Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

her aşamada" eğitmek bizim işimiz~ kazandırmak ta I tbE SON 4/eylülBEKLEMEü 3/ekim merkez dersaneleri loleliİSTANBUL İZMİT ELAZIĞ fcl.274092228316 Tel.15967 Tel. 27 04 Net» İZMİT ve ELAZIĞ don bojka şubemız yoktur. Cumhuriy 57. Yıl; Sayı: 20164 IfADt 10 TL. 13 Eylül 1980 Cumartesi «ADALET PARTİSI, CUMHURİYET HALK PARTİSİ, MİLLİ SELAMET PART1Sİ VE MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİNİN PARTİ BAŞKANLARI, ŞİMDİLİK CAN GÜVENLİKLERİNİNSAĞLANMASI AMACIYLA SİLAHLI KUVVETLERİN KORUMA VE GÖZETİMİNDE, BELİRLİ YERLERDE İKAMETE TABİ TUTULMUSLARDIR. DURUM MÜSAİT OLUNCA SERBEST BIRAKILACAKLARDIR» o I « T Ü R K İ Y E CUMHURİYETİ NATO DAHİL TÜM İTTİFAK VE ANDLAŞMALARA BAĞLI KALARAK, BASTA KOMŞULARIMIZ OLMAK ÜZERE BÜTÜN ÜLKELERLE KARSILIKLI BAĞIMSIZLIK VE SAYGI ESAStNA DAYALI, BİRBİRLERİNİN İÇİSLERİNE KARIŞMAMAK KAYDIYLA EŞİT HAKLAR ALTINDA EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL İLİSKİLERİNİ GELİŞTİRME KARARINDADIR» Sınır kapıları açıldı, bankalar pazartesi açılıyor MGK dün 11 bildiri yayınladı. Sıkıyönetim Komutaniarı belli oldu.. Milli Güvenlik Konseyi Başkaru Orgeneral E\rea ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) Genelkurmay Başkanı Or generaı Kenan Evren'ın başkanlığında. Kara Kuvvetlerı Komutanı Orgeneral Nurettin Er sın Denız Kuvvetlerı Komutanı Oramıral Neıat Tumer. Hovo Kuvvetlerı Komutanı Orgeneral Tahsln Şahınkaya ve Janaarmo Genei Komutanı Orgeneral Se dat Celasun'dan oluşan Mlllf Guvenlık Konseyı'nın Genoı Sekreterlığıne Orgeneral Hay dar Salfık gettrilmıştır Bu arada kapatıldığı blldtrtlen hava ve denfz limanlan lle hudut kapıları ve pasavanlo ge cışlerın acrldrğı, bankaların ıs« pazartesi günü faalıyete goc«ceğı ve her turlü mevduotın devietın temınatı altında olduğu bıldırılmlştir MGK dün 11 bildln yayınlomıştır Bildırılerln ilklnde «Türk Sllâhh Kuvvetlen Iç Hızmet Kanunu'nun verdığı F0' kıye Cumhuriyetin1 kollamo ve koruma gorevıni yüce Türk ml' letı adına emır ve komuto zln cıri ıcmde ve emlrle yerine ge tirme karannı aldığı ve ülko (Arfcası Sa 9, Su. 6 do> «PARLAMENTO ÜYELERİ SİYASİ FAALİYETLERİNDEN DOLAYI SUÇLANMAYACAK VE YEIMİ YÖNETİME KARŞI SUÇ TEŞKİL EDECEK TUTUM VE DAVRANIŞLARDA BULUNMADIKLARI SÜRECE HAKLARINDA HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMAYACAKTIR. ANCAK KANUNLARIN SUÇ KABUL ETTİĞİ FİİLLERİ VAKTİYLE İŞLEDİĞİ SAPTANAN PARLAMENTERLER HAKKINDA GEREKLİ KOVUŞTURMA YAPILACAKTIR.» . Evren, MGK'nın ilkelerini açıkladı • SIKIYÖNETİM KOMUTANLIĞININ BİLDİRİSİYLE İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YAŞAĞI BUGÜN 0.8'DEN İTIBAREN GÜNDÜZ KALDI RILDI. KIRSAL KESJMLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANMIYOR. • ABD DIŞÎŞLERİ BAKANLIĞI TÜRKÎYE'DE ORDUNUN YÖNETÎME EL KOYMASI KONUSUNDAKİ TUTUMUNU AÇIKLARKEN ASKERİ VE EKONOMİK YARDIMIN SÜRECEĞİNî BELtRTTÎ «TÜRK SİLAHLI KUVVETLER! EN KISA ZAMANDA BAKANLAR KURULUNU KURARAK YÜRÜTME SORUMLULUĞUNUBU KURULA BIRAKACAK, TÜRK TOPLUMUNA YARAŞIR BÎR ANAYASA VE SEÇİM KANUNU ÎLE PARTİLER KANUNU HAZIRLAMAYI VE BUNLARA PARALEL DÜZENLEMELERİ YAPMAYI MÜTEAKİP ÖZGÜRLÜKCÜ, DEMOKRATİK, LAYİK VE SOSYAL HUKUK KURALLARINA DAYALI BİR YÖNETİME ÜLKE İDARESİNİ DEVREDECEKTİR» «ANAYAŞAMIZ TÜRK VATANDAŞLARININ DİNİ İNANÇLARINDAN ÖTÜRÜ KlNANAMAYACAĞINI AÇIKÇA BELİRTMİŞ OLMASINA RAĞMEN TEK BİR OYUN PEŞİNDE KOSAN SİYASİ PARTİLERİMİZ, YÜCE ATATÜRK'ÜN CUMHURİYETİ DÖNEMİNDE UNUTULMUŞ MEZHEP AYRILIKLARINI KISKIRTMAKTA FAYDALAR GÖREREK ERZİNCAN, SİVAS, K. MARAŞ, TUNCELİ VE ÇORUM İLLERİNDE SİYASİ ÇIKARLAR UĞRUNA VATANDAŞLARIMIZIN BİRBİRİNİ KATLETMELERİNE NEDEN OLMUŞLARDIR.. İstanbul'da sokağa çıkma yasağı 2405 arasında uygulanacak Cumburiyet Hober MericezJ Turk Sllahlı Kuvvefterlnın emlr ve korrruta zınclrı ıcmde dün sabahtan Itıbaren ulke yönetlmine butünüyle el koymasmdan sonra konulan sokağa çıkma yasağı bazı kentlerde gündüz saatlerlnden kaldırılmıştır. • 1. Ordu ve Istanbul Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Necdet Uruğ, yayınladığı 47 numaralı bıldınsıyls sokağa çıkma yasağının bugun 08'den ıtıboren gundüz kaldırıldığını. gece 2405 saatlerı arasında uygulanacağını bıldlrmıştır. Bıldınde yenı öurumla ılgı/ı uygulama esaslarının ayrıca bıldırıleceğı belırtılmıştır. • 4. Kolordu Kolordu ve Ankara Çankın ve Kastamonu bolgesl Sıkıyönetim Komutanı Korgeneral Recep Ergun yayınladığı (1) numaralı bıldırıyle dün saat 14 30' dan 'tıbaren sokağa cıkma yasağının kaldırıldığını, ancak yasağın 2006 arasında surdurüleceğınl acıklamıştır • 2 Ordu Komutanı Orgeneral Bedrettln Demlrel de bolgesinde uygulanmakta olan sokağa cıkma ycsa(Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) Türkiye ile ilgili haberler yabancı ajans ve radyolarda ilk sıradaydı Oış Haberler Servlsi Turk Sılahlt Kuvvetlerinln ülke yonetımıne elkoyması yabancı radyo ve TV'lerın ılk hahen olmuştur. ABD Dışışlerı Bakanlığı Türklye'de ordunun yönetlmo el koyması konusundaki tutumunu açıklarken askerl V9 ekonomık yardımın sureceğınl blldırmiştır. Atına'da yapıian açılamada da Yunanıstan'ın Org. Evren Başkanlığındakı yenı yonetımi tanıdığı açıklanmıştır. Sovyeî resmı haber ojansı TASS haberl Washıngton mahrecıyle ve /orum yapmadbn vermıştır. NATO çevrelen olayı «tarramen Turklye'nın lc rneselesı olaraks nıtelendırmlşlerdır. Radyo ve a/anslonn haberlennde Türkrye'nln icfnde bulunduğu bunalımın Sılahlı Kuvvetlerin el koymasmı kaçmılmaz kıldığı befırtılmrştır. El kovrramn kansı? başarılması Paris Radyosunda «Posta/larm altı kadıfe kaplıydı» nıtelemesiyle aktarılmıştır ANKARA. (Cumhurryet Böresu) Genelkurmay ve Mıllî Güvenlik Konseyi Başkanı Orgene ral Kenan Evren, Sılâhlı Kuvvetlerm ulke yonetım/ne bütü nöyle el koymasmdan sonra radyo va TV'de dun saat 13" de bir konuşma yaparak, müda halenin gerekcelerınl ve ana II kolerinl acıklamıştır Orgeneral Evren 22 daklka süren konuşmasında özetle şu noktalan belirtmıştlr: • Uyarı mektubuna rağmen oarlamento ve Anayasal ku•umlarda 8 ay hıcblr olumlu faa lıyet Izlenememiş. dünyanın hlç blr ülkesinde Cumhurbaşkonı makamı ve secımi bu kadar haflfe alınmamıştır, • Turk toplumuna yaraşır blr Anayaso, Secım ve Partllar Kanunu hazırlonacaktır. • NATO dahıl tüm Ittifak ve andlaşmolara bağlı kalına cak, u/uslararası sorunların ba rışcı yollarda cözümlenmesln den yana bir dış polıtfka Izlen mesıne devam edilecektlr • Parlâmenterler yenl yflnetıme karşı suc teşkıl edecek tutum ve davranışlarda bulun dukları sürece haklannda herhangl bir Işlem yapılmayacak tır. Ancak, kanunların suc tes kil ettığl fiılleh eskıden işledlğl saptananlar hakkında gereklı soruşturma yapılacoktır. • AP CHP MSP ve MHP başkanları durum müsalt olduğunda serbest bırakılacaktır. • Sfyosf portffer, Anoyasa ve yasal duzenlemelerden son ra zamanı ve koşulları ılân edl lecek, seçimlerden yetennce önce yeniden faallyeto geçecektlr. • Mahkemeierin suratlı ve korkusuz çalışmalarını sağlayacak yasal ve idari tedblrler alınacaktır • İşcl haklan korunocak, sendika ağalarının faaliyetlerine Izln verilmevecektlr • Işvsrenler iş barışmm ko eullannı sağlayacak esosla»dan ayrılmadan uretlmı arttıracak ve ihracata vöneiecekler dlr. • öğretmen ve polislertn Der*ll. Brr'l/ derneklere üy» ola rak bölünmelerine müsaade edılmeyecektlr Eğltlm ve öğretım Atatürk llkelerl dogrultusunda yapılacaktır.. • Eskj zamanın slyasl dovranışlanna yönelmedıkce yone. ticıler, görevlerınl sürdureceklerdır • Tarım seferberllğlne önem verı lecek, köyden kente göçe careler aranacaktır. Orgeneral Evren bu ano he deflet cercevesınde devlete Işlerllk kazandırmo cabasında olan yenı yönetıme karşı eylem lerın en sert şekllde kırılarak cezalandırılacağını do bHdirmls tır. Genelkurmay ve Mllli Güvenlik Konseyi Boşkom Orgene ral Evren'ln konuşması şöyle dln EVREN'İN KONUŞMASI «30 Ağustoe Zafer Bayromı dolayısıyla sızlere, radyo ve TV'dan hıtap etmek ımkânını bulmuş ve ayrılan kısıtlı süre icensınde mümkün olduğu kadar yurdumuzun lclnde bulunduğu sıyası ve ekonomık durumu ıle anarşık ve bolücü ey lemlen, a'ınması gereken tedbırleri cok vönlü olarak Izah etmeye calışmıştım Yıne cok ryi hatırlayacaksıni7 ki ıkl yıldır her fırsattan istıfade He çeşıtlı defalar verdığım beyanat rodyo . TV konuşmotenmdo da bu hayatl önemı olon konutan dıle getırmıştım Kalbl bu vatan ve mlllet /Cln atan sağduyu sahlbı vatandaşlarım kabuı edeceklerdır kı ülkemızin halen <cinde bulunduğu hayatl önemı halz sıyası ekonomık ve sosyal sorunlar devlet ve milletlmlzln bekasım tehdlt edeı bovutlaro ulaşmış ve bu hal devletlmlz1 Cumhurıyeı tarıhımızm en aği' buhranıno sürüklemıştlt «HER ZAMAN MİLLETİYLE BİR BÜTÜN VE TÜRK MİLLETİNİN EMRİNDE OLAN TÜRK SİLAHLl KUVVETLERİNE VE YENİ YÖNETİME KARŞI YAPILACAK HER TÜRLÜ DİRENİS GÖSTERİ VE TUTUM ANINDA EN SERTŞEKİLOE KIRILA«AKCEZALANDIRILACAKTIR» SUNİ AYRILIKLAR Yme heplmlzin bıldığl ve gör duğu gıbı, anarşi, terör ve bolücülük hergün 20 clvarında vatandaşımızın hoyatını söndürmektedır. Aynı dırtl ve mılll değerlerl paylaşan Turfc va tandaşları sıyasl cıkarlar uğruna çeşıtlı sunî ayrılıklor yaratıi mak suretıyle muhtehf kamplo (Arkosı S a «. Su. 1 d» Haberi 5. Sayfa'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog