Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

GCMHURfYET 1 EYLÜL 19SC DOKÜÎ Yazın Yasayın Inkara (Baştarafı 1. SoyfoAJ) konusunda b r^ay soyieyebılecek durumda o'nıadiKİarını, bu Konudakı çanşmalarm tumüyla as"Prler crasında yurutuldügunu be1 rtmışlerdır Bır D,şışıerı yeUılıs* «Cumhurıyette •Kesm bır cozume u'aşıldığmı bllecek durumda deg^tız Çunku konu bızım dışımızda oskerler arasında gorjşulu>or, ozellıkle IKI uc c / ^ r bu konudakl ca'ışmatarın yogunlaştıg m blE de goz'ed k» demıstır Aynı yet kılı, bır suredır ba'ılı çsvrelerde Rodgers ın terras'arı konusunda esen lyımser hava ve donuşun sonbaha'do serçekteseb 'ecegı yolundakı^bekıenttler n gercek.esma olâsnıgı t'& ılgılı bır sorumuza do «Bdtılıların Yunanıstan ın donuşL"3 başından berı arzulcdık nrını ve bunun bır an once gerçekleşmes nı latedıklerı kımsenın /aboncısı oldugu bır dLrum değıi» karsı!ıqını v°rm ştir. PLAN Nc GETIRİYOR? Turk yetkılı snnce heruz doğ rulanmayan General Rodgers'ın formu'ı.ne gore Atna ve Ankdra Ege de aenız ve havd sahasındo be rlı komuta kontro 1 alantarının buiunmadıgını kabul edecekle'dır Tdroflor bu forrrulj ben.mterKen Yjnonıstan askerı kanada 1974 onces' kosullarda donme ycni asken sorumluluk alonlarının Turk karasularına kcddr uzamidsı iddıasını gerıde bırckacaktır. AnKara ıse Yundnıstan'm dönusu halınde soruırluluk alanlorınn statuEunun kes n b'r şekılda belrlenmesı ıstemınden vozgececek, bu alanlTin YLndmstan doadu^ten sonra tardflar arasında daha ılerı b r asarrado muzokere edılmestn1 kobul edece'Mir RESM1 TURK TEZİ NE İDİ? Yundnıstan 1974 yı'ında Kıbrs Barış Hare'<atı sıras>nda NATO nun asken kanadından kendı ıstegı ıle avrıldı^tan sonro yenıden donmeye karar wer mıs ancak Turk tarofırm bunun 1971 oncesı kosu"arda gercekleşemeyeceğl yolundc^i goruşu L2er r e d o i j ş buguna kadar gercekıesememıştı Turkıye, NATO ıcmdekı veto hckkına davandrak bu ıtırazını getnrken Ege'de NATO cercevesın^ekı denız ve hava soruTiluluk alanlonnın (Control Command Reaıons) yenı baştan belırlenmesı tezıni sovunmuş!ur İşte Ikl yıldır NATO çerçevesınde Yunanıstcm'ın dönüşunü sağlamak amacıy'a yürutulen çnlışmalor dd sozkonusu sorumlu'uk alan^rınm ne çekılde belırleneceâl noHasındc toplanrrış eskı komuton General Ha a bu l'oruda ıkl, y n ! korrutcın Rodgers de son plön dısında bır formul çetırmışt r Sorurrlului' aıanlan konusunda ceşıtll oner l=r ge'ıren bu formuller baren Arkora'nın bazen rie Atına'nın rtırazlnrı nedenıyla bir cozum saâlayamamıştı Şim dl ise Rodges ın formülu Ü9 Turk torafı EgeVekı sorumluluk alanlnrının belırlenmesl yolundakl tezınl çe r ıae bırokmış olarakt r Ancak dıplorratlk ku lis'erde «Yunnnıs'on'ın cske'î kanada aonusu gerce^'eştikter. sonra bu o l a i i a m behrlenmeGİ icın yapılacofc gorusme!erc!9 Vunanıstan'ın yenlden farkli görüsler ılerl su r up sJrme/eceği vo'uida bır guvenceyl k!m verecektlr"'» sorusu yoneltılmektedir Başka bır deyısle, kontrol alanlarının daha sonra belırlenmesi holi durumunda bu cozumun knbui ed 'ebılırllği konusunda Türk tara'nın en buyuk dn/anağı olan kozu yıtırılmış o'acaklır. FORMUL NASIL ORTAYA CIKTP Genernl Rodgers son forrrulünu ge'ıstırırken ıkı kez Ankaro ya gelm s Atma ya uğramış, bu arada \Na*h ngton'a da gacerek ABD yonetımı lle bu konuda gorusmelerde bu'^nmuştur Yunan stan ın döiuşü konusunda ABD yonetıminın başm dwı berl istekll o'duğu ve hor fki taraf üzerınde ces !ll konnllardan baskılannı arttırdığı bılmmektedır Rodgers ın formüiu ıle !Tcjı'ı t°maslar Ea'ı'dan gelen cesıtli te'kın'erls esguriumlü bır şekılde yürütülmüştür HASAN ESAT IŞIK'SN SÖZLERİ Ö'e yandan M ıi| Savunmo ©9 kl Bokanı Hason Esat Işık da, Dışıs'erı Bai'anı Havrettın Erkmen ın «cozürr, noktasıra yaklastıkı yo'undokt sozler'ni eletırmış, hükümetm 714 soyılı notamı kcıidıran 7ihnı\et'en ken ölni kurtrraTO'i ğ r\ göstercf'^Inl bslırtrn çtır K'V, verd"5t derrec»e «NA^O c<3 korarlar oybırl 6\ lle olındı^ına çöre Ene'dekı knntrol ve sorum'uluk aianlarının bölünmeslnln Yunnmston'ın NATO oskerl örgütüne dönucüiden sonraya bırokılması demek bu konudoki İddın'orımi7in rerfHpri Imesl deAMERİKALI D'PIOMATLAR Bu konuriakı haberlerl duyflukiarını be>ı nn\eMe vet npn ABD'lı d plomMlar Ise ABD vönptımının Yjnan'stan'ın donüşü konusundaki «her zamon kl arzusunu» vıjrqulanruş'or bu nu 80§>dyncaV bütun cobolan elumiu karsıladıklarını b"dlrmıslerdır Bır Arerkatı dıp'o"\at ıBu konur1"!^! cal smalor NATO ıcmde yü'ütüiöyor O nedenle b ? de dısandan fzledlk. öyle kı General Redaers Anko"•a'ya qeldğmde b>'e gelişlm' biza bıîdırmedl» demlçtir. MARSAN laıia Otomotiv sanayiimlzde pekçokyeniliğin öncusu OTOMARSAN, biradımdaha attı. OTOMARSAN otobüslerini " Air Condition Klıma" ile donattı. Yoiculan, yolculuğun zevkini çıkarsın diye... Dışarıdaki kavurucu yaz sıcağından etkilenmesin, bahar serinliğinı yaşasın dıye Klirnalı ÖÎOMARSAN'larda yolculugun rahatlığına doyum oîmaz. Sizde bu yaz bahan yaşayın Rahat.serin ve huzurlu yolculuklar ıçtrı 7VirConditionKlıma"lı OTOMARSAN'larlaseyahat edinu MereedesBenç OIOMARSAN ahaîını Sevenlerİçin Oaha fazta fcfgi OTOMARSAN a Yetkıiı Bayılenne muracat toklSm 1157 • 48085
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog