Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CCMHURİYET X EYLÜL 1980 eeo Yerrgıiamosmda «tutukfomö» blr t>nlem olarak kobul ediimıştır. Oyso, uygJiamaya boktığımısdo tutuklama yosodo t«r almoyon bır cezalandırma nıtellği kazana b.iıyor. özellikte olagonustü donemierde bu fiurumu yaşıyoruz. Bir gün tolr öfln»tım üyesınm, başka blr gün blr gozeteclnin yahut etkin lığı ve saygınlıâı °tan bır örgüt yönetlctslnın. luîukiondığını Qoruyoruz. Ve gtderek buna alı$ıyoruz. O kadar kı. suctarro konu»u eylemın yasadakl cezası bıle blzl ilgllendırmlyor. örn»öm, sadece 7 günlük blr cezoyı gerektlren suolamalar içın tutuklamo kararı verılebılıybr ve c» zanm yasa! sınırlan doldukton sonra da tutuk. tuluk sürdürülebilıyor, Kısacosi, özünde yargıiama hukukunun zorunlu bir parçoeı olan tutuklama kurumu, uygulamadakı yonlış(or yuzunden «cezalandırrna» yöntemlne dönü şebılıyor. Orneğin. sanık bazan beraat edıyor cma cezasını cekroış oluyor. bazan da 647 sa yıli yosadakl olanakiardan yorarlanamıyorHatta bazan, karar keslnleşmeden şartlı salıverme hakkı doğmadığı ıçın. Yargıtay yolu bile kuilanılamıyor. Hemen beilrtellm kl, tutuktamonm blr oara olrradığmı söyl6m»k yem bır soz söylemak değUdir. Bütün dere kttaplorında (Toner, Kur>ter, Erem, Tosun, Kontar) yozılı olan bu g»rçej)t herkes billr. Ama bır ulkenin fakultelerinda eflretilenfer, yoşanan gercego uymuyorea cok Miınen bir sözu yenlden eoylamek boyunlara &orç okjbilir. Evet, tutukloma blr ceza değildır. Tutuklama cezo yorgılama hukukunun benım sedıöı bir ftnlemdır. Ve anoOk yorgılamanm «agiığı lcln kullanılabillr. Vonl, yalnızca kacmoyı onleyer&k lleride verilecek cezanın çakti rıiebılmesinl sağkjmofc yahut kanıtlon korumaK amacıylo bu yola başvurulobılir. Eğer bu omoc oşılırsa, tutukloma bir önlem olmaktan cıkar, ceza olur. C olaylar ve görüşler Tutuklama Nedir, Ne Değildir ? Turgut KAZAN lamonm «Jo fzlenlp denaflamnealnt Istiyor. Bu dururrKi, gor», tutuklamo kurumunun no«ı! kul lonıldığını yasaların ne yozdığından değıl, yaşamtn t.endısındeT cıkarmak gereklyor. Onun ieın de, onoyasamızda ve ya«alorımızda cizilen emırları, uygulamadakl durumla karşıla^tırmok kocınılmoz bır gorev otuyof. Anayasomıza göre, sucluluğu hakkında kuv> vetll bellrtl bulunan kışller, aneak kaçmayı yohut konıtlorm karartılmaBinı önlemek omacıyla {...) tutuklarvabıleceklardlr (Any. Md. 30). Yanl, tutukloma ıcın ön koşul, sucluluğa kuvvetll bellrtll»rın bu'unmuş olmasıdır. Burada suciamanır» oğırlığı değıl, Banığm suc işledığı yolundakl emarelerin ciddılıöl aranocaktır. Ancok, lutuklamo Için bu ön koşulun tamam olması yeterll değildır. Bazı ek koşulların da bulunması gerekır. CMUY'nm 104. moddesl He 353 sayılı Askerl Yargılamo Usul YasaEinm 71. maddesl bu ek koşul* »an gdıtermlştlr. Işre, bu ek koşullardan en az birl ön koşullo blrl«şec«k olur»a, tutuklanw karan verllebllecektlr. Tutuklama nedenlerinden en başta gelenl kacma kuşkusudur. Ne var ki. yasada düzenlenen bu koşul kacma olasılığı demek değildir. Bu olasıhk her sanık Içln zaten geçerlldır. Burada oranacak olan kacma kuşkusudur. Nltoklm. 353 sayılı yaso> kacma şuphesı uvandıracak kuvvetli belırtılerin» varlığını gereklj görüyor. CMUY da.aynı nitelikte tvakıalordan» söz ediyor. Durum bu olunca, söz konusu tutuklama nedenlne dayonobMmek lcln, bu kuşkuyu uyandıracak tfllH vakıoların» bulunması gerekiyor. Ama şurosını söyloyollm kl, her ikl yasa da bazı durumlan kacma kuşkuEu İcm «kuvvetll karıne» soymıştır, örneflln, 8uc ağır ceîalı Ise, vahut sanık Ikometgahı belll olmoyan serserl bır kış' ıse kacacagı kabui »dıllr. Işte bu durumlarda mahkeme j lcılryor Bflyieco, tutufclamava dSnöif Earortarm tamamı gerekçesız kolmış oiuyor. Ustsljk, yazıh blr demec yahut bosın bıldırısı ıçın bıle bu tutuklama nedenıne dayanılabılıyor. Yan\ hiç karortılmayocak bir kanıt dosyado dururken, kanıtlan korumak omacıyla sanıklor tutuklanabıiıyor. Yasalarımızda suclann nitelğıne dönuk bas ka bazı tutuklama nedenlen de yeralmıştır. Ör< neğın «Devlet nufuzunu kıran veyo memleket osaytşlnı bozan ve geneı aniâk aieynıne olan» ey'emler Içın lutuklama karan verılebılecektır. Bızce, bu nedenler Anayasamızın 30. mcddesınd.9 sozu geçen «veya bunlar gıbı... dıger naller» eayılamaz, Ama Anayosa Mahkememız «dar ve lafzı» bır yorumdan hareKetle, bu tutuKlama netienlerını Anayasaya uygun bulmuştur, Oysa, Kun ter. Erem ve Tosun'a gore DU hükümler kesınlikle Anayasava aykırıdır. Bır kez, bu tutukloma nedsnlen Anayasoda soyıian orneklere hıc benzemıyor. Iklnclsl, hangt sucların bu cerçeve Içıne gıreceğı bilınemıyor. Bu bakımaan, oğretıds tartışmalt olan böylesı tutuKiama nedenlerınden kaçmmak ve yasalanmızı da bu rvedenlerden armdırmok gerekıyor Ayrıca, tutuklulugun suresi, davo acma zamanı ve tutukluluKto savunmo konulc.ı yosa'orla düzenlenmemıştır. Tutuklanan sanık hokkındakı davanm ne zaman açılacagı bellı değildir. Madsm kl, Irtsan Hakları Avrupa Sozleşmesl tutuklular lcin «makul blr sürede» dava acılmaeını öngoruyor (md 5>, bır hukuk devletlnde bu makul sure doğru anloşı'malıdır. Bizlm yasalorımız dava açmak Içın «yetertl emare» arıyor. Oysa, tutuklu. hakkında «kuvvetll emare» bulunmuş bir 'nsondır. TOSUN'un dedlğı gıbl, «Kuvvettı emare bulunan durumda yetsrll emara evtevıyetle vordır» Boyle olunca, bır kiç'nın hem tutuklonması. hem de aleyhine dava açılmayıp hazırlık soruşturmasına devam olunması yasanın mantığına aykırıdır» (6) Özetleyacek olursak, tutuklama klşı dzgürlüğunu sınırlayon bır Anlamdlr. B6yle blr önlemın keyfı uygulamalardan kurtonlması gerekır. Hem İnsan Hakları Evrensel B Idırısl hem de insan Hakları Avrupa Sözleşmesı bızden bunu istıyor. Bir kez, tutuklama koşulları doğru yorum lanmalıdır. ikıncisi, makul süre ıcınde dava oçılmasının yolları oronmolıdır. Ücünoüsü, tutuklarTıada tcm bir savunma hakkı tanınmalıdır. Yasal değlşıklikler yapılıp. tutuklama ve Itlraz lnc«İ3mes nin duruşmalı olması ve müdafün haz\r bulunması sağianmaiıdır.. 1. 3, 5. N. KUNTER, Ceza MuhakemesJ Hukuku, Jst. 1970, Sh. 474, 2,4 F. EREM, Cezo Utul Hukuku, Anfcara, 1978, Sh. 462. « Ö. TOSUN, Krimlnolofl Dergtsl, 1978. Soyı 1, Sh. 32. Başka Sorunlar 5,5 Yılı Kapan da Kaçar mı? E Yasal Kosullar kaçmo kuşkuauira dayontp tutuklama kararı ve» reblllr. (D«Qaldır kı, yorgıç bu korlnenln korçıtı blr kanıya varmış ise sanığı tutuklamayabilir.) Aneak, eğer suc ağır cezalı değll ve son'k bıllnen bır kışl ıse, tutuklama Içln yalnız kacma olasılığından söz etmek yahut yosanın ılgtll fıkrosını gostermek yetmez. Nltekım. EREM ckacfna hozırltğını gösteren faallyetlerln mevcudıye»Inln sart» olduğunu bellrtlyor. (2) KUNTER de t.. Koenvj aöphesl uyandîraeak olayiara Ihtlyoa olduğunu» sftyleyerek cBu olayların ne'er oldugunu hoklm karormda gft8termeye mecburdur» dlyor{3). Işte. uygulamada bu «mecburiyets» Hlc uyulmadığını göruyoruz. Ağır cezalı olmayan blrcok sucloma lcln, yalnız ilgıt! fıkrayo yollama yopılarak tutuklama kararı verüebillvor. Ooğaldır kî. bu tur mahkeme karorlorı hem vasayla cellşlyor, hcsm da uluslaroroaı sözleşmelere aykın düşuyor. CEVtT'in ekonomik konularda yardımcıları klmieftJT? 2ıya Müezzinoğlu. Hıkmet Çetın. Kenan Bulutoğlu. Bılsay Kuruc. Bu odların yanına bırkac klşıyi daha koyabıliriz. Ama bu kadarı yeter, herkes bılıyor kl yukandakl dört kışmın orosında eKonomıye ve polıtikayo yaklaçım birtlği yoktur. Te'Sine dünya görüşlerl celişık uzmanlar CHP ağırlıklı Hükümetın kaptan köprüsünde buluşmuşlardır. Demırel'ln Azıniık Hukumetlnde durum böyle da§Hdir. SWevmon Bey, patronların sand kasmda boşkanlık yapon Turgut Özal'ı alıp tek yetkill olarak ekonomik işlerln başına getlrdi. lyl yo da kötü bu blr karordtr. Şimdi ekonominin yönetımi tümüyle «Gölge Başbakan» dıye onılan Özal'ın eltndedir. Ham Süleyman Bey lyl ekonoml bilirdi? N» var kl bu durumdan Demırel hıc gocunmuyor, aşoğılık kompleksine de kapılmıyor. Turgut Özal 1977 seclmlerinda MSP'nin İzmir odayıydı; tfoiz haramdır» dlyordu; bugün folzcıllği görülmemış blclmde pompalıyor. Boyalı bosın bo çeUşkıteri de gormezlıkten geliyor. Damırel MSP'den bırisınl olıp B0 mılyonluk Türklya'nln ekonomisinl eline teslim ettığl zoman kimse yadırgamaz; Ecevıt, CHP'nln solundan blrislnl danışman olarok cajırdırjı zaman kıyamet kopar. Bütün bunlor sınıf kavgasının do^al görüntulerldlr. Kunter'e göre. tutuklorra coğu k « »ttrtJarlo'ın Keyıfleri ve cıkorlorı doğrultuaundo kullo nıtcgelmiştir. (1) Bu nedente de, uluslororosı beigelerle güvenceye boğlanmast uygun gorüt rr.uştur. Nltekım. insan Hakları Evrensel Bıldirlaı'nın 9. maddesl ckeyf) olmamok» ilkesinl çetlrmlştir. Insan Hafcları Avrupa Sbzleşmesl Ise (Md. S). blr odım doho atarok tutuklamanın *<03u!lannı belırtmtştir. Aynccr, Avrupa Konseyl Bakanlar Komıtesl tutukluluk içın tavsiye xararlorı vermıştır. 9/4/963 güniü bu kararlara Qö f». tutukloma zorunlu değıl Istisnai olacaktır. Hıc blr zaman ceza amacıyla kullanılmayacak Vr.. Aneak gerekllllk vorsn tutuklamaya bafvu ru'acaktır. Ve Bakonior Korrtte») bu tovslya ka rorlonno uyulup uyulmadığmı göatertr raporlafim üc yılda bir Oenel Sekreterllğ* sunocaktır. O«mek kl. Avrupa Konseyi yo»ol metinlerdefci düz«nl»maye bakmakla yetlnmlyor. Uygu Uluslararası Durum Kanıtlan Korumak Vasalanmızda yer olon Iktncl tutuklama ne*wil konıtların karortılmosmı öniemektir. Bu ne«lenln var sayılibilmesl lcln, yalnız bir olasılığın bulunması yetmez. Kacmo kuşkusundakl gibl, kanıtların karartılmasına dönük cmaddi vakıalarm» mahkeme kararında gösterümesı gerekir. EREM'ln dedlğl glbl, «Her Suçto delıl ve emarelert yok etme Ihtimall dalma mevcuttur. Fakat böyle b'r ihtlmal tevklf icln kafı doğildır. Bır kımsenin tutulması aneak ortada maddi hallerden tstlhrac edilen büyuk bir Ihtimal mevcut olduğu Mkdlrde coizdlr.» (4) KUNTER ds «... Sanığm mesela fl»on deilll ertodc kaldırmak Istedlğinln ve bu sonuca felan hal» doyanılarok varıldığının karardo belirtılmeslnl» Istiyor. (5) Ama mahkeme kararlarına baktıflımız zaman, bu hıAuksal gereklera uyulmadı§ını da göruyoruz. CopuniuVla tutuk'ama tnaddesmin llgili fıkrasına yoüama yapıUp bıra Kaçma Kuşkusu Gölge Başbakan Turgut özal Hürrlyefin eklnde y o ymlanon 31 ağusto» günlü acıfclamasmda dlyor kl: « 8iz ekonomik tedblrlerf alırken, planımızı bir t w cuk yıl «• buna ilaveten dört yıl surecek blr dönem Içln yoptık. (...) Böyla her gun hükümet düşüruluyor, duşurulecek denen blr ortam Içlnde, Türklye'ye ne yabancı sarmoye ge)Ir, ne kredl... Ya bıraksınlar hükümet rahotttz edllmeden calışsın, ya da «rken seçlma gldelim... l»tarterse Hükümeti hemen düşürsünler, omo blr daha setlüyorum. Bu düşürenler lcin de Türklye lcin do büyük probiam olur.» Gölge Baçbokon (politika yapmaya yetkill deglldlr omo) politika yopıyor. «Har gün hükümet düşürülüyof, düşurülecek denen ortam Iclnde T">kiye'ya ne yabaneı ••rmaye gelir, na de kredl...1 tozıı u bır gercek da vardır. Aneak 21 aylık Ecevıt Hükumeü doneminde daho blnnci aydan bosloyarak Hukümetı «gayrı meşru» ilon eden ve canıni dışıne takarak duşurmeye çalışan tGölgo Başbakon»ın Başbakanı Demırel değıl m.dır? Evet... «Golge Boşbakanıın dedığme göra olman nomık onlemler 1.5+4=5,5 yıllık bır sure Için Türkıye bu delı gömleğmı 5,5 yıl sırtında taşıyabıllr Ve Ecevıt'e kım şu sozl&rı söyleyebıiır: Aman sakm Demırel Hükümetinl düşürme! Turgut Özai'ın aldığı ekoncmık onlemler 5,5 yıl iclnmlş... Repmın mantığıno ters düşen gulünc sozlerın gercaK yoşamda da kıymeti horbıyesı yoktur, Turgut özal'm bır yontemi var. 10 Ağustoa 1970'tafcl devaluasyonun mımarı da Özal'dır, O zaman devalüasyon oranı yuzde 66 va Dctann karşılığı 9 lıroyken 15 lıra oldu. Çok derm bır operasyon... 1980 devaluosyonunda doıar resmen 47, serbest p>yasada 57 Itraya «atılırken, Turgut Özal bır dolart karaborsanın da çok üstünde 70 lıraya çıkardı. Neden? Çunk(j devalüaByonla birlıkte yapılan 300 400 mllyor tutorındakı zamlarla enflosyon hızının bırden ortması doğaldır. Bu oloğanüstü artışı dengelamek icm doların fıyatını normalın çok üstunae saptcmak bir kurnazlıktır. Na var kl bu kurnazlık 1970"te TürkryeVI 12 Marfa göturmuştu... Bu kez bokolım nereye götürecek? 5,5 yıl)ık AP iktldarınq mı; yokso cok başka yonlere mt?... • • OKTAY AKBAL EVET HAYIR H TEŞEKKÜR Okurlar Soruyor Oğlumuz Bülent Eryolcın'ın onl hastalığındo llk mudahalenin yapılması ve ilgılerl nedenıyle S.S.K. SAMATYA HASTANESI BAŞHEKİMİ SAYIN Opt. Dr. lle 1. Dahiliye servlsl Doktor v« personellne, 4ah« sonra yatırıldığı S S.K. Süreyya Paşa Sanatoryumunda yokın llgı ve yardımlarını esırgemeyen Baehaklm SAYIN Prof. Dr. MÜCAHİT ATMANOĞLU «p önetnli konularla. u&raçıyoruz! BOyOk ao* rurüan çozjnak isUyoruz. Hakhyu da. konular, sorunlax çevirmlç dört yonımızt, boftazı> ımzı sıkmi!), yoluınuzu keeml?. Direnmak, aavapnak gerek onlarla... Aına okurlarumzın nlca nloe «küçuk» derdi. sorunu vax. Zaten o kücuk sonınlarm binke birike da^lar haUnl almaaınd&n ücgmeu nu toüyuk sorunlar? tstanbul'da C. Gokçe adlı blr ı»nç okurum kltaplann pahalılıgından yakınıyor. Yozılanmda «dı gaçen kitaplan almaya kalkmış, bakm»» ki en ucuIU yüz elh lira! «Eskıden ayda dört beş kltap ahrken şimdi blr tane bıle a\mak zorlastı. örnegln S. Blrsel'm «Bogazlçl Şıngır Mıngır«ım almak istediğımde fiyaünı görunce elimi ate^e sürmüfl glbl olrium. Yılbaşı ikramıyeemde almayı duşunuyorum. Hazıran ikraınıyesindo yakacak aldı&ımızdan kitap yılbeşına kaldı» Okur, belü kl ayhkH bir görevli. Taksım'e yakm bır y«rde oturuyormuş. Taksım'de Atatürk Kitaphğının açılmasım dort gözle beklemış Cumartesı gunü gıtnuş, ama kapahymış orası. «Nıye Cumartesi gijnü bir kitaplık kapalı olur' Bu kitaplık çalışan halk Içın nü, yoksa çalışmayan mutlu azıniık ıç^a mı? Cumartesılen açık olan Beyazıt Kütüphanesı var, ama bıze çok uzak. Oysa Taksim'deki Jdtaplıi yakın, kışuı bıle gidilebüinlr.» laksımdekı Ataturk Kitaphğı tum günler açık mı acaba? Gorefci gitA donatıldı mı? Yenl kitaplar eüreklı ahnıp kitapljk zengiıüeetirtUyor mu? Bilmiyorum. Geregi gıbi çalıştığmı hiç sanmıyorum. Gerçekten de genel kıtaplıklar cumartesıv hatta pazar günlert bile arık olraalıdır. Hem genel kitapFıklann sayısı da arttınlmalı. Bır düşvmsek, yirmi otuz yıl öncesıne oranla kaç genel kitaplık •kleruM eskilerine? Bir iki. belki o kadar da degil .. Bu kitap pahalüıgında okumak, öğrenm** isteyen dar gelirla yurttaşlar kitaplıklara gidip bu yapıtlan okuyabılmeh, hatta evleriııe bile gfitırebilmelidirler. Kultur Bakanlıgı diye bir örgut »ar, ama başıa Bakan olmak uzere. bu bakanlıgın <»*"«vlilen şımdılik Aya•ofya'yı Ibadete açmak gibi, jkullara din ve ahlâk derei koymak. Arapça öğreümı yapurmak gibı daha önemü işler ardındalar1... Konya'dan emekli ö?retmen Aydmtaşbaş yasuyor; «Üç Kurumun bugunku durumunu çok merak «diyordum. Nerden kimden oğrenecegtmi de bılemıyordum. Köşenizde TDK Üstune başlıklı yazıdan bu kurumlann durumlanru oğrendık, sağolunuz. Turk Ansıklopedlsı nın durunıu nedır acaba? Acaba ışin içınde bır iş nü var, politik neden mi var? Zahmet eder okurlaruuzı ayduüatırsanız sevmeceğiz» Önce «Inonu» sonra «Türk» adıyîe yayınianan bu Ansıklopedi nerdeyse kırk yıldan beri sona erdirilememiştir. Duşünün kı atom» maddesınde çağdaş bılgiler, örneğin atom bombası bıle yer almaktadır! CHP. DP, ardından Milli Bırlik, yine CHP, daha sonra AP, daha sonra 12 Mart donemi. MCler, Ecevıt îktidarları dönemlerinde bu Ansıklopedınin başmdakı yönetıcıler ikide bir değiştırümış, her yeni gelen yoneticî ve madde yazarları kendi siyasal egılimleri dogmltusunda bir tutum ve davranış ıçinde görunmüşlerdir. Değerli Türk unluleri bu ansıklopedıye alınmamış, ot* yandan aflirı «değersız» kişılere bu sayfalarda önemli yerler ayrılmıştır. «Solcu» sayılan kimseler ise Muhsin Ertutrul maddesınde olduğu gibı yalan ysalış bıçimde ta.nıtılmıslardır. Kısacası bu Ansiklopedi. karmakanşık bir çorbaya donmuştür, bu halıyle onu sürdürerek bihrmek bıle ne denii doğru dur bilemenı. Son oiar&s, bir >u öncekl Ecevit doneminde benim de üyesi buîundu£um Kültür Yapıtlan Kurulunda, Turk Ansiklopedisinin durumu tartıgılmıştı. Bu Ansıklopedi'nin yayınlanması Kültür Bakanlıgına verilmiştJr. CHP dönemlnde bir tek sayı bile çıkanlmadığı gibi, d o kuz ayhk yeni dönemde de bu alanda taan bir ses»izÜk egemen o!du. Ögrendiglme gore. sagcı bir kaç klçtde» bir kurul oluşturulmu?, bunîar Ansiklopftdl'yı hazırlamakl* jöravîiymifler K« yapjyorlar. aa oluyor bUameıa. Turk Aatüdo^eiismn yeni ba*Vuı yftyınlanma^î *m» sureJdî bir &tidar dön©aljııle gereküdir, Bugunkâ kanaaîsenşık dunımuyl» Türk Ansiklopedısi gereksiz, yararsız, uatta zararh btr yapıttır. ORHAN ÖĞER'E Bulentimlzi Ostün bilgl ve tedavltı lla eıhhata kavusturon dost ve müşfık insan cerrahl servis şefl SAYIN Opt Dr. BÜLENT FERTAN ve Hemşlre NURTEN YENTÜREL lle tüm cerroh! sarvts personelıne her zaman yardımınt gorduğümüz aile buyuğumuz Sevgılı Ağabeyimız Dr. KÂMİ UÇANSU'YA lîg'lerini esırgemeyen u m doat ve orkadaşlanmıza mmnat ve şükran h'Sleri lla teşekkuru blr borc bılıriz. Tanzer ve Yalçın ERYALÇIN (Cumhurlyet; 4â19) YALÇIN DOĞAN İMF Kıskacında TÜRKİYE (19461980) TÜRKİYE'NİN EKONOMİK TUTSAKUĞINtN ÖYKÜSÛ TÜM KİTAPCILARDA TOPLUM YAYINEVİ (Cumrturıyst: 4928) Dosya No: 1*79/18 Sat»s Zeytlnbumu llcesı. Merkezeten^i mohallesı, 503 potto, 2S51 ada, 7 paısel No'lu ve 1915 kütukte tcpuda kayttlı 4839 m2 yuz olcumlü, kuzeyde 165 metre Londra Asfaltına cepheil. güneyds çırpıcı yoluna cephell olup Londra asfaltı cephe kısmı korurro demirler! konulmak suretila yollo olan Irtıbatı kısmen keslimlş tarlanın Izoleişuyu Burotlyle eatılmaeıno mohkemeca koror verllrrnçtır. İMAR DURUMU: Oosyada mevcırt Istanbul Beledlyesl imar Mudürlüğü'nün 3.1.1979 gün ve 7132 sayılı imor durumu yazısına ve onu teyld eden son yazıyo göre 7 parsel sayi'ı yerin 23.9.1976 tasdık tarıhlı ve 1/5000 ölceklı plandc Tekstil Sanat Okulu yeşil sahası olarok ayrılmış olduğu ve kapolı hiç bir tesısin yapılamavacağı ve söz konusu yerin Milll Egıtlm Bokanlığı'nın retimlâkt gerektiğı b'ldirilmıştır. GAYRİMENKÜLÜN HAÜ HAZ1R DURUMU VE NİTELİ6İ! Gaynmenkul Terouman Gazetesı binası sırasında blr yuzu Lortdro asfaltına 165 metre cephell, bir yuzü Çırpıcı voluna 150 rretre ceDheli, her ıkı yol orasında en dor yerı 16 metra, en ganış yeri 36 metre şerıt halınde bır kortum arzetmekte, fııll yol kotundan 10 metre yükseklıkte olduğundon taşınmazo yoldon gırmek icm doğudakl dar kıaımdcn ıstlfade ediimektedlr. Toşınmaz Ü20rınde bir kısmı terkedılmiş ve boa olarak tutulan 1? adot gecakondu vordır, Blr Vısım yerl düzeltılmlş olarok Vamyon parkı olarok kultanılmakta bulunduğu tesblt olunmuştur, OAYRİMENKULÜN KIYMETİ: 28 51980 tarlhll blllrklçl raporuna ve 22 5 1980 günO raylclerına göre 4839 M2 areanın yalnız orsa bedell 9.678.000 dokuz mllyon oltıyüz yatmlşsaklz bın llro. Ozerinda bulunan 12 adet oacakondunun (muhtaaot) bedellnln yüz ylrml btn (120.000) TL. olmok üzare toplom 9.798 000 dokuz mılyon vedlyüz doksanaeklz bln Türk Llroaıdır. SATtŞ ŞARTLARI: 1 Sotış 3.10.1980 oumo Q0nu soat 1500'den i5 3O"o kedar Zeytlnbumu Sulrt Hukuk Kaleminde ocık artırma •uretlyle yapılacaktır. Bu ortırmoda tohmln edilen kıymetin % 75'nı ve rüchanlı olacaklılor var&o alocakları mecmuunu va satış masraflonnı geçmek çartı lle Ihata otunur. Böyla bir bedelle alıcı cıkmazsa en çok artıranın taahhüdü bakl kalmok şartiyle 13.10.1960 pazartesl rjunu 15.00 15 30'da aaat aynı yerde Ikıncı ortırmaya cıkorılacaktır. Bu ortırmada do rüchanlı olocoktılorm alacağır.ı ve satış mcreraflarım gecme«l çartlyle en cok artırano ihale olunur 2 • Artırmaya ıştlrak adeceklerın tohmin edılan kıymetin % 10'u nlsbetınde pey akcesl veya bu rriktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu vermeleri lâzımdır Sotış peşin pora lledlr, alıcı lstec):ğlnda 20 cunu gecmemek Ozere mehıl verilebiür. Oellâlıya resmi thale pulu, tapu harc ve masraflar' alıcrya aıttır Bırikmış vergller satış bedelinden ödenlr. 3 Ipotek sahibl alocaklılarla dlğer llgllilerln ( + ) bu goyrimenkul uzerındekl haklarını hususıyle faiz ve mosrafo dair olan iddialonn: dayanağı belgeler lle onbeş gün içınde dairemıze bndırmeleri lâzımdır; oksi tokdirda haklc^ı topu sıcill He sr oıt olmadtkça paylasmadan harlc bırakılacoklardır. 4 Satış bedeM he«ren veya verllen mühlet Içlnde ödenmezse İcra ve iflâs Kanununun 133. nvaddesı gereğlnce İhale feshedillr. İki ıhale arasındaıkl farktan va % 10 folzden alıcı ve kefillerl m&sul tutulocak ve hiç blr hükme hacet kaimodan kendılerinden tohsil edılecektir. 5 Şartname, ilân tarlhinden Itibaren herkes'n görebitmesl icm doirede acık olup masrofı verıldığt takdırde Isteyen aiıcıya blr örneği gonderilebılir. 6 Sotışa Iştırak edenıerin şcrtnameyi görmüş ve munderecatını kabu! etmiş sayılccaklorı, bas'Kaca bılg; olmak l8tıyenlerın 1969/12 sayılı dosya numaroswe merflurluğumuza başvurmolcn İlân olunur. (İc. İf. K. 126) ZEYTİNBURNU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIS MEMURLUĞUNDAN GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLÂN1 9110 O hem je taksitle «atiliyaşattr* TuRİZM fSLeTMÎCİLİK VE YATıfllU K% CADOESI. O£Mtfl APAHTMANi 31/1 $ıŞLİ. Bu f tyattann sezon sonuna kadar] tîeâ'tsmeyeceâini Turören taahhut eder. *yVAUKTURÖREN AYTA$ TATİ KÛYÛ'NOC 4,1 km. i htfta tam pansıyon, 911O TL. lOay vabel ( 2JOOO TL oeşın, ayda 790 TL.) KUŞAOASlKUSnjR'OA ,5 kij), 1 htftB t * n pansryon, 9 920 TL K)ay vadBl" * ( 2 0 0 0 TL pesm. ayda aaOTLJ 1 GONLÜK GA2ETE 1. SAYISI YAZ1ŞMA VE HAVALE ADRESİ: P. K. 41 SIRKECİ İSTANBUt TÜRKİYE DAĞITIM: Tamal Döflitım (Ser Reklâm: ...) 4924 ONBEŞ (Asa Ajans: , 49OR HİR OJMA KISW HARÜOT turcm MÜMTAZ YENER 113 eylul 9gün9gece nBhs bir ptb)da dentze ^ ı m A isîer^çna BODRUM KALESİ Haiuk Elbe Sanat Golen» orret o o( değişikmimairis» •JML+Y, a (knizqören çift asansörü A1AN>A A U M M Î N ÖzfinlijBmekkri .. terasrestaurantbar Teom.a" şehir merkezine >akın T i Ş. u u n j : NADtS NADt CUMHUEIYET EÖEB A B6*OLA* : AHRARA E O E B 34/4 yentşejıiı TeS : H M M \ £ IZMÎR: Halît ?îya Bulvan N"! «S.Kat: İ Tel .' 25 «7 09 U 12 30 # ADANA : Awrtlr* Cad. Tflrk H»v» Kurumu I( R a n KM s î Ko î U Ted s l i 550 18 «1 BASIN AHLAK ABONE ÜCEETLERÎ A9!w Vrot (« TAKVIM 1 ETLeL IS» A Müe»wse KiuıiürJ : Emljte # S. Yıslfler. MOdOıü Çe«jı ÖZBATIUK i »M > S U iflO JJao MÛO C coınetten bir köşe e> Cmd Ne.: » 4 1 . Pott* Kutasu: Mt îSTA^fBrL TelafOB i » «7 08 Vutt *!>î S » 1M» »•*» 1Xü CçUı Oentl fmpisnj» »• «*urt»| m » (ört »ynos uygulamr, Abcaevs tlanTel: 1SS3S8 f.24 tküsdi 16 £î 4KSMÖ 19 *î 13.14 Yatm 71.19 MOTOR TURU.YOIDA YEMEK KAHV'ALT|| «AP&MM autmn stff kApTANOTtl (Cumhuriyatı »> 4620 \
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog