı, yarış maların daha kalıtelı olmasını sağlamak ıçındı Fakat sonuc bekledığımız gıbı olmadı Çunkü puan baraıı gencler ve buyukler icın oyrı olarak belırlenrrış Bu yuzden genclere gereğınden fazla yüklenılıyor, buyuklere ise hıc bır zorlama getırılmemış. Dığer uıkelerın aksıne ulkemızde bayan ve er kek yuzuculer arasındaki dere ce farklılıkları çok buyuk Genc lerın derecelerının buyuklerden daha lyi olduğu savunuluyor oma bu valnız bayanlar Icln gecerlı Burada belırtılmesi gereken dığer onemli konu da Turkıye'dekı buyuk yuzucu sıkıntısıdır Ne yazık ki buyukler kategorısındekı yüzucülerımızın yaş ortalaması 18'ı gec mıyor Sporcularımız toplumsal cevrelerının değışmesı ve kucuk yaşta fazla yuklenılmış olması nedenıyle genc denecek yaşta yüzmeyı bırakıyorlar. S Türkiye'deki yüzme spo ru hakkındaki duşunceleriniz nslerdir. Askerlığım nedenıyle yuz me sporundan ikı sene uzak kaldım Bu ıki yıl süresınce de recelerde büyük forklar kayde dılmış fokat organızasyon acısından hıc bır gelışme yok Antrenör sayısının az da olsa ortması olumlu bır gelışme Istanbul'dakl kulupler sorun larını kendl olanaklanyla cozümlemeye calışıyorlar Tesıs konusu belkı onemli bır sorun ama hayati değıl. S Dünya yüzüculerf lle bir kıyaslama yapabilir mısınlz? Ingıltere'de gıttığım antrenör kursunda buradakınden çok değışık bır havayla karşılaştım. Musobakalarda olsun, ontrenıronlarda olsun sporcular bır ölum kalım savaşımı Içınde değıldır. Dığer bır husus ıse bızde, Avrupa'dokı gıbi yuzme karşılaşmalanna katılacak olonlarlo yuzmeyı spor olarak yapanlar arasmda bır ayırım cızgı sı yok Musabık olarak sporculorımız bır calışma duzenıne gır mış değıller. Spor olarak yapılacak yuzmede sağlık, beğenı ve bunlara benzer unsurlar onemlı rol oynar. Musabakalara katılacak olan sporcular ıçın bunların hıc bırının önemi yoktur. Çünkü musabık tanımlaması bıze göre «normal» değıl, tanormaldır» Kısaca dığer kışılerden değışık bır yaşama ve nıtelığe sahıptır. Askerlığımın yarısını Belçıka' daki NATO karargâhında yapmam nedenıyle Belçıka'da yopılan yuzme antrenmanlarına katılma olanağı buldum. Bu calışmalarda gorduğum en onemli unsur zıhın kondısyon calışma larıydı. Fızıkkondısyondan da onemli olan zıhın kondisyonu ul kemızde henüz yerını bulmuş değıl. S Turkiye'dek! coiıştırıcılar hakkında ne duşunuyorsunuz? Sporcu konusunda olduğu gıbı antrenör konusunda da daha once soyledığım gıbi zıhın kondısyon eksıklığı önemli rol oynuyor Bu da bence onemli bır faktor. Cunku yuzucuyu «yu zucü» yapan antrenordur. Ötö yandan, Turkıye'de yüzme antrenörlert arasında bir ışbırlığı kurulmuş değıl Bılgl alışvenşı yapılamamaktadır Kendı olanakları ıle dış ulkelerden elde ettıklerı bılgderl, kı bu bılgıler ne yazık ki, bütün dunya yuzme antrenorlen tarafından bılınmektedır ve yuzme sporunun gerceklerınl bırbırlerınden saklamakla, karşılıklı yardımlaşma ıle ilerleme yenne bırbırlerını yok edecek rakıpler olarak gormektedırler. Antrenör kurslarında dahı antrenorler butun bılgılerını dığer antrenorlere yansıtmaktan kacınmakta ve bu bı!gıle«i bulunmaz bır «hazıne» gıbi saklamaktadırlar. Federasyon tarafından cağrılan yabancı antrenorlere ıse se minerlerde pratık, teorık ve yuz me sporundakı yenı atılımlar ye rine, «receteıler sorulmokta, gerektığı şekılde bu uzmanlardan yararlanılamamaktadır. Güreş Ligi kurulmalı; yatılı bölge okulları açılmalı Kulüpler, uluslararası güreşin teknik özelliklerini ve yeni teknık gelişmeleri • federasyonun çıkardığı yayınlarla ve yapacağı seminerlerle bilmek isterler. (TOFAŞ Kulubü Başkonı) Yalçın İPBÜKEN Fenerbahçe, kondısyoner Arda Vural ıle bır calışma sırasında~ (Fotoğraf: Levent DONDURAN) 3 F. Bahçe, Beroe için çalışıyor Fenerbahçe, carşamba günö Inönü Stodında karşılaşacağı Bulgar Beroe ıcın calışmarını surduruyor. Gecen yıl Eıntracht Frankfurt'a UEFA Kupasını kazandıran Alman calıştırıcı Frıedel Rausch'un Sarılacıvertlı takım ıle Avrupa Kupalarında vereceğı ılk sınavdo gozler onüne sereceği tablo büyuk bır merakla beklenmekto Fenerbahçe'nin alacağı sonucların gelecek yıllarda Avrupa Kupalarına katılacak Turk takımlannın sayılarının belırlenmesınde olcü olarak olınacak olması SarıIacıvertlılere ve Rausch'a duşen görevın zorluğunu ve önemını arttırıyor Dun yaptığı tek antrenmanla calışmalanna devam eden Fenerbahçe, Beroe karşısmda hucuma yönelık ve acık bır futbol oynayacak. I I 1 1 Geçen yıl takımma UEFA Kupası kazandıran Rausch. • Jemel sorunlar1 Spor Akademılennin gü reş bolumlerıne yurt dışından da gureş ve tıp adamı getıre rek, akademı mezunlannın kaI lıtesı yukseltılmelıdır Mezunicrdan bırkacmı antrenör nam/etı, masor ve teknık eleman olarak yetıştırmelıyız Mılll TaIkımlarımızın antrenör ıhtıyaclarını bu şekılde halletmelıvz 2 1984 Olımpıyatlarırın sonuna kadar deg şmeve~e< şekılde mıllı takım antrenortennı tayln etmelıyız. 3 Bütün ülkede aynı zamanda uygulanacak yıllık, avI h k , haftalık calışma pogramlcrın cfetaylarıyla tesb t tdıp. Vı'üp ve bölge antrenor'erıne Iverılmelı ve bu programların uygulanmasını denetlemslı/ıZ. 4 1984 yıima koda'ki mıllı takım ıskelet kadrosurun I t e s b ı t edılerek bunların her an el altında olmalarını ve en lyı ıdman almalarını temın etTiellIyız. 5 Mılll takımlann Uludağ ve normal yuksekhktekı kamp " meselelerı cozulmelıdır 6 Mınder. alet rmken eksıklığı gıderılmelıdır 7 Uluslararası turnuvalara bu sıklet ve kadro ılo oeİ v a m l ı olarak katılmalıyız 8 Uluslararası gureîe o t normlar tesbıt edılmelı vo her I mıllı takım aday gure^c tenr.ın bu normlara uygui'uğu kontrol altına alınmalıdır I olduğunu peşınen bılmehdır. Başarının odullendınldıgı, başansızlığın cezalandırıldığı gorulmelıdır. Kulüpler kalıtelı antrenorlere sahıp olmalıdır Bu antrenorlerın yetıştırılmesı ve xdenetlenmesı federasyonların ve okademılerın aslı gorevı olmalıdır Kulüpler mtıntazam ıc ve dış turnuvalara onceden tesbıt edılen obıektıf krıterlere gore katılmak, faalıyet gostermelerı gerekir. Kulüpler muhataplarından. kendılerıne ve spora verdiklerı önem nisbetınde ılgi ye sahlp olmak, kullanmok ıs | terler. , Uluslararası güreşin teknık ozellıklerını ve yenı teknık aiiışmelerı Federasyonun cıkaracağı yoyınlarla ve yapacağı seminerlerle bilmek Isterler Uluslararası normlora uygun ferdı, fızıksel yetenek test lerının geliştırılmesı gerekir. ' ı I J I Kendı antrenörlerlni de 1 netlemek icın uluslararası nı | telıkte obıektıf krıterlerin tesbıtinı İsterler Kulüpler. sporcu yetiştirirken ve mılli takımlara sporcu veren kulup antrenorlerinın teşvık edılmesını, odüllendlrılmesıni. Türkıye'ye yeni çencler yetıştıren calıştırıcıların teşvık ve odüllendırılmesını is1 terler Kulüplerde yetışen güreşcmın antrenoru mıliı takım kamplarına otomotık olarak davej edılmelı ve sporcuyla ılgılenmesı sağlonmalıdır. Gureşte kuluplerarası IIgın acılen kurulmasının asgarı şart olduğunu belırtmek ısterız Kulupler faalıyette bulunmok ve başan kazonmak ıcın kurulurlar Faalıyetsız bır branş ıcın uzun sure kuluplerın ay.okta kalacağı duşunulmemelıdır Lıg, kuluDİere can verecek. dahıli rekabetı conlandıracaktır Kuluplen yalnız para ve ışveren kuruluşlar olarak gormek yanlıştır Faalıyetsız ve basarısız branş ıster karru sektorunde olsun. ister ozel sektorde olsun uzun | sure hıc kımse fınanse ve or j ganıze etmek istemez. Kulüpler karşılarındo | modern işletmecılığl. idarecllığı bılen kendılerıne soygılı kısılerı görmek isterler Gecmışte ne nam altında olursa olsun başarılı olsalar bıle Idarecılık yeteneklerı kanıtlan. mamış kışılerin önemli gorevlere getırılmemesı gerekir İyi güreş ıdarecısi ıcın eskıden gureş sporu yaomış olmak önemlı vasıftır Ancak, yegâne özellık olamaz Aksı duşunulürse, buqunkü şartları her an yaşarız. Güreş Federasyonlan, TV ve gazeteîer ıle devamlı dıyalog kurarak kulup faalıyetlerını en ıyı şekılde yansıtrraya calışmalıdırlar Görüleceğı üzere yukorıdakı hususların her bırısı başlı başına önem arzeden konulardır Bunlar da yarının fahrı nıtelıktekı Federasyonların halledebıleceğı konular değıldır Butün bu nususların yerine getırılmesi uluslararası başan ıcın asgarı ve temel şart lardır Butun bu temel eksıklıkleri gıderdıkten sonrodır kl, sebatla, hırsla, inancla ve hergun Federasyon ve antrenör değışmeden calışmak, dıdınmek gerekir Başan bu planlı calışmanın sonucunda mutlaka gelecektır Hıç kımse. nın kuşkusu olmosın. NOT Bu yazı bugunkü Bozbey Federasyonunu hedef almomaktadır. YARIN: SALİH BORA'NIN RAPORU I ' I | ' İMİ BAYAN BİNİCİLERİMİZ ÜÇÜNCÜ OLDULAR (ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) Ankara'da yapılmakta olan 11 Balkan Bınıclık Şampıyona sının dun yapılan yarışmalarında Bayan Bınıcılenmız takım halınde ucuncu olmuş ve Bronz madalva almışlardır Yetışkın bınlcıler arasında dun yapılan 1 30 metre C bıre/sel bınıcılıkler dışı teşvık ya rışmasında Fevzı Atabey, porkuru hatasız tamamlamış, fakat Romen lon Papa kenaısını zaman ıle gecmıştır haık Ozmen ıse b hcta yapmasma rag men, zaman avantaıı ıle»b3şın Cı olmuştur Assubay Aanan Beşel ıse altıncı olmuştjr Bu yarışın teknık »ralaması ıse şoyledır 1 lon Papa <Romanya), ? Fevzı Atabek, 3 Aleksandra Bazond (Romanya). 4 Mıhn Mılıtonovıc (Yugoslavya), 5 laık Özmen, 6 Adnan Başel 1 1 1 Spor Akademilerinin güreş bölümlerine yurt dışından da güreş ve tıp adamı getirerek akademi mezunlannın kalitesi yükseltilmelidir. Mezunlardan birkaçını antrenör namzeti, masör ve teknik eleman olarak yetiştirmeliyiz. | 1984 Olimpiyat Oyunlarının sonuna kadar değişmeyecek şekilde Milli Takım antrenörleri tayin etmeli, uluslararası turnuvalara sürekli katılmalıyız. Başkan Castro Stevenson'un boks yaşamını sürdürmesini istiyor Kuba Lıden Castro, Moskova'da uçuncu kez Olımpıyat Şampıyonlugunu kazanan dunyaca unlu Kubah agır sıklet Teofılos Stevenson un boks > aşamını surdurmesını ıstemektedır • Balvoz Yumruk» olarak boks sporunda tanınan Stevenson 29 yaşındadır ve 3 Olımpıyat Şampıyonlugundan başka 2 kez de Dunya Amator Şampıyonlugımu kazanmıştır Teofılos Stevenson u kabul eden Castro unlu Kubalı yumrukla şakalaşmış ve gardını alarak «Benı de 7 nakavt edebıhr mısın » dıye sormuştur Stevenson bu soruya, sız benden ustunsunuz yanıtını vermıştır Başkan Castro daha sonra Stevenson'a, «Muhammed Alı profesyonel nnglerde 39 unda vumruli salladıktan sonra, senın 29'unda rmglere veda etmen Kuba ve dunya boksu hesabına buyuk bır kayıp olur» demıştır. Gunün ıkıncı /arışı bayan bınıcıler arasındaki takım engel atlarra yarışmalarıdır. Bu /crışmalar sonunda bayan bınıcı'snmız tqkım halınds Balkan uçuncusü olmuşlar ve Bronz madalya almışlardır Bu yarışmanın teknık sonucıarı şoyledır 1 Romanya <O K P) 2 Yugosıavya (61/4 KP) Turkıye (341/4 KP), 4 Bulgarıstan 9 uike ıcınde canlandıracak rekabet. gureş lıgı ıle sağlanabıl r Bu ' 3 en kısa zamanda kurulmalıdr I 10 Gureşın ılerı ve yopüler olduğu Anodolu ken"ermdekı yatılı bolge okullar nclnn Mark Spitz'in yıllık bır kısmına gureşte yetsneklı gencler oncelıkle alınmolı ve kazancı 40 milyon lira bu suretle gureşcının OKUIIU 1972 Münıch Olımpıyatlorında 7 altın madalolması sağlanmalıdır ya kazanan Amerıkalı dunyaca unlu yuzucu Mark Spıtz. .buyuk unu sayesınde kucumsenmsyscek 11 Özel sektör kurum'o'ibır servet sahıbı oldu Başta dunyaca unlu «Aremn gureş sporu ıle ılgılenmena» yuzme mayolannın reklamını yapan «Altın Yu sı kolaylaştırılmalı. teşvık ve nus», ceşıtlı reklamlarda da rol aldı cesaretlendırıcı tedbırler ^Immalıdır. I I I I 1982 Dunya Kupası fınallen, bılındığı gıbı Ispanya da duzenlenecek Ispanyollar anarşık olaylar nedenıyle gerıle/en turızm potansıyelını bu dev spor olayı nedenıyle eskı duzeyıne erış tıreceklerıne ınanıyorlar Ispanya'da Dunya Ku 13 FILA Hakem Kom tepası ha2irlığı hanl harıl surmskte Bu ısSerın ba< ne ocılen bır arkadaşımızı « şında da ceşıtlı kentlerdekı stadlann restoras • yerleştırmelıyız yon ışlerı var 6 Kuluplerın sorunları İSPANYA'DA DÜNYA KUPASI İÇİN STADLARIN ÖNARIMI SÜRÜYOR ' I I 1 12 Tıp ve doktorluk müfs sesesının gureş sporunun ıcıne gırmesı sağlanmalı, nsgarl bır veya ıkı hekımın 24 sact gureş sporu ıle ılgılenmesı sağlanmchdır ve teşvık görmek İsterler Yeteneklı genc ve ıdealıst kulup doktorlarının yetıştırılmesı gerekir. Kulüpler sıcıl lısans yönetmelığıne uyulmasını isterler Transfer ıcm kulup ıznının şart oluşunun ıstısnasız uygulanmasını isterler Aksı ^areket eden kulüp, kışı ve sporcunun ıstısnasız cezalandınlacağını ve hıcbır musobakaya sokulmayacağını bilmek ve görmek isterler. Kulüpler. cezalandırdığı sporcunun başka kuruluşlar, Federasyon ve uyelen tarafından teşvık görmemesınl bekler Aksıne davranışın cıddıyet ve dısıplmı bozucu ve bugunlerı meydana getıren ana sebeplerden bırısı olorak kabul edılmesı gerekir. Kulüpler uluslararası standartlara uygun malzeme Sadıkoğlu: "Baskette Beşiktaş şampiyonluk için oynanacak »• namaK amacındayız Buyuk bır d'sıphn ıcmde gecen antrsmanlarımızdakı torrn grafıgı gunden gune yukssl.yot SJ anaa BclKon Baske bol Şamp yo ncsında ulusal torrrayı gıyen Erman ın dc yurda donmesı ıle kadromuz tamamlrnmıs olacak t^sKetboı ngınae Sıyah Bayazl. p taTftcrlcrın g ct gımız yıl deplasmanlcrdc b le taKi"i!ar,nı yanlız b.rakma mssına dc dsgınsn Sadıkoglj bu sezon ca taraftarlarının genış destegıne gereksiıiTie er, oldjgunu scz'P'ina e*'emıştır Beşiktaş Basketbol takımı antre noru Feimı Sariıkog.u «Bsşıktaş bu sezon g=rek erkeklsrde gereKse bayanlarda sey rcısınm arzu ettıgı ovu n ı ssrg 'eyecektır Calışmalarımız cok 1yı g.'iı/or" dennısi r Gerıae bıraktıgımız gjnlerde Turk a vatandoş'ığına gec n Benpmn m o ze'lıklp Avrupa Kupa arında Beşiktaş a COk yararlı oıccrğı kaıısında o'dağunu da vurgulayan Sadıkoğlu da'ıa sonra sozlerıne soyle devam etmıstır «Baycnlarda da yenı transfsrımız 2 06 lık Gui ıle bu sene Şampiyonluk ıcın oy 1 I 4 yıllık Olımpıyat devresme aıt calışma ve müsabaka prog Iramlarının buna bağlı yıllık P'ogramların, aylık faalıyet ve müsabaka programlan şeklın1 de hazırlanmalı ve mutlaka uygulanmak kaydıyla kuluplere gonderılmelıdır Prcgramların yapılmasında faal kulup ve kuIrulusların goruşu alınmalı, demokratık kararo onem verılmelıdır Kulüpler ve kuruluşlar bu program doğrultusunda devamlı olarak denetlenmelıdır Kulüpler ve kamuoyu neyın başan, neyın başarısızlık İ I GALATASARAY KALESİNE YENİ ADAY: K. HAYDAR... Galatasaray'do kaleci sorunu, gıttıkce buyuyen ve ıdarecılerın yanı sıra Ingılız calıştırıcı Bırch'u de kaygılandıran bır durum almıştır. Eser"ın formda olmayışı ve Hasan'ın askerde oluşu, kaleyı guvenılır olmaktan uzak tutmaktadır Nışantaşı'ndan transfer len K. Haydar, gectığımız Ulusal Takım Adaylarıyla lon macta, Eser'ın yenne yı korumuştu. edlgun yapı kale SATRANÇ KÖŞESİ SUER ULKER Ah5 10 Şeı Ag7 11 Şf2 Şf4 12 Fbı? [12 Fc2i eıV+ı 13 Şxeı Se3 14 Sfı Ah5 15 Şg'' (A 15 , Şe2 16 FdH eşıtlık B 15 . f2+ 16 Şg2 Şe2 17 Fd3 + ' yıne esıt'ık) 15 , f2+ 16 Şg2 Ag3 17 Fd3 Sxd3 18 Şxf2i = ) 12 , eıV+' 13 Şxeı Se3 14 Fc» Ah5 15 g7 f2+ 16 ve Beyoz Terk et'ı Oyunsonu olduğu hal de oyunortasındakı gıbı bulus ve gorus kuvvetı ısteyen cok ılgınc bır oyunsonu 16 ağjstosta b^layan Turkıye 1980 Satranc Bırıncıliğı uc kısın'n eş puanda Birırcı hgıvle sonuclandı 12 3 U'ker, Gumrukcuoglu (IzTiırî, Ipek 10N puan 45 Öney (F), Soylu lAnkara) 9p 678 1 Sel, Pamuk Suer 8 2 p, 910 Oney (R\ Bılyap (Izmır) 8p 1112 Ertınas (Izmır) Vatansever 7p 1316 Yılmoz, Unalan (Adana) Ozmen (Ankara) 1 Erozbek 6'/jp 7 Pekand 4 puan (Not Yanlannda ıllerı vazılmavanlor Istanbuı oyuncularıdır) Avrupa kupalarında görev alan Türk hakem üçlüsü yarın Budapeşte'ye gidiycr Avrupa Kupalarında gorev 0lan Erkan Goksel Yahya Dıker ve Oktay Taner'den oluşan Turk hakem uclusu Pazartesı gunu Budapeste ye gıdeceklerdır Salı günü Budapeşte'de oynanacak olan UıpeştSebastıan karşılaşmasını yoneteceklerdır 41 .JVh5g3(A) Turkiye 15'inci Satranc Blrincllıği'nde b r gun once Askı ya alınan Suer Ulker oyunu ertesı gunu Sıyah ın 41 , Ah5g3 gızlı hamlesıyie yenıden başladı 1..,Ah5g3(A) (1 , Ag7 en ıyısi) 2 Fd5 Şd6 3 Ff7 e4 4 Fxg6 Şe5 5 Sf2 [5 r.5' f4+ 6Şf2 e3+ 7 Şf3 (7Şgı f3 8 Fd3 Axh5) 7 , e2 8 Şf2 f3 9 h6 Şf4i 10 h7 Ahıt 11 Şeı Şe3 ve 12 , fZ+ Mat] 5 , f4 6 Şg2! e3 7 Fd3 e2 8 Şf2 [8 Fxe2" Axe2 9 h5' Şf5 (9 , Şe4 10 Şf2) 10 h6 Şg6 11 Şf3=] 8.., f3 9 g6 Otorıtelerın ılgısıni ceken ve başarılı olarak nıtelendırılen Haydar'a kale ıcin venı aday gözüyle bakılmaktadır Kendısı ıle henüz sozleşme yapmayan Sarı Kırmızılılar, bu futbolcuya iıgde şans tanıyamamaktadırlar^ Ispartaspor maçı, Konyaspor için başlangıç olmuştu»KONYA, (Feyyaz CANER bildırıyor) Sezonun ılk ıkı puanını gecen hafta Konya da ya pılan Ispartcspor macmda alan Konyaspor'un basın sozcusu Zekı Ulker. «Isparta maçı. Konyaspor ıcm bır başlangıc oldu» demıştır. Nevzat SÜER YEŞlLDİREK 2. LİGE HAZIRLANIYOR Yeşıidırek külübunun başkanı Sedat Vezıroğlu «2. Lıg'e cıkmak ıcm tum oıanaklarımızı kullanaccğız» demıştır. Ga'atasaray'dan Adnnn, Fenerbahce'den Altan, Yeşılkoy'dsn Ismaıl, Hılâl'den Ferda. Zonguldakspor'dan Erdınc, Sakarya'dan Omer. Yucespor'dan Şukru ve Rasım'ı alarak noksanlarımızı gıderdık Haftada ıkı calışma ıle Lıg'e hazırlanan takımımız 2 Lıg e cıkmamasında hıc bır neden gorenv,yorum, dıyen Vezıroğlu, ılerıye donuk calışma ıcınde olduklarını belırtmıştır. Fotoğıafta Yeşıldıreklıler toplu haiae...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog