Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

her aşamada" eğitmek bizim işimiz... kazandırmak t a ! SON 4/eylülBEKiEMELi 3/ekim lalelıISTANBUL W.27 40922283)6 NOTÎ iüerkez dersaneleri IZMİT Tel J5 967 ELAZIĞ Tel. 2 7 0 4 Cumhuriy 57. Yd; Sayı: 20161 Kurucnsu : Yunus NADİ 10 TL. 10 Eylül 1980 Çarşamba YETENEKîUİaEMYLE İKİ AŞAMALISIN A VA 60 25 3061 32 92 61 76 40 BEŞİKTAŞİSTANBUL İZMIT ve ELAZIĞ dan bpjko şubertnz yoktur. Transtitko şirketine ait29TIR'ın Ankara Ticaret Odasmdan sağlanan belgelerle 2 ve 3 eylül tarihinde Kapıkule'den çıktıkları saptandı Rafineri indirim oranları düşürülünce petrol şirketleri I milyar lira elde ettiler ANKARA, (Cumhııriyet Bürosu) Rafınerilerın ürün satış fıyatlarında düşürülen ındınm oranla n sonucunda yerli ve yabancı özel petrol şirketlerıne toplam bır mılyar lıralık ek bır kazonç soğlanmış, konuylo /lgı|| Ener|l v e Tabli Koynaklar Bakanlı CHFdenl5, MSP'den 9 kişi katılmayınca Meclis . Maliye Bakanı Sezgin hakkındaki gensoruyu görüşemedi ANKARA (Cumhurty^ Bürosu) Mıllet Meclısı Genel Kuruiun da dün CHP'den 15. MSP'den 9 mılletvekil! katılmayınca çoğunluk sağianamamış ve Mallye Bakanı Ismet Sazgın hakkında CHP'lılerce verılen gensoru önergesınln gündeme alı nıp alınmaması görüşmesı yapılamamışttr (Arfcası S a 9, Sü. 2 a » Yalçın DOĞAN ğı lle Mallye Bakanlığının ortak tebiıği 31 ağustos 1980 gün kü Resmı Gazetede yayınlonarak yürürluğe gırmıştır. 1702 Sayılı Petrol Yasasına göre, üretılen urunler karşılığında rofınerılere bellı oranlar da kâr bırakılmaktadır Orneğın, IPRAŞ Içın bu kâr 65 lira. ATAŞ loln 50 lıro, ALIAĞA Içln 95 üradır. Petro! örünlerl raflnorılerde ürününe gore fiyat landırılmakta ve rafineri fıya tı ile pıyasa satış fıyatı arasın dakl fark petrol şirketlerıne gıt mektedır Rafineri fryatı lle ürünlerın pıyasa satış flyatı (Arkası Sa. 9, Sü. 4 de) HACİZLİ TIR'LAR YURT DIŞINA KAÇIRILDI O Tr&nstitko firmasının haeizlı TIR kamyonlan Almanya'ya kaçınlmıştır. Bılındığı gıbi Transtıtko'nun TC Zıraat Bankası'na olan 62 mılyon Iırabk borçlarım ödememesı üzenne banka ıcraya başvurarak 29 TIR kamyonunun satışına karar aldırtmış, ancak fırma yetkılıleri kamyonlan satış yennden kaçırarak Hacı Alı Demırel'ın Ankara Söğütözü mevkımde bulunan ve çevre sı yuksek duvarlarla kaph arazısıne gızlemışlerdı. Trans tıtko'nun hacizlı TIR kamyon lannı son olarak Almanya'ya kaçırmasının Icra ve Iflas Yasası'na tumüyle aykın olaugu bıldınlmıştır. Transtitko fırması. 1973 yı Adana'da biri er 5 kişi, Mersin'de 4, diğer illerdeki olaylarda ise 15 kişi öldürüldü Cumhuriyet Hober Merkezl Adana'da dün da sllahlı saldırı ve çatışmalarda bıri er 5 kışı oldürulmüştur Baraı semtındekı Devnm lisesı sınavlarına gıtmekte olan aynı okul oğrencılerınden Alı Şen sılahlı saldırıya uğramış, oloy yerınde olmuştür Sılahlı saldırıda 16 yaşındakı sol gorüşlü öğrenclnın yanında buiunan Zeka! Derrtfr de yarolanmıştır. Olaydan sonro saldırı yerlne gıden polıs otosuna ateş açılmış, cıkan catışmada saldırganlardan 2'sı polıs tarafından yakalanmıştır. CATIŞMALAR CIKTl Adana'nın çeşıtl' yerlerlnde sılahlı çatışmalar cıkmış. Şehit Duran ve Demirkoprü senstlerln de ayrı ayrı cıkan çatışmalarda Ahmef Tezcan Hasan Karsın, Ibrahım Doğon, Nıhat Yovuz ıle klmlıği be'Tienemeyen (Arkası Sa. 9 Sü. 1 da) Selim YALÇINER lında gumrük muafıyetl ve teşvık belgesı ile ıthal ettıgı TIR lar fırmanm TC Zıraat Bankasından aldıgı kredıler karşılıgı rehın edılmıştı Ban karun başvurusu Altındag 2. Icra Memurluğunun 979 1267 sayılı karan lle lanmış ve 29 TIR kamyonunun haczıne ve satışına karar venlmışti. Nacı Kadıoğlu'na ait olan Transtıtko'nun avukatlan 31 temmuz 1980 günü Ankara Icra Hakımlığı'ne başvurmuşlar ve ıcra yolu ıle satış yapılamayacağını öne sürmuşlerdır Hakımhk, «Re Hn edflen TTK kamyonlannın paraya »>>«ı^nesı yolun dakı takıbın rMsainleştıgi» yolunda karar bıldırerek bu başvuruyu gen çevırmıştır. MALİYE DEVREDE Şırket yetkılılen bu kez Ma lıye Bakanlığı'nın bazı görüşlennı değerlendırmışler ve Maüye Bakanı adına MIIT (Arkası Sa. 9. Sü. 3 o» ADANA'DA 8 BİN İŞÇÎNİN DİRENİŞİ SÜRERKEN BAZI FABRİKALARDA KISA SÜRELt İŞİ BIRAKMA EYLEMİ YAPILDI Sıkıyönetim Komutanlığı Adana'da işyerlerınde yasa dışı eylemlere katılanların bölge dışına çıkarılacağını açıkladı. ADANA, (Cumhuriyet Guney İlleri Burosu) Bazı ışçılerın gerekçesız olarak ışten atılması ve kıyımların surdurulmesı uzerıne Sabancı Holdıng'e aıt SASA fabrıkasında başlatıian dırenışı desteklemek amocıyla uç fabrıkada uygulanan dırenış dun de surdurulmuştur Turkıye'dekl tekstıl fabnkalarına ham madde (sunı sentetık elyaf) üreten başlıca fabrıkalardan bırı olan SASA'da kıyımların surdurulmesı uzerıne dırenışe geçen ışcılen desteklemek amacıyla gectığımız cumartesı günü yıne Sabancı Holdıng'e aıt fabnkalardan Bossa 1. Teksa ve Mensa da calışan ışcıler de dırenışe katılmış, boylece dort fabrıkada dırenış yapan ışçı sayısı 8000 ı bulmuştur SASA dırenışının başlangıc gununde gozaltına alınan 1000' den fazla ışcıden sahverılenlerın yanısıra dune kadar gozaltında kalan 110 ışçının de sorgularının tamamlandığı ve tumunun serbest bırakıidığı oğrenılmıştır (Arkası Sa. 9. Sü. 3 de) <AL, YE MISTER» Sultanahmet'te kavun satıcıları turıstlere dillmle kavun yemesını oğretlyor. MÜZENİN ONUNDE Ayasofya Muzesi önündekl kafeteryanın Iskemleleri bomboş. «. (Fotoğraflar. Bor a DÖRTER) Konya'da MSP'nın Kudüs mıtıngiyle ils:ili Tertio Komitesınuen 2 kisı tutuklandı • Yalçm PEKŞEN Hemen hemen herkes Sultanahmet alanının Turkıye nın ve Istanbul un cen tunstık yoresı» olduğuna manır Kucuk cocuklaro bıle sorsanız sıze bu alanın en tunstık voremız olduğunu soyleyecektır Fakat bılım adamları boyle geneı ve nereden cıktıâ bılınmeyen yargılarla ilgılenmez. Onlar salt bılımsel venlere ve kendı saptadıklorı sonuca nanırlar Bu amacla Turızm Tanıtma Bakanlığı Planıamo Genel Mudürlüğu uzmanları günler boyunco Sultanahmet alanını ıncelemış ve burayo qıren cıkan turıstlerı neredeyse tek tek saymışlardır Sonunda bıllmsel gercek ortayo cıkmıştır Buna gore Türkıye'ye gelen yabancı turıstierın yüzde 52'sı, Trakya gınşll turıstlerın ıse yuz de 76'sı Sultanahmet ı zıya(Arkosı Sa. 9, Su. 4 de) MSP'ÜLER KASITLI HABER VERDIKLERİNI ÖNE SÜRDUKLERI TRT VE BAZI GAZETECILERİ DAVA EDECEKLERINI BILOIRDILER.. CHP Lideri: Türkjye'nin açmazlardan kurtulması için CHP nin tek başına iktidara gelmesi gerekli • CHP'NİN KURULUŞUNUN 57. YILI NEDENIYLE BIR BASIN TOPLANTISI DUZEN LEYEN ECEVIT 3VLERIN AÇIKLAMASI KONUSUNDA «NE GET1RECEĞI HESAPLANMADAN YAPILAN ClKIŞLAR IÇIN TARTIŞMAYA GIRMEK 1STEMIYORUM» DEDI. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) CHP Genel Baş<anı Bulent Ecevıt, partısının 57'ncı kuruluş yıldönumu ıls ılgılı ^larak dun düzenledığı basın toplc°tısında Turkıye'nın ıçınde bulunduğu bunalım ve icmazlardan kurtulmak ıcın tek carenın seCim yoluyla CHP'n'n tek başına iktidara gelmesi ol jğunu söylemıstır Ecevıt 31 CHP lı (Arkosı Sa. 9, Su 6 da) TERKEDILMIŞ KASABA Ml? Gece olunca Sultanahmet alanı terkedılmis bır kasaba gorunumunde. Alman çeşmesındon oteye geçmek cesaret İŞi TÜRKİYE'NİN «EN TURİSTİK» YÖRESİ SULTANAHMET ALANINDA GECE DOLAŞMAK İÇİN YÜREK İSTER KONYA, (Cumhuriyet) Kon ya da gecen cumartesı gunu ya pılan «Kudus ve Gençlık Gunu» mıtıng ve vuruyuşu ıle ılg.n soruşturmaya devam edılırken. ml tıng sonrası gozaltına alınan Tertıp Komıtesınden Süleyman Yeğenler ıle Serıyye Kıtopevl sahıbı Ahmet Gücyetmez dün tutuklanmıslardır (Arkası Sa 9 Sii ( de) Anayasa Komisyonu Battal'ın önerisiyle Kurtulus Savaşı sehitleri için saygı duruşunda bulundu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Erken seçım onergesını goruşen Anayasa Komısyonunda CHP ve AP lı uyeler komısyon başkanı MSP'lı Şener Battal'ı «çalışmalan engellemekle» suc lamışlardır Komısyonun dünkü calışmalarında başkan Battal 9 eylülun «Mustafa Kemal'ın ordu Erbakan: Tek başımıza iktidara talibiz, milletin bir kere bizi denemesinden ne çıkar LONDRA (a.a.) MSP Genel Başkanı Necmettın Erbakan par tısının bır azınlık hükumetı kur maya hazır olduğunu soylemıştır Avrupa Islam Konseylnce düzenlenen cMusluman Ulkelerde Insan Hakları» konulu toplantıya kotılmak uzere Londra'da bu lunan Erbakan duzenledığl basın toplantısında hukumeti ve CHP'yı eleştırmış, «Tek başımıza iktidara talıbız. milletin bir kere bızı denemesinden ne çıkar» demıştır. Erbakan erken secim Için mevsımın gecmış olduğunu belırterek, «Kış ortasında mılletl yenı sıkıntılar içine atmak doğru olmaz Yetkıli kurullonmız son 9(yasî durumu ben döner donmez görüşecektır» demlştır. MSP lideri, Dışışlerf Bakanı Erkmen'ln düşürülmesinden sonra hükümetın cekılmesl gerektığıni de sözlerino eklemıştır. Ankara Metrosu'nun temeli dün atıldı METRONUN TEMELİNI ATAN ECEVIT «BU MTT RONUN GERÇEKLEŞMESI IÇIN BU HUKUMCTIN GUCU YETMEZSE. HALKIN GUCU YE1ECEK1TR» DEDI. ANKARA (Cumhurlyet Bürosu) Hükümetın ya'tlaşık 150 gündür onay vermedıgı Ankara metrosunun dun duzenlenen bır tören :1e temelı atılmıştır Ankara Beledıye Başkanı Ah Dınçer, törende yaptıgı konuşmada temeli atılan metronun 10 yıl gecıkmış bır yatırım olduğunu söylemış hukumetın bu konudakı tlg'sızliKinı eleştırerek, Sayın Başbakan Süleyman Demırel bu ulkeye bir çivl çakamn tulu, kölesı olurum demektedir. Neden o zaman bıze kösteK olu yorsun7 Boyle bir gınşımde ancak destek olunur» demıştır Metronun ılk harcmı Başkan Dınçer ıle bırhkte atan (Arkası Sa. 9. Sü. 8 de) (Arkası Sa 9. Sü 6 da) t GÖZLEM UGUR MUMCU Süleymancılar Ertelenen vergilere uygulanan faiz oranı yüzde 18'den 20'ye yükseltildi ANKARA. (ANKA) Maliye Bakanlığı, vergi ertelemelerınde uygulanacak faız oranını yüzde 18'den yüzde 20'ye çı karmıştır. Maliye Bakanlığı'nın dunkü Resmi Gazete'de yayınlanan «Tahsilat genel teblığnnde er(Arkası Sa. 9, Su 8 de) îzmir'in kurtuluşu kutlandı İZMİR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) Izmır ın kurtulus gunü olan 9 eylul'un 58 yıldönumu dun yapılan parlak torenlerle kutlanmıştır. Toren, Mehmetcıklerın kente gırmeden once Ulu Onder Ataturk'un bır sure dmlendığı Belkahve'de saat 08 00 de başlamıştır Saat 10 00'da Halkapınar Şehıtlığının zıyaret edılmesının ardından Konak takı llk Kurşun Anıtına celenkler konmuş ve Beledıye Başkanı Ihsan Alyanak gunun onemım belırten bır konuşma yapmıştır. Daho sonra askeri müfrezelerın Izmır'e gırışlennın anısının yaşatılmasının ardından, VaJı Beledıye Başkan' ve torene katılan kışı ve kuruluş temsılcılerı Garnızon Komutanıyla Sılahlı Kuvvetler mensup larını Orduevmde kutlamışlardır Saat 1130'da Cumhuriyet Alanındakı Atatürk Anıtına celenklerın konmasından sonra yapılan gecıt resmınde yurttaş larımız Mehmetçıklere sevgı gos terılerınde bulunmuşlardır Saat 12 00'de de Atatürk'ün annesınin Karşıyako'daki mezarlığı zıyaret edılerek saygı duruşunda bulunulmuşutr Saat 24 00'e değın süren törenler sırasında beldenın çeşıtll kesimlennde gece fener alayiarı düzenlenmıştır. Türkİş.Ecevit'in Petrol İş Kongresinde yaptığı konuşmaya karşı çıktı ANKARA (ANKA) Türk iş Icra Kurulu CHP Genel Başkanı Bülent Ecevıfın öncekl gun Petrol • İş Sendıkası Geneı Kurulunda yaptığı konuş maya karşı çıkarak Ecevıt'e çatmıştır Sıyasi partl yetkılılerının Işcl sorunlannı dıle getirırken dik(Arkası Sa. 9, Sü 5 de) • P içınde dınsel sağın çeşıtl? kesimleri yanl H «fraksıyonları var mıdır9 •Suleymanc lık». •* «Nurculuk» Telfıkı Muzahıpçılık Nakşıben dılık gıbı akımlar AP içınde kok s>almı= mıdır' . Bunlan AP Genel Başkanı Demırel ık konuşmak güçtür «Meşru zemınlerdeyız dıye başlayıp. «fevkalade ayıptır» dıye bıten konuşma «üslubu» içinde bu soruları aydınlatmaya olanak yoktur. Ama bız yıne de soralım Süleyman Bey. AP içınde Süleymancılık» var mı? (Arkası S. Soyfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog