Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

ı'limm i WINIARI * KMH GENEL YETCIrtK MOOERN FİZİK ZİHİN1MENC0ZUM MODERN NMTEMffiK 150 TU Mef Dersanesl, B«flktaş Tel: 6153 69 Cumhuriy 56. Yıl; Sayı: 20008 Kurncusu: YUNUS NADI 10 TL. 8 Nisan 1980 Sah Cumhuriyet Haber Merkezi Turkıye Işveren Sendikaları Konfederasyonu (TISK) Genel Sekreten Ra fet Ibrahımoğlu «ücret alanındakı başıboş gıdışe bır çozüm getırmenın zamaru gelmış ve geçmek üzeredır» demıştır DISK Genel Başkanı Fehmı Işıklar da Ibrahımoğlu na verdıgı cevapta dünyanın hıçbır ulkesınde gorulmeyen yüzde yuz kârlarla çalışan ışverenlerın top lum adma söz söylemeye hak larının olmadığını belırtmış ve «grevlere uzanan dıller, gerekh cevabı ışçı sınıfımızin kararb mucadelesınden alacaklardır» demıştır. İBRAHIMOĞLU'NUN AÇIKLAMASI TISK'ın önumüzdeld perçembe gunü toplanacak Genel Kuruluna sunulacak çalışma raporunda yer alan ucret polıtıkasına ılışkın açıklamada bulunan Genel Sekreter Ibrahımoğlu şunlan söylemıştır: •Batı ulkelennm pek çoğunda olduğu gıbı. ülke çapında bır ucret polıtıkasını uygulamamız kaçınıünaz bır zorunluktur Sendıka kurma ve toplu sözleşme yapma anayasamızm sosyal haklar ve odevler bölumünde tanın nıış temel ilkelerdendır Ancak, anayasa devletın ıktısadı ve sosyal ödevlennın sı nınnı düzenlemektedır Bugun devletın ve Türk ekonomısının henüz gelışmekte olan ımkânlan gozonunde tu(Arkası Sa. 9, Su. 3 de) üniversiteli olmanız için LISE SON BEKLEMELİ •«•••••••HH DERSflNE m i l ŞİSLİ 472487 KENT SİNEMASI KARŞISI 5 NİSAN 14 NİSAN TİSK: Ucretlerdeki başıboş gidişe çözüm getirîlmesi zamanı geldi,, DİSK GENEL SEKRETERİ IŞ1KLAR: «GREVLERE UZANAN DİLLER, GEREKLİ CEVABI İŞÇİ SlNIFININ MÜCADELESİNDEN ALACAKLAR.» AP bir iki gün içinde aday göstereceğini açıkladı. Çağlayangil veka let görevine başladı. Korutürk tabii üye olarak bugün yemin edecek. Yurtdışındaki AP' liler geri çağırıldı, gidecek CHP' lilerin gezisi de durduruldu KORUTÜRK, ESKİ PARLAMENTERLERE AYRICALIK TANIYAN YASANIN İPTALİNİ İSTEDİ CUMHURBAŞKANLIĞI GÖ REVINDEN AYRILMASINDAN 3 GUN ONCE ANAYASA MAHKEMESINE BASVURAN KORUTÜRK BU YASAYIDA HA ONCE VETO ETMIŞTI KORUTÜRK'UN, 15 AYUIK MAHKUMİYETİ KESINLEŞEN GAZETECİ RAUF TAMER'IN CEZASINI DA AFFETTIĞİ BİL DİRİLDİ. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Fohri Korutürk, Cumhurbaş kanlığı gorevınden ayrılmadan j ç gun once, Anayasa Mahke nesıne başvurarak, eskı parla nenterlere bazı ayrıcalıklar ta iıyan yosanın ıptal edılmesln stemıştır. Eski Cumhurboşkanı Koruturk'ün son kez yetklsini kullanarak, Iptall Içln Anayasa Mahkemesıne başvurduğu yasa, eski parlamentertere diDİomatık pasaport taşırrak, ucak, vapur ve trende ındinmlı tarifeden yararlanmak, yurtıçl ve yurtdışı sağlık merkezlerınde eş ve çocuklarıyla bırlıkte tedavı görmek gıbı ayrıcalıklar getır mekteydı Korutürk, daha önce aynı yasayı veto etmış, ancak, Parlamento veto edılen bu yasayı eskı bıçımıyle benımsemiştı Eskl Cumhurbaşkanı Korutürk, gorevınden ayrılmadan önce yap tığı başvuruda, eskı parlamenter lere tonınan oyncalıkların Anayasa'nın eşltlık ilkeslne tere duştuğünü belirterek, yasanın ıptalını ıstemıştır. Korutürk'un başvurusunda, bu gıbı ayrıcalıkların bazı kamu gorevlılerıne tanındığını, sarı basın kartı ve PTT mensuplarınır» yararlandıklan mdlrınrler glbl ayrıcalıkların bu hızmetlerde uzun sure çaltşmış olanlara tanındığını, oysa eskı parlamenter lere ayrıcalık tanıyan bu yasanın bır donem dahi parlamento(Arkası Sa. 9, Su. 6 da) MecliS' Başkan seçimi için fazla çalışacak ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Cumhurbaşkanı seçıminin sonuçlanmasına kadar, TBMM'nln hergun 15 20 24 00 saatlerı arasında çalışmasına ılışkın MSP'nın onergesi, Danışma Kurulunda reddedılmesine karşın, TBMM de dun oylanarak kabul edılmıştır. Dunkü (kl turdan do ylne bir sonuç alınamazfcen. AP Genel Idare Kurulu, bir ıkı gün içinde AP'lı bir üyeyl Cumhurbaşkanı odayı göstermeyi kararlaştırmıştır GRUP YÖNETİCİLERİ Meclıs'te grubu bulunan partı lerln temsilcılerı ile MBG ve Kon tenjan Grubu temsilcılerı dun or tak bir toptantı yaparak, Cumhur boşkanlığı seclmınde «vöntem» konusunu gorüşmuşler, ancak bir sonuc alomamışlardır 1 5 saat süren altılı toplantıdan sonra AP'iı Aygun, fToplantıda herkes kendi görüşünü açıkladı Başka bir şey olmadı Olması da mümkün değıl, çünkü toplontı istlşarl bir toplantıdırı demıştır. MSP'lı Hasan AJ<say, cSomut bır durumun ortaya cıkması İçin şımdılık bır a çrklama yapmak doğru değıl Gruplarla ıkıli temaslarımızı sur düreceğız» şeklınde konuşmuş CHP'li Metın Tuzün ise, tCHP ve MSP arasında seçırr konu ABD, tüm Iranlı diplomatları sınırdışı etme kararı aldı I KARAR, HUMEYNİ'NİN BENİ SADR'IN REHINELERI DEV RİM KONSEYI'NE DEVREDİLMESI ÖNERISINI REDDETMESINDEN SONRA ALINDI. I 7. FİLOYA BAĞLI CONSTEU LATİON UÇAK GEMISİ HINT OKYANUSU'NA HAREKET ETTİ. Yardım miktarının az olacağını görünce, Almanya da tutum sunda ortak bir yakloşım otdugunu» söylemıştır Altılı toplantının bugun de surdurulmesı beklenmektedır TBMM TOPLANTISI Saat 15'de toplonan TBMM'^e MSP'nın onerısı uzerıne açıan Meclıslerın Cumhurbaşkanı seçımı sonuçlanıncaya kadar hergun 1524 saatlerı arasında aralıksız çalışması kararlaştırılmştır MSP'nın onergesi uzenne Tiüzakerede soz alan MSP lı Hasan Aksay, Anayasa yapıcılGr'nın Cumhurbaşkanı secı(Arkası Sa. 9. Su. 7 de) AP, aday gösterirken netbrüt hesabı yapı/or Füsun ÖZBİLGEN OECD Genel Sekreteri Van Lennep'ın yardımın ertelenme nedenirte ılişkın acıklaması hiç kimseyi tatmın etmedl. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Fahrı Korutürk'un gorev süresı sona erdı ve dun sabahtan ıtıbaren Cumhurbaşkanlıgına Senato Başkanı vekalet etmeye başladı Ancak parlamen toda Cumhurbaşkanı seçımı ko nusunda yapılcn 19 tur oylamada da onemlı sayılabılecek bır adım atılamadı Parlamentonun her gun gece yarısına dek turlara devam etmes ne ılışkın kararı. şımdıye kadarkı u\gulamalar gözonune alındığında geçersız ka lıyor Cunku Cumhurbaşkanı se çımı ıçın ş mdıye dek yapılan (Arkası Sa 9 Su 3 de) Navarıno gemisı davul zurna ekıbi ve temızlık ışçılerı tarafından karsılandı (Fotograf. Ender ERKEK) Navarino gemisinin yolcuları davul zurna ile uyandılar Tunzm Bakanlığı ılgılılerı dun sabah Karakoy'e yanaşan Yunan bandıralı «Navarıno» gemısıne gazetecılen de çekebılmek ıçın son zamanlarda sık sık kullandık değiştirdi 3 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Skandalla'a yenı skandallar tklenen yardım toplantısının sabahkı havası bozuk olunca, Türk heyetı dışında hayal kınklığına uğ(Arkası Sa. 9, Sü. 4 de) Yalçın PEKŞEN lan bır buluşu uyguladüar yme. Verılen bılgıye göre yenı Haberi 3. Sayfada bır «Aşk gemısı» gehyordu Istanbul a Basınımız bu tür gemılere, ıçınden kuvaförlük, ahçıbaşıhk ya da buna benzer ışler yapan bır vatanda(Arkası Sa. 9, Sü. 2 de) Demirel ve Ecevit'le görüşen ABD Kongre ü/eleri Sovyet tehlikesinden söz ettiler | Demirel, Türkiye'nin hasta adam olmadığını, sorunlarını çözmeye çalıştığını süyledi. Alibeyköy'de bir baba, 2 oğlu ve bir bekçi öldürüldü 200 milyon değerinde baz morfin ve eroin ele geçirildi OLAYLARIN ARDINDAKİ Istanbul Haber Servlsl Istanbul Emnlyet Müdürlüğüne bağlı Narkotık Şube dedektıflerl, yurt dışı pıyasa değerı 200 milyon T L olan 5 kılo 400 gram baz morfin ile 530 gram eroin ele geçırmışJerdır. 31 mart 1980 günü saat 21 00 sulorında ele geçırllen baz morfin ve eroınler, Gazıanteplı 2 kacakcı grubunun bırbırlerme duşmesı sonucu ele gecırılmıştır 06 KZ 915 plakalı Mercedes marka otonun şoforu Ibrahım Halil Güler polıse başvurarak Narkotık Şube dedektıflerıne otoda baz morf'n ve eroin olduğunu ıhbar etmış yapılan oramo sonucu. ozel olarak bölmelerde uyuşturucu maddeler ele gecırılmıştır Uyuşturucu maddelerı ıhbar eden şoför Ibrahım Halll Güler'ın gözaltına alınarak yapılan sorgusunda, mal sahıplerının eskı uyuşturucu madde kaçakçılarından Bozan Kılıç, Memış Ozdal ve Selım Türkmen adlı kışıler olduğu (Arkası Sa. 9, Su. 5 de) • SARIYER'DE BAKKALLIK YAPAN BIR KADIN, AĞRI1DA MHP'U. AYDIN'DA ÖĞRENCI, ADANA'DA ŞOFÖR, GAZIANTEP'TE IŞCI SILAH Ll SALDIRILARDA 0UXIRULDU, GIRESUN'DA DUR UYARIS1NA UYMAYAN BIR KIŞI VURULDU Cumhuriyet Haber Merfcezl Alıtıeyköy'de bır baba ile ıkl oğlunu ışyerlerınde ölduren üc saldırgan, kacarken de goreve gıtmekte olan bır bekçryı oldurmüşlerdır. Çırçır Caddesı üzerınde Şükru Bölükbaşı (59) ve oğulları Orhan Bölükbaşı (24) ile Ahrrvet Bölukbaşı'na (27) yönelık sal(Arkası Sa 9, Sü. 1 de) GÖZLEM UGUR MUMCU ^ F Bir Küçük Nokta ... Havana'daki Peru elçiliğine sığınan Kübalıların sayısı 10 bine ulaştı Dış Haberler Servls, Havanadakı Peru Elçılıgıne gırerek sıyasal ıltıca hakkı ısteyen Kübalıların sayısı 10 bıne ulaşırken Kuba Dışışleri Bakanlığı oncekı gun jaymladıgı bir bıldınde Peru Buyukelçıl gı ne sıgınanlara «her turlu yardımı sağ lamaya hazir olduklarınj açıklamıştır Bıldınde aynca bu görevın Peru > a aıt olduçu belırtılmekte ve Kuba nın Peru lu (Arkası Sa 9, Su. 5 de) Haberi 5. sayfada İMF Heyeti geniş bîr kadroyla yarın geliyor ANKARA (ANKA) İMF Turkıye'ye gondereceğl tStand • By» ekıbının kadrosunu genışletmıştlr. Türkrye'ye gelış tarlhl bir gün onceye alınan İMF heyeti, Türkıye Masası Şefl. Charles Woodward başkanlığın da 9 uzmandan oluşacaktır On cekı «StandBy> düzenlemelerı için, genellıkle 4 ya da 5 kışılık ekıplerle yetınılmekteydl. İMF Heyeti. Türkıye'ye gelış tarıhınl 10 nısandan 9 nıscmo alırken. 15 nısando Parıs'de ya pılacak taahhüt toplantısına iletılecek raporun hazırlanması Içın zaman kazanmayı ongörmüştür. Kadro genışlemesi 'se. geçmiş yıllarda Turkıye'nın bırer yıl süreyle uygulayacağı kısa dönemlı ekonomı polıtıkaları belırlenırken bu kez üç yıllık orta dönemlı bır polıtıka taylnıne yönelınmesınin sonucu otmuştur. GERÇEK ayın Fahrı Korutürk, yedl yıllık Cumhurbaşkanlığı suresıni doldurarak Çankaya'dan ayrılmıştır. Bu sürenın bılançosu yapıldığında hem Sayın Korutürk adına, hem de anayasal repm hesobına bazı noktalar üzerınde durmak gerekıyor. Şoyle kl: Çok partill reilme geçlşten bu yana, anayosal çızgıde en olumlu Cumhurbaşkanlığı anla yışını Korutürk yansıtmıştır. Cok part'lı reıımın ilk Cumhurbaşkanı Celal Bayar devletın değıl, kendısını Cankaya'ya tırmandıran sıyasal partınln Cumhurbaşkanı olmuş ve ek Korutürk'ü tıklerinl acı biçımde bıçmıştır 27 Mayıs Devnmıyle Devlet Başkanı olan Orgeneral Cemal Gürsel'ın kısa gorev suresıni kendıne ozgu koşullarda de ğerlendırmek gerekır Gursel' den sonra Cumhurbaşkanlıgına seçılen Sunay'ın hem goreve gelış bıçımı, hem de görev su resındekı davranışlarının olumsuz yanları, olumlu yanlarına ağır basmıştır 12 Mart repmının ağır sınavında Sayın Su nay çok kötü notlar almıştır. Sayın Korutürk çekışmell bır Cumhurbcşkanı secımınden son ra görev ustlenmıştır; ve yedi yıllık sürede anayasal llkelere saygılı kalmakta ellnden geldl Uğurlarken... ğınce özen göstermiş bir Cumhurbaşkanı olarak anılacaktır. Sayın KoruturK bazan yetkılennı yeterınce kullanmadığı ıçın e'eştırılmıştır Belkı bu eleştır.ler arasında haklı oianlar bu lunabılır Ancak anayasamızm Cumhurbaşkanını yetkılı ve sorumlu kılmadığını da unutmamak gerekır Şımdı Turkıye'nın İçinde bulunduğu ağır bunalımların sorumlusu olarak yıne Anayasa sanık sandalyesıne oturtulmak ta ve yargılanmaktadır. Bazı etkın ve etkılı çevreler anaya sayı başkanlık sıstemine dö S Urfa Cezaevînden kaçan üç hükümlüden biri ölü olarak ele geçirildi • RIZE CEZAEVI'NDEN 4 HÜKUMLU KAÇTI KONYA EREĞLISrNDE TUTUKLULAR CATIŞTI. Cumhuriyet Haber Merkezl Urfa Cezaevınden kaçmak isteyen 3 mahkumdan bln ölu, 2 sı yaralı olarak ele gecırılmıştır Rıze Cezaevınden 4 hükümlü kacarken, Konya Ereğlısındekı tutuklular da çatışmıştır. URFA Kapalı Cezaevlnde (Arkası Sa 9, Sü. 6 da) (Arkası Sa 9, Su. 6 da) 6kl Cumhurbaşkanianndan Celâl BoYar. «Cumhurbcşkonı eski Demokratiardan seçılmelı» dıyormuş, 1 ne yalan söyleyım, adom hoklı Nasıl olsa, ılk adım at'ldı, Hayrettın Erkmen ve Munıf Islamoğlu gıbı «Yassıada mahkumları». Bakan oldular Sıra şımdı Cumhurbaşkanlığında Cumhurbaşkanı da Yassıada mahkumları arasından seçılebılır, buna engel ne var kı? Bayar'ın adayları crasında, Sıtkı Yırcalı Hayrettın Erkrren ve Zeyyat Mondalmcl'nin adlarından söz eaılıyormuş... Bunlan duyunca cCanım Yassıada mahkumundan Cumhurboşkanı olur mu hıç?» dıye söylenenlerınız olacaktır. Nıçın olmasın? Yassıada mahkumundan Dışışleri Bokanı. Sağlık Bakanı olur da Cumhurbaşkanı olmaz mı? Olurl Dahası var efendim Şu anda Cumhurbaşkanına vekölet eden Ihsan Sabri Çağlayangil de Menderes'ın Bursa Valısi olarak Yassıada'yı boylayanlardan değıl mıdır? Yassıada'ya gıripçıkan Cumhurbaşkanı Vekılı olur da. nıçın Cumhurbcşkanı olrraz? tVekıl» olon aynı makama «asıl» de olur. var mı buna bir engel? Olur. olur, bal gıbri olur... Anayasa'da. Yassıada mahkumlarının Af Yosasıyla suçkın bağışlansa bile seçme ve seçılme haklanna sa hıp olamayacaklarına ilişkın bir madde vardı Ismet Paşa, fkuyudan adam çıkartma» operasyonu ile bu Anayasal engelın kaldırılmasına calışmış CHP ve AP oylarıyla Anaycso'nın söz konusu maddesi bır çırpıda değıştırılıvermiştl Kim karıştı buna? 1969 yılında. fkuyudan adam çıkartmaı tartışnaları sürdurülürken tEskl Demokratlar Meclıse gırerse ıhtılal olur» diyenler yalancı çıktılar Eskl Demokratlar, Meclıse gırdıler, Bakan oldular, ne oldu? Kıyamet mi koptu? (Arkası Sa. 9, Su. 7 de) MESS İLE OTOMOBii 3S ARASINDA 14 İSYERİ İÇİN YAP5LAN GÖRÜSMELER UYUSMAZLIKLA SONUCLANDI istanbul Hcber Servlsl Türkıy e Otonobıl Iş Sendıkası ile MESS e bağlı 14 ışyerl ıçın yapılan toplu ış sözleşmelerı goruşmelerı kesılmiş vo uyuşmazlık zaptı Imzalanmıştır (Arkası Sa. 9, Su. 5 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog