Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

her aşamada" eâitmek bizlm işimiz... kazandırmak SON 4/eylülBEKiEMELi 3/ekim Lolelı.lSTANBUL Tt).274092228316 Not: riîerkez dersaneleri [ZMIT Tel.15 967 ELAZlG Tel. 2 7 0 4 İZMIT ve ELAZIĞ don bo } ko subemız yoktur 57. Yıl; Sayı: 20152 Cumhuriyel Kurucusu : Yunus NADÎ 10 TL. 1 Eylül 1980 Pazartesi nsı de Turkıye tarafından benımsenmıştır. Merkez Bankası kredılerin dekı sıkışıklıgı gıdermek ve mayıs sonundan bu yana ekononııdeki gelışmelen denetlemek amacıyla IMF ıle Turkıye geçen hafta Londra' da yenıden bır araya gelmıştır Turkıye'nın IMF'ye getırdıgı temel konu Merkez Bankası tarafından kamu v^L YETENEKve MODERN FEN DERSANELERİ laşama sınavım GARANTİ ediyor/ îlk Devre 1EYLÜL G UlhfAı\BUL22 24 Turk Lirası dalgalanmaya bırakılıyor ANKARA fCumhuriyet Bü rosu) Türkiye ile UluslararaIMF, Merkez Ban arası Para Fonu (IMF) hafta sında Londra'da bır kası'nın kamu ke suren gorusmeler sonucunda Merkez simine açacağı IMF. kesımıne Bankası'nın ka mu açacagı kredi kredi sınırları sınırlannın yukseltılmesını bunun nın yükseltilme kabul etmış, Lırası'nın karşılığında Turk dalsini benimsedi. galanmaya bıraküması öne Yalçın DOĞAN kesimine açılacak kredılenn yukseltümesı olmuştur Göruşmelerde IMF kredi artırü masını tek bır koşulla kabul edebılecegını bıldırmış, bunun da yenı bir devaluas yon olmasında ısrar etmıştır IMF'nın bu savına karşı, Turkıye devaluasyon yenne paranın pıyasada arz ve talebe gore deger bulmasını. dolayısıyla degerın dalgalanmaya bırakılmasını onermıştır Buna gore. Turk Lıra sı'nm degerı hemen he r hafta pıyasadakı arz ve talebs göre ışlem görecek ve bu dogrultuda degennl buJa caktır Turk Lirası def en böy lehkle bır anlamda serbest bırakılmış olmaktadır. Turgut Ozal Başkanlıgında kı heyetın bu önensı karşısında IMF devaluasyon önerısmden vazgeçmış ve «sü reklı devaluasyon» anlamı taşıyan Turk parasınm dalgalanması onensını kabul et mıştır. Kamu kesımıne açılacak kredıler karşılığında Türk Lıra'sımn dalgalanmaya bı rakılmasmın ılke olarak her ıkı tarafca benımsenme sınden sonra, ortaya «uygu lama ıçın zamanlama» konusu cıkmıştır lanmışhr Sıyasal beHrginlikten anlaşılması gereken erken seçım ve hukumetın durumudur IMF ıle vanlan an laşmaya gore, herhangl bir erken seçım halınde lıranın dalgalanmaya bıraküması sa çım sonrasında gerçekleşeOne suruldugune göre. U cek, ancak kamu kesımina ra'nın dalgalanmaya bırakıl açılacak kredılenn sınırlan masmın zamanlaması Tür yıne de yükseltılecekür Hükıye"dekı sıyasal kararlara ve sıyasal belırgmlığe bağ (Arkası 5, Soyfodd) Ankara, Yunanistan'ın NATO askeri tanadına dönüşüne ilişkin tutumunu değiştiriyor ANKARA, (Cumhunyet Burosu) NATO Başkomutanı General Rodgers ın Yunanıstan ın NATO'nun oskerı kanadına donüşu sorunu konusunda gelıştirdığl ve Batılı kaynakların Türk tarafınca da kabul edıldığını öne surduklerl formul Tur krye'nın bu konuda bugune dek savunogeldıği resml tezden vazgectığı şeklınde yorumlanmaktadır Yabancı koynaklara atfen cıkan hoberlerde. Türkiye'mn Ege'de Türkıye ve Yunanıstan'a alt askeri konlrol ve sommluluk bolçelerml gösteren olanların Yunanıstan'ın donüşünden önce belırlenmesı yolundakl gorusünden ayrıldıği ve bu alanlan Yunonıs'an dondukten sonra muzakere edebıleceğl belırtılmıştı Aynı ha berlerde Atina nın da soz konusu sorumluluk alanlarının 1974 öncesı koşullarda belırlenmesı tezınden vazgeçtıgi kaydedılmısti Bu haberlere ek olarak DışIşler' Bakonı HavreUın Erkmen' ın tYunanıston'ın NATO'nun osken kanadıno dönüşu konuBunda cözurr noktasının yaklaştığı» yolundaki sozlen de General Rodgers ın Ankara da kl NATO toplantısının ardından yeniden boslatılan ve son haftalarda yoğunlaşan temaslarından kesın olmamakla bırlıkte bır gelışme sağlandığı şeklınde değerlendırılmektedir Dışışlerl cevreleri, Yunanıstan'ın donüşü ıle Itgıll bır gelışme soo'anıo saaianmadıgı (Arkosı Sa 9 Sü. 8 de) Ayçiçeği taban fiyatı 30 lira olurken yemeklik yağ fiyatları yüzde 25 zam görecek ANKARA, (Cumhunyet Burosu) 1980 ürünu aycıceğı taban fiyatı 30 lıra olarak belırlenmış ham yağ fiyatı 52 lıradan 65 lıraya yukseltılmış, nebatı yemeklik lıkıt ve margarın yagları uzerınde bulunan Tıcaret Bakanlığı denelımı de kaldınlmıştır Yapılan bu duzenlemeler sonucu serbest pıyasaaa yemeklik yoğ fı^ationn n yjzde 25 oo (Arkosı 5 Sayfarîo) AP hükümeti 1981'e dek sürdürme niyetinde MSP'nin Erkmen hakkındaki gensorusu yarın görüsülecek. Guvensizlik önergesinin MSP'lilerce verileceği bildiriliyor. Oylama ise perşembe günü yapılacak. ANKARA, (Cumhunyet Burosu) Gensoru haftasına glrerken. AP Genel Idare Kurulu ekımde erken seçıme gıdı mezse azınlık hukumetı olarok 1981'e kadar hukumetı devam ettırme kararı almıştır Bakanla r la ılgılı gensoruları hukumetın ustune alıp olmayacagı ıse bu hafta ortasında belırlenecekt.r AP azınlık hukuTietı çevre'erı «durum tam o safha/a ge'ınce bır toplan tı olab lır» demıslerd ' Gecen hafta ust uste yapılan AP Genel Idare Kurulu ve Başkanlik Dıvanı toplantıları nm gundemını AP azınlık hu^ umeim.n ne o acağı fconusu oluştumuştur AP Genel Idare Kurulu nda konu enıne boyuna ele alınmış «Bız azınlık hukumetı olduğumuz halde Meclıstekı dalgalanmalara rag men hukumetı goturuyoruz Bugunden sonra 1a goturebı lırız» denılm ş ancak «Bız bunu erken Eeçıme kadar getırd k Erken secım ekımde yapılmazsa ne yapacagız''j soru suna yanıt aranmış ve tartışıl m ştır Genel Idare Kurulu nun top lantısının sonunda şu goruş be nımsenm ştır «CHP ve MSP nın ostunde bır le^eceklerı hukumete yonelık herhangı oır gensoru ıle karşılaşırsak onlar hukumetı duşurunceye kadar dırenelım Gorevı devam ettırelım Meclısı erken sscıme zorlayalım Ekım de erken secım olmazsa huku met yuruyeb Idıgı kadar yuru sun B z kendımız bırakmayalım 1981 e kadar devam ettıre lım » GENSORU YARIN MSP nın Dışşlerı Bakanı Erkmsn le ılgılı gensoru onergesı yarın goruşulscek guvensızlık o/laması da perşem be gunu yapılacaktır Meclıs e CHPIı Başkci Vekıllerınden Memduh Ekşı BaşKanlık ede cektır CHP nın Malıye Bakanı Sez gın Ensrp ve Tabı Kaynaklar (Arkası 5 Sayfoda) DENIZ VE HAVA HARP OKULLARINDAN MEZUN OLAN 319 TEĞMEN DİPLOMA ALDI • GENELKURMAY BAŞKANI EVREN «ERBAKAN 30 AGÜSTOSUN ICINDE OLDUGUNU HAREKETLERI İLE BELLI ETMELIDIR» İstcnbul Haber Servisı Denız ve Hava Hcrp OKullann dan mezun olan 4 u Lıbya lı 319 tegmen9 dıplomaları dun toren e ve r ılm ştır Cumhurbcşkanı Vekıl Çaglaycngıi Unaldı Karakaş. Damırel Orgeneral Evren Bırıncıoglu Knra Deni2 ve Hava Ku/vet'en Komutanları Vatı A/az O'general Uruğ Kotıl ve otskı yuKseK rutbelı subaylar Heybelıada ve Yeşılyurt ta ya pı'an toreplei"e ka'ılmışıard r Toren erın ılkı Denız Harp Okuij nda 10 30 da vapıimış, Den z Harp Okulu Komutanı TugaTiıral Mjstafa Turuncoglu «Yuce Ataturk Türk genclığının harekst tarzını a c k ve (Arkosı 5 Savfado) Amerıkan tırtılının tahrıbatına ugrayan ogaciar Cizre'de karayollarmm dmamıt deposundaki patlamada 7 kışı can verdi DİYARBAKIR, (Cumhunyet) Mardın ın Cızre ılçesındedı Karayollarının 95 Şube Şeflığındekı oncekı gece 01 sıralarında cıkan yangın, 400 rretre ılerdekı dınamıt deposuna sıcrayarak patlamaya yolaçmış bırı kadın 7 kışl ol müş 40 kışı yaralanmıştır Patlama sonucu ılcede 400 ©v ıle 150 ye yakın ışyen ve kamu kuruluşu bınaları hasar gormuş 6 ev tamamen yıkılmıştır. Olenlerın çoğunun çoken enkaz altmda kalanlar ol dtığu belırtılmıştır Olayda olen 7 kışıden kımlıklerl saptanan 6 kışı şunlardır. Resul Içken, Izzettın. Cetın, Kasım Boyacı Remzıye Boyacı, Ferıdun Boyacı, (3 aylık) Yasın Aloğludur Erkek olan bır cesedın de kımlıgı henüz saptonamamıştır Clzre Savcısı Mehmet Yetkın sabotaı ıhtımall uzerınde durduklarını ve 24 kışının goz oltına alındığını soyl&mıştır. Soruşturma ve enkaz kaıdırmo colışmaları surerken zarann ılk belırlemelere gore 250 milyon lıra dolayında oldu ğu beiirtılrmştır. Genç denız ve hava subayları törende Erbakan: " İ f t i r a ve tertipleri ortaya atanlar bunları ispat etmezlerse şerefsiz ve alçaktırlar,, TRABZON, (Cumhuriyet) MSP Geneı Başkanı Necmettın Erbakan hakkındaki ıddıalarla ılgılı olarak «Bu kabıl ıftıro ve tertipleri ortaya atanlar teşvık edenler ve yayanlar ısbat etmelıdırler Aksı halde şerefsiz ve alçaktırlar» de mıştır Hafız Mehmet Aşık Kutlu adındakı dın adamının cenaze torenınde bulunmak ıçtn Trab zon a ge en Erbakan AP n.n lcışlerı Bakanında yaptıgı gı(Arkası 5. Sayfada) ISJANBULUN AĞAÇLARINA "AMERIKAN TIRTILI MUSALLAT OLDU Istanbul Haber Merkezı «AmeriKan fırtııı» adıyla anılan bır asalagın Istan bul dakı cok sayıda tıgacı ve bıtk.yı tuhr p ettıgı ve yapraklarla dalları kısa su rede yokeden tırtılla rrucadelenın cok yetersız olma sı nedenıyle zararın gnerex artacagının sanıldıgı b Idı rılm ştır Bulgarıstan'dan Turkıye ye gıren ve Trakva ı'e Istan bul da son haftalarda yay gın bır gelısme gosteren zararlıya karşı Zıraı Müca dele ve Karantına Reıslığı nın çalışmalar yaptığı bıl dır Im ştır Beledıye Park ve Bahceler Mudur Muavı nı Fahr Şenef «Amerıkan tırtılı» ıle mucadelsdf baş lıca ıkı tur ılacın kuHanıldı gını soylemış «Bu ılaçlar bınde bır oranındo bır so lusvon olan Horteks le bın de 2 3 oranında bır solusyon o an Basudın 20 dır Her ıkı ılac da Turkıye'ye getırılmektedır Ancak gecen yıMarda dovız darbogazı nedenıyle gereklı ılaç'arı alamadık ve dağıtımının düzenlerresıne katkıda buluno madık» demıştır HİLVAN DA BİR BAŞÇAVUŞ, 4 İLDE BIRİ KADIN 6 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ • SEHREMINI DE OLDURULEN GENÇIN fBOMBACI» OLARAK BILINEN OGUZHAN CENGIZ IN KARDEŞI OLDL'GU ONE SURULDU • GUNGOREN DE 3 KIŞIYI OLDURDUĞU ACiKLANAN ARDA IÇIN cVUR EMRl» CIKARILDI TAMER Cumhuriyet Haber Merkezl Başkentte dun sılahlı saldınlar da ıkı kışı oldurulmuş, dort ye re atılan bombalardan bırın n etkısıyle bır kadın parçalanarak can vermıstır Gecekondu bolgelermde once kı akşam ve sabaha karşı meydana gelen patlamalar Cankaya dan duvu rnuştur Turkozu Cengız Tcpel mahallesınde Hu seyın Solaıaz ve Kayaş Tepecık mahahesınde Sukru Çej K ın ev len ıle Tepebası naha'iesı Bag lar caddesınde Alı Rıza Una! ın duKkan na atılan patiayıcı mad deler agır hasar yapm.ştır Bag cılar Asıkpasa mahallesınde bır eve atılan bombayla bır ka dın olmuştur Mahalle sakınlerl, kadının saclannın QJ nın tavanına yapıştıgını bıldırmıslerdır Kadının kımlıgı oârenılememıştır. M llı Eğıt m Bakanlığında mus tahdem olarak calışan Sıddık Cokmez aun 05 sıralamda Akdere Mutlu mahalles ndekı evını basan b rı kız beş saldırgan tarafından kurşunlanarak oldurulmuştur Seyranbagları'nda dun 09 45 sıralarında kımlıklen saptanama /an kışılerın sılâhlı saldırısma jgra/an Yusuf Solmaz ve Sırrı Solmaz agır yaralanmışlardır. Ulkucu Ko/luler Derneğı Yone(Arkası 5. Sayfada) • TARSUS DA SOL GORUŞLU 9 GENCI KAÇIRARAK IŞKENCE YAPANLARDAN 7 Sl YAKALANDI GÖZLEM UÛUR MUMCU 2^ ^J Önemli Hafta... Karaca : «DİSKTİSK görüşmeleri Özal'ın genelgesiyle kesildi» Istanbul Haber Servis! DISK'e bağlt Turkıye Madenış Sendıkası Genel Başkanı Mehrret Koraca, Madenlş Genel Temsılcıler Kurulu tcplantısında yaptığı konusmada, «Demokrasının (d)'si ıle ılışkılerı varsa televızyonu tek yanlı kullanmaya ora versınler, TİSK lerie MESS'Ier'e Ozal'larla açiK otu>un yapalım herkes kımın haklı olduguna karar versm» demıştır Harbıys Açık Hava Tıyatrosunda toplanan Moden Iş Genel Temsılcıler Kuruiunu, Ke mal Turkler'ın anısına saygı duruşundan sonra bır konuşmayla acan Koraca, Turkler'ın faşıst terörun alabıldığıne azgınlastıgı ve devlet terorüyle beslendığı bır sırodo katledıldığını kaydererek, şoyle konusmuştıi'(Arkası 5. Sayfodo) İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı: «Direniş yapan sağlık personeli hakkında soruşturma açılacak» İZMİR, (Cumhuriyet Ege 8ürosu) Ege Ordu ve Izmır Sıkıyönetim Komutonlığı sağlık hızmetlerı personelının bugun yapacağı bıldlrılen «ışı b»rakma» eylemıne katılanlar hakkında soruşturma açılacağını bıldırmıştır (Arkası 5. Sayfada) nemlı bır haftaya gırıyoruz Bu haftado sıyasal trafık v C3 sıkışacak takkeier duşap keiler yıce goruneceKtır Adalet Bakanı Ucuzal MSP Geneı Saşkanı Erbakan ve MSP Mılletvekılı Fehım Adak ıle ılg 1 «Uyuşturucu madde Kacakcılıgıno Kanştıkıarm yolunaak soruşturmaları kapsayan dokunulmazlık dosyalarının bugun Mıilel Meclısı Baskanhgma gonderumış olacağmı açıklamıştır, Erbakan lle ılg'lı ıddıaların kamuoyuno acıklandığı günlerde TRT da «Inanc Dunyası» programlarını koçakcrlık konusuna ayıracak kadG' hazırlıklı olan AP kurmay(Arkası S. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog