Bugünden 1930'a 5,432,954 adet makale [Gelişmiş]



Katalog


«
»

CUMÖURİYET 1 EYLÜL 1980 Çağdaş Amerikan yazını neyi anlatıyor: California'nın tozlu yollarında John Steinbeck... 1902 yılında, Caütornia'da, Salinas'ta doğan Steinbeck. 1962 yılında Nobel Edebiyat Ödülünün sahıbi olmuştur. 196S yılında New York'ta ölen yazor. yaşamının son on yılına kadar edebiyat devlerinin arasında yer alıyordu. Henrl Fonda'nın California'nın bitmez tükenmez tozlu yolıarmdan getirdiği havalarlo gözleri dumonlanmış, John Ford' un fümierinden alabildiğine etkilenmiş kişiler «Gozap Üzümleri» romanının bir başyapıt olduğunu sandılar. İşin aslı hiç de öyle değil. Bir insandır o, Californla'dak) büyuk Saiinas vadisinin epik ozanıdır. Bölgeci bir yazardır, evrensel bir yazar değil, ama yine de kolay anlaşılır bir yazardır, evrensel bir yazar değil. ama yine de kolay onlaşılır bir yazardır. Kaleminin ucunu kendi bölgesindeki köy lülerin, yoksulluğa zorlonmış köyiülerin ter ve tozlarına soylulukla batırmış tnaif» bir yazar ressamdır. Söylemesini Derleyen: Yaşar İLKSAVAŞ GÜNÜMÜZ AMERİKAN YAZINININ USTALARI KİMLERDİR, BU USTALAR HANGİ KONULARI, HANGİ TEMALARI İŞLEMİŞLERDİR?. LE MATİN GAZETESİ BU KONUDA BİR DENEMELER TOPLAMI YAYINLADI. O YAZILARIN ÇEVİRİLERİNİ SUNUYORUZ SAYFAMIZDA. LE MATİN'DE YER ALAN YAZILAR AMERİKAN TOPLUMUNUN DA EDEBİYATA YANSIYIŞINI ÖRNEKLEMESİ BAKIMINDAN AYRI BİR ÖNEM TAŞIYOR. YAZroA STEİNBECK, CALDWELL, CAPOTE VE BURROUGHS İŞLENMİŞ. Ateşler içindeki Georgia'nın kronikçisi: Erskine Caldwell Evet, bir Faulkner değildir o, bu durum faziasıyla hissettirilmiştir kendisine. Ya unutulmuş ya da da yok sayılmış, bir yana bırakılmışttr. Casterman'ın »Çağımızın Yazınında Amerikolı Yazarlar» arası^cfo adındon söz ediilmemektedir, Montreol'dekJ komşusu Naim Kattan'ın «Amerikotılann Yazarkan>nda da söz edilmez CaldweH'der> Michael Tenier'in «Amerikan Romanmnda Caldv/el dışında herkes vordır: Dreiser, Anderson, Fanel, Wright, Fitzgerald, Henry, Miller. Dos Possos, Fculı<.r,er, Mc Cullers. Yine de pek çok ülkede kitapları yayınlanmakta, yeni basımlan yapılmaktadır. Otuz kadar romanındon biripin ya da birkaçınm basılmodığı bir yıl olmamıştır Fronso'da. Güney'in siyoh ve beyaz Insanları tüm yapıtlarını yönetir. Kişileri, tek bir c'ızgivle betirUiği karakterlerinden cok güc'udürle,. Onlora şöyte bir bakın: «Godot'yu beklemektedirier. Hıc bir zamcn odı konmomış, acığa vurulmamış metafizik sürekii olarak verlığını belli eder. Yine d© yazariann en az metafizık olanıdır, en somutionn dandır. Tütün Yolu'ndaki Jeeter Lester'i ve aüesini anım sayın. Zavaih yaşlı adamın duşu pamuk ve tütün ©kmek. Her çün bundon söz eder durur. Bir solukta okunan, olcundöktüm.» Bir keresinde şöyle demişti: «Eğer yarme kullanabileceğiniz kısa bir sözcük varsa sakın uzununu kullanmayın... Döıt harften lazla kelimeleri atarak sözlüğümü düzelttim!> İşte ıki /ıldır Roger Caillois'nin oğzındon düşürmedlği, aynen tekrartayıp durduğu sözler. Gecen yıl Yeni Orleansda, Lois Malle'in cKücük ktz») cevirdiği yerde, Saint Charles Avenue'de bir ev buldutn. özlemini her zaman günev icin carpan yüreğimlzdö sakladığımız manolyalar vardı cevresinde. Uyunabilecek bir ev. Pis, duvarları pul pul kabarmış, halısı oşınmış, rutubet kokulu. Kendimi Truman Capote'un yapıtlannda gördüm. Siyah ve dilsiz bır hizmetci beni ev sohibesinm yanına götürdü, yaşlı, iki bük lüm. dişleri dökülmüş, cğzı carpılmış. sağır, pis koku)u bir kadındı. Üc gece için ooksan dolarımı ic etti. Oraaa,» kaçmadıysam Caldvvell'm yüzundeki pis yotak carşaflarımı değistirttiğimde bu büyücü evinde hic rahat uyku uyuyamodım, cünkü kendirr.i Caldwell'ın romaniarından birmde duyumsadım, yaslı kadın da rcman kişiierinden bırıydi. En büvük dileğim bir gece Caldv/ell'in Tütün Yolu'ndaki evferinden birin» girmeniz, gecey» Caldvveii'de, Georgia'da. Güneyde gecir VVİLÜAM BURROUGHSDÜNYAYA KARAMSAR BİR BAKIŞ John Steinbeck Bitmeyen rini yozdı büdiği ve sevdlğl tek şey. ük öncülsrinden bu yana hâlâ canlılığını Voruyon, sorısuza de'< sürecek Amerikan düşleridir: Batı'da kendisl icin, kendi elleriyle, «yiğit kücüklerin» yardımıyla yapılmış bir çiftlik, ufukta da. yine kendi Kavga ve Gazap Üzümle sinirt olan boynuziu hayvanlar. Somutun ve fızyolojiğin yazarı olarak, 1950'lerin inscnları icin en maddi tilmlerin başlangıcını oluşturmuştur. Bir örnek ml istiyorsunuz? Sözgelimi, Marion Brondo'nun canlandırdığı «Viva Zapata». Son yirmi yıllık Amerikan tarihinin önemii bir yazan: VVilliam Burroughs Burroughs'un Çıplak Şölen'l ni okuyaıı iiem&n hemen on iki yıl oldu. Bu, benim yeni Amerikan edebiyatıyla ilk karşılaşmamdı. Dante'ye özgü sahnelerle cizilmiş uyuşturucular dünyasını keşfediyordum. (kuş kusuz Fransız edebiyatında bır Michaux, ondon önce de bır Boudelaire vardı). Özellikle uyuşturucuya kul köle olduğunu keşfediyordum. KeşfeUiğım bir başka şey de eşcinsel oşkların bir ceşit romantizmiydi... Bu kiîap benim üzerimde oiağanüstü güclü bir etki yarattı. Bu etkiyi korumayı yeğlediğım kitabı yeniden okumcdım... iciiiıdeki calkontılar beni Yu muşak Mokine'yi ve tüm iyi niyet ve gayretlerimle bir türlü sevememenie karşın bır bomba gibi patloyan Bilet'i okumav'a ttti. Bir film senaryosu gibi yazılmış Dutsch Schultz'un Son Sözleri üzerinde güclü bir deneye girişmeye kalktım. Ve sonunda bununla yetindim. 1914 yılında Saint Louis'de doğan William Burroughs, 1936 yılında Harvard'ı bitirdi. Ondan sonra munabirlik, özeldedektifiik. böcek öldürücüîuğü ve doha bir sürü iş yapmaya çalıştı. Bugünün yoksullorının tam tersine başonsız bir «bütünleşmeye» girmeve calıştı. Bir röportoiında (Gay Sunshine. 1973, sonra 1977) Fas'ta ta nıdığı fuhuş yopan küçükierden söz eder ve şunları ekier: «Eğer ben de senc ve yoksul oisoydım. bir fabrikada çalışmaktansa aynı yclu tercih eder dlm. Savaş sırasır.da bir suru I» yaptım, bunlarm çoğu çekilir gibi değildl. Oturmuşsunuzdur, seklz saat boyunca anlam sıı we aomasız şeyler yGparsınız. Her şeyden beteri, sınırlan dırmalar yapon beyaz yakali küçuk memurlar vardır... Hayatım boyunca yaptığım en berbat İş buydu. Tüm sistemden nefret ediyordum. En uzun sür« dayancbildlğim iş, hamam böceği ve tahtakurusu imhacılığıydt. Kendi kendimle uyum holir.de çalışıyordum, günde on kadar dalreyl gezmem gerekiyordu, bu da iki saatiml alıyordu. Gerisl kolaydı, boşıbof dolaşıyor, konuşuyor, geuez*lik ediyordum...» Sonra yazar oldu, önce 1953 yılında yayımlanan (sonradon bazı kısımlan cıkartılan) Junky* yle; sonra, zamanının coğunu uyuşturucu almakla gecirdiğlnden uzun bır süre hicbirşey yapmadan yaşodı. Methadon yöntemıyle vücudunun zehirlerl ni boşaltarak en sonunda başyapıtını yaratır: 1959'do yayımla nan Çıplak Şölen. Kültür . karşıtı olorak adlandırılacak şeyın başlangıcıdır bu: Campus" lerde genc kişüer kıso süre sonra her türlü maddeyi deneyeceklerdir. Eşcinsellerse daha az gi2lenecekler. «Kırk yıl önce, diye onlatır, ben kolejdeyken, bundan soz bile ediimezdi, kimse tarafından kabul görmezdi... Şimdi. Ginsberg bir konferans İcin ge liyor, arkadaşı Peter Orlowsky" yle geceyi nasıl gecirdiğini anlatıyor VQ herkes alkışlıyor. Akıialmaz bir değlşikliktir bu.» Bir süre «scientologie»nln icinde kayboldu. sonra, bunun da bir ceşlt din olduğunu anlo dığında daha sağlıklı uğraşılar a yöneidi Yine da bir süre Reich'a bağlı koldı. R. Laing ve Cooper'ia birlikte kadın özgürlüklerinin aiteyi parcaloyacağını öngörüyordu. Oldukca karomsar bir dunya görüşüne sahiptir. Önce, eşcfn seltenn Küba'ya girmelerine izin verilmiyor. Sonra olağonus tü sanayileşme devrim umudu nu öltiürüyor. Bir halkın % 99'u büyük güce sahip birkac ktşlnin elinde ne yapabilir? Buna bir de 68 mayıs sonrasmın boy nuzluları eklenir... Yiğıt Wıiliom'ın bircok kez cağmın iierisinde yer aldığı ortada. Son yirmi yıllık Amerikan tarihinde önemii bir kişi olarak tamnması da bundan. On yıl önce, temiz elblsesl. oğırbaslı havosıyla Beaubourg'a bir konferans vermek icin geldi. Saygısız gencler onunla ciay edıp başından şapkasını caldılar. • Steinbeck'in başanlı her üçünün nasıl tek yapıtlarından «Tortil ve aynı şey haline la Klat.ın bir özetini dönüştüğü; Tortilla Flat'de Danny'nin sunuyoruz. evinden konuşulduğunda Küçuk bir California söz konusu olan kötü balıkçı kasabası olan badanalanmjş eski Monterey'de, genelükle yapı değildir. Hayır, yoksul halkın yerleşim Danny'nin evinden söz bölgesj sayılan Tortilla edildiğinde, bileşkelerini Flatde İspanyol, yumuşakhgm, neîenin, Kmlderili, Meksikalı insan sevgisinin ve ve Kafkasyalı kanlanmn mistik acmm kaynağı kanşımı köylüîer insanlann oluşturduğu yaşamaktadır. İçlerinden bir bütün akla gelmelidir. biri olan Danny*nin Çünkü Danny'in evi çevresinde bir kardeşlik «Table Ronde»la, birliğirun kısa öyküsünü Danny'nin dostlan da izleyeceğiz. şövalyelerle pek ilişkisiz İşte Danny'nin, Daımy'nir sayılmaz. İşte bu grubun dostlarının, Danny'nin öyküsü: Bu grup nasıl evinin öyküsü. İşte kuruldu, nasıl geüşti ve bir bilgelik ve güıellik örgütü olarak nasıl yayıldı. Yaptıklan tüm iyiliklerle, düşünceleriyle, girtşimleriyle Danny'nin dostlan ve serüven dolu yaşamlan görülecektir bu öyküde. En sonunda da üLsımın nasıl bozulduğu ve grubun nasıl dağıldığı görülecektir. California kıyjsmm eski kenti Monterey'de herkes ber şeyi kulaktan dolma bilir. bunları yineleyip dururlar. bazen de yeni şeyler eklerler. Erskine Ca!dwel| gücün büyük ustası.. dukca hayronlık dıryulan romanların sahibi, Tütün Yoıu nun yazan icin bu yapıtla^nı kaleme almak hıc de sanıtdığı kadar kolay olmamıştir. «Doğrusunu söylemek gereAİr se yapıtlarımın yazılmasını bir esm peris.ns borçlu değilim: Pek büyük catralar harcadîm onlon yazobilmek icin. Onları yazmak İcin hep kc!calarımı yurnrukladım elde ede ceğimi umduğum sonucu duşündükce hep soğu* terler ((SCumhur'ıyet)) 1 EYLÜL YENİ F1RKANIN İSTANBUI. TEŞKİLATI İŞE BAŞL1YOR ... Serbest Curnhuriyet Fırlcası kaUbi umumisi Nuri, Agaoglu Ahmet ve Talât Beslct dün de Gaiaıa'da îırlta ıneıkeîinde ak şama kadar tıir müracaal va teklifleri tetkik ettniçlerdir. Agaoglu Ahmet Bey, dün 1tendlsiyle görüşen rouharrimize *u b«yanatta bulunmuşlardır; «Cevdet Kerim Bcyin Halk Fırfaısındaki roevkünj ve Halic Firkası namına ne dereceye to öar söz söylemeîs salahlyetine sahlp olduğunu bümiyorum. Progra.'nıraızın kısa olmasımn bir kabahat teş5cll edecegini &an mıyorun) Mes«?e progrsroın lusa ys da uzun olroasır.da de§ll. uygui&tnasının üogru ve dürü«t oimasındadır. Hİ5 şüphe yo!t İ.İ, Halk Pırltası progremmı tamamen lcra etnüş olsajdı ve ba programda halka vadodiien töz, basın hürrtyeti glbi esaalaıa uyuls&jrdı memleitett* lidncl bir lııkamn feunılmasj için bir neden kataıasdı. Dervış Vahdeti'îe ^e onu tetn si! eden cereyanlarla iırtamıa bul^tımıak lsteyenlerin dnrumuna gelinoe buclıra eevap vermek Iüıumunu bilo fcissetmig memlefee'te Cuınhuriyet Ukelert uyguiamaktır.» İSMET PAŞA H z. DÖNDÜ SITM î l (Hn. Mo) tsnwt Paşa H*. gecs saat 24'te blrinci treıüe Stvas'tsn Ankara'ya bareket etraişSerdlr. Herfces her tarslu, «Başve&ilitntz nılUetta ve memleicetm deıdtaı iyl mıştır Biıe »upbedı şftnen<Mfer lazcndır. Bu iş münafcaşaya gelmez. BaşveKl tuttu?u ?ol"da tamamçn isabetil davraomıştır,» detnestediı. GENÇ ÖĞRETMENLERİ KÖYLERE GÖNDERMEK İÇİN TEŞVİK BAŞLADl Köy çocufciannın yararîanablımesi için Turkiye dahilindeld laı ve erkek öŞretmen okullann dan mezun olanlarm köylers tayinlerinin yapüması için Ma»ıU Vekaîetince karamame haurtanmışttr. Bu şekilde toestun olan menler şshiTİete sıeınmı lar beUrli bir süre köyîerde hiztnet vereceklerdir. îlgüi yeriere tamlnı gönderüjniştir 05.00 Açılîş ve prograrn. 05.05 Eıgi kervanı. G5.30 Şarteüar ve oymı havalan. 06.00 Kısa haber ler C6.02 Böigcsel yayın. 06.W Köye haberler. 06.40 BSlgesel güaaydın. 07 30 Haberler. 07.40 Günun içLnden. lu.fcü Kısa hı> berier 10.02 Arkası yann. 10.22 Böigeşel yayın ve re&lamUr. 11.05 Haüf müzik. 11.25 gar.:> lar. ll.tO TariUler. 13.00 Kısa haberler. 12.05 RektamLar. 12.10 Ögle üzeri. 12.55 Reklamlar va raflyo IV pıograra hnberleri. 13.Ü0 Haberier. 13.15 Saz eserleri. 13.30 Bblgçscl yayın »e reklamlar. 14.30 MelodUer geçidi. 15.00 Kısa baberler. 15.05 Geçen haita 15.20 garkıîar. 15.45 Hafif muzik. 16.00 Kısa haberler. 16.05 Türeüler, 16.30 ijartatar. 17.00 Olaylarm içinöen. 17.30 Fa^l. 13.00 Kısa haberîer 18.05 Çocult bahçesi. 1S.20 Hajtanm çocuk şarisıs!. 18.23 Bölgeseı yayın. 19.0001.00 TRTII ile ortak yayın. 19.00 Kaberier. 19,30 Hafif müzilî. 20.00 Köy dagarcışı. 20.25 Halk mOzigtae gönül verenler. 20.45 Haîif müıilt. 21.00 Kısa haberler. 21.05 Emırum radj'Osu THM topluiugu. 21.25 Kuçüfe konser. 21.40 Neyt bileliın, nasıl anlatatm. 22.00 Kısa habevler. 22.05 T.B.M.M. saatl. 22.25 Hafil müfik. 22.40 Şariular. 23.00 H&berler. 23.13 Gecenin iciaden 00.55 GüEün haberlerinden bzeüer. 01.00 Program ve kapanış 07.03 Ajılış ve program. 07.05 Solistlerden seçmeler, 0730 Haberier. 07.45 Türltüler. 08.00 GSn başiıyor. 09.0u Şarkılar. 09.30 Türküler. 09.45 Konser saatt. lfl.15 Şariılar. 10.30 Siyasal TRT I bayat siyasai güçler. 10.50 ijsrktlar. 11.05 Türküler v« zeybekler. 112<i Sihlrli dügmcler. 11.M ÇeşiUı sololar. 12.10 Şarkılar. 12.25 Ankara radyosu çok tesli korosu, 12.40 OyuTüanmı* „ ejsgilertmiz. 13.00 Haberler. 13.15 Baglama takımıadan oyun havaları. 13.30 Tüıi yoruroculirı. 14.00 TSM toplu programı. 14.30 Türtcüler geçidi. 15.00 Küçük konser. 15.30 Türküler. 15.45 Sfarküsr. 16.00 Türk bafil müziil. 16.20 Arkası yann. 16.40 TürSülerden seçtiklerinüz. 17.00 Olaylann içinden 11.30 Turttan sçsler erkekler topl\ıiu§u. 18.00 Küçük koro. 18J0 Kurhüuş Sava*ı günlügü. 18.50 Çocuklar Saritı söylüyor 19.0001.00 TR1 iie ortak vayın 07.00 Açılış ve proeram. 07.03 Güne başlarken 08.00 Bando mü ziSi. 08.15 Sabah konseri. 09.00 Türicçs haberler. 09.03 Barok müıifc. 09.30 Stanley Clark'ın «Rocks Pebbles And Sand» albümü. 10.00 Çağdaş sanatçılaıtnıız. 10^0 Diskoteğimizden. 11.00 Ögleye do»ru. 12.00 Ttirkçe haberler. 12.03 İngilizce haberler. 12.06 Fransızca haberler. 12.09 Siria için seçtiklsrimtz. 13.00 Konser saaH. 14.34) Caz mü ziği. 13.00 Günttn konseri. 18.00 Oda müziti. 17.00 Türkos haberler 17.03 İngilizce baöerler. 17.06 Pransızca haberler. 17.09 Siîler için. 18.00 Flaklar »rasında 19.00 Unutulmayan jonımlar. 20.00 Liedler ve Aryalar. Î0.30 Ritm ve tnelodl, 51.00 Pazartesi konseri 22.00 Türiçe na berler. 22.08 Pranazça haberler, 22.09 Gecenin getirdlkieri. 23.UO Müıik takvinni. 24.0ü Gece ve müzik, 01.00 Program ve ka TRT in BİR RÖPORTAJ USTASI: TRUMAN CAPOTE Surekli filmin ekrana gelecek olan bu bölumund« Heidi'nin okumayı öğrenıiKsye başlamasıru büyük sürpriz olarak kabul eder. İstanbul Radyosu Çocuk Korosu, söz ve müzdgl Ekrem Zeki Ün'e ait olan «Karadeniz Türkusü» adlı şarkıyı seslendirecek. 19.00 19.10 HABERLER HEİDİ 19.35 HAFTANIN ŞARKISI TRT II 19.40 Prograrnda II. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliğine katılan Bolu Halk Eğiümi Merîcezi ve Alpaslan İlkokulu Bingöl ekibi ekrana geliyor. ÇOCUKLAR İÇİN ŞARK'TA TEFTİŞLER DEVAM EDİYOR Bltüs 29 (Hıı. Mn> ümtnn Müfettiş İbrahim TaH Bey refv katindeki zeraüa birlifete buraya geldi. Köylerden geien köy10lerle uzun boylu teroas ettüten sonra bütto halfaa riyet hükümettoe g sevgiden ötürü şttkran duydugunu belirtti. borcu 20.00 SANTRAFOR BULIV1ACA 12345 ian Bir Wtap b'.çlmi. 9 lersi Ickornotifin çe>>«i»i vagoniar öizist Eski diide su. YX.KARID.VN AŞAĞIYA : 1 Düzenleyici, TV aksesuarı durumuna giren aygıt. 2 Kge bölgesi yiğidi Tersl Ugi. 3 Keyü, bir işten Jıoşlanma TerS) çokluklann tamamı. 4 Konuklan aSırlama. 5 Kısa, özet ya» ^e hızlı kayıt ybntetnlerjnden Tersi bir yağış biçlml 6 Terst anlaşma. 7 Ba?ışlaraa Makine örgü bicimıerinden 9 Geni$ ve yayvan deniz taşıtı. DÇNKC BULMACVNIN SOLDAN SAĞA : 1 Santigrat. 2 Alaeddin. 3 Livar. 4 AbataJ Ar. 5 PaUkarya. 6 uB D«. 7 Rastlamak. 8 Manita. 9 Adrenalln. YCKARIDAN AŞAĞITA : 1 Salapurya. 2 Alibaba 3 Naval 4 Teatietme. S İdrak laN. 6 Gd. Jadana.. 7 Rit Eemil. 8 An Ay Atl. 9 erakkaN. İNGİLİZ GRUBUYLA UYUŞULAMADl Karadere orrrıanlannj işletmej e taHp olan İngüiz grubuyla müzafcerat neüc«siz kal mışUr. Gruhun teklifleft nygua gorülmedigtnden anlaşma olraacıştır. Brenton takımı ük yarısını üç gol yiyerek geride bıraktığı maçm devamında dört gol atarak kupayı kazanır ama onlar kötü bir sürprizle karşılaşırlar. Mahallî lige çıkmaya hak kazandıklan bir sırada sahaları ellerinden alırur. Oysa ligde oynamak için mutlaka sahalarının olması gerekmektedir. 20.20 LİBYA 20.30 HABERLER 21.20 TARİHTE BU HAFTA 21.30 FORSYTE EFSANESİ Pro^ramda tkinci Düaya Savaşı anlatılacak. Flour davayı kazanır ama tüm sosyete kendisine sırt çevirmişür. Michael kansmı, olaylan unutması için Washington'a götürür, otelde İrene ve John'a rastlarlar. MIS1R PRENS VE PRENSESLERİ ŞEHRİMİZDE Mısır Prenslerinden Mehmet Ali. Prens Abbas Hallm, Prenaes Hatice Abbas Haliaı dün Venedikten şehrtaüz© gcVrolşlerdir. Bir geîi yaptnaSta olan Prerv* ve Prensesler ÇoS para harcar roakta ve etlenmeStedlrleı. Truman Copote Cirren Türküsu, SoğuKkonlılar romanlarını Türk okurlorı da tanıyorTruman Capote, 1948 yılında, Perili Bölgeleri'yle Güney' den gelen ve biraz dQ Carson McCullers ailesine ait bir prens g*>!. ortaya cıktı. Yirmidört ya şındaydu.. Ünunü yumuşak, özlem ve gizem dolu öyküisny le sağladı. Ünunü doruğa eriştiren yapıtt Tiffany'de Kahvaitı 1958 yılında yayımland!. Aynı sıralorda New Yorker'de calı$maya başlamıştı. Porgy and Bess trubunun Sovyetler Birliği'ndeki gözkarroştırıcı öyküsünü burada yoyımlar. Gercek bir serüven romanı olon bu röportai Esin Perileri Konuşuyor adıyla yayımlondı. Amerikon toplumu üzerine bir fresk yozma tutkusuna kapılan Capote. beş yıl boyurH ca cesitli kıyıcı olaylan izler ve 1966'da «Scğukkanlılar»! yO yımlar. Kitabm «birbirinin far kmda olmayon iki Amerikanin carpışmasmı» betimlediği söy lenir: ağırbaşlı ve iyi düşunen Amerika'yla şiddetten yoksun Amerika.. Tüm alcakca cinayet ler sosyal eşitsizlikle acıklanabilir. Ama Truman Capote, lyİ bir gazeteci olarok. Amerika' nın taşra yaşoinmdan ve cezaevlerindeki yaşantılardan tab lolor cizebilecek bir yazar ol duğunu da kanıtlamaktodır.. Büyük bir profesyoneldir Copote.. 22.20 HİCAZ FASL1 İstanbul Televizyonundan Yusuf Ziya Alçakakar'm hazırladığı, Kasım İnaitekin yönetimindeki programda şu şarkılar sesiendirilecek: «Hicaz peşrevi», •Firkatin aldı bütün neşveyi tâbım bu gece», «Ağyar ile sen geşt ü güzar eyle çemende», «Anladım r se^ meyece'ksin beni sen nazlı çiçek». «Ayşern Ayşem gül Ayşem», «Pencerenin perdesiıü aç bana göster yüzünü.» SABIK AFGAN KRALI DÜN ŞEHRİMİZE GELDİ Bir müddet evvel Boma'y» giden sabıK Efgan Kralı Amatrallah Hz dün şehrinîize s«itnişür. Sabık Efgan Kralı kendlsiyle konuşan muharririmizs «o;le demlştir; «İXi ay kalmak ve yan süemln yanında geçimıek için tekrar tstanbul'a geldim. Bu l ö ayı çok sevdigtaı Tarabyada giçireceğim. Son lamanlanla sü rekli seyahatte oldujum için Ei gan balkınıa dururnıroılan îıabeı dar değilim. Ve vaziyetin ne oiduğunu bilraiyorumj 1 Pizlkte direnç öğesi. 2 Etkili, nakit olarak elde bulunan para 3 Kuru olup krnldıgı ya da ısmldığında kıbr kıtır eden Bir yönetim birimi. 4 Uçucu hayvan uzuvlanndan. 5 Müzikte bir nota Kimyada molibdenin simgesi Tersi üstad. 6 Ener.'i üreteçlerinden Tersi kirayada iridyımıBn slmgesi. 7 Onanm Doviz dengeleri. 8 Cansız o CöztorC 22.40 23.20 SPOR HABERLER
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog