Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

İ 57. Yıl; Sayı: 20165 Cumhuriy Kurucusu: YUHUS her aşarnada" eğitmek bizim işimiz.. kazandırmak ta! merkez dersaneleri LİSE SON 4/eylülBEKLEMELi 3/ekim NADÎ 10 TL. 14 Eyîül 1980 Pazar LaleliİSTANBUL İZMİT ELAZIĞ Tel.27409222 8316 Tel.15 967 Tel. 27 0 4 Not: İZMİT y ELAZIĞ don bojko yjbemiz yolcmr. MİLLİ GÖVENLİK KONSEYl, MHP LİDERİ TÜRKEŞ'İN VERİLEN SÜRE İÇİNDE EMİRLERE UYMAMASI DURUMUNDA SUÇLU İLAN EDİLECEĞİNİ BİLDİRDİ. ECEVİT VE DEMİREL'IN EŞLERİYLE BİRLİKTE GELİBOLU'DA BULUNDUKLARI AÇIKLANDI. ERBAKAN'IN EŞİ DE, KENDİ İSTEĞİ ÜZERİNE İZMİR UZUNADA'YA GÖNDERİLECEK. ALMANYA DA EKONOMIK VE ASKERİ YARDIMI SÜRDÜRECEK Dış Haberler Servisi ABO' den sonra Federai Almanya da Türkiye'ye ekonomik ve askeri yardımı sürdüreceğini açıklomış tır. Batı Almanya Başbakanı Helmut Schmidt dün Brunswick te düzenlenen bir seçim mitinginde yaptığı konuşmada. Türkiye'ye Batı Alman yardırrının devam edeceğini söylemiştir Schmidt, «Turkiye bizim müttefikimizdir ve kendisine yardım etmeye devam edeceğiz» demiştir. Batı Almanya Başbakanı, Polonya örneğinde olduğu gibi, forklı ulusların, sorunların üstesinden ge (Arfcası Sa. 7. Sü. 3 de) Silahlı Kuvvetlerin Amerikan New York Times Gazetesi «Türkiye bir Iran ya da Arjantin olmaz» diyor Batı Avrupa Radyo. TV ve basını genellikle politikacıları sorumsuzlukla suçlayıp Türkiye'nin demokrasiye döneceği yolunda rnançlarını vurguluyorlar yönetime TÜRKEŞ'E BUGÜN 13'E KADAR SÜRE TANINDI ANKARA (Cumhuriyet BüroSu) el koymasına ilişkin yankı ve yorumlar sürüyor Türk Silahh Kuvvetleri'nin ülkede yönetime tümüyle el koy masıyla ilgili dış yayın ve görüşler olumlu yönde yaygınlaşırken, ilk yabancı yorumlarda Türkiye'nin ittifaklarıyla ilışkile rinde herhangi bir sapma olmayacağı konusu memnunıyet le belirtilmektedtr. Amerikan NevvYork Times gazetesınin Türkiye'ye ilişkin yorumunda da «Türkiye bir Arjantin ya da İran olmaya hazır değildir» de nilmiştir. ABD Dışişleri Bakanlığı halen Türkiye'de yapılmakto olan NATO askeri manevraları ile yönetim değışıküği arasında hic bir ilişkı bulunmadığinı bildirmış. Türkiye dekı Amerikan askeri tesıslerınin normal olarak calıştıklarını kaydederek Orgeneral Evren'in demokratik re|ime kısa sürede gecleceğine ilişkin sözierinın memnunluk uyandırdığını itade etrniştir Londradaki dıplo matık kaynaklannda Türkiye' nin Kıbrıs Rum Vonetımi ile Kıbus Türk Federe Devleti arasmda yapılması gereken gö rüşmeler. Yunanıstan'ın NATO' nun askeri kanadına gerı dönüşü ve terör konularındaki gi rişımlerinj gözledikieri öne sürülmektedir Fransa'nın ünlü fikir gazetesi Le Monde, konuya ilişkin yazı sında, «VVashington'un Türk Or dusu'nun müdahalesine karşı olmadığı anlaşılmaktadır» demiştir Amerikan AP ajansının haberine göre de. Türkiye'nin Gü neydoğu komşusu İran'ın dışişleri Bakanı. konu üstüne bir yorumda bulunmaktan kacmmıştır. Amerikan NevvYork Times gazetesînin Türkiye ile ilgili yorumunda ise «Türkiye bir Ar jantin ya da iran olmaya hazır değildir» demiş özetle şu görüşler savunulmuştur: POLİTİKACILAR SUCLANDI «Bir askeri darbe ile hükümet devrildiği zaman genellikle askerlerin bu işi istemeye is temeye yaptıkları ye amacları nın ülkeyi kargaşadan kurtarrrsak olduğu ileri sürülür Ancak Türkiye'de. tedhiş ülkenin her yanını sararken, politikacılar gercekten kişinin icini karartan bir yetersizMkie zaman harcamışlardır. Türk Silâhlı Kuvvetlerj ise her zaman sivil yönetimi tercıh ettiklerini göstermişlerdir. Kısaca Türkiye bir Arjantin olmaya hazır değildir Hele İran daho hic Müdahele bir surpriz olmamtştır.. Türkiye'nin dostlan bile bunu bekliyorlardı Türk komutanları DOlitikacılardan te (Dış Haberler Servisi) Milll Güvenlik Konseyi. MHP Genel Başkanı Alparslan Türtceş'in bugün saat 13'e kadar teslim olmaması halinde Anka ra Sıkıyönetim Komutanlığı bil dirilerine ve Milli Güvenlik Kon seyi emirlerine uymadığından suclu durumuna düşeceğinl acıklamıştır. Genel Kurmay Genel Sekreteriığince yayınlanan bir başka bildîride, Demirel ve Ecevit'in eşleriyle GeliboluHamzaköy'de, Erbakan'ın da izmir Uzunada'da askeri dinlenme tesıslerınde Türk Silahlı Kuvvet lerinin koruma ve güvencesl al tında bulunduklarını bildirmiştır. Milli Güvenlik Konseyinin (13) numaralı bildirisi şöyledir: € 1 Milli Güvenlik Konseyi Boşkanının 12 eylül 1980 günü Türkiye Radyo ve Televizyonun da yaptıkları konuşmada belirt tikleri gibi, dört siyasi partl IIderinin emniyetlerini Silahlı Kuvvetler güvencesi altında tutulmak amacıyla geçici bir süre icin belirli yerlerde ıkametle ri istenmiştir. 2 Bu cağrıya uç parti lide rinin uymasma rağmen MHP Genel Başkanı Alparslan Tür keş'in uymayargk evlnden uzak laştığı, Ankara Sıkıyönetim Ko mutanlığının bildirileri ile de en yakın Garnizon Komutanlığına müracaat ederek yukarıdaki bil diri doğrultusunda hareket etmesi istenmesine rağmen, şu a na kadar buna da icabet etme (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) rörlzme karşı etkin Sn'nmler almalarım ıstemişleıd! Amo ülkenın ikı büyük partisı. ne tek başına yönetecek kadar güclü. ne de bir koalisyona gl decek kadar esnektiler Demok rasiye inanan hic kimse bir as kerı müdahaleyi onaylayamaz Türkiye de ordu eğer da ha etkin bir siyasal secim sisteminin kurulmasına. Yuna nistan'ın NATO'ya dönüşünün kolavlaştırılmasıno ve Kıbrıs cıkmazına uygar bir çözüm bu lunmasına vardımcı olabiürseddvranışı hakkındo verilecek karar vumusavacoktır.» BELCİKANIN GÖRÜŞÜ Belcika basmındaki ilk önem li vorumlardo do Türk Silahlı Kuvvetleri'nın kaoso sürüklenmekte olan bir ülkeyi kurtarmo (Arkası Sa. 7 Sü. 4 de) DEVLET BAŞKANLIĞI GÖREVINI DE ÜSTLENEN ORGENERAL EVREN BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARIN MÜSTEŞARLARI İLE TOPLANTI YAPTI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Başkanlığı gorevini üstlenen Genslkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başka nı Orgeneral Evren, dün saat 17'de Başbakanlıkta müsteşarlar ila bir toplant; yapmıştır. Toplantıya Milli Güvenlık Kon seyı Genel Sekretsri Orgeneral Haydar Saltık, Başbakanlık Müsteşarı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşar Vekili Turgut Özal İİ3 Bakanlıkların Müs teşarları katılmışlardır. Bakanlar Kurulu salonunda yapılan toplantıda, Bakanlıklann öncelik taşıyan çalışmaları ve tsknik konular üzerinde Dev let Başkanı Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in bil gi aldığı ve Devlet hızmet'.eri(Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Yunan Başbakanı: «Komşu Türkiye deVi gelişmelerı yakından izliyoruz» Dış Haberler Servisi Yunan hükümeti Türkiye de Aske rı müdahalenin yakın zamanda demokrasinin yeniden kurulmasına yoiu acacağını umut etti gıni belirtmıştir. AP ajansının haberine göre Yunan Dışişleri Bakanı Consta uhne Mitsotakıs yaptığı acıklamasındo şöyle demiştir: «Tür kiye'nin komşusu olan Yunanis tan bu ülkedekı gelişmeleri yakından izlemiştir.» Mitsotakıs Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in bu kısa zamanda ordunun yönetimi sivillere terketmek 'Stedigi yolundaki acıklamasının üzerinde özellikle dur duklarını sövlemiştir. «Yunan hükümeti. tüm demokratik uluslarm vazgecilmez ilkesi olan ınsan haklarına say gı gösterileceğini umut ederı diye eklemiştir. \ YÜRÜRLÜKTEKİ DIŞ TİCARET REJİMİ UYGULAMASINA DEVAM EDİLECEĞİ AÇIKLANDI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Dış tıcarete ilişkin ihracat ve :thalat işlemlerine ait yürürlükteki rejimin uygulanma sına devam edileceği açıklanmıştır. MGK'nin ihracat ve ithalat iş Ismlerıne ait 12 numaralı bildirisi şöyledir: «Dış ticarete ilişkin ihracat ve ithalat işlemlerıne ait yürürlükteki rejim kararlarının uygulanmasına devam edilecektir. ihracat ve ithalatla ügiii işlemler ile tüm kambiyo işlsm'eri gecikmeye mahal bırakmadan sürctle sonuclandırılacaktır» Kenan EVREN Orgeneral Genelkurmay vs Milli Güvenlik Konseyi Başkanı (Arkcisı Sa. 7, Sü. 5 de) İstanbul Haber Servisi Sokağa cıkma yasağının İstanbul'da saat 08 ilâ 24 arasındo kaldırılmasından sonra, yurttaşlar cay bahçelerine ve mesire yerlenne doluştular. Fotoğrafta, Beşiktaş iskelesi'nin yanındaki çay bahçesinde cay içerek güneşlenen yurttaşlar görülüyor. (Fotoğrqf: Erdoğan KÖSEOĞLU) Yaşam normale dönüyor Cumhuriyet Haber Merkezi Silahlı Kuvvetlerin ülke yönetimine bütünüyle elkoymasından sbnra yurtta durumun sâkin olduğu bildirilmiştir. Sıkıyönetim Komutanlıklarının, Milli Güvenlik Konseyi bildirileri doğrultusunda aldığı ön lemlerden sonra gunlük yaşom dün normale girmiş, şehirlerarası kara ve derriryolu uloşımı normal progroma göre yürütülmeye başlanmıştır. Bu arada Sıkıyönetim bölgelerioçjg^ sokağa cıRma yasağı gündüzleri kaldırılmış, gecelerl de genellikle 2006 arasında sürdürüleceği kaydedilmiştir. Sokağa çıkma yasağı sürerken yasağa uymayan bazı kişilerin gözaltına alındığı da bildirilmiştir. İSTANBUL'DA İstanbul'da sokağa cıkma yasağının 2405 arasında sınırlandırılması üzerine DDY'nin ekspres ve banlıyö seferleri ile Şehir Hatları ve Denizyollarına ait vapur seterleri dün sabah normal tarifeye göre yapılmoya başlanmıştır. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Atatürk Üniversitesi Vönetım Kurulu Orgeneral Evren'e kutlama telgrafı gönderdi • ERZURUM (a.a.) Atatürk Üniversitesi Yönetim Kurulu, Genelkurmay ve Milli Güvenük Konseyi Başkanı Orgeneral Kenan Evren'e bir telgraf göndererek, kutlomıştır. Genelkurmay Başkanı ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Evren'e Atatürk Üniversitesi Vö netim Kurulunca gönderilen tsl graf şöyledir: «Tarihinin her döneminde ol(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Bundan Sonra... r BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİNDE BİR UÇAK DAHA DÜŞTÜ MİAMİ (a.a.) Florida Havayollarına bağlı bir uçak önceki sabah henüz anlaşılmayan bir nedenle Bermuda Şeytan Üçgenj üzerinde Okyanusa düşmüştur. İçindeki 33 yolcu ve mürettebatla denize düşen uçak Bahama adalanna inişe geçeceğini ancak motorlannda bir anza olduğunu bildirmiştir. Uçak ile bu haberden sonra bir daha haberleşilememiş ve Okyanusa gömulmüştü:. Uçuş sırasında havanın fırtınalı olduğu. uçagın bu nedenle anzalanmış olabileceği bildirilmektedir. Kayıp (Arkası Sa 7, Sü. 5 de) v SBF. Basın Yayın Yüksek Okulu ve Hacettepe Üniversitesinde bütünleme sınavları ertelendi Haberi 5. Sayfada * * ilahlı Kuvvetlerin, emirkomuta zinciri içinde ^ yönetime tümüyle el koyması, yağmurun yağması gibi. doğal bir olaydır! Kuraldır, belli nedenler, belli sonuçlan doğurur. Devlet, devlet olmaktan çıkar, parlamento. onbeş gün içinde seçilmesi gereken Cumhurbaşkanını seçmez ve ulke baştanbaşa örtulü bir iç savaşm kanh arenasma dönüşürse, Silahlı Kuvvetlerin yönetime el koymasından doğal ne olabilir ki? Sonuç, şaşırtıcı değildir; Çok partili yaşama adımımızı attığımız günden bu yana tam otuz yıl geçmiştir. Bu otuz yılın ilk onuncu yılmda 27 Mayıs İhtilali yaşandı, 27 Mayıs İhtilalini. onbir yıl sonra 12 Mart Muhtırası izledi; 12 Mart Muhtırasından dokuz yıl sonra da 12 eylül 1980 günü Silahlı Kuvvetler. hiyerarşik bütun içinde yönetime el koydu. Arada, 22 şubat ve 21 mayıs gibi ihtilal girişimlerine de tanık olundu. 1950 yıhndan bu yana, 12 eylül tarihi ile birlikte. tam dokuz kez sıkıyönetim ilan edilmiş bulunuyor Otuz yılhk çok partili yaşamımız. her iki yılına karşılıi bir sıkıyönetimli yü ile ilginç bir siyasal grafik çizdi. Bu gerçekleri altalta koyarsanız. sonuç kendiliğinden belirir: Biz, çok partili yaşamı. çoğulcu ve (Arkosı Sa. 7, Sü. 7 de) İstanbul'da 2405 saatleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin önlemler açıklandı İstanbul Haber Servisi 1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı dün bir bildiri yayınlayarak, İstanbul'da sokağa cıkma yasağının 24 05 arasında uygulanmasıyla ilgili düzen lemeleri iceren bir acıklama yapmış, yasak saatleri İCinde izin verilenler hariç hiçbir kimsenin kesinlikle sokakta bulunmaması, nakil araçlarının calıştırılmaması istenmiştir. Sıkıyönetimin (48) numaralı bildirisi şöyledir: «1 Yürürlükteki sokağa cıkma yasağı İstanbul' da 13 Eylül 1980 cumartesi saat 08.00'den itibaren hergün saat 24.00 ile ertesi sabah 05.00 arasındaki sürede uygulanmak üzere yeni bir düzenlemeye tabi tutulmuşt'ur. Yasak saatleri içinde izin verilenler hariç: a) Hicbir kimse kesinlikle sokakta bulunmayacak, (Arkosı Sa. 7, Sü. 7 de) NATO daimi temsilcisi Osman Olcay, üye ülkelerın elçilerıne Türkiye'deki duruma ilişkin bilgi verdi BRÜKSEL, (a.a) Türkiye'nin NATO nezdındeki daımi temsilcisi Büyükelci Osman 01 cay, Türk Silahlı Kuvvetlerinın yönetime e: koymasının gerekcelerini müttefik ülkeierinın Bü yükelçilerine, Brüksel'de düzen lenen özel bir topıantıda anlat mıştır. Büyükelci Osman Olcay'ın NATO ülkelerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime. ülkedeki siyasal ve sosyai gerginliğe son vermsk amacıyla el koyduğunu anlattığı bildirilmiştir. Denktaş Toplumlararası görüşmelerin kararlaştınlan tarihte başlayacağını söyledi LEFKOŞE (a.a.) KTFD Başkanı Rauf Denktaş Türk Silahlı Kuvvetlerinin. ülke yönetimine el koymasının. 16 eylül salı günü Kıbns'ta yeniden başlayacak olan toplumlararası görüşmeleri etkilemeyeceğini söylemiştir. Denktaş. Reuter Haber Ajansı muhabirinin konuyla ilgili bir sorusunu yanıtlarken. toplumlararası görüşmenin Kıbns'ta yer alan bir olay olduğunu belirtmiş vo Türk Silahh Kuvvetlerinin ül ke yönetimine el koymasının görüşmeleri etkilemeyeceğini kaydetmiştir. Türk • Yunan Dışişleri Sekreterleri arasındaki toplant» yakın bir tarihe ertelendi Haberi 3. Sayfacta
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog