Bugünden 1930'a 5,432,635 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ON CUMHURİYET 1 EYLÜL 1980 Reorganizasyon pazarlığa neden oldu Son günlerde, TRT habsr bültenlerınde sıyasa! partı demeçlennın çok sayıda verılışı yıne yakın ma konusu oldu Hatta bazı bıhm adamları bu konuda ıkıncı kez gınşımde bulunarak «TRT haberlerınde brbın arkasma sıralanan sıyasal partı demeçlerının vatandaşların ruh saglığını bozduğunu, b.kkınlık V9 tedırgınhk yarattığını ve toplumda kın ve kutuplaşmayı korukleyerek anarşının ve terorun tırmanmasına neden oldugunu» ılerı surduler Basmda yeraian demeclennden anlad ğımıza gore, meğer TRT yon3tıcılsrı de bılım adamlarımızın bu goruşlerns katılı/orarmış Ama Anayasa mızm 26 maddesı «Sıyası partılerımızın radyo televızyondan hakkanıyet olculerı ıçında yararlanması» hukmunu getırdıgı ıc n başvurulocak başka yol yokmuş Tek care de Anayasa nın bu 26 maddesınde ongorulen ve 16 yıldır cıkarılmayan yasanın hazırlar.arak yururlug9 konmayışıymış Bu nsdenle de soz konusu yasa çıkıncaya dek, TRT yonetımı radyo • TV haberlerınde sıyasal partı demeçlerınm verılışı bıçımml, cok ıstemesıne karşın değıştıremez mış TRT yonetıcılerı boyle soyluyorlar vs bazı yazar arkadaşlarımız da bu gereKceye inanıp «26 maddeye uygun olarak şu yasa en kısa zamarda çıkarılsın da TRT dekı sıyasal partı demeçlerı azalsın» dıye yazıyorlar Oysa yasa çıkmaso bıle TRT'dekı sıyasal partı demeçlerının sayısını azaltmak mümkündur üstel k, 26 mcddsde «hakkanıyet olculerı»nden SQZ edılmesı, TRT yonetımının duşunduğunun aksıne, her sıyasal partı demecının radyodan ve teıevızyondan verıirnesı an'amına gel memektedır Batı dak pek cok ulksde goruidugu g bı TRT s'yasal partı demeclenndsn ancak, «haDer aeger1» taşı/an'arını secıp bultenlerınde yayımlayabıl r Ne 26 mad tiTi Kurulu nun aldığı bir kararo uy gun olarak ancak habsr degsn taşıyan sıyasal partı demecıerını yayımladıklarını» ılerıye suruyorlar, Hem «26 maddeye uygun yasa çıkarılmadıgı ıçın elımızdeı bır şey gelmı/or, dolayısıyla da TRT yı ner gun sıyasal partı demeclerını /ayımlayan bır organ olmaktan kur taramayız» dıysceksın Hsm de «sıyasal partı demeçlerının yayım ıcın sec mınde haber değen olcusu nj uyguluyoruz » dıye acıklama ya paccksın Eger gsrçekten «haber de gerı» OIÇUSÜ uygularuyor olsaydı sıyasal partıler ayaga kalkardı, a ma bjgun TR1 habsrlerınds yera lan s vasal partı demeclerının sayı sında da son derece buyuk bır a za'ma goruiurdu TRT Haber Merp;ezı TRT n'n Kuruljsmdan başlaya ıck turi clonemlerde «haber değe rı» olcusunu u/gulamamış bunui sonucanda da hıcbr zamar dogru durust hobercılık yapmoTiıştır Bu gun d ° başîa Demırai ve Turkeş'ın tum demeclerını yayımlayabılmek ıcm, 26 madde somurulerek «TRT ne yapsın Yasayı cıkarmadılar Bu nedenle TRT'nın elınden b r şey qel mez» dıys demscler verılıp kamuovu a'datılı/or Cagdaş hcoercılık kurallan ve ozslli'le «haber değerı» o'cüsü TRT nın kuruluşundan radyo TV bultenlenne yerleştırılmedı Oaha sonrakı donemlerd9 ve bugun de a/nı eksık uygulama lle karşp karşıyayız Onumuzdekı haftalarda bunun nedeniennı sergılemeye calışa cağım. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, İSTEDİKLERİ ATAMALAR GERÇEKLESMEYINCE REORGANİZASYONU ONAYLAMADILAR. IVIUKBIL OZYORUK ILE FAHIR ARMAOĞLU HABER DAİRESİNE KENDİ ADAMLARINI GET1RMEK ISTİYORLAR. #} YÖNETİM KURULU, ŞABAN KARATAŞ IN ÖDEMESİ GEREKEN 1.5 MİLYON LİRALIK TAZ MİNATI TRT'NIN ÖDEMESİNİ İSTİYOR. Reorganizasyon Yönetım Kurulıuıda pa. zarlık konusu olunca yenı duzenleme 15 eylule kaldı TRT Yönetım Kurulu geçtıgımız hafta yaptıgı toplantıda TRT kuruiuş ve gorev yonetmehgınde ongorulen uegışıklıklerı benımsedı Ancak >em duzenlemenın gerektırdıgı kadrolar konusunda anlaştna saglcnamayınca atamalar 15 eylulde yapılacak top lantıya kaldı Yenı duzenleme yapılamadıgı ıçın 29 eylulde yenı sezona gırecek olan televız>onda hıçbır çalışma yapılmıyor Reorganlzasvon \ e müdurluk kuhslerı nedenı> le ış j apan kımse yok. ş : s Haftadan Seçmeler [ m rnmnıııııııııııııııııııııiffiııııiMHajl •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a • Pazarlıklar Yönetım Kurulu'mın Kasaroğlu'nun ıstedıg! kadrolan fazla bularak gerı çe\ırdıgını açıklamasına karşın sızan haberleıe go re kadro ısteklerın'n onaylanmayışınm gerçek nedenı kurulda yapılan pazarlıklar Yonetım Kurulu u>elen yonetıcı kadrolara kendı adam larını getırmek ıstıjorlardı Yonetım Kurulu ujelennden Kîukbıl Özyoruk ıle Fahır Armaoglu Muammer Yaşar Bostancı nın Genel Mudur Yardımcıhgma atanması ıle boşalan Haber Daıresj Başkanlıgına Hamı Tezkan ve ekıbının getırılmesını ıstıyorlar a\nca eskı Genel Mudurlerden Şaban Karataş ın Dansştay kararlarını uygulamadığı ıçın ödemesı gereken 15 mılyon lıralık tazmınatı da TRT nın odemesını one suruyorlardı Isteklerinın yerıne getınlmesınin olanaksız oldugunu goren uyeler toplantıyı terkettıler Karar 15 e>lulde yapılacak toplantıya kaldı Yonetım Kurulu üyelennm bu tutumlannın aylsırdir reorganizasyon çahşmalarını sur duren ve kadrolan hazırlayan Do&an Kasaroglu'nu ofkelendırdığı bıldırılıyor Televızyon yonetıcılen bu durumda venı sezon hazırhklannın ekım başına \etışmesınden kuşku duyduklanm yayma verİ! >apım vermenın olanaksız oldugunu söyluyorlar. © SANCTUARY 19b1 yapımı fılmds donemın unlulerı oynadılar Tony Rıcnardson un yonetmenlıgını ycptıgı fılmde Amerıka'da ıckı yasagı sırasında sarhoş erkek arkadaşı yuzunden ıckı kacakcılarının arasına duşer Kacokcılann şefıne âşık olur Çete polıs tarafından yakalanınca evıne doner Ancok âşık olmuştur Başrol ovuncuları, Lee Remıck, Yves Montand. Bradîord Dıllman Salı, 21 50 Buyuk bır bale gostensı Unlu Sovyet Balet Rudo'f Nureyev ın yaşam oykusunu merak edenler zevkle ızleyebılırler Fılmde Nureyev kendı hayatını oynuyor Danslarında unlu Ingılız balerın Margot Fonteyn ono eslık edıyor Yonetmenlığını Pıerre Jurdan ın yaptığı fılmde Nureyev ve Fonteny ıle bırlıkte Carla Fraccı, Lynn Sevmour ve Deanne Bersma da rol aldılar Cuma, 22 40 Mahmut T. ONGÖREN de, ne de bu maddeye gore hazırlanması gsreksn yasanın cıkarılma mış oluşu, TRT nın sıyasal partı demeçlemde «haber değerı» l*esını u/gulamasına bır engei oluştu'ur TRT yonetıcılerının buyuk bır celışkı ıçınde oldukları 1114 ağus tos 1980 tarıhlı YANKI dergısıne verdıklen demeclerden de anlaşılıyor Dergıde TRT yonetıcılerı «14 agustos 1980 tar hınde TRT Yone O BEN BİR DANSÇIYIM YAVUZ'UN SERÜVENI 4 Heyecan büyüktu Yenı bır şe/ler olacağını sezınlıyorduk Bu sezgımız ışte gercek eştı Og eden sonra bogazdan Karadanıze cıkıs emrı gelaı Yavaş yavaş Bogazıcı ıstıhkamlarının onunden gecıyorduk Batmakta olan guneşin renklı ıhtşamı ıcınde Karaden z sebsız ve oylesıne muhteşerrd Onumuzde mayın tarama cıhazlarını acmış olarak gıden 4 torpıdo vardı Durumu öğrenmışt k Büyuk bır savaş plânı ha zırlanmıştı Ruslann ustjn ve kuvvetlı fılosuna der hal bır baskın yapara* şıddstl bır darbe ındırece*tık Yonetımı amıral Souchon uzerıne almıştı Rusları kend1 lımanlarında zıyaret edecektı1 Hazırlık boyle gostsrıyordu Yavuz Sıvastopol onune gıdecek, kucuk kız kardeşımız Mıd llı ıse Novorosık ı bombardıman edecektı Hamıdıya ıse Feodorsıa ya saldırı emrı almıştı Ikı torpıdo Yavuz'un yanında kalacak obur ıkısı Odesa yı bombardnmn o<jp ceklerdı Karadenızde ılk savaş gecem zdı Gunun ağarmasıyla beraber grup'ar bırbırlerınd?n ayrıidı lcr Herkes tayın edılmış olan kendı hedefıne qıdıyordu Derm bır karanlık ve denızı yaran gsm lenn SJ sesı 29 ekım, ışte sabahın altısı Kınm kıyılarına yaklaşıyorduk Ansızın bır ışık huzmesı belırdı Ikı denız fenerın n proıektorlerı etrafı tarıyorlardı Kım bu goz kamaştıron kapana auşsrs9 kaybederdı Karadakıler bu ışıkları tutmakta ve bırakrnamaK ta. Georg KOPP (YAVUZ'DA GÖREVLİ ALMAN DENIZCİ) Televizyonda yeni sezon 12 ekimde başlıyor TRT'de reorganizasyon nedenıyla yerll yapımların durmas.no karşm yayın planı belırierıdı Kış sezonu 12 ekını pazar gunu başlıyor O gun genel sayım nedenıyle sokaga ciKma yasagı konacagından TV Daıre Başkonı Erhan Imset sabah 9 00 da başlayıp 24 00 e Kodar surecek ve herkese h.tap edece< bir program hozırlanması ıcın emır verdı Uğur Dunaar başkan I gında An*ara Istanbul ve Izmır Telev zyonlarınm ışbırhğı ıle hazırlanacOK program TV nın ılk sınavı olacal' Yenı sezonun başlangıc tarıhının 12 ekım olarak belırlenmes ne korşın yabancı dızıler 29 eylulde başlayacak Telev^yonda belırlı peryodlarla yoyınlanan dızılenn bıtım tarıhlerı sezon sonlarına gore ayarlanıyor Yayınıanmak ta olan dızıler eylul sonunda bıteceğınden yabancı dızılenn başiangıc tarıhı 29 eylul olarak belırlendı TV yovınlarındo genelde büyuk değışlkltk yok Pazar gunleri yayın 9 00 da başlayacak Bır hafta once pazartesı gecelen yayınlanan dı zınin o bolumu t©krar edılecok. • KEZBAN Yerlı sınemada koyden kente geldıkten sonra kendını yetıştıren bır kızın oyKusu yer alıyor Başrollerını Hulya Kocyıgıt ıle Izzet Gunay m paylaştıkları ırnın yonetmenı Orhan Aksoy Kezban babası oldukten sonra koyden Kente omcasımn yantna gelır Amcasının şımarıl bır kızı vardır B r de onun usu Kezban amcasınm kızı tarafından surek i horlanır Ancak t r gun o da kentlı olmaya karar verır ve olur da Daha sonra amcasının kızının sozlusu ona karşı bır ılgı duymoya baş'ar Cumartesı, 22 50 © PENCEREDEKİ GOKYUZU UZ BOĞAZ'DA .. ••••••lllllllll • II1İIIIIHIIB3 ODESSA'YA BASKIN Bu tehlıkelı alandan olabıldığınce uzaklaşmaya başladık Fakat bu sırada bır Rus telsız ıstasyonu otekısıne «Acele acele» dıye seslenıyordu Sınırlerımız lyden ıyıya gerılmış olarak ızlıvorduk Ruslann ansızın boyle acsle koıuşmasını gerekt ren neydı acaba 7 Evet saptamıştık Bu Odesa ıdı Tel sız acıkca Rusca konuşarak ıkı Turk torpıdosunun şehrı topa tuttuklarını, ayrıca kıyı koruma gemılerı Donet ıle Kubanez'ı torpılled klsrıni bıldırıyor Donetz batmış Ruslann ateşı karşısında Turk torpı doları uzaklaşmıstı Ruslar ıcm buyuk sürpnz ama, bu durum Yavuz da bulunan bızler ıcın de buyük sürpnz ıdı Ş mdı saat 6 42 id Ikı torpıdo acaba neden dolayı erken bombardımana başlamışlardı Durumu komutana derhal u'aştırdık Artık hıc va kıt kaybetmemelıydık Yavuz Kınm kıyılarına daha buyuk bır suratle ınmış Sıvastopol onunde 4000 mstreye kadar yaklasmıştı Kıyılarda hafıf sıs var dı Bu sırada Kınm kalesınde şımşekler caktı Ruslar bıze ateşe başlamışlardı Demek bızı keşfetmıslerdı Bızım de toplarımız atese boşladı Gemı Incnılmaz gürultülerle sarsılıyordu 28'lık topların msrmılerı karadakı ıstıhkamlara ısabet etm ş oralan bır anda cehenneme cevırmıştı Bır an ağır toplarımızın yerını orta toplarımız aldı. Namlulardan ateş fışkınyordu Yme ağır toplar, yıne taretler ateşe gırdı. Hovada ınanılmaz uğultular Tam bır cteş cehenneml. Ruslar da vahşıler gıbı ateş edıyorlardı Sıvastopol'da yuzlerce yang.n gorulüyordu. Uzerımıze demıraen bır ateş yağdıgı ha de ısabet almamıştık Sağımızda solumuzda mermıler dans edıyor, ıkı torpdomuz bızım arkamızda gızlenıyordu. Karabarut dumanı su uz9nne lyıce yerleşmıştı. Bunu ancak şıddetlı bır ruzgâr temızleyebılırdı Sabahın erken saatlerine karşın halk boğaz kıyılarına • duman» dıye b 'd'rdi Bız bunun üstune doğrulduk, Acabo bu maym dokecek gamı nııydı' Ufukta gsmın n serenler lyıce bellı olau Bu bır tıcaret gem sıydı ve olJukca buyuktu B'Z ono yaklaşırken kıc tarafından mayın doktuğunu goruyorduk Hemen bir uyarma ateşı patlattık. Flama ıle dur ışaretı, kayıklarını ındır emrını vardık Gordjk kı gemının bjrnuna dogru «Pruth» ya zılı ıdı Hemen durdu. kayıklarını ındırdı Tayfa'a rırt bü/uk bır kısTiı acele kayıklara atladılar Kımılerı guverteden aşagıya ıp>e sarkmışlardı Boş gu/e'tede yalnız b rı kalmıştı Bjnun gemının papazı o duğunu anladı* Guvertsden aynlmak ıc n hıc b>r şev yapmıyord'i Onun gemıvı t3 r ketmesını bekleyemezdık Ikı atış yopt'k Bır dakiKa ıcınde gemı papazla bırlıkte denıze gomuldü. TelePazar yayından koldırıldı &u programın Icınde yer alan bolümler belırli saatlerde yayınlonacak. Spor, dızı ve eğlence programları bır od altında bırleştırılmeyecek Cumartesı gecelen program yıne 17 00'de boşlovacak Programıar gecen yıllarda olduğu gıbı sıralanacak. Cuma geceleri oydo bırer kez haberlerden sonra TeleStudyo adı ıle TeleSlnema, TeleTıyatro, TeleMuzık, Tele Opera ve TeleBale yayınlanacak TV fılmlennın de yayını surduru lecek . HABERLER İKIYE BÖLUNDU Yenı sezonda en önemlı değışıkhk haberler de yapıldı Saat 20 00 de başlayan ve zaman zaman bır saat suren haberler saat 20 00'de 25 dak koıık 2130 da da 10 dakıkalık IKI ayrı naber bultenı hal nde yayınlanacak 20 00 hcberlerınde sıyasal haberler. sıkıyonetım bultenlen, hukumet haberlen yer alacak, 21 30'da yurt ıcı ve dışı ılgı cekıcı haberler yaynlanacak Bu haberler s.yası nıtehk tasımayacak Terör. olum cenaze ve kabul torenlerı gıbı haberler ya acılısta ya da 20C0de yayınlanacak Bu gıbı ha berler 2130 da ve kapanışta /er olmayacan. Kız'lderılı fılmlerıne meraklı olanların zevkle ızleyeceklen bır fılm Yonetmenlıgını ha ry Harns ın yaptıgı fı'mde Lında Purı Roker Kern ve RoDert Hays rol aldılar Kasabanın dışında yaşayan bır c'ftın evne kızılderılılerın kasabaya baskın yapacaklorı naberı yayıldığı sırada ıkı yaralı kızılderılı gelır Çıft bu kızılderılılere yardım eder Reısın korısına dogum sırasında da yardım edınce kızılderılılerın beyaz'ara olan nefretlerının yerını dostluk duyguları alır Cumartesl, 18.45 0 KUTSAL HAREKÂT Müzık dunyasının unutulmaz adı Elvıs Presley bu fılmle hayronlannın karşısıno gelıyor Yonetmenlığını VVıllıam Graham ın yaptığı fılmde Elvıs Presley ıle Mary Moore başrol oynadılar Katolık Harekatı Komıtesınce mezheplerını yaymakla gorevlend'nlen üc rahıbe manastırın dışına gonderılırler Uc guzel ranıbe Elvıs Pres'ey n khnıgınde hemşıre olarak calışacaKlardır Dışarıdakıier gıbı hareket etmek zorundadırlar Bır sure sonra rahıbeıerden bın ıle Elvıs arasında duygusai bır yakın'ık başlar Bu yaşam onlar a daha caz p gelmeye başlatnıştır. © KÜKREYEN FARE r Pazar 10 25 YOLCU GEMİSİ Yavuz guneye doğru rota cızerek yoluno devom edıyordu Hava acık ve cevre çok rahat gorunuyordu Karaden z'ın sınırsız duzluğunds hafıf b\r meltem esıyordu Karadenız'ın b j kadar guzel olocagını hıc tasavvur etmemıştık Bız onun, hırcın bır g j nLnu deaıl guzel bır gununu \csıyorduk Bu rahat g dıs arosında saat 9 30 da alarm zılleri caldı Günsy Batı ufkunda b r djman vardı Bu sıyah noktaya dogru gıd yoruz. Bu bır yolcu gemısıydl Gemıyı durdurduk ve onlardan bıze bır sondal yollamalarını ıstedı'< Bıze yolladıkları sandala bır komando bır gı bmdırerek gem ye gonderdık Bu gen n n adı Olga ıdı Gemı dondu ve etıre gore Istanbul Boğazınc oog r u s^^ır aldı Acaba Rus Karadenız fılosu/ia karşılasacak mıydık 9 . Fakat artiı< ce^reds hıc duiian yoktu dökülmüştü SIVASTOPOL BASKINI TAM BAŞARIYLA SONUÇLANMIŞ1I. YAVUZbN BIR KEZ DAHA ŞANSI YAVER GITMIŞTI. BACADA BIRKAÇ DELIK . HEPSI O KADAR . YAkALANAN RUS YOLCU GEMISI OLGAYI ISTINYE'YE BIRAKIP SULTAMN SAR\YI ONUNE DEMIRLEDIK. ARTIK SAVAŞ ORT\D\YDI, SADECE ILANI KALM1ŞTI.. • IV. Murat'ın çekim çalışmaları tamamlandı IV MurGt odlı televızyon dızs.nın ceklm calışmaıarı tamamlandı Turan Oflazogıu nun yapıtı 19701975 yılları arasında Devıet Tıyatroiarında sahnelenmışti. Gecen e de olen unlu Ingılız gülduru ustası Peter Ssller ın başrol oynadıgı fılm 1975 yıhnda te'evızyonda gosterılmıştı Seller'm olumu nedenıyle tekrarlanıyor Yonetmenl g nı Jack Arnoldun yaptıgı başrollsnnı Peter Seüers ıle J. Seberg ın paylaştıkları fılmde ıflas etmek uzere olan Fen VVıck Duku ıle Duşesı bu durumdan kurtulmak ıcın Amerıj ya savaş acarlar. Pazar, 17.30 • ÖTEKİLER ıınnıııııııu ......... n . n ; BOĞAZ'DA BULUSMA Bu arada grubumuza aıt gemılerden telsız'er gel yordu Boğaz'da bulusma yaDtıklannı anlatıyorlardı Hepsı ds gorevlennı tam yapmısiar, Rus lımanlarındn toplariTiız gurlemışlerdı Sıiolar, kışlalar ve lıman telsızlerı tahrıp edılmıştı. Işte Mıdıllı nın telsızı Pe'rol ve sonayı şehrı olan Novorossık te ıs gormustu Ayr ca lırranda bulunan 14 tıcaret gemısı \okılmıştı Petrol ve yag tankları tahr ' p ed 'm stı Wonza a cok fecıydı Lımanda tankerle r alevier ıcınde kalm ştı Savas bır meşale g bı goğe yayılmıstı Aksam, olduKca erken bastırmıstı Butun gece acık den zde kaldık ve Karadenız'de dolaştık Hesaba gore Bogazıcı onünde buluşaca* brlıkte donecektık Rus fılosundan eser yoktu ve bız bu bulusma yerım ze yaklaşıyorduk Boğazıcı'nın g nş yerınde karsılıklı bırbırımızı selamlamaya başladık G nsılen savasın bo^arı haberlen Istanbji'a yel gıbı ulasmıstı Sabahın erken saatlerine karsm ha'k yollara, Boğaz kıyılarına dökulmüştü Turkıye Icın bı,gun sanlı bır gundü. Yıl'ardan sonra ılk dsfa Ruslara karşı başarılı bır saldırı yapıl mıstı Yaknlanan Rus gemısı Olga'yı İstınye'ye bı rrkmıs bız ds Sıı'tan'ın muhteı?em sarayı onünde demırlemıstık Artık savaş ortada ıdı Ve ancok bu nun ılânı kalıyordu Dıplomasî bıze yetışememiştı Savas ılân edılecek ve formalıte yerıne getırılecek tl Rus Elcısı de r hal pasaportlarını ıstedı Ve müt tefıklerının elcılen de aahıl 1 kasım 1914 te Istanbul'u terkettıler oilara atese başladık Öndexı torp'dodan böyük bır duman kalktı Bu ılk ısabett Bunun ardından bır tane daha Oteklsı de ısabet almıştı Derhol gsrı donen bu gemılerden bırının yalnız koprusu ve on tarafı su ustunde kalmıştı. Obür arkadaşı ıse onu bırakıp kocmıştı. SALDIRI BAŞLIYOR Şımdl amıraim yenı buyruğu «Butun hızla gerı» türbınlerın gerıye calışma gucuyle genvnın govdesı sarsıiıyordu Koca gemımızın govdesı cok guzel bır manevra yaptı 10 dakıkalık amansız savaştan sonra hızla ateş edsrek gsrı donuyorduk Sırtlarda alev ler yukselıyordu Guneşın ışıkları le denız parlamaya başlamıştı Ardımızda ses'er duyarak yolumu za devam ederken ınanılmayacak bır şey 4000 met re kadar uzakta, acıkta tek başına bır gemı duruyordu Bu grı celıkten bır kale ıdı Bır an sakın duruyor, sonra bıze ateş edıyor gerı gıd yordu DJŞmanın atesı ustumuze yagmaya devam edıyordu Bu ana kadar bır ısabet almamıstık bu bır mucıze ıdı Ruslann ateşı gıttıkce azalmıştı Bellı kı batar yalar arasında kooukluk vardı Sonradan ogrend k' Bızım ısabst almayışımız Ruslar ıcm anlaşılır gıoı değıldı Onlar bızım şeytan.a ışbırl ğı yaptığımıza ınanıyorlardı Karadon 10 kılometre kadar uzaklasmışken gem nın arka tarafından b ze hızla yaklaşan ıkı duman gorundu Bunlar torpıdo botlardı. Bellı kı bunlar ardımıza düşen Rus fılosunun oncüleriydı Onlann bıze ateş etnıesım beklerreden bız TEK YARA Bu aada Rus teisızlerınl dınl yorduk Almancaya cevınlerm' güc yetış'trı/ordum B rdsn önemlı bır telsız emrını cozduk Bır Rus tıcaret gemısınden bızım onumuze mayın dokmesı ıstenıyor Buna gore bız donuşte havoya ucacaktık Bu emrın ter cumesını derhal amırale ulaştırdık Bu gemi henuz gorunurlerde yoktu. l/ıce acıımıştık Cevreyı dık katle gozleyerek Doğuya doğru g'dıyorduk Kırım kıyılarmdan 18 kı'ometre kadar uzoktaşmıştık. Av sızın cok kuvvetlı b r patıcma oldu Bırı bıze ateş eaıyor ol"nalıydı Msrmı erın seslerı de/am etti Evet acı b r durum ı^ınc oacamıza ıkı ısaoet olnvştık Bu, Sıvastopol'un en uc kısımından 3O5'!ukla yapılan bır atıstı Onu bz gormuyordu* Baska da atış olmadt Ruslar ıcm bu ,yı bır atıştı Yavuz un bır kez daha şansı yaver gıtmıştı: Bacada bırkaç delık heps o kadar. DÖNÜŞ Artık Kırım kıyıları görünmüyordu Rotamız acık denızdeydı Bır an koprüdekı gozcu «gerıde bir YARIN : Karadeniz'de yeniden savaş Yonetmenlığıriı Yucel Çakmaklı'nın yapımcılığını Ahmet Beyazıt'ın usîlendıgı dizı 2 5 mılyon lıraya mal oldu. Topkapı Sarayı Harem daıresınde ı'k kez gerceklestırılen a zının çskımi ıcm renklı filmı Yugoslav Prştıne televızyonu verdi Renkll banyo ıcm fılm Yugoslavya ya gonderıldl. Bu yaraımın karsılığı olarak fılmm bır kopyası Prıştıne televız\onuna gonderılecek Dızıde Yugoslav oyuncu Lütfı Seyfullah rol aldı SeYfullah. Denızın Konı adTRT Haber Daıresı Başkanı Muammer Yalı d ı r d e de oynamıştı. şar Bostancı nın yurt dısında yapılan yarışmaTRT ı'e Sinema Emekcıl&n Sendıkası orasm lara spıker ya da muhabır gonderılmesınl lüks dakı anlaşmazlığın gıderilememesı nedenıyle dızl olarak nıtelendırmesı Spor Bolumü çalışanıanTRT Devlet Tıyatrosu ışbırliği ıle hazırlandı. De nın morallerının bozulmasına neden oldu Boskor, aksesuar ve teknık çalışmalardo Devlet Tı tancı Spor Bolümünün yenı sezon önerıleri II» yurt dışı yayınları gerekçe gostermeye gerek yatrosu calışanlanndan yararlanıldı. duymadan gerı cevırıyor. Yücel Çakmaklı, «Dızıyl yoğun bır Işbırliği ile Daıre Başkanının bu tutumu nedenıyle Fo 5 haftada tamamladık. Genelkurmay Mehteran nerbahce ıle Trabzonsporun Avrupa Kupalann Boluğü göruntu ve müzık .le çalısmolarımıza ka da yapacogı karşılaşmaların naklen yayını ile tıldı Fılm Yugoslavya'dan doner donmez çalışılgılı calısmalar yopıiamadığından bu maçların malarımızı tamamlayacağız» dedl. yayını tehlıkeye gırdı Dızıde Devlet Tıyatrosunda sahnelendığinde Muammer Yaşar Bostancı, Avrupa Genoro! alan Cıhan ÛrKil, Ayten Gokcer ve Cüneyt ler Basketbol Bırıncılığıne muhabır gonderılmeGokçer başrol oynadılar. Sahne ve oeyaz perde S'nı, Izmır'de Benfıca ıle 00 berobere kalan AJ nın ünlülerıyle 350 fıguran rol aldılor. tay'ın Lızbon'da yapacağı karşılaşmanın radyoDızının oekıml sırasında Topkapı Saroyının dan naklen yoyınını luks buldu Bostancı Albahcesınde eskı Istanbul canlandınldı tayBenfıca macı ıcm «Nasıl olsa cok go! yerler. Osmanlı İmparatorluğunun IV Murat done Pahalıya malolur, gerek yoks dedı mınde gscen saray entrkalarını, tarıhi ve sosSpor Bolumu calışanları «Haberrılık vapyal olaylan konu alan yapıt 4 bolumden oluşa mayacaksak, yayıncılık yapmayacaksak bu seroak ve yenı sezonda yayına gırecek. vısın ne gereğı var. Kapatsınlar barı» dıyorlar. TV yetkılılen boşluk doldurmaYO de;am edıyorlar Bu hafta muzık programarı gecen haftalara oran'a daha cok. Çekıme gıderken ekıbın kaza geçırdtğı ılden lle programı perşembe gecesı yayınlanacak Daha once begenılmedığı ıcın yayınlanmayan Iş Iştır adlı dızının ücuncü bolumu boşluk doldurmak ıcın yıne carşamba gecesı yayınlanıyor Sakatların yasal hakları ıle ılgılı program salı, Sıvas Kongresının yıldonumu ıcın hazırlanan program perşembe gunü ekrana gelecek. Spor yayınları engelieniyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog