Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET 1 EYLÜL 1980 (Baştarafı 1. Sayfoda) Bm Kurulu üyesi olan Yusuf Solmaz (25) koldırıldığı TID Fa kültesf Hastanesınde yaşamını yıflrmıştir. BAŞCAVUŞ ŞEHİT EOİLDİ URFA H.lvon ilçeslne bağ !ı Söğütlö kâyunde öncekl akşam boşlayan catışmadan son ra Tarlabaşı mevkıınde yokatanon Apocu Sefer Beyazkan'ı sabaha karşı 02 sıralonnda Hifvan'a götürm&kte olan |andaiTTKi müfrezesıne Söğütlü fcâyü yakınlannda 10 kışılfk bfr grup tarafından oteş açılması sonucu Başcavuş Ali Ankon çahit olmuştur. Bu arodo saldırgonlordan Ahmet Koytraz oloy yerınde bir oîomattk tüfekîo yafcalanmıştır. Söğutlü köyünde öncekl okşam landarmalarla, yasadışı A pocular arasında cıkan catışma da Assubay Hüseyın Ünal şehıt olmuş. Jondarma erlerı Bilal Dursun lio llhan Akoy ağır HİLVAN'DA yc'alanmışiarcı ESKİŞEHIR Topeboşj Kum evlsr mevkıındakl Yalcm sokak ta oturan Ahmeî Erturk. oncckı gece evının kapısını colon k aılığı sptanamayan kışılerce kapı aralığından beş el ate$ e d.ierek oîduruımt.$tjr TARSUS Berdan Irmağı Ozerinde bufunan Kodınok 2 barajina bolık avlama/a gıdsn 9 ışçi, Kosebağcı köyunde kaçırılarak bT ormana gotürülmuş ve burada kend'ler,ne işkence yapılmıştır Idaş vs Pektaş fabnkasında çalışan sol görüşlü 9 ışçı olaydan 4 saat sonra 18 30 sırafanrcfa elıerı, oyoklan ve gozlerı baglı bıtk'n bır vaziyette buiunmuş, soıd/rganlardan 7'sı landarmonın takıbj sonucu Akcakocaiı koyjtde bır yertie gıziart rken yckalanmıştır. Sılânlı kıs'lerden 2'si ıse aronmcktcdır. ÖĞRENCİ OLDURULDÖ DIYARBAKIR Istas/on cad desınde. Beden Terblyesı BclCs Müdürlüğii ânünoa Oğretmen L/sesi ogrencısj Ekrcn Karaoslan, önce'o gecg sıiahlı sol dırıya uğrarnış, olay yennoe can vermışt r KİMÜĞI BELİRLENDİ BURSA Pıremır rnezorlığn da onceki gun ensesine sıkılan tek kurşunla öldurulmüş ciaran butunan gencin Istanbul Yıid'zdafcı DMMA Eîekîrik Bötumü son s/nıf öğrer.cıst sol gorö? u 7ekJ Yıid'z o.'duğu beiirienmıştır POLİS YARALANDI ISTANBUL zeytinbumu'n Çaîışma Baîcanı Erdemir, Emet'te yuhalanarak konuşturulmadı EMET (Cumhuriyet) 1976 r (Kt Enct te kurulması ko o'laşurnan çımento fobr.kosı cın 1977'd© çe.en malzene e rın LC gun önce Somsuo'ui ı LadiK ılçesıne naKİer' imek .stenmesıns tepkl oosteren Emet'ileri yatıştırmok üzeıe dui i ce\e geıen Çaiı=no B^sOfiı Cavıt Erdötnır, ho!,< îarafındari Yanındc AP'ü mıüetvekil'eri tulunan Erdemlr. faönkcvn Emet'te ka acağını soy'enesl ne rağmen korustur'tinarp s 1 5 eaat mohs jr kaldığı Beleaıyeden sıkı güven'ık onteT>lerı uftında c'Kirılarak lced^n o/nimıst r G^sîenîer Sıtrsıida haik «Molzeme sevkıyaînıı '.cptfrmcıyız», «Fobnko hokAinııedır», <Bandırma'dokj bora'<s fobr'kası Emet'ten kavdınldığı gıbı oyuno ge!mp'"6reğ'z», «AP'den beklenen nü^afat bu muduf» pankartlor taşırrıstır. (Baştaratı 1. Sayfoda) a! çorsombo gunu Erkmen'l is f t' a ett.rar«K gensoruvu düş^r msye caiısccoğını öne sürmu? •jr «AP'n n fıangi oyuna basvupırsa a't'K ktdaraa kc' r"asın'n mumkün o'mcdığırı» oelırtsn E^tsoKan «Saf o'dotn1 n'ş b * e'kı M S P ' i ' i b" takırp daıılsız. beıges'Z, ,fade an» oay, 'Ç'n söyle «1977 goiai seCıT ernc'e D yorbakır'oan b rınc. <5;rada ıken gerei rnerkezce vapıian ı on secım'e 'a9 3 sıra"a ınd r lerc b r mıletvekıiı adcvının ERBAKAN partınnzden aırnak ısted'ği ır>ttkamdır. Oloy eskıdır, onceki hÜKumet donemmde bu idd.o!ar ortaya otılmışiır. Emnıvet Gen«| Mudur Yardımcısı duze< nĞğ DT goralı Ahonv'aVo c •ierek ıdd'o sahıbın'n ifaaes'rı olmıst'f Ne zaTinn K MSP oir •CH Dıs'şıen Bah"*ı lickmaa genscru vera k. AP ola/ı ver >rrış gıb, ona^a att. B.z s ~ı ö> bu te'tıo'er n aı krsın^akı e r c^'en^eıç sfıyoruz TekrT edıyorum bu kab i i*t ra ' e ter lıpıerı ortoyo otor, j r Î^ŞVIK eder.'sr va vayon'a' ısoat etr~«lıdırıer. Aksı ha'de sersfsız »e ! a'oaktırlar. B z baskaıan p o doKunjımazn/' zımntn arKaS' ra sığınmı/crLZ. Her i'rlu tCi kıkcîın br an evvsl vaon^iosını bu ta sp s'i yor'jz > • Israîl Askerl Ataşesinin otomobilini FKÖ temsilciliğinin yanına park etmesi sorun yarattı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) İs a . An >ara GQKI As<8rı Aîa ş sı A oay iznak Ka^cı'nın otcek gan FKÖ Ters icıiıâsnm h"'eı vaiiıiakı bır b^a^a gt nesı ve O'abas nı Temsı'cı j n /anına park efnesı FKÖ CB'.reernca «pro^okasyon» olo Edınllen bılgıys gore, Aibov Ka^an;. onceki gui oğla scatr i" n;'9 Gizosmanpaşa'do bulunan FKO Tems'îcı''g ım rten o i yan ndck b.r bınaya gsfms cabas.m <ia buraca r p3 K9tm,'5tır Yak'aç'k b,r saat kcdor cer'de ı<olan Kohor»ı, yıps araoasına blnd ktert sonra Tensıicıi'ğın önunaen gecerek tzaı'icısmıs'ır r ts aıl As<en Atnses'nln bu z aetı FKÖ Temsıiclığ.nde tais ıonu ortırmış Aou Fircs, Kahanı'nın Temsilciliğın y^Tina gelmesinl «provokasvon» olarak nftelendırmiştır. Ab j Ffras. «Bfzi provokas*/ona â j<;jrem©ye<:ekier. Blz İsral ıl» rnjo^deie afanmızın n*resl o duf unu b.lıyoruz Möcadel« c cnı Ankarn d3(5ıl» dsmjştır. GÖZLEM (Baştarafı 1. Sayfoda) 'onnm MSP <ç!n yenl oyunlar hazıriodikiarı gün gıbJ açıktır. 1973 saçım kamp«o 'a'annda MSP'nin kapatı'ması >cm konuşmaiar yupan Demırei'.n. c<as!ndak( MSP desteglnırı ceKllo'ğ nı onladığı ar da i e gtbı yoilora boşvuocoğın' kostirmemek lcm AP L derıni hlc tcmmamok 8»rs^ ' Tannva $t,Kİ!, kencs'nı vetarmoe tanıyoruz. MSP gensorıjyu, Dı^çıerı B3ı<cni Er<men ıçın vsrmlşt.r Erkmen, haklı oiarak, ız.enen dış pOıitıkanın keno kş.sei soruşlerını yansıtmadıg'n., hukumefn aıs poiıtıkas.nr yuruttuğunü so/lemıştır. Anayasa, hukjmetın, öu gersorj^u kend sıne verüm<$ sayabılecegmi ve gsnsoru oylamasının hukumetın tumb ıçın yapııaoıieceâın. ongome'stedfr Demıre , bu csamoda guvenoyu ısîerse, Broakan da «Canımıza mınnet, o zcr.an hukumstı djşururjz» osnekteci'r. Oyionr,onın, Dı^ışıert Bakanı yenne, h^ktnet.n ı<endısı içın yopıiması lcm Dsrnıre, :n DU yolan D r başvuru yapması B«rekiTiaktedır. Oemırel, D'Ş ş sr BaKGrna venıen gsrsoru onsrgesı Karşısınaa, «ErKTier , mı ısca etssm, yoı^sa hukumet olarak cekıisem mı'» hosabı lcmdetiır Erkmen'ı feda etmenın ds îiukjmet oiarak duşme1 nln ae faturolar vardır. Hukumetın duşuşu, Demfreı icın erken seçm yc)u acarsa, nıc şupnes'z Dem'ref, gensoruyu hukumefe verilmış sa,rr>a eğtl mıvde olur. Yasayo gore, erken secmiın, bJ yoldj karar almosından o!tm,ş gunıi ızıeysn ılk pazar ounu yapı'mosı gsrekmektedır. Yarın gensoru or.srgesi gorüşülecektır, bu nedenle «'ken seçım ıla ılg tı Anayosa Komıs,'onu raporunun WH let Macllsınde OKunması /s oV'Cnması olanaksızdır. ! Gsnsoru o>ıaması, gorüşme arden kı tom gun geçtıkten 60'ira yapılacağındcn persjembe gunj ds gsnsoru oyl> niası yapnacok bu yuzden erken seçlm gündemo gelemeyecektır. 1 MSP. «2 kosımdan «onrak tar'hte ericen secime taroftor değiliz» dedğın» gore, bu hafta erkerı seclm kororı olnımazso, erken seç'fn cnsrgeleri sonuçsur kalo» secım, gansoru önergea! ve Erbokon'm dokunuımazl.ğı, b.larao topları gıW, birbırlerıyl» lokuşmaya boşlaniîştır. Taoıı. Dem'rel'cie oyün coktu^. Bir yandan, Erbakan* m dokjnulmaziık dosyası gjndeme geıirken, 6te yanc'on da MSP'dek! «gaynmemnunlor» Erbakan'ı lcerden KL5atacak ardır DsmıreCın sıkıştığı her anda, bu giN yoüara başvurduöunu bılmeyen, duymayan kalmamıçtır. Bu ^uft3, PCİOT snto ıcmde erken seç'in, gertsoru v» Frbakan dosycsı sorusuljrken, AP <)« MSP arasında ^^ lietveK 'ı transfer» C8'<.şmei8rlne da tanık olunobilır, hazırlıklı oıa'ım Yme bu hafta, y.ı.ık znını yorıda Ve^en Yorgıtay Başsavcs Fahreî'ın K.yak'ın partl kapatma dosyalan uzennde calış:naıar yaptıgını da kaydetmek ıste'iz. Butun buniar oljp bıterken, terorun de hıc boç durrrayacagını bılmek gere«ır. Bırtakırn karoniık odakiar. stvasal trafığtn tyıca stkıştıflı bu hafta lcnde. teroru du\aıh noktolara suruklemek ısteyeceklerdır. Atasözuciur. bılırsinız, «Kurt dumanlı havay, sevsr» önemlı tr.r hoftoya gınyoruz. BİR KIŞKIRT1CIYA Tercuman gazateslnae Ahmet Kcbfliclı. «KışJtırtıct Aıon» boşiiKiı yazısmaa. benım. altı y!i onos Nıhat Erlm )cm yazdıgım bır yozıyı göstererek keıim» oyunları ıle cınayet kışkırtıcılığına heveslenıyor. E eşti'i yazılannin cınayet orgutlerin» yoJ gösterdV Ğı.ne inanılıyorsa, Abdi Ipekci hakkmda olümunden önc« yazılar vazan Kobaklı Efend* de fp^ko'nln katilldlr. Tercu^ian gazotesinı şövla bır kansîınr, işc* sınıftmızın V.&ıt onden Kemol Türkler hokkındo yayınlanon yazilon bır bır cıkanrsaK, başta bu gazetenin yonetcısl olmak uzere, gozetenin yazar ve cizanen na derier acabo? «Kışkırt'cı Ajan», bcşkatarını suc ışiemeye kışkırtan çüven ık goreviıs'. demekîl' Sen buniorı anlomczsın, Kabakıı Efendl Sen bıra* bu Konuları da potronunun Y3K'jd, ye Ermen ortak'arı ha^kınaa D igı ver, Müslüirar. ve rukaddesatcı Kabakn. Aboruh'iordan, Mıtranjferden, Moreno'lardan, azınlık orta<lıklanndarı haber verf Sivas'ta miting yapscak CuflTeyliMe CHP Geoe' MeNez.nden \opi'an ccıklomaya göre, Ecav t'n Sıvas ta djzsnfevecso coîk hava topianttsi 9 eyttıl savapı'aca''îır. Sancar: «Komutanlara çürük yumurta demek için Aii Elverdi olmak gerekir» ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Genelkurmoy eskı Boşkanı ve venı Kontenjan Senatoru Semıh Soncar. Alı Elverdı'nın bazı S kıyonetım Komuîanıarı ıcm «çuruk yumurta» damesı konusunda cböyle bırşey demek ıçın Aİİ Elvardı o mak gsrekır» oem şt»r Sanca' haftafık «YANK!> derg sui8 verdfgı demeçte. «Kur mo> Okulmdo taiscem olöjğunu sanTiıyorum, oısoydı not vermezdım» denışiır. DISK'ın Kurucusu Işcf smıfının yığit önderi 22 7.1980 eunü feşıst kotlilerce katledıld! Anısını yoşotocoğız Tüm işçl sımfının ve o !eslnln başı sağ olsun. SUN ELEKTRONIK İŞÇİLERİ Aveılar KONGRE • S S GazetecOer CemlV»tl Slgortalı fıkır Işçlleri yapı kooperatlfınln olağan ustu genel kurul toptantıeı çoguniuk aranmaksızın 21 91980 paza* günü sact 10'da Basınkoy'de<l kooperatıf fOKaffnde çağ'ndaK) eundern ge'eğınce vapılacoktır. OrtoktonmfZo duvurulur. GÜNOEMı 1 YokJama v» cçılıj, 2 Dtvanı noluşîurulması. 3 Ik) aylık çalışfra ropoaınun okunması ve uzennde {jörüşme, 4 BSıanço ve getlr 0M der hosoplarının Incelenmesl, 5 D&netçıler ve yonetîm kuruîunun ibrosı. * Seclmler, 7 DMekler v« kapanıç. lîglliler ve uyelere II*nen tebllğ olunur. Yönetim Kunılu adına Ihsan ONUR KEMAL TÜRKLER üa duvarlara yazı yazan bT gru ba mudahale etnek ısteyen guvenlik ekıbıne ates ocılmış Ahm©t Şer> adında bır potıs rrenuru yaorlonmıştır. Ancak ekıp otosunda buıunon diğer guvenlık görevlı'erı saldırgonlardon Ekrem Ak ve Hoson Özcelık'l yakalamıslardır. •> Davutpaşa Askerf Cezoevındo bulunan sol görüşlu tutukiu ve hükumlulerm yaktnlannm Sıkryönetlm Komutanlığına llsttlkleri dıle'fçeda «buradckl aenclero yasa vs yönetmetık dıç uygulomolorda bulunulmak'oc,r» görüşün» yor dr 213 iTizan rjtuklu v > e iuoun dtiekçeslnde Cszaevl M J durü Blnbaşı Adnan Özb«v n tutumu eleştlrlierek önlem a'mması Istenmiştır. Dilekçeda tutuklu vo hükümlülerin aniaîtıkiarına da yer verflmış; r • Sehr&mlni'de yolda yünly«n Erhan Cenglz adiı genç. qec« sıJah;.1 solo.n fonucu oĞır yorolanmış, Copo Hostanesme kotdınlırken yofda ölmüştür. Erhan CongtzMn fBombocı» Vakabıyk) bıîlnen Oöuzfıan Cengız'ın kardeşı o( duğu ön« eürülmuştur. • Gungör«n'd« çeçen eumo günü muhtor v« İpragaz boyfî MecJt Kurşun Ho yırv« aynt y&rde «czocı Esin Başla mışlı ve «czaneda bulunan tuhoflyecl AUrran Strttaş'ı 6J dur»n uc klşiden binnın Tom«r Ardo olduğu emnlyetc* acıklonmış ve emrHyet kuvvetlerın« gorüldü^ü yerae tvur emriı verüdığ^ bıtdrt)mişttr. fiyçiçeği (Başforoft 1 Soyfada) fcrv'anrda ortrrcsı irüyLı< o • cude kes'pl'k nozarnifst" Ticaret Bokoiı Haıı! Bcçoi cün duzen'ed ğı basın toplonî s nda, avcıcegı tabcn fr/at'r n 16 lırada, 30 llraya çıkart 'rken harn yağ fyatıtın da 52 lıradan 65 hraya yüx8eltıldığfni bjna kcrşm yağ fıyat'onnoa meydana gelecek ortıs n *cuzi» olocağmı savunmjş tur Başo\ oycıcö^f Cret'rmnn bo v i 650700 bln ton gıbı oneniı bır düzeye ulaşocağını bnno karşılık "'D bln ton dışo • rvn ptanland'ğm!, p^/asa f7at îarının d.ş koynaklı yağ'orla denged« tutuıacağını bıldırmış t>r. T'caret Bokanı Haü! Saşol, han yağ fiyatınm 52'den 65 IIrav<3 yükseltıimesına'en sonra T'caret Bakanlığı bunyestnd« bır foflim kuruîduöunu bıld/rrr>$, tşletmeıerde bulunan Stok !orın degerlendırı'pcegıiı, aradakı 13 lıralık f yat farkının bu fona a'ınacağını so/Iemiştır. (Başlarafı 1. Sayfodo) «Kema Turkıe''m katl gre/ lerimıze karşı saldırının hongı boyutıarda o'djğunu acıkca gostermlst r Turk'er'l kat'ederek bızter!, Işcı ve domokra st guçlennl yıldırabüeceklennı tımanlar aldanmış'ardır Türkle^'ın cenazesl Istanbul'da vüzbınlerin katılımrylo kaldınffTii=tır. Faşızme karşı bu etkıti yğınsaf tepkı, DİSK'e, TÜRKîÇ'9 üys vo baâıms'Z s«ndıxc7İor arosında şlmdîye kadc tağianan en genlş eylertı blrl}ö! sayesınde gerçek'esmlçtir.» Karaca, 1ş, grov v» lokffvt sendfkalar ve toplu is sftztes ne»ı yasoîarındo İMF. TİSK, TUS1AT ve MESS'.n dnerileri c""qrultusuPdo değlşîkllk ta^T.'icn rKJzırtandığırı savunr"i;ş, «Buna'ıtıın yükunü Işci \e em&kçl yığınkırın 8t»1ın<J bridirmek polltıkasmın onlcf ' , işci ve emekcıieri açUğa vs yokluğo maf>kum etmekt«r> dermstır. TİSK v» DİSK yönetıcıleri oroSındoVJ görLÇ rrtelere deölnen Karaco önkü ^u'suz baslavart g MESS" n Başoakorîfk saı özal'm genelgesıne JVpun olaro< öiVoçuıar 'lei surmssıyle kesHdığlnl ontatmıstı' Sebahaf Türtd«r de, eşı Ke mol Turf'er'in karonîık gücler torofırdart hesaplar yopılarok nırvlövğumj txJd(rmıstir. Karaca KARS (CumhuriyeJ) A^a tet Bokaiı One^ Ucazc' eon kacakçılığı 'le »uclonon MSP Genel Boşkonı Nec^etttn Erbokcn hGkkındakı oosyanın Boşbckonlıâa verfıour\, Eaşbakanın aa hafta .c de dosyavı rreclıslöre sunacajını sondığını soylemıştır. Kar8 ve Erzurum'ca ınceleme.erae bulunan Ucuzal, SJVQ3I tutuKİukırın Sınop Cezoevıne yerleştır leceKİorim aCfkiamış, cezaevlerınden kcçıs olayiorının yern bır şey o!madiöını öne surmıştur. (Baçlarefı 1 Sayfoda) Bakanı Kıratlıog j va Sog > ve Sosyal Yaraım Bokanı İs larnoğlu hOKKinaa Mec> s Başkanhgına verd ğı gensorjlar da OKunacoKtır. Mıltı Eg îım Bakanı Fersoy haKKinda verı.eT gensoru onergesı caha sonro Cundeme getırıleoek' r MSP G«nei laare Kuruiu fcu gun toplanccotc, AP ıle ilşkılen oozdan gecırerok konu,u tartışocoKtır. MSP'lı S Arıf Em re, «Bu hukumetıe il>şkılen ya nıden gozöen gecreceğ.z. Sar; lar COK degışf. Toplontıdo AP n,n bıze karş.ı tCKindıgı go/n cıadı tavır tzermde duracağız» demış. TRTnn Gene»curmay'a gıtmedıgı haber nı kosıtlı ofarofc «sıtm«xi» b om nâe üsiune basa basa vcdığıni soylemışlır. B J arcoa Erkmsn, h JU >~ metın kend Sı ıle ıig . gensoruyu üstlönme konusjnda hg niız br kararı oipcdı^ını. o njiun hüf'Lmeîte gorüsu'eb ieceçni beırtmlşî' Ucuzal. «Erbakan hakkındakî dosyamn bu hafta Meciislere sunulacağını sanıyorum» dedi Deniz fSastorafı 1 Savfada) s=cık oo'5< Gençi ge hıtabes nae bsı rtTt ştım derr ş ge"ç subay'arın b j doğruıtuda hızn'e: vervıe\3r\ gereğme ısoet ^•rrışîır 4 u L bvo |J oion <J07. Doıi6m Mezunları'n'n s.nıf b r n c s l Teamen Ceynun Cesur 03 öğ'enc.'er ad'Da yıptığı ko iLSmada and icsr^k «insanl'k c,sı eTS'ier besl3)>eplerln her ramap korşısmda oiacakîann!» S0k' emışt r Hava Horo A4<ad9Tiislide »aat 15'de boslayan tör»nd» konuşan Komutan Tümgenerrj Kemol Ya.'cm da cAtofurk devnm ve ilkelennfn bfrsr bekcisı. brer gjvsncesî oıcra'< ulusumvzun coddas uvgar lık duz°ym© yükselrresmi amaclava" h«» atıliiın önür*de vsr alC'akt •> dem şfr 26 dcr s n 1S6 rrezunun odma kor^şcn Teâmen Öner Özsoy" aon scnra O'u1 bınnc'sl Teğmen A'l Kabay'a d.ptomcsı Coğlayang' tarafındon venimıstlr. Gsnelkurmav Başkanı Evren, •j" merun'o'a Atatu'k'ün nuî OTncğan etnlştır. EVREN NE DEDh naral Evren, MSP llderf Erbakon'ıfi «Ez 30 Ağusîos'un ycnınd<j vevo korşrsmdo de^H, tcn Ic)nceyl7> sekllndekı soz lerlnl vanıtle'/arok «Lofla lc'n de olmak kaf! değ,!, MSP Başkanı Frbo^ap 30 Ağustosun •c nde ofdugunu hare*cetıe''l iı« bel'l etm^l'd'r» derrtıst'r De^ırel, Evren ve Korrutan fa' o3ha scnra Ankara'ya don ""jşlerd r. £P 1 Sarfodo) Komutonlığjn dön yavmlo£ âı bi'dırîd*, ır/gulapTios! ka "•orlastıplar ve sağ duyumın oallbvstl !l« mutloka vazgecılaceğıne enln olunai bu ovie mırt gonel gövenltk v» fcamu cfu7enim bozucu rnte' kîa olduğu belfrtflmlş, «Hasta !nsanlann sa^i/ğı ve haycti teh )«evB dusunJeretc boşknionno ho*csızl« #dllsr«A ve 6uc Işlenerek hok tetenm«z ve aranmaz. Bu yoldo bır evier tcm anîamı i'ö oocrşik b.r ey iem olur» tzmiı TEŞEKKÜR A ie Resım'7 vefaîi/ıa ılgılensn tum dosilanrrıza ve \akınanTiza teşskkür ederız. AILESİ HÜSEYİN GÜVEN'in (Baştoraft 1. Sayfoaa) k*metm işbe^ında kalmast ve erken seçımden va7gscllmesj hsJInde, kararlar hernen uy^ulamaja geçılecektır. TÜRK LlRASI Hükümetin bır duşmesı ballnda ise, vanlan anlaşma zaten geçerî'tinl yıTurgut O?a' dun aVşam yurda dönmüştur egitimögretimegmmögretimegmmöğretimeğitimöğretimeğitimöğretimeğitim UGUR dersanesi ÜSE SON SlfMIF ÖqRENClİERİ iki asamalı sınavda da YETEHEK İLKELERİYLE İKİ AŞAMALISINAVA (Ü.S.S.Ü.Y.S.) YE HAZIRLIYORUZ Kayıtlardevamediyor Broşuristeyinîz Gernl yetenek ve MatematOcFen dergtterımlzi ÜCRETSIZ ftteyinlz Yınmn mutlu topluluga için saghkb egHimgerek bilmerk BİLGİSAYAR öğretiyor. HafU sorJirı rürkçc ö)a/<k vtrilen ve 16 35 yaş tnv heryrj ve tıhsl du/cyinde ki$t(cre gore ru/Jrianmi} olan BfLGİSAVAR SEMİNERLERİMİZE kıtılm. BİLGİSAYAR ÇAĞiNOA BİLGİSAYAR ÖĞRENEREK. gefir ve yaşam diizeyinı/ı yülkseJün, çevreri/de SAYGINLIK kmnin. 1DD1AUYIZ fel 32 Wm Laiefi İstanBul yıldız dersanesi Tttttoi :«1 »2*2tO» »0«l 7İ 40' 1BM 3742 Fnhim" DISKET OPERATÖR EChİMİ RPGI1 PROCRAMLAMA DİÜ ECİTÎMİ eScrsam t. 2. 3 4. 5. 6 7 8 9. TCM GENEL YETENEK TUM MODERN MATEMATİK TUM KLASIK KIMYA TUM KLASIK FI^IK TUM MODERN FI2IK ÜSS78 79SORULARIYANITLARI KOLEJ.ILKOKULS.SINIFLARA FEN LISELERİNE HAZIRLIK (Çıkacak) MODERN 8IYOLOJI (Çıkacak) yayınları .400 Tl" 250 TL 200 TL 350TL 250 TL 100TL 250TL FORTRAN IV PROGRAMLAMA DİÜ ECİTİMİ COBOL PROCRAMLAMA DİÜ ECİTİMİ ÇOCUK VilVSHlflftl Ç 1. SERİ : Y0N EKMEK SUT BAL ŞARAP MEYVE İ?EK ZEYTİN YAĞI Her kitap *0 TL tSTEME ADRESİ ARJTA* DERSANESİ Ordu Caddesı 2SS / 3 Aksaray liGnbuI Telefbn 22 22 23 • 20 75 35 • 22 88 25 Bilgi Hazırlamff Mcrftezi bilmerk gritjm Fen nersanesi İnönü Cad AnUra Pal« Apt 77/9 Aynpt^n İsunbul T e l 4 3 S7 7 6 4 3 5 7 7 7 Besktas,Istanbul 61277761^07
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog