Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

DERSANESl "İMrTMARI MODERNFİZİK MOKRMMATIMUK ZMMMCOZÜM MOIGENaYETENEK Mef DenooMİ, Başflctef T*l: 6153 69 56. Yıl; Sayı: 20007 Cumhuriy Kurucum: YUNUS NADt 10 TL. 0 DERSANESİ BEKLEMELILER: 14 Nısan (Son Devre) 7 Nisan 1980 Pazartesi 2t S4 Korutürk: 'Demokrasi vazgeçilmez hale geldi, Başkanlık seçiminde bugün hareketli döneme girilmesi bekleniyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Cumhunyetı'nın yedıncı Cum hurbaşkanı'nın secım sü recınde bugünden itıbaren canlı ve hareketli bır döneme gırılmesı bekrenmektedır Bugun toplanmosı beklenen Mıllet MecliBı Danışma Kurulunda karar alınırsa secim turları sabah başlayıp kesıntısız gece yarısma dek sürecektlr Bu arada AP'nın yarından itıbaren kesın sonuc alınıncoya kadar tıırlara aralıksız devam edılme" sını önermesı olasılığı (Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) Batur: Seçim her türlü dış etkiden uzak olmalı'r r ANKARA (ANKA) Cumhurboşkanlığı adaylan arasında adı geçen CHP Senatoru Muhsın Batur cCumhurbaşkanlığı seçımlerınln her turlu dış etkılerden uzak parlarrenterlerımızın hur ıradelerıyle sonuçlanmasr gerektığine ıncnıyorum » demıştır. Batur verdığı demecte Turkıye'nın ıçınde bulunduğu koşullorın 1960 ve 1970 yıllanno gore çok dana ağır ve çok yonlu olduğunu söylemiştlr. CHP Senatörü Batur, Anayasa değışlkllğı lle (Arkası Sa. 9, Su. 4 de) Çağlayangil vekâlet süresince Köşk'te değil evinde kalacak ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Senato Başkanı Ihsan Sabn Caglayangıl, Cumhurbaşkanına tvekalet» gö revı boyunca, Çankaya Koşkünde oturmayacağını, evinde kalacağını bıldırmıştır. Çağlayang!l, Çankaya Koşküne calışmalar Içln gıdecek, akşam Çankaya'da kal mayacaktır. Cumhuriyet muhabırinin bu konudakl sorusunu yanıtlayan Caglayangıl, tBen bir yasal görev yapıyorum» demiştif. Görev süresi dün sona eren Korutürk veda mesajında kısa ömürlü hükümetlerden yakındı ve siyasal partilerin ortak bir noktada buluşarak sorunlara sahip çıkmalarını temenni etti. Saat 17'de Çankaya köşkünden ayrılan Korutürk geçici olarak kalacağı Ordu Evı'ne yerleşti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Gorev suresı dun sona eren Türkıye Cumhunyetı nın altıncı Cumhurbaşkanı Fahrı Korutürk eaat 17'de Çankaya Koşkunden torenle ayrılmıştır Bır veda mesa|i yayınlayan Korutürk, cKuçuk de olsa bırtakım Iç ve dış beklentılennın aksıne, demokrası, tarıhının uzun gelışıml lcınde, ülkemızde henuz kısa sayılacak gecmışıne ragmen. aiderek vazgeçmezlık kazanmıştır» demıştir KÖŞKTEN AYRILIYOR Cumhurbaşkanı Fahrı Korutürk ve eşı Emel Korutürk saat 17 de Çankaya koşkunden çıkmışlardır Koşkun kapısmda duzenlenen torende Cumhurbaş kan lığı forsu gonderden ındırilrılmış bu arada ıkı dakıkalık saygı duruşunda bulunulmuştur. Cumhurbaşkanlığı koşku mensuplarının ırnzalannı taşıyan (Arkası Sa. 9. Su 1 de) Akaryakıta zam herşeye yansıdı (ft Esnaf, Belediye'den yeni tarife için $raya girdi. £ Mevsim başında kilosu 10 lira olan kurusoğan 60 liradan satıhyor. Sanayiciler akaryakıt zammının tüm ürünlerde yüzde 25' lik fiyat artışına yolaçmasının kaçımlmaz olduğunu savunuyor Istanbul Haber Servlsl Teslim oî,, çağrısı yapılan 12 sanıktan hiçbiri teslim olmadı SANIKLARA VERİLEN 15 GÜNLÜK SÜRE 9 NİSAN'DA DOLUYOR. BU TARİHTEN İTİBAREN 12 SANIK HAKKINDA «VUR EMRI» VERILEBILECEK ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Içışlerı Bakanlıgınca oluşturulan b r kurul tarafnacın 26 mart 1980 gunu hak.arında «teslım o!» çagrısı yapılan 12 sanık ıçın verılen 15 gunluk sure orumuz dekı 9 nısan çarşarnba gunu so na erecektır Venlen surenın bı tımıne bugun başlayarak uç gun kalmasına karşın '12 sa nıktan hıçbırınm teslım olmadı ğı saptanmıstır 9 nısan dan sonra bu sanıklar hakkında tvur emrı» verılebıleceKtır Içışlerı Bakanlığı tarafından yapılan açıkiamada, sanıklann *15 ^günluk süre ıçınde teslım olmamaları halinde guvenlık kuvvetlerınoe fteslım ol» ıhta rından sonra polıs ya da ıan darmaya karşı sılah kullanma gırışımınde bulunmaları halın de ıhtara gerek kalmaksızın sılah kullanılacağı belırtılmıştı Açıkiamada ayrıca karşılık lı çatışma sırasında sanık ya da hukumluye kaçmada ve ça tışmada yardımcı olanlar hak larında da bu hukumlerın uy gulanacagı ıfade edılmıştı £ Akaryakıt urunlenne yapılan zamlardan sonra temel mallara yapılması ongorulen zamlarla ıl gılı hazırlık'ar surerken, toptancı ve perakendecı pıyosaiarda ışlem goren bellı başlı gıda ya da gereksınım maddelerının fıyatları da yukseltılmıştır Bu arada zamların başta ulaştırma olmak üzere ceşıtlı hızmet kesımlerıne de yansıtıldığı gozlen mıştır. Yapıtan belırlemelere göre okaryakıt zamlanndan kaynak(Arkası Sa. 9, Sü. 2 de) Havana'daki Peru Elçiliği'nde toplanan 5 bin Kübalı siyasi iltica hakkı istiyor • k HUKUMET, PERU BUYUKELÇİLİĞINDEKİ KUBALILARA, ULKEYI TERKETME HAK Kl TANIDIĞINI ACIKLADI. TİSK, grevlerin durdurulması için yasa değişikliği istiyor ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Turkıye Isveren Sendıkaları Konfederasyoıu 13 ncu olagan genel kurulu 10 rısan perşem be gunu Ankara'da yapılacaktır Genel kurula sunulan ça lışma raporunda, gorevler ve sendıkalarla ılgılı yasa değışık lıklerı yapılması, grevlerin bel II bır süreyı aşması halinde dur durulması ıstenmıştır Dun ba (Arkası Sa. 9, Su. 3 de) TOPÇULAR İLE CEÜKTEPE'DE 2 KAHVE TARANDI: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI Cumhuriyet Haber Merkezl Istanbul'da dun gece Ramı Topçulor ıle Çelıktepe de ıki kahvenın taranması sonucu 1 kışı olmuş, 6 kısı de yarakınmıştır Mecıdıyekoy'de ıse başından kurşunlanarak öldürulmuş bır gencın oesedı bulunmuştur. Istanbul'da ılk olay saat 19.30 sıralorında Rami Topçular"da meydana gelrrış, cMuharremın kahvesı»ne gelen bır grup. burada sılah teşhır ederek Neıat Taner adlı kışıyı sormuştur Mü dahale ıle karşılaşan bu grup daha sonra dışarı çıkarak kah(Arkası Sa 9, Su. 4 de) Petrol urunlenne yapılan zamların açıklanmasındon hemen sonra tum fıyatlarda hıssedılır artışlar oldu Akaryakıtla ılışkısı ne kadar uzok olursa olsun, butun fıyatlar zam oranında ayarlandı. Hıc bır pıyasa kontrolu olmadığı ıçın fıyatları esasen yurttaşların alım guounun üstünde olan urunler şımdı bır çok vatandaş ıçın daha da ulaşılamaz oldu (Fotoğraf: Ender ERKEK) Ecevit: "Enflâsyon ilk kez yüzde lOO'ü aşacak ANKARA, tANKA) CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt Turkıye'dekı burokrasının hukumet değışıklıklen sırasında «Cıddı olarak felçe uğradığmı» söylemıştır Ece\ıt CHP ve AP'nın bır araya gelerek «Saglam bır burokrası temeh» oluşturabıleceğıni bıldırmiştır. CHP hden. Turkıye'dekı teror olaylanyla ılgılı bır soruyu cevaplandırırken. teror olay larının artmasında «Ajan pro vakatorlenn» onemlı bır etken olduğunu kaydetmıştır. Ecevit, hukumetın aldıgı ekonomık onlemlerle ılgılı bır etken olduğunu kaydetmiştır. Ecevit, hükümetın aldığı ekonomık onlemlerle ılgılı bır soru üzerıne ise Tür. kıye de enflasyonun bu nedenle ılk kez yuzde 100'ün uzerıne çıkacağını savunmuştur CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit. Slovenya Ljublıjana televızyonunun sorulannı ce vaplandırmıştır CHP hden Bulent Ecevit. hükümetın ekonomık kararlarının Latın Amenka modeh ve Şıkago okulundan esin lendığını behrterek konuşmasım şöyle sürdürmuştür: «Türkiye gibi bir ülkede, bu tur bır model uygulanırken, şıkâyetlerj onleyebılmek içm değışık bir siyasal model getırılmesı kaçınılmazdır. Bundan daha fazlası, böyle bır modehn, yokluklann bulunduğu bir dönem de enflasyorust eğılımlen kamçılaması kaçınılmazdır Bız bu konuda hukumetı uyardık, axna uyanlarımız dıkkate alınmadı Ayrıca, do vıze çok ıhtıyacımız olduğu bir donemde, yabancı dostlanmıza Türkiye ye daha fazla kredi göndermelen ıçın (Arkası Sa. 9, Su. 7 de) LİMA, (a a ) Küba başkenl i Havana'daki Peru Buyukelçılığının bahçesınde toplanan ve siyasal sığınTia hakkı ısteyen Kubalıların sayısı 5 000 kışıye ulaşmıştır Bu yığılmanın yol açtığı karışıklığı kısmen olsun gıderebılmek ıçın Peru Kızılhac Kurumu, büyükelcılığe yiyecek ve sağlık malzemesı gon dermeyl kararlaştırmıştır. ÜLKEYI TERKETMELERİNE İZİN VERILDİ Peru Elçılığıne sığınan Küba lılara, kendılerınl kabul edecek ülkelere serbestçe gıtme hakkı , (Arkası Sa. 9, Sü. 2 de) Özalp: Havaİs'e taviz verilmesi söz konusu değildir istanbul Haber Servis! Ulaştırma Bakanı Huseyın Özalp THY grevının «ıdeoloıık» ol duğuna ılışkin goruşunü yınelemış, «Hava Iş Sendıkasına tavız verilmesi bahıs konusu değildır» demıştır. Denızcılık Bankası lle Tahtakale PTT Santralında ınceleme ler de yapan Özalp gazetecılenn sorularını yanıtlamış. cTürk turızmı darboğazla karşılaşacak dıye Hava |ş Sendıkasına tavız venlmeyecektıa demıştır. Denızcılık Bankası lle ılgılı soruya da. «Bu kuruluşun ureten değıl besleyen bır müessese ol duğu bılınmektedır» yanıtını ve ren Ozalp Denızcılık Bankasında işe adam değıl, adama bulunduğunu söylemıştır. GÖZLEM UĞUR MUMCU Gerçek ve Gerçeksoz 240 VALİ MUAVİNİ VE KAYMAKAMIN GÖREV YERLERİ DEGİŞTİRİLDİ ANKARA, (ANKA) fçlşlerl Bakanlığı. 240 Vall Muavlni ve Kaymakamın görev yerlerlnl değıştırmıştır. Değışıklığe ılışkin, içlşlerl Bakanlığı kararnamesl Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak, dunkü Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Karamameyle 40 Vall Muavlnlnden bir kısmı Kaymakamlık görevlne atanırken bir kısmının görev yerlerl değıştırllmıştlr. 200 Kaymakam'dan böyük bir bölumünün gorev yerlerl değıştırilırken, bır kısmı da, değışık görevlere atanmışlardır. Anadolu Ajansı'nın 60. kuruluş yılı kutlandı Cumhuriyet Haber Merkezl Anadolu Aıansı'nın 60. kuru tuş yıldonümü dün kutlanmıştır. 1 mart 1925'de 20 bln lira ana parayla kurulan Anadolu Aıansı'nın butçesının bugun 150 mılyon lıraya ulaştığı bıldl rılmıştır. A A'nın merkez ve bolge müdürlüklerıne bağlı olarak Turkıye'nın her köşesınde yoklaşık 600 yurt muhabırl görev yapmoktadır. j » bdl Ipekçl, AII Ihsan Özgür, ilhan Darendelıoğlu, JP^Feöaı Coşkuner'den sonra, bir başka gazetecı, Ortadoğu gazetesi başyazan Ismaıl Gerçeksoz de terör kurbanları arasına katıldı Bu cinayetı, otekı cınayetler gıbı «alçakça» ışlenmış bır cmayet olarak nıtelıyor ve Ortadoğu Gazetesıne başsağlığı dılıyoruz. Cınayetlerın boylece kınanması, «komunıst çetelerce şehıd edıldı» ya da cfaşistleroe katledıldıı gıbl sozcukler kullanılso da terörü önlemiyor. cTerörün Allah belasını versın» demek de akan bu kan selını durdurmuyor. Oğretım üyelen genc öğrencıler Işçıler, köylüler, devlet memurları, subaylar, erler, polısler, komıserler, savcılar, yargıçlar, emnıyet müdürlerl ardarda vurulup, vurulup, öldürulüyor. Ve devlet bütün bu kanlı tabutları yurttaşların önüne koyup «Kanı yerde kalma(Arkası Sa. 9, Sü. 7 de) Japonya Brezilya'y^ Almanya Türkiye'yi kurtarmaya çalışıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) cYardım» ertelendı Bu açık seçık ve katı bır gerçektır. töyleydi, böyleydı» dıye savsaklamaya hıc gerek yoktur. Bu katı gerçek kadar, bır baş ka açıkseçık ve katı gerçek de, yardımın ertelenmesıyle bır lıkte Türkiye'nın Parıs'te tam bır bozguna uğradığıdır. 15 nl sanda yardımın büyuk bir olasılıkla gelmesı bu bozgun gerçe ğınl değıştırmez Ostelık bozgun sadece yardı mın ertelenmesıyle koşut ve ozdeş bır olay değildır. Türklye'nln OECD'nın en kuçük memurları karşısında dahl fdırektif» alır durumlara düşme8l, adamların toplantılarda her Istediklerlnl cdıkte» ettırmelerl ve bunlann doğruluğunun Dernıre) hukümeti tarafından tartışmasız benimsenmesı bozgunun dığer boyutlarını gündeme fletırmektedir. GREV HAKKI VE ERTELEMELER Zehra KABASAKAL'ın incelemesi (Arkası Sa. 9, Sü. 4 de) Bugün 10. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog