Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

OÖET CUMHLK11LT 14 EYLUL 1980 Devlet Tiyatrolan yeni dönemde 58 oyun sergileyecek Dlncer Sümar lle Gülgün Kutlu «Bay Hic ve Sonsustluk Kitobevı»nde,. Rgy Bradburynln Oül Evrin ta rafından dılımıze kazandırılan ve Asuman Korad'ın yonettıgı «0 guzelım Kaymaklı Dondurma Rengı Elbıse», «Yeni Sahnedekı Curzıo Malaparte nın «Kadınlar da Savaşı Yıtirdı», (Çevıren Tahsin Sarac Tarhun Acar, sahneye koyan Haldun Marlalı), Yeni Sahne'de Antoıne de Saınt Exupery nın yazdığı, Gencay Gurün'un cevırdıgı ve Cıhan Unal tarafından sahnaya konqn «Kücük Prens» bulunmaktadır, Perdelerml 1 ekımde açacak olan Devlet Tiyatrolan 1060/81 tıyatro donemında Umirdekı sahnesınde Musahıpzade ÇeloT in yazdıgı «Istanbul Efendısı», Bursa'da Adnan Gız'ln «Sokglu N3 Yopmalıydı», John Van Dru ta'nın «Annemi hatırlıyorum» başlıklı yapıtlarma yar vereceğını, perdelerml yıne eklm ayı icınde açacak olan Adana Dev let Tıyatrosu'nda isa, kodronun yeni belırlenmasi nedeniyle sergılenecek oyunun henüı Bap tanmadığını bildıren Bozkurt Kuruc bu yıl kurumda 260 soh ne sanatcısının gorev yapagağını anlatmıştır. YENİ MEVSİMİN FİLMLERİ: 2 Ekran / Sıntal / Ulua fllm lerm ortak lıstelerinde çokluk geçen yıldan Halma fılm ler var Geçen yılkı Usteda ılan edıldığı halde oynatıla» mamış bq fılmlerın arasında e n Ugmçlsnnden bın, yeıü kuşak Amerıkan sınemasımn onde gelen ısmı Martın Scorsese'ır» uulft yaprnu «Taksı Şoföru Taxı Dnver,» Can nes çanlı&i bınncısı bu ya«pım Robert de Nıro'nıın unu tnlnvaz oyunuyla Amenkan toplumutıu sarsan şıddet olaylarına çarpıcı bır ya,klaçım getınyor Gostenşh ustün . yapımla^ nn arasında «Poseydon'a Donuş» dıkkatı çekiyor Bu turun gedıklı yapımcı yonetmenı ve bır anlaroda y&ratıcısı Irwm Allen, ÛJ»1Û •Poseydon Macerası» fılmlnın bır devamı olarak çektigı fılmda buyük teknık o\wnaklardan ve Sally Fıeld. Mıchael Caıne, Telly Savalas ın oyunlarmdan yararlanıyor Yine gostanşlt bir ya pım. »Meteor > îngılız Honald Neame'ln yönettıgı film. bılım kurguaai btr seruvenl ışliyor Bılım kurgu deyince hamen a ılginç (ılma hakahm, Hayal Şarur», TV'de iıledlğımijs Logan'm Kaçışı dııisının başlangıç filmı. Michael Andenon'un yönettigi filmde Mıchael York vs Fcurah Fawc«tt var. Bir diger bilım kurgu filmi amektar Rie» hard Flejschar'ın yıllartlır baklenen «AvUk Tha Soy* lent Grean» Ulmli yapıroı.. Türunda bir başyapıt sayılan fılmde Charlton Heston ve Edward G Robınson var «Kara film» türünde ılginç birkaç yapım var Yıne Rıchard Fleıschar, yıllar otesmden kalma bır Mafya ftlmrnda Antony Ouinnj yonatecek »Baba Oldu The Don is Dead' • Clmt Eastwood. •Zırvede Olüm The Eıger Sanctıon» da kendj kendını yonetmeyi da üstlenmış ,. Sıd ney Lumet nın beklenen «Ko peklar Gunu Pog day aftarnoon» filmi, yılm en ilgınç polisıye kvırdelası olabi lır Bu fılmda yetarince ızleyemedigımı» usta oyuneu Al Pacıno var Başka bir amektar yonetmen, Don Sıegel, yi ne bır emaktar oyuncuyu. Atillâ DORSAY ANTONİONPDEN EDVVARDS'A ILGİNÇ İSİMLER İÇEREN BİR DİĞER LİSTE BuyıBd oyunlarda tanınmjş y»baneı klasiklerın yanı sıra yerli yapıÜara da ağırlık veriliyor. Devlet Ttyatrelorı'nın 1980/81 tıyatrq donemında, doha çok yerlı yapıtlarm ağırlık kazandığı 68 oyundan oluşan bır repertuvor hqzırladığı bıldırılmlştır. Devlet Tiyatrolan Gsnel Müdür Yardımeısı Boıkgrt Kuruç'un verdığı bilgıya gore tıyatro yazarlığım dqh a yqygın bır hola getırmek grjıgeıyla bu donem yerlı eyur\lora oncelık ttjmnmıç, bunun yanı sıra dünya tıyatro edebıyatının temel değerlerını oluşturan oyunların da sergilen mesı araacı gudulrnuştür. Uzun suredır onarım nedenlyla kapelı bulunan Ankara Oda Deneme Tiyatresu da ysni dönamde hıı. mete gırecek, ılk turda ikı eyun eergilenersk hızmete sokuloeak tır Kuruc, Devtet Tiyatraları'nm Ankara'da 6ergileyeeeğl yarll a yunlsn şöyle sırolamıştır Büyuk Tiyatro'dq «Senp Osman» (Yazan Turan Oflazoğlu, sahno ye koyan Bozkyrt Kuruc). Yeni Sahna de «Ben Kımım» (Vazan Racep Bılgıner, Sahneye koyan Ismaıl Bîkırağlagul), Altındağ TıyatroBU'ndq «Kurban» (Vazan. Gungor Dılmen Kalyoneu, Sahnsya koyan Semıh Sergen), Kü cyk Tıyatro'da «Elıf Anq» (Yazan Turhan Oflozoğlu. Sahne ye koyan Nıhat Akçam), Oda Deneme Tıyotrosu ndf) tCennet Ana vs Oğullarıı (Yazan Ca hıt Atay, Sahneye koyan Kartal Tıbst) «Bay Hıc vs Sonsuzluk Kıtobevı» (Vazem Sabahattın Kudret Aksal. sohneye koyonı Dineer Sğmer) Devlet Tıyalretarı'mın Ilk turda eerglleyeceğı yabancı oyunlar arasmdo Kuoük Tlyatro'cfakl Bu yıl bilim kurgu meraklılarını sevindirecek filmler de var Robert de Nıro. <Tok8l Şoföru» fllmlnda. Charles Bronaon'u «Telefon. isımli çagdaş seruven fılmmd e karşımıza getırecek. Gordon Parks'm «Korkusua ShafU fılmmde ıse perdenin son yıllsrdakı en ilgı çekıcı «kara hafıye»sini tanıyacagız, Rıchard Roundtreenın k)»ılıginde Llgtede bir tek güldüru VAT, Blaka Edwards 1 ı n yapyeni filmı «10Ten.» Başroldekt Bo Derek'm hatınn» eu cagı sıcagına gettrilan bu nefıs guldüru izlenmeğe dager~ Avrupa kokenli bır dıger gul duru, Marco Vıcano nun in>vasını taşıyor. »Kanm SevgıUm Moglıamente • Marcello Mastroıanm ve Laura Anionejlı oynuyorlar »Intıkam Yolları Deadly Trackars», TV'den gelme Barry Shear'm yonettıgı ve Rjchard Harns'la Rod Taylor'un oynadıklan bır seruven Karata filmı dalında i s e turun unutulmayan usiası ve slar oyuncusu Bruce Lee'nm an nniu fılmini, olureundeB b»r kaç yıl sonra da olsa ızlayecegız. «Ejdenn 3 (edaıai Enter the Dragon • Lıstede hıçbır tur 8 kolay kolay sokulmayacak 2 film daha var Belkı de en ılgınçlerı Italyan sınema ustası Antonıoai'nıa .Yolcu The Passenger» filmı bır gazetecinın kımlıgim arayışı üatune kurulu. sımges«l lçerigi va çarpıcı sınem» dılıyle değer kazanan bir yapım Jack Nıcholson va Marıa, Schnelder oynuyorlar Ruzgânn HAFTAN1N FİLMİ Kitaplar,, dergisinin eylül sayısı çıktı »Kıtaplar» Bsrglsi'Hln aylfll sayısı yoymlondı Ikı sovı bır oroda verılen dergıda Tarık Dursun K, Ferruh Doğpn, Ahmet ÇaKır, Eıem UtüK Bulent Habora, Aipasian Berktay Vakov Yurışıç, Dara Sekulıç. Muberra Pasıç, Zlata Artukovıç, Muberrg Mugayıe Vedat Saygel Atllla Aksoy Numon Kartal, Adıl Gulvahopeglu, Nesetl Çakır, Fıkrat An), Huseym Denıa. Ayşa Mehmat. Ahmet Köklüglller, Afif VesaI. Mehmet Hqr mancı, Razıya Hancıc, Yasna Şomıç, Ayşa Zahırovoıc, A»ız Nesin va Bedıg Akınlı'nm ceşttlı kltap yazıları, eleçtınlen, araştırma|qrı ıle kitop hoberl&fi yer almaktadır Va» ymına eklm ayında aro vereeek olan dergınln özel Kesıt'ınde ise Sulhl Polek ın «Gu|. meee Guldurmece» başlıklı yazısı bglunu. Yıldızlar Çarpışıyor (Starcrush) YONETMEN. LEVVIS COATES / OVUNCULARı MARJOE GORTNER, CAROLINE MUNRO, DAVID HASSELKOFF, JOE 8PINNELL VE CHRI6TOPHER PLUMMER / RENKÜ KAN FIUMİ (AS). vor •Yıtdızlar Çarpışıyor» sozcöğun tam anlamıyla «matrak» bir film Bu fllmı an'almak ıcın bu argo sozcukten daha lyısı bulunarnaz «Star Wars» fllmmın açtıgı yoldan gıden bırçok fılmden bırı bu Na vgr kı. «Star Wars»dakı g bı, kırıntı halınde oisa da herhongı bır <^tsefa, felsefe bır yanq en ufak bır duşunce bıle yok fılmtta Uzayda «ıyı» bır yanetıme ve onun başındakl ımparatora karşı savaş açan «kotu» bır kcntu yenmeye calışon bırkaç kı$ımn oykusu Bu •kışılen arasında Ann Margret ın tum çızgılerlnı taşıyon bır kadın savaşcı (Carolıne Munro). bır robot («Mork va Mındy» TV dızısının robot adamı Marıoe Gortner, yıne benzer bir rolde> va ımparqtorun yokışıklı oğlu var,.. Ve öyku, tam anlamıyla bır zamanların serlyal (ilmlari veya bugünun reBimlı Fomanlqrı duzayınde gelışıyor Alablldığlne bosıt, şemotıza, yalm blçımd» . Bu uzay seruvenlerınl bılmezlıkten gehvorler iyl de yapıyerlaf Baylaee ertoya, son d,enll bosıt v» llkel bir gorsal şolan cıkıyor Cocuklgr v« smemodg çoçukluklarına donrpeyl sevenler Izleyebllır. Sesj The Wind anâ tne Lıon» ıse senaryocu ve sen donemde yonetmen olan John Mılmsun ımzasınt taşıvor Yuzyıl başlannda Kuzey Afrkada bır berberı «ayhıyle bır Amerıkalı kadının ıhşkılanni anlatan bu film. zengın çal^ışımlar ıçeren tanhsel bır kurdela Seaa Con nery ve Caudıce Bergen oynuyorlar . Film Pop'un kuçük Urtatine geçelım burdan .. 8 fılmlık bu nuni lıstada başı •Grease» muzıkali çekıyor. Saturday Nıgh» Fever» fılmının lanse ettıgı John Tr*volta nuı ıkınc! v e an unlü fıl mı olan «Grease» dünyaıun her yanında gençllğın buyuk ilgısını gormuş ve Travoltayı bır star duzeyine çıkarmış tı Geçen yıl «sahtesı» getınlen bu filmı. bakalım genelıgımız naisil karşılayacak, Travolu / Olıvıa Newton John ikıltsınin dans ve şarkılanyla suslu fılma «Ateşten Gomlek» adı yakıştırılmış!. Lıstedekı dığer film «Şampıyon » Sınema tanhınin King Vidor ımzasmı taşıyan unlu bır fılmının geçen yü gerçekleştınlen bu yenıden çevnmınde, ılk kez Amerıkada çalışan unlu Italyan yonetmenı Franco Zefırelh'nm imzası var Tam bır melodrara niteliğt taşıyor film, biz de çok iş yapabılır.' &Cumhuriyet)) 14 Eylül RADYO TRT I »i aa 4çıii| Yi pTegr*m (i u Eıgl kervanı 05 SÜ ^ " oyun navaian 06 M K I M habe» U ' 06 03 Bol|««cl yayın 66 M K"M b»twri*r 06 «a Otuuydm 87.Sa H&berler 07 40 Baigesel yayıi} 0a D Kaw h&belUr 09 öâ Q TaUl »ibshı 11 01 Kısg hatmrIsr )1 05 JUdyo üyatrusu lf 0â peklaml»r 13 07 Dnutulmaya»' lar 12 u Beklttmlar v« radyo TV program haberleri 13 00 Habcriar 1315 S u eMtrlart 13 30 Eülgesel yayın va reülMjıiar 15 U K ı u h»berl«r 15 (Ji Spor O m»gazi|) İS 0a Şarkılar 16 M TUrk balk muıist 15 «5 B»»lftma takuıu 16 06 Kıs* h«b«rl»r. 16 as EnarUmenül ba|U roiult 16 30 Yuntan s«»\ec tadmlnr topmluSu 17 00 Spor raagaıin. II aq 01 M TBT . n Ue prtak yayıq 19 M {iaberler İS i» Hitıl muılk 30 00 Tarla donuşa V fO Amatrtr »esier (THU) 20 4i H d ı ! ımulk 31 00 Kı*a bab»rler 31 &a Dınleyıcı uuklert 1 30 fepor aergısı 33 Û9 K ı » haberler | 8 Os Beraber ve tolo tursuler Z3 3Q Buın »««tikl£i> rııa 23 Bfl Haberler 13 l s Stu4>a kayıtlarndHn 33 «g Sarkılar 31 aa K,sa naoeriii 60 0s Sevilen eserlsr 00 =â Günun habtrlennaen oeetler 01 O Program G ve kapanıs 01fli0500 Gece v*rıa 69 40 Sevgl üstüne 10 00 Ço«ugun dunyası 11 00 Kadınlar tef luluğu 1130 Küçük ltonser J2 00 Tilrkuler 12 lo GençlinlB gelen 13 00 Habtr.tr 13 1 a Haiit mflzık İS 30 Ses va ssa «lüıv yamızdan 14 00 O> kuların dılı H 30 Turkulsr U 45 »Jârlulaı U 00 Her telden 15 30 TSM top lu programı 16 00 Çagda> Tur« canat müzıgl 16 30 Kl«ık koFO \1 00 TurkOler 17 lo Geçmışten gunümUze senfonık muzık 18 Û0 garkılar ve saz eserlerı 18 y> \ urttao sesler 19 00 01 00 TBT • I Ile ortak yayın TV'de Türk Sineması TELEVIZYOİM «Teknede Uç Kışı adlı film cuma akşaını gftstenlînoe yartne oynayacak film gaaetemj* b,askıya gınaceya dek saptanamamıştı Meclis Toplantıya Davet Edildi goru»ulawst ı»ı«jlyn n UU 10.00 ÇOCUKLAR İÇIN 10.25 PAZAR SÎNEMASIt 11.50 KAPANIŞ 17.00 HABERLER 17.05 HEİDİ Claramn halası Heldı'lann koyuna g«lir Heidl ve buyukbaba çok sevınçlıdır Soz ve muzıgi Cenan Akın a aıt olan «Bahar Geldl» adlı şarkıyı İstanbul Radyosu Çocuk Korosu seslendinyor. 17.30 HAFTANIN ŞARKISI FETHİ BEY DÜN GELDİ üay twnir v* g«vr»sine yaptıitİMi Ilk 6#smh»ıt»rm TRT III W 00 Açıhş v» progran} 07 52 GUne ba^larlut) 08 00 Sabab konser| 89 00 T4rk«« baberlsr 0S 03 1955 den 1980'e 10 dü tr.u tulmayan melodller 11 00 Mıiıık magaıin 12 00 Türkçe iıaberler 12 03 İngilııo» habertet 12 06 Fransızca haberler l? 09 Piyano sololan 12 30 Unlü yorumcular 13 00 Sızın seçtıklerlniz 14 00 Müıilt başlasın perda aı,ıl;un 14 4a Suierla 4a (latlka İS 30 Pazard^o p»*ara 16 M Barok muzık 17 00 Turkç» h v berler 17 03 Ingilızce babarler 17 06 Fransızo a naberlar 17 0J Çay saati 18 00 Dünva raayolanndan müzık festıvallerlnden. 19 00 Caz va pop düorasmdan. *)00 Klastk TUrk muıi?ı koro«4 20 30 Plak albiimierlnden 3130 Den»ys«l mtUik 13 M Türkç« baberler 33 03 tagüis» haberler 23 M Prsıuıaea hab«rler 32 0» Studvo FU 33 J0 P»sar koıucrl 24 08 «ı 00 Program n f kurduk fın» le dçd» Sey»h»mB(Uw nuu» da turşı)wu> (("«ıscıier* «ö» »udur url» hsr«l(£[ eKr.elUiiit» \M$ gencianUı dsnn bır (4« »e «Bsrjı v«rd4r Cıımburtytt S K V« I»WÎ'.« dolu MI Ş Fılmle llgılı avrıntılı bılgıyl yandakı sutunda bulacaksııuz. «Bebek» adlı bölümde Fred zengın amcası Teks ı memnun etmek ıçm bır çocuklan oldugunu bıldırmıştır Fakat amca vegenını gormeve gelınce ışler karışır Barney m bebek kıhgına gırmesı de kandırama? Teks amca'yu 17.35 TV'DE TURK SÎNEMASI: «CİCİ CAN» 19.05 TAŞ DEVRİ Göksel Arsoy Clcl Can'ı canlandıracak. . "CİCt CAN,, GOREÇ SWARYQ SAPA ONAL GOmJHTÜ YONSThtENl ÇETIN OURTOP OyUNOJLAR. GÖKSEL ARSOY, HURt ZUHAt HURANBl, OZTÜHK 8m£NGIl, 8ENIH ORKAN. SUNA PeKUY8Al. 8AUt HA21NSES. MEHMET ALt AKP1NAB, AHMET TARIK THKÇE. HUSEYIN BARADAN. ALTAN ERBULAK. YAP1M, GOKSEL «SON POSTA» GAZETESİ ME8UL MÜDURÜ TEVKIF EDİLDİ tstopbul «Son P o i i ı ı gaıeıt*| »leyhıae bOkumetm rnaneıl çahsına ta&kaıet nedEEiyls bir dav» açıirü Sellm Rsgıp Bey dfln 6Orçekılmek üzere tutukli» 19.30 SPOR 20.30 HABERLER ş g mesm TRT II »7 69 tK.lat 97 49 lürifüler GUB ba»lıyor 08 80 6 u eser)*H 8â Jfl Bir d)ld*n bır teldsll AORI HAREKATI Ankara 13 n'da harekitımu fon Soa 'salan eşiuya 3a rekitın I Ö güa zsrtmda bitmo «1 kuvvetle maht€mel4ir BORSA Urssı d* açılmış vt 11», pesln gtne 1039 HAREKETLERİ l*ukr*«i (Ubii) 8 6 * tir Alpullu Şekeı IŞıritet! Ws«; sene41 uzennde muanıe'9 olıruş 13 de açtlrms aişanı 19 60 BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 6 9 123456789 "i r ı TTJKARIBAM 1 Blldlri 2 Tutsalc Tersl bırdenbiro beliren hastalık nöbeti 1 OkyanıaU M« masıvla bttyük üjüctü yaratan üalö tranaılantıli i Bayan gıvlm parçalanndan 5 Gel» eeSı Sncedea behrleme meşgalesı Yapı bolumlerinden 6 Tersl akılü, çabiik kaynysn. Tersı yemln 1 Günüu tor »ullartna göre olan Kunyada manganezln slmgjal i pnUkte, beraberee « s k | « ı s ı r tannlanndan 9 Susuı jerlerde yetışen dütenll bıtki I Ç » tul) DÜNKt BUtMACANlN ÇOZIMÛ SOLDAN SAĞA • 1 tladoMtıyu % trad« A2 S Adao» 4 }4antaUta 5 Aö mamaT 6 n U Sebıl T pal To> kat S Aeü çl. 9 Raiadan 1 MıhruKUlar t U Atmaca 3 4A « t LU 4 Edat U « M(rt«l»ı«. 6 Alabora. t = Ulmlk • ^ Ya Talas, » B«a«, T * . rau»ro£i« SON KASIRGADA 2700 KİSİ ÖLDÜ ^ ıa (a a » • ftsiırt Oomıaeo Cuıohurlyetiıua ort» etçıiıji ur»lınd*p ee*r«dü«o B U tetaiide meydana eelen ga naaueete *WS toşlniB OlaaSü ve 8 866 fcfidaı fasuıln M d MUAŞERET t N i t i h d&irethıde jnpılscak olkâbta C*B» •t», ^iymeH lâzun mı4tr° g«yıı Byrsy» resm| btr «Ibtıcyl* g»Up cue U» mora geHn «lbiseM gıymeit <Uha dofrudur 2 Bır Uadın bir rrkeğe dan» tekllf edebdlr n B . Hayır Kadın tanıdığı biı er&eği datU dansa davet ederoes Anca* toea»ın» v» blndfirtPe »mıınj btr MtUfte bulunabUlf 3 Bır kadınla erfcek otobdsteu vey» tnunvajdan roerlıeıı hanpsuun ervel inmtsı laıımdır? Bırbirlerini taruyan btr kadınl» bır »rta* Ot«b0« v tramvaydan merken erjceğln evvpj lnlf) kadına e\ m I l Ftzı*oWat 1 a&ısmada Bulunan Tertı ı>î i HşTtmıgi "!«• fejlo öHi ortaya MVmak 4 «ellrt Ten» mcelüc olarak vctcrsta üurumua butıınap i So or»n» 8 VaRtrulaftanlmı; Ujgım etmayan 1 AnaoMcrd* btr • • > ça« p « . o e alaru çevresUuJ» hı*Ja dönen rüzgarlann oluemntu»u |ld4cıU tınına Bır r»nk İ1 T | SUE ELLEN ^Sue ElleB m Kızkardeşı» başlıgitu taşıyan bölüHîde Sue Elleu'ın kızkardeşı ve annesı çıfthge gelırler Pam, balen çıftüge donmemıştır Chnstın J R nın de desteğıyle Bobby üe ılışkı kunna.ya çalışır. ama, başanlı olamai. Turk Sanat Muzıgı programmda ekrana gelecek olan Meryera Un «Sunayı gönul sunayı» «Ben yoluna terkeyledınî sılayı*, «Çaya duştu tutamadım kolunu, «Ilgıt ılgıt esen seher yellerı», «Cad dedım kı can dıyesen*. «Sonden bana yar olmaz adlı şarkılan soyleyecek. ltalya Aplennde bır kayak merkezmde eski arkadaşlanndan Chnstıan'la bırlıkte tatıl yapmakta, olan Saınt, gu?el bır kadınla ahbaplık ederken arkadaşı göfunün önünde kaçınlır Kaçıran terörıstler yuklü oir fıdya tstamektedır. Templar amansız bır mucadeleye gmşır. 21.20 DALLAS gi roman kahramanımn seruvenlennın <;ınemaya uyarlanışı Bır genç kızm yedı parçaya bolunmuş resmının parçalannı bıraraya getırene büyuk bır odul verılecektır. Cıd Can (Göksel Arsoy) bu parçalan toplarken, resmm sahıbi Hıınye (Hun Zuhal) adlı kızın ayaklannın bulundugu parçayi görup, ona hemen aşık olur Kalan parçaların ardına düşer Arayış sırasında yolda arabasına aldıgı bır adanun. aa sonra degışıma ugrayıp azraıl halıne donüştugunu gorur Korku ıle hızla surdugu arabayı bır agaca bındırır ve Cıcı Can da azraıl tarafından cennete çıkanlu". Cict Can'm elında hala Aşık oldugu kızın resmı vardır. Orada cenneUn meleklerinden Hunye ıle tajıısır Ama Hurlye'yl buldugundan haberstadır Cicı Can Hunye'ye eldüfrunü ve istarse onu yeryuzüne ındırabılecegıni söyier Bırhkte yeryuzune ınerler. CÎCI Can yenıden Hurıye'iün resmının parçalannı aramaya koyulur. Cıa Can*, gazetelerde resımh romanlar modasuun egemen oldugu 1955 yılında Bedrı Koraman tarafından yaratılan, çiîgJcİBinı üne kavuşturan saf ıyı kalplı, sevımh bu çızgı roman kfthramanı Bır gundelık gazetede uzun yülar yayınlanan çizgı romanda Cıcı Can ıle ıyılık sımgesı, meİek gıbı Hunye nın tepıız aşkı yanmda, yaşanıın çarpık ters duşen gerçeklen öflündeki durumu da sergılenıyar. •Cıot Can» sınemaya uyarlanırken önemlı değışıme ugramış Degıştınlen ovküye yenı bolumler katılmış, bazı b©lumler atılmış O günlerın guncel olay ve kışılerınden de fılme alıntılar olmuş Ama çızgı roman olarak beğenı kazanan «Cıcı Can» smemada başansızlığa ugramış Gl»^ zete ve dergı sayfalannda ızledıgımız çızgı roman kahramanlannı bevaz perdede csınlı ınsan olarak ızleyenler, çogu zaman duş kınklıgına ugruyorlar Bu bızde degu. dünya sınemasında da çogu kez böyle oluyor. «Cıcı Cajs» fılmınde Gokgel Areoy mandına olamamış, yarışma g»nucu Hunve rolu ıçın seçılen Hun Zuhal ın de bu ılk VÖ son ftlmindea sonra bır daha adına rastlanmamış Buytjk reklamlarla fılme almdıgi halde beklenen başanyı glde edemeyen «Cıcı Can», çızgı roman uyarlamasma örnek olar a i değışık türde bır film olarak ızlenebılır. BUYUK REKLAMLARLA FILME AL1ND1ĞI HALDE BEKLENEN BAŞARIYI ELDE EDEMEM1ŞT1 fC&rtkatureu Bedri (Kenunaa)'ain «Cıd Can> adlı çit 22.10 MERYEM ÜN SÖYLÜYOR 22.30 SAİNT'İN DONÜŞÜ d T ¥ ert* « *•*• ««" siTOi»»ı oıtun e»ıtw mJaıı g tlksl ellahlarllan Ter»j bir T*Mf T»neU 23.15 HABERLER
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog