Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

ONBEŞ GÜNLÜK GAZETB 2. SAYISI ÇIKTI YAZtŞMA VE HAVALE ADRESI: P.K. 41 Sirkecı İSTANBUL TÛRKİYE DAĞITIM: TEMEL DAĞIT1M 57. Tıl; Sayı: 20163 Cumhuriy Ktarmeeea: Ynma NADİ 10 TL. ı İKİ AŞAMAU Oy Smav Sastemi Açıklaması metinÜcretsiz aiabilirsiniz. DORTIER DERSANESI Cağaloğlu Meydarn İst. Tel: 22 24 60 12 Eylül 1980 Cuma Knrslar Için kayıtlar basladı. Parlamento ve hükümet feshedildi yonetjme OENELKURMAY VE MİLLİ GUVENLİK KONSEYİ BAŞKANI ORGENERAL KENAN EVREN BUGUN SAAT 13'TE RADYO VE TELEVİZYONDAN HALKA HİTAP EDECEK. Kuvvetler Tüm yurt'ta sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı kondu Parlamento üyelerinin dokımulmazlığı kaldırıldı Teröristlere silah sağlayan bir örgüt ele geçirildi • MALİ ŞUBE DEDEKTIFLERINİN YURT CAPINDA SUR DURDUKLERİ OPERASYONLARDA 30 MİLYON LİRA DEGERINDE 82 ADET SİLAH VE 20 BIN 599 MERMİYE DE EL KONDU Türk SiIaHı Kuvvetleri bu saba ha karşı yajonladığı bir bildiriyle ülke yönetimine el koyduğunu açıklam ışür. Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Kenan Evren imzasıyla yayınlanan bildiride şöyle detdlmektedir: «Yüce Türk milleti. Büyük Atatürk'ün bize emanct ettiği, ülkesi ve mîlleti ile bölünmez olan Türkiye Cumhuriyeti devleri son yıüarda izlediğiniz gibi iç ve dış düşmanlann tahriki ile varlığına rejimine ve bağunsızhğına yönelik fikri ve fiziki haince saldmlar içindedir. Devlet başlıca organlanyla işlemez dunıma getirilmiş, anayasal kunıluşlar tezat veya suskunluğa bürünmüş, siyasi partiler klsır çekişmeler ve uzlaşmaz tutumlanyla devleti kurtaracak birlik ve beraberliği sağlayamamışlar ve lüzumlu tedbirleri almamışlardır. Böylece yık ıcı ve bölücü mihraklar faaliyetlerini alabildiğine artırnuşlar ve vatandaşlann can ve mal güvenliği tehlikeye düşüriilmüştür. Atatürkçülük yerine irticayı ve diğer sapık ideolojik fikirler üretilerek sistemli bir şekilde ve haince ilkokuJlardan üniversitelere kadar eğitim kuruluşlan, idare sistemi, yargı organlan, iç güvenlik teşkilatı, işçi kuruluşlan, siyasi partiler ve nihayet yurdumuzun en masunt köşelerindeki yurttaşlanmız dahi saldırı ve baskı altında tutularak bölünme ve iç harbin eşiğine getirilmişlerdir. Kısaca devlet güçsüz bırakıbıuş, ve acze düşürülmüştür. Aziz Türk milleti, işte bu ortam içinde Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanunuhun verdiği Türkiye Cumhuriyetini kollama ve koruma görevini yüce Türk milleti adına emir ve komuta zinciri içinde, ve emirle yerine getirme karannı almış ve ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur. Girişilen harekâtın amacı, ülke bütünlüğünü koruma, milli birlik ve beraberliği sağlama, muhtemel bir iç savaşı ve kardeş kavgasını önlemek devlet otoritesini ve varlığını yeniden tesis etmek ve demokratik düzenuı işlemesine mani olan sebepleri ortadan kaldırmaktır. Parlamento ve hükümet feshedihniştir. Parlamento üyelerinin dokunulmazlığı kaldınlmışhr. Bütün yurtta Sıkıyönetim ilan edihniştir. Yurt dışına çıkışlar yasaklanm ıştır. Vatandaşlann can ve mal güvenliğini süratle sağlamak bakımmdan saat 5'ten itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı konulmuştur. Bu kollama ve koruma harekâti hakkmda teferriiatlı açıklama bugün saat 13'teki Türkiye Radyolan ve Televizyonu'nun haber bülteninde tarafımdan yapılacaktır. Vatandaşlann sükunet içinde radyo ve televizyonlan başmda vaymlanacak biidirileri izlemelerini vebunlara tam uymalarını ve bağrından çıkan Türk Silah h Kuvvetlerine güvenmelerini bekl e r u n w KENAN EVREN Orgeneral, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı NATO'mın Trakya'daki tatbikatı başladı ANKARA, (ANKA) NATO Kuvvetlen'nın Trakya'öa yapa cakları «Anvıl Ekspres80» tat bıko'ı dun başiamıştır Totbıkatın harekât kontrolunu, NATO Guneydoğu Avrupa Müttefık Kara Kuvvetlerı Komutonı Orgenerai Sedat Gunerot yopacoktif Orgenerai Guneral. tatbıkatın, NATO müttefık cevık kuvvetlennın ıntıkai hızını. caydırıcı gucünü ve muhtemel bır sovoşto Turk Kuvvetien'yle ger cekleştırılecek Işbırlığı denemek omacıyla duzenlendığıni bıldırmıştır Anvıl Ekspres80 tatbıkatında NATO muttefik cevık kuvvetlennden 3 bın kışılık bir güç, Trakyo bolgesınde 6 ekıme ka dar ortak bır hareket yapacek tır. Tatbikatın kara unsurunu oluşturan Belcıka Federal Almonyo Italya ve Bırleşık Arrerıka bırlıklerı, Trakya Bolgesı'nde Turk bırlıklerı ıle harekötı gercekleştırırken, Turk, İtalyan ve Amerıkan Hava Kuvvetlerıne bağlı uçaklann da hava des teğı sağlayacaklan belırtılmıştır. (Arkası Sa. 9, Sü. 4 de) Yalçın PEKSEN B Şiddet olaylannda ölenlerin günJük ortalaması 10'u geçtL Bu ortamda herkes kendine göre bir önlem alırken, zengin vatandaşlar Avrupa ve ABD'nin güvenli kentlerinde Türk ko lonileri oluşturmaktalar... Silah kaçakçısı bir şebeke Mali Şube Müdürlüğü'nün çalışmalan sonucunda çökertiidı. Resımde şebekenin yakalanan elemanlan görulü./or. (Fotoğraf: Bora DÖRTER) İstanbul Haber Servisi Malı Şub e Mudurlüğunün 20 gunu aşkındır sürdurmekte olduğu, operasyonlar sonucunda yasa dışı orgutlere silah sağladıklorı belırlenen bir ka(Arfcası Sa. 9. Sü. 7 de) Köpekler 23 kilo esrar yakaladı İstanbul Haber Servısl Ncr kotık Şube Mudurluğu Amerıka Bırleşık Devletlerınden getırılen uyusturucu maddelere auyarlı kopeklerle surdurduklen operasyoniordo dun de Diyaso ae(Arkası Sa 9, Su 4 de) 1 1980 yıhnın şubat ayının sonuna kadar Fatsa'da anarşik olayiarda hiç can kaybı olmamıştı Haziran ayı sonuna kadar ışlenen terör cinayetlerinin sayısı ıse. 10'u geçmenuştı Ancak Başbakan Demirel'ın bir basin toplantısında «Siz Çorum'u bırakın Fatsa'ya bakın» demesınden ve terör edebiyatına 'Nokta operasyonu» olarak geçen önlemlerden (!) sonra bu ilde ölenlerin sayısı 72'ye yuk selmiş. tenunuz ve ağustos ayında ortalama olum sayısı 30'u geçmlştir. «Bir yangın var blz bu yan gım söndurmeye talıbiz» diyerek işbaşma gelen Demırel hükümetinin yaptıklanndan yangım söndürmek içın «körukle gitmek gıbı» bir yöntem uyguladığ) anlaşilmaktadır Çünkü aşağıdakı sayılar yeni «ıtfaiyecının» yönetiminde yangıntn giderek bü yüduğunü göstermektedir Demirel hukümetinın son 8 aylık yönetımi sırasında şid det olaylarında ölenlerin sayısı 1700'u gecmiştir Ocak ayından önca 100 sayısının çok altında kalan cinayetler. (Arkası Sa 9. Sü. 4 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU M U Kım Hayri?... Amerika Birleşik Devletleri'nden getirilein F ang adh köpek arama yaparken görüluyor. u uyuşturucu madde ticareti cok llginc llişkilerl ortaya cıkarıyor MHP Nığde Senatoru Kudret Boynan'ın Fransa'da uyuşturucu madde ile yakalanmasından sonra Halıt Kahraman adındakı bır MSP eskl mtUetvekılının de Almanya'da uyuşturucu madde Iİ6 efe gecmesı bırtakım polıtıkacıların bu ışin ıcınde olduğunu ortaya koyuyor Bılmem, hıc ehnıze gectı mi? cMaya» adlı aylık dorgl \iar Bu dergının sahıbı İstanbul eskı Gümrük Müdüru ve Bağ Kur eskı Genel Müdurü Ünal Yaltırıktır Oerginin son sayısında Ünal Yaltırık kendı ımzası ile yayınladığı (Arkası S a 9. Su. 7 de) l OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK ÜNKÜ Cumhurlyefte 4 W' lo eroinle Kapıkule'den cıkan bir kacağın Yugoslavya'da yakalandığına llişkln bir haber yoyınlondı. llk bakışta ^eterince önemll görülmiyen bu Esrar, Eroîn Vesaîrei.; haber son aylarda lc v« dı? bosında yayınlanan öteki bllg) ve haberlerle tHrleştirildlğinde ortaya vurucu bir tablo çıkmaktadır. Cünkü bir süreden berl 6atı basınında Avrupa'yo yönelik eroln kacakcılığınm Turklerin denetim v« yönetlmlne glrdiğl yolunda yayınlar yapılmaktadır. Bu yayınlarda bir gercek pa D • •• (Aritası Sa. 9, SO 8 de) Uyanık ve paralı vatandaşlarımız ABD makamlarımn elini kolunu bağlayan bir yöntemle «terk i diyar ediyorlar» «A1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog