Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SEKIZ CUMHURİYET 6 NİSAN 1980 Trabzon Göztepe, KayseriBeşiktaş, AltayG.Saray önünde Günün Programı İNÖNÛ STADI: 15 30 F Bahce Ordu ATATÜRK STADI: 15 30 Altay ~ G Saray ÖTEKI KENTLEROE14 45 Trabzonspor Goz'spe 15 00 Kayserıspor Besıktoş 14 45 Dıyarbakırspor Bursaspor 1515 Esk'şehırspor Adancspor 1515 Zonguldakspor Rre=por İKINCI LİG VEFA STADI: 15 30 Vefa Sokarya 19 MAYIS STADI 15 15 Şekerspor Bolu OTEKİ KENTLERDE: 1515 Konya Id Y S Genclık 15 15 Kırıkkole Esk D Spor, 14 45 Elazıg Ank D Spor, 15 00 Samsun Urfo. 14 45 Erzurum ' Karaauk, 14 45 Glresun Sıvas. 15 30 Bandırma • Duz ce. 15 30 Lüleburgaz Sarıyer, 15 30 Edırne Avd n, 15 00 Deni7lı Tıre 15 30 Kocaell . Antalya, 15 15 Isparîa Tekfrdağ UCUNCÜ LİG: EYUP STADI: 15 30 Al beyköy Man'so ALSANCAK STADI 15 30 Izmlrspor Be/koz ÖTEKI KENTLERDE: 15 15 Corum G Bıri < ı 14 45 5 Erz'ncan Konya, 14 45 Hatoy ^ n lotya, 15 00 Tarsus • Tokat 15 30 Kırklarelı . K Gumruk, 15 15 Kjtarya Ödemıj Turkıye Bırıncl Futbol Llginın sekız karşılaşması bugun oynanacaktır Lıder Trabzonspor kendı alonında Goztepe ıle karş'Iaşırken, ızleyıcısı Bursaspor, Dıyarbokr da Dıya'bakırspor onune c kacc<tır Ucun c8 Rızespor da ra* o c'jnda ZonguldaKspor'oai pjan ara >acaKtır Aıt sıralardan kurtulma cabası ıcırdekı Galatasaray, Izm r d e Altcy ıle karşılasacck Fenerbahce ıse Istanbu! Incnu Stadında Orduspor ıle puan savasmı ycpacaktır Beşıktaş ıse rakıp a ando lıgden dı,şme ko "usunda bulunan Kayserıspor onjne C'kacaktır Gü nun oî*=<ı maeları ıse şunlardır Esk şenırspor Adanaspor, Günün diğer maçlannda Fenerbahçe Ordu spor, Diyarbakır Bursaspor, Zonguldak Rızespor, Eskişehır . Adanaspor karşı karşıya gelecek. oynanması gereken Aüono Demırspor Gazıantep macı ıse Va'ıhkce sel nodcn /\e ıptai edıİTi şt r TRABZONSPOR GOZTEPE Lıder Trobzonspor kend olanında puan yıtırmen">e cabası ıle oynarken Izmır'ın Sarıkırmızılı ekıbı de sıralamcdakı /crın koruyacak ıçın savaşım verecektır DİYARBAKIR BURSA Lıgın sonuncu tak.mı Dı,arbaMrspsr, lıderııge o/nayan Bursaspor ka r ş sında zor bir maç vapacakt.r Her ıkı takımın da p^ana gereksın mı bulunmaktadır FENERBAHÇE ORDU U=t sıroların sovaş mını vercn Fenerbahce nonu Stcdın da puan y<t rmerrek ıcın o/na,acak'ır Sarı lacıvertl.ler, CeTtı! ın takıma katılması ılo ı,ı bır moral almıçl^r \e \enqı ıç.n us'^ljk sag'anvş araır Z0N6ULDAK RİZE Bursaspor"un Izleyıcisl Rızespor. rakıp olanda Zonguldokspor'dan puan arayacaktır. Ust sıralardan kopmama savasımı ıcınde olan Rızespor ıcın zor'u 90 dakıka gececektır KAYSERI BEŞIKTAŞ B9şi"taş rakıp alando Ka/ serıspor'dan puan clmak ıçın zorlarcaktır ALTAY GALATASARAY Son ZonguldGkspor yenılglsl A!ta/'ı güc durumda bırakınca Galatosaray 1•* yapacagı 1= mac daha onem '<azanmıştır Izmır ın S,/ah beyazlı takım,, San k.rmızılılar onunde alan ve seyırcl avantapnı ol dugunca kullanacaklardır Olîmpîyat oyunlarına Türkiye'nin katılması konusunda hiç bir gelişme yok ANKARA Yapılmasına cok az bır sure kalmasına rağmen, Moskova'dakı 22 Yaz Ol'npı yctları ıcın Turkıye'n n katı'ması konusunda hıc bır qelışmenın olmadığı oğrenılmıştır Genclık ve Spor Bakanı Talat Asal ın daha once voptığı acıklamalarda, tKonu Bakanlar Kurulunda tartışıldıktan sonra kesmlık kazanacaktırı dsmesıne karşın Genclık ve Spor Eakanlığı Mu<>tesan bunun yaptığı acıklamada karar rrercının Turk ye Mıilı Onmplvct Komıtesı c'duğLru soylem stır Bı'g n'.n acıklaması şoyledır • «Turkıven'n Ol mpıyatlcra katılıp katılmayacağı konusunda henüz oljtnlu ve/a olurrsuz hıc bır qelışme yoktur Bu konuda tek yetkı'l mercıı Tu'kıye t/ ' ı Olımpıyat KoT'itesıdır Ancak bu zamana kadar bır karar a'T'a nala r i sanır m dunvadakı geı şme'enn iıenuz sjrmesı dr Ömer Besim'den Nuri Turan'a... Abdülkadir YÜCELMAN tletızm Federasyonunun gazetec! duşmanı Nun Turan ıcın yazdıklarımız meğer oylesıne azrrış kı, telefonu acan «Bunlar da laf mı, sız Nurl Turan'ı bır bılsenız» dıye soze girıyorlar. En az konuşan yarım saat konuşuyor. Bılmem doğru ya da yanlış, ama tum bunların tanıkları bugun hayatta. Doğrusu da eğrısı de kendılerıne aıt, bızden yazması. Bıze anlatılanların başındo Nurt Turan ın yaı.nız gazetecı değıl, atlet duşmanı old'iğu da gelıyor Örneğın Nurl Tjran ıcın en onemlı suclama Nenman Tekıl'den geldı «Nun Turan atletizmde sembol olan ıkı şohretll Tur'< atleti Ömer Bssım ıle Cezmi Or'u bır ka'emde S'lip atan adomdır» dıyor Nerıman Tekıl Ama b z önce Ner man Tekıl'ın «Atletızm 1978 79» kıtabından ömer Besım ıle IIguı bır anıyı anlatalım Omer Beslm'ı tanımı/on yoktur Blr abıdedır rahme'll Besm 1928 yılında Galatasaray futbol takıını Ba'ıkesır e g>decekmıs Başkcn Yu = u* Z ya önış, On ş Atletızm Şube Kaptan oıon Bes i e «Atlet en d& Salıke^ırt, gotureıımı deii ş ama brr haftc sonrn vczgecmış. «Ca ı m at etler, boş /er cen k?n? n gel» BesiT e cok dokumtus b j davranış Ka'ılenın Karakoy den vipurla aynlnasından b r dakıka orce b r gazete doğıtıcısının elnde 5 paro ıle b r zart vermış, «Bunu vapurun ar<a tarafındo şu bayrağın olduğu yerde oturan Yusuf Zıya Be/9 gotur» demış Yjsuf Zı^a beye flidon zarfta bır kısa pusula ıle bır kıbr t kutusu Ic ntie kına vcrm ş ve pusulada şunlar yazılıymış «Seya^atınız bo/unco kullanmanız lcm sıze kına gonaerlyorum > Işte atletı bövleslne se/en ve atlet ZTin onuruia boylesme baa'ı bır klşl adma 1957 den bu vcna duzenlenen bır krosu Fe^'^rasyon j n programm'lon b>r kTİemie s 'ıp atan rla N ırl Turon olmuş 1177 73 yıhnda Atıet zm Federasyonu Bcş^anı oldugundo «Omer Besım Kros'nnu Federasyon pıogramı"dan cıkaraı Nurl Turon 1946 don buyanc yapılan Cezmı Or Uluslora'ası yar'şmalarını da Federos/on programındcn atmış AtletlZTi tarıhım zın Owe"s lerl o'an Besım ve Or u tanımıyan adam kımı tanır derslnz? Gelelım Ankaradakl bosın toplantısında Romanya'ya gıden atletızm kafılemız ile llgıli konuşmalanna Karaborsadan para bozdurmayı hafıfletmeye coltşan. otobuste kumar oynamadık dıye bâburlenen Nuri Turan meğer yıllar önc« de aynı yolıardan gecmış. 1954'de Isvlore nın Bern kentınde otel odasında kumar oynarken yakalanan daha önct» 1946 yılında Mısır'daki yarışlardan dönerken tenekelerle zeytınyağı getıren kof ledeymış Nurl Turan 1964 yılında Budapeşte de otelın kaoısında bır kızla a/akustü de olsa konuştu dıye zabıtlar tutturan do Nurl Turarm s Taoıı bunları bıze anlatanlar ne derece ds naklıd'riar bı emıyoruz ama hepsl de hayatta ve o'ayıara tanık Bzım d9 burada amacımız Nuri Turan ın esk' defterlerınl karıştırmak değıl kuşkusuz oız atlet ve at etızm düşmanı Nun Turan'ın. atletızm camıası lcmde nasıl 'an.ndığmı belırtmsk ve bo/le bir ortamdo at'etızme ne derecede yaranı olup olamıvacağını vurgj'aTiak Başka dıveceğımız de yok A ANKARAGÜCÜ, LİDER MERSİN'İ 10 YENDİ ANKARA 2 Lıg (Al Grub j ı derı f/ersın IdTion/urdu I g ucuncusu Ankangucu ıle vaptığı karş nşmadon 1 0 /en , < ayrıidı, ı'arşııaçmanın tek ÇO'J nu 8 oaKıkada pena tıdan Er doğan ka/dettı z2 Lıgın Izmır do oyranan oîe kı macırda Alt nordu Bal.kesır e 1 0 ga'ıp cc mıst ' K YAKA YESILOVA 1 0 Tjrk ye 3 L.gı rrccında Karşı\aka Yeşılo/a'ıyı 85 dakıkada Uğur un goluy e 1 0 /erdı Eczacbası son maçıncla Güney Sanavü'ne set verdi: 31 SALON AnColu fnor 3 !es HAKEMLER A e ^ Y u d a r e l ( 6), NP at A'tav (7ı ECZACIBAŞI Ata (7) Serdar (7) Fcruk (7) Sel m (6) Kurtaan (6) Zekı (6), Pa dar (6) Uçu (6ı Fat h (5) GUNEY SANAYI A? z (5) V J S tıfa (6t. A/nı (6), r'chrret (7|, Aykut (1) Feyza (6) Husey n (6), S jat f R ) Şampıyon Eczacıboşı ^on ma Cnda Guney Sanayı ne set veroı 31 (15 6 13 15, 15 5 15 5] B BORONKAY 3 S SİGORTA: 0 Gbnun ıkınci macında da I g ıkıncıs' B Boronkay S S gortavı 3 • 0 ^endı B B o r o i T / mocm ^et'erını 15 9 15 3 15 9 a'dı TURKIYE VOLEYBOL LIGINDE BUGUN Turk /e Voleybol Lıgıde r"u nun te< macı Istanbul A n ado lu Spor S tesı Salo n mda V r y lex Guney Sona/ı crasındc oynanacaktır Karşı'osma saat 13C0de başlayacaktır DÜNYANSN BÜYÜK ATLETİ: OVVENS Cüneyt E. KORYÜREK u sempotık zencl atletı bu kaaar efsane'eştıren oiay'ardan bi'i. 24/25 moy.s 1935 da Mıchıgar ın Ann Arbor kertınde oidu. Bolgesel bır umversıteler şarrpıyonası olan bu yarışmadan blr gun evvel secmeler yapıldı Bırkac gun e.vel arkadcş'arı ile şakalaşırKen evdekı merdıvenden duşen ve sırtını sakatlayan Ovvens, sancılar ıcınde k.vranıyordu Yanşmalara gırrremesını clahlı te<lıf eden antrenorune, «Butun ta<ım bana bakıyor, puan alnalıyız» dıyordu Şu listeye bır bakın 100 yarda reKoru 13 yıl sonra k r,ldı 200 rr 220 yorda rekoru 14 yıl sonra yenılendı Uzun atlama reRoru ce/rek asır dayandı 200 m 220 yarda engellı re<oru 5 yıl sonra kırıldı Ovvens ın Berlın dekı başarısını burada tckrcrlanak ısteTienı Ancak şunu hatırlctmak istı/orum Öyle bır atıet duşunun kı, Olımplyat'srdo 100 vo 200 metre surat koşulannı ranat lıla kazansın Uzun at amada o zamcnlar lcm co< bu/jk derece olan 8 06 metre ı'e bır.ncı gelsın ve 4X 100 metre bayrak yarısında ılk adam olarak koşup, rokıp'erıni daha Ilk metrelerde arkada bıraksın ve takım orkcdaşları ıle kırdıkları 39 8 lık dun ya re<oru 20 yıl dayansın1 Roma'da, 1Q60 Ol mp yatlannın surot krclı Harry sadece 100 metre ve 4/lC0de oltın mada'yo alrrıştı Tokyo da Hayes 100 met'eyı o ocı K^vvetı ile kazanırken, Carr 200 rret rede yanmo yaklaşı'mazhğmı ilan pdıyordu Mexıco da Hınes ve Smıth 100 ve 200 metrelerde dunya reKorları kırıyorlordı Münıh te Borzov hem 100 hem de 200 metreyı kaza ı nıyordu Montrecı de Cra, fo'd ve uuarrıe spr nt koşiılcrını kazanı^ortcrdı. BESİKTAS: 115 TAÇSPOR: 97 E'doğan'ın psnaltı golüyle öne gecıyor (Telefoto THA ANKARA) Turkıye Basketool Lıaıer'nm dun oynanan karşılaşmalannda şu sonuclor alınmıştırBeş'ktaş Tacspor 11597 E P Isen F Bahce 74 64 Tofaş SAS Ko'ej 88 78 Karşıyaka . ITU 103 70 Yenısehır G Saray 113 68 ODTU Orrranspor 109 84 MTA Ankaragucu 94 52 GUNUN PROGRAMI Tjk'ye I ve II Bcsketbo! Lıgı 1079 1330 se/onu tugjn Arkara Aıaturk Spor Salonbnda yapı ocak ıkı karş aş ma ıle scna erecektır Erzacıfcoşı c aat 14 30 da Seke'^por i9 karşılaşıiKen saot 16 00 da ca Z raat ve DSI Spo r karşı kcr şıya gelecektır Ecîacıbaşı Şe kerspor'u yendıgı takdırde 1979 1980 donemını Şan pı/on olarak bıtırecektır Gunun tek II Lıg macında da saat 13 00'de Mulkıye Muhafızgucu aynı sa'ondo kcrşı laşacaktır B 2. ULUSLARARASI ASYA AVRUPA MARATONU BUGÜN KOŞULUYOR Ik ncı kez duze ^nen Ulusiararası As/a ratoru bjgun koşu ccaKtır. A/rupo Ma Stcda gelındıgınde, otomobılden zorlo ındırılen Ovvens, yar.m saot kadar sıcak bır banyoda tutuluyor ve k.sa bır ısınmadan sonra katılacagı dort yarışın secmelennı kazanıyordu. Ertesl gün. aynı yorışmalorm fına'lerı yapılacaktı Ovvens'ın agrıları kesılmemıştı. Sırtını kaldıramı\or, ızdırabı yuzunden okunuyordu Ge ne bır sıcak banyo ve hafıf bır ısmmadan sonra gunun ılk fınahne gırıyordu Ovvens'ın çunün ılk yarışı olan 100 yarda ıcın start cukuruna oturması ıle dordüncü yanşı b t rmesi arasmdakı gecen 45 dakıka. dunya Gtletızm tarıhınde. en bcşarılı uc ceyrek saat olarak anıl.r Durumu daha lyı an oyabılnek ıc i , programa qo r e O.vens ın yar'şrralarını ızleyel rr Saat 3 15 100 yarda koşusu Sta'ta oturrrası ıle bırlıkte ogrısının da gectıg nı (arkeden Owens. gayet rahat b r şekılde koşuyor ve rak pıer>ni gerılerde b rakıyor Derece 9 4 FrcK Wykoff un 1930 yı'nda kırdığı d j ^ ya reKoruna eşıt bır derece Ovvens, gene battanıyesıne sarılıyor ve s adın guneşlı bır kosesıne cekılı\or Saat 3 25 Dın'enmeğe da ı v > kıt olmadan uzun atlamada sırası gelıyor. Antrenoru, sadece bır ke e otlamasını ıhtor edıyor. Owe"S'm bır arkadaşı, kum havuzunun c t o sına 8 metre cıvurına bır beyaz ^ f i dıl ko»u/or Ovvens, kedınm kos^a sıno benzetılen yumuşak, yaylı ve rahnt koşjsu ıle koşuyor otlıyor ve menaıı n de otesme ousuvor Hakem ler, olcu/orlar. Derece 8 metre 13 cm Yenı bır dunya rekoru. Ovvens gene bcttanıyesne sarılıyor Bi'az nefesı ysr ne gelıyor Saat 3 45 220 yarda (201 metre cıvarında) enae 'l koşuyo cağnlıyor Engelcı olmamoS'na rağmen, su'atı ve uzun atlama dakı başansı nedenıyle tokımına sırf cuan ge'ırs'n d ye katıldığı bu yorışta bırınci gelıyor Derece 22 6 Yenı bır dunyo rekoru 220 yarda. 200 rretreden uzun olduğu ıcln. bu derece avnı zamandn 200 metre engellıde de dunya rekoru sayılıyor. Sact 4 Chıcago'dakl evınde, o günlerı hatırlarken Ovvens bu yarış ıcın şoyle soyluyordu tYarışın ılk yarısında hak^c'en rahattım Psk f'or sarfetTeden kosuyordum A'na, ba<tım V\ ne sırti"*iuakl ağrı v e m de ne de b r yorgunljk dı.yuyorum, bıraz dcha hız'andım > B raz <jnha hıziondım dedıgı yarışta Owens 20 3 koşuyor ve hem 220 metre ve hem de 220 yordada ikl tane dunya rekoru kırıyordu Ovvens'ın 45 dakıka cınde kırdığı rekorlann kıyme'ını anlamak ıcın bu rekorlann ne kciar bır sure yenılenemsd g n! bılmek yetecekt r Genç Bayanlar Türkiye Voleybol Birinciliği sürüyor İZMIR, (Cumhuriyet Ege Bıırosu) Gcnc Bcyanlar Turk ye Vo'e\bol Bırıncılıgı ne d'jn do devam edı'mıştır Al nan sonuc lar şoyle olmjştur Isparta Merkez Genclık A1 tnordu 3 0 (156 1510 15 14) Demz!ı;por Altnordu 3 1 Ankara Pazarları Konya Saglıkscor 3 0 (15 3 15 2 15 0) 3 0 MTA Sakcn a YSE ("S 1 155 15 13) G Srray Mdlk ye 3 (9 15 15 10 15 5 15 1C) Ec7ac bcsı Ka'şıyn^o 3 0 (15 1 15 11 15 7) Minik ve Yıldızlar Tekirdağ Grup Birinciliğine dün devam edildi TEKİRDAĞ (Husnu CİL bildlrıyor) Turkı\e Mınık ve Yıldızlar T&kırdağ Grup Bırıncı'ığne dun oynanan dort kcr şılaşnıa Ile dsvam edıltı ştır Yı'dızlarda Istanbul, Bjrsa'yı 20 yenere< şampıycnluğu qcrantılemıştır Mnıklerde ıse Istanbul Bursa ıle 00 berabe re ka mıştır Otekı maclardo Mınıklerde Kocaelıspor, SakTr\ayı 30 yenerKen, Yıluızlarda a/nı takm'ar 00 berabere kalnrşlcrdr AT YARISLARI 1 '<OSU F 2 KOSU F knrj Efeı P E'en Kaf<as P Can Ovvens gunu rekorla kapatıyor. Ama bun'ardan hıçbrı. belkl de u?un atlamayı ruyalarında bıle gormemıslerdı Ovvens, dun/anın en büyuk otleti mıydı' 1950 yılında AP tarafmdan ycpılan bır anket sonucunda, cYarırr Asrın Büyuk At'etı» unvanını J3sse Ovvens kazandı. Anket sonuclarma bakınca. msanın dılı tutjlacagı galıyor. Meşhur Thorpe. Nurml. Haegg yanındo Ovvens'tn aldığı puan ve yerleştığı makam, acaba Ovvens'ın kıymetml ve kudretını anlatıyor mu? AP Anket Sonuçlan: 1 Ovvens 201 74 2 Thorpe 31 3 Nurmı 30 4 Cunnıngham 12 5 VVarmerdam 8 Haegg 5 9 Mathias 5 Acabo. bu osrın sonunda böyle bır anket yap Isa Oıvens, hangı sıralarda olur'' Bunu şımdıden tahrrın etmek cok güc Ama, hatırlama \a calışın bakalım Bu anket sımdı ycpılsa, Ovvens nerelerde olur 7 Bel kı de aere basta olur değıl mı 9 1 KOSU F HO^ÜC Erol P Bodrum 4 KOŞU F Cıcoz R=CTI P Kar IOV Şanslnan Koco Ce'al 5 KOSU F Kartaca P A ka>/a • Murathan Karaca 6 KOSU F Aıax P A'ı/e • Turgj' Re s Maı nça 7 KOŞU F Indıa Ro~e P Yarcm 8 KOŞU F Canzur P Sen d ka Yeş Itepe Arslan YUKSEL ERUÇ KISA... KISA... Yabancı sporcu yasağını kaldıran yeni yönetmelik dün yürürlüğe girdi ANKARA Beden Terb yesı Genel MüdOrfDğu tv*erkez DamsTia Ku^ulunun sporcu lısans yönefne 1 gının 5 maddesmde vapmış olduğu değl«ıklık ve faal sporculugu bıakma 'orenlerıne ilış« k n kararı dunku Resmı Gazetede yayınlanarak yürurluğe gırmıştır Alınan karar gereamce yobancı sporcu yasoğına yenl esaslar get rıimıs. eskı un'ü sporculara Dir dpfaya mahsus olmak uzere ıubıle duzenleme ınkonı verılmıştır. Sporcu 'ısans yonetmelığının 5 maddeslnda yapılan değışıkhkle Turkıye de resmı yarışmalan \apılan butun spor dallarında Turkıye Cumhuriyet. uyruklu olmayan kışılere bazı şartlarla lisans verılscek ve tescıllerı yapılacaktır. ALTI'Ü GANYAN r 1 4 G.1 V G.2 GJ I B G4 cs X 1 • 1 « 7 Y y e > « 'j 4, ıkı 7 a« 4 r ı > > Dona o^ce 4 kategorl üzer nden yapnTiası p'anlanan kcşu son a ıda bır degışıklık yapılarak uc kategorlye ınd rıimıştır Buia gore 20 km. koşu yarışması ıptal edılm ş" r Bo^az Koprjsü nun Anadolu yakasındakl a,ağından bas'3/acak olan yarışma, cevre yolu Levent cıkışını ızleyerek Maslak, Hacı Osman Bayırı, Sarıyer ve sahılden Beşıktaş \o'unu ızleyerek Inonu Stadında sonuclanacaktır Maraton koşusunun yanısıra 10. kaı. yarışması ve 15 km yurü/us yar.şmaları da aynı yanşmanın ıcınde vapı'acaK ve uc yar.şmanın startı da bırleşık olarak verılecekt r • Istanbul 1 Voleybol L'g.nde bugun Beykoz ucuncoluk ic n Itfaıye ıle korşılaşacaktır Aynı yerın ortcğı ITU de H H O onune cıkacaktır. Lıgın son haftasında bugün o/nanacak maclar şLnlardırAS Sıtesı Salonu 14 30 Beycğluspor D H O 15 45 H H O ITU. 17 00 Uskudar Beş ktaş. 18 15 İtfaıye Bevkoz • Koramursel Mcğazalon Ku pası Bısıklet yarışması bjgün Levent'te yapılaccktır. Hasan AII Yucel llkokulu vanındakı parkurda saot 1C00'da yapılacck yonşma buyukler genc'er ve okullar kategorılerınde koşulacak tır. i t 7 9 < î| % • S Karagücü, Kuruçeşme ve Eminönü ilk yarıyı lider bitirdi Is'anb'il 2 Amator Futbol Llgl (A) (3) ve (C) grupların ı'k yarı = ı (Eteene maclan dışındc) cun o,nanan karsılasmalcrla so nn erm s Karagjcu Kuruceşne VP En > )ru ı de r b tırm ş erd r Sat T^=e" ae m"^ ınce Fsr kcv K C p kı ece ı<arsılast~ıa Sı o y r c m a m çt r AUnan sonuc 'J AT YARISLARI SONUÇLARI 1 Koşu Ba/bora, Kırgul, Ben gı G 3 35 ık'lı 5/4 7 00 2 Kosu A.tışalarlı Cembe» Egemen G 2 55 ık I 1 '2 8 00 3 Koşu Gulşen, Ayber1' Uz me G. 2 25 P 1 05, 1 05 1 05 ikılı 1/4 2 20 4 Koşu Oulesın, Dekar Ay kız G 1 05 ıkılı 1/4 1 70 5 Koşu Istemhon, Emre, Y ı dınmhan G 2 40 P 105 1 05. 1 05 ıkM 2/4 5 75 6 Kosu Umut Levent Krra cay G 300 ıkılı 6'3 4 C5 7 Koşu Veaat Alkoc N hor G 2 50 P 1 50 2 70 1 9a ık 'ı 1/3 8 50 1 Cfte 1/4 6 05 2 Cı'te 1 2 1 45 3 C fte 6 3 9 25 Uc'u Ganyan 2 6 3 Uclu Bshıs 3 1 4 ADAMA SONUÇLAPI 1 < h 3'2 520 ? ı< I 1 3 C 10 3 ıı ' 2 5 22 55 4 ıkı lı 1 3 S 05 5 ıkıl 1 2 "4 05 6 ık ,ı 2 3 505 7 <kılı 4/7 4 35 1 Cıfte 1/2 2 25 2 Cıfte 1/1 16 60, 3 Cıfte 2 '1 6 00 Uclu Bahıs 7 4 6 Altılı Ganyan: 121127 Barış (5) Kurtuluş (4), All (5). Vecdı (4) B Mehmet (5), Vahıt (5), Fersun (5). GOLLER Orhan Dk. 44. 80 Nazml ALKIŞ EMİNÖNÜ DEFTERDAR: 00 EMINONU. Ahmet (6) Erdal (5), Yusuf (6), Huseyın (5), Te "„ eri KUSTEPE KARAGUCU 11 KUSTFPF Nai m (S Sef k (6t S^'er 5) Ha rnr (4) Is mcı1 fe) s'iDk 51 Ertiogan (6 "an an 6) l'han (Cl K<=ran (5) r'o'ır 7| KA^AGuCU Ee'ohc* n q) S" 1"r (C) Dep"1 r ı6ı ^' i7cf *er (5) Sezaı ,5» E'dcgon (51 Scban (5> Hjse/ır !5) Ur n (5) Mrhnu (6) Yusuf (6! (Aycan 7, GOLLER Me* n Dk 32 A/ro Dk cz Sedat APAT K CESf' c BCGAZIC! 20 KUBMCES, <P Şui j 16) W^s tafa Cît Azz (5' Kdrı (6), Ke non |PI Aç'an (6). Orhcın (7) Vc l^n |6) Yılmaz (51, Savcş (5) Yajuz 6) BOĞAZICI Umıt (4) Mehmet (4), Nurl (5). Eyüp (5). mel (5) Erol (5) Rıdvan (6). Huseyın (6) Emre (6), Alı (6), Merıh (6). DEFTERDAR: Huseyln (6) N'ehmet (71, Tayfun (6), Cevclet (6), Husametfn (6) Gü ner (6) Mu r at (5). Dursun (5) Senı'i (6) Tarık (6), Ayhan (5) Nevzat TOPCU Oteki Sonuçlar: Adolar Yeşılbağlor 31, Onekspor Y S Se'ırv 42, Sakarya Fındıklı 20, Kanarya Zeyrek 21 Mmarsınan Aoıbadem 11, Anadolu lUSK 10 Sumerspor Suleymanıye 11, Fethıye TOE 22 Telsız Tarabya: 21 Langa Cerrahpaşa: 21, Uskudar K. M. Paşa: 00 2. Amator Gençler: Bayrompaşa Okspor 33, Gungoren Bozkurt. 10, Clbc'ı Ramı 11. Y. Tabya Yenıcarşı 40, Çelıkspor Alemdar 30, Ortakoy Gokspor 44, Gedıkpaşa Z. Bur nu 41, Yıldız DSI 31, So fakoy Guvenspor: 21, Cıksalın Aksaray: 4 1 . (Arkası 9. SayfotJaJ Berlln 1936. Rekora koşan 4 ailet, Ovvens, Metcalf Draper, VVykoff Cayırbaşı Yıldırımgenç moçındcn bır on (Foto: F. OZGULER)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog