Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

ÎKÎ CUMHURÎYET 14 EYLÜL 19S0 > ' | , " • ' 1 irlncı Dünya Sovoşı sonunda. kapîtatrzmın, etıperyalızmın saldırılarıno hedef olan ve yer Y9r 'Ş9 a l «J"«n ve yok edilıneslne başlonılan Türk ulusu, varlığını, yurdunu. özgürlük ve bağımsızlığını kurtarmak amacıyla. Mustafa Kemal Paşa'nın (Ataturk). önderllğınde «Mılti MüC3dele»ye, koyuldu Erzurum, Sıvas Kongrelennl topladıktan ve 23 Nısan 1920'de, Ankarg'da. «Türkıye BüyüK Mıllet Meclısi»nl açtıktan sonra, lc ve dış duşmanlara karşı sıiahlo karşı koymak zorunluğunda kalmıstı. Yoptığı rreydan muharebeler'nı utkuyla sonuclandırdıktan sonra, 29 EHım 1923'te, «CUMHURIYETl» ilon 'ettı Mılletvekıllerının oy bırlığl ıle Atatürk. CumhurbaşKanlığıno secıldi. Bunun üzerıne Ataturk. Buyuk Mıliet Meclıslnde. bır konuşma yoptı. Bu konuşmanın bozi tümceleri, halen müzo o'an eskı Meclis bınasının toplantı salonunda soyle yankılar yapmışU €... Turkıye Cumhuriyetı cıhanda ışgal ettığı mevkıe layık olduğuna, eserlerı ile ispat edecektir (...) Türkıye Cumhurıyetı, mesut. muvaffak ve muzaffer olacoktır» Bu mutlu o!ay. top atışlariyle Ankaralıloro telgraflarla da, yurdun her yonune duyuru'du Bunun duyurulması Türk ulusunun rununda bayram sevınci yarattı O taritıten sonra Cumhurıyet Bayrorrı, en buyuk tılusal bayram kabul edıldı Bunun kutlanması torenlennın yapılıp uygularması kanunlastırıldı. Ayrıca, Atatürk. Cumhurıyet Bayramı yıltfönumlennın büyük törenlerle kutlanmasım. gec't resımierımn üstün çapta ve çok gorkemIı olmasmı Isterlerdı. Kanımızca, Ataturk'un, bu Isteklerınin nedenlen orasında, bu törenlerın ulusta, bırlik beraberlık ruhunu guclendırmesınden yenı kuşaklara yeni taze bır güc vermesınden baska; Türk ulusunun, dostluğu aranır, duşmanlığından korkulur, uygar güolü, barışsever, Insan hak ve özgürlüklenne saygılı blr devlet olduğunun gostergesl nıtelığını taşımasından ve yansıtmasındandır. B olaylar ve görüşler Atatürk Döneminde Türkiye M. Fazıl KARLIDAĞ Emeklı de daha bflyük törenlerte ve coşku Ile yopılmoyo başıanmıştı Orneğın. Cumhurıyet Bayramının onuncu yıldonumunde bızler, Istanbul Harp Okulunun Bon sınıfmda öğrencl ıdık. Bu okulun, bırıncl taburu Içınde torene katıldık. Harbıye'den cıkıp, Taksım alamndakı, Cumhunyet Anıtınm çevresındekı tören yenne gelmış ve bıze ayrılan alanda toren duzenı almıştık: O gun, Cumhurıyet Anıtının çevresl, bayraklar ve çıçeklerle donatılrrsştı Sılahlı Kuvvetlerden bırlıkler, dernekler, spor kulüplerf, her yaştan okullor halk torene buyük bır sevlnç ve coşkuyla katılmıştı MıtH Marşın catınması, boyrağın göndere oekıimesi. saygı duruşu ve günun onemıni belırten konuşma ar, gecıt resml yopıldıktan sonra yurüyuş kolumuz Galato koprusune yoneimış. Beyazıt (Hürrıyet) meydanına dek bondonun eşlığındg, Onuncu Yıl Marşı, Haröıye ve Gencl.\ Marşıarın, soyıeyerek gıd'p ge'mlştık özellıkle, 10 Yıl Marşımn ş u dızelerınl sesımız kısılıncaya dek yınelemıştık «Bir hızla kotüluğu gerılığl boğarız Karanlığın üstune güneş gıbl doğarız. Türk'üz. bütun başlardan ustun olan başlanz Tanhden önce vardık tarıhten sonra vanz. TürVüz, Cumhurıyetın goğsümüz tunc siperl; Türk'e durmak yaraşmaz Turk onde, Türk ılerı'» Istanbul kentl, Boğaz ve lımandakl gemıler. gunduz aiay sanccMarlyie topuz ve bayraklarla. geceîeyln dış aydınlatmalarla danatılmıştı. Geceleyın yapılan fener alayına katıldık. Yürüyüş kolumuz Istıklâl Caddesmden gecerken vatandaşlar sovledığımlz marşlaro katıiıyorlardı «Yaşasın Cumhunyet», «Yaşasın Halâskân mız». «Yaşasın Vatan» haykırma ve alkışlanyla sevlnçlerinl belirtıyorlardı. Gece ve gündüz. Boğaz vapurlarından blrkacı. halkı taş.maya. Içınde şenlıkler ve eğlen celer düzenlemeye ayrılmıştı özel konutlar. resmı bınalar. renk renk ışıklarla ve Türk Bayraklarıyla donottlmıştı Istanbul'da tören böyle yapılırken Ankara' da: O gun Atatürk'un Hıpodromdan yapttkları ko nuşmalarının bazı tümceleri. Türklye'nın ufkunda soyle yonkıyordu Türk Mılletl'... «... Az zamanda, çok büyük Işler yaptık, bu Albay Işlerln en buyüğu, temell Türk kahramanîığı ve yuksek Turk kulturu olan» Turkıye Cumiurıyetı' aır. Bundakı muvaffakiyeti, Türk mılletının ve Onun değerh Ordusunun bır ve beraber azımka rane yurumesıne borçluyuz Fakat yaptıkiarımızı asla kâfı gormeyız Çunkü daha cok ve daha buyük Işler yapmak mecburıyetınde ve azmın deyız. Yurdumuzu dunyanın en mnmur ve en medeni memlel etlerı sevıyesıne çıkaracağız Mil letımızl en genış refah vasıta ve kaynaklarıra sahıp kılacağız Mıllî kultürümüzu muasır mecienıy3t ssvıyesının ustüne çıKaracağız (...) Türk Mılletl, Ebed'yete akıp gıden her on seneda bu bü yük millet bayramını daha büyük şereflarle sa odetlerle huzur ve refah ıclnde kutlamanı gonul den dılö'im NE MUTLU TURK UM DIYENE' » Türkıye Ataturk cağında Onun «Yurtta ba rış, Cıhanda barış» ilkesml uygulamak suretıyle. komşu, uzak ve yakın devletıerle dostluk ba nş, ışbıriıgı. saldırmazlık antlaşmaıarı vapmış tı. Yurt dın mezhep soy sınıf kavgalarına sah ne oimamış. vatanda gençlerın kanı akmamıştı. Halk ne terör, ne anarşı ve mezhep kavgalarıy le karşıloşmamıştı Ataturk'un, Cumhurıyetı emanet ettıği genc lık, akıncı, ulkucü, komando, sağcı, solcu kamp lara ayrılmamıştı Polıtıkacılann sözlerme halk inamrdı. Devletm, sosyal. sıyasal. ekonomık durumu komşu devletlere oranlo cok iyl ıdi Bir reşat altını, beş kâğıt lira değerınde idt. , Bır asteğmemn aylığı 43 hra idl Bu 4S lira nın bugünkü karşılıg'ı 115 200 llrodır. (Bugönun altın borsasına göre) (2) Ulus, cağdaş uygarlık düzeyinın üstüne çık ma. yurdunu bayındır hale getirme cabasmda IdiAtatürk, Büyuk Millet Mectisl'nl. 1 kasım 1937'de acıs konuşmalarında şoyle dlyordu «Mil (etlmızln lâyık olduğu yüksek madenlyet ve refah sevıyesıne varmasını alıkoyabılecek hıc bır engel düşünmeğe yer bırakılmadığını ve bı rakılmayacağını huzurunuzda sâylemekle bahtıyarım » Ataturk, 1937 yılında. Mersın'de, Hatay'ın. Türkiye'y9 katılması calışmaları nedenıyle cok yorulmuştu. AyaXta durmakto 2orluk cektiMert ha!de rutubettl cok sıcak blr gOnde yapılan a» Cit torenını ıziemış, hastalığı artmışu Buna ragmen. onun, Cumhurıyet Bayrcmı törenlerine katılmakton ne derece kıvanç duy duklarını bılenler, 1938 ekımınde. Ankara Hlpodromundaki şeref kursusüne asansor. oturacağı yere. ayakta duruyormuş gıbı gosterscek bır koltuk yaptırmıs'ardı Ataturk hasta halıy'e. Ankara'da yapılacak torene katılmak ıstıyordu. Bunun ıcın de sureklı olarak «Ankara ya gıde iım, başıma ne gelecekse orada geisın» dıyor lardı Fakat doktorları sağlıgını daho cok etkıler duşuncesıyie buna engel olmuşlordı Ve onu Dolmabahce Sarayında alıkoymuş'ardı (3) Buna korşın Ataturk oluTtsuzlesmeaen im hafto once, Saray'da «Orduyo mesa|i»nı yazdır mıstı Cumhur yet Bayrcmında Istonbul da Ku lelı Askerı Lıss Öğrencılerı Dolmabahce onunden vapuria gecerlerken ona olan saygı ve bağlılıklarının ve onun devrım ve ılkeıerının savunucusu ve ızleyıcısı olduklarını belır'mek ıcın unıformalonyıe aenıze atlıyorlardı (4) Ankarada. ıse, gecıt töreninden once Baş bakan, Hıpodrom'aa Ataturk'un yazdırrnıs ol duğu bu mesaıı okjyorlardı Aynı günun akşamı. Atatürkun, Turkıye Rad yolcrından yayımlanan bu mesaiları. Türkıye' rı n ufkunda şoyle yanKıyordu «Zaferlerı ve mazısı ınsanlık tarıhı ıle baş layan hsr zaman zaterle beraber medenıyet nurlannı taşı/an kahraman Turk ordusu1 Memleketınl en buhranlı ve muşkul anlarda zulumden felâket ve musıbetlerden ve duşman ıstılasından nasıl korumuş ve kurtarmss ıssn, Cumhurıyetın bugunku feyzlı devrmde d6 asker lık teknığımn butün modern silah ve vosıtaıa rı Ile mücehhez olduğun halde vazıfeni avnı bağlıl kla yapocağına hıc şuphem yoktur Bugun, Cumhunyetin onbeşıncı yılını mute madıyen arton büyük bır refah ve kudret ıcinde ıdrak eden Turk mılletının huzurundo kahraman ordu, sana kalbi şukranlarımı beyan ve ıfade eaerken büyuk ulusumuzun ıftıhar hıslenne de tercuman oluyorum, Türk vatanınm ve Türk'lük camlasınm şan ve şerefını, dahill ve haricl her turlü tehiıkelere karşı korumaktan ıbaret olan vazıfenı her an ıfaya hazır \& amade olduğuna benım, buyuk ulusumuzun tam bır ıman ve ıtımadırmz vardır Büyuk ulusumuzun orduya bahşettıği en son sıstem fabrıkalar ve silahlar ıle bır kat daha kuvvetlenerek buyük bir feragatı nefs ve istıhkân hayat ile her türlu vazifevi Ifaya müheyya olduğunuza emınım Bu kanaatle kara denız. hava ordularımızın kuhraman ve tecrubelı komu • » tanlart ile subay ve erattnt selamlar ve takdırte rlmi bütun ulus muvacehesınde beyan ederım Cumhurlyet Bayramının on beşıncı yıldonü mü hakkınızda kutlu olsun>...> Kaynaklan 1) Ataturk'un, 1 kasım 1927'de TBM Meclisinde yoptıklan konuşmadun 2) Bugün blr reşat altını 12 000 llradır. 3) Lord Klnross, Atatürk, Türkce. Ayhan Tezel, 4 Baskı 1972. S 749 4) Bu öğrencllerden bazıları halen görevll orgeneraldlr. Gülmek ve Ağlamak ulmek nedır? Gunluk yaşamda kullandıgımiz sozcüklerin ne oldugunu duşundueumuz zarnan şaşırınz Vakıtlı vakıtsız gulen bır kışıye guimenın tanımını yap? tırabıhr mısınız' însan, kımbılır kaçbıa yıldan ben gulüyor elektngı bulup kullanmava başlaveh çok zaman geçmedi Ne var kı »kısını de tanımlamakta zorluk çekerız Turkçe SOZIÛKU açınız bakınız gulmek sözcugu karsılıgında neler var «Gülmek 1) Hoşuna veya tuhafına gıden olgular kars'sında yüzune sevınçli bır hal vererek ve kırai \akit kah kah dıye sesler çıkararak duygusunu açıga vurmak 2) Bırını alay konusu oltnavı hak etmış bulmak: (Bu hareketinden dolayı ona herkes gülüyor) 3) Sevınçli zaman geçırmek (Adamcağız 6mrunde hiç gülmedi Dün aUşam güldük eğlendik ) • Bu tanımlar yeterli tnıdır? «Yuzüne sevınçli bir hal vererek ve kımı vakit kah kah dıye sesler çıkararak duygusunu açıga vurmak» ne demektır0 Şım dı ben ayna karşısına geçıp yuzume sevınçli bır hal vererek ve «kah kah kah» dıye sesler çıkarırsam galmuş mu olurum? Dıyeceğım şu k> gulmeyı tanımlamanın zorlugu belırgındır Eu konuda kıteplar yar zılmıştır, ama şoyle dört dortluk bır tanıma ben raslamadım HeTi ınsan çogu zaman yoşamırda ne zaman guleceğ nı ne zaman aglayacsğını da b lemez. Sozgelımı unlu bılge Sokrates ı yasalarg ayk:nlık ettı dıye mahpu^haneye gotürurlerken karısı hem aglıyor hem soylenıyormuş Senı haksız yere gotürüyorlar Sokrates Sus hanra eglama demış haklı yere e^türseler daha mı ıyı olacakt ' Gülmek gıb) aglamak da zor tsnımlinan bır kavramdır TCrkçe sozlük atîamanın karşıhğını çok yetersız biçımde venyor •Ağlamaks Gözyaşı dökmek » Acaba ınsan gözyaşı dokmeden ağlayamaz mı? Ya da goz>aşı dokmek ılle de anlamak mıdır 9 Sozgelımı sogan keserken msan şıpir 5'Pir gozyaşı döker Acaba sogan keserken gozyaşı dokene aglıvor dıyebılır miyız? Dıhmizde ağlamanm gozyaşı dokmek olmadığını belirten deyımler vardır Gozyaşlannı ıçıne doktü derız kımı acı çekene Dogrudur. Ağlamanm ve gülmenın çeşıtlen var Gülmek var, sıntmak var kahkaha atmak VPT gulumsemek var gulucuk yapmak var Her bınnm kendıne gore anlamlannı sayıp dökmeye kalksanız. bu köşe yetmez. bır kıtap yazmak gerekıı* * Yaşamm patlkalannda dıkenli yollannda, asfalt caddelennde dolaşıp duran msanlann kımı zaman ağlayarak kimj zaman gulerek vardıklan yer neresıdır? Her ınsan olümlu olduguna gore vanlacak nokta bellıdır Yme de yaşamını hem ağlayarak hem gülerek surdürmekten kendmi aîamaz kişıoğlu hayatın yanar soner dalgalannda kulaç atarak gıınlennl takvım yapraklanndan bırer bırer koparır Bazı hekımler Çok yaşamak istiyorsanız, çok gulun derler. Hekimler böyle demeseler de gazetelerde hekımler adına yayınlanan yazılarda boyle oğütlere çokça rastlanır Oysa çok gülenın çok yaşaması gıbı kural oldugunu sanmıyorum Uzun yaşamanın çeşıtli nedenlenn bır araya gelmeslnden oluşan karmaşık bır gerekçesı olmalı Ancak uygar ülkelerde yaşam boy\mun uzadıgı da bır gerçek. Sözgehmi bızde ortalama ömür 50 ıle 60 arasında, İsveç'te 70 Ue 80 arasındadır Neden? Isveçhler bızden daha çok guluyorlar, veya biz daha çok ağlıyoruz dıye nu? Yoksa sorun blr uygarlık sorunu mu? Evet uygarlık sorunu. Gülmek ve ağlamak da blr uygarlık sorunudur. Çagımızın insanı nerede ve neye guleceğlnı ya da aglayacagım bılen insandır dıye bır tanım yapsam. yanlış nu olur? 6 Cumhurıyetın kuruluşundon blrkaç yıl «onro. Atatürk şöyle konuşrruştur: «Türk mllleti mukadderatını 8üyuk Mıllet Mecllsinln kıfayetlı ve vatanperver elıne tevdı ettiğl gunden Itibaren koranlıklan sıyınp kaldırmtş ve umitlerı boğan fetoketlerden mılletlerın gözlerlnl kamaştıron çüneşler ve zaferier çıkarmıştır.» (1) Nıteklm, bu dönemde ve bundan sonro sOren, Türklye'nin cAltın Cağı» olan Atatürk Oöneminde, Türk Devrlminin cogu vooılmıs. Varşı devrlmcllerın, özellıkle layikllk duşmanı. monorşlk ve teokratik devlet yonlısı otan blrtaV)m sapıklorın başlorı, devrımin zinde kuvvetlerl tarofından ezllmlştlr (Bkz 2324 aralık 1971 tanhll Currhurıyet Gozeteslnde yaytnlanmış olan «ATATÖRK DEVRIMLERİ VE DEVRİM ÇEHİDİ KUBİLAYı başlıklı yozımıza) Layık d9mokratık Türkjye Devletlnln devJetler arasmdakl soyçınlığı artmıştı Buno paraiel olarak Cumhurlyet Bayramlarının yıldönümlerinin kutlanması. Türklye'nin her yerln OKTAY AKBAL EVET HAYIR Atatürk Bize Seslenivor BİLİM DÜNYASI Vehbi BELGİL UÇAN DAÎRELER «Ucan Dalre» haberl, flk kez. 24 hazıran 1947 de, Amerıkalı Işadamı Kenneth Arnold tarafından verıldi VVashlngton dolaylarındokl dağların üzerlnden özel ucagı ıle geçmekte olan işadamı. göyuzünde cok garıp blr olayla karşılaşmıştı: Ne olduklarını kestıremediği bır küme gök aracı akıl dur duracak manevralar yopıyorlardı.. öykunun bundan sonra sını işadamımn ağzından dın leyelım «Dağ doruklarına cok yakından ucuyorlardı. Pek cok olduktarı halde blrblrlerine bağlanmış gıbı ıdıler. Hepsı de buyuk tabaklara benzıyorlordı. Genış tavalara da benzetılebılırlerdl Bunlar, 78 kilometre uzunlukta bır kuyruk halınde ucuyorlardı. O kadar parlaktı lar kı, guneşın ışıklannı oyna gıbı yansıtıyorlardı. Üc daki ka kadar hayretle seyrettım bu manzarayı. Akıl almaz bır hızla ucuyorlardı.> UCAN TABAKLAR ~ * Işadammın ılgılılere derhol duyurduğu bu haber büyük bır heyecan uyandırdı. gazetelerde bırıncı sayfa başlıklarında yer aldı Bır kac gun sonra Amerıka'nın başka yerlennden de buna benzer haberler gelmeye başladı Halk bunlara «Ucan TabakFlyıng Saucer» adını verdı (Saucer d lımıze yanlış olarak Daıre dıye gecmıştır) Ucan Daıre haberleri 1947 6onuna kadar bırbırmı Izledı Halkın bunlara ılgısı zamanla kölenmey© başladı . Fakat. 7 ocak 194Tdekl fecl bır olay, konunun venıden can lanmasına yol actr Kentucky' nın Godman Hava Üssü gozcülerı, dondurma kulahı bicl mınde bır cısmın, goğün derlnlıklerınde uctuğunu haber ver dıler Cısmm baş tarafı kırmızı ıdı Hava üssü yetkilıleri dört ucağın hovuianarak bu garıp cısmı incelemesinl emrettıler. Ucaklar havalandı. ku me komutanı yuzbaşı Mantel! bıraz sonra radyo ıle şu haberl verdı «Ne oldugunu lyıco anlayabılmek Içın ctsme yak laşıyorum . » Yüzbaşı bıraz son ra ıkıncı haberını verdı: «Cısım parlak bır madenden yapılmış. cok büyüK.. Saatte 600 kilometre kadar bir hızla gldl yor İyl gorebilmek icln 8 bm metreye yükseleceğım. Yetışe mezsem gerl doneceğlm » Hober 3 15'te alınmıştı. Aradan blr Ikl saat gectığı hal de yüzbaşıdan başka haber alınamadı. Fakat, akşam uze rıne doğru, cesedi, parcalanmış ucağının enkazı arasında bulundu Hava komutanlığı, olum nedenl hakkında şu raporu yayınladr «8 bm metreye yükselen Mantell'ın oksiıensız likten boğularak öldüğü anla şılmıştır > VENUS GEZEGENİ Mi? Yüzbaşının gördüğu cısmin erken dogmuş Venus gezege nı olduğu tahmın edıldı Fakct o saatte böyle bır şey olmadığını rasathaneler haber verdıler. Ucan dalre haberleri bundan sonra yağmaya başladı Pılotlar, rodarcılar, hava trafık me murları, hava büroları gözcule ri... L'can daıre haberleri verıyorlardı. Derken Kanada, Mek sika, Güney Amerika, Avrupa, Uzakdoğu, Avustralya Afrıka. Havvaı ve Güney Kutbundan da benzer haberler almmayo boşlandı En cok haber de Amerıkalılardan gelıyordu Gaılup Enstıtusunün 1965 anketıne çöre 5 mılyon Amerıkalı, ucan daıre görduğünü soylemıştt. Bunun üzerıne, Amerlkan Hukü rretı Bılınmeyen Ucan Cısırrler (Unıdentıfied Flayıng Obiectsj Bürosunu kurdu Buro, bır yandan mcelemeler yapıyor, bır yandan da halkın verdiği haberlen değerlendırıyordu 8ÖYLENTİLER Dalrelerın tabak ve plak blcimlnde büyük. o n a kucük boyda oldukları büyüklerının 30, kucüklermın 10 santım çapında olduklon Söylenıyordu Bazan gökte sessiz duruyorlar, sonra keskın donüşlü monevralarla yana, yukarıya gıdıp dönüyoriardı Bu hareketlerı so otte bınlerce kılometre hızlo yaptıkları tahmın edılıyordu Kımılerl de roket tıpınde. top mermısi bıcıminde. 30300 Tietre boy'arıpda cısimler gordükle'im bıldlrıvorlordı Bunlorın bazıları bırden. sesslzce patiıyorlardı «Ucon Oalrelerln Arkasında» adı ile 1950'de yaymlanan blr kitopta. bir gözlemclnin, blr ucan daırenln yere düşüp par calandığını, enkaz arasında 90110 santim boyunda, 1890 modasına göre giymmlş ceset ler gordüğünü, fakat Hava Kuvvetlerlne rrensup blr takım adamların cesetleri ortadan kaldırdığını söyledlğl haber ve rlllyordu. Ucon dalrelerin ne olduklan hakkında pek cok Iddlalar ortaya atılıyordu Kımlterl, bunların Amerika yı ve başka ulkeleri gozetleyen yepyenı Rus ucakları oldugunu soyluyorlardı Bir kısmı da, bunların Amerıkan Hava Kuvvetlerının Isı oldugunu tahmın edıyordu Fakat, Başkan Truman ıle Havo Kuvvetlerl Komutanı ıddıayı keslnlıkle reddettıler. UZAYULAR Blrcokları da uçan dalrelerin başka yıldızlardan geldıklerinl ılerı sürüyorlordı Bunların ge liş nedenlerl 1953'de yaıymlanan Dı$ Uzaydan Ucan Dalreler (Flyıng Soucerg from Outer Space) adlı kıtapta şöyle değerlendlriltyordu' 1) Başka yıldızlılar dünyada k! otom patlamolarındon ürkTuşler, bır gün kendı yıldızla»r ^a da saldırabıieceğimlz entiışesı ıle iskandıle gelmışlerdı. Geldıkleri yıldızın antaşılmaması ıcın de yere Inmeden gere dönüyorlardı. 2) Uzaylılar. dünyada patlatılan atom borrbalarmın kendl yıldızlarını do tehlıkeye sokacağından korkuyorlardı. 3) Uzaylılar kendl uranyum ve dığer radyoaktıf madenlerlnl tukettıklerınden dünyadaki bu madenlere göz dıkrrnsierdı 4) Uzaylılar dünyayt els geCirmek Istlyorlardı. 5) Blzim uzayı ele geçlreceğımızı sanan uzaylılar, bunu ön lemek icın bizimle barış göruş melerl yapmak Istlyorlardı. 6) Uzaylılar. Insanlı yıldızların sayısını tesblt ediyorlordı 7) Uzaylıların dünyasındokı buyük Iklım dejişıklikleri ora sını oturulmaz hais getlrmlşfl. Kendilerin* yeni bir dunya anyorlardı. 8AFLAR VE AKILULAR Işın garlp yanı. bu dell saçması ocıklamalara Inanan, mil yonlarca saf'ın bulunması idl. Bu yuzden ucan dairelerle II» gili kltaplar milyonlar, milyonlarca satılıyor, bir cok akıllılar, acıkgozler cuvallarla para kazanıyorlardı. Oerken, ucan daireler olayını bilimsel yollarla acıklomaya çalışanlar ortaya cıkmaya baş ladı Bunlara gore, ucan daıre ler hava rasat balonları, plastıkten inceleme balonları, yeni denenen araclar, pek çok yük. seklerden ucan, bu yüzden de güneş ışınlarını yansıtan jet veya pervaneli ucaklar... olabi lırlerdı Ucan dairelerin hava gözlemı yapan buyuk piastık balonlar da olabıleceği 1950 yılında Nevv Mexıco'nun Farmıngton kentınde görülmüştu Kentlıler, bır bayram günu, havada, ken te yaklaşan bınlerce ucon dair e gorüp dehşete kapılmışlardı Sonradan, bunların 20 b n metrede patiayıp paramparca olan cok büyük bır gözlem ba lonunun parçaları olduğu anla şıldı Acıklamalarımız, ucan dalro lerin bır masaldan oteye gecmedigını gostermektedır Ancak mılyonlarca kişının tanık oldukları olayların bilimsel bır Izahı da henüz yapılamamıştır. Çünkü, olayların üzerıne gözlem Istatıstıkleri, deneyler, zoman, yer ve bıcım gozlemlerıyle kımse eğilmemiştir Hatta. resmı makamiarın bıldırılerıyie yetmmeyip kendi incelemelerını kendılen yapan ozel «ucan daıre derneklerı» de bu yolu tut mamışlardır. Amerlkcn Bilinmeyen Ucan Cistmler (UFO) Idaresmce 1947 den ben yarjılan istatistıkler bu yıldan 1967'ye kodar gecen 21 yıl ıçınde 11 715 kadar bılınmeyen cisım gözlendıginl acık lamıştır 1952 1957 ve 1966 yıl larındo cısimler binl aşmıştır 1963'den itlbaren d« sureklı olarak artmıştır. Bu yazıyı bır kaç yıl önce yazıruştım «Ataturlc Yaşadı mı? » adlı kıtabıma da aldım Şımdı bır kez daha yayınlamak gereguu duyuyorum Yeni bır tarıh yapragı açıldı onumuzde Ataturk devrımıne donüş cagı başlayacak mı? . Sayın Orgeneral Evren' ın TVdekj konuşması böyle bır anlam taşıyor. Atatürk ılkelen Ataturk devrlnu. Atatürk «düşüncesı Yıllardır yınelenen nerdeyse klıseleşmış deyımler bunlar Polıtıkacüar üstelık de Ataturk'a yuzde yuz karşı polhukacıar bu klışe»len sık sık kullandılar, bu sağlam ılkelen zaman zaman an lamsız bıçıme soktular. Şımdı Atatürk devrimi çızgısınde kendımızl, kjşıhtlmızi. yonumjzü yenıden arayıp bulacaksak bu eskımez, jnküma2 temel düşuncelenn neler olduğunu ıyı bilmemız gerekir tşte bır kaç yıl önce yazdıgım bu yazıyı bır kez daha okurlanma sunarken bu amacı güdüyorunL. • «Hepuuz Anayasa'yı okuyunuz. öğrencl. asker. genç yaşb ulusamuzun her kisîsı Anayasa'yı iyıce bellesın » Atatürk böyle sesleruyor bize... «Henuz kurtulmuş degılız, atılan adımlar, bundan sonra atüması gereken adımlann baslangıçlan dır» Ataturk boyle seslenıyor bıze. •Yabancı devletler ekonomlk tutsaklıkla bizl bağlamışlardı. Guzel vatammızı yoksulluğa. memleketı yıkıniıya surükleyen nedenlerin içinde en guçlü, en önemlısı ekonomıınizde bağımsız olamama mızdır» Ataturk böyle seslenıyor bıze. Memleketimlzl blr sömürge haüne getırmeye •uğTaşıyorlar Elbirlı^ıyle çalışmalıyız. Halka şunlan anlatmahyız. Kaçınlan fırsatlar, memleketın ugradıgı acı olaylar bir te!t nedenden doğmuştur. Yurdun ve ulusun bır avuç kişının ehnde yemhk olmasmdan ve ulusal egemenlıgın ışleraemesmden LHusal egemenlıge karşı gelecek en küçük bır saldı nyı yurekhlıkle karşılamalı, önlemelıyız, ulusal ege menlığı en büyük varhgımız olarak korumalıyız, bu yolda halkı oturmadan, elbırhğıyle uyandınp bılmç lendırmehyız. Halk ukısal egemenligı bemmsemeh ve memlekette tek egemen gucun kendısı oldugunu ıınutmamalıdır • Ataturk böyle seslenıyor bıze.. «Yurttaşiar kurdugumuz yönetımde tek kısı konuşmaz, konuşma karsılıklı olur halk yonetımı sözleşmeye dayanır, açık konuşmaya dayanır» Atar turk bo> le seslenıyor bıze «Yaptığımız ve yaprnakta oldugumuz değişimlenn, donüşümlerin amacı Turkıve Cumhurıyetı hal kını tam anlamıyla çagdaş ve tam anlamıyla, tam bıçımıyle uygar bır toplum halıne ulaştırmaktır.. Devnmlerın temel ılkesı budur. Bu gerçegı kabul edemeyen anlayışlan yerle Dir etmek zorundayızŞımdıye değın bu ulusun dımagını paslandıran. uyuşturan bu anlayışta bulunanlar clmuştur • Atatürk böyle seslenıyor bıze «Toplum bakımından bizım hükümetimlzl deyimlemek gerekirse «halk hukumetı» derız. Toplumsal oğreti bakımından duşündüğumüz zaman biz hayatım. bağımsızlığını kurtarmak ıçm çalışan emek erlenyız zavallı bır halkız Ne oldugumuzu bilebmKurtulmak. vaşamait içın çalısan, çalışmak zorunda bır halkız öyleyse her bınmızın haklrı vardır, yetklsi vardır Ama cahsrnavla kazanınz bu hakkı. yoksa arkaüstü yatmak ve hayatını çahşmaktan uzak geçırmek isteyen insanlann bızim toplumumuz içinde veri yoktur O halde söyleyinız efendıler. halkçılık toplumsal düzenını emeğine haklanna dayandırmak ısteyen bır toplumcu yoldur.» Atatürk böyle sesleniyor bıze... •îlerleme yoîunda dvtracak değlliz. Dünya urkütücü, coşkun bir akımla ilerliyor Biz bu ahengin dışında kalabilır mıylz?...» Atatürk böyle sesleniyor bızeI$te bövle sağlam düşüncelere dayanır Atatürk Ukelen Bugünîerde Kemal Ataturk'un sözlerini ye mden okıımak şerek Yönümüzü bulmak, ge^ekîert görmek. nerden gelip nerey» gittağınuzi anlamak lçin.. çıktı Vedat Nedim Tör J Kemalizmin Dramı • KADRO HAREKETI VE DEVUTIN VAMCI CÜCO • KVAtMtN YO2UŞT1RJUÇI • CÜ2ELE 0 Z U M . £OEW. SO UBA, kicme Adresı • TÜRKOCAGt CAD 3941 CAGAlOClUISTANBUL EGE ÜNİVERSİTESt EGE TIP FAKÜLTESİ DEKANLIGI'NDAN Fakültemıze bağlı Saglık Kolejı Hemşırelık Bölumunun 9 hazıran 1980 tarıhmde yapılan ve iptal edılen gırış sınavlannın 22 eylül 1980 pazartesı gjnü saaVHOOde Fakültemız anfılennde tekrarlanacaktır Bu smava daha önce gırmış olan adaylann sınav gunu sabahı Sağlık Kolejı Hemşırelık Bolümüne başvurmalan nca olunur. HEDEF, DEV BIR DENİZ GÜCÜ1. TÜRK DONANMA VAKFINA YAPACAĞINI2 YARDIMLARLA BU HEDEFE ULAŞABİLİRİZ. VEFATLAR İÇİN « s g a n ^ m i a paylEşsn ÎSLAM CENAZE ISLERI Wı tatofoi a er« ^udeaır Gazete ılanı •.t lunum mıw»Bleler dot or raporu defm ru* satı Datım duası devır dualan, oelva je^eı iş.erl yanılır Ha'=»3sıyetle ve t t jakle işlem lerrı zı derunte eder FRANSIZCA STRASBOURG UNİVERSITESI ME2UNU OĞRETMEN TARAFINOAN FRANSIZCA DERS VERİUR. Sahlb) • Cumfiuriyet Matbaacılıs vo Gazetecilık 1J.B adına N A O İ R NAD1 • îrf"Kl Yayıo Mlldiiru Okt»y KLRTBÖKE • Müe^«ese Mudunl Emme UŞU4HG1L • S Yazjşleri Müdüru Çetln ÖZBATRiK • Basan ve yayan Currjuryet Matoaaaus vs G^aet^cilıs T A $ Cağalogiu TatKoc»6 Cad No 39 41 PosU Kıırusu 2*6 Teleloo 20 97 0S • CUMHURIYET BVMN AHLAK U1MA\1 TiAHHLT EPEB # 3ÜRÜLAR *\KAR» Konur Soka» 34 4 Verf^ehir Tel 17 o3 66 17 53 25 • IZMJR Hal t Ziya 3u »ah No 35 Sat 3 Tel 25 47 09 13 12 30 # AD*\» • Atatürk Csd TOı> Pavs Korumu Is Haru Ka^ S No 13 Te) 14 SÎ0 19 Tîî ABONE UCRETLER1 Aylar 1 Turt ıçl 300 Yurt dışı 600 TAKVIM U EYLGl 1980 4J3 13 09 a 800 1.800 e 1800 3400 13 3600 7300 İSLÂM CENAZE I İSLERİ TEL: 47 20 06 40 68 86 B\l*an tıR ü»*e yurt «ç1, 7ur+ A %ı v rt dıştndao yurdft ceiazs na*J vapılır Günüo h«' saatmdf NOT gın« gOı» aynca oygu'arut AOotıe ve tlan Tel 18 33 » ıi 31 30 S3 TEL: 58 68 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog