Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

i OÖRT CUMHURİYET 1 EYLÜL 1980 ANKARA NOTIAR! MUSTAFA EKMEKÇİ, TORKİYE'DE DUfSfSaUDA EKODMİ / TICARET Cumhunyet Ekononriı SenrtSi Devıet Istatistik Enstıtu3d taıafın&on 1930 yılınm ılk dorî ayın;n (StotJSîikler.nı ıceren bjiten yoyımiapmış imalat sonayıı ile ıhrocat ıthalat a^a n.ndakı öret.m gerilemelen net bir bıclmde orta',a çıknnştır DlE bültenı bir anlamda Sana yı ve TeKnoîO" Bakanı Nun Ba var n da kabul ettıgı uretım Oer lemesın. belgeıernışttr URETİM Gectığımiz yıllar ıle 1980 vrIm'n ılk dort avtnın ele alındiğf bülten, Imalot kesımmde 1979'un nîsart avmdakı üretlmın 1980 nısan a, ındakı uret'mden doho >uksek oldugu go rO'nrriiştür 1979 yı.mın mson oyırda 159 852 ton oian ham deıtrr Oretlfiı 1980 nısantnda 145 379 tona duş nuştür Demır Celık sanayınn önemlı bfr ürü nü olan pık aemır üretımı tse yüzde yüziük bir düsüş kaydederek 1979 n san aymda 35 103 ıken 1980 nıscmnda 16 133 ton oımuştur. istatıstık bultenınde genel o.arak De^ır v e Celık so nay ınır,, yuzde 50 ıle 100 orasında duşuşıer gosîerdığı balirtılm ştır Çımento uretımınoeK düşuş ıse ocak ve şubat aylarında vu/de yuzu aşkın bir oranda ıken nısan ayında olumlu bir gelışme göstererek gecen vılın nısan avmdakı duze/e yaklasm ştır. Ç mento uretrmı 1979 yflının nıson ayında 507 b n ton olarak belırlenmış, 1960 rısanında ıse bu mıktor 500 bm tona mnvştır Özel sektorun urettiğl cnento mıktannda ısa daha büyük duşuşler olmustur 1979 dordöncü ayında 809 bm ton o'an özel sektör çımento üretlmi 1980 yılının aynı ayındo 656 bın tona duşmuştür. ITHALAT İHRACAT Istatıstık Enstıtusu bülteni It halat ve ıhracattakı düsuşleıi de doğrulamış, ıthalatın yaklaşık yüzde 30 oranında duştuğünü be ırtmışt r. Nısan ayında Ithalatın 11 618122 ton oldugu, bu rakomın 1980 nısan ayında yuzde 30 oranında duserek 962 511 ton da Kcldıgı ortaya cıkmıştır Ihracat ıse doha buyük orando dusuş gostermışfr. ihrocat hocmlndekı dusme ora nı yuzde 60 dolayındadır 1979 nlsan ayındakı ihracat miktan 400 643 ton ıken, 1980 nısan oyında bu mıktar 215 711 ton olorak bellrlenmışttr. VE SONUC Devlet ls:at.stlk Enstıtusö ta rc*ından yavınlanan bulten hemen hemen tüm üretim blrfmlerınde buyuk olçekiı dususler ot duğunu gostermıştir. Ihracatın arttığı yolundakl acıklamalarm Cumhuriyet EKOfAIOMİ SERVİSİ Öküz öldü mü? 1973'tekl Cumhurboşkanlığ! turîdn sörerken bir kontenjon senotöru, AP'iı senatöre »ormuştu: Havdı, Faruk Poşo'yo oy vermfyoraunuz, Tekin Paşayo neden vermıyorsunuz?... Tekln Poşa'ya slz ov versenız secılır.. Yassıoda'ya gırtp çıkmış, vaîılıkler yapmıs AP1!! senat&r korşılık verdı. Tekın Paşa'da Faruk Paşay'la aynı kumostan. Bîz, Tekın Paşc ya ov vermeyız! .. 1973'lerde. daha seçlmler yapılmamış, APnin senato ıle meciıs uyelerı toplamı 317'yl buluvor. Cumnurbaşkanı 318'le secılıyor. Hacı Başbuğ da o zomon bir boşına meclıste. Onunla rahot 318 edıyor, AP'nln oyları.. Yassıada'yo glrıp çıkmış, valıllkler yapmıs AP'II senatörun dedığı cıkıvor, Faruk Görler'le aynı kumaştan olon Tekın Arıburun seçılemiyor. Daha doğrusu, AP'nm başınca sectlrıîmivor. Onunlo da kalmadı. Tekln Paşa. llk 3enato onseçımlnde elendl. Tekın Paşo'mn bir euçu da, 1964'lerde AP buyuk kongresmde Süleyman Bey'ın karşısında adaylardan bfrı olması, birkaç oy alması mıydı?... Bu 30 Ağustos tören!er<nde, cskerler v»fcff degn, osıl Cumhurbaşkanmın onünde geçıt törenf yapılmasmı isterlerdl kuşkusuz. Evren Pasa'nın 30 Ağustos demeclnde. bu üzuntu belirtıidl. Ankaro'da meclis kull»lerfnd« söylentıler ckmayo başlomıştr Currhurbaşkanı Vekıll Soym Çağlayongfl rohot8iz mı''... Bu nedenle, hipodrom'daki geçlt törenine gıtmeyecek mi'... Bu da nereden çıktı?... Bır araştır bakalım... Tam o sıralarda hükümetin boşı, ya Basbakanîıktan cıkarken ya da Cankayo'don Ihsan Sobn Bey'in yonııv don ayrılırken gazetecılere şöyl© diyordu: Ankara'nın başı aflrıyor. CHP, CumhurbaşkanirM •ectirmıyor.. Kfmdı bu Ankara acaba?... Kent(n başı oflnr mıvdı?... Yoksa, Ecevit'l VVeimar'a benzettığl gıbi, binlertni de Ankara ya mı benzetıyordu?... Askerlerın tedırgınlıklerıne yanıt bulmayo mı colışmaktaydı''... Askerler. 30 Ağustosta sırmalarmı takarlar, kılıclarım kuşanırkır. Ismet Paşa, kılıc kuşandıktan sonra, Edıme sokcklarından çal.mıa gectığını anlatırdı Babaları subay oianlar bılırler belkı, kılıcın kınının ıclne bır beş para atılır. yurudukce kılıc, «şık... şık...> dıye şıkıraormış. kincı Ounya Savaşı yıllarında on para atılmış kına Bu 30 Ağustos'u Cumhurbaşkaisız mı gecıreceğız?... Neden Cumhurbaşkanı sectlemıyor?... Burada, satır aralarırda «neden Cumhurbaşkonım seçtırmıyorsun'...» aniamı da yatniakta mıydı?. Durduk yerde, çunlerce Cumhurbaşkonı secimleriri ışledı. Dinleyenler, ertesı gunku TBMM bırleşm toplantısnüa, yenı Cumhurbaşkanmın seçılebıieceğınl sonırlardı.. Hukumetı bırakmaya hıç niyetll gorunmuyordu.. Hükümetten ayrılırsa, hukumet krızı dogacaktı Kım nerede bulacaktı, bır haşnaş yanı afyon bolgesı çocuğunu bır daha.. ErKen secım bir olsaydı, ah bir olsaydı1... Cankaya'dan cıkarken yolladığı mektuplarm tümü askerlere gercekte, dedı btrı. Askerlerın bcşı ağrıyor, ulkenın icınae bulunduğu durumdan... Mektuplar etkısıni gostermış mıydı? Evren Pasa'nın 30 Ağustos demecındekı sıtemier. bır oiçüde CHP nın ustune vıkılmış g tmıs nv/dı usunca? ? öenelkurmay dakı kutlomalara Cumrnjrbaşkaniığı G»v nel Sekreter Vekıll Prof llhan Öztrak gıbı Canka/c aa Bas.n Danışmanı Alı Baransel dışında, hemen herxes vekıl mı/dı' Ozel Kaiem Mudurü Vekllı Vetık Fenmen, Ba$yaver Vekılı Jandarmo Yarbay Ismaıl Sınan Boşyo/er Kurmay AlDay Cetin Ersarı, 30 Ağustosta bu gorevınoen ayrıldı, yerıne Ismaıl Sınan Baş/aver Vekılı oldu... Üreticiler zeytinyağı fiyatının 195 lira olmasmı istiyorlar Korfez bölgesi üe Öteki üretim merkezlerinde hükümetin zeytinyağı politikasını sert bir dille elestiren üreticiler, Izmirli dıssatuncılan da kınadılar. İzmir Ticaret Odası da eleştirildL CumhurtfM Ekonomi •1 Zeytınvoğ! taban tiyatınm 195 liranın altında tutulmaması görüşünun egemen olduğu üretim merkezlerinde TARlŞ'in d« destekleme aiımlarıylg görevlendırılmesı ıstenmıştlr. Ayvolık Zhaat Odcsr, Avvalik Zeytın ve Zeytinyağı Mustahsıllerı Cemh/etı. Havran Zey t'ncıler Bırlığı Derneğı ile ötekı kuruîuşlarm yayımladıklorı b Idırılerdç uygulanan polltika sert bir dil.e eleşt.rılmış, izmır Ticaret Odası Boşkanı Mucahıt Buktaş'ın «fıyat 100 lıra olmalıdır> yolundakı göruşü kınorm.ştır. <Beş astt» dıye tanmlaran ham zevtinyağmıi, bu yıl 150 lle 165 liraya mal o! duğu, yapılan harcamalar avrıntılarıya verllereK ocıklarv mıştır Bu fıyot Varsısında hjkümetce belırlenecek destekleme fiyatının 195 llradan az ola moyaccğı da savunulan biidlrılerde şu goruşlere yer venlmfşt'r«120'YE ALIP 230'A SATIYORLAR» • Zeytlnyoğı taban tlyötınm fesbıt edıleceğı şu günterde, bazı SDekulatörler harekete geçmış, soptırıcı beyanatlarda bulunmaktadırlar. Bozı gazetelerae zeytinyağı ıhracı ve dun ya fıyatları ıie ı'gılı olarak cıkon haberler yalan ve uydurmadon ıbarettir. • Turkıye de zıraı urunlerm maliyetlerı. fıvat ücret politıkasına gore tesblt edllır. Mahsolün bol olacağı bu yıl lcınde oynanan oyunlar ortadad.r Bu dovranışlarla mucadeı» •dılma 8i gerekmektedır • Bugün TARlŞ'in pfyasovi terketmesı Ile fiyatlor kosıtlt bır şeki'de duşurj(u''ken, .molatcılar satış fıyatlarını sabıt tutma"a devam ed'yorlor. Zey tinyagmı mustahsnden 120 lıra ya olan acıkgoziar, halka 230 liradan satr>aKtadırlar «DUNYA FIYATI DUŞOK DEĞIL» B, dırııerie dürtyo zeytinyağı fîyatiannm dusük gâsterrlmesi eğılımlennn q derek yaygınlaş tığı da vurguianmış ve bu gelışmeye yo! ocan'ar ağır bıcım de eleştınlm ştır. Bır dışsatıncının Polonya ıle tonu 2400 öo lardcn zeytırr/oğı bağlantısı yapt'ğı da vurguıonan büd.rilerdc Buna goe, dış fiyotlan düşuk çoste'rıek tcramen KO r sıtlı bı da\ramşt'r» demimştır. fl Mo' vet hesap'ar "iın oy;nt t bicımde Ticaret Bakan!ığı'na /a rtlmes ns korsın olumlu bır so nuç ai'nomoaıgı goruş^ne ae yer venien bıld,rılerdö ozeüe şöyle devom eaılmıstır: «De 'letce gudülen yağ poi tı kası re vaz^k kı ö ke gerce*lerın© ters ÛÜSTIUS sahıo o du ğumuz yağ potansıyeli hareke te gecırıiTieden, yağ acığı dıs kaynakn vağlarla g denlmıştır. Boy'ece vurdumuz dış kaynoklı yoğ aro ack pazar olmuştu'. Dış kaynok'ı yağların gümrukten muaf utuiması yurt ıcındekı mılyonlarca uretıcti n guven ceslnı yitırmesıne neden olmuş tur. Gercek matıyetı 150 • 165 »' ro oon ze/t»nyağı ıcn son gun lerde ortayo atılan 120 ve 110 lirolık fıyat İzmırlı bir Ihracatcıva cok gelmış o'malı kı fıyat ocik eksiltmeye konmuş v« 700 liraya mdırılmıştır Yok mu da ha fazla eksılten? Körfez uretıcısı gunümuzde, zeytınyoğı fıyatını eksılten bu Ihracatcınm, Polonyo ı'e yoptt öı 2400 dolarfK bağlantıdan aiacoğı vergı .cdesin! hesapıamaktodır.» İLAN İSTANBUL 1'İNCİ SULH HUKUK HAKIMUĞİNDEN Soyt: 980/14 ves. 980/54 Fotrra Gülin KurugöHu'nun hastalıği nedenıyle Mevlüt Muzaffeettın Kurugöllu'nun vesayetı altına aımmasma 31 31980 taıihlnde kcrar venlmıştır ılan olunur. Devlet Istatistik Enstitüsü bülteni, üretimdeki gerilemeyi ortaya koyuyor yaniı$lıSı da bu bultei torof«ndan kanıtlanmıştır Ihracata "ş kın olarak verılen rOKomlor bır ortışın kesmllkle söz konusu oimadığını, yüzde 50 oranında Serıleme olduğunu gostermıştir Ithalattakı düşiıs ıse bır olumluıuk oimaktan cok. oro mah ithalınln azalması acsmdan üretim kesımı ıçın *ır olumsuzıtık nıtelığındedır. Yapı Kredi Genel Müdürü Halit Soydan: icBankalann centilmenlik anlaşmasma yüzde 3 oranında uyulmuyor » İSTANBUU fUBA) Yopt v« Kredt Bankası Genel Müdürü Halıt Soydan, bonkoıorm centilmenlik anlaşmasına yuzd« 3 oranında uyulmadığının sopton dığını »oylemiştır. Hallt Soydan, Uiusal Basm AJonsı'no yoptığı acıklomodo. Yapı ve Kredi Bankasının yenl köy tesıslennde 28 banka yone tıclsinın katıldığı toplantıda, «Banka meclıslerı ıle bankokır arası protokolun tartışıldığmı» belırterek şoyle konuşmuştur. «Yenıköy tesıslerımlzde bankalarm temsılcııerıyle bankalororosı protokolu tartıştık. Gefiş rnenın beklenen yonde olduğunu ızledık. En önemhsı de bai kciarorası protokole büyük olcude uyulduğu gozlendı, sadece yuzde 3'luk bır sapma var Bugunku toplantıda ulke ekonomısının gene1 gelışmeSı uzermde de ourulmokla bırllkte pek ılgınc konular görüşulmedı » Ote yandan. Akbank Genel Müdürü Hamıt Benli de yaptığı ocıklamada, 28 bonka yönetlcls nın katıldığı toplantının cok olumlu gectığınl ıfade etmlştlr. Esklden olduğu gibl bundan boyıe de bankatorarası protokolun aynen sureceğınl kaydeden Hamit Benli, tEkonom) blz aen memnun blz ekonomıden memnunuz» demıştır. Toplumun geçim sıkıntısı çektiğini belırten Jak Kamhi üretimin artırılmasmı istedı PROFİUO HOtDlNG NI EKONOMIK SORUNLARIN TEMELINDE POÜTİK NEDENLERIN BULUNDUGUNU SAVUNARAK, «URE TİMIN ARTMASI IC*N SlNIRLI KAYNAKLARIMIZ VE RIMÜ CALIŞTIRILMAUDIR» DEDİ. Cumhurly»» Ekonomf Smrvtol Profılo Hoidlng Ydnetlm Kuruiu Başkanı Jak Komhl ulkemlzdekı ekortorrık sorunlann genelde polıtık sorunlardon koynoklondığını belırterek, pohalılık ve çecım shkıntısının toplumu fsılkeledığınl» sovtmmuş «bu durumu kısa surede cözüme ulaşt;rmanm tek ve gece'Iı volu O'etımı artırmak, barışı öerl getırm«>ct'r» demfşttr. Kamhı, topluiuğun avlık vayın orgonmcla yer alan yaztsmda o?etle şu görüşiere yer verm şür • Turkrye'ntn rohatlatıct bır ortama gelrtesı. b?r sue Vulaklonn tıkanafak ©Konomık ıst'krann sağîonmosı. bırl«k ve beroberttk lcind» Q'enmhi en yüksek cıkarıîrrası II» percekleşecektlr. • Yarotılon (stıkrarsızift, grevlerie colışantarm satm c'"na gucar'ün zayrfiamosına veH oçmakto. korobofsovı kö rüklemek'e, enflasyonu h'z!ar<dıparak, benzeri olumsuz foktörlen sümtlendiTnekte kamuovurda bezglnllğ» yol • Kış'lsr'n ooyri m*nmm duruma gelmele'i, »onucta herseys kargt cıkan bir top Profrto Koldtng Yönetim Kurutu Ba$kom Jak Komhf. lumun oluşmasırto neden o\makta. onları anors k ortaifin malzemeslne donuştürmektedır. Profılo Hoidıng YönetiT Kurulu Başkanı süraurulen grevle'den kımlerın yaror sağ lcdığının Ivl araştırılması ge rektığınl vurgulamış, adınmosını öngördüğu önlemıer konusundo şunları soytemıştır: «Uret'min ortması lcın tüm kesımler belirll bir süre ıcın fedakariıkta bulonmolıdır Baş*a alonlara kaymış olan yatırımların yme sona/ıe kaydırılması eağlanmalıdır. Sınırlı kaynaklarınız verimll colıştınlmalı, ozellıkle ış barışı gercekleştırilmelıdir. Bütun uretlnn artırıcı faktorlerın yerıne getınlmesl ıcm de öncelıkle poiıtik ıstıkrar Mğlonmolıdır.» HİSSE SENEDt / TAHVİLLER / BAIMKER KASTELÜ MFNKÜt O€GERl£p TİCARET fl.Ş . ' . TASARRÜFLARTNtZA TILOA UttASET GELISGBTIKEN EN GCÇL« KtJHlîLCSLAKA AİT ÎIHVÎLLaBt ILJUi tr DITOSC2. LASSA KORDSA OL1NEV S V5IL ÎSE.NEILLBt «L AKSA DOKTA3 GOLTAİ? KAESAIi KOÇ TATIBIM P « * H I KAYSERI YEM SAÎ.'AYl LASSA OYAK YAPI VE KITED! A A A A A A DOKTJSAM HTZACIBAŞ! YATIRIM VENSrCAT &ANTRAL N4SAS PE'.£KO PETA$ I ALPA ı BATI ANADOLO ÇtMENTO l BIRSAN HOLDirrO EC2ACIBAŞI YATIEIM OKDrvOUUHMB J (24 AYOA V, ! « « ; ı 1 30 ej .ül 19S0 tarthîerı aaKIKIA 1 Dıltm MYP lştlrak oec gelen ajag'daki flvaUar üzerladen ı.'sn gdrecelror. 10 000 TLIİk Beıge îe «54 35 000 TLIİk B*ıge 4! 660 100 000 TL.Tİk BeUe 166 640 MYP 2 (Meban Yaarnn Ponu î Dülıa) 8^ AYDA «ı3T?4 Deger aruşı fcagıacmiş'ır <J2 AYDA = 53 56» • 1 30 «vlül 1980 taııMert ar». sında 3 Dı'un MYF jj'nalt belbelgelerl aşajdaü fiyatıar uzerlrıden işlfm gorecektır İ0 000 TLllk Beige £3 794 25 000 TI/lüc Belge 34 483 100.000 TLllk Belge 137^*0. MYT 3 l AYDA «J 4^3 ortçı saglam^O; (12 AYD* "* 51.S4» 1 S0 ejlül 1930 tanhlerı ar». eıroa 3 Dilim MYP tşttrak i>tıgelert a$a«ıcaicı CvaUar üzeriuüen tşlem gönceictir 10 900 TLlilc 25 00ü TLlye 100 OO TLTii u Be'.ge 10 4SJ Belga 26 0*0 Be.ge 104 320. 84T ORBt\OLARIMIZ w Hükümetin boşı, DftmireJ rodVo telavfzyomjna donen TRT'de konuşuyordu, satır aralarmdan c^on çuydu: Ya ıktıdar olurum, yo seçıms gldenml 8u, uc aydır. tGel blrlıkts hükumet oialımh dıys yalvaran Ecevıt e yonıttı. Hukümetın gıdeceğınl ortlamış glbtydt. Yovaş yovoş, AP basını, hukümetl bırakan muhalefete gecıp amansız savaşıma g'rmenın yararlannı anlatmaya başlayabılırterdi ne bıleyım? Basının Wr bolümu de. yansızlık perdesl arkasında. faşrzmie ryıden iylyo butunleşmışlerdl. Sağiığında Abdi Ipekc nın gozüne girmeye calışan bczılonnın. Abdı IpeKCi'vı oldurtenlerle btrlık olduklannı görüyoruTi da ne dıvecegımı bıiemryorum. MSFH Hosan Aksay anlaîmışti fıkîayı. ŞÖyle: Bektaşınin bıri, bir mezariıktan geoıyormuş Ba^mış b" mezar tasınm üzerinde, şövle yazı/or: «Yasacsığı surece ıvılık ettı » Bektaş1, ona bir fatıha okumus. Yanındakl mezarın toşrnda da şöyle yazryormuş: «Yaşodığt 8ürece kötüluk etti...» eh, ona bir fatıha okumuş UçOncürün mezar taşındoysa, tne fyîük ettl, ne kStuIuk ettl. 1 öyle yaşadı, ö'dü » diye yazıyormuş. Bektoşı, onun mezarına ısemiş' 1 Hacı Basbuğ'u palazlandıran SOIeyman Bey mn/d ' MC kurulurken, uc mılletvekıliyle zorunluiuğu olmadığı halde hükümete almış, Basbokan Yardımcısı yapmışr. Erbakan, kac kez gidlp rica etmıştl: Sülevman Bev, bunu neden hökune'e alryorsu1 nuz » Kendlsı de gırmek Istemıyor. Bırakalım, ısterse dısarıdan desteklesın' Olmaaaz, demlştl Süleyman Bev. o mll'ıyetçt bfr partı Onu hjkumete alacağım. Başbakan Yardımcısı yapacağım TürkeşT de... Necmedoln Hoco'ya en çok kulaflı gectığlndeo mf ktzryorlar ne' Ayasofya'da Ataturkcülüğe aykın oioro', namaz kıldıranlara kımse bir şev demiyor. Gectlğimız hafta Mecliste, APh Fevz) Ancı konuşuyordu Fevzl Ancı (Devamla) ...Adalet Portısl hökümet) mukaddesatcıdır, millıyetcldlr, IslomlyetckJır ve dünyada llk defa israıl mes«leslne, Kudüs meselesine karşi cıkon tek devlet, tek hükümet Adalet Partîst hukümetl olmustur (AP Sıralanndan «Bravo» seslerl) Fevzi Arıct, bunlan AP Grubu sSzcusu otarak sdyTövor MSP'nın, bogün vereceğl karar dnemli. GOrtön konusa bu... Ökuz öldu orteklık bo^uldu! rmı divecekler? Bir dana, AP ıle ortok olmayacağm! bıle acıkloyabiHr ne bıieylm' 30 Ağustos'ta, Erbakan Geneîkurmay*a gltmedl T! Mayıs Özgürlük ve Anayasa Boymmındo. Genelkurmav'a peldiğinde bazı suboylar, âuyacağı bîclmde mırıidortmışlardı: Anrt KabJre gltmez, Genelkurmay'a geîlrl dîye. Bir MSP'iı şöyle dedi: Canım. Erbakcn Anttkabfre de 6eneIkuTmov*a do gltmıştir gectiğlmiz yıl'ardo Bana kalırso, orada hökCmetln başmın vözünü görmemek lcln gltmemlştır Onu görOnce Isîerl rost gttmı/or da. (ST MEmU2TEl:20S320/4 22364422333+22U 79 Teler:23324 ANRARA: 175900113254 ANTALYA: 75515049 Teltb:321M j ESKİStKÜ: Ü1I5 İZMİl:T40l55141402 BAKKKB KJUnE.hU âS ytttta. 4 Vaiıi Ean i r a K£L K3 » Sırfceo tSTAİTBLL Te.afOnlar: Î0 5 S » « tu:> Î5 33 SS . 13 H 79 Î2 35 44 Tt'tStn 31* Ka« TPK 735 S.IESSVCAT 8ANTRAL DÖK7A» OTObAN TOEOÖ GÜBRB ÇEUK UOVTAJ <J*'"»ı » • E » «LJM3» • FS VE ÜUCEMIZtM OtÖE» Kl** MNAT) l.Aji!fM AJT b"N GOC C ftiLEEÎS S.'iTISrN* D& UÎCELİK BOürüST MENST7CAT I sr^E TE>"Î HliOiSl DTZt. «IZDEN' SIR:Vİ DAHA SOMJYOHUZ MAKINA TAKIM *• WJ 0 Coen•nj saurasaa» m&cttu sO mıiyoo k i n raro.r *» 40 «eoetmcaktır <Tamamı ı*T!' 19» Aört A OP4B :00 AOC; A OTCCİOl. PAZARLAMA 300 Misrnllvonaur «41 toüvoa »An *&faır H 40 «eroettO »ennev» tıa»lamıstır 8ft tcet A SİNAJ KAUİj.VMA KO.N&ERVE 80 tss* Tatmm Foan 3 O!lte> TİHTİL TAT1RIMLARINTX OLANAKLAK» "5ESESI OLCSa* OLSÜN. F « U M 3 BANKA?A BIZÎM ADIV1ZA Y'ıTÎRIN İÜKEU£L BITE POSTALAY1: TAH\ .^SSiZl DERHAL OOKD& RELfM KADIKOT AlOyol. Efa» 3SI8 38 . 13 0 6 » Kst S TelSuoesı tsobuı > Hestp No Î741 Faoıukbank Su!taattax»ar '1» H c n p No i.eSTt U«tanbal> Eesao No 2.32 a3 a BühVSDfjölTSTTZ T"E3t •TERES: OLTJF&A OLSUN: BIZD£N TAHVtL AhMib YB LlDE ETlfESK ÎSTIYCE5İAKIZ BIEIKMIŞ GiîLtRi ILE BIRLIKTE YERtNtZE KADAB GELIP ÖDÜYO3D2 t STZE HJ2ME7T BtZIU Gu I ANKARA BÜBOBnAtaturt Bolvan Ko: İAJ . AMKARA Tsietoa: 17 « 90 M « 14 TELE5S «3Î4? k ANTALTA BCBOStT: Atafür» C»do«j Bxştt BerVrof.n Tsîısm No. S7, Kat' J AIİT&LYA Te.eioo. 75 61 . 50 4» B BCESA BOEOST! AtatOrk eaddesi, Svtrau tîinm No 59 i ı m ı K«t BUBS* TeMao: » 3 6 9 . 11338 Telela: « 1 8 * Ur» T?. t FSKISEHtR BÜRO6TTPonaK Ubsm Kxc 2 So: 2013M Tel: 161 S» ÎZMÎB BCROSC. Cnmituriyet Bulvan So; II, Kat. 1. Oda Ko: 103 M«rçtlac Apt. Teleioa. 14 14 03 14 03 06 Telam: BtGTİ Omcr Tr net ( 2 yıl ktîjı Tadelı ayitk Cdem* 11 "o 35 b aet • 2 yıl vadeiı syiıic Memell '/% 33.» net y l Tü itesra vsdeiı aylUt Odemell «. 33,4 ne'. M ıl \saelı ajLk Bderneîı ".31,6 net I 3 ay vadell "t 23 0 net ve; t Vaaesa ' , 2 4 w Ovntt Eczacıbaş» \j YaîmmHolding Ortakhğ» ^.Ş. • 482135 î 477387 4O215O(4hat) I Bt) TAHVII.LHM PARAKI4UI GCVENCESIDIB. A BAKKER KASTÜLLİ A ^ öayuj Usanal satlplericls ı£k Tasamıilarîfiıaj Fa&nrxes t33M kat edeceâlcn custtblar Oace güTeooell Mr strkeno tafcvl»nın oiup olraadıeısı ara$tsrm&kcr Sonra da i« yaptıgnua tn\ıesscbeaın tacrHbest o!a£a£tır 81» aernny* ptyazas'cds yırntt n'ını «jgnıs tacrübeı) «• gttvencell btr knrnltışıu . Bunu «178 bir k e » daha ttaarletu» roz.. ksune. ı TAIZ HADLJKJ A j n ı DIG1NDA ABTAM UİKTAB AYNEH NET OLARAK OEL1RJSI2E ILAVE EOILECE&TIB. HEKKEZ: BOjrO&âeı* Cad T t a FJan 15/A Kst: 6 Şisli / tstacbol Tel 4 8 3 1 3 5 «7 73OT. «0 Sl S0 (4 bat> «NKARA ŞCBESt > ^lapJk Cad No: 17 Kat; i Teleka a 243 EZBLTR Kızılay . Ankar» Tel. 18 70 73 • • ee s 42TOîB^HlrTS " •lk tZMtR SUBESt : «eMt Nevres BuİTan. Ecsaeıttaşı kv* No: 7 D : 7 Heyfcel, Alsascak Izmir t e i : 13 37 W 14 09 98 Te'efcs: K 4Î9 ECHLTS ÖLCECtMÎZ 3329 8IS80 Bir önceiî tarttll Daftamo fcafanm 834 30 1 042 M JHENKLLDEĞERLER BANKERLİKvc FİNANSHAN A.$. Tel: 430932 "44283* 456420451785 MERKEZt»>kl<l Cmtött, ( i 4 K»t ^7, Ittanliul • TrUkı: 24124 mban tr ANKARA Muıtafa K»oua «ulv«ı MEBAN SUBESİ •»"• H * " No"1/1° T«<*ka: 4310» maan • ) TAHVtLLEKlMtZlJI AtT OL> DCÖü rtEMALA» VE CTOX3LAMALARIMK HAKKINDA LÜTPEN TELEFONLA >YRINTIU BÎLGI VEYA BBO6UB tSTEYtNIZ. (MEBAST YATIRTM TONT) ULKEMIZI\ ILK YATIRIM FONLART a Yitlm loiu 1 D'!î c \YDA , 66 64 îüsse 8"Ret ertaia i'sfct tlvatlan tizsrtr.aen ve TemmJ2 lbTî firat» !an bsa frsbul adUecek oessp ZA CLKEMIZIN EN SEÇKI?? KCRLLC3L4RI TUIAFINDAN IHRAÇ İ.DİLMIŞ OLAN TAHVILLZ31UC SUNDLGU OLA^AKLAB Her an paraya çevtüeMUr *n 27,4 net gelır 1 yıl v%üe ayhk ö d m s % S1,S net gelir 1 yıl vsde yü »OBU 6ö«m« <ta 33,6 net gelir 2 yıl vads ayHk odera» % 234 cet geıir. 3 yü vada bar yü wam fid* Ke % 35 S 2 vjl vBüe tktad j*s seoo Cdeme • 443 net gettr » ' YAYINLARI SE»UY£. FtYA&ASI BÜLTENI Ayda bir kez Tayınlamr Avrca haiîada b>r fıyat Estet>j gönaenlir Yılük abone 300 TL. yıntdısı abora) «60 1h HISSE SEKEDİ NEDIE7 Plyatı 25 TL. TAHVIL NEDÎ8T Fıyaü İ5 TL ODEMELERt lBAj ÎIRr °'o 35 oranındski 3 apel 1 r+iul 1S80 «o 25 oranındaa *. apel 3 kasım 1980 tarthtn» kmılar ödenmejdır GUXi,Y BIRACILIK «»25 orm ni'îdaia 2 apei 18 8 1980 ta*fhi ne Jcadar öd>nmeîldir KUÇHAÎf HAKLARI ' TURK D î ^ n R DOKÜM «4188 orvn.ndaJd apei 1 eylOJ 1380 tanhine kadar edetoneüdlr. RAB*K 'n 100 oramndaa apei U eyıüi 1980 tarthias kadsr ödenmelidir Her «irtü yaonm kanrlanrvjca sıze yardımcı otobCnek Meban'm en önemll am»a*r.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog