Bugünden 1930'a 5,378,503 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SEKİZ CUMHURİYET 18 TEMMUZ 1986 İQ"|"A KJDI II I I I 1^1 / \ I N D U L L U • • jtıxıı I U t l \ ^ İstanbul Bölgesî hakemlerî kendilerine karşı tavır takınıldığını vurgulayarak. h a ü n d e E r d e k U A 1^ F M I ER isteklerinin kabul edilmemesi >de y a p ı l a c a k ÜNLÜ: "SPORCULARI HİPODROMDAKİ ATLAR GİBİ AMAÇ DIŞI KULLANMAK CAHİLLİKTİR,, (Ankara Cumhuriyet Bürosu) ASD Genel Başkanı Fıkret Unlu, «Sporculan hıpod,romlarda koşturulan atlar gıbı gorup amaç dışı yanşmalarda bıle araç olarak kul larunak, aynı zaman sporcu olarak da buna alet olmak. resmen cahilhktır» demıştır Sovyetler Bırlığı Mıllı Olımpıyat Komıtesı tarafından Moskova Yaz Oyunlarına çagnlan ASD Cyesı 25 sporcu Mıllı Olımpıyat Komıtesı referans vermedigı ıçın Moskova'ya gıdemeyecektır So^etler Bırlıgı Mıllı Olımpıyat Komıtesının va nşmalara katılmamak koşulu ıle çagırdıgı sporcular ıçın ASD Genel Başkanı Fıkret Lnlu. Turkıye Mıllı Ohmpıyat Komıtesıne baş\urduklarını ancak yanşmalara katılmama koşulu ıle bıle referans venlmedığını be lırterek Boylesıne ust duzey de yapılan bır çagrıdan sonra en kuçuk bir formahtenın tamamlanmasından bıle kaçınmak acıklanması çok zor bır olaydır» demıştır Ünlu. spor ve genişletılmış bıçımı ile olımpıyat oyunlannın evrensel koşullannı tum sıyasal tercihlerının dışında değerlendırerek her zaman savaşım verecek lerını bunun aslında tum sporculann ve spor adamlannın bır gorevi olduğunu soylemıştır. Fikret Unlu. her şeye kar şın olimpiyatlara çağnyı çok aıılamh ve onur verıcı bulduklannı belirterek ASD'nın olimpıyat oyunlaruıda temsılinın olanak dışı olduğu nu bıldırmek ozur dılemek ve yuksek ılgılennden oturu teşekkur etmek üzere Sov>etler Bırlıg! Ankarâ BS yukelçıhgıne nezaket ziytw retınde bulundusunu da söy; lemiştır. ULUSLARARASI r ç S2 SEMlNERİ B O Y K O T EDECEKLER istanbul Bolgesi hakemleri, lıgın son haftasında kendılenne gorev venlmemesı uzenne yıpratılmak ıstendıklenni de one surerek, ısteklennın kabul edilmemesi halınde 68 agustos tarihlen arasmda Erdek'de yapılacak olan Uluslararası Semıner© katılmayacaklannı açıklamış lardır. istanbul Bölgesj hakemlığine karşı bır tavır takınıldığını vurgulayan bır ılgılı. «Turk hakem muessesesının kalbı Istanbul'da atar. Istan o y k o t edeceklenni Eyüp Spor Salonunda proje ve müteahhit hataları nedeniyle top oyunları yapılamıyor Yapımında proje ve muteahhıt hatalan nedeniyle top oyunlannın yapılması mumkun olmayan Eyup Spor Salonu'nun kesın kabuiu ıkı yıldır gerçekleşememektedır Salondakı eksıkhk ve vanlışhkların en buyugu parke de goze çarpmaktadır. Yer yer çoken ve kabaran parke lenn doşenmesmde 40 50 cm. aralıklarla konulması ge reken kadronlar. projede 70 rm göstenlmış, muteahrot de kadronlan 90 110 cm. aralıklarla yerleştınnce par kede aşın bır esneklık meydana gelmışür. Bunun yanı sıra, en az ıkmci sınıf tahtadan olması gereken parke. uçüncü sınıf fınnlanmamış tahtadan doşenınce, topun ıdeal zıplama duzeyme enş mesı imkânsız hale gelmıştır Beden Terbıyesı teknık e!e manlarının yaptığı karşı u\anlar uzerme muteahhıt kendı hatasını duzeltmeyı ka bul etmış, ancak proje hatasını duzeltmeyı reddetmıştır Bu anlaşmazlık yüzünden salonun kesın kabulü bugune degın yapılamamaktadır İlgılıler parkenın yanı sıra, baca sistemımn yanlış. salon ıçersındekı sıcak hava cıhazlanna gıden ana besleyıci boruların doşenış ve meyılının hatalı olduğunu belırtmektedırler. Beden Terbıyesı Bolge Mu duru Yusuf Şehırlı, s»alonun bugunku durumuyla kabul edılmesının soz konusu olamayacağını, anlaşmazlıgın gıdenlmesıne çalışıldığını soy lemıştır. bul Bolgesi hakemlıgın yeri Turk futbolunda yadsınamaz. Lıgın son ıkı haftasında istanbul bolgesi hakemlenne maç venlmemesının nedenlerı nelerdır9 Nıçın gorev venlmemıştır^ istanbul hakemlenne guvenlerı yok mu9» de mıştır Bır baska yetkılı ıse. istanbul hakemlennın o haftalardakı krıtık maçldrda etkı altında kalabıleceklerı söylentılerının çıkması uzenne vaptıgı a<;ıklamabinda ıse sunlan sovlemıştır .Hakem her yerde hakemdır. Hakem sahava tarafsızhk ılkesı ıle çıkar. Zaten hakemın gorevi de budur Aksı ıddia edılemez Merkez Hakem Komıtesınde istanbul bolgesi u7un suredir bır uve ıle tems'l edıldı I^tanbullu hakemIere karşı ıkıncı sınıf ışlem yapıhyor. Daha da ote yıpratılmak ıstenıyor» Geçtıgımız gunlerdp bır toplantı yapan istanbullu hakenıler. ısteklennm kabul edılmemesı halınde uluslararası semıner! boykot edeceklenni açıklamışlardır. cekı gece yoklaşık 1000 kador sporcu gonullerınce eğlendı • Uluslorarası Olımpıyat Komıtesı'nın ucretll yonetıcl lerınden Madam Berlloux'un Kılıanın'ın Komıte Başkanlığından ayrılmasmdan hıc et kılenmedığı gozlenmekte. Öncekı okşam bir gazetecinın yenı BaşKon Ispanvol Sarrarach'a Berlıoux'un geleceğı hakkmdo yonelttığı soruyu Ispanyol Başkon şu sekılde yanıtladı «MadaTie Berlıoux. benım sog kolum dur » • Lenıngrodlı'or O''mplyat Oyunlannın ocılış1 ıcın 5000 meşole hazırladılar Olımpıyat ateşının auzergâhı boyunca yol kenarında bulunacok olan Lenıngradlılar, bu meşalelerı taşıyocaklar. Olimpiyat Notları • Moskova Oümpıyat koyunda bulunan bayan yuzucülerın ©n cok ugradıgı yerlerden b.rı de kuaforler Yuzuculerın kuaförlere değı $.k bir nedenle gıttıklerı ortaya cıktı «Sacları hangi sekılde kısalîılırsa yarışmalarda daho az hız kaybedılır » şeklındeki bu duşünce erkek yuzuculerın de sorun ları Yovaş yavaş Yul Breyner modasının yayılacaâı kampta dolaşon soyientiler arasmda. • Moskovo Olimpiyat Koyunde bulunan dıskotek her akşam yuzlercs sporcunun buiuşma yerı halıne geldı. Saat 18 00'den, 23 00'e kodar acık olan dıskotekte on OLİMPİYAT SFMBOLU SEVIMLI AYİCIK MIŞA VE KUCUK FOK VIGRI TALLINN KENTINDE EN COK SATILAN HATIRALIKLAR ARASINDA YER ALMAKTA FOTOGRAF TA MIŞA, VIGRI VE CESITLI KASETLER. İstanbullu atletler Cezmi Or yarışlarına katılmama kararı aldı Istanbul Bolgesi Beden Terbıvesı tarafından onumuzdekı cumartesı ve pazar gunlerı yapılacağı acıklanan Uluslararası Cezmı Or Kupası Atletızm Yarışmalarına İstanbul Bo'gesı ot letlennın katılmayacoğı ogrenılmıştır İstanbul Bolgesi atletler, kotılmamalorına neden olarak, şubot oyında Izmır'de yapılon Turkıye Şampıyonasın«ta tedbırlı olarok ceza kuruluna sevkedılen 40 kador atletten ol tısmın ha'a tedbırıntn koldırılmamasını gostermışlerdır. Istanbul'Iu atletler konuyla ılgılı olarak yapîıkları acıklamada «Izmır'de 40 kadar arkadaşımız Ceza kuruluna »evkedıim'ştı Bunlardan 6 arkadaşımızın ıse henuz tedbırlerı kaldınlmadı Izmır'de 40 kısı aynı nedenden Ceza Kuruluna den avn ceza rnaklnı t sevkedıldığınden VQ 40'ımıza bırden aynı ceza ven'melı yo da her orkadaşımızın îeabırı koldınlmalı Cezml Or un şahsmda hıc bır tepkımız yok Hareketımız sadece Atletızm Federasyo nunodır Cezmı Or Yarışlarına v a hıc katılmayacağiz ya da eşofmanlarımızı gıyıp sano kenarında oturacağız Konunun ıvedılıkle cozumlenmesmı ıstıyoruzs. Münih'in gözde adları Mark Spitz, 'Kara Eylül» gerıllalarının Olimpiyat Akii Bua, koyüne yaptıkları Lasse baskın sonucu 11 Israil'li Viren, sporcunun ölümu Valeri Olimpıyata kara leke Borzov surdü. ve Saneyev oldular Organizasyonu, harcanan paroları, olaylan ve unutulmaz ıs.mlerıyle 1972 Munıh Oyunları. hakkın'.o cok şeylerın soylenebıbır spor olayı olarak Ot tonnınde kendine ozgu ye'in clmıştır Fodero' Almanya'nın 10 mılyar Tfırk lııosına mal olan organizasyonu ıle, muazzam bır mımarı harıka olan stadyumu, 8 000 sporcu ve ıdarecının barınabıleceğı Olımpıyat koyu ve tesısleri se f ıie bağiayan metro ve yolları, tam zamanında hazırlanabılmıştı Uluslararası Spor Federasyon larına uye olmayan Cm Halk r Cumhu 'vet 'nın dısmda dünyonın spor yapıian her uikesı o | Organizasyonu, harcanan paraları, olaylan ve unutulmaz isimleriyle Münih Oyunlan Olimpıyat tarihinde kendine özgü yerını aldu 1 1896 ATİNA'DAN 1980 MOSKOVA' YA Munıh'in yıldızı, 7 aitın madalya aıarok Mork Spitz'dl. enşilmesl olanaksız bir zafer elde eden FENERBAHCE'NİN ALMANYA KAMP KADROSU AÇIKLANDI Fenerbahce futbol takımının Kızılcıhamam kampı sona ermıştır. Yapılan son calışmadon sonr a Almanya'yo gıdecek 21 kışılık futbolcu kadrosu da kesınlık kazanmıştır Teknık dırek tor Rausch ve yardımcısı Ardo Vural tarafından behrlenen kadroda şu futbolcular bulunmaktadır Adem. Fıkret Onur Cem, Ya şar, Hasan, Alpaslan. Erol, Esat. Muıdat, Isa. Tuna, Selcuk, A!| Kemal. Mustofa Raşıt, Meh met (Bulgar). Sertac. Suat Sedat Bu arada calışmalara katıl mayan Önder de Almanya kamp kadrosuna dahıl edılmemıştır. Bîrch, Abant'taki kamptan memnun BOLU, (Cumhuriyet) 1980 1981 sezonu ıcın Erzurum'da kompa gıren fakat daha sonro teknık dırektor Brıan B'rch ün tsteğı uzerıne kampı Abant'a taşıyon Galatasaray, antrenmanlarda kondısvon calışmolan na ağırlık vermektedır Erzurum' da ıstedığı şekılde bır calışma yapamodığını, Abant'ın ıse cok elvenslı olduğunu betırten Bırch. «Erzurum'da kaybettıgımız beş gunluk calışma noksanlığını burada gıdermeye ca lışıyoruz. Calışmalar. tam ıstedığım ve planladığım şekılae yuruvor, futbolcularımın calışmalanndan memnunum » demıştır. Akınal: «Yönetim kurulumuz görevini sürdürecektir>Beşıktaş oloğanustü kongresi ntn usulsuz yapıldıgı ve mahkemeye verıldığı haberınden sonra bır demec veren Başkan Gozı Akınal, «Yonetım kurulumuz gorevını surdurecektır Mahkeme ıle ılgımız yoktur » demıştT. 15 bazıran 1980 gunü yaoılon Beşıktaş olağanustü kongre sınde Genel Kurul Başkanlıgı yapan Ekrem Amac da, tKong rede usulsuzlüğe ıtıraz etmeyenlenn mahkemeye başvurmoları samımı bır davranış değıldı » demıştır. 5000 ve 10000 me'.renin altın madalyalı atleti Lasse Vıren. yunlara katılmıştı 112 ulkeden. 6659 erkek ve 1171 bayan sporcu Munıh te ter dokınuşlerdı Ne yo?ı* kı, bu Olimpiyatlara adını verecek bır sporcu cıkamodı 8u buyuyen ıstmlerın olmodıgı anlomıno geimez. takat Hel sınk' denınce akla gelen bır Zatopek, Berlın denınce hatırlanan bır Ovvens vardı Munıh 72'nın hatırlara kazıdıgı bır yıldız olmadı Başarı gosteren pek cok sporcunun yrafığı aynı cluzeyde kaıdı Bır Suıtz. b'r Akıı Buo. OImpıyatlara ısımlerını vermeye yetnıeyen fakat kucumsenmeyecek başorılor elde ettıler tKara Eylul» gerıllalarının O lımpıyat koyüne yaptıkları baskın sonucu 11 Israıllı sporcu VB ıdarecıyı oldurmelsrı, eşsız bır organızasyona sohıp olon oyunların hatırlardan cıkmayan acı bır yonunu oluşturuyordu. Oyunlardo her daldo büyük bir cekışme vardı. ABD'Iİ buyuk yüzucü Mark Spıtz, oldığı yedı altın madalyayla, Uganda'lı Akıı Bua 400 engellıde tesıs ettığı mut hış dunyo rekoruyla, Sovyet Borzov aynı Olımpıyatto hem 100, hem 200 metreyı kazanan bır ovuc kışl arasına gırışıyle, Fın'iı Vıren 5000 ve 10 000 metrelerdeki başarılı sonucuylo, Soyenev 3 adım kazanışıyla Münlh Ovunlarının daıma orım'onacak ısımlerı oldular Bu crono boyanlarda Doğu Alman Rosenthal'ın 4x100 bayrak yarışıyla uzun otlamadakı başanlarını da hotırlamakta yarar var. Boksta Kubalı ve ABD li boksörlerın altın madalyaları tcpla•raicırı Gureşte ABD, Sovyetler ve Japonya'nın dısındo hıc bır ülKenın madalya alamamosı, Fedeıa! Almonya'nın cım hokeymdo Hindıston Pakıstan e'sanesıne son vermesı ıle ılgınc bır taoıo cızen Munıh Oiımpıyatları, hati'ordan cıkmayacok olaylan l'e tcrıhln derınlıklerıne gomulü</c verınl 1976 Montreal'e bıra ((Kara Eylül»ün Olimpiyat katliamı 1972 Münıh Olımpıyatlarını kona bulayan oyunların bır sure durdurulmasma neden o'an ve 80nunda 17 kışının hayat'arını yıtırd'ğı olay, 5 eylul 1972 gunu sabaha karsı saat 4 sıralannda başlomıştı. Telefon memuru kılığındo Ohmpıyat koyüne g ren «Kara Eylul» adlı Fılıstın gerılla orguîunün uvesı 6 gerılla, dogruca Israıllılerın kold.gı bıno>a gıtmıslerdı. Kapıyı acmak uzere gelen gureş antrenoru Moşe V.'Pınber'ı kapının dışmdan actıkları ateş sonucu olduren gerıllalar. kendılenne karsı koymaya calışan haltercı Yasef Romano'yu da oldurdukten sonra, bınadan kacamayan 9 ls r aılli sporcu ve ıdore cıvı rehın almışlardı Mokınelı tabancalar ve bombclorla donanmış 6 gerılla Israıl ri°. tutuklu bulunan Fılıstınlı gerıllaların serbest bırakılmosım stemışlerdı. Federol Alman hukumetının rehınelere karsılık onerdığı parayı kabul etmeyen cKara Eylul» gerıllaları. Munıh po ısıyle yaptıHon anlasma uvannco vaniorındo reh e!e< ie olcut''u hoirie FurstenferdDıuck NATO hova ussune t el koD'P er ne y tm şlerdı Oradan bır Arop ulkssıne gıdecek olan gerıhaların polısın clanda kurduğu tuzok netıcesınde ucu olmuş ucu de yaralı olarak ele geçırılrnıştı. Poi sın de kayıpior verdığı catısmada, yaralı bır gerıilanın Isroıllılerın bulunduğu helıkoptere bomba atması sonucu, re'ı r e e' \anarak olmuslerdı. 1972 Oyunlannın uzucü bır yonu olarak kalmayan bu olay, Olımpıyat tanhınde kara bır leke gıbı durmaktadır. 400 metre serbestte dünya rekoru kırıldı: 3.50.49 TORONTO Kanada'lı yüzücü Peter Szmıdt 400 metre erkekler serbest yuzme dalında Dunya Rekoru kırmıştır. Kanatia Yuzme Şampıyonasmda ya nşon Szmıdt 400 metre serbsst yanşında 3 50 49 ıle yenı reko run sahıbı olmuştur. 18 yaşındakı Montreal'll yüzücunün kırdığı eskı dunya rekoru 3 5120 ıle Sovyet yüzucu Vladımır Salobnov'a aıttı. Karadeniz Bisiklet Turu'nun RizePazar etabını Tevfik Erdoğdu kazandı RİZE llk kez bu vıl duzenlenen Bırıncı Korademz Bısıklet turunda Rıze Pazar arasındakı 38 kılometrelık nk eta b, Ankara Muhcfızgucu tokımın dan Tevf,k Erdoğdu bırıncı olarok bıtırmıştır Karadeniz bisiklet turunun ıi'< günunun sonunda Ankcra Muhafızgücü takım halınde bırın Cı olmuştur. 1972Münih'ten . Kısa.. Kısa.. Kısa. • Erkekler atletızm yarışmalannda Sovyetler yedı, ABD altı, Federal Almanya Ile Demokratık Almanya Cumhurıyetı de ıkışer altın madalya aldılor. Kara Eylul Orgutu. 1972 Munıh Yaz Ovunlarının kano b^lonmasına sebep cidu Orgut, Isrcılîı bu'ıırdugj karroı oasorok tum dunyaya adını duyurdu. • Sovyet atleti Avılov, dekotlonda dunya rekorunu 37 puan farkla kırmayı boşardı ve altın madalyoya utoştı. 9 Bayanlar atletlzm yarışmalarında Demokratık Alman Cumhurıyetınde Renate Stecher. 100 ve 200 metrelerı rahatco kczanmasına karşın, 100 bin kısıMk stadın sevgısınl Fede'al Alman Rosenthal topiodı. • Judoda favori olan Japonlar, yclnıco kücük kilolarda altın madalyo bulabııdıler. • Basketbolde 1936'don berı altın mortolyayı tekelınde tutan ABD, Sov yetler'e 51 50 yenılınse, haksızlığa ugradıkları kjdıasıyla Ikıncılık kürsüsüne cıkmodı. Yeşilköy Kulübü Antrenörlüğü'ne ve Futbol Okulu sorumluluğuna Adnan Dinçer getirildi Güçlü bır kodro kuron Yeşilköy Gcnc'ık KuİLibü, Teknık Dırektorlük ı!o futhol okulu sorumlulu£ur>a Bsşıktcs Genç ta kımınm başrrılı CC'IŞ'TICISI Ad nan Diicor'ı ç.Vırmıjtır. Ycnı doneTıd^ Amaîör Bırincl Lige ckmak ıçpn sava?ım v r vorece le .nı «urgu"r/cn DmCW. tE'ımizde geco'i wılın başanlı genc t>" kodrosu vcr. Bu üammt Amator üg'«rir. y ^ tenekli futbolcuları ı!e takvive yoluna gıîtk. Bu güçıu Kaaro ı e seyırcnerımızın de destegı/le safpiyonluğu kova'avacagız> dcmıstır. Kulup Başkanı Fahrettın Dılek ıse transfor ay.naa hıcb r ozvenden kacmmadıklarını soylerken, yonetıcl Kema* Yalnız. «Boyie bır ortamda şamp.yon o\amamok için bır neden goreSBtyona* dsmiştır. AKİİ BUA Ugandalı atlet 400 engellıdo kırd.ğ' go^kem lı oünya rekoru ılk alîm mar dalyonın îahıbı o!b ken Mü nıh'ın bcşaniılan cıasına gırmıştı. YARIN: 1976 MONTREAL1 ^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog